Sunteți pe pagina 1din 10

Colegiul Economic “George Bariţiu“ Sibiu

Sibiu, str. Oituz, nr. 31, tel.: 0269/42.42.38; fax: 0269/23.28.42


email: liceuleconomic@yahoo.com

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „G. Baritiu „Sibiu Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerţ/Economic Rosca Daniela
Modulul: Protecţia consumatorului
Nr de ore/an: 140, din care: T: 70, LT: 70, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 4, din care: 2 LT
Clasa: a X-a B
Profesor: Todea Elena Denisa Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 Badila Iuliana
An școlar 2017-2018
Saptamani de practica: S13, S21,S 38

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (2017-2018)

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1. Consumatorul în economia de piaţă: NR. ORE ALOCATE: 20 T + 20 LT (din care 2+2 de Evaluare)
Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

1. Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și - activităţi de prezentare a locului și - activități/fișe/probe Evaluare
1.1. Locul şi rolul rolului consumatorului în economia de piață; rolului consumatorului în economia de de evaluare inițială, inițială
consumatorului 6.1.2. Recunoașterea drepturilor piaţă; material
în economia de consumatorilor în conformitate cu legislaţia în - exerciții de clasificare a bibliografic, fişe de observarea
piaţă vigoare; consumatorilor; lucru, sistematică
6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind
- activități de identificare a tipologiei - explicaţia,
protecția consumatorilor;
Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor
consumatorilor și a importanței conversaţia, evaluare
conceptului de consumator în economia de cunoașterii acestora; exerciţiul, curentă orală

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 1


Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

piață; problematizarea,
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor - videoproiector, PC evaluare
conform legislației în vigoare; conectat la Internet; curentă orală
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în - exerciții de utilizare corectă a
domeniul protecției consumatorilor;
termenilor cu semnificație similară - material
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea
deontologiei profesionale privind drepturile
conceptului ”marfă” în diferite bibliografic, fişe de autoevaluarea
consumatorilor. contexte și de interpretare corectă; lucru,
- exerciții de înțelegere a semnificației - explicaţia,
și a importanței termenului ”serviciu”; conversaţia,
exerciţiul,
problematizarea

1.2. Conceptul de Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului - activităţi de definire a conceptului de - material bibliografic, observarea
consumator consumatorului în economia de piață; ”consumator”; fişe de lucru, fișe de sistematică
6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în - activităţi de prezentare a principalelor evaluare,
conformitate cu legislaţia în vigoare; definiții date conceptului de ”consumator”; retroproiector, PC
6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind evaluare
- exerciții de identificare a asemănărilor și conectat la Internet
protecția consumatorilor; curentă orală
Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor
deosebirilor în definirea conceptului de - explicaţia,
conceptului de consumator în economia de piață; ”consumator”- licență de interpretare; conversaţia, exerciţiul,
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor - exerciții desfășurate pe grupe de lucru de problematizarea,
conform legislației în vigoare; comparare a definiții date conceptului de munca independentă; autoevaluarea
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în ”consumator”;
domeniul protecției consumatorilor; interevaluare
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei
profesionale privind drepturile consumatorilor.
1.3. Drepturile Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului - activităţi de prezentare a drepturilor - studii de caz, fişe de evaluare
consumatorului consumatorului în economia de piață; consumatorilor; lucru şi de evaluare, curentă orală
6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
- exerciții de identificare a drepturilor - observaţia, autoevaluare
6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind consumatorilor și de stabilire a explicaţia
protecția consumatorilor; principalelor aspecte legate de observarea
Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor respectarea acestora; sistematică
conceptului de consumator în economia de piață; - studii comparative legate de
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor
conform legislației în vigoare; drepturile consumatorilor interevaluare
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în
domeniul protecției consumatorilor;

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 2


Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei


profesionale privind drepturile consumatorilor.

1.4. Principii Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului - activități de prezentare a principiilor - material observarea
ONU cu privire la consumatorului în economia de piață; directoare ONU cu privire la bibliografic, fişe de sistematică
6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în
protecţia conformitate cu legislaţia în vigoare;
protecţia consumatorului; lucru,
consumatorului 6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind - conceptului de sortiment de produse; videoproiector, PC
protecția consumatorilor; - exerciții de clasificare a produselor conectat la Internet; evaluare
Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor și serviciilor; - explicaţia, curentă orală
conceptului de consumator în economia de piață; - exerciții de diferențiere a conversaţia,
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor
conform legislației în vigoare; conceptelor produs și servicii; exerciţiul, interevaluare
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în problematizarea
domeniul protecției consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei
profesionale privind drepturile consumatorilor
1.5. Cadrul legislativ Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului - activităţi de prezentare a Cadrului - material bibliografic, observarea
privind protecţia consumatorului în economia de piață; legislativ privind protecţia fişe de lucru, fişe de sistematică
6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în
consumatorului conformitate cu legislaţia în vigoare;
consumatorului; evaluare,
în România 6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind - exerciții de identificare a legislației videoproiector, PC
protecția consumatorilor; privind protecția consumatorilor; conectat la Internet;
Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor - explicaţia, evaluare
conceptului de consumator în economia de piață; exerciţiul, curentă orală
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor
conform legislației în vigoare; problematizarea,
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în studiul de caz autoevaluarea
domeniul protecției consumatorilor; - explicaţia,
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei conversaţia, - evaluare
profesionale privind drepturile consumatorilor.
exerciţiul, longitudinală
problematizarea, (prin test)
cafeneaua, schimbă

