Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

- suport de curs

prof. dr. Ticu Constantin

anul III. Psihologie

Copyright © 2017 prof. dr. Ticu Constantin


tconst@uaic.ro ; www.psihologi.ro
PSIHOLOGIA PUBLICITĂŢII prof. dr. Ticu CONSTANTIN

I. Obiectivele cursului:

A oferi reperele teoretice şi informațiile aplicative utile pentru formarea de abilităţilor vizând: ▪
analiza informațiile referitoare la piaţa produsului, comportamentul consumatorului şi
portofoliul de produse ale firmei; ▪ definirea principalelor repere ale strategiei de marketing şi
a strategiei publicitare; ▪ definirea poziționării dorite, redactarea rezumatului creativ şi crearea
scenariului mesajului publicitar; ▪ construcția şi evaluarea mesajului publicitar imprimat sau
televizat; ▪ coordonarea/ supervizarea activităţilor realizarea a campaniei publicitare propriu-
zise; ▪ evaluarea calității şi impactului mesajului publicitar; ▪ analiza factorilor psihologice care
condiționează modul în care mesajul publicitar influențează potenţialul consumator.

II. Sistemul de evaluare

Evaluarea studenţilor se va realiza pe parcursul întregului semestru, jumătate din punctaj


reprezentând evaluarea continuă a cunoştinţelor practice (seminar) iar cealaltă jumătate
evaluarea informațiilor/ cunoştinţelor teoretice (curs).

Pentru evaluarea competenţelor practice (seminar) se pot obţine maximum 5 puncte, astfel
 1 punct – participarea activă la activitatea de seminar prin intervenții, participare la discuții,
oferire de idei creative etc. (pe baza bibliografiei propuse şi pentru materiale suplimentare
prezentate) ;
 4 puncte – evaluarea portofoliului individual (cu termen de finalizare în prima săptămână
de sesiune) care va conține un Proiect de promovare a unui produs /serviciu. Acesta va
conține: 1) Descriere produsului /serviciului; 2) Analiza pieței produsului și a avantajelor
concurențiale ale acestuia; 3) Strategia de poziționare a produsului pe această piață; 4)
Definirea intențiilor unei campanii publicitare și Rezumatului Creativ pentru această
campanie; 5) Creare a doua mesaje audio, print sau video (la alegere) pentru această
campanie; 6) Schițarea unor strategii alternative de promovare.

Evaluarea informațiilor/ cunoştinţelor teoretice (curs), care va avea loc la a finalul activităţii
(în sesiune), pe baza unui test grilă format din 50 de întrebări care vor face referire
exclusiv la conținuturile prezentate în cadrul activităţii de curs. La această evaluare se
vor obține maximum 5 puncte.

Nota finală va rezulta din însumarea punctajelor de mai sus.

An III. Psihologie
Suport de curs 2
PSIHOLOGIA PUBLICITĂŢII prof. dr. Ticu CONSTANTIN

III. Tematică:

1. INTRODUCERE ÎN PUBLICITATE
1. 1. De ce avem nevoie de o strategie de comunicare?
1. 2. Repere istorice
1. 3. Repere conceptuale
1. 3. 1. Mixul de marketing
1. 3. 2. Mixul de promovare /comunicații
1. 3. Etimologia unor cuvinte

2. ANALIZA DE MARKETING
2. 1. Piaţa şi conceptele ei
2. 2. Metode de culegere a datelor
2. 3. Sondaje pe bază de chestionar
2. 4. Elemente ale anchetei pe bază de chestionar
2. 5. Erori de analiză a pieței
2. 6. Analiza şi utilitatea datelor

3. ANALIZA POTENŢIALULUI FIRMEI


3. 1. Produsul şi funcțiile lui
3. 2. Gamă de produse, portofoliu de produse
3. 3. Analiza portofoliului firmei
3. 3.1. Analiza rentabilității gamei de produse
3. 3.2. Analiza rolului produselor
3. 3.3. Evaluarea plus – produsului (avantajului concurențial al produsului)
3. 3.4. Analiza oportunităților de piaţă
3. 4. Definirea strategiei de marketing

4. POZIŢIONARE ȘI IMAGINEA DORITĂ


4. 1. Cadrul general
4. 2. Segmentare, diferențiere şi poziţionare
4. 3. Segmentarea produselor
4. 4. Diferențierea produselor
4. 5. Poziționarea produselor
4. 6. Strategii de poziţionare
4. 7. Erori de poziţionare
4. 8. Imaginea produsului

