Sunteți pe pagina 1din 8

STATUTUL actualizat

SOCIETĂŢII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ


S.C. Moldnews Media S.R.L.

CAP.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL şi EMBLEMA SOCIETĂŢII

Art.1.1 Forma juridică şi denumirea


În vederea efectuării de acte de comerţ, subsemnatul
, judetul Suceava îndeplinind condiţiile legii pentru calitatea de asociat
unic, în mod liber şi prin unică voinţă, am hotărât să constitui o societate comercială în
România, cu denumirea “Moldnews Media”
Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.
Aprobarea constituirii societăţii se publică în Monitorul Oficial al României.
În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în
comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, precedată de menţiunea
“societate comercială” sau de iniţialele “S.C.”, urmată de menţiunea “societate cu
răspundere limitată” sau de iniţialele “S.R.L.”, sediul social al societăţii, numărul de
înregistrare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, capitalul social, precum şi
numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise
de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din
domeniu. Dacă societatea are o pagină de internet proprie, atunci aceste informaţii vor fi
publicate şi pe pagina de internet a societăţii.
Art.1.2 Sediul social
Sediul social al societăţii este în str.
Societatea va putea înfiinţa filiale, sucursale, puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe sau
alte asemenea unităţi în ţară şi străinătate, pe baza hotărârii adunării generale, precum şi va
putea reprezenta alte firme din ţară şi străinătate.
Art.1.3 Emblema
Societatea nu are emblemă.
Art.1.4 Prin voinţa asociatului unic, pot fi schimbate forma juridică, denumirea, sediul social
sau emblema societăţii, cu efectuarea formalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, fără ca
aceste modificări să atragă crearea unei persoane juridice noi.
Modificarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii se realizează numai după ce, în
prealabil, s-a efectuat operaţiunea de verificare a disponibilităţii firmei şi/sau a emblemei.

CAP.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art.2.1 Obiectul principal de activitate al societăţii este:

Obiectul principal de activitate al societăţii este:


9240

2212
2213
2214
2215
2221
5233
5241
5242
5243
5244
5245
5261
5262
5263
7240
7413
7414
7440
7481
7487
9211
9220

IMPORT-EXPORT

Art.2.3 Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat prin restrângerea sau extinderea sa,
cu respectarea prevederilor legale.
Art.2.4 În realizarea obiectului de activitate societatea va plăti taxele şi impozitele prevăzute de
legislaţia în vigoare.

CAP.3 CAPITALUL SOCIAL. PĂRŢILE SOCIALE

Art.3.1 Asociatul unic a convenit ca societatea să aibă un capital total subscris în valoare de
200 lei, aport în numerar. Capitalul social este repartizat în 20 părţi sociale fiecare cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare. Asociatul unic va deţine în totalitate 20 părţi sociale, în
valoare de 10 lei, reprezentând 100 % din capitalul social.
Aportul în numerar în valoare de 200 lei este depus în contul societăţii cu titlu de
capital social.
Aportul asociatului unic la capitalul social nu este purtător de dobânzi.
Art.3.2 Societatea nu este constituită prin aport în natură.
Bunurile dobândite ulterior de către societate intră în patrimoniul acesteia cu titlu de
proprietate.
Art.3.3 Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic cu respectarea legii.
Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din
ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea va trebui să respecte
minimul de capital social legal (200 lei), să arate motivele pentru care se face reducerea şi
procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.
Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi
îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până la data
respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri în 30 de zile
de la publicare.
Art.3.4 Majorarea capitalul social se face pe baza hotărârii asociatului unic, o dată sau de
mai multe ori, prin crearea de părţi sociale noi care reprezintă aport în natură şi/sau în
numerar.
Dacă mărirea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune
efectuarea unei expertize pentru evaluarea acestui aport. După depunerea raportului de
expertiză, asociatul poate hotărî mărirea capitalului social. Hotărârea trebuie să cuprindă
descrierea aportului în natură, numele persoanei care îl efectuează şi numărul de părţi sociale
corespunzătoare aportului.
Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor libere de orice sarcini.
Art.3.5 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, nu pot fi grevate de datorii
sau alte obligaţii personale şi sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la
concurenţa sumei care reprezintă părţile sociale pe care le posedă.
Art.3.6 Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se poate face pe baza
hotărârii asociatului unic.
Cesionarea părţilor sociale se înregistrează la Registrul Comerţului şi în registrul de
asociaţi al societăţii. Pentru a fi opozabile societăţii şi terţilor, actele de cesiune trebuie să fie
publicate în Monitorul Oficial şi înscrise în Registrul Comerţului.
Art.3.7 Prin efectul acceptării succesiunii, transmiterea părţilor sociale care au aparţinut
asociatului unic decedat, se produce de plin drept către moştenitorii săi legali sau testamentari
2
care, astfel, vor dobândi calitatea de asociaţi. În cazul în care există moştenitori minori,
reprezentarea lor în societate se va face în conformitate cu prevederile legii.

