Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Profesor: Apostol Iuliana – Andreea


Şcoala Gimnazială „DIMITRIE POMPEIU”, Broscăuţi
Clasa: a VIII-a
Data: 21.04.2015
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Genul epic-Genul liric
Tipul lecţiei: de evaluare
Durata: 50 minute

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral
2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească genul epic şi genul liric;
O2: sǎ precizeze trǎsǎturile specifice genului epic şi genului liric;
O3: să descopere trăsăturile genurilor epic şi liric în diferite texte date;
O4: sǎ argumenteze apartenenţa unui text la genul epic sau liric;
O5: să identifice figuri de stil şi imagini artistice
O6: să observe elementele de versificaţie.

Strategia didactică
1) Resurse:
- cunoştinţele anterioare;
- capacităţile receptive ale elevilor;
- fişe de lucru, planşe, markere, caietele elevilor;
2) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire,
problematizarea;
3) Forme de organizare:
- activitatea frontală şi independentă, individuală;
- activitatea pe grupe;

4) Evaluare: orală, test formativ, aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei;

5) Material bibliografic:
-„Limba română”, manual pentru clasa a VIII-a, Marin Iancu, Editura Corint, Bucureşti,
2006;
- Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise.,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2006
- Ilie, Emanuela Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2008;

Scenariul didactic
1. Organizarea clasei:
Profesorul notează absenţii şi pregăteşte cele necesare desfăşurării lecţiei. Se verifică tema
pentru acasă, dacă elevii au avut temă.

2. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale:


Profesorul anunţă tema lecţiei şi obiectivele operaţionale. Tema lecţiei o constituie
genurile epic şi liric, genuri literare care se regăsesc în Programa pentru Evaluare Naţională.

3. Actualizarea cunoştinţelor anterioare:

Se face o prezentare orală în care elevii vor preciza trăsăturile genurilor literare. Prin
conversaţie se actualizează noţiunile privind definiţia şi caracteristicile fiecărui gen în parte. De
asemenea elevii vor preciza şi speciile literare epice şi lirice cunoscute şi studiate de-a lungul
timpului. Elevii răspund la întrebări şi se implică activ în desfăşurarea lecţiei. Răspunsurile
elevilor sunt permanent analizate de profesor şi corectate, acolo unde este cazul. Timpul alocat
acestei sarcini de lucru este de 8-10 minute.

4. Conducerea procesului de fixare şi consolidare:

Elevii vor fi împărţiţi în şase grupe şi se trece la rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucru.
Trei grupe vor primi ca text suport o operă lirică (Anexa 1) iar celelalte grupe vor primi o operă
epică (Anexa 2). Pe baza lor, elevii vor identifica trăsăturile specifice celor două genuri literare.
Vor avea la dispoziţie 15 minute. După rezolvarea sarcinilor sunt prezentate textele literare,
cerinţele şi răspunsurile. Pentru opera lirică fiecare din cele 3 grupe va răspunde la câte trei
întrebări. Pentru opera epică fiecare din cele trei grupe va răspunde la câte două întrebări.
Fiecare grupă va fi atentă la răspunsurile celorlalte grupe deoarece au posibilitatea de a
completa acolo unde este cazul.
Pentru a verifica noţiunile însuşite pe parcursul orei, elevii vor pimi ca activitate
independentă un test formativ ce va fi rezolvat în 5-7 minute. (Anexa 3). Fişele cu teste vor fi
strânse de profesor şi discutate în următoarea oră.

5. Asigurarea retenţiei şi a transferului:

La final profesorul va nota elevii care s-au remarcat pe parcursul desfăşurării lecţiei.

6. Temă pentru acasă

Ca temă elevii vor primi câte o fişă conţinând două texte (unul epic şi unul liric) (Anexa
4) şi vor avea de rezolvat cerinţele de pe fişe.

S-ar putea să vă placă și