Sunteți pe pagina 1din 29

I.

ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI

1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Actionarul este un membru societatii pe actiuni, detinatorul unui titlu negociabil, prin a
carui transmitere se produc permanente transformari in component structural a societatii.1

Drepturile actionarilor sunt guvernate de doua principii: principiul egalitatii intre


actionari, derivate din egalitatea de valoare a actiunilor, si principiul indivizibilitatii actiunilor, in
sensul ca o singura si aceeasi persoana trebuie sa valorifice drepturile aferente actiunilor, chiar
daca acestea sunt proprietatea mai multor persoane.

Drepturile actionarilor se pot clasifica in : drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale.

Drepturile patrimoniale ale actionarilor sunt:

1. Dreptul la dividende. Potrivit art.67 din Legea societatilor comerciale, cota parte din
beneficii ce se va plati fiecarui actionar se numeste dividend.
2. Dreptul asupra rezervelor. Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an o cota de cel
putin 5%, pentru formarea fondului de rezerva, pan ace aceasta va atinge minim a 5-a parte
a capitalului social. Fondul de rezerva mai cuprinde si excedentul obtinut din vanzarea
actiunilor la un curs mai mare decat valoarea nominal, daca acest excedent nu este
intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizarii.
3. Dreptul preferential de subscriptie. Art. 217 din Legea societatilor comerciale, acorda
actionarilor, in cazul in care societatea isi majoreaza capitalul social, dreptul de a subscribe
cu preferinta actiunile emise, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda; acestia
putandu-si exercita dreptul la preferinta, numai in interiorul termenului hotarat de
Adunarea generala, daca actul constitutive nu prevede altfel.
4. Dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidare;
5. Dreptul de a instraina actiunile;

1
Elena Carcei – Societati comerciale pe actiuni, Editura All Beck, Bucuresti, 1999, p.181
6. Dreptul de a cere informatii asupra gestiunii societatii. In cadrul sedintelor generale, de
cel mult doua ori in cursul unui exercitiu financiar, se pot cere pe cheltuiala lor, copii
legalizate dupa acesta.
7. Dreptul de a cere, indivisual sau impreuna cu mai multi actionari, instantei sa desemneze
unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea
financiara.

Drepturile nepatrimoniale ale actionarilor sunt:

a) Dreptul de a participa la Adunarea generala;


b) Dreptul la vot in Adunarile generale, proportional cu numarul actiunilor posedate de
acestia;
c) Drepturile minoritatii de actionari;
d) Dreptul de a cere administratorilor convocarea Adunarii generale;
e) Dreptul de a cere instantei desemnarea expertilor;
f) Dreptul oricarui actionar de a ataca in justitie, in conditiile legii, hotararile Adunarii
generale.2

Obligatiile actionarilor sunt:

a) Obligatia de a varsa aportul, potrivit angajamentului lor;


b) Obligatia de a respecta prevederile actului constitutive si hotararile Adunarii generale;
c) Obligatia de a suporta pierderile sociale pana la concurenta aportului sau.

1.2.ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Legea societatilor comerciale, prevede imperative existenta a trei organe cu atributii specific
in functionarea societatii pe actiuni, in realizarea obiectului de activitate al acesteia si al scopului
fixat prin actele constitutive:
1. Adunarea generala a actionarilor, organ colectiv ce exprima vointa sociala;

2
Legea nr. 31/1990, modificata, privind societatile comerciale(republicata in Monitorul Oficial nr. 1066/2004), Art.
131

2
2. Administratorii, organ de gestiune si de executare a hotararilor adunarilor generale;
3. Cenzorii, organ de control al actelor de gestiune.

La nivelul acestor organe se produce un transfer selective de atributii. Ca importanta,


intaietate pe scara ierarhica are adunarea generala a actionarilor.3

Adunarea generala este organul supreme al societatii pe actiuni. Ea ii numeste pe


administrator si cenzori si tot ea ii revoca, aproba bilantul si fixeaza dividendele, stabileste bugetul
de venituri si cheltuieli si planul de activitate pe urmatorul an, hotaraste asupra oricaror modificari
ale actului constitutive in cazul societatilor inchise cu actiuni nominative.

Conform art. 117 din Legea societatilor comerciale, adunarea generala nva fi convocata de
administrator, sau in mod exceptional de catre cenzori, mandatari judiciary, lichidatori, ori de cate
ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv.

Termenul de intrunire nu va fi in nici un caz mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii,


cu exceptia cazului in care ziua pentru a doua adunare nu este aratata in instiintarea publicata, iar
termenul poate fi redus la 8 zile. Instiintarea de convocare va fi publicata in Monitorul Oficial si
in unul din ziarele de larga raspandire in localitatea in care se afla sediul societatii, sau din
localitatea cea mai apropiata, daca in localitatea sediului societatii nu exista un ziar local.

Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta, potrivit legii,
prin scrisoare recomandata sau daca actul constitutive permite, prin scrisoare simpla, expediata cu
cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii.

Convocarea cuprine:

a) Locul si data tinerii adunarii, cu indicarea orei;


b) Ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii
adunarii;
c) Textul integral al propunerilor pentru modificarea actului constitutive, cand asemenea
propuneri figureaza pe ordinea de zi;

3
Corneliu Barsan, Alex Ticlea, V.Dobrinoiu, M.Toma-Societati comerciale, Editura Sansa SRL.,Bucuresti,
1993,p.76

3
d) Locul depozitarii actiunilor in dovedirea calitatii de actionar.

Nerespectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale nu este sanctionata expres


cu nulitatea, dar caracterul imperative al normelor ce le reglementeaza, determinat de scopul
urmarit prin instituirea acestor formalitati, nu poate conduce la aceasta concluzie.

Participarea la adunarea generala constituie un drept al tuturor actionarilor si exercitiul lui


nu poate fi restrains prin clause statutare. Nu au dreptul de a participa la adunare, prin exceptie de
la regula, titularii actiunilor cu drept de vot prioritar. Actionarii, personae fizice, acre nu au
capacitate legala( minorii sub 14 ani si alienatii mintali pusi sub interdictie), pot fi reprezentati in
adunarea generala prin reprezentantii lor legali.

Lucrarile adunarilor generale sunt conduse de presedintele adunarii, acesta fiind


presedintele consiliului de administratie. In lipsa presedintelui consiliului de administratie,
lucrarile vor fi conduse de loctiitorul lui.

