Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa de date

SECTORIALE Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

OMV PETROM S.A

Adresa postala: Str. Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity (Petrom City), Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact:

Departamentul PFPL-N Onshore Project Procurement & Engineering, Tel. +40 372161484, In atentia: Valentina CRISTEA, Email:

GCC_Offshore@petrom.com, Fax: +40 212647548, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Societate Comerciala pe Actiuni

Activitate (Activitati)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Lucrari de fabricare, instalare, constructie si punere in functiune pentru constructii generale marine

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Locatii ale OMV Petrom din zona platformei continentale a Marii Negre

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)

Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

Acord cadru cu maximum 2 operatori economici

Durata acordului cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 18,000,000.00 si 225,000,000.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se estimeaza ca pe durata de valabilitate a Acordului Cadru sa fie atribuit cate un Contract Subsecvent la un interval de aproximativ 2 luni incepand cu data intrarii in vigoare a Acordului-cadru, in functie de necesitati obiective Entitatea Contractanta va incheia un Acord Cadru cu 2 (doi) operatori economici, iar atribuirea Contractelor subsecvente in baza Acordului Cadru se face fara reluarea competitiei. Detalii in sectiunea VI –Alte Informatii. Valoarea estimata a celui mai mic/mare Contract Subsecvent: 450.000 / 6.750.000 RON, fara TVA. Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: 18.000.000 / 225.000.000 RON, fara TVA.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Acordul Cadru care va rezulta in urma desfasurarii prezentei proceduri de achizitie, presupune efectuarea de lucrari aferente Zonei de Productie X Petromar („Asset X Petromar”) aflata in perimetrul bazinului petrolier si localizat la cca. 85 km offshore. Perimetrul este operat de catre OMV Petrom si este compus din 6 platforme care alimenteaza platforma centrala PFCP. In cadrul platformei centrale sunt colectate si tratate titeiul, gazul si apa. Acordul Cadru ce va rezulta in urma prezentei proceduri, presupune realizarea de lucrari de constructii generale offshore si coordonarea activitatilor de instalare pentru diferite echipamente.

Lucrarile ce se vor efectua in vederea asigurarii unei functionalitati in conditii de siguranta, pentru respectiva zona de productie pot include (dar fara a se limita la):

- modificarea structurii metalice

- instalarea mecanismelor pentru ridicare

- fabricarea onshore a unor structuri metalice, skiduri, etc.

- amenajari temporare de ridicare

- inlocuirea/ instalarea de vase, skiduri, echipamente in mediul offshore

- demontarea echipamentelor vechi

- fabricarea/instalarea de elemente structurale, conducte, valve, fittinguri, cutii de conexiuni electrice si aparatura de masura si control, etc

- instalarea retelelor electrice, a instrumentatiei

- instalarea/interconectarea sistemelor de control si de protectie la foc in mediul offshore.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45262424-9 Lucrari de constructii de module marine (Rev.2)

Fisa de date

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

In conformitate si cu modelul de propunere financiara, pentru stabilirea cantitatilor respectiv a valorilor minime/maxime estimate aferente Contractelor subsecvente si Acordului Cadru, au fost luate in considerare activitatile din scopul caietului de sarcini/obiectul acordului cadru, grupate conform experientei anterioare a Entitatii contractante dupa cum urmeaza: 18 subgrupe de activitati, reunite in cadrul a 5 grupe majore. CANTITATEA ESTIMATA ASOCIATA ACORDULUI CADRU PE PERIOADA DE 48 LUNI min: Toate activitatile care sunt cuprinse in cadrul tuturor subgrupelor de lucrari - reunite in cadrul a 5 grupe majore, luand in considerare jumatate din cantitatea minima din fiecare activitate (conform modelului care se regaseste in Propunerea Financiara) si care se poate prevedea pentru aceste activitati, raportat la perioada 2018-2022. MAX: Conform prognozelor, se va considera ca intre valoarea minima estimata a acordului cadru si cea maxima este un factor de adaptare de 12,5:1. Prin urmare, in scopul determinarii valorii maxime estimate a acordului cadru, se iau toate activitatile care sunt cuprinse in cadrul tuturor subgrupelor de lucrari reunite in cadrul a 5 grupe majore, cu luarea in considerare a cantitatii maxime (fezabile) care se poate prvedea pentru aceste activitati, raportat la perioada 2018-2022, multiplicat cu 12,5. CANTITATEA ESTIMATA ASOCIATA UNUI CONTRACT SUBSECVENT min: 16 subgrupe din cadrul celor 5 mari grupe de activitati, cu luarea in considerare doar a unei parti din activitatile continute de catre fiecare subgrupa in parte. MAX: 18 subgrupe din cadrul celor 5 mari grupe de activitati, cu luarea in considerare doar a unei parti din activitatile continute de catre fiecare subgrupa in parte. Detalii despre cantitatile min/Max aferente Acordului Cadru si Contractului subsecvent, se regasesc in anexa la prezenta fisa de date.

