Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ

PORTOFOLIU PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Student:
Anul: ,grupa:
Adeverinţă din care să rezulte că aţi făcut practica pedagogică
(eliberată de şcoală). Aici se va trece si nota-vorbiţi cu profesorul!
Componenţa portofoliului de practică a studentului

1) Fişa de evidenţă a practicii pedagogice


2) Planificarea calendaristică
3) Fişele de asistenţă a activităţilor din perioada practicii
observative
4) Proiectele didactice ale activităţilor instructiv-educative
susţinute, însoţite de fişele de evaluare (4 lecţii de probă şi una finală
pe an)
5) Fişa psihopedagogică a unui elev
6) Materialul didactic elaborat pentru susţinerea activităţilor
instructiv-educative
7) Chestionar de apreciere a relaţiei cu mentorul de practică
pedagogică
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A PRACTICII PEDAGOGICE
Nr. Clasa Data Ora Dsciplina şi Tema lecţiei Mentor Nota şi
crt. felul activităţii semnătura
(asistenţă sau mentorului
predare)

PROFESOR MENTOR,
Observaţii!
Trebuie două fişe, una pentru primul semestru, iar cealaltă pentru al doilea.
Trebuie completate minim 12 prezenţe pentru un semestru. Se vor completa de
mână, în acord cu planificarea calendaristică şi cu programul profesorului, şi vor
fi semnate de profesor.
Vorbiţi neapărat cu profesorul de practică!
Planificarea calendaristică trebuie minim una pe semestru. O cereţi la
profesorul indrumator sau o luati de pe Internet.
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ
Practică observativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
DATA:
CLASA:
ARIA CURRICULARĂ:
OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
TEMA LECŢIEI:
TIPUL LECŢIEI:
COMPETENŢE SPECIFICE:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode:

Mijloace:

Forme de organizare:

EVALUARE:

BIBLIOGRAFIE:
Secvenţele Timp Comp. Conţinutul Strategia didactică Observaţii
lecţiei ştiinţific al
lecţiei
Metode Mijloace Forme de
organizare
C G I
Observatie!
Se completează tot de mână. Trebuie minim una pe semestru.
Proiecte de lecţii am mai făcut. Trebuie minim 2 pe un semestru
După fiecare proiect de lecţie urmează o fişă de evaluare
completată de profesor:
FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Unitatea de învăţământ.………………………………………………………………………….
Data …………………….. Ora …………………………………...
Clasa …………. Nr. elevi prezenţi ……… Nr. elevi absenţi ………
Numele şi prenumele studentului practicant ………………………………………………….
Disciplina de învăţământ ……………………………………………
Tema lecţiei/ conţinutul activităţii………………………………………………………………
Observaţii
F B s S F
F. B. Bine Satisf. Slab F. slab
I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE
1. Raportul cu elevii
2. Atitudinea în clasă
3. Vocea
4. Cunoştinţe de specialitate
II. PLANIFICAREA LECŢIEI
1. Claritatea obiectivelor
2. Selectarea şi înlănţuirea materialului
3. Alegerea materialului auxiliar
4. Echilibrarea activităţilor
5. Anticiparea dificultăţilor
III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Folosirea materialului
2. Capacitatea de a utiliza materialul auxiliar
3. Tehnici pentru întrebări şi răspunsuri
4. Claritatea explicaţiilor şi a instrucţiunilor
5. Ritmul şi încadrarea în timp
6. Realizarea obiectivelor
IV. MANAGEMENTUL CLASEI
1. Organizarea clasei
2. Implicarea elevilor
3. Organizarea activităţilor
4. Corectarea greşelilor
5. Monitorizarea lucrului
6. Timpul/ durata cât a vorbit profesorul
7. Gesturi şi mişcări ale profesorului
8. Capacitatea de a menţine disciplina
9. Evaluarea performanţelor elevilor
10. Altele

Profesor mentor,
Fişa psihopedagogică a unui elev trebuie completată de mână. Este una
singură pe an:
FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Unitatea şcolară (unitatea de învăţământ).........................................................................