Categorii de Adunari Generale ale Actionarilor:

1) Adunarea generala constitutive este adunarea acceptantilor care aproba, in conditiile legii
actul constitutiv.4
2) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la
incheierea exercitiului financiar. Adunarea ordinara are in competent discutarea faptelor
reclamate de actionarii reprezentand ¼ din capitalul social, precum si problem invocate de
actionarii reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in
contractul de societate se prevede astfel.
3) Adunarea generala extraordinara se intalneste de cate ori este necesar pentru a lua o
hotarare de competent sa, nefiind obligatoriu de a se intruni, ca in cazul adunarii generale
ordinare, de cel putin o data pe an.
4) Adunarea speciala este constituita din titularii fiecarei categorii de actiuni, care se reunesc
in conditiile stabilite de actul constitutive. Dreptul de a participa la aceasta adunare il are

4
Elena Carcei-Adunarea constitutiva a societatilor pe actiuni,Revista de drept commercial nr.6/1995,p.105

4
orice titular al unei asemenea actiuni. Regulile commune adunarii generale privind
convocarea, cvorumul si modul de desfasurare se aplica si adunarilor special.

1.3. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


Potrivit art.137 din Legea societatilor comerciale, societatea pe actiuni este administrate de
unul sau mai multi administratori, temporar si revocabil. Cand sunt mai multi administrator, ei
constituie un consiliu de administratie. Poate fi administrator, atat o persoana fizica cat si o
persoana juridica.
Persoana juridica administrator este obligate sa-si desemneze un reprezentant, persoana
fizica. Reprezentatntul desemnat este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi
responsabilitate civila si penala ca si un administrator persoana fizica care actioneaza in nume
propriu. Prerogativele si sarcinile pe care le implica functia de administrator presupun indeplinirea
lor numai de catre o persoana cu deplina capacitate de exercitiu.5
In ceea ce priveste dimensionarea temporal a mandatului administratorului, aceasta nu
poate fi mai mare de 4 ani, iar daca prin actul constitutive nu s-a prevazut durata mandatului,
aceasta se rezuma a fi 2 ani. In mod normal, functia de edministrator inceteaza la expirarea
mandatului.
Ea inceteaza inainte de implinirea termenului mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) Revocarea administratorului;
b) Incapacitatea sau incompatibilitatea sau cand, prin statut s-a mai prevazut o limita de
varsta, implinirea acesteia;
c) Decaderea;
d) Renuntarea administratorilor(demisia);
e) Decesul administratorului sau impiedicarea fizica

Pentru activitatea desfasurata, administratorii sunt remunerate. Dreptul la remunerare


deriva atat din specificul mandatului commercial, acela de a nu fi gratuity(art.374, Cod
commercial) cat si din dispozitiile Legii societatilor comerciale, acre desi nu sunt prea lamuritoare,
constituie repere in concretizarea acestui drept.

5
Stanciu D. Capreanu-Administrarea societatilor comerciale,Revista Dreptul nr.9/1991,p.3

5
Administratorii au mai multe obligatii legale:

a) De a depune la registrul comertului semnatura lor;


b) De a prezenta certificatul eliberat de cenzori, din care sa rezulte depunerea garantiei;
c) De a prelua de la fondatori, documentele si corespondenta referitoare la constituirea
societatii;
d) De a lua parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la activitatile de
conducere similar acestora(art.70 si 71, Legea 31/1990 reactualizata)
e) De a asigura realitatea varsamintelor realizate de asociati, a dividendelor platite, existent
registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, exacta indeplinire a hortararilor adunarii
generale;
f) De a convoca in conditiile legii si a actului constitutive, adunarea generala(art.117,
alin.1Legea societatilor comerciale);
g) De a respecta si raliza dreptul la informare a actionarilor;
h) De a pune la dispozitia detinatorilor de obligatiuni registrul
obligatiunilor(art.178,alin.2,Legea 31/1990);
i) De a depune in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copia bilantului contabil,
insotita de contul de profit si pierderi de la Administratia financiara, anexand raportul lor,
raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarii generale(art.178,alin.1,Legea 31/1990);
j) Trebuie sa prezinte cenzorilor, respective auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel
putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara
anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele
justificative(art.181);
k) De a nu vota in calitate de actionar, nici personal si nici prin mandatar, descarcarea gestiunii
lor sau o problema in care persoana sau administratia lor poate fi pusa in discutie;
l) De a se abtine de la orice deliberare privitoare la o operatiune in care, direct sau indirect,
au interese contrare intereselor societatii;
m) De a se supune conditiilor care atrag incompatibilitatea sau decaderea blor din functia de
administrator, in cazul nerespectarii lor;
n) De a nu intreprinde noi operatiuni in momentul dizolvarii;

6
o) De a pastra secretul professional cand sunt membri ai unui consiuliu de administratoe a
unei societati bancare, dezvaluirea acestuia putandu-se face numai in cadrul unei procedure
judiciare.

Consiliul de administratie reprezinta cea mai directa forma de administrare si conducere a


societatii pe actiuni. O structura eficienta a consiliului ar trebui sa poata rezolva problemele
societatii fara a recurge la oricare alta forma de administrare si conducere.6

Competent convocarii consiliului desi legea nu prevede expres, apartine, daca prin actul
constitutive nu se stabileste altfel, presedintelui acestuia. Consiliul de administratie se poate intruni
ori de cate ori considera ca este necesar, iar cand, prin actul constitutive sau prin hotararea adunarii
generale s-a stability o anumita periodicitate, se va intruni respectand aceasta periodicitate. In orice
caz, el trebuie sa se intruneasca conform legii, cel putin odata pe luna, la sediul societatii.

La sedintele consiliului de adinistratie vor fi convocati si cenzorii. Cenzorii participa la


sedintele consiliului de administratie, dar fara drept de vot.

Sedinta se sfarseste prin incheierea unui process verbal, in care se precizeaza ordinea
deliberarilor, deciziilor luate, numarul voturilor intrunite si opiniile separate. Valabilitatea
deciziilor consiliului de administratie este asigurata prin prezenta a cel putin jumatate din numarul
administratorilor daca prin actul constitutive nu se prevede un numar mai mare.

