Sunteți pe pagina 1din 8

Concepte fundamentale utilizate in managementul serviciilor

comunitare de utilitati publice

Noțiuni și concepte importante: serviciu public de interes general, serviciu comunitar de utilități
publice, serviciu de alimentare cu apă și canalizare

a) Serviciile publice de interes general


-joacă un rol esențial îmbunătățirii calității vieții, a incluziunii sociale și producerii de bunuri și
servicii
- sunt recunoscute de toate țările membre UE
- Eficiența și calitatea lor reprezintă factori de competitivitate pentru că permit atragere investițiilor
in regiuni mai puțin favorizate (în special acestea)
- Furnizarea acestora într-o manieră nondiscriminatorie reprezintă o condiție pentru funcționarea
propice a pieței unice și pentru o integrare economică sporită in UE
- Accesul la ele reprezintă dreptul cetățenilor europeni ce demonstreaza edificarea societății
europene
- UE promovează o deschidere progresivă a pieței însoțită de măsuri care să protejeze interesul
general
- Gama activităților: energia, telecomunicațiile, transportul, transmisiile audio-vizuale și serviciile
poștale, educație, gestionarea deșeurilor, servicii medicale și sociale.
- Deși obiectivele și modul lor de organizare diferă de la stat la stat, ele pot fi definite ca fiind
servicii cu caracter economic și neeconomic, pe care autoritățile publice le includ in categoria
celor care servesc interesului general și sunt supuse unor obligații specifice de serviciu public.
- Autoritățile pot decide să furnizeze ele aceste servicii sau se le aloce altor entități publice sau
private

b) serviciile comunitare de utilități publice din România (servicii de utilități publice)


- pot fi definite ca fiind totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură
satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale (alimentare cu
apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, salubrizarea localităților, iluminatul public, transportul
public local, etc.)
- Sunt în responsabilitatea autorităților locale (administrația publică locală) și se înființează,
organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților
administrativ teritoriale.
- Organizarea și administrarea acestora trebuie să se realizeze resprectând o serie de principii și să
îndeplinească o serie de cerințe
Principii Cerințe

Autonomiei locale Universalitate

Responsabilității și legalității asocierii Continuitate dpdv cantitativ și calitativ în condiții


intercomunitare contractuale reglementate

Participării și consultării cetățenilor Adaptabilitate la cerințele utilizatorilor

Asigurării igienei și sănătății populației Gestiune pe termen lung

- raportate la situația celor din alte state membre UE, serviciile din România marchează o rămânere
în urmă deosebit de accentuată dpdv al calității, al performanțelor tehnice și al costurilor și
cosumurilor de materii prime și materiale și energie.
- Serviciile de utilități publice au un impact major asupra mediului, fapt pentru care au fost
dezvoltate diverse strategii (ex: Programul Operațional Sectorial de mediu 2007-2013)

c) Serviciul de alimentare cu apă și canalizare


- cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților prin care se asigură satisfacerea nevoilor
colectivităților locale cu privire la alimentarea cu apă (plus celelalte servicii aferente)
- Definit ca: totalitatea activităților in scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și
distribuirii apei potabile/ industriale tuturor locuitorilor din localitate/ colectarea, transportul,
epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteoritice și a apelor de suprafață provenite din
intravilan.
- serviciul de alimentare cu apă și canalizare are o dimensiune economică și o dimensiune socială,
interdependente.

Dimensiune economică Dimensiune socială

Creează premisele proceselor de producție din alte Asigură locuri de muncă pentru
ramuri ale economiei naționale

Este o piață de desfacere pentru o serie de produse Asigură aa potabilă necesară vieții și igienei corporale
finite

