Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LEC ȚIE

Școala : COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI, GORJ

Profesor : ALIN DOBROMIRESCU

Data:
Clasa: a VII-a
Unitatea de învă țare : CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
Titlul lec ției : Elaborarea Constitu ției României
Tipul lecţiei: predare-învățare-evaluare
Timpul: 50 minute

Competen țe specifice

1.3.identificarea principalelor valori,principii,instituţii şi practici democratice


2.4.explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră
2.5.caracterizarea instituţiilor democratice din România
4.3.argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor
democratice
5.3.aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă

Competen țe derivate:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea competenţe de:

- a utiliza în exprimarea opiniilor termeni civici specifici


- a manifesta comportamente civice pozitive în relaţiile de grup, dar şi cu membrii
altor grupuri ;
- a recunoaște și a defini termenii noi
- a-și manifesta opiniile deschis, argumentând luarea unor decizii;
- a înțelege etapele elaborării Constituției României.
Activităţi de învăţare:

 discuţii libere în clasă, în interpretarea unor cazuri;


 argumentarea pro şi contra unei idei;
.

Strategii didactice

Metode și procedee didactice : conversația, explicația, expunerea, învățarea prin


descoperire, problematizatea, lucrul în echipă, metoda ciorchinelui.

Mijloace de învăţământ: videoproiectorul, tabla şi creta, Constituția României, fişele de


lucru.

Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe;

Material bibliografic:

1. Cultură Civică - Manual pentru clasa a VII-a, Editura ALL

2. Constituția României
3. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Nr Momentele Activitatea profesorului Activitatea Strategii şi Forme şi
. lec ției și elevilor procedee instrument
crt timpul afectat didactice e de
evaluare
1. Momentul Consemnează absenții. Comunică Conversația
organizatoric Stabilește climatul socio-afectiv absenții.
necesar desfăşurării lecţiei, pregătesc Pregătesc
materialele necesare desfăşurării materialele
lecţiei. necesare
desfășurării
orei.
2. Reactualizar Profesorul verifică tema pentru acasă. Elevii Conversația Evaluare
ea răspund euristică predictivă
cuno știn țelor Pornind de la aceasta profesorul solicitărilor
adresează elevilor întrebări profesorului
referitoare la lecția precedentă .
”Constituționalismul în România”

- ce este Constituția?
- cine adoptă o Constituție?
- ce înseamnă forța juridică supremă
a Constituției?
- ce este constituționalismul?
- care sunt etapele
constituționalismului din țara noastră?
- ce deosebire este între Constituția
din 1866 și cea din 1923?
- care este actuala Constituție a țării
noastre?
- când a fost revizuită?

3. Captarea Profesorul cere elevilor să fie aten ți la Răspund Conversația


aten ției videoproiector, unde vor fi prezentate solicitărilor euristică
momente cu Revoluția din 1989, care profesorului
a schimbat regimul politic în țara
noastră, România redevenind stat
democratic, fiind astfel nevoie de
elaborarea și adoptarea unei noi
constituții.

Se naște o scurtă dezbatere de idei.

Anun țarea Astăzi vom discuta despre: Sunt atenți Explicația


lec ției noi Elaborarea Constitu ției la
României precizările
profesorului
Profesorul prezintă pe videoproiector
ceea ce vor învăța elevii:
- să utilizeze în exprimarea opiniilor
termeni civici specifici
- să manifeste comportamente civice
pozitive în relaţiile de grup, dar şi cu
membrii altor grupuri ;
- sa recunoasca si sa defineasca
termenii noi
- să-şi manifeste opiniile deschis,
argumentând luarea unor decizii;
- sa inteleaga etapele elaborarii
Constitutiei Romaniei

4. Dobândirea Explic elevilor ca revolutia din Elevii sunt Conversația Evaluare


noilor decembrie 1989 a creat premisele atenți și își formativă
cuno știn țe elaborarii unei noi Constitutii. notează pe
caiete
Inlaturarea puterii comuniste a creat
momentul prielnic pentru introducerea
statului de drept si schimbarea
regimului politic totalitar in regim
politic communist.

