Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:

BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013


Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:1/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

CUPRINS _________________________________________________ Pag.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:2/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

1. Prezentarea S.C. IRMEB S.A.. 2


2. Condiţii referitoare la SMC 2
2.1 Scopul SMC 2
2.2 Domeniul de aplicare al SMC 2
2.3 Documentaţia SMC 3
2.4 Scopul Manualului Calităţii (MC) 3
2.5 Domeniul de aplicare al MC 3
3. Descrierea proceselor SMC IRMEB şi a interacţiunii dintre acestea 4
4. Responsabilitatea Managementului (proces 1) 4
4.1 Generalităţi 4
4.2 Reprezentantul Managementului 5
4.3 Responsabilitate şi autoritate 5
4.4 Comunicare 6
4.5 Analiza efectuată de Management 6
5. Managementul resurselor (proces 2) 6
5.1 Resurse umane 6
5.2 Infrastructura 6
5.3 Mediu de lucru 7
6. Realizarea produsului (proces 3) 7
6.1 Planificarea realizării produsului 7
6.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul 7
6.3 Proiectare şi dezvoltare 7
6.4 Planificarea şi urmărirea producţiei 8
6.5 Aprovizionare 8
6.6 Producţie şi furnizare de servicii 8
6.6.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului 8
6.6.2 Validarea proceselor de producţie şi furnizare de servicii 9
6.6.3 Identificare şi trasabilitate 9
6.6.4 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare 9
7. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire (proces 4) 9
7.1 Audit intern 9
7.2 Controlul produsului neconform 10
7.3 Îmbunătăţire 10

1. PREZENTAREA S.C. IRMEB S.A.


S.C. IRMEB S.A. este o societate comercială pe acţiuni specializată în proiectarea, fabricarea şi vânzarea
maşinilor electrice, rotative de joasă tensiune.
Prima atestare documentară a societăţii datează din 22 decembrie 1876 sub denumirea de “Arsenalul
Armatei”. Cele câteva ateliere vor forma nucleul viitorului ASAM – Arsenalul Aeronautic al Armatei şi
Marinei Regale.
Anul 1948 marchează înfiinţarea Fabricii de Maşini Electrice “Dinamo” pe amplasamentul fostului ASAM,
având o suprafaţă productivă de numai 6000m2 şi peste 10 mici ateliere.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:3/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

În primul an după înfiinţare se măresc spaţiile de producţie prin fuzionarea cu alte patru societăţi
electrotehnice: Grupul Industriilor, IMTAR, TRAFO, Atelierele S. Steinberg şi prin constituirea unor noi hale.

2. CONDIŢII REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII.


2.1 Scopul Sistemului de Management al Calităţii.
Pentru menţinerea competitivităţii societăţii (prin asigurarea de produse care respectă condiţiile
specificate) şi îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei şi ale produselor executate, IRMEB şi-a proiectat,
implementat şi menţinut un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO
9001:2008.
În acest fel, s-a creat cadrul analizării adecvate a cerinţelor clienţilor şi/sau a reglementărilor legale
aplicabile, identificării şi determinării proceselor care contribuie la realizarea produselor (inclusiv succesiunea
şi interacţiunea dintre ele), menţinerii sub control a acestor procese (prin monitorizare, măsurare şi analiză).
Existenta şi îmbunătăţirea continua a Sistemului de Management al Calităţii furnizează încredere
clienţilor că organizaţia este capabila sa livreze produse care sa corespunda pe deplin cerinţelor lor.
2.2 Domeniu de aplicare.
IRMEB, în dorinţa de a demonstra abilitatea sa de a furniza consecvent produse care să satisfacă
cerinţele clientului, adopta în totalitate, fără nici o excludere, Sistemul de Management al Calităţii (SMC)
conform standardul SR EN ISO 9001:2008, considerând aceasta O DECIZIE STRATEGICĂ.
Sistemul de Management al Calităţii se aplica întregii organizaţii şi tuturor produselor realizate.

2.3 Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii.