Administratorul are drept de actiune limitat, si I se interzice actiunea in anulare a hotararii


adunarii generale, cu privire la revocarea lui din functie; in schimb administratorul ar putea sa
introduca o actiune impotriva adunarii generale, care in mod abuziv l-a revocat din functie,
provocandu-I astfel un prejudiciu, de aceasta data actiunea administratorului functionand in
conditiile dreptului comun.7

Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile si sarcinile sale, unui comitet
de directie care nu este un organ cu existent obligatory in structura organizatorica a conducerii
unei societati, ci una facultative. Membrii comitetului de directie se aleg dintre administrator, si
sunt indreptatiti la o remuneratie. Raportul juridic se stabileste intre consiliul de administratie si

6
Vasile Patrulea, Corneliu Turuianu-Curs de drept comercial,editia a II-a,Editura All Beck,2000,p.81
7
Madalina M.Moroceanu-Anularea hotararii adunarii generale in cadrul societatii pe actiuni,Revista Ghidul
juridic pentru societatile comerciale, ianuarie2005,nr.1,Bucuresti,p.15

7
membrii comitetului de directive are configuratia juridical a unui submandat, care este temporar si
nu poate depasi durata mandatului administratorilor.

Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutive poate fi atacata in justitie
in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in
procesul verbal al sedintei.

Cand se invoca motive de nulitatea absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil iar
cererea poate fi reformulate de orice persoana interesata(art.132, alin.3 din Legea societatilor
comerciale), indiferent daca a participat sau nu la vot, si indifferent de modalitatea in care a votat,
cu conditia unui interes in cauza.8

1.4. COMITETUL DE DIRECTIE

Alaturi de consiliul de administratie, legea romana recunoaste si posibilitatea numirii unui


al doilea organ collegial, respectiv comitetul de directie caruia, consiliul de administratie ii poate
delega o parte din atributiile si prerogativele sale.

Membrii comitetului de directie, sunt la randul lor administrator, deoarece comitetul de


directive se allege din randul membrilor consiliului de administratie. Odata cu alegerea comitetului
de directie, consiliul de administratie stabileste si remuneratia la care au dreptul membrii
comitetului. Cu toate acesta, decizia consiliului de administratie cu privire la remunerarea
membrilor comitetului de directive este supusa unei ratificari ulterioare a adunarii generale.

Membrii comitetului de directive si directorii unei societati pe actiuni nu vor putea fi, fara
autorizarea consiliului de administratie, administrator, membri in comitetul de directive, cnzori
sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici
exercita acelasi comert sau altul concurrent, pe cont propriu sau al unei alte personae, sub pedeapsa
revocarii si raspunderii pentru daune. Prin aceasta reglementare s-a urmarit limitarea cumulului in
cazul administratorilor si celorlalti functionary ai societatii, tocmai pentru a se asigura astfel
respectarea obligatiei de fidelitate a acestora fata de societatea pe care o reprezinta.

8
M.Moroceanu-Anularea hotararii adunarii generale in cadrul societatii pe actiuni,Revista:Ghidul juridic pentru
societatile comerciale,ianuarie2005,nr.1,Bucuresti,p.15

8
Comitetul de directie se intruneste cel putin o data pe saptamana. In cadrul acestui comitet,
deciziile se adopta cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai, iar votul nu poate fid at prin
delegatie.

Deliberarile comitetului de directie se inregistreaza intr-un registru special, care urmeaza


a fi prezentat in cadrul fiecarei sedinte a consiliului de administratie.

Functionarii societatii sunt conform legii, directori executive ai societatii, carora le revine
sarcina de a realize operatiunile curenteale societatii.9

Conform art.143 din legea societatilor comerciale republicata, numirea functionarilor


societatii este de competent consiliului de administratie. Norma legala are un character dispozitiv,
prin actul constitutive al societatii existand posiblitatea acordarii prerogative de numire a
functionarilor societatii si de catre un alt organism.

Functionarul societatii este un salariat al acesteia, a carui activitate se desfasoara in baza


unui contract de munca ce presupune acordul de vointa al partilor ce il incheie. Contractual de
munca al functionarului are in vedere felul muncii prestate de salariat in baza profesiunii de baza
pe care o detine, iar funtia de conducere (director executive) rezulta din numirea dispusa de
consiliul de administratie.

Directorii executive nu vor putea fi membri in consiliul de administratie si comitetul de


directie al societatii, legea stabilind o astfel de incompatibilitate intre calitatea de director
executive sic ea de administrator. Functionarii societatii sunt raspunzatori fata de societate si de
terti, ca si administratorii, pentru indeplinirea indatoririlor lor, conform legii.

1.5. CENZORII – ORGAN DE CONTROL

Structura organizatorica a societatilor pe actiuni include si un program de control al gestiunii


societatii:cenzorii.

9
S. Angheni, M.Volonciu, C.Stoica-Drept comercial,Editia a3-a,Editura All Beck,Bucuresti,2004,p.191

9
In timp ce adunarea generala are functia de elaborare a vointei sociale, administratorii de
concretizare a acesteia prin administrarea si gestiunea societatii, in limita realizarii obiectului
social, cenzorii controleaza si supravegheaza respectarea legalitatii in actele de gestiune.

Cenzorii sunt un organ de decizie. Ei verifica numai daca cei abilitati sa faca acte juridice
respecta legea. Verificarile lor nu sunt pur contemplative. Ele se finalizeaza in rapoarte, prin
intermediul carora cenzorii informeaza pe actionari, in adunarile generale sau pe administrator, in
sedintele consiliului de administratie cu cele constatate. In situatii exceptionale, sunt abilitati si
obligati sa convoace adunarea generala, iar atunci cand se impune, impreuna cu administratorii, sa
numeasca un administrator provizoriu.

Natura obligatiilor pe care le au de indeplinit reclama o specializare a cenzorilor, mai cu


seama in domeniul contabil si economic. Totodata, trebuie sa fie informati si cu privire la specificul
obiectului de activitate al societatii, pentru a putea aprecia oportunitatea unor acte juridice cum ar
fi, de exemplu contractile de vanzare-cumparare, de cretit,etc, incheiate de societate.

Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani. Cel putin unul dintre cenzotii numiti
trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii sau expert contabil. Cu exceptia cenzorilor
contabili, care pot fi straini de societate, ceilalti cenzori trebuie sa fie actionari. Nu pot fi cenzori
persoanele care, la data exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate au atributii de control in
Ministerul Finantelor Publice sau alte institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de
lege.

Cenzorii sunt obligati sa depuna, ca si administratorii, o garantie, inainte de data la care


trebuie sa intre in functie.

Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti. Prin actul constitutive se poate
stabili un numar mai mare. Si intr-un caz si in celalalt, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Intre societate si cenzori se stabilesc rapoarte de mandat comercial. Cenzorii trebuie sa isi
exercite personal mandatul lor(art.159,alin.3 din Legea nr.31/1990). Se interzice, astfel,
substituirea cenzorilor numiti de adunarea generala. Poate exercita functia de censor atat o
persoana fizica cat si o persoana juridical. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani.