Valoarea estimata fara TVA: intre 18,000,000.00 si 225,000,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

In conformitate cu prevederile Acordului Cadru, preturile unitare pot face obiectul unei singure ajustari pe intreaga durata de valabilitate a Acordului Cadru, prevazuta a fi implementata in termen de 24 de luni de la semnarea Acordului Cadru si va tine cont de urmatoarele:

- Cu privire la preturile fixe insotite de un procent pentru Contractor, pretul fix cat si procentul agreat vor ramane nemodificate pe toata durata de valabilitate a Acordului Cadru;

- Componentele de pret aflate in legatura cu plata resursei umane, vor putea fi modificate in conditiile stipulate in cuprinsul Acordului Cadru, o singura data la 24 de luni de la data semnarii acestuia. Modificarea respectiva se va efectua in acord cu datele comunicate oficial de catre autoritatile Statului prin intermediul Institutului National de Statistica (http://www.insse.ro/cms/ro/content/castigul-salarial); Formula cu care se va face calculul factorului de ajustare este dupa cum urmeaza: Factor de ajustare = [(Salariul mediu brut aferent lunii a 22-a dupa luna in care s-a facut semnarea acordului-cadru / Salariul mediu brut aferent lunii a 2-a dupa luna in care s-a facut semnarea acordului-cadru) -1] x 100 x 75%. Cu titlu de exemplu, Factorul de ajustare se va calcula dupa cum urmeaza: [(1556 RON / 1496 RON) -1] x 100 x 75% = 3.01%

- Componentele de pret care fac referire la materiale si echipamente vor putea fi modificate cu o marja de maxim 5 (cinci) procente, in

conditiile prevazute in Acordul Cadru o singura data la 24 de luni de la data semnari acestuia. Modificarea respectiva se va efectua in acord cu datele comunicate oficial de catre autoritatile Statului prin intermediul Institutului National de Statistica (http://statistici.insse.ro/shop/? page=ipc1&lang=ro); Formula cu care se va face calculul factorului de ajustare este dupa cum urmeaza: Factor de ajustare = [(Indicele de evolutie al pretului de consum pentru marfuri nealimentare aferent lunii a 22-a dupa luna in care s-a facut semnarea acordului-cadru / Indicele de evolutie al pretului de consum pentru marfuri nealimentare aferent lunii a 2-a dupa luna in care s-a facut semnarea acordului-cadru) -1] x 100 x 75%. Conditiile pentru efectuarea si aplicarea respectivelor ajustari, daca acestea vor deveni necesare sunt descrise in detaliu in cadrul Acordului Cadru si respectivele Anexe ale acestuia (a se vedea App 1_Compensation and Payment-Invoice_Instruction).

