Sunteți pe pagina 1din 15

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Şcoala cu clasele I-VIII Unirea

Educaţie pentru sănătate

Prof. IVAN DOINITA

2010-2011

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

PROGRAMA PENTRU OPTIONALUL


EDUCATIE PENTRU SANATATE
CLASA a VI-a

1. ARGUMENT
2. COMPETENŢE GENERALE
3. VALORI SI ATITUDINI
4. COMPETENTE SPECIFICE
5. CONTINUTURI
6. SUGESTII METODOLOGICE
7. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I ŞI II
8. BIBLIOGRAFIE

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Argument
Segmentul C.D.S pentru clasa a –VI-a este elaborat în conformitate cu obiectivele generale
ale predării-învăţării biologiei şi respectă întru totul obiectivele cadru pentru gimnaziu.

“Educaţia pentu sănătate,clasa a VI-a” are în vedere obiectivele urmărite de Programul


Naţional:

1. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevilor


2. Dezvoltarea personală a elevului
3. Prevenţia.

Tematica opţionalului vine să răspundă interesului elevilor pentru domeniul medical şi


aceasta are în vedere:

 Nu numai transmiterea către elevii a unui bagaj informatic corect din punct de vedere ştinţific
cat şi mai ales crearea unor compartimente individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund
idealului educaţional;
 Realizarea în mod indirect a educaţiei adulţilor;
 Scăderea numărului de îmbolnăvirii şi a comportamentului cu risc;
 Cresterea calităţi actului medical;
 Elevii vor prezenta un interes deosebit faţă de acest opţional deoarece în
 timpul orelor alocate se vor desfasura activităţii specifice, interesante,datorită cărora vor reuşi să
se cunoască mai bine, să-şi apere organismul faţă de pericolele care îi pandesc.Se vine tot odată
şi în sprijinul profesorilor care indiferent cat de bune intenţi au referitor la realizarea unei
educaţi pentru sănătate a elevilor în timpul orelor de curs, timpul alocat acestora nu permite
întotdeauna finalizare. De asemenea însuşirea acestui opţional la nivelul şcolii este benefică
deoarece acesta se află în imediata apropiere a dispensarului, astfel în susţinerea unor lecţii
demonstrative se pot folosi materiale puse la dispoziţie de acesta.
Această nouă formă de educaţie “Educaţia pentru sănătate” prin îndeplinirea obiectivelor
generale şi specifice va conduce la îndeplinirea dictonului latin “Mens san in corpore sano”.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

COMPETENTE GENERALE

1. Utilizarea unor notiuni,norme si principii specifice educatiei pentru sanatate.


2. Formarea unor atitudini si comportamente responsabile privind starea de sanatate.
3. Dezvoltarea capacitatii de a rezolva situatii problema privind sanatatea si mediul.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

VALORI ŞI ATITUDINI

Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate are la bază şi promovează următoarele valori şi


atitudini:
• Formarea unui stil de viaţă sănătos
• Respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi
• Dobândirea unui comportament responsabil referitor la sănătate
• Dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate
• Manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice ce vizează sănătatea
• Dezvoltarea motivaţiei şi responsabilităţii pentru sănătatea şi ocrotirea mediului,
• Dobândirea unui comportament ecologic.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii specifice educaţiei pentru sănătate

Competenţe specifice 2. Formarea unor atitudini şi


Exemple de activităţi de învăţare comportamente responsabile privind starea
La sfârşitul clasei a VI-a elevul de sănătate
va fi capabil: Competenţe specifice Exemple de activităţi
1.1. să identifice modificările organismului la de învăţare
pubertate, folosind un limbaj adecvat.
Pe parcursul claselor a VI-a se 2.1. să aplice regulile de igienă personală şi
recomandă următoarele activităţi: igienă a mediului
- exerciţii de reprezentare a organismului la - compararea stărilor de sănătate şi boală;
pubertate; - iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe teme
- evidenţierea modificărilor somatice pe de igienă.
vârste; 2.2. să ia decizii responsabile / corecte în
- vizionarea de filme didactice. situaţii de ameninţare a stării de sănătate
1.2. să explice diferenţele dintre stările de - predicţii despre starea de sănătate în condiţii
sănătate/disconfort fizic/boală de suprasolicitare fizică, psihică, consum de
- interpretarea unor scenarii, piese, roluri cu alcool sau droguri.
conţinut specific; 2.3. să dezvolte relaţii sănătoase
- iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri de interpersonale
simulare a diferenţelor dintre stările de şi cu mediul
sănătate şi boală; - compararea stării de sănătate cu starea de
- discuţii în cadrul activităţilor de grup boală;
- elaborarea de proiecte. - iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe teme
1.3. să identifice sursele de informaţie corectă de igienă.
în probleme de sănătate 2.4. să se implice în activităţi de prevenire şi
- exerciţii de documentare, utilizarea de combatere a factorilor de risc asupra
statistici; sănătăţii
- realizarea de portofolii, pliante, broşuri; - formularea şi rezolvarea de situaţii problemă
- realizarea de portofolii, pliante, broşuri privind starea de sănătate;
tematice; - realizarea de proiecte;
- proiecte de grup.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