CAP.4 CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Art.4.1 Conducerea societăţii se realizează prin asociatul unic care are următoarele atribuţii:
- aprobă situaţia financiară şi stabileşte repartizarea beneficiului net;
- desemnează administratorii şi/sau cenzorii, îi revocă şi le dă descărcare de activitatea lor,
precum şi decide şi contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter
obligatoriu potrivit legii;
- decide urmărirea administratorilor şi/sau a cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni,
pentru daunele pricinuite societăţii şi desemnează persoana însărcinată să o exercite;
- modifică actul constitutiv.
Art.4.2 Deciziile asociatului unic se consemnează într-un proces verbal, în registrul societăţii,
care este numerotat, sigilat şi parafat.
Art.4.3 Înmatricularea în Registrul Comerţului este obligatorie înainte de începerea
comerţului. De asemenea, este obligatorie înscrierea în Registrul Comerţului a menţiunilor
privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege în cursul exercitării şi la
încetarea comerţului.
Menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în Registrul Comerţului şi de la
publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, acolo unde
legea dispune astfel.
Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori
faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia.
Înregistrarea în Registrul Comerţului a modificărilor actului constitutiv trebuie solicitată
în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Data înregistrării
în Registrul Comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.
Art.4.4 Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii al cărui asociat unic este.

CAP.5 ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art.5.1 Administrarea societăţii se face de către asociatul unic, în cazul în care nu a numit unul
sau mai mulţi administratori.
Art.5.2 Societatea trebuie să ţină prin grija administratorului un registru în care se vor înscrie
numele şi prenumele asociatului, domiciliul, aportul acestuia din capitalul social, transferul
părţilor sociale sau alte modificări privitoare la acestea.
Administratorul este solidar răspunzător faţă de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociatul unic;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.
Art.5.3 Reprezentarea şi administrarea societăţii comerciale se realizează de către
administrator în limitele competenţei stabilite de asociatul unic.
Art.5.5 Societatea este administrată pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline de reprezentare
şi administrare, de către asociatul unic , care îndeplineşte condiţiile
legii pentru calitatea de administrator.

CAP.6 ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art.6.1 Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al


fiecărui an. Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii.
Art.6.2 Încadrarea salariaţilor se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea
legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale în vigoare.
Art.6.3 Amortizarea fondurilor fixe se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra
valorilor de amortizare a fondurilor fixe.
Art.6.4 Societatea nu poate emite obligaţiuni.
Art.6.5 Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege. După aprobarea
de către asociatul unic, administratorul va depune la registrul comerţului, în termen de 15 zile de
la data aprobării, copii ale situaţiilor financiare anuale.
3
Art.6.6 Profitul net al societăţii se stabileşte prin situaţia financiară aprobată de către asociatul
unic.
Cota-parte din profit care se plăteşte asociatului unic constituie dividend. Acestea se
plătesc în termenul stabilit de către asociatul unic, dar nu mai târziu de şase luni de la data
aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar,
societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii
legale.
Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.
Plata efectivă a beneficiului se face cu respectarea prevederilor legale.

CAP.7 CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

Art.7.1 Controlul activităţii societăţii îl exercită asociatul unic.


Acesta va supraveghea gestiunea societăţii, va verifica dacă bilanţul de profit şi pierderi
este legal întocmit şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi
dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea
bilanţului.
Art.7.2 Societatea va ţine contabilitatea operaţiunilor în mod regulat şi va întocmi la sfârşitul
fiecărui exerciţiu financiar documentele prevăzute în legislaţia financiară-contabilă în vigoare şi
dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată.

