Sunteți pe pagina 1din 8

Exemple de teste evaluative folosite în predarea-învățarea elementelor de geometrie în

ciclul primar

Testul de evaluare nr. 1


a)Scrie numele fiecărei figuri geometrice desenate mai jos:

b) Desenează:
a. o linie dreaptă
b. un segment de dreaptă
c. o linie frântă deschisă
d. o linie curbă închisă
2.Completează:
Pătratul are........ laturi de lungimi ................. . Triunghiul are ..... laturi. Dreptunghiul
are ..... laturi de lungimi egale.................... .
3.Desenează:

a) un pătrat în interiorul cercului şi un triunghi în exteriorul acestuia.


b) un dreptunghi în exteriorul triunghiului şi un cerc în interiorul dreptunghiului.

4. Lǎţimea unui dreptunghi este de 20 cm , iar lungimea de 3 ori mai mare.


Care este perimetrul dreptunghiului?
___________________________________________________________________
5. Laturile unui triunghi sunt: AB=124m, BC= 230 m şi CA=144 m. Calculeazǎ
perimetrul triunghiului.
___________________________________________________________________

1
Barem de evaluare si de notare
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ala naturii
Capacitatea: Elemente intuitive de geometrie
Subcapacităţi:
 forme plane: punct, dreaptă, semidreaptă, segment de dreaptă, unghi, poligon;
 interiorul şi exteriorul unei figure geometrice;
perimetrul, perimetrul dreptunghiului şi al pătratului
Obiective operaționale:
Elevul este capabil:
- Să identifice figurile reprezentate prin desen.(item 1a )
- Să reprezinte grafic forme geometrice indicate. (item 1b)
-Să completeze corect definițiile lacunare ale figurilor. (item 2)
-Să ilustreze grafic prin desen figuri geometrice, respectând locul indicat(interior-
exterior).(item 3)
-Să rezolve corect problemele propuse,respectând algoritmul de lucru.(item 4, item 5)

Matricea de specificaţie

Conţinuturi/obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare


Forme geometrice X X
Figuri geometrice X X X
Perimetrul figurilor geometrice: X X
triunghi,pătrat,dreptunghi

Evaluare finală:
Itemi Calificativul final
Rezolvă 4-5 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie Foarte bine
apropiată acesteia, stabilită de învăţător.
Rezolvă 3 itemi cu FB, 2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă Bine
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei.

2
Rezolvă 1-2 item cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă Suficient
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei.

Descriptori de performanţă:

Itemi Foarte bine Bine Suficient

I1 Identifică 4 figuri Identifică 3 figuri Identifică 1-2 figuri


geome-trice reprezentate geometrice reprezentate geometrice reprezentate
prin desen și reprezintă prin desen și reprezintă prin desen și reprezintă
grafic 4 forme geometrice grafic 2-3 forme grafic 1-2 forme
indicate. geometrice indicate geometrice indicate.

I2 Completează corect toate Completează corect 2 Completează corect 1


definițiile lacunare ale definiții lacunare ale definiție lacunară a unei
figurilor geometrice.(3) figurilor geometrice. figuri geometrice.

I3 Ilustrează grafic prin Ilustrează grafic prin Ilustrează grafic prin


desen 4 figuri geometrice, desen 3 figuri desen 1-2 figuri
respectând locul indicat geometrice, respec-tând geometrice, respectând
(interior-exterior). locul indicat (interior- locul indicat (interior-
exterior). exterior).

I4 Rezolvă corect Rezolvă corect Rezolvă parţial


problemele, parcurgând problemele parcurgând problemele, fară să
I5 etapele de rezolvare; etapele de rezolvare, parcurgă etapele de
dar greşeşte la rezolvare, greşeşte la
calcule; calcule;

Testul de evaluare nr. 2


Unitatea de învăţare: Forme geometrice
Clasa a III-a
Obiective operaţionale:
O1 – să completeze tabelul cu numărul de figuri geometrice corespunzător;
O2 – să coloreze figuri care prin alăturare pot forma figura geometrică dată;

