Sunteți pe pagina 1din 23

UBIECT

Identificaţi sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate func ţionarilor publici, conform


Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. Detaliaţi modul de aplicare pentru fiecare dintre sanc ţiunile
identificate. -15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 77 alin. (3) şi art. 78 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- identificarea corectă a sancţiunilor disciplinare – 5 puncte (5 sanc ţiuni x


1punct)
- identificarea emitentului actului administrativ– 2 puncte
- menţionarea rolului comisiei de disciplină în aplicarea sanc ţiunii disciplinare –
1 punct
- menţionarea posibilităţii de aplicare directă a mustrării scrise – 1 punct
- menţionarea prevederilor legale privind cercetarea prealabil ă, audierea,
procesul verbal întocmit în caz de refuz – 6 puncte (1 aspect abordat x 2
puncte).

SUBIECT
Identificaţi tipurile de răspundere pe care le poate atrage înc ălcarea de c ătre
funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu, conform Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. Precizaţi modul de angajare a fiec ărui tip de r ăspundere în parte,
consecinţele asupra raportului de serviciu al func ţionarilor publici, precum şi
condiţiile prevăzute de lege pentru repararea pagubelor.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 75, art 77, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 din Legea nr.188/1999, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea corectă a celor 4 tipuri de răspundere – 4 puncte (4 tipuri x 1


punct)
- prezentarea aspectelor solicitate prin raportare la răspunderea disciplinar ă a
funcţionarilor publici- 2 puncte
- prezentarea aspectelor solicitate prin raportare la răspunderea
contravenţională a funcţionarilor publici - 2 puncte
- prezentarea aspectelor solicitate prin raportare la r ăspunderea civil ă a
funcţionarului public – 4 puncte (dintre care 2 puncte pentru detaliile privind
posibilitatea reparării pagubelor produse autorităţii sau institu ţiei de c ătre
funcţionarul vinovat)
- prezentarea aspectelor solicitate prin raportare la răspunderea penal ă a
funcţionarului public - 3 puncte

SUBIECT

În cadrul instituţiei publice au fost sancţiona ţi disciplinar doi func ţionari publici.
Primului funcţionar public i-a fost aplicată sanc ţiunea mustr ării scrise în urm ă cu 6
luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrograd ării în func ţia public ă pe o perioad ă de
6 luni, în urmă cu 6 luni. Identificaţi termenele de radiere şi preciza ţi dac ă în vreuna
dintre situaţii se impune radierea de drept a sanc ţiunii disciplinare aplicate. Motivaţi
răspunsul dat.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 82 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- răspuns afirmativ, cu indicarea radierii sanc ţiunii mustr ării scrise – 5 puncte
- motivare – prin efectul legii – 3 puncte
- indicarea termenului legal de radiere a sanc ţiunii mustr ării scrise (6 luni de la
aplicare) – 3 puncte
- indicarea termenului legal de radiere a sanc ţiunii retrograd ării în func ţia
publică pe o perioadă de până la un an (un an de la expirarea termenului pentru
care a fost aplicată) – 4 puncte

SUBIECT

În situaţia angajării răspunderii disciplinare, pentru una dintre sanc ţiunile


disciplinare, la alegere, precizaţi termenul maxim în care poate fi aplicat ă, cine şi în
ce condiţii o poate aplica şi în ce termen şi cum intervine radierea (conform Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare). - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 din Legea nr.188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- selectarea unei sancţiuni disciplinare, dintre cele prevăzute de lege – 1 punct


- identificarea termenului maxim de aplicare a sanc ţiunii selectate– 2 puncte
- identificarea modalităţii de aplicare a sancţiunii selectate: persoana care are
competenţa numirii, direct sau, după caz, la propunerea comisiei de disciplin ă –
2 puncte
- identificarea condiţiilor de aplicare: 6 puncte (cercetare prealabil ă – 2 puncte,
audiere funcţionar public – 2 puncte, menţionare comisie de disciplin ă – 2
puncte)
- menţionarea termenului de radiere de drept a sanc ţiunii selectate – 2 puncte
- menţionarea modalităţii de radiere: constatare prin act administrativ, cu
excepţia destituirii – 2 puncte

SUBIECT

Identificaţi şi detaliaţi situaţiile în care, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
angajează răspunderea civilă a funcţionarului public. Detalia ţi modalitatea în care pot
fi reparate pagubele aduse autorităţii sau institu ţiei publice de c ătre func ţionarul
public vinovat.
15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 84, art. 85 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi completările
ulterioare

