Sunteți pe pagina 1din 1

20.

PROIECTAREA SECVENTELOR LECTIEI

Pornind de la ideea ca precizarea evenimentelor instruirii într-un proiect de lecţie urmăreşte să-i
faciliteze elevului progresul de la „unde este" la începutul unei activităţi până la însuşirea
capacităţilor identificate drept obiective ale acesteia, R. Gagne determină următoarele
evenimente ale instruirii (Gagne, Briggs, 1977, pp. 138-148): (1) Captarea atenţiei; (2)
Informarea elevului cu privire la obiectivul urmărit; (3) Stimularea reactualizării elementelor
învăţate anterior; (4) Prezentarea materialului stimul; (5) Asigurarea „dirijării învăţării" ; (6)
Obţinerea performanţei; (7) Asigurarea feed-back-ului; (8) Evaluarea performanţei; (9)
Intensificarea procesului de retenţie şi transfer.

21. LOCUL SI ROLUL EVALUARII IN ACTIUNEA EDUCATIONALA


Evaluarea apare nu ca o activitate supra adăugată procesului de predare--învăţare, ci ca parte
integrantă a procesului de învăţământ. Integrarea evaluării în activitatea pedagogică este foarte
clar exprimată de David Ausubel şi Floyd Robinson: „Evaluarea este punctul final într-o
succesiune de evenimente care cuprinde următorii «paşi»:
(a) Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor [...];
(b) Proiectarea şi executarea programelor de realizare a scopurilor propuse [...];
(c) Măsurarea rezultatelor aplicării programei [...];
(d) Evaluarea rezultatelor [...].
Putem spune că actele evaluative oferă jaloane de control pentru întregul sistem educaţional sau
pentru anumite componente, urmărind obţinerea unei maxime eficiente în funcţionarea
sistemului. Evaluarea se constituie, astfel, într-un instrument prin care se realizează o reglare
continuă şi o ameliorare a activităţii pedagogice.

22. STRATEGII DE EVALUARE


în funcţie de momentul integrării evaluării în desfăşurarea procesului didactic, analiştii au
delimitat trei tipuri de evaluare :
(a) evaluarea iniţială (predictivă);
(b) evaluarea continuă (formativă);
(c) evaluarea finală (sumativă).

23.METODE DE EVALUARE
 probe orale
 probe scrise
 probe practice
 observarea sistematica a elevilor
 investigatia
 proiectul
 portofoliul
 tema pentru acasa
 autoevaluarea
 chestionarul