Sunteți pe pagina 1din 47

1

PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

ce se cîntă la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie

Alcătuit de Teostirict Monahul (după alţii, de Teofan) şi potrivit pe note de părintele diacon Cornel Constantin Coman (transcris după cum se cîntă la Stavropoleos)

Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vin- decă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este Împărăţia Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

www.stavropoleos.ro

2

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu 3 închinăciuni).

Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încre- menită înlăuntrul meu. Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nă- dejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Înva- ţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necă- jesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

m

D um

1~ w

A

q

z!!!

0 p

Glas 4 R

!s

o

_bB

@1 w

!

ne

ze

e

eu

es

te

Dom nul

b<?

3'

!

!

_111a

m< ?

tat

no o uă

Bi

ne e es

!

!}

q

z!

!

2'

!

!K

în tru nu me le Dom nu lui

te

b<?

cu

vîn

tat

(de 3 ori)

www.stavropoleos.ro

0

şi

0! }

S-a

a

1

011

'!

Cel

ce

vi

ne

3

Troparele, asemenea

j

!

!

C 1~mwj0 !

ă

}

1q

z!

1

tre Năs că

toa rea de Dum ne

b<?

1a

zeu

m<?

2'!

! 111'!

!A

!

!

30 0

!

1

a cum

!

!A

!K

0

cu

b<?

din sul să

a

ler

gă ămnoi pă că

to

şii

şi sme ri

ţii

!}

dea

@

şi

1~11'! I'!!\50[!

!

111@q

z

dem cu po

o că

i

in

ţă din tru

a

dîn cul

su

!

!

!

!+

1k

fle tu lui stri gînd

b<?

1~

Stă

q

!

12'!

!

!A

0 0'_

a

ju

u tă ne spre

no

oi mi

110'!

!A

los

ti

vin du te

0!

mea is

0 '!

A

!

pi

te lor

b<?

1~

Sîr

1w

gu

ieş

!

te

b<?

0

nu

1

în

O'!

!

toar ce pe

A

!

0

!

0 ! }

O

ţi

că pie rim de mul

1'

ro

!

!

!

o bii tăi

1

în

1

de

1a

şert

S

m<?0

1q!

pe

ti

ne

O' !

U

!

1'

!

!

!

!

!+

1

k

gat

na nă de

ej de te-am cîş ti

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

X1m0100

la

Ta

0km<?

lui şi Fiului şi Sfîntului Duh

b<?

Repetăm: Către Născătoarea de Dumnezeu

b<?

X 1m010

i

a

cum

q

z

da

!

şi

!

Ş

<

<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

00k<

<

<

<

<

<

<

min

1

de Dum ne

m<?

pu rurea şi în vecii vecilor A

A

!

1

1a

cea

m<?

!}

1

N m1

x

!}

ici

o

1'

!

!

tă nu vom tă

zeu Năs că

10[!A

toa

! !

a

!A

re

b<?

vred ni cii

01}!

m<?

@a

a

1

ves

1a

ti

1~

!

!A

1O'

!

de

b<?

nu

ai

1~

du

te

pen tru noi

ci

0

pu

1'

te

!

ri

!

}

le

1

ta

0

le

2'

noi

!

ne

!

a

!

fi stat

m<?

!}

î

11'

na

in

!

} 11

ne ne-ar

fi

O'

iz

!

!

ă

!

!

te ru

!A

!

1a

gîn

1a

vit din tru

www.stavropoleos.ro

4

02'!

!

!A

!A

a

tea pri mej dii

b<?

A2'!!

!

nă a

1~!

sau

}11O'!!

ci

ne

ne-ar

fi

pă ă zit

0 !A

!A

b<?

cum slo bozi

00q!

de

la

ti

ne

11

Stă

@q

z!

!

11

nu ne vom de

păr

1a

ta

m<?

0' !!

1O

pe ro bii

tăi

0

pu

@q !

ru

rea îi

111'!

! A

!

iz

bă veşti din toa te

1q

z!!\0!K

ne

vo

i

i

le

e

b<?

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţepciunii Tale mi-ai arătat mie. Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi; mă vei spăla şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor bucura oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Voi învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; se va bucura limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune viţei pe altarul Tău.

www.stavropoleos.ro

5

CANONUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Cîntarea 1,

glas 8

HrC

3D

s

T

Irmosul:

P 0n!

e

1ac2'!

car

l-a

1w

ta

1a

cînd

n C

1'! !

a

0a

+11'!

fa

ra

on

!

@

în

!

0

mi

ce se pur

\!

oa

!

+

re

q!

a fun dat

q @11'n!

nu

0a

si

!