- enumerarea situaţiilor în care se angajează răspunderea civil ă – 6 puncte (3


situaţii x 2 puncte/situaţie)
- identificarea modalităţilor prin care pot fi reparate pagubele aduse autorit ăţii
sau instituţiei publice de către funcţionarul vinovat - 6 puncte (3 modalit ăţi x 2
puncte/modalitate)
- precizarea termenului de 30 de zile în care se poate emite ordinul/dispozi ţia de
imputare – 1 punct
- enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instan ţei de contencios,
împotriva ordinului/dispoziţiei de imputare - 1 punct
- precizarea termenul de prescripţie de 3 ani (de la data producerii pagubei)
pentru repararea pagubelor prin emiterea unui ordin/unei dispozi ţii de imputare
- 1 punct

SUBIECT

Identificaţi şi detaliaţi condiţiile în care, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
angajează răspunderea penală a funcţionarului public (inclusiv din perspectiva
potenţialelor efecte asupra raporturilor de serviciu ale func ţionarilor publici).- 15
puncte

BAREM CORECTARE

art. 86 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- modalitatea de angajare a răspunderii penale – 1 punct


- menţionarea condiţiilor în care are loc suspendarea raporturilor de serviciu – 4
puncte (dintre care 2 puncte acordate pentru identificarea corectă a
infracţiunilor vizate de norma de referin ţă)
- menţionarea situaţiilor în care are loc încetarea suspend ării raporturilor de
serviciu – 5 puncte (5 situaţii x 1 punct)
- menţionarea dreptului persoanei de reluare a activit ăţii în func ţia public ă
deţinută anterior, respectiv de a i se achita drepturile salariale pentru întreaga
perioadă a suspendării, la încetarea suspendării raporturilor de serviciu – 2
puncte
- menţionarea condiţiilor de sesizare a comisiei de disciplin ă – 1 punct
- dispoziţiile legale referitoare la gestionarea situa ţiei în care func ţionarul
public în cauză poate influenţa cercetarea – 2 puncte

SUBIECT

Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,


republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la perfec ţionarea
funcţionarilor publici. Precizaţi care sunt drepturile şi obliga ţiile func ţionarilor publici
precum şi care sunt obligaţiile autorităţilor /institu ţiilor publice în aceast ă situa ţie.- 15
puncte

BAREM CORECTARE

art.50-53 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi complet ările


ulterioare

- precizarea că îmbunătăţirea continuă a abilităţilor şi pregătirii profesionale este


un drept şi o obligaţie- 2 puncte
- menţionarea obligaţiilor autorităţilor /institu ţiilor publice privind finan ţarea - 2
puncte
- menţionarea drepturilor funcţionarilor publici pe perioada perfec ţion ării- 3
puncte
- identificarea obligaţiilor funcţionarilor publici în cazul form ărilor cu durat ă mai
mare de 90 de zile - 2 puncte
- precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfec ţionare profesional ă a
funcţionarilor şi nu pot fi finanţate de la buget - 3 puncte
- identificarea obligaţiilor autorităţilor /institu ţiilor publice în leg ătur ă cu planul
de perfecţionare – 3 puncte

SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al func ţionarului public poate înceta
din motive imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrative.-
15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 99 alin. (1) lit. d.), art. 99 alin. (2), art. 101 din Legea nr.188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- pentru incompetenţa profesională, în cazul ob ţinerii calificativului


"nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 2 puncte
- ca sancţiune disciplinară – 3 puncte
- situaţii: - săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disciplinare care a avut consecinţe grave – 4 puncte,
- s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar func ţionarul public nu
acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice
de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. – 4 puncte
- actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii – 2 puncte

SUBIECT

Identificaţi cazurile în care Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede obligativitatea
consultării comisiilor paritare, atribuţiile acestor comisii precum şi m ăsurile care pot
fi cuprinse în acordurile colective.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.72 alin.(1), art. 74 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea celor 4 cazuri în care legea prevede obligativitatea consult ării


comisiilor paritare - 4 puncte (1 punct/caz)
- prezentarea atribuţiilor comisiilor paritare – 6 puncte (3 atribu ţii x 2
puncte/atribuţie)
- prezentarea măsurilor care pot fi cuprinse în acordul colectiv – 5 puncte (5
măsuri x 1 punct/măsură)

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr.


188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. Detaliaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. -15
puncte

BAREM CORECTARE

art. 97 şi art. 98 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de încetare - 5 puncte (1 punct/modalitate);


- enumerarea celor 8 situaţii de încetare de drept – 8 puncte (1 punct/situa ţie);
- precizarea termenelor de 5 zile pentru emiterea actului administrativ de
constatare şi 10 zile pentru comunicarea acestuia către ANFP – 2 puncte.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr.