Localitatea............................................................................................................................
DATE BIOGRAFICE
1. Date personale:
Numele şi prenumele...............................................................................................
Clasa la care învaţă elevul........................Profilul....................................................
Data naşterii: anul..................luna................ziua....................................................
Domiciliul.................................................................................................................

2. Date familiale (date despre familia elevului):

 Tipul de familie:

 Organizată

 Dezorganizată

 Educogenă

 Needucogenă

 Componenţa/structura familiei: părinţi (tutori), fraţi/surori, etc


Nr. Numele şi prenumele Poziţia în Vârsta Pregătirea Profesia Ocupaţia/locul de
crt structura familiei şcolară muncă

1 Mama

2 Tata

3 Frate

4 Soră

5 ..............

6 .................

- Rangul elevului în structura familiei.........................................................................


- Alte persoane în familie (unde este cazul)................................................................

...................................................................................................................................

- Alte situaţii.................................................................................................................

- Date privind starea de sănătate a membrilor familiei.................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 Atmosfera şi climatul familial educativ:

 Raporturi armonioase, de înţelegere între elevi şi părinţi;

 Raporturi punctate de conlicte mici şi trecătoare;

 Dezacorduri puternice în relaţiile din familie, conflicte frecvente;

 Conflicte intrafamiliale puternice şi deosebit de frecvente (familie destrămată


sau pe cale de destrămare).

 Condiţii de viaţă (familială) şi de muncă ale elevului:

 Foarte precare

 La limită

 Acceptabile

 Bune

 Foarte bune

 Condiţii materiale şi spirituale (în familie):


a) Venit: ......................................................................................................................
b) Condiţii de existenţă oferite: ..................................................................................
..................................................................................................................................
c) Preocupări spirituale: ..............................................................................................
...................................................................................................................................

 Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi, etc):

 Reduse

 Ample

 Frecvente

 Întâmplătoare
3. Evenimente semnificative în evoluţia elevului (până în prezent)

 Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate a elevului:

- Antecedente personale (dacă este cazul)/ îmbolnăviri pe parcursul şcolarităţii:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

- Starea generală de sănătate (în prezent): ...................................................................

.....................................................................................................................................

- Menţiuni medicale semnificative pentru activitatea şcolară:......................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

 Performanţe şcolare (situaţia şcolară până în prezent):

- Şcoli frecventate: ...................................................................................................

................................................................................................................................

- Rezultate obţinute:

a) Media generală
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X

Media generală

b) Media de promovare pe semestrul.................................../ anul în curs


c) Discipline cu performanţe superioare (rezultate foarte bune):
Nr. crt. Disciplina (materia) Media
d). Succese remarcabile (cercuri, olimpiade, concursuri şcolare, etc):
 disciplinele: .......................................................................................
.............................................................................................................
 tipul performanţei (concurs, olimpiadă, etc): ...................................
.............................................................................................................
e). Interese şi motivaţie puternică pentru disciplinele (materiile, obiectele de învăţământ):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
f). Discipline la care întâmpină dificultăţi şcolare, educaţionale: ...........................................
..................................................................................................................................................
 natura dificultăţilor:......................................................................................................
 manifestări: ...................................................................................................................
 motivul: .........................................................................................................................
g). Deficienţe (senzoriale, intelectuale, afective, motorii) – după caz:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 Activităţi/preocupări extraşcolare (plastice, muzicale, sportive, etc): .........................