!

ne

,B

înd

0 !

1

#3z0011

to

ia

gul

lui

Mo

i

0a

o

n C030

şi

ma

rea

\!

!+

11

cel ce mer gea

U'!

ta

re

p!

în chi pul Cru cii

!AmcV

o

!

!

+

pe Is

n 0'

!

mîn tu

pa lo vin du

2' !

du

!

1100q

ra

!A

it

il

n C

pri

go

z!

ni

tul

des păr ţin

0 q

pe

1

0011 2'!

ca

re

î

năl

ţa

des tru l-a

cîn

! p

!

0kn C

lui Dumne zeu

#n3000q!z

Năs

toa re

P rea sfîn

0!

1\1101'

de Dum ne

zeu

mi

lu

ieş

1an C

! !

!

te ne pe noi

A n !

0

+

11'

le-n tris

!

!

11 11'

ri lor por niri

în

!

lu

!

ie

0!

sme ri

1

tul

1 '!\!

su

u

1an C

# 3z00110a!

şi

no

rii

is

pi

te

0300 !

Mi

rea

a

!

lor

!

a

!+

q

co

@

pe

!

ca

fle tul meu

!+

1camV

11'!\!

i

i

1an C

ni ma mea

luiDumne zeu

!

110q

cut

Lu

z!\

mi

!

!+

re-ai năs

na dumne

1q!11n'!

!A

ze

ias că

şi

veş

ni că

n C

0

stră

www.stavropoleos.ro

6

04'

lu

p

0p!

de

bu cu

1an C

e

!

!

z!

2'!!

ri

i

i

0!

de Dum ne

!+

i

ceş te-mi lu mi nă

#n3000q!z

Năs

toa re

P rea sfîn

1\1101'

zeu

mi

lu

ieş

1an C

!

+

tru

! !

!

te ne pe noi

D 0 n

in

11'

ne

voi

!

!

şi din

11a02'

tru

scîr

be

!

!

ră de

q

z!

0

nu măr şi

! 1

1'!

!

!+

1a

n C

0 0

0

0

q

!

1 0

de vrăj

ma

a şii cei

 

răi

şi

din

tr-a

le

vie ţii

ne

ca

`

0a

!

110 !

!

p

!

0a

n

11 1'!

!

a

zuri Prea cu

ra

iz bă vin du

C

cu prea

ta

re pu

mVc

!A

2'!

te

@11

îţi

resc

0

şi

0

îţi

q

z!

la

!

!+

1 10

su

ra

ta

1I '!

!

ă tre

rea ta

ud ne mă

!

0010'n!!A

mi

los

ti

vi

i

re

n C 0004'!

şi

mîn

ie

rea ta cea

q!K

mi ne

n C

S

#/0

n0 !

3

1

1

la

Ta

lui

şi

Fi

0 !

u

lui

11['

şi

Sfî

!

!

în tu

0

lui

0 knC

Duh

Î n

0n0q!

cre

0

!

+

zîn du mă în

1100!

pu

ter

ni

fo

12'!

!A

!

lo

sin

ţa ta cu

\!

1a

3 0q

lerg

a

10

di

2 ' !

` 0a

in sul

c 0

A

!

şi

11'!

tot

su

u

!+

n C

#

a

!

fle tul meu

!

cum cu dea

@

! 11'!!p

la

al

tău

a co pe

0a

n C

11 q

şi

ră mînt

îmi plec ge

nun chii mei

www.stavropoleos.ro

7

Q z_11w!A

plî îng cu

sus

!A

01'n!

lo

o

sul

pi

n C

na re

@1100\0!

1

nu

tre

ce

pe

mi

ne

ti

4'

eşti

!

!

!

O'

a dă pos

ti

!

!

p!

rea creş

ti

ni

m V

000

ce

ea

ce

0kn C

lor

Ş 0n0300' !

i

a

cum

şi

pu

0k

min

n C

N n!

0

u

+

voi

11'

!

!

cea

de

a

@11'!

ri

le

ta

a

!A

le

n C

c00!

!A

şi

în

ve

11['n!

cii

ve

!

0

ru rea

ci lor

A

qn

ri

1

de

11c0

stri

ga

cu

A

0 q

z!

ri

`

u

e

0

!

#030 10

ce

le

de

nu

0a

măr că

10

n-ai

fi

!

!

p

z

!A

stat ru gîn du-L

n C 11q@2'

pen

tru

mi

ne

pu

!

c0q!

!A

ru rea

pe

Fi

ul

0

Q

z_ 1 1

1 a

şi

\!

Du um ne

!+

ze

ul

tău

1n0'

fi

110

de

gra

ci ne

bă m-ar

mV

!