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 3


Nr.
crt. Conţinuturi (detalieri) Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.

perechea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Etichetarea şi ambalarea ecologică: NR. ORE ALOCATE: 20 T+ 20 LT

Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 2.1. Sisteme de Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor - activități de prezentare a elementelor - material - observarea
marcare ecologică a de marcare ecologică a produselor în raport de definire a mărcilor; bibliografic, mărci sistematică
produselor cu normele de protecție a consumatorilor; - acțiuni de precizare a funcțiilor fișe de lucru, fișe de evaluare
6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a mărcilor; evaluare, curentă orală
mărfurilor pe tipuri de produse în raport cu
- exerciții de clasificare a mărcilor; videoproiector, PC
normele de protecție a consumatorilor;
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării
- activități de prezentare a elementelor conectat la Internet;
mărfurilor în raport cu normele de protecție a de codificare a produselor; - explicația, interevaluare
consumatorilor - exerciţii de identificare a semnelor observația,
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor folosite ca mărci; problematizrea, evaluare
asupra mediului înconjurător; - acțiuni de asumare a responsabilității discuţii de grup; longitudinală
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor pentru verificarea elementelor de - 10 ore prin test
privind marcarea, etichetarea și ambalarea marcare și codificare a mărfurilor;
produselor alimentare și nealimentare în - exerciţii de diferențiere a mărfurilor

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 4


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
raport cu normele de protecție a în funcție de criterii date;
consumatorilor; - exerciţii de identificare a elementelor
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea de codificare a produselor;
responsabilităţii în aplicarea normelor privind
marcarea, etichetarea și ambalarea mărfurilor.
2.2. Norme de Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor de
etichetare ecologică marcare ecologică a produselor în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
pe tipuri de produse; 6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a
mărfurilor pe tipuri de produse în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor
în raport cu normele de protecție a consumatorilor
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor asupra
mediului înconjurător;
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor
privind marcarea, etichetarea și ambalarea
produselor alimentare și nealimentare în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și
ambalarea mărfurilor.
2.3. Ambalarea Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor de
mărfurilor în relaţie marcare ecologică a produselor în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
cu protecţia 6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a
consumatorilor; mărfurilor pe tipuri de produse în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor
în raport cu normele de protecție a consumatorilor
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor asupra
mediului înconjurător;
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor
privind marcarea, etichetarea și ambalarea
produselor alimentare și nealimentare în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și
ambalarea mărfurilor.

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 5


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

2.4. Impactul Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor de


ambalajelor asupra marcare ecologică a produselor în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
mediuului 6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a
înconjurător. mărfurilor pe tipuri de produse în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor
în raport cu normele de protecție a consumatorilor
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor asupra
mediului înconjurător;
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor
privind marcarea, etichetarea și ambalarea
produselor alimentare și nealimentare în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și
ambalarea mărfurilor.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 3. Nemulţumirile consumatorilor de produse şi servicii: NR. ORE ALOCATE: 10 T + 190 LT
Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)

1. 3.1. Reclamaţiile Cunoștințe (C): 6.1.8. Prezentarea modalităților - activităţi de identificare a principalelor - ambalaje, fișe de evaluare
consumatorilor de de rezolvare şi soluţionare a reclamaţiilor categorii de nemulţumiri ale lucru, fișe de curentă orală
consumatorilor de produse și servicii;
produse şi servicii 6.1.9. Prezentarea sancţiunilor aplicate pe tipuri de consumatorilor de produse şi servicii; evaluare,
abateri pentru nerespectarea drepturilor - exerciții de identificare a conținutului material observarea
consumatorilor; reclamaţiilor consumatorilor de produse bibliografic, sistematică
Abilități (Ab)- 6.2.5. Aplicarea normelor şi servicii; videoproiector, PC
referitoare la modul de înlocuire, remediere sau
restituire a contravalorii pentru produsele cu
- activități de identificare a conectat la Internet; interevaluare
defecte; organismelor la care se depun - explicația,
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la reclamațiile consumatorilor de produse observația, evaluare

