Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU DOBANDĂ nr.

CC-173/UC/ 2017

mun.Chişinău 13.01.2017

OM "United Capital" SRL, numărul de identificare de stat - cod fiscal IDNO


1015600038882, inregistrat in Registrul persoanelor juridice la data de 24.11.2015, cu sediul in
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 84, of 12, în persoana reprezentantului Novii Marina,
care acţionează în baza procurii nr. 6049, numit în continuare “împrumutător”,

Simahin Andrei, identificat prin buletin de identitate B 04008061, eliberat de ÎS „CRIS


REG1STRU, la data de 18.09.2013, cod personal 2006033041861, domiciliat în Străşeni, str.
Toma Ciorbă nr.11, de facto: mun. str. Puşkin tel. 062040420, numit ln continuare
"împrumutat",

au incheiat prezentulvcontract privind următoarele:

CAPITOLUL I
DECLARAŢII ŞI GARANŢII

1.1. Împrumutatul declară pe propria răspundere şi garanteaza următoarele:


1.1.1. Împrumutatul deţine capacitate juridică deplină şi imputernicirile necesare de a
incheia, a-şi asuma şi a executa obligaţiile prezentului contract.
1.1.2. Informatia descrisă de către împrumutat în Cererea de Acordare a Împrumutului
corespunde adevărului şi este completă.
1.1.3. imprumutatul se obligă să folosească âmprumutul exclusiv in scopuri legale.
1.1.4. Imprumutatul permite împrumutatorului să verifice veridicitatea informaţiei prezentate
la completarea cererii prin toate mijloacele legale posibile.
1.1.5. Imprumutatul îşi exprimă acordul la recepţionarea apelurilor telefonice, mesajelor
scurte (sms), prin intermediul cărora v-a fi informat despre data rambursării imprumutului,
despre faptul omiterii datei scadente, obligaţia de a rambursa platile restante şi penalitatea
acumulată.
1.1.6. Imprumutatul a fost pe deplin informat cu coditiile prezentului contract, în special cu
privire la dobandă, precum şi despre faptul că aceste conditii sunt rezonabile şi sunt
proporţionale cu riscul şi cheltuielile asumate de către Imprumutator,
__________
(semnătura)

CAPITOLUL II
OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Împrumutătorul în conformitate cu Cererea de finanţare a imprumutatului, se obligă să-i


acorde un împrumut in marime de 205,00 EUR, recalculat in MDL conform cursului "de
cumpărare" stabilit pentru valuta prezentului contract de către BC "Moldova Agroindbank" SA la
data efectuării plăţii.
2.2. Imprumutatul acceptă împrumutul și se obligă să ramburseze suma împrumutului primit,
inclusiv dobânda şi alte plaţi ce pot surveni din condiţiile prezentului contract.

CAPITOLUL III
CONDIŢIILE ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI

3.1. Imprumutul poate fi acordat prin:

3.1.1. Transfer bancar pe contul împrumutatului.


3.1.2. Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar împrumutului prin intermediul băncilor
comerciale.
3.1.3. Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar, prin caserie la sediul împrumutătorului.

3.2. Prin prezentul contract, împrumutatul primeşte banii prin intermediul caseriei
împrumutătorului şi confirmă ridicarea banilor prin aplicarea semnăturii pe dispoziţia de plată.
3.3. La eliberarea împrumutului conform pct. 3.1., imprumutul se va debursa in MDL conform
cursului “de cumpărare” stabilit pentru valuta prezentului contract de către BC “Moldova
Agroindbank” SA la data efectuării plății.
3.4 Pentru acordarea împrumutului, Împrumutatul plătește Împrumutătorului un comision de
acordare, în mărime de 15,00 EUR.
3.5. Pentru utilizarea imprumutului, împrumutatul plăteşte Imprumutătorului o dobîndă fixă, ce
urmează a fi achitată lunar, conform graficului de rambursare a împrumutului (Anexa nr.1).