10
Cenzorii sunt reeligibili si revocabili, sunt retribuiti, potrivit legii, cu o indemnizatie fixa,
determinate prin actul constitutive sau adunarea generala care i-a numit(art.161,alin.3,din Legea
nr.31/1990).

Raspunderea civila a cenzorilor. Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt


determinate de regulile mandatului(art.166 din Legea nr.31/1990 republicata). Nerespectarea
obligatiilor prevazute de art.73 din Legea nt.31/1990 atrage raspunderea solidara a cenzorilor.
Actiunea in raspunderea civila a cenzorilor se exercita in conditiile art.152 din Legea nr.31/1990.10

Raspunderea penala a cenzorilor. Cenzorii raspund penal, daca sunt intrunite conditiile
legii, cand, in rapoartele lor, prezinta cu rea credinta fapte neadevarate asupra conditiilor
economice ale societatii, sau le ascund, in totalitate sau in parte.

Raspunderea cenzorilor este angajata si in cazurile in care desi sunt obligati prin lege, nu
convoaca adunarea generala; cand au acceptat cu stiinta si au pastrat insarcinarea de cenzori,
contrar dispoziitiilor art.161 din Legea nr.31/1990 republicata; cand exercita functia de censor cu
incalcarea dispozitiilor legii referitoare la incompatibilitate sau cand se imprumuta, sub orice
forma, direct sau printr-o persoana interpusa de la societatea controlata(art.276,277 din Legea
nr.31/1990, republicata.

II.FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI

Functionarea societatii comerciale pe actiuni presupune existent celor trei elemente


constitutive, respective, un patrimoniu, o organizare de sine statatoare si un scop bine determinat
precum existent unor organe de conducere, de administrare si de control.

2.1. ACTIUNILE

10
V.Patulea-Continutul notiunii de raspundere juridica a cenzorilor,Dreptul nr.4/1996,p.63

11
Pentru a se reflecta participarea actionarilor la formarea capitalului social, care nu poate fi
mai mic de 90.000 Ron11, theoretic, acesta este impartit in fractiuni egale, numite actiuni.

Actiunile sunt fractiuni ale capitalului social, de o valoare nominala egala12, care este fixate
prin lege. Valoarea nominal se distinge de valoarea intrinseca, care reprezinta cota parte din actiune
in activul social net, fara datoriile fata de terti, iar nu numai in capitalul social.

Actiunile se pot clasifica astfel:

a) Dupa modul de transmitere in:


- actiuni nominale;
- actiuni la purtator
b) Dupa drepturile pe care le confera in:
- actiuni de capital;
- actiuni de folosinta;
- actiuni industriale;
- actiuni preferential cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:
 dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al
exercitiului financiar, inaintea oricarei prelevari;
 drepturile actionarilor cu actiuni ordinare.
c) Dupa felul aportului:
- actiuni in numerar;
- actiuni de aport in natura.

Potrivit art. 93,pc.2 din Legea societatilor comerciale, actiunea va cuprinde:

 denumirea si durata societatii;


 durata actului constitutive, numarul din registrul comertului sub care se afla
inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, partea a IV-a,
in care s-a facut publicarea;

11
Legea nr. 31/1990, modificata, privind societatile comerciale(republicata in Monitorul Oficial nr. 1066/2004),
Art.10
12
Art.94 din Legea societatilor comerciale

12
 capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominal a
actiunilor si varsamintele efectuate;
 avantajele acordate fondatorilor.

In ceea ce priveste transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor, cesiunea


actiunilor, trebuie avut in vedere faptul ca aceasta cunoaste un regim diferit, dupa cum actiunile
sunt nominative, la purtator sau sunt vandute prin oferta publica de catre actionari. Dreptul de
proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declarative facuta in registrul
actionarilor emitentului, subscrisa de cedant si de cesionar sau de mandatarul lor si prin mentiunea
facuta pe actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a


acxestora. Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica trebuie, potrivit
art.108 din Legea 31/1990, sa intocmeasca un prospect de oferta, in conformitate cu prevederile
OUG nr.28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr.525/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Actiunile pot forma obiectul dreptului de gaj. Gajarea se face prin declaratia data titularului
lor, in forma autentica, sau prin inscris sub semnatura private, in care se vor mentiona cuantumul
datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate. Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni,
nici acorda imprumuturi sau avansuri asupra lor, in afara de cazul in acre adunarea generala a
actionarilor hotaraste astfel, prin votul actionarilor care detin doua treimi din capitalul social.13

2.2. OBLIGATIUNILE

Obligatiunile, ca si actiunile, sunt valori mobiliare emise de societate, in timp ce actiunile


sunt titluri representative ale partilor sociale ce constituie fractiuni ale capitalului social, iar
actionarii, in sens larg, sunt membri ai societatii, obligatiunile sunt titluri de credit, fractiuni ale
unui imprumut unic cu o anumita valoare nominal, iar obligatarii sunt creditori, ai societatii pentru
suma reprezentand valoarea obligatiunii subscrise si dobanzii aferente.14

13
Cristian Popescu Bogdanesti-Privatizarea-ciclu final, restructurarea post-privatizare,Editura Tribuna
Economica,Bucuresti,1997,p.371
14
I.L. Georgescu-Drept comercial roman,vol.II,p.150

13
Obligatiunile au fost definite ca fiind “titluri de credit emise de societate in schimbul
sumelor de bani imprumutate, care incorporeaza indatorarea societatii de a rambursa aceste sume
si de a plati dobanzi aferente”15. Subscrierea unei obligatiuni este un act civil, pe cand subscrierea
unei actiuni este un act de comert.

Felurile obligatiunilor:

 Dupa forma emiterii:


a) obligatiuni in forma materiala;
b) obligatiuni pe support de hartie.
 Dupa modul cum circula:
a) obligatiuni nominative
b) obligatiuni la purtator.
 Dupa natura dreptului pe care-l confera:
a) obligatiuni ordinare;
b) obligatiuni cu prima;
c) obligatiuni cu loturi.

Adunarea generala a obligatorilor va fi convocata la cererea unui numar de detinatori care


sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau la cererea reprezentantilor
detinatorilor de obligatiuni daca au fost numiti. Cheltuielile ocazionate de convocare vor fi
suportate de societatea emitenta.