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 6


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
informarea şi educarea în domeniul protecţiei şi servicii; problematizarea, longitudinală
consumatorului - exerciţii de redactare a unor conversaţia; prin test
6.2.7. Diferențierea sancţiunilor aplicate pe tipuri
de abateri în cazul nerespectării drepturilor reclamații pentru drepturile încălcate în - site www.anpc.ro
consumatorilor calitate de consumatori de produse şi
Atitudini (At)- 6.3.3. Asumarea responsabilităţii în servicii;
aplicarea normelor privind comercializarea - activități de prezentare și înțelegere a
mărfurilor alimentare și nealimentare cu
respectarea legislației în vigoare privind drepturile
importanței dreptului la petiție și
consumatorilor ascultare definit de OMC.

3.2. Norme referitoare Cunoștințe (C): 6.1.8. Prezentarea modalităților - activități de prezentare și înțelegere a fişe de lucru, fişe de observarea
la informarea şi de rezolvare şi soluţionare a reclamaţiilor importanței dreptului la informare și evaluare, material sistematică
consumatorilor de produse și servicii;
educarea în 6.1.9. Prezentarea sancţiunilor aplicate pe tipuri de educare definit de OMC; bibliografic,
domeniul protecţiei abateri pentru nerespectarea drepturilor - exerciții de identificare a normelor videoproiector, PC - evaluare
consumatorilor consumatorilor; referitoare la informarea şi educarea în conectat la Internet; curentă orală
Abilități (Ab)- 6.2.5. Aplicarea normelor domeniul protecţiei consumatorilor; - observația,
referitoare la modul de înlocuire, remediere sau
restituire a contravalorii pentru produsele cu
- activități de prezentare a principalelor exercițiul, explicația,
defecte; elemente de informare și educare a învăţarea centrată pe - autoevaluare
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la consumatorilor; elev,
informarea şi educarea în domeniul protecţiei - exerciții de identificare a elementelor problematizarea,
consumatorului de informare și educare a studiul de caz
6.2.7. Diferențierea sancţiunilor aplicate pe tipuri
de abateri în cazul nerespectării drepturilor consumatorilor prezente pe ambalaje,
consumatorilor etichete, produse etc.
Atitudini (At)- 6.3.3. Asumarea responsabilităţii
în aplicarea normelor privind comercializarea
mărfurilor alimentare și nealimentare cu
respectarea legislației în vigoare privind drepturile
consumatorilor

3.3. Sancţiuni aplicate Cunoștințe (C): 6.1.8. Prezentarea modalităților - activități de prezentare a sancțiunilor - fişe de lucru - observarea
pe tipuri de abateri de rezolvare şi soluţionare a reclamaţiilor aplicate pe tipuri de abateri în cazul -observaţia, joc de sistematică
consumatorilor de produse și servicii;
în cazul nerespectării 6.1.9. Prezentarea sancţiunilor aplicate pe tipuri de nerespectării drepturilor rol, exerciţiul, - evaluare
drepturilor abateri pentru nerespectarea drepturilor consumatorilor; studiul de caz longitudinală
consumatorilor consumatorilor; - exerciţii de identificare a sancţiunilor
Abilități (Ab)- 6.2.5. Aplicarea normelor aplicate în cazul nerespectării evaluare
referitoare la modul de înlocuire, remediere sau

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 7


Nr.
Conţinuturi
crt. Rezultate ale învățării Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
restituire a contravalorii pentru produsele cu drepturilor consumatorilor longitudinală
defecte; prin test
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la
informarea şi educarea în domeniul protecţiei
consumatorului
6.2.7. Diferențierea sancţiunilor aplicate pe tipuri
de abateri în cazul nerespectării drepturilor
consumatorilor
Atitudini (At)- 6.3.3. Asumarea responsabilităţii
în aplicarea normelor privind comercializarea
mărfurilor alimentare și nealimentare cu
respectarea legislației în vigoare privind drepturile
consumatorilor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 4. Protecţia salariatului: NR. ORE ALOCATE: 8 T + 8 LT


Nr.
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) Competenţe specifice vizate

1. 4.1. Drepturile Cunoștințe (C): 6.1.10. Precizarea drepturilor - activităţi de prezentare a drepturilor - fişe de lucru, fişe de Evaluare
salariatului în salariatului în raport cu profesia de comerciant, salariatului în raport cu legislaţia muncii evaluare, material inițială
legislația muncii în vigoare şi normele PSI;
raport cu legislaţia Abilități (Ab)- 6.2.8. Identificarea drepturilor şi PSI; bibliografic,
muncii şi PSI salariatului în raport legislația muncii şi normele - exerciţii de identificare a legislaţia retroproiector, PC observarea
PSI; muncii şi PSI. conectat la Internet; sistematică
Atitudini (At)- 6.3.4 Respectarea legislației - explicaţia, evaluare
muncii în raport cu profesia de comerciant şi
normele PSI;
exerciţiul, curentă orală
6.3.5. Respectarea legislației muncii în raport cu problematizarea, evaluare
drepturile fundamentale ale omului. studiul de caz longitudinal
ă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 5. Protecţia mediului NR. ORE ALOCATE: 10 T+ 10 LT + 4 Ev

