Sunteți pe pagina 1din 14

DISCIPLINĂ: MANAGEMENT DE PROIECT

PROIECT EDUCAŢIONAL
LOCAL
GRĂDINIŢA” SCUFIŢA ROŞIE”
TEMA:” IMPLEMENTAREA METODELOR
INTERACTIVE DE GRUP”
TITLUL:” MEREU ÎMPREUNĂ”
PROIECT: LOCAL
DOMENIUL: curricular/extracurricular
TIPUL: educațional
TEMA:” IMPLEMENTAREA METODELOR INTERACTIVE DE GRUP”
TITLUL:” MEREU ÎMPREUNĂ”
PROBLEMA IDENTIFICATĂ: neadaptarea la grup a copiilor de vârstă preşcolară
EFECTE:
 Atitudini şi comportament indezirabile;
 Integrare anevoioasă a copiilor în colectivitate;
 Perioade prelungite de timp cu consum emoţional furie, plâns, teamă, respingere,
Izolare;
 Lipsa autocontrolului;
 Acte de indisciplină, conflicte, haos, insecuritate fizică şi emoţională;

CAUZE:
 Insuficientă dezvoltare socio-emoţională a copiilor;
 Criza de timp a părinţilor;
 Nerespectarea regulilor grupului;

ARGUMENT:
Proiectul educaţional are un caracter local, fiind implicată grupa de preşcolari numită
Grupa PUIŞORILOR, dar cu posibilităţi de extindere în toată grădiniţa.
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei m-a determinat să îmi îndrept atenţia spre o abordare
Creativă a strategiilor didactice de predare interactivă.

Metodele interactive asigură realizarea unui obiectiv important al educaţiei timpurii –


Socializarea, mergând chiar până la conexiunea cu subsistemele sociale. Grădiniţa ca şi
şcoala primeşte influenţe semnificative din mediul social, economic, politic, financiar, etc.
Rolul cadrului didactic este de a gestiona în mod eficient aceste fluxuri în scopul creării
Unor situaţii educaţionale cât mai favorabile.
Propun derularea unor activităţi cu caracter integrat, care să vizeze creşterea interesului
Pentru acceptarea diversităţii, în rândul copiilor participanţi şi a grupurilor cu care ei vin în
contact: familie, prieteni, cunoştinţe.
Scopul proiectului este creşterea capacităţii de comunicare, exersarea unor atitudini şi
Relaţii interpersonale, cultivarea respectului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi.
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, mi-am propus să realizez activităţi variate în care
Să utilizez patru metode interactive de grup.
Activităţile se vor desfăşura cu buget propriu şi prin contribuţia părinţilor.
Monitorizarea o va avea caracter permanent, iar evaluarea se va realiza parţial şi la
Sfârşitul duratei proiectului, 22 decembrie 2017.
Finalizarea şi diseminarea proiectului va prilejui un schimb de idei, în cadrul Comisiei
Metodice pe grădiniţă.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
 Cadre didactice bine pregătite,
 Dorinţa de interacţiune socială a copiilor,
 Dotarea corespunzătoare a centrelor de activitate din sala de grupă.
PUNCTE SLABE:
 Copii greu adaptabili,
 Hiperactivitatea copiilor,
 Deficit de atenţie al copiilor,
 Relaţii tensionate.
OPORTUNITĂŢI:
 Optimizarea actului educativ,
 Tratarea diferenţiată,
 Aplicarea reală şi eficientă a măsurilor ameliorative,
 Alternative de lucru în rezolvarea sarcinilor didactice,
 Asigurarea participării active a fiecărui copil conform propriilor nevoi.
AMENINŢĂRI:
 Timp mult pentru pregătirea activităţilor în care se utilizează metodele active
Participative,
 Lipsa consensului cadre didactice - părinţi,
 Criza de timp a părinţilor,
 Inconsecvenţa încurajărilor verbale din partea adulţilor pentru comportamentele
Pozitive ale copiilor.