- realizarea de inventare sumare ale privind starea de sănătate;


factorilor - realizarea de proiecte;
de risc specifici vârstei. - concursul “Sanitarii pricepuţi”.
2.5. să manifeste un comportament
responsabil
referitor la igiena sexuală 3.2. să aprecieze efectele pe termen scurt şi
- discuţii pe grupe cu scopul de a identifica lung ale factorilor de risc pentru sănătate
ariile de vulnerabilitate din perspectiva - clasificarea factorilor de risc din mediul
igienei aparatului genital; intern / extern;
- elaborarea de mesaje. - realizarea unor miniproiecte individuale
3. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva sau
situaţii problemă privind sănătatea şi de grup;
mediul - confecţionarea de afişe, pliante, planşe,
benzi
desenate ş.a.
Competenţe specifice Exemple de - reprezentarea schematică a relaţiei
activităţi de învăţare organismmediu.
3.1. să identifice nevoia de ajutor şi să
acorde 3.3. să se implice în tratarea diferenţială a
primul ajutor în cazul unor urgenţe deşeurilor menajere
medicale simple - elaborarea de scenarii pentru
- măsuri de prim ajutor în caz de insolaţie, valorificarea
accidente ale sistemului locomotor, deşeurilor comunitare.
respirator, circulator; 3.4. să evalueze factorii favorizanţi şi
- tratamentul de urgenţă în caz de febră, consecinţele abuzurilor şi violenţei
vomă, domestice
diaree, leşin; - discuţii pe exemple din media;
- formularea şi rezolvarea de situaţii - procesul "violenţei domestice".
problemă

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o
cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

CONŢINUTURI
1. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie.
a) Creşterea şi dezvoltarea organismului la pubertate.
b) Sistemul reproducător.
2. Igiena personală
a) Modalităţi de prevenire a bolilor.
b) Atitudinea faţă de bolnavii.
c) Igiena şi anotimpul.
3. Activitate şi odihnă.
a) Regimul de muncă şi odihnă al elevului de gimnaziu.
b) Căutarea cuvintelor.
4. Sănătatea mediului.
a) Principalele tipuri de poluare şi măsuri de prevenire şi combatere.
b) Igiena.
c) Atitudini faţă de mediu
5. Sănătatea mintală
a) Transformări emoţionale şI responsabilitate
b) Încrederea în sine şi timiditatea
c) Efectele singurătăţii asupra sănătăţii mintale.
6. Sănătatea alimentaţiei
a) Piramida alimentelor
b) Boli legate de alimentaţie şi tulburări ale comportamentului alimentar
c) Declanşarea obezităţii prin alimentaţie nesănătoasă
d) Ghidul alimentaţiei sănătoase
e) Factorii ce influenţează obiceiurile alimentare.
7. Sănătatea reproducerii.
a) Despre prietenie
b) Concepţie şi sarcină
c) Infecţiile cu transmitere sexsuală
d) Cunoştinţele în domeniul HIV/SIDA.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Mituri şi realităţi despre SIDA


8. Stil de viaţă sănătos.
a) Ce înseamnă o persoană sănătoasă
b) Influenţe asupra sănătăţii
9. Consumul şi abuzul de substanţe toxice.
a) Tipuri de droguri
b) Alcoolismul şi dependenţa de alcool
c) Efectele consumului de droguri asupra organismului.
10. Accidente,violenţă,abuz fizic.
a) Asigurarea siguranţei
b) Primul ajutor în caz de accidente
c) Violenţa în familie
d) Agresiunea verbală,fapte ale comportamentului deviant.

Repartizarea orelor :
Predare –învăţare – 32 h
Evaluare sumativă -2h
La dispoziţia profeorului -2h

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

SUGESTII METODOLOGICE

Exemple de activităţi de învăţare:


 modelarea şi reprezentarea grafică a unor
procese
 completarea unor fişe de observaţie
 investigaţii
 înregistrări audio-video
 implicarea în campanii de prevenire şi combatere a consumului de droguri, delincvenţei
 jocuri de rol
 studii de caz
 seminarii, simpozioane, concursuri
 rezolvarea creativă de probleme
 exerciţii de rezolvare a conflictelor

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Modalitati de evaluare

Evaluarea rezultatelor activitatii reprezinta un punct de pornire al activitatii


didactice.Ea raporteaza un punct activitatea desfasurata la obiectivele propuse.Dintre metodele de
evaluare folosite in cadrul lectiilor amintesc:
Dupa momentul evaluarii:
 evaluare initiala
 evaluare formativa
 evaluare sumativa

Dupa tehnicile de evaluare:

 evaluare prin probe scrise


 evaluare prin probe orale
 evaluare prin probe practice
 autoevaluarea
 proiecte
 portofolii
 referate

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Exemple:

 jocuri didactice
 propozitii lacunare
 reprezentari schematice
 dezbateri,comentarii itemuri constructive
 brainstormingul
 mozaicul
 cubul
 ştiu/vreau să ştiu/am învăţat .