188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. Detaliaţi eliberarea din func ţia public ă a func ţionarului public,
cu menţionarea drepturilor funcţionarilor publici şi a obliga ţiilor autorit ăţilor şi
instituţiilor publice în aceste situaţii. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97 şi art. 99 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de încetare - 5 puncte (1 punct/modalitate);


- enumerarea cazurilor de eliberare din func ţia publică: 7 cazuri x 0,5 puncte
=3,5 puncte
- menţionarea obligaţiilor instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea func ţionarilor
publici din motive neimputabile lor (preaviz, reducere program, posturi vacante,
lista ANFP) – 4 puncte
- menţionarea ordinii de prioritate la ocuparea func ţiilor vacante – 1,5 puncte
- prezentarea posibilităţii de transfer în perioada de preaviz – 1 punct

SUBIECT

Prezentaţi modul de realizare şi condiţiile în care se efectueaz ă redistribuirea


funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Func ţionarilor Publici potrivit Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE
art. 104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi completările
ulterioare

- prezentarea redistribuirii cu luarea în considerare a distan ţei fa ţă de


localitatea de domiciliu – 4 puncte
- prezentarea redistribuirii cu luarea în considerare a categoriei, clasei şi
gradului profesional – 3 puncte (1 pct/situaţie- f.pb de conducere, f.pb de
execuţie cu respectarea clasei şi gradului professional, respectiv func ţie
publică de execuţie de nivel inferior)
- testarea profesională – 2 puncte
- acte administrative care se emit pentru redistribuirea, respectiv numirea
funcţionarului public– 4 puncte
- consecinţele refuzului emiterii actului administrative de numire – 2 pct

SUBIECT

În caz de reorganizare a unei autorităţi sau institu ţii publice potrivit Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare, precizaţi:
- care sunt condiţiile de exercitare a drepturilor func ţionarilor publici (de numire în
noile funcţii publice/compartimente)
- care sunt obligaţiile instituţiilor publice. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 99, art. 100 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- precizarea cazurilor şi criteriilor prevăzute de lege pentru numirea în noile


funcţii publice/compartimente – 8 puncte (8 cazuri, respectiv criterii X 1 punct
caz, respectiv criteriu – 8 puncte);
- obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice (menţionarea termenului de
preaviz şi a drepturilor specifice în această perioad ă – 4 puncte, men ţionarea
obligaţiei de solicitare ANFP a listei funcţiilor publice vacante – 1 punct, ordine
de prioritate – 1 punct, obligaţia de comunicare a actului administrativ pentru
trecerea în corpul de rezerv ă – 1 punct) – 7 puncte.

SUBIECT

Scopul cazierului administrativ potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul


funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Identificaţi cazurile prevăzute de lege în care func ţionarului public îi este necesar
cazierul administrativ. - 15 puncte
BAREM CORECTARE

art. 65 alin. (2) lit.d.), art. 66 lit. e.), art. 70 alin. (2) lit. c.), art.81 alin. (2) şi (3),
art. 92 alin. (1) din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- identificarea scopului cazierului administrativ (eviden ţiere situa ţie


disciplinară) – 3 puncte;
- menţionarea cazurilor în care este necesar cazierul administrativ potrivit
art.81 alin. (3) – 8 puncte (2 puncte/situa ţie);
- utilizarea la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional – 2
puncte;
- utilizarea la exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii publice de
conducere vacante sau temporar vacante – 2 puncte.

SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ţi şi analiza ţi
comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97, art. 101, art. 102, art. 105 alin. (1) din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor două situaţii în care se poate dispune destituirea din


funcţia publică – 4 puncte
- regula privind forma scrisă şi destinatarul notific ării în cazul demisiei – 1
punct
- dreptul de a nu motiva demisia – 1 punct
- termenul prevăzut de lege pentru producerea efectelor juridice ale demisiei – 1
punct

Asemănări:
- ambele reprezintă situaţii de încetare a raporturilor de serviciu – 2 puncte
- niciuna nu presupune intrarea în corpul de rezerv ă al func ţionarilor publici– 2
puncte
- se dispun prin act administrativ al persoanei care are competen ţa legală de
numire – 1 punct
Deosebiri:
- destituirea, ca sancţiune disciplinară, se aplică pentru motive imputabile
funcţionarului public –2 puncte
- demisia reprezintă o manifestare a voinţei funcţionarului public – 1 punct
SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ţi detaşarea
funcţionarilor publici.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu - 1 punct;