_____________
(semnătura)

3.6. Termenul de acordare a împrumutului constituie 1 lună din data semnării prezentului
contract.

Capitolul IV
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Împrumutătorul este obligat:


4.1.1 Să elibereze împrumutatului suma împrumutului în ziua semnării prezentului
contract.

4.2. Împrumutatul este obligat:

4.2.1. Să achite în termen ratele lunare și alte plăți ce pot surveni din condițiile
prezentului contract.
4.2.2. Să achite la semnarea prezentului contract, comisionul de acordare.
4.2.3. Să informeze în scris Împrumutătorul, în timp de 5 zile despre schimbarea locului
de domiciliu si de muncă.
_____________
(semnătura)

4.2.4. Să achite toate cheltuielile, inclusive taxele prevăzute de legislaţie, suportate de


împrumutător pentru recuperarea împrumutului, dobînzilor și altor plăți ce pot surveni din
condițiile prezentului contract.

CAPITOLUL V
RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI

5.1 Împrumutatul achită împrumutatorului ratele lunare de plată, conform graficului de


rambursare a împrumutului (Anexa nr.1), parte a prezentului contract.
5.2. Toate plăţile efectuate de către împrumutat în cadrul prezentului contract se vor efectua în
MDL, conform cursului "de vinzare" stabilit pentru valuta prezentului contract de către BC
"Moldova Agroindbank” SA la data efectuării plăţii.
5.3. Imprumutatul achită împrumutatorului, ratele lunare, dobînda, penalităţi şi alte plăţi ce pot
surveni din condițiile prezentului contract, prin metoda:

5.3.1. Depunerea banilor in contul împrumutatorului, deschis la BC "Moldova


Agroindbank" SA.
5.3.2. Depunerea banilor în caserie, la sediul împrumutătorului.

5.4. Toate comisioanele percepute de către BC ''Moldova Agroindbank" SA pentru serviciile de


incasare a plătilor vor fi suportate de către împrumutat.
5.5. Plata se consideră efectuată din momentul înscrierii sumei plătite în contul împrumutătorului
deschis la BC ''Moldova Agroindbank" SA sau depusă în caserie la sediul Imprumutatorului.
5.6. Ordinea de stingere a obligațiilor este următoare:

5.6.1. Dobînda de întîrziere

5.6.2. Penalitatea

5.6.3. Dobînda

5.6.4 Împrumut

5.7. În cazul în care data oricărei plăți este zi de odihnă sau zi de sărbătoare, atunci plata
respective va fi efectuată în ziua lucrătoare urmatoare.
5.8. Împrumutatul are dreptul de a efectua plați anticipate a împrumutului. Se consideră plată
anticipate, plata în mărime de 3 (trei) și mai multe rate lunare.
5.9. Rambursarea anticipată a împrumutului se admite cu condiția achitării de către Împrumutat a
soldului împrumutului, după achitarea ratei lunare curente și altor sume restante. Comision
pentru rambursarea anticipate a împrumutului nu se percepe.
CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Împrumutătorul nu preia riscul de forță majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor


prezentate de Împrumutat, acesta raspunzînd conform legii, pentru orice documente false sau cu
conținut eronat.

6.2 În cazul în care împrumutatul nu achită în termen şi în mărime deplină, vreuna din ratele
lunare, precum şi alte plaţi datorate conform prezentului contract, el va plăti împrumutatorului o
penalitate in mărime de 1 % din suma neachitata pentru fiecare zi de întirziere. Achitarea
penalității nu-1 exonerează pe împrumutat de îndeplinirea conditiilor contractuale.

_____________
(semnătura)

6.3. În cazul în care Împrumutatul nu va achita integral la termenul stabilit orice sumă scadentă
conform prezentului contract, prevăzută în Graficul de rambursare al imprumutului (Anexa 1),
acesta v-a achita o dobindă de intirziere calculată conform art. 619 Cod Civil. Dobinda de
intirziere se v-a calcula zilnic reieşind din anul calendaristic de 365 zile. Totodată, părtile convin
că, dobinda de intirziere achitată de împrumutat către OM „United Capital" SRL nu poate fi mai
mică decit suma de 20 lei pentru flecare zi de întirziere şi urmează a fi achitată către OM „United
Capital" SRL imediat.