Etapele elaborarii noii constitutii:

 decembrie 1989 Se constituie


Consiliul Frontului Salvarii
Nationale

 februarie1990 Consiliul FSN


se reorganizează in Consiliul
Provizoriu de Uniune
Nationala

 martie 1990 este adoptat un


decret-lege care stabileste
cum va fi ales Presedintele si
Parlamentul

 20 mai 1990 au loc primele Elevii își Conversația Evaluare


alegeri libere notează pe formativă
caiete.
 decembrie 1989 – mai 1990
sunt adoptate o serie de acte
normative;
 Parlamentul ales la 20 mai
1990 se transformă în
Adunare Constituantă;
 Se redactează proiectul
Constituției ;
 Dezbaterea proiectului în
Adunarea Constituanta ;
 Votarea Constituției de către
Adunarea Constituanta, la 21
noiembrie 1991 ;
 Supunerea Constituției, Elevii își Învățarea prin Evaluare
referendumului național ; notează pe descoperire formativă
 Intrarea in vigoare a caiete.
Constituției la 13 decembrie
1991.

Prezint elevilor caracterul democratic


al Constitutiei Romaniei

Constitutia Romaniei a fost elaborată


de o putere constituanta alcatuita
democratic prin alegeri generale.
Constitutia Romaniei a fost supusa
Referendumului national.

 O constitutie poate fi
revizuita, daca normele pe
care le contine nu mai
corespund noilor
realitati economice, sociale,
politice .

CONSTITU ȚIA DIN 1991 A FOST


SUPUSĂ REVIZUIRII
(MODIFICĂRII) ÎN ANUL 2003.

 Constituția a fost revizuită în Elevii își Învățarea prin Evaluare


anul 2003 prin adoptarea notează pe descoperire formativă
Legii de revizuire a caiete. Lectura
Constituției României,
aprobată prin referendumul
național din 18-19
octombrie 2003, lege intrată
în vigoare la data de 29
octombrie 2003, data
publicării în Monitorul Oficial
al României.

Înmânez elevilor o fișă de lucru. Primesc Învățarea prin


fișa și o descoperire
Mai mult de jumătate din articole au rezolvă
suferit modificări mai mici sau mai
mari. Cele mai importante schimbări
sunt:
 Gratuitatea invățămîntului de
stat nu mai este garantată
necondiționat (ci numai
conform legii).
 Minoritățile naționale au
dreptul de a folosi limba
maternă în administrație și Elevii Expunerea Evaluare
justiție. răspund formativă
 Proprietatea privată este solicitării
garantată și ocrotită de lege. profesorului
 Mandatul președintelui este
de 5 ani.
 Stagiul militar pentru bărbați,
nu mai este obligatoriu.
 Imunitatea parlamentară este
limitată.
 După aderarea României
la UE cetățenii țărilor membre
ale UE vor avea dreptul de a
alege și de a fi aleși în
scrutinul local (dacă sunt
rezidenți ai localității
respective).
 România poate adera la
NATO și UE.

5. Realizarea Se înmânează elevilor o fisă de lucru, Elevii Fișă de lucru Evaluare


feed-back- prin intermediul căreia se face primesc Problematizare sumativă
ului realizarea feed-back-ului. fișa și o a
rezolvă. Învățarea prin
descoperire
Conversația
euristică
6. Tema pentru Se fac aprecieri generale și Elevii
acasă individuale privind implicarea elevilor notează
în predarea noilor cunoștințe. tema
Aprecierea Tema pentru acasă: Compara ți cele pentru
activită ții două forme ale Constitu ției din acasă.
elevilor 1991 și forma revizuită în 2003 și
identifica ți și alte modificări.

Fi șa de lucru 2
Să fim atenți și să răspundem:

 Cine a elaborat Constituția din 1991?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

 De ce are această Constituție un caracter democratic?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

 Când a fost ea revizuită?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

 De ce a fost necesar să fie revizuită?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

 Dați exemple de câteva modificări.


____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________