Sunteți pe pagina 1din 22

Re ţ ele de calculatoare (RC)

Re ţ ele de calculatoare (RC) CURS 1. INTRODUCERE CONF. DR. ING . MIHAI BÎZOI

CURS 1. INTRODUCERE

CONF. DR. ING . MIHAI BÎZOI

Cuprins

2
2

— Introducere; — Procedura de evaluare; — Tipuri de re ţ ele de calculatoare. Topologii; — Medii de transmisie; — Dispozitive de re ţ ea; — Stiva de protocoale ISO/OSI; — Stiva de protocoale TCP/IP; — Concluzii.

Obiectivele învăţării

3
3

Dup ă acest curs, ve ţ i putea:

de

calculatoare ș i topologii de re ţ ea; — S ă enunţ aţ i mediile de transmisie utilizate de re ţ ele de calculatoare; — S ă enunţ aţ i dispozitivele folosite în re ţ elele de calculatoare;

— S ă

prezenta ţ i

principalele

tipuri

de

re ţ ele

— S ă face ţ i o comparaţ ie între modelele ISO/OSI ș i TCP/IP.

Introducere

4
4

necesare

anterior

de

la:

— Sunt

Informatic ă aplicat ă , Programarea calculatoarelor ș i

limbaje de programare, Sisteme de operare, Transmisii de date, etc. — Teme abordate la RC*:

cuno ș tin ţ e

dobândite

¡ Topologii de re ţ ele de calculatoare; ¡ Medii de transmisie; ¡ Echipamente de interconectare; ¡ Principiile rut ării; ¡ Protocoale de transport; ¡ Servicii de re ţ ea; ¡ Securitatea re ţ elelor locale.

* ordinea poate s ă difere

Procedura de evaluare

5
5

— 50% din nota final ă => nota din laborator. — 50% din nota final ă => nota de la examen.

— Se pot prezenta la examen numai studenţ ii care au evaluare în laborator. — Examenul va fi scris.

Ce este o re ţ ea de calculatoare?

6
6

— Sistem de interconectare a mai multor sisteme de calcul; — Conexiunea între componentele unui calculator se realizează prin magistrale (circuite electrice pe placa de baz ă) ș i chipset-uri; — Conexiunea între sisteme de calcul diferite se realizează prin intermediul unor dispozitive (pl ă ci de re ţ ea, switch-uri, rutere) ş i a unor medii de comunicaţ ie (cabluri electrice, fibră optic ă) dedicate.

Dimensiunea fizic ă a unei re ţ ele 7
Dimensiunea fizic ă a unei re ţ ele
7

LAN, MAN, WAN

8
8

— Clasificare în func ţ ie de distanţ a între nodurile re ţ elei, concretizat ă printr-un număr de protocoale specifice fiec ărui tip de re ţ ea — LAN – Local Area Network

¡ Standardele dominante sunt Ethernet ş i WLAN (IEEE 802.11) ¡ Separaţ ia (conectarea) între LAN ş i MAN/WAN se realizează cu un ruter (gateway)

— MAN – Metropolitan Area Network

¡ rar întâlnite în re ţ elele actuale

— WAN – Wide Area Network

¡ Numeroase protocoale: MPLS, ATM, Frame Relay, PPP

De ce este nevoie de o re ţ ea de calculatoare?

9
9

— M ărirea capacit ăţ ii de stocare: partajarea sistemelor de fi ș iere (file sharing); — M ărirea puterii de calcul: sisteme distribuite; — Partajarea unor resurse (imprimant ă, CD/DVD etc.) de c ă tre toate sistemele din retea; — Posibilitatea acces ării unei resurse ş i a lucrului de la distanţă (remote); — Comunicaţ ia facil ă între persoane aflate la distanţă (chat, messaging, video conference); — Jocuri ș i divertisment on-line (gaming, socializare);

Topologia unei re ţ ele de calculatoare

10
10

— Modalitatea de conectare între nodurile unei re ţ ele; — Un nod dat poate avea una sau mai multe leg ă turi c ă tre alte noduri; leg ăturile (conexiunile) pot avea diverse aspecte; — Între dou ă noduri o simpl ă leg ă tur ă este suficient ă; o a dou ă legatur ă poate fi adăugată pentru asigurarea unei comunicaţ ii în ambele sensuri; — În ziua de azi, majoritatea cablurilor de re ţ ea includ mai multe perechi de fire pentru a facilita comunicaţ ia în ambele sensuri.