SCOPUL: obţinerea unei comunicări de calitate în cadrul grupei de copii

OBIECTIV GENERAL:
 Identificarea contribuţiei metodelor interactive de grup asupra dezvoltării cognitive
Şi socio-afective a copiilor.
OBIECTIV IMEDIAT:
 Aplicarea a 4 metode interactive în domeniul experienţial Limbă şi Comunicare
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Stimularea creativității participanților care se bazează pe interpretarea de roluri,
2. Obţinerea competenţelor de comunicare;
3. Optimizarea procesului de învăţământ;
4. Dezvoltarea inteligențelor multiple, (a capacității specifice inteligenței verbal
Lingvistice, a inteligenței interpersonale, a capacității de a înțelege intențiile,
Dorințele celorlalți, a inteligenței intrapersonale);
5. Exersarea deprinderilor sociale a preșcolarilor, de interacțiune, de
Intercomunicare și toleranță reciprocă în contexte diferite.

RESURSE UMANE:
 Cadre didactice
 Preșcolari
RESURSE MATERIALE:
 Recuzită corespunzătoare
 Imagini
 Fișe de lucru
 Coli A4, carioca
 Recompense
 Ecusoane
GRUP ŢINTĂ:
25 de preşcolari de grupa mare din” Grădiniţa Scufiţa Roşie” Ploieşti. Grupa de
Copii este omogenă ca vârstă, formată din 11 fete şi 14 băieţi.
VALORI PROMOVATE:
 Comunicare
 Implicare
 Ajutor şi respect reciproc
 Colaborare
 Cooperare
 Autocontrol
DURATA: 10 săptămâni, o activitate pe săptămână
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 11 septembrie – 22 decembrie
BENEFICIARI:
 Preșcolarii
 Cadre didactice
 Părinții
 Școala
 Comunitatea
DESCRIEREA PROIECTULUI
Preşcolarii pot învăţa concepte sau exersa deprinderi, comportamente, abilităţi prin
Diferite strategii.
Confruntându-mă cu situații greu de manageriat în ceea ce privește adaptarea și
Integrarea copiilor în colectivitate și ca urmare a unui nivel redus de comunicare orală a
Copiilor, am aplicat câteva metode interactive, la o grupă mare, cu preşcolari de 5-6 ani, cu
un efectiv de 25 de copii.
În perioada 15 septembrie - 20 decembrie, după două săptămâni de evaluare
Iniţială, pe o perioadă de 10 săptămâni, în aria curriculară LIMBĂ ŞI COMUNICARE am
desfăşurat câte o activitate pe săptămână de educare a limbajului, utilizând în diferite etape
metode didactice interactive de grup. Temele planificate au fost atent selectate, astfel încât
între obiectivele propuse, conţinut şi strategiile didactice interactive să existe concordanţă.
Am avut în atenţie capacităţile cognitive şi posibilităţile practice ale copiilor, la acest stadiu
de dezvoltare psihică dar şi respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. Metode
interactive ca: predarea - învăţarea – reciprocă, pălăriile gânditoare, brainstormingul,
explozia stelară le-am valorificat ca alternativă la metodele tradiţionale, ca o completare sau
combinate cu acestea din urmă. Deasemenea cauzele, efectele problemei identificate, precum
și finalitățile așteptate au fost permanent în atenția mea.
MIJLOACE DE MONITORIZARE
Pentru obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în procesul instructiv educativ am optat
Pentru utilizarea următoarelor mijloace de monitorizare: observaţia, experimentul
Pedagogic şi focus grup.

Observaţia mi-a oferit posibilitatea de a colecta date reale despre comportamentele


Individuale sau colective ale preşcolarilor. Observaţia a presupus în fapt strângerea de
Informaţii în scopul verificării finalităților așteptate.