- autoritatea sau instituţia publică în interesul c ăreia se dispune detaşarea – 1
punct;
- perioada de dispunere – 1 punct;
- necesitatea acordului funcţionarului public pentru o perioad ă mai mare de 6
luni – 1 punct;
- condiţii necesar a fi îndeplinite pentru dispunerea detaş ării – 2 puncte;
- poate reprezenta o modalitate de ocupare temporară a unei func ţii publice de
conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici; condi ţii de dispunere –
1 punct;
- posibilitatea realizării detaşării de pe funcţii publice cu statut special şi pe
funcţii publice cu statut special – 1 punct;
- situaţiile în care se poate refuza detaşarea – 6 puncte;
- drepturi specifice pe perioada detaşării– 1 punct.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu prev ăzute de Legea nr.


188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. Prezentaţi exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii
publice de conducere vacante sau temporar vacante. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 87 alin. (2), art. 92 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raportului de serviciu - 5


puncte;
- prezentarea condiţiilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii
publice de conducere vacante şi temporar vacante (îndeplinire condi ţii studii şi
vechime în specialitatea studiilor, lipsă sancţiuni disciplinare neradiate) – 3
puncte;
- identificarea perioadei pentru dispunerea exercitării cu caracter temporar (6
luni , cu posibilitate de prelungire pentru 3 luni - func ţii publice vacante, pe
durata vacantării temporare a funcţiei publice- func ţii publice temporar
vacante) – 4 puncte;
- identificarea persoanei care are competenţa de a dispune exercitarea cu
caracter temporar precum şi procedura aplicabilă în dispunerea m ăsurii – 2
puncte;
- drepturile salariale pe perioada exercitării cu caracter temporar a unei func ţii
publice de conducere – 1 punct.

SUBIECT

Prezentaţi principalele dispoziţii prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul


funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (drepturi
şi îndatoriri ale funcţionarilor publici) în leg ătură cu aplicarea principiul subordon ării
ierarhice.- 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art.3, art.45, art.48 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- menţiunea că reprezintă unul dintre principiile la baza exercit ării func ţiei
publice – 2 puncte
- responsabilitatea directă pentru îndeplinirea atribu ţiilor aferente func ţiei
publice ocupate şi a atribuţiilor delegate – 3 puncte
- obligaţia de conformare la dispoziţiile superiorului ierarhic – 3 puncte
- gestionarea situaţiilor în care dispoziţiile sunt considerate ilegale – 4 puncte
- obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de c ătre superiorii ierarhici,
lucrările repartizate – 1 punct
- interdicţia referitoare la primirea directă sau intervenţia pentru solu ţionarea de
cereri şi discuţiile direct cu petenţii – 2 puncte

SUBIECT

Definiţi funcţia publică şi funcţionarul public, în sensul Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi complet ările ulterioare.
Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale func ţionarilor
publici, care este regula şi care este excep ţia privind perioada de exercitare a
raporturilor de serviciu ale func ţionarilor publici, precum şi modalit ăţile de ocupare a
unei funcţii publice temporar vacante. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.2 alin.(1) şi (2), art.4 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare
- definiţia funcţiei publice – 2 puncte;
- definiţia funcţionarului public – 2 puncte;
- precizarea că raporturile de serviciu se nasc şi se exercit ă în baza unui act
administrativ de numire- 1 punct;
- regula privind exercitarea funcţiei publice pe perioad ă nedeterminat ă şi
excepţia privind exercitarea funcţiei publice pe perioad ă determinat ă - 2 puncte;
- prezentarea modalităţilor de ocupare a func ţiei publice temporar vacante - 4
puncte;
- precizarea că în cazul ocupării unei func ţii publice temporar vacante persoana
dobândeşte temporar calitatea de funcţionar public şi nu beneficiaz ă de dreptul
de a intra în corpul de rezerv ă al func ţionarilor publici dup ă încetarea raportului
de serviciu - 4 puncte.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999


privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.56, art. 63, art. 64, art. 65, art.66, art.68 din Legea nr.188/1999, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte


- noţiuni generale privind promovarea func ţionarilor publici– 2 puncte
- reguli privind promovarea în gradul profesional imediat superior celui de ţinut -
3 puncte
- reguli privind promovarea în clasă - 2 puncte
- reguli privind promovarea într-o funcţie publică de conducere - 3 puncte

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999


privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 56, art. 90 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi


completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;


- noţiuni generale privind transferul (definiţie, tipuri de transfer) – 3 puncte;
- reguli privind transferul în interesul serviciului - 3 puncte;
- reguli privind transferul la cerere - 3 puncte;
- obligaţia de publicitate a funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin
transfer la cerere - 1 punct.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999


privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.56, art.104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi


completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;