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 8


Nr.
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) Competenţe specifice vizate

1. 5.1. Obligaţiile Cunoștințe (C): 6.1.11. Precizarea obligaţiilor - activităţi de prezentare a obligaţiilor - fişe de lucru, fişe - observarea
agenţilor economici agenţilor economici privind protecţia mediului; agenţilor economici în raport cu de evaluare, sistematică
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei
în raport cu protecţia în vigoare privind protecţia mediului; protecţia mediului; material
mediului; 6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților - exerciţii de identificare a principalelor bibliografic, PC,
economici pentru nerespectarea legislației privind obligaţii ale agenţilor economici în videoproiector;
protecția mediului; raport cu protecţia mediului: prevenirea -explicaţia, exerciţiul, - evaluare
Abilități (Ab)- 6.2.9 Identificarea obligaţiilor
agenţilor economici în raport cu protecţia
deteriorării mediului, precauţii în luarea problematizarea, curentă orală
mediului; deciziilor şi acordarea de despăgubiri în studiul de caz
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și caz de poluare
conservare a mediului la locul de muncă;
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de
nerespectare a legislației privind protecția
mediului;
Atitudini (At)- 6.3.5. Respectarea legislației
muncii în raport cu drepturile fundamentale ale
omului;
6.3.6Asumarea responsabilităţii în aplicarea
normelor de protecție a mediului la locul de
muncă.
5.2. Norme de Cunoștințe (C): 6.1.11. Precizarea obligaţiilor - exerviții de idențificare a mediului la - fişe de lucru, fişe observarea
prevenire şi agenţilor economici privind protecţia mediului; locul de muncă; de evaluare, sistematică
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei
conservare a în vigoare privind protecţia mediului; - activităţi de prezentare a normelor de material
mediului la locul de 6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților prevenire şi conservare a mediului la bibliografic, evaluare
muncă; economici pentru nerespectarea legislației privind locul de muncă; videoproiector, PC curentă orală
protecția mediului; - exerciţii de identificare a acțiunilor de conectat la Internet;
Abilități (Ab)- 6.2.9 Identificarea obligaţiilor
agenţilor economici în raport cu protecţia
prevenire şi conservare a mediului la - învăţarea centrată autoevaluare
mediului; locul de muncă; pe elev, problema
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și tizarea, exercițiu,
conservare a mediului la locul de muncă; munca
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de independentă
nerespectare a legislației privind protecția
mediului;
Atitudini (At)- 6.3.5. Respectarea legislației
muncii în raport cu drepturile fundamentale ale
omului;
6.3.6Asumarea responsabilităţii în aplicarea
normelor de protecție a mediului la locul de

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 9


Nr.
Conţinuturi
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) Competenţe specifice vizate
muncă.

5.3. Sancţiuni aplicate Cunoștințe (C): 6.1.11. Precizarea obligaţiilor - exerciţii de prezentare a legislaţiei - material bibliografic, evaluare
în caz de agenţilor economici privind protecţia mediului; privind protecţia mediului; fişe de lucru, fişe de curentă orală
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei
nerespectare a în vigoare privind protecţia mediului; - activități de identificare a sancțiunilor evaluare,
legislaţiei privind 6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților aplicate în caz de nerespectare a - explicaţia, exerciţiul, observarea
protecţia mediului. economici pentru nerespectarea legislației privind legislaţiei privind protecţia mediului. problematizarea, sistematică
protecția mediului; studiul de caz
Abilități (Ab)- 6.2.9 Identificarea obligaţiilor
agenţilor economici în raport cu protecţia
mediului; interevaluare
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și
conservare a mediului la locul de muncă; evaluare
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de longitudinală
nerespectare a legislației privind protecția
mediului;
Atitudini (At)- 6.3.5. Respectarea legislației
muncii în raport cu drepturile fundamentale ale
omului;
6.3.6Asumarea responsabilităţii în aplicarea
normelor de protecție a mediului la locul de
muncă.
4. Recapitulare și Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor - exerciţii de recapitulare şi consolidare - scheme, fişe de
evaluare finală acumulate a competenţelor evaluare, portofolii
- problematizarea, evaluare
- 1 oră sumativă

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE PROF. TODEA ELENA DENISA 10

S-ar putea să vă placă și