!

!+

11

00q

z!

din tul

!A

n C

bu

ra

rea

vi

e

ţii

0 0 0

4'

!

!

şi

din

pri

mej di

i

scă pat

1I'!!

le

ce

e

le

q!K

re

le

n C

Cîntarea 3

Irmosul:

nC

n

3'v!

2 c 0!

le

Doam ne Ce la ce ai fă cut ce

q

!

!

!

!

!

A

1 1a0a

su

pra

de dea

1' n!

cru gu

\!

1an C

!+

lui ce resc

000q!

şi

ai

zi

dit Bi

11 0 q

z! ! 1'

se

ri

ca

Tu

în tă reş

www.stavropoleos.ro

8

!A

!

n C

!

0

11@1a

bi

rea

Ta

00

'!

lor

!

o

în

\!+

ru

1

,B

1

mar

_a

i

re

0

!

!

2'

ri

!

ri

te mă

mVc

!A

lor

 

în

tru

iu

!

1

w

!

cio

!

şi

gi nea do

cC

3n0 1

U

nu

le

Q

z

ri

şi cre din

!

p

1 q

de

1'

to

1kn C

le

oa meni Iu bi

#n3000q!z

Năs

toa re

P rea sfîn

0!

1\1101'

de Dum ne

zeu

mi

lu

ieş

1an C

! !

!

te ne pe noi

L ip

0n3v0

sit

fi

!

!

ind de

z_1c11010'n!

Q

toa a

te

cu

du

re

re

strig

ţi

i

!A

e

1100p!

fier

bin

te

o

cro ti

mVc

!A

bu lui tău

!

@e

re

şi

n C

0

q!

q

toa

!

!!

a ju

1'

to

Q

z

Gră beş te

n C

! !A

rul tău

! !A

er nic

01110!

dă-l

mi

e

ro

12'!!

rit

!+

ce lui sme

!

şi ne me

cC3n011q !

ca

re

cu

căl

du ră

p!

1'

!

ca ut spri

i

0!

de Dum ne

1kn C

tău

ji nul

#n3000q!z

Năs

toa re

P rea sfîn

1\1101'

zeu

mi

lu

ieş

! !

!

1an

C

te ne pe noi

M i

1v11'

nu

na

!

!

Q

z

t-ai spre mi

/!

_

i

ne

a

3n0

cum Stă

1a

0

1

cu-a

!A

0 '!

de

!A

le

00010`0a@3' !

fa

ce

rea

de

bi

i

ne

mVc

!A

A

!

la ud

şi

!

!

mi

le

n C

!

le

1'!

ta

a

!

vă rat

n C

011100

ci

te

slă

vesc

şi

te

12

'!

cins tin du-ţi

ne mă su

www.stavropoleos.ro

9

c C 3nq

şi

Q

z!

ra

a

S

!A

ta

!

12'!

pur

ta

1

şi

!

1' !

gri

i

!

!+

a

1kn C

ta

!

!

în tu

mul ta

re de

#/0

la

3 n 0 !

Ta

lui

11['

şi

Sfî

1

Fi

0 !

u

lui

0

lui

0 kn C

Duh

1v11'

cu

z_1c11 00

Q

î

vis

co

li

rea

is

M ă

!

!

prin de Stă pî

1'n

pi

!A

!

n C

000q!

şi

!

în

0a

tre

C

n

i

te

10`00 !

le

va

a luri

a

!

mVc

!A

1 2'!

ri

1'

de

te lor

!

!

le-n tris

p

0p !

dă-mi mî nă

0111'

ci

tu

gră

`

a

lorm-a co pe ră

!

e

!

a

!

!A

ju tor

c C

bin du te

3n010

spri

ji

ni

toa

0a00!

rea

şi

o

cro

11'!

ti

toa rea

!

1'!

!

fier bi

in te

!+

a

1kn C

mea

Ş 0n0300' !

i

a

cum

şi

pu

c00!

!A

şi

în

ve

ru rea

11[ n!'

!

0

cii

ve

ci lor

A

0k

min

n C

A 0n111'v!

de

ra

1c11a0a1'n!

toa

re

te măr

!A

!

!

!

tă de Dumne zeu Năs

1a

sesc

1P01' !

ce

@1

căci

ca

1'!

a

!

!A

! !+

tu

ri

n C

0q!

pe

ti

!

' !

1

ai

!