Documentaţia Sistemului de Managementul al Calităţii aplicat în cadrul IRMEB este formată din:
 Manualul Calităţii;
 Proceduri de sistem;
 Proceduri operaţionale;
 Instrucţiuni de lucru şi de control;
 Documente de planificare;
 Înregistrările calităţii.
Manualul Calităţii conţine următoarele date generale:
 politica, obiectivele şi angajamentul conducerii în domeniul calităţii;
 prezentarea IRMEB;
 informaţii despre organizarea companiei;
 condiţii referitoare la SMC aplicat în cadrul IRMEB (domeniu de aplicare, documentaţia
SMC, procesele SMC);
 descrierea proceselor SMC şi a interacţiunilor dintre acestea;
 descrierea procedurilor de sistem;
 anexe.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:4/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

Procedurile de sistem elaborate asigură, împreună cu Manualul Calităţii, documentarea proceselor


SMC şi respectarea prevederilor din standardul de referinţă. Lista procedurilor de sistem, codurile precum şi
ediţiile valabile pentru acestea sunt indicate în anexe.
Procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru şi de control şi documentele de planificare
reglementează modalităţile de planificare, desfăşurare şi control a subproceselor şi/sau a activităţilor specifice.

2.4 Scopul Manualului Calităţii.

Manualul Calităţii şi procedurile asociate descriu Sistemul de Management al Calităţii (SMC) aplicat
în IRMEB şi au fost proiectate pornind de la cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 “Sisteme de
Management al Calităţii – Cerinţe” adaptate la procesele şi specificul societăţii.
Scopurile pentru care a fost proiectat Manualului Calităţii sunt:
 prezentarea SMC proiectat şi implementat în cadrul IRMEB partenerilor companiei, garantându-
se în acest fel capabilitatea organizaţiei de a le satisface cerinţele contractuale şi aşteptările,
precum şi cerinţele impuse de standarde şi reglementari legale în vigoare;
 stabilirea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii, de către managementul la cel mai înalt
nivel;
 asigurarea unei baze documentate în vederea auditării interne şi externe a SMC implementat în
IRMEB.
2.5 Domeniul de aplicare a Manualului Calităţii.

Prevederile din Manualul Calităţii şi documentele SMC se aplica proceselor desfăşurate în IRMEB şi
descrise în capitolul 3.
Manualul Calităţii se aplica la toate nivelurile organizatorice din cadrul societăţii de către întreg
personalul care desfăşoară activităţi care influenţează calitatea.

3. DESCRIEREA PROCESELOR SMC IRMEB ŞI A INTERACŢIUNILOR DINTRE ACESTEA.


Diagrama de flux prezintă o abordare schematica, prin încadrare în bucla calităţii, a sistemului de
procese care se desfăşoară în IRMEB, precum şi interacţiunea dintre aceste procese.
În conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008 procesele necesare Sistemul de Management al
Calităţii cuprind procesele de management al activităţilor, de asigurare a resurselor, de realizare a produsului
şi de măsurare, motiv pentru care, aceste procese, existente de altfel în IRMEB, sunt prezentate după cum
urmează:
Procesul 1 Responsabilitatea managementului
Procesul 2 Managementul resurselor
Procesul 3 Realizarea produsului
Procesul 4 Măsurare, analiză şi îmbunătăţire
Procesele din Uniprom sunt monitorizate de către responsabilii acestora, denumiţi şi responsabili de
proces. Sarcinile acestora cuprind:
 stabilirea obiectivelor calităţii specifice proceselor pe care le conduc, inclusiv a celor necesare
pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la produse; aceste obiective trebuie sa derive din