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Doar Candidatii invitati in etapa a doua vor prezenta o Garantie de participare (GdP), in cuantum de 135.000 RON. GdP se constituie fie prin virament, in moneda RON, in contul IBAN RO16 RNCB 0082 0004 9418 0001 deschis la Banca Comerciala Romana Bucuresti sau prin instrument de garantare emis in favoarea Entitatii contractante in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conform art. 42 alin. 1, 2 , 3 ,4 si 7 din HG 394 / 2016 si va fi valabila cel putin 134 zile de la data limita pentru depunerea Ofertelor initiale (inclusiv data depunerii respectivelor oferte). In cazul unei asocieri de operatori economici,GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati, in numele asocierii. Cursul de referinta pentru echivalenta GdP depusa in alta moneda decat RON va fi cel comunicat de BNR in data publicarii Anuntului de participare. GdP trebuie sa fie irevocabila si va fi constituita in cuantumul si pentru perioada indicata. Dovada constituirii GdP se prezinta Entitatii contractante pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor preliminare, precizata in Invitatia ce se va trimite doar Candidatilor care vor fi selectati pentru a doua etapa a procedurii de atribuire. Entitatea contractanta are obligatia de a retine GdP in oricare dintre situatiile prevazute la art. 43 din HG 394/2016 si va restitui GdP in conditiile prevazute la art. 44 din HG 394/2016.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul Garantiei de Buna Executie (GdBE) pentru fiecare Contract subsecvent in parte reprezinta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA. GdBE pentru fiecare Contract Subsecvent in parte va fi constituita, conform optiunii ofertantului castigator printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 46 din HG 394/2016. Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG 394/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

surse proprii OMV Petrom

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

Hotararea Guvernului nr. 394 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / Acordului Cadru din Legea nr. 99 / 2016 privind achizitiile sectoriale.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Fisa de date

- Cerinta 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

- Cerinta 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.

- Cerinta 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

In sensul prevederilor Art. 76 (1) din Legea 99/2016, cu functie de decizie din cadrul Entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt: -Mariana GHEORGHE – Director General Executiv, Presedinte al Directoratului; -Stefan WALDNER – Director Financiar si membru al Directoratului; -Neil Anthony MORGAN – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil; -Peter Rudolf ZEILINGER – Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream; -Lacramioara DIACONU – PINTEA - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas; -Andrei GAVRIL – Director Departament Financiar; -Ion ANGHEL – Director Departament Managementul Cererii de Servicii si Materiale in Upstream,(persoana care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire); -Wolfgang MUEHLEDER – Director Departament Achizitii de Proiecte si Inginerie, responsabil pentru procedura de atribuire (persoana care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire). Modalitatea de indeplinire: =========================== Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 va fi prezentata de catre toti operatorii economici (i.e. Candidatul, sau, dupa caz, membrii asocierii/ tertul sustinator sau subcontractantii), odata cu depunerea DUAE (in cadrul solicitarii de participare). Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 2 si 3 va fi solicitata atat Candidatului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator (prin completarea de DUAE, conform prevederilor Art. 197 alin. (1) respectiv 183 alin. (1) din Legea nr. 99/2016). Informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii Economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante de catre Operatorii Economici participanti la procedura clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie depuse conform prevederilor articolelor 73, 177, 178, si 180 din Legea 99/2016. Documentele justificative pot fi:

1. certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat

(buget local, buget de stat etc.) din care sa rezulte lipsa datoriilor la momentul prezentarii, conform art.205 alin.3 din Legea nr.99/2016.

Documentele se vor prezenta de op.ec asociati selectati pentru etapa urmatoare a procedurii, inclusiv de subcontractantii /tertii sustinatori.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta de op.ec asociati selectati pentru etapa urmatoare a procedurii, inclusiv de subcontractantii /tertii sustinatori.

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.