Q

z!

e

e

ne Stă

!

ea ce

pier dut

!A

ţii

mVc

!A

00111'

stă

3n0

din

ni

q

a

!

mo

2'!

or ţii

Mai ca Vi

!+

1an

C

12'!

cat

la

!

vi

mîn tul stri

a ţă m-ai dus

n C

cC

www.stavropoleos.ro

10

Stihirile ce se zic după Cîntarea 3 şi 6

glas 8

H

NU

T s

rC

(mai rar)

0n030!

veş

te din

@1OS

pre

ro

bii

I z

0q

ne

!

voi

!

`

0k

)

:

0

ă

ă

ăi

de

mVc

!A

a re

7n

ca

00 3' _!

Dum ne

@

la

1

ti

1'

0q ! 0000

toţi du pă Dum

ne

zeu

@

o

0

fo

0

lo

0 q

!K

si

toa re

zeu eu Năs că toa

0

ne

!

!

!A

nă zu im

c C

0

la

0_10 !K

şi

i zid

3'n!

u

C a

ne

!

sur pat

n C

1

000

q

@

1OS

!

`

0k

):

cu

mi

los

ti

vi

re

Prea cîn

ta

a

ă

0003'_!

1' !

de Dum

ne

zeu eu Năs că toa

a

mVc

!A

re

7n

şi

!A

@

10!

al

1c

k

me

!

c C

0

vin

@

de

cum plit

!

!

s

tu lui

tru pu lui

)

e

`

e

1knn C

eu

!+

e

Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule

Strana:

glas 2

Wt

011'

spre

ne

ca

!

! A

0

zul meu cel

0

0

du

q ! K

re rea

1'!

su

fle

T S

m1

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne

!

1

1

0

!

0

@

00 1a!A

0a{!

A

111{a!K

mi

lu

ieş

te

m<?

Preotul: Pentru mila, viaţa Strana:

m1

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne

!

1

1

0

!

0

@

00 1a!A

0a{!

A

www.stavropoleos.ro

11

111{a!K

mi

lu

ieş

te

m<?

Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule Strana:

m1001a!

!

A

mi

lu

ieş

D oam ne

110!

mi

lu

te Doam ne

0a{!A

q!

0

ieş te Doamne mi

!0{a!K

lu ieş

te

bB

Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti Strana: Amin.

R

Sedealna

glas 4

_

!

mp

C e

1~aW

S0o0 q

e

ea

a

ce

!]

e

eşti ru

T s

1O'! !

toa

re o

!20 [!

!

!A

şi

zid

ne

bi ru it

b<?

05'!

A

!

iz

vor de mi

A

!

!}

şi

w

!

0

lu mii scă

1'!

!

sîrd ni că

!A

A

!

b<?

pa re

@

= !A

i

e

i

3'm!

vi

i

!A

no

!

!

00

cu

1

!!

q

@ 11O

stri găm

n !

!

!A

ţi

nR

m< ?

0

Stă

q

!

iz

@ 1

Năs

1'

veş

dea din sul

O

toa

0

'

re

!

!A

c<?

!

m

c

!

şi

0

ne

1

de Dumne zeu

rm

!}

Ce ea

11O' !

ce

eşti

U

11'!!_

si

toa re grab ni

tedin ne voi

s

na fo lo

1nkoa !K{

ă

ă

m< ?

Cîntarea 4 glas 8

HrC

NU

S

T

Irmosul:

q

T n@110

q

u

eşti

vîr

tu

tea

q

!

Tu Dum ne

p !

0

0a n C

!

2'!

Tu

!

mea Doam ne

şi pu

te rea mea

c1'!!_

A

!

la ce

de

0110a ,B 10! 1'!

ze

ul

meu

Tu

bu cu

ri

a mea Ce

www.stavropoleos.ro

12

1 11 00 q

!

rin

teş

ti

le

sî nuri

n

1'

1a

ţit

!

!

!

+

nu Te-ai des păr

n C

Q

z_11100010'!

noas

tră

ci

e

ai

cer

ce

ta

a

!A

t-o

n C

10

şi

a

00

pen

tru

0300!!

a

ceas

ta

cu pro o

q

!A

ro cul

@1q

!

1q @a

A

va

cum Îţi strig Ţi

e

n C w

Sla

! A

0

de

3'

p!

to

ru

! 110

vă pu

te

rii

P rea sfîn

!

!

!

!

0kn C

le

Ta le

oa meni Iu bi

0!

#n3000q!z

Năs

toa re

1\1101'

zeu

mi

lu

ieş

de Dum ne

1an C

! !

!

te ne pe noi

qn

U n

@11ca00

de de-a cum

al

n!

p

0an C

fla

!

12'

ji

ni

!

!

a

tă spri

re îmi voi

!

iz bă

!

!1ac mV!_

vi

ce

a