5. REDACTAREA REZUMATULUI CREATIV


5. 1. Cadrul general
5. 2. Formularea obiectivelor
5. 2. 1. Modelul ierarhizării răspunsului
5. 2. 2. Modelul informare – convingere – reamintire
5. 3. Descrierea țintei
5. 4. Formularea promisiunii
5. 5. Stabilirea tonului /argumentelor
5. 6. Formularea constrângerilor
5. 7. Modele de instrucțiuni creative

An III. Psihologie
Suport de curs 3
PSIHOLOGIA PUBLICITĂŢII prof. dr. Ticu CONSTANTIN

6. CONSTRUCŢIA RECLAMEI IMPRIMATE


6. 1. Cadrul general
6. 2. Construcția mesajului imprimat
6. 2. 1. Modul de construcție concentrică
6. 2. 2. Alegerea imaginii vizuale centrale
6. 2. 3. Redactarea titlului
6. 2. 4. Construcția textului publicitar
6. 3. Principii de redactare a textului publicitar
6. 4. Redactarea textului în funcţie de tipul mesajului

7. CONSTRUCŢIA RECLAMEI TELEVIZATE


7. 1. Particularităţile spotului televizat
7. 2. Mesajului televizat - o idee centrală
7. 2. Elementele constitutive ale spotului televizat
7. 2. 1. Mecanismele comunicării televizate
7. 2. 2. Vectorii comunicării televizate
7. 2. 4. Combinarea mecanismelor şi vectorilor
7. 3. Factorul Timp
7. 4. Structura imaginii spotului televizat
7. 4. 1. Conceptele vizuale
7. 4. 2. Concluzia spotului televizat
7. 5. Rolul Sunetului
7. 5. 1. Utilizarea vocii
7. 5. 1. Utilizarea muzicii

8. EVALUAREA MESAJULUI PUBLICITAR


8. 1. Evaluarea preliminară a mesajului publicitar
8. 2. Evaluarea modului de construcție a mesajului publicitar
8. 2. 1. Creaţia publicitară corespunde instrucțiunilor creative?
8. 2. 2. Creaţia publicitară prezintă un concept creativ valoros?
8. 2. 3. Creaţia publicitară este bine executată?
8. 3. Pretestarea mesajului publicitar
8. 4. Post-evaluarea efectelor reclamei

9. EMOŢIILE ŞI PUBLICITATEA
9. 1. Gama afectivității umane
9. 2. Emoţii generale și emoții sprecifice
9. 3. Teorii ale emoţiilor
9. 4. Aplicaţii ale emoţiilor în publicitate
9. 4. 1. Rolul emoţiilor pozitive
9. 4. 2. Rolul emoţiilor negative
9. 4. 3. Rolul umorului în publicitate
9. 4. Psihologia publicității, comportamentul consumatorului şi psihologia economică

10. PUBLICITATEA ŞI FORMAREA ATITUDINII FAŢĂ DE MARCĂ


10. 1. Atitudinea faţă de reclamă (Aad)
10. 2. Evaluarea capitalului mărcii
10. 2. 1. Tipologia cunoașterii mărcii după Keller
10. 2. 2. Tipologia imaginii mărcii după Aaker
10. 3. Personalitatea mărcii
10. 4. Atitudinea faţă de marcă
10. 5. Factori asociați atitudinii faţă de marcă

An III. Psihologie
Suport de curs 4
PSIHOLOGIA PUBLICITĂŢII prof. dr. Ticu CONSTANTIN

11. PERSONALITATEA ȘI COMPORTAMENTELE PSIHO-ECONOMICE


11. 1. Teoriile psihanalitice
11. 2. Teoriile trăsăturilor psiho-sociale
11. 3. Teoriile conceptului de sine
11. 4. Teoriile trăsăturilor interne
11. 5. Analiza stilului de viaţă

12. PUBLICITATEA ȘI ACHIZIŢIILE IMPULSIV – COMPULSIVE


12. 1. Cumpărarea ca act rațional
12. 2. Consum impulsiv sau consum compulsiv
12. 3. Factori facilitatori şi modele explicative
12. 4. Cumpărare impulsivă ca strategie de adaptare
12. 5. Strategii pentru controlul tendinţei impulsive de a cumpăra

13. FERICIREA, STAREA DE BINE ŞI IMPACTUL FACTORILOR ECONOMICI


13. 1. Definiri şi delimitări conceptuale
13. 2. Determinanții psihologici ai fericirii
13. 3. Surse şi determinanți socio-economici ai fericirii
13. 4. Fericirea şi determinanții socio-politici
13. 5. Un model structural al fericirii

14. PUBLICITATEA ÎN ERA INFORMATICĂ

An III. Psihologie
Suport de curs 5