(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

Cerinta 1: Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Entitatea contractanta solicita Operatorilor economici (persoane juridice/fizice, române sau straine) ce depun solicitarea de participare, sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca operatorul economic/ fiecare operator economic (in cazul unei asocieri) are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului Cadru. Modalitatea de indeplinire: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta informatiile in cadrul DUAE, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate mai sus. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii Contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie. Documentul justificativ este certificatul constatator (original sau copie legalizata/ autentificata, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau in format electronic) emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Persoane juridice straine pot depune documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica. Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent. Cerinta 2: Pentru a demonstra ca se afla in situatia de a executa in conditiile legale activitatile care fac obiect al contractelor subsecvente, Operatorii Economici participanti la procedura vor furniza urmatoarele autorizatii/atestate eliberate de catre autoritatile competente sau, alternativ, va nominaliza subcontractantul având respectiva autorizatie/atestat: -Atestare de tip C2A ca operator economic pentru executia de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, in conformitate cu Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012, coroborate cu prevederile Ordinul ANRE 45/2016 sau document echivalent emis in tara de origine a operatorului economic valabil la data prezentarii acestuia. La data data semnarii acordului cadru, in cazul in care castigatorul este un operator economic nerezident in Uniunea Europeana, acesta va prezenta in mod obligatoriu cel putin dovada faptului ca a facut demersurile pentru obtinerea atestatului C2A conform ordin ANRE. -Autorizare de tip EPI ca operator economic care executa lucrari de constructie a conductelor de alimentare din amonte, in conformitate cu Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012 coroborate cu prevederile Ordinului ANRE 98/2015 „Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale”, modificat prin Ordinul ANRE 103/2016 sau document echivalent emis in tara de origine a operatorului economic valabil la data prezentarii acestuia. La data data semnarii acordului cadru, in cazul in care castigatorul este un operator economic nerezident in Uniunea Europeana, acesta va prezenta in mod obligatoriu cel putin dovada faptului ca a facut demersurile pentru obtinerea atestatului EPI conform ordin ANRE. Modalitatea de indeplinire: Operatorii Economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta informatiile in cadrul DUAE, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie. Documentele justificative sunt copii „conform cu originalul” ale respectivelor autorizatii/atestate, care trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

CERINTA 1 =========

Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii Economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate.

Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii Contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri, in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie.

Media (aritmetica) a cifrei de afaceri (globale) pe ultimii trei ani financiari incheiati (2014, 2015 si 2016) sa fie de minim 6.750.000 RON.

Documentele justificative sunt bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/ extrase de bilant/ rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri.

Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int).

Fisa de date

CERINTA 2 =========

Ofertantul trebuie sa demonstreze un nivel al indicatorului financiar „lichiditate generala” la sfarsitul anului financiar 2016 de minim 1(unu).

Formula de calcul ================= Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale.

scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale. Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de

Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii

economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Entitatii contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie.

Documentul justificativ este o declaratie pe propria raspundere, care va arata modul in care fiecare operator economic sustine valoarea nivelului de lichiditate generala declarat in DUAE.

Daca o Asociere de Operatori economici depune o solicitare de participare in comun, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor Asocierii. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat RON, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Fisa de date

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

CERINTA 1 =========

Demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale referitoare la experienta similara, prin prezentarea oricaror documente care sa ateste la nivelul a minim 1 contract si maxim 6 contracte distincte, executarea de lucrari similare celor care sunt in domeniul constructiilor generale marine, a caror valoare cumulata de lucrari similare este de minim 6.650.000RON (fara TVA), finalizate sau/si partial finalizate si acceptate de Beneficiarul acestora

Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Entitatii contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie.

Documentele justificative care sa confirme lista principalelor lucrari similare asa cum sunt acestea mentionate in DUAE sunt certificate si / sau documente emise sau contrasemnate de clientii beneficiari ai lucrarilor similare finalizate in ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a solicitarilor de participare, din care sa rezulte tipul lucrarilor executate, valoarea acestora si perioada in care au fost efectiv executate si receptionate.

A.

lucrari de constructie/modernizare a sistemului de inchidere in situatii de

urgenta (ESD upgrade) incluzand (dar nefiind limitate prin listarea ce urmeaza) urmatoarele: programarea cartelelor I/O,

Daca o Asociere de Operatori economici depune o solicitare de participare in comun, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor Asocierii.