Adunarea generala se convoaca ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe an.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii. Convocarea
va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele raspandite din localitatea in care se afla
sediul societatii sau cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii
adunarii, precum si ordinea de si cu aratarea explicita a tuturor problemelor care face obiectul
dezbaterilor adunarii.16

15
Stanciu S. Carpeanu-Drept comercial roman, Editura Atlas Lex,Bucuresti,1994,p.312
16
Legea nr. 31/1990, modificata, privind societatile comerciale(republicata in Monitorul Oficial nr. 1066/2004),
Art.117

14
Obligatarii exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul
obligatiunilor pe care le poseda.

Toti detinatorii de obligatiuni au dreptul de a participa la adunarea generala, personal sau


prin mandatar. In virtutea legii, hotararile adunarii generale, adoptate de obligatari in conditiile
legii sunt obligati pentru toti obligatarii, atat pentru cei prezenti care au votat impotriva cat si
pentru cei absenti.

Detinatorii de obligatiuni care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva pot
ataca hotararea adunarii in justitie, la instant in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea
emitenta, in termenul si cu efectele legale.

2.3.SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SI REGISTRELE SOCIETATII

A. Registrele societatii

Art.177 din Legea nr.31/1990 prevede ca, in afara de evidentele prevazute de lege,
societatea pe actiuni trebuie sa tina, prin grija consiliului de administratie, a comitetului de
directive sau a cenzorilor, dupa caz, registrele si situatiile financiare.

Potrivit dispozitiilor legale, societatea trebuie sa tina urmatoarele register:

 Registrul actionarilor societatii

Arata, dupa caz, numele, prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul
actionarilor cu actiuni nominative si varsamintele facute in contul actiunilo, evident valorilor
mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta
de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

 Registrul sedintelor si deliberarilor adunarii generale

15
Cuprinde procesele verbale incheiate de catre secretarii desemnati in adunarea generala si care
constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, prezenta actionarilor,
numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar, la cereea actionarilor, deliberarile
facute de ei in sedinta.

 Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;


 Registrul sedintelor si deliberarilor comitetului de directive;
 Registrul deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea
mandatului;
 Registrul obligatiunilor

Arata totalitatea obligatiunilor emise si a celor rambursate, numele, prenumele, denumirea si


domiciliul sau sediul titularului, can dele sunt nominative.

Conform art.178 din Legea nr.31/1990, administratorii sau, dupa caz, societatile de registru
independente sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror personae interesate
registrele actionarilor sis a elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora copii. De asemenea, sunt
obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni registrul sedintelor si
deliberarilor adunarii generale si registrul obligatiunilor.

Cuprivire la continutul acestor register, orice persoana interesata poate lua la cunostinta,
cu prealabila autorizare a judecatorului delegate. La registrul comertului, registrele vor fi pastrate
timp de 5 ani.

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor pot fi tinute nu numai manual, ci si in


system computerizat. Din art.23 al Legii contabilitatii rezulta ca si celelalte registre obligatorii pot
fi tinute in forma computerizata, cu conditia de a asigura respectarea normelor contabile, stocarea,
pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor inregistrate in contabilitate.17

B. Organizarea contabilitatii societatilor comerciale

17
Secheaua Marius-Legea societatilor comerciale nr.31/1990 comentata si adnotata, editia a11-a,Editura
Rosetti,Bucuresti 2002,p.175

16
Contabilitatea societatii comerciale este organizata si condusa in conformitate cu
dispozitiile legii nr.82/1991, legea contabilitatii.18

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine persoanei care are obligatia
gestionarii patrimoniului, si anume, administratorilor.

Contabilitatea trebuie condusa in partida dubla, inregistrarile in contabilitate facandu-se


chronologic si systematic, potrivit planurilor de conturi si normelor emise de Ministerul Finantelor.
Ca urmare a dublei inregistrari, pentru cunosterea situatiei financiare se face diferenta intre cele
doua partied de debit si credit si se obtine soldul.

Fiecare operatiune patrimoniala este supusa unei duble inregistrari: la active si la pasiv,
reprezentata intr-un cont de registru. Cu cat activitatea comerciala este mai complexa, cu atat
numarul de conturi este mai mare. Contabilitatea se tine in limba roamana si in moneda nationala.
Contabilitatea operatiunilor effectuate in valuta se tine in moneda nationala cat si in valuta.

Inragistrarea in contabilitate a bunurilor mobile si immobile se face la valoarea de achizitie,


de productie sau la pretul pietei, dupa caz. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la
valoarea lor nominal.

Principalele registre ce se folosesc in contabilitate sunt:

1. Registrul jurnal este registrul in care se inscriu zilnic operatiunile comerciale, tot ce
primeste si plateste societatea sub orice titlu;
2. Registrul inventar cuprinde inventariierile effectuate in cazurile si la termenele prevazute
de lege;
3. Registrul cartea mare este registrul de fonduri personificate, cu contabilitatea in partida
dubla, inregistrarile facandu-se systematic.19

Registrul jurnal este potrivit art 114 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, un
document contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile, in mod chronologic,

18
Legea 82 din 24 decembrie 1991 privind contabilitatea, republicata in Monitorul Oficial nr.629 din 26 august
2002
19
Stanciu D.Capreanu-Drept comercial roman,Editura Atlas Lex, Bucuresti 1994,p.96-98

17
operatiunile patrimoniale, prin respectarea succesiuniidocumentelor dupa data de intocmire sau de
intrare a acestora in unitate.

Registrul inventor este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza toate


elementele patrimoniale de active si de pasiv, grupate in functie de natural or, conform posturilor
din bilantul contabil, inventariate potriivit normelor legale.

Registrul “cartea mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar,
direct sau prin regrupare de conturi corespondente, inregistrarile effectuate in registrul jurnal,
stabilindu-se situatia fiecarui cont, respective soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare
si soldurile finale.

Aceste registre sunt, in principiu obligatorii. Registrele contabile trebuie sa fie tinute in
mod regulat, in asa fel incat ele sa poata permita in orice moment identificarea si controlul
operatiunilor comerciale efectuate.

Administratorii au obligatia ca, cel putin cu o luna anterior datei stabilite pentru
desfasurarea adunarii generale, sa prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari, situatia financiara
annual pentru exercitiul financiar precedent, impreuna cu raportul lor si documentele justificative.

Bilantul este situatia patrimoniala a unui comerciant la un moment dat, asa cum rezulta
din compararea activului si pasivului infatisat prin soldurile totalitatii conturilor. Bilantul este de
mai multe feluri:20

 Bilantul annual, care se intocmeste la incheierea exercitiului social; acesta este


bilantul ordinar, care jaloneaza activitatea societatii, iar regulile ce il guverneaza
sunt aplicabile, prin analogie si celorlalte tipuri de bilant;
 Bilantul prin care administratorii fac dovada pierderii unei jumatati din capitalul
social;
 Bilantul de fuziune sau de divizare;
 Bilantul de lichidare.