3
O3– să creeze şiruri pe baza unor reguli date;
Conţinutul itemilor
I1 – Observă, numără şi completează tabelul

Total

I2 Numerotează la fel celelalte figuri geometrice


Formează mulţimi după criteriul:formă

1 2

4 3
I3 – Colorează figurile care prin alăturare pot forma figura din faţă

I4– Desenaţi un cerc, un pătrat, un triunghi şi continuaţi şirul în acelaşi mod, cât vă
permite spaţiul.
4
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Descriptori de performanţă
Foarte bine Bine Suficient
I1 – Completează tabelul cu I1 – Completează tabelul I1 – Completează parţial tabelul
numărul figurilor geometrice parţial ( trei coloane) (o coloană)
I2 – Numerotează figurile I2 –Formează mulţimi şi I2 – Formează parțial mulţimi
geometrice de acelaşi fel şi numerotează 2-3 figuri
formează mulţimi după geometrice
criteriul : formă
I3 – Identifică şi colorează I3 – Identifică şi colorează I3 – Identifică şi colorează o
figurile care prin alăturare parțial figurile care prin figură care prin alăturare poate
pot forma figura geometrică alăturare pot forma figura forma o singură figură
dată geometrică dată geometrică
I4 – Rezolvă cerinţa în I4 – desenează figurile I4 – desenează parțial figurile
totalitate corect geometrice indicate şi le geometrice indicate
repetă o singură dată

Testul de evaluare nr. 3


Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrice
Clasa a III-a
Capacitatea: Înțelegerea noțiunilor de geometrie
Subcapacităţi:Recunoașterea și reproducerea prin desen a figurilor geometrice
Aflarea perimetrului unei figuri geometrice.
Conţinutul itemilor:
I1: Precizaţi numărul figurii care reprezintă un dreptunghi din desenele următoare:

5
I 2. Stabiliţi câte dreptunghiuri se află printre figurile de mai sus:
__________________________________________________________________
I 3. Să se afle perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 18cm şi lăţimea de 13cm.
__________________________________________________________________
I 4. Jumătate din perimetrul unui dreptunghi este 648cm, iar una dintre laturi este de 5 ori
mai mare decât cealaltă latură. Aflaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
I 5. Lungimea unui dreptunghi este cel mai mare număr natural de trei cifre pare
distincte, iar lăţimea este de 9 ori mai mică. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Descriptori de performanță:
Itemi Foarte bine Bine Suficient
I1 recunoaște și notează recunoaște și notează recunoaște și notează
corect cele 3 nr. ale corect doar 2 nr. ale corect doar un număr
dreptunghiurilor dreptunghiurilor pentru un singur
dreptunghi.
I2 notează corect 4 figuri notează corect 3 figuri notează corect2 figuri
I3 rezolvă corect problema, rezolvă corect problema rezolvă parţial problema,
parcurgând etapele de parcurgând etapele de fară să parcurgă etapele
rezolvare; rezolvare, dar de rezolvare, greșește la
greşeşte la calcule; calcule
I4 rezolvă corect problema, rezolvă corect problema rezolvă parțial problema
parcurgând etapele de parcurgând etapele de (află doar o latură),
rezolvare; rezolvare, dar greșește la calcule
greşeşte la calcule;

6
I5 rezolvă corect problema află doar lungimea și află doar o latură a
parcurgând etapele de lățimea dreptunghiului dreptunghiului
rezolvare

Testul de evaluare nr. 4


Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrice
Clasa a IV-a
Capacitatea: Înțelegerea noțiunilor de geometrie
SubcapacităȚi:Recunoașterea și reproducerea prin desen a figurilor geometrice
Aflarea perimetrului unei figuri geometrice.
1. Construiește si notează următoarele figuri geometrice: pătratul, dreptunghiul,trapezul,
rombul, triunghiul si paralelogramul !

2. Perimetrul unui pătrat este de 164 cm. Aflați latura lui?


___________________________________________________________________________
3.Lungimea unui dreptunghi este de 73 m, iar lățimea cu 28 mai mică. Aflați perimetrul
dreptunghiului.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Perimetrul unui dreptunghi este de 250 m . Lățimea este de 4 ori mai mică decât lungimea.
Care sunt laturile? Rezolvare
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.* Un dreptunghi are L cu 27 mai mare decât lățimea. Dacă Perimetrul dreptunghiului este
de 254 m, aflați laturile lui? Rezolvare
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Descriptori de performanță:
Itemi Foarte bine Bine Suficient
I1 construiește și notează construiește și construiește și
toate figurile geometrice notează parțial notează toate figurile
figurile geometrice geometrice
I2 află perimetrul cu află perimetrul cu află perimetrul cu
ușurință, corect unele ezitări sprijin acordat
I3 rezolvă corect problema rezolvă problema cu află doar lățimea
parcurgând etapele de mici ezitări, dreptunghiului
rezolvare parcurgând etapele
de rezolvare
I4 rezolvă corect problema rezolvă problema cu rezolvă problema
parcurgând etapele de unele ezitări parțial și cu sprijin
rezolvare
I5 rezolvă corect problema rezolvă problema cu rezolvă problema
parcurgând etapele de unele ezitări parțial și cu sprijin
rezolvare