6.4. În cazul înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de 30 de zile,
împrumutatorul are dreptul să declanşeze procedura de executare silită a imprumutului şi altor
plati datorate, fără somaţie, urmînd ca toate cheltuielile legate de recuperarea imprumutului,
inclusiv celor judiciare, de angajare a unui avocat sau a tertelor persoane în vederea rcuperării
imprumutului, să fie suportate de către Imprumutat.

6.5. În caz de întirziere de plată cu mai mult de 30 de zile, Împrumutatorul este în drept să
solicite recuperarea imprumutului de la fidejusori sau să cesioneze creanta unui terţ fără acordul
împrumutatului.

CAPITOLUL VII

REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Cazurile de reziliere;

7.1.1. Neachitarea la termen a plătilor de rambursare a imprumutului, dobănzii aferente şi altor


plăti ce pot surveni din conditiile prezentului contract.

7.1.2. Neindeplinirea unor obligatii stipulate in prezentul contract.


7.1.3. Prezentarea actelor sau informatiei false şi/sau refuz de a prezenta informaţia cerută de
împrumutator.

7.1.4. Alte cazuri prevăzute de lege şi prezentul contract.

7.2 Consecințele rezilierii:

7.2.1. În cazul constatării Cazului de reziliere, împrumutătorul are dreptul în mod unilateral, prin
notificarea împrumutatului, să declare toate obligaţiile de plată ale împrumutatului scadente
imediat şi să urmărească garantiile constituite, în modul prevăzut de legislaţia in vigoare.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

8.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui de către Părti.

8.2. Prezentul contract este valabil pină la achitarea integrală a sumei datorate Imprumutătorului
în temeiul obligatiilor asumate din prezentul contract.

8.3. Împrumutătorul este in drept să cesioneze parțial sau integral creantele aferente prezentului
contract către persoane terte. Pentru realizarea cesionării, împrumutatorul este imputernicit să
negocieze cu persoanele terte, să le prezinte inforrnatii, date sau documente aferente prezentului
contract. Împrumutatul este de acord că, împrumutătorul este in drept să dezvăluie informatia
personală şi financiară a Imprumutatului în procesul negocierilor, cu conditia că partea terță care
va prelua datoriile de la împrumutător, va detine toate drepturile ce reies din prevederile
prezentului contract.

8.4. Prezentul contract poate fi reziliat sau modificat doar prin incheierea acordurilor aditionale,
semnate de ambele Parti.

8.5. Omiterea oricărei din Părti de a pretinde executarea unei clauze contractuale nu va fi
interpretată ca renunțare de la dreptul de a pretinde o astfel de executare în viitor sau renunţare
de la dreptul de a pretinde oricare altă executare.

8.6. Prezentul contract reprezinta intelegerea deplină intre Părti şi inlătură orice altă intelegere
verbală dintre aceştia, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

8.7. Orice litigiu apărut in legătură cu incheierea, executarea şi încetarea actiunii prezentului
contract va fi solutionat între Părti pe cale amiabilă. În cazul în care litigiul nu poate fi solutionat
amiabil, la alegerea Imprumutatorului va fi diferit instantei de judecată de la locul executării
adică sediul Creditorului.

8.8. Împrumutatul consimte şi este deacord ca Împrumutatorul să facă public datele sale cu
caracter personal în cazul în care ămprumutatul este în intirziere de plată cu mai mult de 30 de
zile, iar datele se vor referi la numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, codul personal,
suma datoriei și restanței, precum și să transmită aceste date birourilor de creditare, de colectare
a datoriilor, precum si altor instituții care duc evidența datornicilor.

8.9. Se va considera primită orice notificare expediată prin poștă prin scrisoare recomandată cu
aviz. Notificarea expediată prin poștă se va considera înmînatp și în cazul returnării ei de către
serviciul postal, dacă notificare a fost expediată pe adresa părții indicate în contract sau pe ultima
adresă notificată în scris Creditorului.

8.10. Prezentul contract este întocmit și semnat în 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte,
ambele avînd aceeași forță juridică.

ÎMPRUMUTĂTOR ÎMPRUMUTAT

________________ __________________