20
Secheaua Marius-Legea societatilor comerciale nr.31/1990 comentata si adnotata,editia a-II-a,Editura
Rosetti,Bucuresti,2002,p.177

18
Cenzorii sunt obligati sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal
intocmite si in concordant cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea
patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite prin intocmirea bilantului contabil.

Dupa aprobarea bilantului de adunarea generala ordinara a actiuonarilor, o copie a cestuia


impreuna cu contul de profit si pierderi, cu raportul administratorilor si cenzorilor si procesul
verbal al adunarii generale, vor fi depuse, de administrator in termen de 15 zile, la administratia
financiara.

Un exemplar al bilantului, vizat de administratia financiara, impreuna cu documentele


anexa mentionate mai sus, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului in cazul societatilor cu
o cifra anuala de afaceri mai mare de 10.000.000 RON, se va publica in Monitorul Oficial un anunt
prin care se confirma depunerea bilantului si a documentelor anexa. Toate societatile pe actiuni
trebuie sa publice in Monitorul Oficial situatia societatii, in scopul informarii actionarilor,
obligatariolor, creditorilor si fiscului.

SPETA

Societate comerciala pe actiuni. Actiune in anularea hotararii adunarii generale


extraordinare a actionarilor21

Prin cererea inregistrata la data de 18 februarie 2005, reclamanta SC S. R. SRL, actionara


in SC R.S. SA a chemat in judecata paratele SC R. SA si SC R S. SA, solicitand prin sentinta ce
se va pronunta sa se dispuna anularea hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale
extraordinare a actionarilor SC R.S. SA si suspendarea executarii acestor hotarari pana la
solutionarea pe fond a cererii.

Reclamanta a aratat ca SC R. SA a convocat ilegal sedinta adunarii generale a paratei SC


R. S. SA la sediul actionarului, iar nu la sediul societatii, sedinta fiind prezidata de M.N.,
reprezentanta actionarului R. SA. S-a aratat, de asemenea, ca numirea de convocare a sedintei a
fost nelegala, deoarece actionarul SC R. SA nu avea calitatea semnarii convocatorului sedintei. S-

21
http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202006/SE%20r%202690%202006.htm

19
a mai aratat ca, desi pe ordinea de zi a convocatorului, s-au aflat in dezbatere 4 puncte, s-au adoptat
11 hotarari, hotararile 9, 10,11 neavand legatura cu convocatorul sedintei.

A mai sustinut ca au fost incalcate normele legale prevazute in Legea nr. 31/1990 (art. 117-
128) , ca nu s-a luat in dezbatere raportul comisiei cenzorilor, ca s-a dispus revocarea din functie
a administratorilor societatii.

Parata SC R.S. SA a formulat intampinare si a solicitat respingerea actiunii, motivand ca


organele de conducere si control ale societatii au fost alese in baza unei hotarari din 6 iunie 2000,
anulata prin hotararea instantei, astfel ca la momentul adoptarii hotararii AGEA din 23 ianuarie
2005, societatea nu avea organe de conducere, statutar alese. Astfel, in lipsa organelor de
conducere a societatii, pentru a evita dizolvarea societatii actionarul SC R. SA, procedand in
conformitate cu dispozitiile art. 1517 C. civ. a convocat AGA pentru data de 21 ianuarie 2005, iar
ulterior pentru 23 ianuarie 2005, convocatorul fiind publicat in conditii legale de publicitate.
La termenul de judecata din 3 mai 2005, SC R. SA, actionar al societatii parate, a formulat
cerere de interventie voluntara accesorie in interesul paratei, incuviintata in principiu la 4 mai
2005.
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, prin sentinta nr. 2988 din 22 iunie 2005, a
admis in parte actiunea si a dispus anularea hotararilor AGEA a actionarilor SC R. S. SA din 23
ianuarie 2005 cu numarul 2, 9 si 11.
A respins actiunea fata de SC R. SA ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate
procesuala pasiva si a respins si cererea de interventie a acesteia.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca potrivit art. 117 a Legii nr. 31/1990,
adunarea generala se convoaca de catre administratorii societatii, dispozitie cu caracter special in
raport cu cele continute de art. 1517 C. civ. aplicabil materiei societatii civile si in lipsa unei
autorizatii speciale a instantei, actionarul neadministrator nu avea calitatea convocarii adunarii
generale prin publicarea convocatorului in publicatia „C.P.”si nu acopera cerinta legala, prin
stabilirea locatiei sedintei AGEA din 23 ianuarie 2005 la sediul actionarului SC R. SA, cu care
reclamanta se afla intr-un conflict judiciar prelungit in ani, incalcandu-se dispozitiile art. 110
alin.(2) din Legea nr. 31/1990 care are in vedere asigurarea unei posibilitati egale a actionarilor.

20
Asigurarea prezidiului adunarii de un reprezentant al SC R. SA doamna M.N. a incalcat
dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990, persoana desemnata neavand competenta legitima de a
verifica valabilitatea constituirii adunarii generale in functie de dispozitiile statutare si lege.
In ceea ce priveste numirea lichidatorului judiciar SC A.S. SRL de catre actionarul SC R.
SA , instanta a retinut ca s-au incalcat dispozitiile art. 117alin.(7) din Legea nr. 31/1990, aceasta
problema nefigurand pe ordinea de zi a convocatorului sedintei, fiind incalcat dreptul la vot al
celorlalti actionari.
Parata SC R. S. SA a declarat apel, sustinand ca instanta de fond a facut referire la texte
normative straine spetei si la argumente de interpretare inaplicabile pricinii.
Astfel, desi s-a retinut ca la data convocarii adunarii generale din 31 ianuarie 2005 nu mai
existau organe de conducere in functie, instanta a considerat aplicabile dispozitiile art. 119 din
Legea nr. 31/1990. Or, in situatia de fapt data, devin aplicabile prevederile legii generale civile
respectiv, dispozitiile art. 1517 C. civ.
Apelanta a mai aratat ca interesul convocarii AGEA a fost de a salva societatea de pericolul
de a fi dizolvata din cauza ca aceasta nu avea organe de conducere. De asemenea, convocatorul a
fost publicat in C.N. iar nu in C.P., si instanta de fond nu a argumentat de ce aceasta publicare nu
corespunde cerintelor de publicitate.
Cu privire la locul tinerii AGEA, s-a considerat ca motivarea instantei de fond nu reprezinta
decat simple supozitii in absenta unor probatorii adecvate, iar referitor la prezidarea acesteia,
apelanta a sustinut ca in lipsa organelor de conducere, justificat, a fost prezidata de un reprezentant
al actionarului prezent.
Curtea de Apel Bucuresti, sectia a V-a comerciala, a respins apelul ca nefondat. In
motivarea solutiei, instanta de control judiciar a raspuns punctual fiecarei critici a SC R.S. SA.,
retinand ca societatea comerciala, desi prezinta unele asemanari cu societatea civila, reglementate
de Codul civil, se supune regulilor de drept comercial care sunt derogatorii de la dreptul comun.
In speta, dispozitiile art. 119 alin.( 3) din legea speciala comerciala care reglementeaza un
caz asemanator indrituieste actionarii unei societatii comerciale sa se adreseze instantei de judecata
in vederea convocarii adunarii generale a actionarilor si sa numeasca dintre actionari persoana care
va prezida adunarea generala, situatie in care nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1517 C. civ., asa
cum a retinut si instanta de fond.