- rolul autorităților publice: vegheazp buna funcționare a pieței și garantează interesul general, în
special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetățenilor și conservarea bunurilor publice atunci
când piața eșuează
- Probleme: întărirea coeziunii sociale, globalizarea, deschiderea pieței pentru libera concurență,
extinderea parteneriatului public-privat, dezvoltarea durabilă
- Evoluția: perioadă de schimbări majore in întreaga Europa, deschiderea piețelor și globalizarea -
două provocări la care fiecare țară membră UE trebuie să dea un răspuns, conștientizarea tot mai
accentuată a dimensiunii sociale a serviciului și totodată, impactul pe care îl are acesta asupra
vieții sociale, în țările în care serviciul s-a privatizat a fost necesară înființarea unor autorități de
reglementare, organizarea regională a acestui serviciu este necesară.
- Rețelele de distribuție a apei potabile în România au o lungime totală de 40.267km, asigurând o
echipare in mediul urban de numai 71% din lungimea totală a străzilor.
- În ultimii 10 ani se constată o scădere a cantității totale de apă distribuită în rețea, cauzată în
principiu de reducerea activităților industriale și de creșterea ponderii cantității de apă distribuită
populației
- Calitatea apei distribuite prin sisteme publice este permanent controlată prin prelevarea de probe
din zone reprezentative ale rețelelor de distribuție - se apreciază că apa are un grad ridicat de
siguranță
- Serviciul de alimentare cu apă are o eficiență scăzută datorită numărului mare de operatori mici
care desfășoară și alte activități și datorită slabelor investiții pe termen lung
- De serviciul de canalizare beneficiază doar 52,81% din populația României, într-un procentaj
mult mai mare în mediul urban decât în cel rural.
- Trei mari categorii:
1) populația care beneficiază de ambele servicii - 51%
2) Doar apă potabilă nu și canalizare - 14%
3) Nici apă potabilă nici canalizare - 35%
- cei mai mari poluatori ale apelor de suprafață cu substanțe chimice sunt: marile orașe, industria
petrolieră, industria chimică și siderurgică, industria alimentară, etc.
- Pentru a proteja sănătatea oamenilor, România a adoptat aquis-ul de mediu și urmărește
dezvoltarea tratării apelor, creșterea gradului de racordare al cetățenilor (70%) etc.
- În prezent țara nu poate îndeplini cerințele acquisului comunitare deoarece: tehnologia de tratare
și epurare este depășită, instalațiile și echipamentele nu sunt adecvate pentru tratarea surselor de
apă din cauza uzurii, starea precară a rețelelor de distribuție sau a sistemelor de canalizare,
ineficiența echipamentelor de epurare a apei uzate și perderile din sistemul de canalizare.
- În urma aderării la UE, România a primit ultimatimuri/ perioade de tranziție pentru conformarea
cu acquis-ul de mediu și au fost dezvoltate diverse programe.
- Investițiile se vor reflecta într-o majorare a planului tarifal pentru furnizarea de servicii de
distribuție de apă și canalizare, pentru a stimula totodată și o scădere a consumului.

2. Analiza prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Moreni.

- serviciul de alimentare cu apă și canalizare din Moreni este asigurat de societatea comercială
”Gospodărie Comunală Locativă și Transporturi Dâmbovița” S.A
- Analiza prestării de servicii trebuie să includă o serie de aspecte generale referifoare la contextul
serviciilor: caracterizarea globală a operatorului - obiectiv de activitate, capital social,
management, organizare, colaborare cu autorități și instituții publice, colaborare cu alți agenți
economici privați sau bugetari, etc./ analiză tehnico-economică a operatorului: puncte forte,
puncte slabe, oportunități și amenințări, și pe baza acestora să se propună îmbunătățiri a
serviciului.

a) caracteristici generale ale operatorului


S.C. G.C.L.T Dâmbovița S.A este persoană juridică română - societate pe acțiuni. Sediul este în
localitatea Târgoviște și are sucursale, filiale, reprezentațe, agenții situate in alte localități din
județ:Moreni, Fieni, Pucioasa și Titu.
În urma privatizării societății comerciale cu același nume, în anul 2000 s-a înființat S.C G.C.L.T
S.A iar activitățole de apă și canal au trecut în patrimoniul consiliilor locale.
Obiectul de activitate:
- producerea și distribuția apei potabile, întreținerea și repararea rețelelor aferente
- Colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate
- Operațiuni de vidanjare a foselor septice
- Salubrizarea străzilor, etc.
Capitalul social:
125.500 RON împărțit în 50.000 acțiuni nominative în valoare de 2,41 RON fiecare
Managementul:
- asigurat de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General,
Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producție, Director Economic, Șefii de
compartimente funcționale și operaționale.
În cadrul analizei societății trebuie luate în considerare mai multe autorități și instituții publice care
joacă roluri diferite în planificarea, controlul și informarea cosumatorilor și adoptarea deciziilor în
zona în care operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare își desfășoară activitatea.
- 2 tipuri de autorități și instituții cu care colaboreaza:
1. Autoritățile centrale, inclusiv serviciile deconcentrate și instituțiile subordonate sau de
coordonare
Autoritatea Funcția

Ministerul Administrației și Internelor Realizarea programului de guvernare, reglemetarea și


monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,
formulează propuneri de îmbunătățiri

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Eliberează licențe, elaborează metodologii și


Serviciile Comunitare de Utilități Publice regulamente cadru pentru domeniul serviciilor de
utilități publice și monitorizează modul de respectare și
implementare a legislației aplicabile acestor servicii

Ministerul Sănătății Aplică strategia și politica Guvernului, răspunde de


realiarea reformei în sectorul sanitare, monitorizează
calitatea apei potabile

Ministerul Mediului Elaborează, actualizează și urmărește aplicarea


strategiilor, planurilor și programelor naționale
sectoriale în domeniile protecției mediului și gospodăririi
apelor.
Autoritatea Funcția

Prefectul Reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce


serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale
celorlalte organe ale administrației

2. Autorități locale: competențe exclusive priviind înființarea, organizarea, coordonarea,


gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/ prestării reglementate a serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, etc.