Pentru documentele exprimate in alte monede decat RON, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta, comunicata de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.int).

B.

lucrari de instalare a barcilor de salvare pe platforme marine. Lucrarile

constau in principal (dar nu sunt limitate prin listarea ce urmeaza) in modificarea structurii metalice (fabricare onshore, transport la platformele marine si instalarea offshore a subansamblurilor structurale), solutionarea ridicarii echipamentelor grele prin utilizarea unor amenajari temporare de ridicare, instalarea bratelor macara si a mecanismelor tip troliu pentru

 

C.

lucrari de instalare si asamblare a macaralelor pe platforme marine.

Lucrarile constau in principal (dar nu sunt limitate prin listarea ce urmeaza)

D.

lucrari pentru instalarea/ inlocuirea in mediul offshore a echipamentelor

individuale sau pe skid-uri (vase de tip KO drum, pompe, etc), a conductelor

E.

lucrari pentru fabricarea onshore a echipamentelor pe skid-uri (skid pentru

echipamentele CO2, skid cu vas de separare, etc), transportul lor catre platformele marine si instalarea lor offshore. Lucrarile constau in principal (dar nu sunt limitate prin listarea ce urmeaza) in fabricarea de skid-uri, a elementelor structurale, a conductelor, a suporturilor de conducte, instalarea skid-urilor si a echipamentelor pe platforma utilizand echipamentul de ridicare existent, instalarea elementelor structurale necesare, a conductelor si suporturilor de conducta in mediul specific offshore (utlizand corturi speciale pentru sudare), integrarea noului echipament in sistemele existente pe platforma, instalarea cablurilor electrice, a tavilor de cabluri, cutii de

conexiuni, instalarea instrumentatiei si integrarea instrumentelor in sistemul de control existent. Unele lucrari pot presupune izolarea etansa a unor

compartimente.

 

Fisa de date

 
     

.

F.

lucrari pentru instalarea sistemelor de protectie la foc in mediul offshore.

Lucrarile constau in principal (dar nu sunt limitate prin listarea ce urmeaza)

in

instalarea panourilor dedicate sistemului anti-incendiu, instalarea/

In

scopul unei cat mai largi participari, Entitatea contractanta considera

relevanta experienta similara in urmatoarele mari grupe de lucrari care se

regasesc ca numitor comun al tuturor grupajelor de activitati definite mai sus, de catre Entitatea contractanta, si anume:

-

fabricarea de echipament (constructii modulare/skid) cu functionalitate

variata, pe baza unor proiecte tehnice apartinand Enitatii contractante;

-

transportul si manipularea (ridicare/coborarare de pe/pe nava)

echipamentului si a materialelor necesare, la locul de executie al lucrarii (pe mare, in zona de extractie offshore);

-

instalarea echipamentului si legarea acestuia la platforma, lucrari electrice

si

de legaturi conducte gaze/petrol, in conditiile specifice platformei marine;

-

lucrari de automatizare (e.g. aparatura de masura si control, sistem de

inchidere in situatii de urgenta, sisteme de protectie la foc in mediul offshore).

Toate aceste activitati sunt cuprinse in caietul de sarcini,niciuna din ele nu depaseste in vreun fel obiectul acordului cadru care urmeaza a fi atribuit, iar operatorul economic care nu indeplineste nivelul de complexitate asociat cerintei astfel formulate, nu ar avea in mod cert capabilitatile necesare pentru a duce la bun sfarsit acordul cadru ce urmeaza sa fie atribuit.

Prin urmare, Entitatea contractanta accepta ca relevanta o experienta

similara in toate aceste grupe de lucrari sau in oricare dintre clusterii formati cu grupele de lucrari, cum ar fi dar fara a se limita la urmatorii clusteri:

A

+ C + D

sau

B + C + D sau

D + C + F sau E + C + F sau

A + C + E.