CAP.8 DURATA SOCIETĂŢII

Art.8.1 Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând cu data înregistrării în


Registrul Comerţului. Asociatul unic va putea hotărî limitarea în timp a existenţei societăţii.

CAP.9 FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢII

Art.9.1 Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de către asociatul unic şi se desfăşoară în


conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.9.2 Administratorii societăţilor care urmează a participa la fuziune sau la divizare vor
întocmi un proiect de fuziune sau de divizare care, după ce este semnat de reprezentanţii
societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată
fiecare societate, însoţit de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii sau
divizării, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.
Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor.
Art.9.3 Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecţie
adecvată a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a cărui creanţă este anterioară datei publicării
proiectului de fuziune sau divizare şi care nu este scadentă la data publicării, poate face opoziţie
în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare.
Opoziţia suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea
judecătorească devine irevocabilă, în afară de cazurile în care societatea debitoare face dovada
plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru
plata datoriilor.
În cazul divizării, dacă un creditor al societăţii căreia îi este transferată obligaţia în
conformitate cu proiectul de divizare nu a obţinut realizarea creanţei sale, toate societăţile
beneficiare sunt răspunzătoare pentru obligaţia în cauză, în limita activelor nete care le-au fost
transferate prin divizare, cu excepţia societăţii căreia i-a fost transferată obligaţia respectivă,
care răspunde nelimitat.
Art.9.4 Administratorii societăţilor care participă la fuziune sau la divizare trebuie să
întocmească un raport scris, detaliat, în care să explice proiectul de fuziune sau de divizare şi să
precizeze fundamentul său juridic şi economic, în special cu privire la rata de schimb a părţilor
sociale. În cazul divizării, raportul va include şi criteriul de repartizare a părţilor sociale.
Art.9.5 Unul sau mai mulţi experţi, persoane fizice sau juridice, acţionând pe seama fiecăreia
dintre societăţile care participă la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi
desemnaţi de către judecătorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare şi
a întocmi un raport scris către asociaţi.

4
Acest raport va preciza dacă rata de schimb a părţilor sociale este corectă şi rezonabilă,
va indica metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusă, va preciza
dacă metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile
obţinute prin aplicarea fiecăreia dintre aceste metode şi va conţine opinia experţilor privind
ponderea atribuită metodelor în cauză pentru obţinerea valorii reţinute în final.
Art.9.6 Cu cel puţin o lună înainte de data la care asociatul unic urmează să se pronunţe asupra
proiectului de fuziune sau de divizare, administratorii societăţilor care iau parte la fuziune sau la
divizare vor pune la dispoziţia asociatului unic, la sediul societăţii, următoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) raportul întocmit de către administratorii societăţilor care participă la fuziune sau la divizare;
c) situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele trei exerciţii financiare
ale societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) situaţiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare
datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situaţii financiare anuale au fost
întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de şase luni înainte de această dată;
e) raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar;
f) raportul întocmit de expertul desemnat de către judecătorul-delegat;
g) evidenţa contractelor cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare,
precum şi repartizarea lor în caz de divizare a societăţii.
Asociatul unic poate obţine gratuit copii de pe actele enumerate la alin.1.
Art.9.7 Fuziunea/divizarea produce efecte:
a) în cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi noi, de la data înmatriculării în registrul
comerţului a noii societăţi sau a ultimei dintre ele;
b) în alte cazuri, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat
operaţiunea, cu excepţia cazului în care, prin acordul părţilor, se stipulează că operaţiunea va
avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exerciţiului financiar curent al
societăţii absorbante sau societăţilor beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exerciţiu
financiar încheiat al societăţii sau societăţilor ce îşi transferă patrimoniul.
Art.9.8 Nulitatea unei fuziuni sau divizări poate fi declarată numai prin hotărâre
judecătorească.