Autoritatea Funcția

Consiliul Local Aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare,


gestiune și funcționare a serviciului de alimentare cu apă
și de canalizare, aprobarea programelor de invesțitii și a
caietelor de sarcini, aprobarea documentațiilor de
organizare și derulare a procedurilor de delegare a
gestiunii

Primarul Pune în aplicare hotărârile Consiliului Local

Consiliul Județean Coordonează activitatea consiliilor comunale și


orăsănești în vederea realizării serviciilor publice de
interes județean

Utilizatorii: 12.500 persoane beneficiază de serviciul de alimentare cu apă, 11.500 beneficiază de


serviciul de canalizare iar 120 de agenți economici privați și bugetari beneficiază de serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare.
Operatorul cooperează cu agenți economici privați sau bugetari și populație având la bază
contractele încheiate între părți care se reînnoiesc anual sau lunar.

-S.C. G.C.L.T. S.A - este o unitate economică de sine stătătoare cu capital privat care se conduce
după principiul autogospodăririi, este delimitată din punct de vedere administrativ, tehnic și
economic și dispune de resurse pe care le folosește in mod planificat pentru a-și putea respecta
contractele cu beneficiarii.
Întreaga activitate economică reprezintă un proces continuu de producție având la bază un plan de
prestări servicii care cuprinde sarcinile ce revin unității în legătură cu volumul și calitatea serviciilor
prestate.
Aprovizionarea tehnico-materială a societății se efectuează prin Compartimentul Aprovizionare
constituit la nivel de socielate, planificând necesarul de materii prime, combustibil, etc. Pentru
aceasta, societate are anumiți furnizori; furnizori de materii prime, materiale, furnizori de
combustibili, furnizor de energie electrică, furnizori de apă cumpărată, furnizori de servicii.

Tarifele pentru plata serviciului se fundamentează pe baza costurilor de prestare și exploatare, de


întreținere și reparații, etc. Se face de către operator astfel încât structura și nivelul acestora să
acopere costul justificat economic al prestării serviciului, etc.
În Moreni: același preț pentru consumatori casnici și societăți comerciale: 0,25 euro/mc, inclusiv
TVA, din care 0,20 euro/mc pentru apă rece și canalizare.
Principalele componente ale tarifului:
1) operare - 63,82%
2) Întreținere - 5%
3) Resurse umane 31,18%

Resurse umane: încadrarea în muncă se realizează prin încheierea unui contract individual de
muncă. În cadrul societății numărul resurselor umane este: management - 11, execuție - 89,
muncitori 70 din care direct productivi - 64 și indirect productivi 6, cu studii superioare 25 din care
tehnice - 17, economice 4, juridice 1, alte specialități 3, cu studii medii - 74 din care cu studii
tehnice 52 si economice 22, cu pregătire generală 71. Total: 170

Conducătorul societății - Directorul General - numit de Adunarea Generală a Acționarilor


- are în subordine directorii executivi: Director Tehnic, Director Producție, Director Economic.
- Directorii executivi au in subordinare compartimentele funcționale structurate pe activități,
servicii, birouri
- Societatea are in structura sa 12 compartimente din care: 6 compartimente funcționale și 6
compartimente operaționale

Resursele umane au un rol primordial intrucât acestea acționează asupra materiilor prime și
materialelor pentru a avea servicii de calitate.
Salariile plătite personalului sunt:
- salarii de bază
- Salarii suplimentare
- Prime

b) Caracteristici tehnico-economice ale operatorului


Rețelele de distribuție apă și de canalizare fac parte din domeniul public al Consiliului Local
Moreni
Sistemul public de alimentare cu apă potabilă include: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de
pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, rețele de transport și
distribuție, branșamente până la punctul de delimitare.
Surse de alimentare cu apă a Comunei Moreni: sursa Paltinu, sursa Iedera
Scopul principal al societății comerciale este să asigure populației și agenților economici calitatea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și eficiența acestui sericiu, securitatea
serviciului, etc.
Analiza SWOT:
1. Puncte forte: suficiente rezerve de apă, debite mari la sursele existente de apă, alimentarea cu
apă potabilp este continuă, contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societațile
comerciale și de 47% pentru consumatorii casnici, etc.
2. Puncte slabe: operare cu rețele și instalații învechite, instalații supradimensionate care conduc la
creșterea accentuată a costurilor specifice, promovarea scăzuta a investițiilor în infrastructură,
etc.
3. Oportunități: posibilitatea de a obține granturi/cofinațări de la UE pentru reabilitarea sistemelor
de alimentare cu apă și de canaliare, armonizarea legislației privind apa și mediul cu directivele
UE, relansarea economică a zonei cu implicații directe asupra numărului de consumatori, etc.
4. Amenintări: întârzierea plății serviciului prestat, scăderea consumului de apă potabilă, slaba
securizare a instalațiilor, poluarea mediului ambiant, migrația tineretului din Moreni către alte
orașe din țară și din străinătate unde pot gasi o slujbă mai ușor.

În concluzie în Municipiul Moreni se impune efectuarea unor lucrări de reabilitare și modernizare a


sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

MANAGEMENTUL SERVICIILOR
LUCRARE APLICATIVA PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PRIN REABILITARE SI
MODERNIZARE

Student:Cutoveanu Elena-Cristiana, anul III, 146A