21
Instanta de apel a invocat si dispozitiile art. 38 alin. (3) din actul constitutiv al SC S. SA,
potrivit caruia daca administratorii nu convoaca adunarea generala, actionarul interesat poate cere
instantei judecatoresti competente convocarea AGA si desemnarea actionarului care o va prezida.
Cat priveste sustinerea apelantei, in sensul ca publicarea convocatorului s-a facut in ziarul
„C. N.” si in „C.P.” este contrazisa de actele depuse in probatoriu de catre parata-apelanta.
S-a mai retinut ca , justificat, instanta de fond a apreciat ca locatia statutara, respectiv sediul
actionarului SC R. SA nu satisface cerintele legale, dat fiind conflictul judiciar intre parti care ar
fi fost de natura a obstructiona asigurarea unui mediu egal privind exprimarea votului.
Parata SC R. SA a declarat recurs, criticile deciziei instantei de apel facand referire la
aspecte de nelegalitate, fiind invocate dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., considerand ca
adunarea generala a actionarilor din 23 ianuarie 2005 s-a facut in conditii de legalitate, fara a exista
o lacuna a legii, ci exista un izvor de drept material si anume art. 1517 pct. 1 C. civ. care este izvor
de drept subsidiar pentru raportul juridic dedus judecatii.
La aceeasi data a declarat recurs si parata SC R. S. SA, criticand solutia instantei de apel,
invocand ca temei legal art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
A sustinut ca, in mod nejustificat, instantele au avut ca argument analogia, cand, in speta
exista un izvor de drept material si anume art. 1517 pct. 1 C. civ.
De asemenea, recurenta a mai sustinut ca i s-a incalcat dreptul la aparare, intrucat instanta
de apel a refuzat sa-i incuviinteze proba cu inscrisuri, respectiv sa depuna o copie lizibila din
pagina C. N., prin care s-a facut convocarea.
Au fost incalcate si dispozitiile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care sunt permisive,
iar in conditiile in care sunt dispozitii diferite in actul constitutiv, se poate convoca adunarea
generala a actionarilor si la o alta adresa.
S-a facut o aplicare trunchiata a dispozitiilor art. 129 din Legea nr. 31/1990, adunarea
generala putand fi condusa si de o persoana ce tine locul Presedintelui Consiliului de
Administratie.
Cu privire la recursul SC R. SA, s-a retinut ca aceasta nu a achitat taxa de timbru aferenta
desi i s-a pus in vedere prin citatia emisa cuantumul acesteia, respectiv 15,5 RON.
Intrucat chestiunea timbrajului se analizeaza inaintea oricaror exceptii si motive de casare,
Inalta Curte a dat eficienta dispozitiilor art. 20 pct. 1 si 3 din Legea nr. 146/1997 si a anulat ca
insuficient timbrat recursul acesteia.

22
Criticile recurentei SC R.S. SA au fost inlaturate, avand in vedere ca potrivit art. 117 din
Legea nr. 31/1990, adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie:
convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga
raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate,
sedinta adunarii generale se tine la sediul societatii , in lipsa unei prevederi contrare a actului
constitutiv, conform art. 110 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
S-a retinut ca exista reglementari speciale in legea societatilor comerciale, si numai in cazul
in care legea cadru , legea speciala nu prevede anumite situatii se poate apela la reglementarile
Codului civil.
Desi, instanta de fond a aratat ca prin decizia Curtii de Apel nr. 28/2004, irevocabila, s-a
constatat incetarea mandatului administratorilor si cenzorilor societatii SC R. S. SA si, incepand
cu 22 ianuarie 2004, societatea parata este lipsita de aceste organe, din relatiile date de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti rezulta ca la 23 ianuarie 2005, data
convocarii AGA, societatea avea organe de conducere.
Asa cum au retinut si instantele anterioare, in privinta legitimitatii actionarului la procedura
convocarii adunarii generale, sunt incidente dispozitiile art. 119 alin.(3) din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, lege comerciala speciala, prin care se reglementeaza situatia care
determina actionarii unei societatii comerciale sa se adreseze instantei de judecata in vederea
convocarii adunarii generale a actionarilor si sa numeasca, dintre actionari, persoana care va
prezida adunarea generala.
In speta, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 1517 C. civ. care reglementeaza o cu totul alta
situatie, aplicabila contractului de societate particulara, existand deosebiri esentiale intre societatea
comerciala si cea civila.
Asa cum a retinut si instanta de apel, societatea civila nu se constituie in scopuri
comerciale, ci in temeiul unui contract pur consensual, avand un regim juridic diferit de raporturile
comerciale.
Neprocedand conform reglementarilor din legea cadru, adunarea generala convocata la 23
ianuarie 2005 este nelegala, instantele facand o corecta aplicatiune a dispozitiilor art. 119 alin.(3)
din lege.
In lipsa unei autorizatii speciale a instantei, actionarul neadministrator nu are calitatea
convocarii adunarii generale.