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:5/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

obiectivele generale ale companiei aşa acum sunt ele declarate de managementul la cel mai
înalt nivel;
 stabilirea metodelor adecvate necesare atingerii obiectivelor propuse şi monitorizarea lor
permanenta;
 stabilirea metodelor adecvate de colectare a datelor referitoare la îndeplinirea obiectivelor şi
acolo unde este cazul de măsurare a proceselor, iar atunci când rezultatele planificate nu sunt
atinse, sa întreprindă masuri corective;
În continuare se vor prezenta fiecare din cele patru procese de mai sus, evidenţiindu-se faptul că
acestea cuprind la rândul lor procese ale căror activităţi sunt menţinute sub control prin proceduri de sistem,
proceduri standard de operare, instrucţiuni de lucru sau de control.
4. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI (procesul 1).
4.1 Generalităţi.
Calitatea produselor şi serviciilor oferite de IRMEB este rezultatul contribuţiei şi
performantelor personalului angajat la toate nivelurile.
Responsabilitatea pentru calitatea produselor şi serviciilor începe de la Directorul General şi
este împărţită între toţi angajaţii, pana la nivelul liniilor de producţie şi asamblare.
Structura organizatorica a IRMEB şi relaţiile de subordonare dintre diferitele funcţii şi entităţi
organizatorice sunt reprezentate în organigramă şi detaliate în procedura “Diagrame organizatorice”.
Activităţile fiecărui departament din cadrul companiei, inclusiv responsabilităţile şi
autorităţile ce decurg din acestea, sunt clar descrise în documentele SMC.
Directorul General/Adjunct are responsabilitatea şi autoritatea de a defini politica şi obiectivele
strategice în domeniul calităţii, de a se asigura că acestea sunt adecvate scopului organizaţiei şi de a dispune
masurile necesare pentru a se asigura că politica este comunicata şi înţeleasă de către întregul personal.
Departamentul Asigurarea Calităţii este responsabil cu documentarea, implementarea şi menţinerea
Sistemului de Management al Calităţii în cadrul companiei, urmărind funcţionarea acestuia pentru a identifica
deficientele şi a iniţia acţiuni corective/preventive.
Şefii entităţilor organizatorice răspund de urmărirea şi controlul proceselor care se desfăşoară în
entitatea pe care o coordonează, precum şi de urmărirea eficacităţii acestora.
În fisele postului sunt indicate cerinţele pentru studii, experienţă, calificare, relaţiile ierarhice, de
colaborare şi de reprezentare, atribuţiile, răspunderile şi limitele de competenta aferente fiecărei funcţii din
cadrul companiei.

4.2. Reprezentantul Managementului


Directorul General Adjunct IRMEB îl numeşte prin decizie pe Managerul Asigurarea Calităţii ca
reprezentant al managementului şi îl investeşte cu responsabilitatea şi autoritatea de a proiecta, implementa şi
menţine SMC al companiei în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008.
Reprezentantul managementului are responsabilitatea şi autoritatea pentru:
 a se asigura că procesele SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute;
 a raporta Managementului la cel mai înalt nivel despre funcţionarea SMC şi despre orice
necesitate de îmbunătăţire a acestuia;
 a se asigura că este promovata, în cadrul organizaţiei, conştientizarea referitoare la cerinţele
clienţilor, precum şi la cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:6/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

 a reprezenta IRMEB în relaţiile externe pentru probleme referitoare la SMC.


Urmărirea modului în care sunt stabilite, implementate şi menţinute procesele SMC se realizează prin
analiza datelor şi evaluarea documentaţiei în care sunt descrise aceste procese.
Rezultatele analizelor şi evaluărilor se documentează în Rapoarte de analiză care constituie date de
intrare pentru analiza managementului.
Conştientizarea personalului referitor la respectarea tuturor cerinţelor pentru produs (stabilite de
client, normativele şi reglementările legale sau de standarde) se realizează prin una sau mai multe dintre
următoarele metode:
 procesul planificat de instruire a personalului;
 preluarea cerinţelor referitoare la produs în documentaţia specifica de lucru (proceduri,
instrucţiuni de lucru şi de control, documente de planificare, tehnologii, dosare de producţie,
etc.), documentaţie transmisa ulterior în fiecare zona de lucru în care se aplica;
 utilizarea cailor specifice de comunicare internă (şedinţe, operative, memo intern etc.).