CAP.10 DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

Art.10.1 Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul asociatului unic să ceară lichidarea
acesteia:
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- hotărârea asociatului unic;
- hotărârea tribunalului, la cererea asociatului unic, pentru motive temeinice;
- falimentul;
- incapacitatea sau decesul asociatului unic; se exceptează cazul în care succesorii asociatului
decedat, dacă au dorit intrarea în societate, hotărăsc continuarea existenţei societăţii;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.
Art.10.2 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării de către
administrator. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizări totale a societăţii.
Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni; în caz
contrar, este personal şi solidar răspunzător pentru acţiunile întreprinse. Interdicţia se aplică de
la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de către asociatul unic sau declarată prin sentinţă
judecătorească.
Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la
terminarea acesteia.
Art.10.3 Asociatul unic hotărăşte, odată cu dizolvarea, şi modul de lichidare a societăţii,
asigurând stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.
Totodată, asociatul unic hotărăşte şi asupra modului în care activele rămase după plata
creditorilor îi revin. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata
creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului, care va elibera asociatului
unic un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza
căruia acesta poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

CAP.11 LICHIDAREA SOCIETĂŢII


5
Art.11.1 Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele
reguli:
- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorul continuă să-şi exercite
atribuţiile, dar nu mai poate întreprinde noi operaţiuni;
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora, sau sentinţa care îi
ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la
puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului,
pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art.11.2 Lichidatorii, numiţi de către asociatul unic, vor putea fi persoane fizice sau juridice.
Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii
lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.
Art.11.3 Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorul. Lichidatorii, îndată după
preluarea funcţiei, au obligaţia ca, împreună cu administratorul societăţii, să facă un inventar şi
să încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii şi să le
semneze.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul societăţii, registrele
care li s-au încredinţat de către administrator şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un
registru cu toate operaţiile lichidării, în ordinea datei lor.
Art.11.4 În afară de puterile conferite de asociatul unic, lichidatorii vor putea:
- să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
- să execute şi să termine operaţiile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea
bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar şi în caz de faliment al debitorilor, dând
chitanţă.
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice
alte acte necesare.
În lipsa unor dispoziţii speciale în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie
ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.
Lichidatorii care întreprind noi operaţii comerciale, care nu sunt necesare scopului
lichidării, sunt răspunzători personal şi solidari de executarea lor.
Art.11.5 Lichidatorii nu pot plăti asociatului unic nici o sumă în contul părţilor care i s-ar
cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societăţii. Asociatul unic poate cere ca sumele
necesare pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor societăţii să fie depuse într-un cont bancar, iar
repartizarea părţilor sociale să se realizeze chiar în timpul lichidării dacă mai rămâne un
disponibil de cel puţin 10% din cuantumul sumelor necesare achitării obligaţiilor societăţii.
Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii pot face opoziţie.
Art.11.6 Lichidatorii care probează, prin prezentarea situaţiei financiare anuale, că fondurile de
care dispune societatea nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil trebuie să ceară sumele
necesare asociatului unic care răspunde nelimitat.
Art.11.7 Lichidatorii care au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să
exercite împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.
Art.11.8 Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile care decurg
din creanţele ajunse la termen, până la concurenţa bunurilor existente în patrimoniul societăţii
şi, numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociatului unic pentru plata sumelor datorate
din valoarea aporturilor la capitalul social.
Art.11.9 Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult trei ani de la data dizolvării. Pentru
motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult doi ani.
În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
societăţii din registrul comerţului. Radierea se poate face şi din oficiu. Lichidarea nu liberează pe
asociatul unic şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.
Art.11.10 După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia
financiară (care va fi înregistrată şi publicată pe pagina de internet a oficiului registrului
comerţului) şi să propună repartizarea activului.
Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei
financiare de lichidare şi a proiectului de repartizare. Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele

6
referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot
rămâne străini.
Art.11.11 După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii se
vor depune la asociatul unic şi vor fi păstrate timp de 5 ani.

CAP.12 LITIGII

Art.12.1 Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau
juridice, precum şi litigiile patrimoniale dintre asociatul unic şi societate vor fi soluţionate de
instanţele competente prin aplicarea dreptului material român.
Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în vigoare
în România.

CAP.13 DISPOZIŢII FINALE

Art.13.1 Prevederile statutului se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii
nr.31/1990, republicată şi modificată, şi ale legislaţiei comerciale în vigoare.
Prezentul statut intră în vigoare la data semnării lui de către asociatul unic şi a
dobândirii de către societate a personalităţii juridice, conform legii, reprezentând actul
constitutiv al acesteia.

7
8