....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4. Profil psihosocial (caracterizare psihosocială)


4.1. Particularităţi ale proceselor cognitive şi stilului de muncă intelectuală

 Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive şi de reprezentare:

 Predomină modalitatea vizuală de percepţie a informaţiei

 Predomină modalitatea auditivă de percepţie a informaţiei

 Percepţie difuză, superficială a materiei de învăţat

 Percepţie complexă, spirit de observaţie


Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Spiritul de observaţie

Capacitatea de reprezentare anticipativă

Capacitatea de reprezentare reproductivă

 Caracteristici ale dezvoltării intelectuale / nivelul de inteligenţă


Inteligenţă foarte Inteligenţă bună Inteligenţă de nivel Inteligenţă scăzută Inteligenţă sub limită
bună mediu

Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Capacitatea de înţelegere a informaţiilor,


situaţiilor

Capacitate de înţelegere spontană

Surprinderea datelor unei probleme

Surprinderea esenţialului

Capacitate de analiză şi sinteză

Capacitate de abstractizare şi generalizare

Flexibilitate în alegerea soluţiilor pentru


rezolvarea problemelor, a situaţiilor

Deprinderi intelectuale

Învăţarea bazată pe înţelegere

Rezistenţa la efort intelectual

 Particularităţi ale memoriei:


Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă
Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Memorie predominant mecanică

Memorie predominant logică

Utilizarea memotehnicilor

Rapiditatea memorării

Trăinicia păstrării

Exactitatea reactualizării informaţiilor

Promptitudinea reactualizării

Învăţarea reproductivă

 Particularităţi ale imaginaţiei


Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Imaginaţie reproductivă

Imaginaţie reproductiv-creatoare

Pentru activităţi tehnice

Pentru activităţi artistice

Creativitate

 Particularităţi ale limbajului


Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Corectitudinea exprimării orale

Expresivitatea verbală

Fluenţa exprimării verbale

Volumul vocabularului
 Atenţia:
Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Capacitate de concentrare a atenţiei

Distributivitatea atenţiei

Mobilitatea atenţiei

Fluctuaţia atenţiei

 Caracteristici motivaţionale şi volitive


Enunţ Calificative

Motivaţia şi voinţa în activitatea de învăţare Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Motivaţia cognitivă

Motivaţia afectivă

Motivaţia intrinsecă

Motivaţia extrinsecă

Competitivitate

Perseverenţă

Nivelul aspiraţiilor

Promptitudinea în luarea deciziilor

 Stilul de muncă
a). Cum lucrează:

 sistematic, ritmic, organizat;

 inegal, fluctuant, în salturi,

 neglijent, copiază temele de la alţii sau aşteaptă să i le facă alţii;

 alte menţiuni: ................................................................................................


....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b). Sârguinţa:

Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios nesârguincios

c). Autonomie, creativitate:

 Inventiv, cu manifestări de creativitate,

 Manifestă uneori iniţiativă, independenţă,

 Nesigur, dependent, fără iniţiativă,

 Procedează rutinier, se conformează de regulă modelului,

 Alte caracteristici: .................................................................................


......................................................................................................................

 Particularităţi ale proceselor afective:


a). Emotivitate:

 foarte emotiv, excesiv de timid,emoţiile îi perturbă activitatea;

 emotiv, fără reacţii dezadaptative;

 îndrăzneţ, neemotiv.
b). Dispoziţie afectivă predominantă:

 vesel, optimist;

 mai mult trist, deprimat.

4.2. Trăsături de personalitate specifice

 Temperamentul:

 puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ,


rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora;

 calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la
solicitări repetitive;

 hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios;

 tip combinat...............................................................................................................
 Însuşiri aptitudinale

 lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare

 rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie;

 lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp.

 Trăsături de caracter:
a). Atitudinea faţă de muncă:

 pozitivă: ............................................................................................................

 negativă: ............................................................................................................
b). Atitudinea faţă de alţii:

 pozitivă: ............................................................................................................

 negativă: ............................................................................................................
c). Atitudinea faţă de sine:

 pozitivă: ..............................................................................................................

 negativă: ..............................................................................................................