- instituţia competentă să realizeze redistribuirea - 1 punct;
- situaţiile de redistribuire prin raportare la distan ţa faţă de localitatea de
domiciliu - 2 puncte;
- condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească func ţionarul public din corpul de
rezervă şi procedura prevăzută de lege pentru redistribuire - 5 puncte;
- identificarea actului administrativ prin care se dispune redistribuirea şi a
actului administrativ de numire în funcţia publică -2 puncte.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999


privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. Detaliaţi concursul de recrutare: principii de organizare şi desf ăşurare a
concursului de recrutare, publicitate, condiţiile de studii şi vechime în specialitate
necesare participării la concursul pentru ocuparea unei func ţii publice, competen ţa
de organizare. 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 9, art. 54, art.56, art.57, art.58 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;


- concursul de recrutare – 10 puncte, dintre care: principiile de organizare şi
desfăşurare - 2 puncte; publicitatea concursului- 1 punct; condi ţiile de studii şi
vechime în specialitate necesare participării la concursul pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie- 3 puncte, condiţiile de vechime în specialitate
necesare participării la concursul pentru ocuparea unei func ţii publice de
conducere – 2 puncte, competenţa de organizare a concursurilor pentru func ţiile
publice - 2 puncte.

SUBIECT

Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execu ţie prin ocuparea în mod definitiv
a unei funcţii publice superioare – modalităţi prevăzute de lege, aspecte şi condi ţii
specifice modalităţilor identificate, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 15
puncte

BAREM CORECTARE

Art.65, art.66, art.68 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei func ţii


publice superioare – 3 puncte
- identificarea aspectelor specifice promovării în clasă -4 puncte
- identificarea aspectelor specifice promovării în gradul profesional -4 puncte
- identificarea aspectelor specifice promovării într-o func ţie public ă de
conducere - 4 puncte

SUBIECT

Identificaţi şi descrieţi 10 drepturi ale func ţionarilor publici, potrivit Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Capitolul V, secţiunea 1 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea a 10 drepturi – 5 puncte (0,5 puncte/drept corect identificat)


- descrierea celor 10 drepturi enumerate – 10 puncte (1 puncte/detaliere drept
corect identificat)

SUBIECT
Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor
publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. Compara ţi delegarea cu detaşarea. - 15
puncte

BAREM CORECTARE

Art.88, art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi complet ările
ulterioare

- modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5x1p - 5 puncte


- reguli privind delegarea - 3 puncte
- reguli privind detaşarea - 3 puncte
- abordarea comparativă (asemănări şi deosebiri) - 4 puncte

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor


publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. Compara ţi transferul la cerere cu transferul
în interesul serviciului. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.87, art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi complet ările
ulterioare

- modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5x1p - 5 puncte


- reguli privind transferul în interesul serviciului - 3 puncte
- reguli privind transferul la cerere - 3 puncte
- abordarea comparativă (asemănări şi deosebiri) - 4 puncte

SUBIECT

Prezentaţi modalităţile de promovare în clasă şi în grad profesional a func ţionarilor


publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.63- 65 şi 68 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi


completările ulterioare

- noţiuni generale despre promovarea în clasă şi în grad profesional


afuncţionarilor publici (definiţie, conceptul de ”func ţie public ă superioar ă”,
condiţii referitoare la post, examen/concurs, obligaţii referitoare la fişa postului)
– 5 puncte
- identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovare - 10 puncte din care:
promovarea în clasă - 5 puncte, promovarea în gradul profesional - 5 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi modalităţile de stabilire a necesarului de perfec ţionare profesional ă pentru


funcţionarii publici, precum şi de luare a deciziilor privind m ăsurile efective în
materia perfecţionării profesionale, aşa cum sunt acestea reglementate de Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Capitolul V Secţiunea a 3-a, art.69 alin. (4), art. 72 alin. (1) lit. d) şi a art. 74 alin.
(1) lit. b) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi completările
ulterioare

- evaluarea performanţelor profesionale ale func ţionarilor publici ca baz ă pentru


stabilirea cerinţelor de formare profesională - 3 puncte
- planul de perfecţionare ca instrument de planificare - 4 puncte
- fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, ca instrument de finan ţare a
participărilor la programe organizate la iniţiativa ori în interesul autorit ăţii sau
instituţiei publice – 4 puncte
- acordul colectiv ca bază generală negociată pentru măsurile privind
perfecţionarea profesională – 2 puncte
- comisia paritară ca mod de implicare a func ţionarilor în procesele decizionale
privind măsurile de pregătire profesională a func ţionarilor publici finan ţate din
bugetul instituţiei – 2 puncte