Fiecare cluster format cu grupele de lucrari sus mentionate, are la baza criterii de complexitate si succesiune a fazelor de lucrari dar si din punct de vedere al rezultatului/functionalitatii urmarite prin scopul acordului cadru care urmeaza a fi atribuit.

 

CERINTA 2 =========

 

Daca este cazul se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Ofertantii participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate (astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016).

Daca este aplicabil, Candidatul va prezenta informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din Acordul cadru/Contractele subsecvente pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

O data cu DUAE se va prezenta, dupa caz, Acordul de subcontractare al Subcontractantului/subcontractantilor declarati.

 

CERINTA 3 =========

 

Se vor prezenta informatiile despre utilaje, instalatii si echipamente tehnice in cadrul DUAE de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate.

 

Demonstrarea accesului la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a efortului presupus de catre

cel mai mare contract subsecvent ce se poate atribui in baza acordului cadru, prin raportare la cantitatile de activitati ce stau la baza acestuia.

Documente justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Entitatii contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie.

Se solicita doar documente de orice natura care sa demonstreze accesul la utilaje, instalatii si echipamente tehnice aflate la dispozitia Candidatului prin care sa se poata demonstra cele declarate in DUAE.

Daca o Asociere de Operatori economici depune o solicitare de participare in comun, atunci demonstrarea acestei cerinte se face prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor Asocierii.

Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

CERINTA 1 =========

Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Entitatii contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie (pentru fiecare Operator economic).

Dovada implementarii sistemului de management al calitatii se face prin prezentarea de certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al sistemului de management al calitatii, in conformitate standardul ISO 9001:2015 sau echivalentsau echivalent, pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala a celui mai mare contract subsecvent (lucrari generale offshore si coordonarea activitatilor de instalare pentru diferite echipamente).

Dovada se solicita pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala a celui mai mare contract subsecvent (lucrari generale offshore si coordonarea activitatilor de instalare pentru diferite echipamente).

Documentele prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

CERINTA 2 =========

Se vor prezenta informatiile in cadrul DUAE de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintei solicitate. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea Entitatii contractante, de catre Candidatii clasati pe primele 5 locuri in urma finalizarii evaluarii solicitarilor de participare si a aplicarii mecanismului de selectie (pentru fiecare Operator economic).

Dovada implementarii sistemului de management al mediului se face prin prezentarea de certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al mediului.

Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al sistemului de management al mediului, in conformitate standardul ISO 14001:2015 sau echivalentsau echivalent, pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala a celui mai mare contract subsecvent (lucrari generale offshore si coordonarea activitatilor de instalare pentru diferite echipamente).

Dovada se solicita pentru domeniul in care se incadreaza activitatea principala a celui mai mare contract subsecvent (lucrari generale offshore si coordonarea activitatilor de instalare pentru diferite echipamente).

Documentele prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Negociere

Au fost deja selectati candidati: Nu

Fisa de date

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe

Intre 3 si 5 agenti economici

Selectia se face in baza volumului mediei cifrei de afaceri globale si a volumului experientei similare. Detalii despre calcularea punctajului aferent se gasesc in sectiunea VI. 3 - Alte Informatii.

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

Nu

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

GCC Offshore 2017

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Engleza

Altele: -

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Entitatea Contractanta pune la dispozitie informatii referitoare la activitatile ce vor fi prestate prin intermediul documentului descriptiv din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Alte detalii suplimentare celor furnizate, vor fi incluse in invitatia de participare (offline), adresata doar Candidatilor care vor fi selectati. Candidatii selectati vor fi informati asupra celei de-a doua etape a procedurii de atribuire (pregatirea ofertelor preliminare si negocierea acestora) dupa expirarea perioadei de asteptare de la sfarsitul perioadei pentru calificare si selectie. Entitatea contractanta informeaza ca pe durata executiei lucrarilor (ce fac obiectul contractelor subsecvente), prezentarea informatiilor legate de planificare, incarcare resurse/histograma, control costuri, etc. se va face in formatul standard aplicabil in domeniu, cu ajutorul unei aplicatii software de tipul Primavera 6.x sau similar (prin “x” se intelege ca de la versiunea enuntata orice versiune superioara va fi acceptata). Entitatea Contractanta va solicita Candidatilor care vor fi selectati sa asume in cadrul ofertei pe care o vor depune faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se solicita Candidatilor selectati sa prezinte in