Experimentul pedagogic permite să se vadă legăturile dintre laturile lui dar şi


intervenţia
Activă, pentru optimizarea procesului instructiv educativ. Experimentul s-a desfăşurat
Folosind tehnica grupelor paralele (experimentală şi de control), având aproximativ acelaşi
Nivel de informații, abilități, competențe, acelaşi număr de subiecţi şi fiind aproximativ
egale din punct de vedere al vârstei.
Focus-grup ca metodă de colectare de date despre aceasta temă, la care au participat
Subiecţii, pe care i-am încurajat să-și exprime opiniile la modul plăcut şi relaxat despre rolul
metodelor interactive în activitatea instructiv-educativa cu prescolarii. Cadrele didactice au
fost informate la timp despre problematica care urma să fie discutată pe baza unui plan de
întrebări. Am avut mai multe roluri (moderator, ascultător, observator) şi discuţia a fost
directionată pe baza de întrebări scurte, logice, clare, deschise, unidimensionale. Acest focus-
grup a fost posibil în cadrul comisiei metodice pe unitate.

MIJLOACE DE EVALUARE

Evaluare parțială
Pentru a putea observa rolul metodelor interactive de grup în domeniul experienţial
Limbă şi Comunicare am folosit metoda experimentului pedagogic. Am împărţit preşcolarii
în doua grupe: grupa de control şi grupa experimentală. Grupa de control a avut parte de o
predare clasică, iar grupa experimentală a beneficiat de predare pe baza metodei interactive
predare-învaţare reciprocă.

Exemplu
Grupa de control a avut parte de o activitate clasică în care s-a folosit o metoda
Expozitivă: povestirea, pentru textul „Inimioare, Inimioare” de Sarina Cassavan. După
Expunerea povestirii am discutat frontal câteva elemente de interpretare, am identificat
Personajele şi trăsăturile lor de caracter.
Grupa experimentală a beneficiat de o activitate în care s-a utilizat metoda
interactivă
Predarea-învăţarea reciprocă.
Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Domeniul experienţial: Limba şi Comunicare
Tema: Povestire „Inimioare, Inimioare” de Sarina Cassa
Scop: Dezvoltarea capacităţii de a transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de
Limbajul oral
Obiective de referinţă:
 Să participe la activităţile de grup, în calitate de vorbitor şi de auditor;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei şi a relaţiilor cu
Ceilalţi, utilizănd un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
Obiective operaţionale:
 Să formuleze întrebări adecvate sarcinii didactice;
 Să elaboreze răspunsuri complete şi corecte gramatical;
 Să discute în cadrul grupurilor pe baza ideilor principale din poveste;
 Să găsească alte variante de final al poveştii;
 Să utilizeze materialele puse la dispoziţie îndeplinind instrucţiuni simple.
In încheierea activităţii am aplicat acelaşi test de evaluare atât pentru grupa
Experimentală cât şi pentru grupa de control.
Rezultatele au fost inregistrate şi comparate.
Centralizând şi analizând rezultatele fişelor de lucru, comportamentul subiecţilor în
Cadrul investigaţiei am reuşit formularea unor concluzii privind eficacitatea metodei modern
predarea-învăţarea reciprocă.
Preşcolarul învaţă să analizeze un text, învaţă să coopereze în cadrul unui grup pentru
Îndeplinirea unui rol, învaţă să fie responsabil în implicarea individuală în grup, învaţă să
Argumenteze şi să susţină o opinie. Işi dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea
cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă, stimulează capacitatea de concentrare
asupra textului. La sfarşitul activităţii, copiii din grupa experimentală au transmis mai multe
informaţii, idei, opinii legat de subiectul dezbătut faţă de preşcolarii din grupa de control.
Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute de cele doua grupe, prin comparaţie, confirmă
Plus valoarea metodelor interactive de grup, care permit preşcolarilor să îşi imbunataţească
capacitatea de comunicare și implicit dezvoltarea socio-emoțională.
Centralizând răspunsurile am observat că un procent de 80% din totalul copiilor
Participanți la proiect, chiar şi cei mai puţin sociabili au participat la munca pe grupe, de
Unde tragem concluzia că postarea preşcolarului în centrul actului didactic, reprezintă deja o
necesitate.

Alte mijloace de evaluare: albume cu instantanee din activitățile derulate,


portofolii,
Înregistrări audio-video, procese verbale, chestionare.
Proiectul „MEREU ÎMPREUNĂ” este sustenabil deoarece se poate derula cu costuri
Minime din bugetul propriu, la care se adaugă donaţii din partea părinţilor.

S-ar putea să vă placă și