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor


publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi detaşarea func ţionarilor publici. 15
puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87. art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare
- identificarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu - 5 puncte (1
punct/modalitate)
- Detalierea detaşării – 10 puncte, dintre care: dispunerea în interesul institu ţiei
- 1 punct, regulile privind perioada –1 punct, condi ţiile în care se poate dispune
detaşarea pe diferite categorii de func ţii – 1 punct, detaşarea pe/de pe func ţii
publice cu statut special – 1 punct, situa ţii în care func ţionarul public poate
refuza detaşarea – 2 punct, dreptul la păstrarea funcţiei, la salariul cel mai mare
şi, în cazul detaşării în altă localitate, la plata costului integral al transportului,
dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemniza ţiei de detaşare –
4 puncte

SUBIECT

După numirea în funcţia publică de conducere, vi se propune ocuparea unei func ţii de
preşedinte al unui partid politic. Identifica ţi şi detalia ţi prevederile din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare pe care este necesar să le aveţi în vedere la luarea unei
decizii, şi precizaţi opţiunile pe care le aveţi cu privire la activitatea politic ă – 15
puncte

BAREM CORECTARE

Art. 44 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi completările


ulterioare

- Identificarea interdicţiei, pentru funcţionarii publici, de a ocupa func ţii de


conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale
partidelor politice – 5 puncte
- Identificarea opţiunii de menţinere a calităţii de func ţionar public, prin
renunţare la afilierea politică sau, după caz, deţinerea calităţii de membru al
partidului politic, fără ocuparea funcţiei de conducere – 5 puncte
- Identificarea opţiunii de renunţare la calitatea de func ţionar public în vederea
ocupării funcţiei de preşedinte al partidului politic – 5 puncte

SUBIECT

Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară de natur ă a fi sesizat ă


comisiei de disciplină. Încadraţi situaţia descrisă printre faptele ce constituie abateri
disciplinare conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prezenta ţi etapele
procedurale prevăzute de lege în acest caz. 15 puncte
BAREM CORECTARE

art. 77, art. 79 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- descrierea situaţiei – 3 puncte;


- încadrarea situaţiei în lista faptelor ce constituie abateri disciplinare - 3
puncte;
- prezentarea etapelor procedurale - 9 puncte (comisia de disciplin ă analizeaz ă
faptele şi, în funcţie de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, - 1
p,împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, - 1 p, gradul de vinovăţie - 1 p,
consecinţele abaterii, - 1 p, comportamentul general în timpul serviciului a
funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor
sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, - 2 p, propune o sanc ţiune; - 1 p, la
propunerea comisiei de disciplină, conducătorul institu ţiei va aplica sanc ţiunea.
- 2 p.)

SUBIECT

Definiţi funcţia publică şi descrieţi, în mod punctual şi succint, activit ăţile ce


presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, potrivit Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici republicat ă, cu modific ările şi complet ările
ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 2 alin. (3) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modific ările şi complet ările
ulterioare ;

- definirea funcţiei publice – 3 puncte;


- identificarea activităţilor care implică prerogative de putere public ă -12 puncte
(1,5 punct/activitate).

SUBIECT

Numirea funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul


funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Preciza ţi
elementele principale referitoare la: competen ţa de emitere a actului de numire;
condiţiile obligatorii privind forma şi con ţinutul acestui act; când este obligatorie
depunerea jurământului şi care sunt consecin ţele refuzului depunerii acestuia. – 15
puncte

BAREM CORECTARE
art. 62 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- competenţa de numire – 1 punct;


- identificarea obligativităţii formei scrise – 1 punct;
- enumerarea celor 6 elemente cuprinse obligatoriu în actul administrativ de
numire – 9 puncte (1,5 puncte/element);
- menţionarea obligativităţii anexării fişei postului - 2 puncte;
- depunerea jurământului şi consecinţele refuzului de a depune jur ământul – 2
puncte.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor


publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta ţi situa ţiile în care pentru
modificarea raporturilor de serviciu este necesar acordul scris al func ţionarului
public. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87 alin. (2), art. 88 alin. (3), art. 89 alin. (1) şi (2), art. 90 alin. (3), art. 91
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modific ările şi completările
ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5


puncte (1 punct/modalitate);
- identificarea situaţiilor în care e necesar acordul func ţionarului public – 10
puncte (2 puncteX modificare identificată - delegarea peste 60 zile/an;
detaşarea peste 6 luni; detaşarea pe func ţie public ă inferioar ă; transfer în
interesul serviciului; mutarea definitivă dispusă de conduc ător).