4.3 Responsabilitate şi autoritate.


Personalul care conduce, efectuează şi verifica activităţile ce influenţează calitatea are libertatea şi
autoritatea organizatorica pentru:
 iniţierea acţiunilor de prevenire a apariţiei oricăror neconformităţi referitoare la produse, la
procese şi la Sistemul de Management al Calităţii;
 identificarea şi înregistrarea oricărei probleme referitoare la produse, la procese şi la Sistemul de
Management al Calităţii;
 iniţierea, recomandarea sau furnizarea de soluţii pe cai prestabilite;
 verificarea implementării soluţiilor;
 controlarea prelucrării, livrării sau montării ulterioare a produsului neconform, pana când
deficienta sau starea necorespunzătoare a fost corectata.
Pentru a pune în aplicare politica S.C. IRMEB S.A.. în domeniul calităţii şi a asigura menţinerea
Sistemului de Management al Calităţii, conducerii societăţii îi revin următoarele responsabilităţi:
4.4 Comunicare.
Procesul de comunicare din S.C. IRMEB S.A are două componente: comunicarea internă şi
comunicarea externă.
Pentru realizarea eficienta a acestei activităţi, organizaţia dispune de reţele informatice dedicate, reţea
telefonica digitala cu posibilitate de conectare automata la reţele de telefonie mobila, aplicaţii dedicate utilizate
prin Internet, conturi individuale de Internet şi e-mail.
4.5 Analiza efectuată de management.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:7/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

Managementul la cel mai înalt nivel analizează la intervale planificate Sistemul de Management al
Calităţii, evaluând oportunităţile pentru îmbunătăţire şi necesitatea schimbărilor în sistem, politica şi obiective.
Sistemul de Management al Calităţii este supravegheat continuu, prin colectare de date care sa
demonstreze adecvarea şi eficacitatea sa, în scopul îmbunătăţirii continue a eficacităţii lui şi a unei cât mai
bune adaptări a acestuia la specificul şi la politica în domeniul calităţii a companiei.
Sistemul de Management al Calităţii este analizat şi evaluat cel puţin o data pe an de către managementul la
cel mai înalt nivel al organizaţiei.
La analiză participă de obicei Directorul General Adjunct, Directorul de Planificare şi Audit,
Directorul Tehnic, Directorul de Marketing.
Scopul acestei analize este să se asigure că sistemul este în continuare corespunzător, adecvat şi
eficace, şi sa se determine punctele unde se pot aduce îmbunătăţiri, sa fie iniţiate acţiuni corective/preventive
şi sa determine luarea de masuri cu privire la alocarea resurselor ori cu privire la politica sau obiectivele
calităţii.
Raportul anual de analiză şi rezultatele analizei sunt consemnate intr-un Proces Verbal de Analiza ce
se păstrează la Departamentul Asigurarea Calităţii ca înregistrare.
5. MANAGEMENTUL RESURSELOR (procesul 2)
Societatea S.C. IRMEB S.A. este preocupată sa aloce resursele necesare în vederea implementării,
menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii, precum şi în vederea creşterii
satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora.
5.1 Resurse umane.
Personalul S.C. IRMEB S.A. care desfăşoară activităţi care influenţează calitatea produselor este
selecţionat pe criterii de competenta, menţinându-se înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire,
abilităţi şi experienţă.
Departamentul Resurse Umane asigură recrutarea şi evidenta personalului, planifica şi organizează, în
colaborare cu celelalte departamente, cursuri de instruire a personalului, evaluează periodic, pe baze
procedurate, performantele personalului organizaţiei; cursurile de instruire pot fi organizate în companie
(interne) sau în afara companiei (externe).
Competentele şi responsabilităţile personalului implicat în activităţi care influenţează calitatea
produselor sunt descrise în fisele posturilor.
5.2 Infrastructura.
În vederea asigurării resurselor necesare pentru realizarea conformităţii cu cerinţele produsului, Uniprom a
dezvoltat şi dezvolta în continuare o infrastructura adecvata care cuprinde:
 clădiri, spatii de lucru şi utilităţi asociate;
 echipamente pentru procese;
 servicii suport (cum sunt cele de transport sau de comunicare).
5.3 Mediu de lucru.
Mediul de lucru este permanent asigurat şi menţinut sub control prin proceduri şi instrucţiuni
adecvate, pentru a permite realizarea de produse în conformitate cu cerinţele. În IRMEB condiţiile de mediu