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Şcoala cu cls.I-VIII Unirea Profesor: Ivan Doinita


Clasa a VI –a 1h ∕ săptămână Semestrul I – 18 săptămâni
Disciplina: Educaţie pentru sănătate Semestrul al II – lea – 18săptămâni
An şcolar 2010-2011

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
SEMESTRUL I

Nr UNITATEA DE COMPETENŢ CONŢINUT Nr. SĂPT.


Crt ÎNVĂŢARE E SPECIFICE Ore
1. Noţiuni elementare 1.1, 2.1, 3.1 Creşterea şi dezvoltarea 2 13.09-24.09
de anatomie şi organismului la pubertate.
fiziologie Sistemul reproducător
2. Igiena personală 1.2, 1.3, 1.4, Modalităţi de prevenire a bolilor 3 27.09-15.10
2.1, 2.2, 2.4, Igiena şi anotimpurile
2.5, 3.1, 3.2 Atitudinea fata de bolnavi
3. Activitate şi odihnă 1.3, 2.1, 2.2, Regimul de muncă şi odihnă a 3 18.10-05.11
2.4, 2.5, 3.2, elevului
Căutarea cuvintelor.
4. Evaluare 1 08.10-12.11
5. Sănătatea mediului 1.2, 1.3, 2.1, Principalele tipuri de poluare şi 4 15.11-10.12
2.2, 2.3, 2.4, măsuri de prevenire şi combatere.
3.1, 3.2 Igiena.
Atitudini faţă de mediu
6. Sănătate mintală 1.1,1.2, 1.3, Transformări emoţionale şI 3 13.12-14.01
2.1, 2.2, 2.3, responsabilitate
2.4, 3.1, 3.2 Încrederea în sine şi timiditatea
Efectele singurătăţii asupra sănătăţii
mintale.
7. Recapitulare 1.1,2.5 Noţiunile studiate 2 17.01-28.01
semestrială
Evaluare

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Şcoala cu cls.I-VIII Unirea Profesor: Ivan Doinita


Clasa a VI –a 1h ∕ săptămână Semestrul I – 18 săptămâni
Disciplina: Educaţie pentru sănătate Semestrul al II – a18săptămâni
An şcolar 2010-2011

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
SEMESTRUL II

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUT Nr. SĂPT.


Crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE Ore
1. Sănătatea alimentaţiei 1.1,1.2, 1.3, 2.1, Piramida alimentelor 5 07.02-11.03
2.2, 2.3, 2.4, 3.1, Boli legate de alimentaţie şi tulburări
3.2 ale comportamentului alimentar
Declanşarea obezităţii prin
alimentaţie nesănătoasă
Ghidul alimentaţiei sănătoase
Factorii ce influenţează obiceiurile
alimentare.
2. Sănătatea reproducerii şi a 1.3, 2.3, 2.4, 2.5 Despre prietenie 4 14.03-08.04
familiei Concepţie şi sarcină
Infecţiile cu transmitere sexsuală
Cunoştinţele în domeniul
HIV/SIDA.
Mituri şi realităţi despre SIDA
3. Consumul şi abuzul de 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, Tipuri de droguri 3 11.04-15.04
substanţe toxice 2.4, 3.1, 3.2 Alcoolismul şi dependenţa de alcool 26.04-06.05
Efectele consumului de droguri
asupra organismului.
4. Violenţă, abuz fizic, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Asigurarea siguranţei 4 09.05-03.06
accidente 2.2,2.3 Primul ajutor în caz de accidente
Violenţa în familie
Agresiunea verbală,fapte ale
comportamentului deviant.
5. Stil de viaţă sănătos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, Ce înseamnă o persoană sănătoasă 1 06.06-10.06
2.2,2.3 Influenţe asupra sănătăţii

6. Recapitulare finală Noţiuni studiate 1 13.06-17.06


Evaluare

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

Bibliografie selectiva:

1.Manual Educatei pentru sanatate-Editura Corint Bucuresti 2003


2.Programul educational „Deciziae a mea”.
3.Vasile Nitescu-„Adolescenta”-Ed.Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti-1985
4.Mircea Bartes”Bolile copilului,pubertatea si sexul”-Ed.R.A.I. Buc.1993
5.”Manual pentru parinti”-Salvati Copiii
6.Ghiduri pentru profesori pentru domeniile:
*Elemente de anatomie
*Igiena personala
*Sanatatea alimentatiei
*Activitate si odihna
*Sanatatea mintala
*Violenta
*Accidente
7.Silvia CERNICHEVICI”Educatie si eros”-Editura Polirom 2001
8.Barnea E.(1980)-Igiena lociuntei si sanatatea familiei,Ed.Ceres,Bucuresti
9.Nedelcu I.(1991)-HIV-AIDS-SIDA,Ed.Militara Bucuresti
10.Dumitrescu C.(1980) –Alimentatia rationala a scolarului,Ed.Sport-Turism,Bucuresti
11.”Manual de ecologie”-Fundatia Soros
12.Colonas F.(1978)-Dinti frumosi si sanatosi,vol.Isi II,Ed.Ceres,Bucuresti

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera
de succes in invatamantul preuniversitar”

S-ar putea să vă placă și