Enunţ: Calificative

Trăsături temperamental-caracteriale Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

- Comunicativ

- Activ

- Vioi

- Cu iniţiativă

- Optimist

- Impulsiv

- Disciplinat

- Încrezător în sine

- Retras

- Emotiv

- Altruist

- Curajos

- Sincer
- Conştiincios

- Ordonat

- Introvertit

5. Conduita elevului la lecţie şi în clasă


5.1. Conduita la lecţie:

 atent, participă activ, cu interes;

 atenţia şi interesul inegale;

 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;

 prezent numai fizic, cu frecvente distrageri.


5.2. Purtarea în general:

 exemplară, ireproşabilă;

 corectă, civiincioasă;

 cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave;

 abateri comportamentale grave, tendinţe spre devianţă, devianţă.

6. Conduita în grup. Integrarea socială a elevului:


6.1 Participarea la viaţa de grup:

 mai mult redusă, rezervat, izolat, puţin comunicativ;

 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;

 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive.

 caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator şi


animator al grupului.
6.2. Cum este văzut de colegi:

 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;

 bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;

 preocupat mai mult de sine, trăsături individualiste, egoiste.


6.3. Colegii îl apreciază pentru:

 rezultatele la învăţătură;

 performanţele extraşcolare;
 pentru că este prietenos, apropiat.

7. Rezultatele examinării psihosociale: ...................................................................................


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. Opţiunea şcolară/profesională: .............................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Alte date semnificative: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Asistenţa psihopedagogică necesară: .................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
11. Aprecieri generale şi recomandări: ...................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
12.Concluzii:.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Diriginte Director
Materialul didactic inseamna diferite fise, chestionare, imagini, legate de
proiectele tale de lectie. Poti sa pui ce vrei si e bine daca pui mai mult.
CHESTIONAR PENTRU STUDENTUL PRACTICANT

Va rugam sa reflectati asupra perioadei de practica pedagogica (PP) si sa apreciati


relatia dvs. cu tutorele (T) incercuind cifra care reflecta cel mai bine opinia dvs. pe o scara de la
1 la 5, unde 5 este punctajul maxim. Aprecierea dvs. va folosi la optimizarea colaborarii tutorelui
cu viitoarele grupe de studenti.
1. T mi-a oferit suficiente informatii pe perioada derularii PP
referitor la :
 elevi 1 2 3 4 5
 documentele scolare 1 2 3 4 5
 scoala 1 2 3 4 5
 modul de desfasurare al PP 1 2 3 4 5
2. Am fost spijinit in alcatuirea unui bun proiect didactic
 pentru predarea individuala 1 2 3 4 5
 pentru anticiparea posibilelor dificultati 1 2 3 4 5
3. Apreciez modul in care T m-a ajutat in implementarea 1 2 3 4 5
proiectului didactic
4. T m-a ajutat sa identific ariile in care am intampinat dificultati 1 2 3 4 5
in realizarea procesului de proiectare-predare si m-a sprijinit
in gasirea celor mai bune solutii
5. Am fost incurajat in experimentarea de idei si 1 2 3 4 5
abordarea in mod creativ a activitatii didactice.
6. T mi-a oferit feedback constructiv la sfarsitul orelor
 observate 1 2 3 4 5
 predate 1 2 3 4 5
7. In ceea ce priveste evaluarea
 mi s-a comunicat standardul minim de competenta pe care trebuie 1 2 3 4 5
sa-l indeplinesc
 am fost ajutat sa inteleg si sa insusesc criteriile dupa care am fost 1 2 3 4 5
evaluat
 modul in care am fost evaluat m-a determinat sa-mi imbunatatesc 1 2 3 4 5
performantele
 am fost ajutat sa-mi dezvolt capacitatea de autoevaluare 1 2 3 4 5
8. PP a fost determinanta pentru imbratisarea profesiei de cadru
didactic
 T m-a ajutat sa-mi identific punctele tari in activitatea de profesor 1 2 3 4 5
 T m-a ajutat sa reflectez asupra aspectelor mai putin bune din 1 2 3 4 5
prestatia mea
9.Alte comentarii:
Trebuie completata una singura de mana.

S-ar putea să vă placă și