cadrul ofertei o declaratie in sensul ca la elaboraea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Informatii suplimentare cu privire la sistemul de taxe, protectia mediului, si reglementarile in domeniul munca si social în conformitate cu prevederile legislatiei in vigore in România se pot obtinute de catre Ofertanti de la urmatoarele institutii publice:

- Ministerul Finantelor Publice, strada, Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti, Romania; e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro ; Tel: +40 21 410

34 00/ + 40 21 410 35 50/ + 40 21 410 50 24; Fax: + 40 21 312 25 09;

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania; e-mail: srp@mmediu.ro ; Tel: + 40 21 316 02 15

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale strada Dem.I.Dobrescu nr.2 - 4 sectorul 1 Bucuresti, cod postal 010026; Adresa web:

http://www.mmuncii.gov.ro; Telefon centrala: 021.315.85.56

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Moneda in care Candidatii selectati vor fi invitati sa depuna oferta este RON. Entitatea Contractanta va pune la dispozitie informatii detaliate despre pregatirea si continutul Propunerii Financiare in cadrul invitatiei de participare, care va fi transmisa offline doar Candidatilor care vor fi selectati. In cazul in care se constata ca ofertele finale clasate pe unul din primele 2 (doua) locuri au preturi egale, Entitatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor urmand ca in departajarea sa fie facuta tot pe criteriul pretului cel mai scazut. In solicitarea de reofertare se vor indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea preturilor unitare pentru fiecare tip de activitate cu cantitatea din fiecare activitate, stabilita in scopul evaluarii (in baza unui model de proiect). Aceste preturi unitare vor sta la baza Acordului Cadru ce urmeaza a fi atribuit. Pretul ofertei nu reprezinta valoarea maxim platibila in baza Acordului Cadru ci doar aplicarea preturilor unitare la un scenariu de cantitati stabilite in scopul evaluarii ofertelor. Modelul de formular pe care se va intocmi Propunerea financiara, cu cantitatile per fiecare activitate in scopul evaluarii, se regaseste in prezenta documentatie de atribuire sub forma fiserului Excel denumit „Unit Rates Table” din arhiva „GCC_Offshore Att to FwA.zip”

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

I. In ceea ce priveste Solicitarea de participare

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, la rubrica "Documente si clarificari", atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor

solicitari de clarificare cerute de unii potentiali Candidati. Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016. Toate documentele se transmit in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de acesta in acest sens. Documentele se vor transmite electronic, pe SEAP (ori de cate ori sistemul permite) sau, in cazul in care sistemul SEAP nu permite, la adresa de contact, in ambele cazuri pana la data limita stabilita in anuntul de participare. Candidatii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba engleza ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. ***Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite o Solicitare de participare, a carei valabilitate va fi de 120 de zile de la data limita de depunere a acestora. Operatorii economici au dreptul de a transmite Solicitarea de participare (scanata, dupa ce a fost semnata si stampilata in prealabil) numai in format electronic semnata cu semnatura electronica exinsa si numai pana la data limita stabilita pentru depunerea Solicitarilor de participare. ***Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate prin Fisa de date. DUAE se prezinta numai in format electronic, semnat cu semnatura electronica exinsa si numai pana la data limita stabilita pentru depunerea Solicitarilor de participare conform art. 80 alin (1) lit. b) din H.G. nr. 394/ 2016. DUAE se prezinta pentru fiecare operator economic (membru de asociere, tert sustinator, subcontractant – dupa caz). Nerespectarea obligatiei de a depune DUAE odata cu Solicitarea de participare, atrage sanctiunea respingerii Solicitarii de participare. *** Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de candidatii selectati prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie. Documentele eliberate de terti vor avea mentiunea „conform cu originalul”. Entitatea contractanta are dreptul de a decala data limita de depunere a Solicitarilor de participare, prin intermediul unei erate publicata in SEAP, conform legislatiei in vigoare. Potentialii Candidati au obligatia de a verifica periodic, anuntul de participare din SEAP, pentru eventualele completari si/sau clarificari ce vor fi publicate.