Topologii de re ţ ele de calculatoare

11
11
Topologii de re ţ ele de calculatoare 11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet

Stea

(Star)

Topologii de re ţ ele de calculatoare 11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet

Arbore

(Tree)

re ţ ele de calculatoare 11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet ă (full

Inel

(Ring)

de calculatoare 11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet ă (full mesh) Magistral ă

Interconectare completă (full mesh)

11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet ă (full mesh) Magistral ă (Bus) Liniar

Magistral ă

(Bus)

11 Stea (Star) Arbore (Tree) Inel (Ring) Interconectare complet ă (full mesh) Magistral ă (Bus) Liniar

Liniar

(Line)

Medii de transmisie

12
12

— Transmisie ghidat ă

¡ Cupru: cablu coaxial, cablu cu perechi torsadate (twisted pair) sau fire netorsadate ¡ Fibră optic ă

— Transmisie neghidat ă

¡ Aer transmisia f ă ră fir (wireless)

de

transmisie

— Mediul

este

responsabil

cu

transformarea informaţ iei binare în semnal (electric, optic, electromagnetic)

Medii de transmisie

13
13
Medii de transmisie 13 Cablu UTP (Unshielded Twisted Pair) Cablu coaxial Fibr ă optic ă
Medii de transmisie 13 Cablu UTP (Unshielded Twisted Pair) Cablu coaxial Fibr ă optic ă
Medii de transmisie 13 Cablu UTP (Unshielded Twisted Pair) Cablu coaxial Fibr ă optic ă

Cablu UTP (Unshielded Twisted Pair)

Cablu coaxial

Fibră optică

Dispozitive de re ţ ea

14
14

— Adaptorul de reţ ea (plac ă de reț ea) – network card, network adapter, NIC (Network Interface Controller)

¡ Permite sistemului s ă comunice cu un altul aflat în aceeaşi re ţ ea

— Repetor, hub folosit pentru regenerarea ş i amplificarea semnalului — Comutator (Switch) folosit pentru interconectarea sistemelor de calcul dintr-o re ţ ea (topologie stea) — Ruter folosit pentru interconectarea mai multor re ţ ele de calculatoare (LAN); folosit în WAN

Dispozitive de re ţ ea 15 Host Ser ver Inter net Router Sw it ch
Dispozitive de re ţ ea
15
Host
Ser ver
Inter net
Router
Sw it ch

Adaptorul de re ţ ea

16
16
Adaptorul de re ţ ea 16 —   Network interface —   Se refer ă la

— Network interface — Se referă la un punct de comunicaţ ie cu o re ţ ea de calculatoare (o plac ă de re ţ ea, un port al unui dispozitiv avansat de re ţ ea) — Un calculator cu o plac ă de re ţ ea are o singură interfaţă de re ţ ea; un calculator cu dou ă pl ă ci are dou ă interfe ţ e — Un switch/ruter are mai multe interfe ţ e de re ţ ea mai multe porturi de comunicaţ ie — Denumirea de interfaţă de re ţ ea se referă ș i la abstrac ţ ia dat ă de sistemul de operare

¡ configurarea unei pl ă ci de re ţ ea sau a unui port al unui ruter se nume ște “configurarea unei interfe ţ e¡ pe un sistem Unix/Linux, interfe ţ ele de pl ă ci de re ţ ea Ethernet sunt denumite eth0, eth1, etc. ¡ o interfaţă virtual ă denumit ă interfață de loopback este folosit ă pentru a referi staţ ia curent ă ca ș i cum aceasta s-ar afla într-o re ţ ea (de ș i aceasta nu exist ă fizic)

Protocol

17
17

— Comunicaţ ia între dou ă entit ăţ i necesit ă existenţ a unui protocol. — Ce este un protocol?