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:8/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

se refera la asigurarea în hala de producţie a unei atmosfere lipsite de praf, asigurarea unei temperaturi
constante în tot timpul anului.
 Procedura de funcţionare a serviciului administrativ;
 Recepţia,depozitarea şi manipularea componentelor sensibile la umiditate;
 Politica de securitate;
 Procedura de back-up.
6. REALIZAREA PRODUSULUI (procesul 3)
6.1 Planificarea realizării produsului.
În Irmeb, planificarea realizării produselor are loc în cadrul următoarelor activităţi:
 activitatea de marketing (determinarea şi analiza cerinţelor referitoare la produs);
 activitatea de proiectare tehnologica (întocmirea dosarelor de producţie şi a dosarelor de
instalare);
 activitatea de proiectare a produselor software (întocmirea specificaţiei proiectului, a planului
dezvoltării);
 activitatea de planificare şi urmărire a producţiei (întocmirea programului de producţie şi a
ordinelor de producţie, planificare şi urmărirea materialelor, planificarea resurselor de producţie).
Aceste activităţi sunt realizate în conformitate cu o serie de proceduri standard de operare, instrucţiuni
de lucru şi control, în care sunt definite şi înregistrările ce trebuie păstrate pentru a dovedi că procesele de
realizare a produselor şi produsele rezultate satisfac cerinţele.
6.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul.
Direcţia de Vânzări-Marketing din IRMEB asigură interfaţa cu clienţii în ceea ce priveşte
determinarea cerinţelor acestora.
Prin departamentele sale de Vânzări-Marketing şi Proiecte la Cheie, aceste cerinţe care sunt exprimate
în cereri de oferta sau caiete de sarcini sunt comunicate departamentelor implicate în vederea analizei, înainte
de acceptarea unor comenzi sau contracte de către companie.
Prin aceasta analiză compania se asigură că cerinţele referitoare la produse sunt definite, cerinţele din
documentele contractuale care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate şi că organizaţia are
capabilitatea sa îndeplinească cerinţele definite.
Modul în care se derulează activităţile referitoare la determinarea şi analiza cerinţelor clientului este
procedurată.
6.3 Proiectare şi dezvoltare.
Activitatea de proiectare şi dezvoltare în S.C. IRMEB S.A. are două aspecte principale:
 proiectare/dezvoltare de produse;
 proiectare tehnologica pentru producţia de echipamente şi pentru activităţile de instalare.
Activitatea compartimentului Metode de Producţie este descrisa în procedurile:
 Întocmirea dosarului de producţie;
 Analiza şi aplicarea ordinelor de modificare;
 Codificarea subansamblurilor, a operaţiilor şi a instrucţiunilor de lucru.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:9/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