SUBIECT

Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea


copilului în vârstă de până la 2 ani în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Preciza ţi
care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorit ăţii sau institu ţiei publice
pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activit ăţii. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 26 alin. (3), 94 alin. (2), art. 95, art. 96 din Legea nr. 188/1999, republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare
- obligaţiile funcţionar public (cerere scrisă pentru suspendare, cerere/informare
scrisă pentru reluarea activităţii, termenul de 15 zile calendaristice prevăzut
pentru ambele cereri)– 8 puncte (2 puncte/obligaţie);
- obligaţiile instituţiei (suspendarea pe motivul indicat se constată prin emiterea
actului administrativ, se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare, se rezerv ă
postul, nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu din ini ţiativa
angajatorului, reluarea se dispune prin act administrativ, se comunic ă la ANFP
în 10 zile lucrătoare, competenţa emiterii actului administrativ) – 7 puncte.

SUBIECT

Detaliaţi regulile stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la perioada de stagiu
a funcţionarilor publici. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 11, art. 60, art. 61 din Legea nr. 188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- obiectul perioadei de stagiu – 2 puncte;


- durata perioadei de stagiu – 2 puncte;
- realizarea evaluării – 2 puncte;
- rezultatul evaluării şi efectele acestuia (numire/eliberare ) –6 puncte;
- menţiunea că, în cazul eliberării din func ţia publică, perioada de stagiu nu
constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 3 puncte.

SUBIECT

Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiaz ă de dreptul de asociere potrivit Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare, şi dacă da, în ce condiţii – 15 de puncte

BAREM CORECTARE

Art. 29 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- dreptul de asociere sindicală este garantat. – 3 puncte;


- funcţionarii publici pot înfiinţa, adera şi exercita orice mandat în cadrul
organizaţiilor sindicale. – 4 puncte;
- situaţia juridică a înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori
principali de credite aleşi în organele de conducere ale organiza ţiilor sindicale.
– 4 puncte;
- funcţionarii publici se pot organiza în asocia ţii profesionale sau cu scop în
protejarea intereselor profesionale. – 4 puncte

SUBIECT

Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 republicată, cu modific ările şi completările


ulterioare cu privire la evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici – când se realizează, care sunt calificativele ce pot fi ob ţinute şi
consecinţele asupra carierei funcţionarului public. Preciza ţi care sunt obliga ţiile
funcţionarilor publici de conducere în acest proces, aşa cum sunt prevăzute de Legea
nr.7/ 2004, republicată.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 69, art. 65 alin. (2) lit. c), art. 70 alin. (2) lit. b), art 99 alin. (1) lit d) din
Legea nr. 188/1999, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare
art. 16 din Legea nr. 7/2004, republicată
- precizarea caracterului anual al evaluării – 2 punct
- identificarea celor 4 calificative – 4 puncte (1 calificativ x 1 punct)
- precizarea situaţiilor în care sunt folosite calificativele – 6 puncte (1 situa ţie/2
puncte)
- descrierea ”obiectivităţii în evaluare” – 3 puncte

SUBIECT

Identificaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmeaz ă forme de perfec ţionare
profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite potrivit Legii nr. 188/1999
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Preciza ţi care sunt studiile
care nu constituie forme de perfecţionare profesională. Preciza ţi care sunt
elementele care trebuie în mod obligatoriu transmise anual ANFP, în leg ătur ă cu
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 51 alin. (1) şi (2), art. 52 şi art. 53 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare

- identificarea situaţiilor solicitate: 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte


- identificarea corectă a studiilor care nu constituie forme de perfec ţionare
profesională a funcţionarilor publici: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte
- precizarea celor 2 elemente obligatoriu de comunicat c ătre ANFP - planul de
perfecţionare şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea
cheltuielilor de perfecţionare - 3 puncte (1,5 pct/situaţie)
SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu prev ăzute de Legea nr.


188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare. Prezentaţi mutarea în cadrul autorit ăţii sau institu ţiei publice
ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridic ă a autorit ăţii sau institu ţiei
publice - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87 alin.(2), art. 91 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi


completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raportului de serviciu - 5


puncte;
- identificarea tipurilor de mutare - 1 punct
- prezentarea situaţiilor şi condiţiilor pentru mutarea definitiv ă – 4 puncte;
- prezentarea situaţiilor şi condiţiilor pentru mutarea temporar ă – 4 puncte;
- situaţiile în care poate fi refuzată mutarea – 1 punct.