¡ Un set de reguli care guvernează modul în care dou ă dispozitive schimb ă informaţ ie într-o retea.

— Exemple:

¡ Întâlnirea între un director al unei companii americane ş i unul al unei companii japoneze protocolul impune forma în care se va realiza salutul, limbajul folosit, etapele întâlnirii. ¡ Transmiterea unui mesaj de po ş t ă electronic ă (e-mail) între dou ă entit ăţ i: impune ca acestea s ă inţ eleag ă structura informaţ iei transmise/recep ţ ionate.

— Mesajele transmise în re ţ ea se mai numesc pachete.

Stiva de protocoale ISO/OSI 18 •   Pentru a ab strac, za compl ex itatea
Stiva de protocoale ISO/OSI
18
•   Pentru a ab strac, za compl ex itatea lucru lui cu rețeau a, se stab i lește o s, vă d e
p ro tocoale; p ro tocolul de ni vel i nferior o feră ser vicii celui de nivel su p erior.
7.
Ap licație
Ser vi cii de rețele,
apl icații
6.
Prezentare
5.
Ses iun e
Reprezentarea
datelor
Controlul
sesiunilor
4.
Tran s port
Controlul fluxului
de date
3.
Rețea
D eterminarea căii
către d e stin ație
2.
Legătu ră de d ate
Acces la mediu
1.
Fizic
Tran s misie bina ră

Stiva de protocoale TCP/IP

19
19
Apl icație Trans port Rețea Acces la mediu
Apl icație
Trans port
Rețea
Acces la mediu
TCP/IP 19 Apl icație Trans port Rețea Acces la mediu Mediul fizic •   St iva

Mediul

fizic

icație Trans port Rețea Acces la mediu Mediul fizic •   St iva de p ro

Stiva de p ro to coale utilizată în Internet este stiva TCP/IP. IP este p ro to co lul es ențial de la ni velul Rețea, iar TCP de la n ivelul Tran s port. Nivelul Ap licație este cel care oferă ser vi cii utilizatorului (tran sfer de f i ș i e r e , c o nt r o l d e la di s t a n ț ă , tran s mi tere e-mai l, etc.). Nivelul Tran s port este respons abil cu as i gu r a r ea cont r ol u l ui flu xul ui (pachetele aju ngă în ordine și nealterate).

Stiva OSI versus TCP/IP 20 OSI TCP/IP Protocoale 7. Apl icație IMAP DNS HT TP
Stiva OSI versus TCP/IP
20
OSI
TCP/IP
Protocoale
7.
Apl icație
IMAP
DNS
HT TP
6.
Prezentare
Apl icație
SSH
POP3
5.
Ses iun e
TCP
4.
Tran s port
Tran s port
UDP
3.
Rețea
Intern et
IP
2.
Legătu ră de d ate
PPP
Acces la mediu
Ethernet
1.
Fizic

Concluzii

21
21

— Dispunerea sistemelor de calcul ș i a dispozitivelor în re ţ ea poart ă numele de topologia re ţ elei. Standardele de interconectare specific ă cum se pot realiza aceste topologii. — Comunicaţ ia între dou ă entit ăţ i necesit ă existenţ a unui protocol. — Mesajele transmise în re ţ ea se mai numesc pachete. — Din cauza complexit ăţ ii, lucru în re ţ ea se define ș te utilizând un model stratificat. Modelul utilizat în Internet este TCP/IP.

Întreb ări

22
22

— Ce înseamnă Internet? — Enunţ a ţ i mediile de transmisie utilizate în re ţ elele de calculatoare. — Ce dispozitive de re ţ ea cunoa ș te ţ i? — Pe câte niveluri este organizat ă stiva TCP/IP? — Care este rolul nivelului Reț ea? — La ce nivel func ţ ionează protocolul HTTP?