23
Cu privire la critica asupra modului publicarii convocatorului nu se poate retine ca instanta
de apel i-a incalcat recurentei dreptul la aparare, din continutul practicalei deciziei nr. 122
nerezultand ca la 13 martie 2006 a solicitat proba cu inscrisuri, refuzata de instanta.
De altfel, chiar in procesul verbal al sedintei AGA incheiat la 23 ianuarie 2005, se
mentioneaza expres faptul ca a fost publicata convocarea in Monitorul Oficial al Romaniei si in
ziarul „C. P.” din 6 ianuarie 2005, iar extrasul depus in probatiune cuprinde mentiunea efectuata
de recurenta. Pe de alta parte, instantele inferioare au retinut ca dispozitiile art.110 alin.(2)
din Legea nr. 31/1990 sunt permisive, sedintele adunarii generale putand fi tinute si intr-o alta
locatie decat sediul societatii, numai ca justificat s-a apreciat ca in conditiile date, respectiv starea
conflictuala dintre parti, cerintele legii, in sensul de a asigura posibilitatea egala a actionarilor de
a participa la sedinta convocata a fost incalcata.
Nu se poate retine interpretarea trunchiata a dispozitiilor art. 129 din Legea nr. 31/1990, cu
privire la persoana care va conduce adunarea generala, intrucat aceste dispozitii sunt imperative si
de stricta aplicare, in speta, sedinta fiind convocata de persoane ce nu aveau calitatea sa o faca.
In consecinta, recursul declarat de parata SC R. S. SA Bucuresti a fost respins, ca nefondat.

24
CONCLUZII

Evolutia econimica si expansiunile colonial din secolul al XVII-lea, au determinat aparitia


societatilor comerciale de capital, respective a societatilor pe actiuni. Cresterea numarului acestora
a impus necesitatea unor reglementari juridice comerciale adecvate, care s-au modificat in timp in
functie de necesitatile provocate de modernizare si tehnologizare.

Societatea comerciala pe actiuni poate fi definite ca o societate constituita prin asocierea


mai multor personae care contribuie la formarea capitalului social, prin anumite cote de
reprezentare, prin titluri numite actiuni, pentru desfasurarea activitatii comerciale, in scopul
impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Exista doua modalitati de constituire a societatii pe actiuni: prin subscriere integral si


simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutive sau prin subscriptie publica.

Subscriptia instantanee reprezinta o procedura obisnuita de inregistrare a societatilor


comerciale, iar subscriptia publica reprezinta procedura de inmatriculare cand fondatorii unei
societati comerciale pe actiuni, neavand capitalul necesar pentru infiintarea unei societati,
apeleaza, prin oferta publica, la persoanele interesate sa investeasca caital.

Societatea se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o diferentia de celelalte


societati comerciale existente, si va fi insotita de mentiunea “societate pe actiuni”, sau prescurtarea
S.A.

25
Societatile pe actiuni sunt societati mar ice presupun un numar mare de actionari la
constituire. Ele au o existent valabila in masura in care exista minimum 5 actionari.

Capitalul social, obligatoriu la constituire, stability prin lege, este de minim 2500 RON.
Capitalul social se poate constitui numai in bani si in natura. Capitalul social este impartit in
actiuni, reprezentate prin titluri negociabile si transmisibile atat pe pietele financiare
organizate(spre exemplu cum sunt bursele de valori), cat sip e piete neorganizate, mai cu seama
cand actiunile nu sunt cotate la bursa.

Actiunile sunt transmisibile atat prin acte juridice inter vivos(vanzare, donatie), cat si prin
acte juridice mortis causa(testament). Actiunile sunt nominative sau la purtator.

O societate de capital poate emite ca titluri de valoare atat actiuni, cat si obligatiuni.

Organul de conducere este adunarea generala a actionarilor, care poate fi ordinara si


extraordinara. Conducerea societatii se face pe principiul majoritatii voturilor actionarilor si nu al
unanimitatii. Principal obligatie a actionarilor se refera la plata actiunilor subscrise. Raspunderea
actionarilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare.

Administrarea societatii se realizeaza, de regula, de catre un consiliu de administratie si,


eventual, de un comitet de directive(dar este posibil ca societatea sa fie administrate si doar de un
singur administrator).

Controlul activitatii societatii se realizeaza, in mod obligatoriu, de o comisie de cenzori


formata din minimum trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul cnstitutiv nu se prevede un
numar mai mare(dar numarul acestora trebuie sa ramana impar).

Acestia au dreptul de a participa, fara drept de vot, la sedintele consiliului de administratie


si, au dreptul sa obtina de la administrator lunar o situatie privind activitatea societatii.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice bilantul si contul de


profit si pierderi, sa verifice daca registrele societatii sunt bine tinute, sa faca inspectii periodice,
sa verifice respectarea dispozitiilor legale, sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile
constatate.

26
Pentru ca o societate pe actiuni sa inceapa sa functioneze trebuie ca in termen de 15 zile de
la data autentificarii actului constitutive, fondatorii sau administratorii societatii, ori un
imputernicit al acestora, sa ceara inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza
teritoriala isi va avea sediul societatea.

Societatea comerciala este persoana juridical de la data inmatricularii in registrul


comertului. Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea
judecatorului delegate a devenit irevocabila.

BIBLIOGRAFIE

1. Angheni S., Volonciu M., Stoica C.

 “Drept comercial,Editia a 3-a”, Editura All Beck, Bucuresti 2004;

2. Carcei Elena

 “Societatea Comerciala pe Actiuni”, Editura All Beck, Bucuresti,1999;

 “Constituirea societatilor comerciale pe actiuni”,Editura Lumina Lex,Bucuresti, 1995;

3. Capatana Octavian

 “Societati comerciale”,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1991;

4. Carpeanu D. Stanciu

 “Drept comercial roman”, Editura All Beck, Bucuresti, 1998;

 “Contracte civile si comerciale”,Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993;

5. Filip Liviu

 “Curs de societati comerciale”, Bucuresti, 1999;

27
6.Georgescu I.L.

 “Curs de drept comercial roman, vol. II”, Bucuresti, 1998;

7.Patulea Vasile, Corneliu Turianu

 “Curs de drept comercial, editia a I-a”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000;

8. Secheaua Marius

 “Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 comentata si adnotata, editia a II-a”, Editura
Rosetti, Bucuresti, 2002.

Reviste:

1. ”Dreptul”, numarul 4/1996;

2. ”Ghidul juridic pentru societatile comerciale”,nr. 1, Bucuresti, ian.2005;

Suport legal:

1. Legea nr. 31/1990, modificata, privind societatile comerciale(republicata in Monitorul Oficial


nr. 1066/2004);

2. Legea 161/19 aprilie 2003, privind societatile comerciale (actualizata);

Site-uri:

1. http://www.societate.02/actiuni-functionare.htm

2. http.//www.avocatura.com

28
29

S-ar putea să vă placă și