SUBIECT

Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune cu


privire la dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protec ţia legii în exercitarea
atribuţiilor de serviciu. Precizaţi sub ce form ă se manifest ă aceast ă ”protec ţie”;
indicaţi categoriile de funcţionari publici pentru care Statutul prevede stabilirea de
măsuri speciale de protecţie şi, pentru acestea din urm ă, cine le poate stabili şi cum.-
15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 41-42 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- obligaţia asigurării protecţiei funcţionarilor împotriva amenin ţărilor, violen ţelor


sau faptelor de ultraj cărora acesta le-ar putea fi victim ă în exercitarea func ţiei
publice sau în legătură cu aceasta – 4 puncte;
- obligaţia stabilirii de măsuri speciale de protec ţie pentru anumite categorii de
funcţionari publici – 2 puncte;
- indicarea corectă a categoriilor de func ţionari publici pentru care se instituie
măsuri speciale de protecţie - 4 puncte;
- identificarea responsabilităţilor institu ţionale în iniţierea şi avizarea m ăsurilor
speciale de protecţie – 2 puncte;
- obligaţia despăgubiri în situaţia în care func ţionarul a suferit un prejudiciu în
exercitarea atribuţiilor de serviciu – 3 puncte .

SUBIECT

Un funcţionar public aflat în corpul de rezerv ă, care a ocupat în urm ă cu 6 luni într-o
instituţie publică funcţia de consilier superior, solicită redistribuirea la o institu ţie
publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe func ţia public ă vacant ă de
consilier asistent. Precizaţi dacă în acest caz poate opera redistribuirea şi
argumentaţi răspunsul. Indicaţi institu ţia care dispune redistribuirea şi preciza ţi cine
are competenţa de numire. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările


ulterioare

- identificarea soluţiei redistribuirii ca posibilă în situa ţia dată – 3 puncte;


- argumentare – 8 puncte acordate pentru întemeierea argumenta ţiei pe
următoarele: redistribuirea funcţionarilor publici se face la cererea acestora şi
în cadrul autorităţilor sau institu ţiilor publice din alt jude ţ sau aflate la o
distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu - 4 puncte +
redistribuirea se poate face cu acordul scris al func ţionarului public şi într-o
funcţie publică inferioară vacantă – 4 puncte;
- redistribuire se dispune de către ANFP – 2 puncte;
- numirea se realizează de către conducătorul autorităţii sau institu ţiei publice –
2 puncte.

SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor


publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici republicat ă,
cu modificările şi completările ulterioare. Detalia ţi dispozi ţiile legale referitoare la
destituire, ca sancţiune disciplinară. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 78, art. 97, art. 101 din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu modific ările şi
completările ulterioare

- modalităţile de încetare a raporturilor de serviciu ale func ţionarilor publici - 5


puncte
Destituirea
- competenţa de emitere a actului administrativ şi rolul propunerii comisiei de
disciplină – 2 puncte
- dispoziţii referitoare la cercetarea prealabilă şi audierea func ţionarului public –
2 puncte
- destiuirea este sancţiune disciplinară - se aplică pentru motive imputabile
funcţionarului public; cazurile prevăzute de lege– 4 puncte
- comunicarea actului administrativ de destituire – 2 puncte

SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analiza ţi comparativ eliberarea
din funcţia publică, urmare a reorganizării activităţii prin reducerea postului ocupat
de funcţionarul public şi destituirea din func ţia publică, cu identificarea consecin ţelor
asupra carierei funcţionarilor publici. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97, art. 99, art. 101, art. 105 alin. (1) din Legea nr.188/1999, republicat ă, cu
modificările şi completările ulterioare

Asemănări:
- modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu – 2 puncte
- se dispun prin act administrativ cu termen de comunicare c ătre func ţionar 5
zile – 2 puncte
Deosebiri:
- aspecte specifice eliberare - 6 puncte (din care: motiv neimputabil, intrare în
corpul de rezervă - 1 punct; drepturi func ţionar public/obliga ţii institu ţie: preaviz
– 1 punct, reducere program– 1 punct, punere la dispozi ţie func ţii publice
vacante– 1 punct, solicitare listă funcţii publice vacante – 1 punct, prioritate f.
pb. de conducere – 1 punct)
- aspecte specifice destituire - 3 puncte (din care: sanc ţiune disciplinar ă, motiv
imputabil– 1 punct; identificarea celor două situa ţii în care se poate dispune
sancţiunea destituirii – 2 puncte)
- intrarea în corpul de rezerv ă – 1 punct
- interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 1 punct