II. In ceea ce priveste oferta, care se va depune doar de catre Candidatii care vor fi selectati

Procedura aplicata este negociere competitiva. Pentru cea de-a doua faza numai candidatii selectati vor fi invitati. Din acest motiv, detalii despre modul de prezentare a ofertelor se vor transmite doar in faza a doua a procedurii. *** Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de candidatii selectati prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie. Documentele eliberate de terti vor avea mentiunea „conform cu originalul”. Toate documentele se transmit in conformitate cu solicitarile entitatii contractante, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de acesta in acest sens. Documentele care se vor transmite electronic, vor fi transmise atat la adresa de contact cat si pe SEAP (ori de cate ori sistemul permite acest lucru). *** ACCEPTAREA CONTINUTULUI DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DE CATRE CANDIDATI Depunerea unei Solicitari de participare reprezinta acceptarea in totalitate si fara restrictii de catre Candidat a conditiilor prezentei proceduri de atribuire pentru atribuirea Acordului cadru, indiferent care sunt conditiile sale proprii.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP ( www.e-licitatie.ro ). Operatorii Economici vor completa pe formularul DUAE atasat in SEAP prezentei proceduri informatiile aferente situatiei lor. In conformitate cu prevederile Art. 115 din HG 394/2016, pentru atribuirea Contractelor Subsecvente, Entitatea contractanta urmeaza a lansa

pentru fiecare Contract subsecvent in parte, o invitatie la ofertare catre Contractorul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Entitatea contractanta poate decide acordarea unui Contract subsecvent catre Contractantul clasat pe locul 2 numai in cazurile in care Contractantul clasat pe locul 1 se regaseste intr-una din conditiile prevazute in Acordul Cadru, si anume:

- Daca acesta refuza in scris preluarea lucrarilor respective;

- Daca acesta propune noi termene de executie ce nu pot fi acceptate de catre Entitatea Contractanta;

- Daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile principale in contractele subsecvente acordate anterior.

Referitor la selectarea Candidatilor: vor fi selectati minim 3 maxim 5 cinci candidati care au indeplinit cerintele de calificare, in ordinea descrescatoare a punctajului total, incepand cu punctajul total cel mai mare. In cazul unor punctaje totale egale, punctajul primit pentru criteriul experientei similare va fi decisiv. Orice punctaj va fi calculat numai cu o zecimala. -Calcularea punctajului aferent mediei cifrei de afaceri globale se face in felul urmator: Candidatul cu media cifrei de afaceri (globale) cea mai mare ii vor fi atribuite 100 de puncte. Pentru restul candidatilor punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu valoarea mediei cifrei lor de afaceri. -Calcularea punctajului aferent experientei similare se face in felul urmator: Candidatul cu cel mai mare volum al experientei similare ii va fi atribuit 100 de puncte. Pentru restul candidatilor punctajul va fi atribuit in mod direct proportional cu volumul (valoarea) experientei lor similare. => Calcularea punctajului total aferent unei solicitari de participare se face in felul urmator: PTotal = 20%* punctajul aferent mediei cifrei de afaceri globale + 80%* punctajul aferent valorii cumulate a contractelor de referinta.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

OMV Petrom S.A. Legal Department

Adresa postala: Strada Coralilor, Nr.22, Petrom City, Tower Building, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Email:

GCC_Offshore@petrom.com, Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com