6.4 Planificarea şi urmărirea producţiei.


Activitatea de planificare şi urmărire a producţiei se desfăşoară în compartimentul PUP din cadrul
Departamentului Producţie.
Prin aceasta activitate se asigură încadrarea proceselor stabilite în etapa de proiectare tehnologica în
fluxul de fabricaţie, pentru realizarea unui regim optim de încărcare pe ateliere şi pentru încadrarea în
programul de producţie planificat.
Procesul de planificare şi urmărire a producţiei este descris pe etape, în detaliu, în următoarele
proceduri:
 Întocmirea ordinelor de producţie;
 Planificarea producţiei;
 Întocmirea programului de producţie;
 Planificarea şi urmărirea materialelor.
6.5 Aprovizionare.
Procesul de aprovizionare este un proces suport prin care sunt procurate
materialele/echipamentele/subansamblurile/serviciile necesare realizării produselor, fie din tara, fie din import.
Furnizorii sunt evaluaţi şi selectaţi pe baza abilităţii de a furniza un produs în concordanta cu cerinţele
organizaţiei, iar produsul aprovizionat este verificat în funcţie de efectul acestuia asupra realizării ulterioare a
produsului final.
Informaţiile referitoare la aprovizionare din comenzi şi/sau contracte descriu produsul aprovizionat,
iar daca este cazul, cerinţe referitoare la aprobarea produsului, proceselor şi echipamentelor, la calificarea
personalului sau la sistemul de management al calităţii.
Verificarea produselor aprovizionate se face, de regula, în Uniprom, după criterii prestabilite.
6.6 Producţie şi furnizare de servicii.
6.6.1 Controlul producţiei şi al furnizării serviciului.
Procesul de producţie şi furnizare de servicii este un proces care se desfăşoară în cele două spatii de
producţie ale IRMEB pentru activităţile de fabricaţie şi în principal în amplasamente ale clientului (site-uri)
pentru activităţile de instalări
Pentru menţinerea capabilităţii proceselor, un accent deosebit este pus pe activitatea de întreţinere a
echipamentelor şi utilajelor folosite în producţie.
Activităţile de livrare a produselor se desfăşoară din punct de vedere al documentaţiei şi transportului
în serviciile Desfacere şi Aprovizionare, iar din punct de vedere al eliberării şi încărcării în depozitul de
produse finite.
Activităţile post-livrare constituie unul din obiectivele importante ale organizaţiei. Compania acorda
service gratuit în perioada de garanţie pentru toate produsele fabricate şi livrate pe piaţa internă, ca şi pentru
lucrările de instalări după punerea în funcţiune.
Livrarea şi post-livrarea produselor sunt activităţi descrise în procedurile:
 Procedura generala de desfacere;
 Activităţi de import-export;
 Procedura departamentului Service;

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:10/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

 Suport Tehnic.
6.6.2 Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii.
Aceasta activitate se aplica în IRMEB tuturor produselor realizate în procesele de producţie şi furnizare
de servicii, având ca scop demonstrarea capabilităţii acestor procese de a obţine rezultatele planificate.
Pentru procesele de fabricaţie, validarea se realizează prin lansarea preliminara a unei Producţii Pilot,
înaintea introducerii în fabricaţie a oricărui produs nou.
6.6.3 Identificare şi trasabilitate.
În Irmeb sunt identificate materialele şi echipamentele folosite în activitatea de fabricaţie/instalări, folosind
coduri unice de identificare în conformitate cu documentaţia aplicabilă.
Stadiu produsului în raport cu cerinţele de măsurare şi monitorizare este identificat prin indicatori de
stadiu în activitatea de fabricaţie, prin chestionarele de verificare în activitatea de instalări.
Pentru unele produsele fabricate, trasabilitatea este o cerinţă a documentaţiei. În acest caz subansamblurile
sunt identificate unic prin etichete cod de bare care conţin referiri la anul/luna fabricaţiei şi un număr de serie
unic al subansamblului.
Aceste identificări unice sunt înregistrate prin citirea cu un scanner în calculatorul testoarelor finale.
6.6.4 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare.
Documentaţia de execuţie tehnologica stabileşte măsurătorile şi încercările ce se efectuează asupra
produselor precum şi echipamentele adecvate ce se folosesc, ţinând cont de selectarea corespunzătoare a
domeniului şi preciziei de măsurare.
În vederea asigurării unor rezultate valide, echipamentele de măsurare şi monitorizare sunt verificate
metrologic la intervale regulate, iar stadiul verificării este identificabil.
Este responsabilitatea departamentului Service de a întocmi şi menţine dosare de evidenta pentru
echipamentele de măsură şi monitorizare utilizate în procesele de producţie, instalări sau service.
Dosarele de evidenta conţin:
 Lista echipamentelor de măsurare şi monitorizare din IRMEB
 Fise de evidenta cu rezultatele verificărilor metrologice pentru fiecare echipament
 Buletine de verificare metrologica a echipamentelor
 Certificate de garanţie pentru echipamentele noi
Verificarea metrologica a tuturor echipamentelor de măsurare şi monitorizare se face în laboratoare
externe autorizate.
În toate situaţiile verificarea metrologica respectă cerinţele standardelor naţionale şi internaţionale,
precum şi recomandările fabricantului de echipament.
Coordonarea procesului de verificări metrologice este responsabilitatea departamentului Service care
acţionează ca interfaţă între laboratoarele externe şi Uniprom prin responsabilul metrolog.

7. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE (procesul 4).


7.1. Audit intern.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015

UNIVERSITATEA POLITEHNICA Document:
BUCUREŞTI MANUALUL CALITĂŢII Ediţia 1/21.06.2013
Revizia 0/21.06.2013
Data emiterii:
Cod: MC-001 21.06.2013
&
Pagina:11/11
Catedra: Tehnologia Materialelor şi
Sudare

Auditul intern se efectuează la intervale planificate urmărind în principal sa ofere date despre conformitatea
Sistemului de Management al Calităţii adoptat în S.C. IRMEB S.A. cu cerinţele ISO 9001 cât şi date despre
modul de implementare şi de menţinere a sistemului, eficacitatea sa şi conformitatea cu masurile planificate.
Prin selectarea auditorilor, care nu îşi vor audita propria activitate, şi prin modul procedurat de efectuare al
auditurilor, se asigură obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit.
7.2 Controlul produsului neconform.
Metodele de control şi responsabilităţile şi autorităţile asociate pentru tratarea produsului neconform
sunt descrise în procedura de sistem, în scopul identificării acestuia şi a prevenirii utilizării sau livrării
neintenţionate.
Metodele de tratare a produselor neconforme includ, după caz, una din următoarele abordări:
 întreprinderea unor acţiuni de eliminare a neconformităţii semnalate (reparare, reprelucrare);
 autorizarea utilizării acestora, a eliberării sau a acceptării prin derogare după fabricaţie de
către autoritatea relevanta (ex. proiectant) sau client (acceptare ca atare);
 întreprinderea unor acţiuni care sa împiedice destinarea sau utilizarea lui intenţionată iniţial
(sortare, înlocuire de către furnizor, rebut);
 Întotdeauna după corectarea unei neconformităţi se întreprind acţiuni de verificare a
conformităţii cu cerinţele. Daca se depistează produse neconforme după livrare sau după ce a
început utilizarea acestuia, sunt întreprinse acţiunile corective/preventive necesare.
7.3 Îmbunătăţire
IRMEB are permanent în vedere îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului sau de Management
al Calităţii, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a
analizei datelor, a acţiunilor corective/preventive şi a analizei efectuate de management.
Acţiunile corective/preventive reprezintă acţiunile de îmbunătăţire care sunt adoptate în urma
analizelor şi a depistării necesităţilor de îmbunătăţire.
Acţiuni corective/preventive
Aceste acţiuni sunt întreprinse pe de o parte în scopul corectării neconformităţilor şi a depistării şi
eliminării cauzelor acestora, iar pe de alta parte în scopul eliminării din timp a cauzelor unor neconformităţi
potenţiale, pentru a preveni apariţia acestora.
În acest scop IRMEB a stabilit o procedură de sistem în care sunt definite cerinţele pentru analiza
neconformităţilor inclusiv a celor potenţiale, pentru evaluarea necesităţilor de acţiuni de corectare şi prevenire,
determinarea şi implementarea acţiunilor necesare şi verificarea că ele sunt eficiente, înregistrarea rezultatelor
acţiunilor întreprinse şi analiza acestora.
Toate procesele care se desfăşoară în organizaţie sunt detaliate în proceduri.

Întocmit Verificat Aprobat


Numele şi prenumele: Teodoroiu Alexandra Prof. dr. ing. Prof. dr. ing.
Semnătura:
Data: 21.06.2015