Sunteți pe pagina 1din 4

Dosar nr(...

)
R O M ÂN IA

CURTEA DE A P E L I A Ş I
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 79/CA


Şedinţa publică de la 11 mai 2009
Preşedinte: (...) G
Grefier: (...) (...) B.

Pe rol fiind judecarea acţiunii de contencios administrativ promovată de


reclamantul H. O. în contradictor cu pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean I şi Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, din care rezultă că dezbaterile asupra
fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 4 mai 2009, susţinerile părţilor fiind
cuprinse în încheierea din acea zi, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de
timp pentru deliberare şi pentru a se da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, s-a
amânat pronunţarea pentru astăzi, 11 mai 2009.
În termenul de pronunţare, prin serviciul registratură al instanţei, reclamantul H.
O. a depus cerere de revizuire a sentinţei nr. 15/CA din data de 28.01.2008 pronunţată în
dosarul nr(...) şi concluzii scrise, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor a depus „punct de
vedere cu privire la acţiunea formulată de reclamantul H. O.”.
După deliberare;

CURTEA DE APEL:

Asupra acţiunii de contencios administrativ de faţă;


Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 139/45/19.02.2009,
reclamantul H. O., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii M.A.I., I.G.P.R. şi I.P.J. I, constatarea
existenţei formelor de discriminare, anularea situaţiei creată prin faptele de discriminare,
obligarea pârâţilor a-l promova în corpul ofiţerilor de poliţie, obligarea I.P.J. şi I.G.P.R.., a
face propunerea legală către ministrul administraţiei şi internelor, de a fi promovat în corpul
ofiţerilor de poliţie şi de a emite un ordin în acest sens.
Motivează reclamantul în esenţă faptul că se consideră discriminat faţă de agenţii
de poliţie declaraţi admişi la concursul organizat de Direcţia Poliţiei Transporturi la 20-
22.02.2006, deşi obţinuseră note mai mici decât cea cu care a fost notat reclamantul (7,50),
precum şi faţă de agentul de poliţie declarat respins şi căruia i s-a aprobat ulterior ocuparea
funcţiei de ofiţer rămasă neocupată la concurs pe raza Secţiei S.. De Poliţie Transporturi B.
De asemenea, se consideră discriminat faţă de agenţii de poliţie ce au participat la
concursul organizat la 14.09.2006 la I.P.J. I, pentru ocuparea funcţiei de ofiţer, şi care, deşi nu
promovaseră toate probele de concurs, li s-a aprobat valorificarea rezultatului concursului,
precum şi faţă de cei cărora li s-a aprobat ulterior deblocarea unor funcţii de ofiţer deşi au
obţinut aceeaşi notă cu reclamantul.
Un al treilea motiv de discriminare îl constituie faptul că unii subofiţeri absolvenţi
ai Academiei de poliţie „Al. I. D.” forma fără frecvenţă au fost avantajaţi la avansarea în
grade militare de ofiţeri, întrucât nu s-a mai avut în vedere faptul că aveau peste 35 ani, şi nu
fuseseră supuşi unui examen, ca o condiţie prev. în Legea nr. 80/1995 cap. III art. 36 lit. e), pe
2
rând în cazul său cererea e trecere în cadrul corpului ofiţerilor de poliţie i-a fost respinsă,
nefiindu-i acordată dispensa de vârstă şi impunându-i-se promovarea unui eventual concurs.
Consideră aşadar că în cauză sunt întrunite condiţiile art. 5 alin. 1,2,3 C o d u l
m u n c i i, precum şi cele ale art. 2 alin. 1 şi art. 1 alin. (2), (3), (4), art. 5 şi 6 din O.U.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, ce prevăd
posibilitatea aplicării de sancţiuni contravenţionale în cazul existenţei unei discriminări în
privinţa respectării dreptului la muncă, disp. ce se completează cu prev. art. 16, 11, 20, 31, 41,
52, 53 din Constituţie, precum şi cu reglementările europene în materie, ce trebuie respectate
cu precădere de la data aderării ţării noastre la Comunitatea Europeană.
Pârâtul I.G.P.R. prin întâmpinare invocă următoarele excepţii dirimante: cea
privind autoritatea lucrului judecat, întrucât cu aceleaşi pretenţii reclamantul a mai sesizat
Curtea de A P E L I A Ş I în dosarul nr(...), soluţionat irevocabil de Î.C.C.J. prin decizia nr.
3875/04.11.2008, în contradictoriu cu aceleaşi pârâte, instanţele analizând cererea şi în
contradictoriu cu C.N.C.D., cu analiza aspectelor de discriminare evocate şi în prezenta cauză.
Consideră pârâta că în speţă operează şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune
al reclamantului privind presupusele situaţii discriminatorii de la punctele 3 şi 4 din acţiune –
ce au avut loc în anii 2001-2003 -, întrucât a fost depăşit termenul de 3 ani pentru
introducerea acţiunii, prev. de art. 27 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 137/2000, acţiunea fiind
înregistrată la 19.02.2009.
Se invocă de asemenea excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.G.P.R.,
competenţa de aprobare a competenţelor de gestiune a resurselor umane revenind ministrului
administraţiei şi internelor.
Cât priveşte fondul cauzei, consideră pârâta că în cauză nu se poate pune
problema vreunei discriminări a reclamantului, având în vedere că procedura de selecţionare a
ofiţerilor de poliţie din rândul absolvenţilor cu diplomă de licenţă, a fost doar pe bază de
concurs, cu luarea în considerare a mediilor obţinute, care în toate cazurile au fost superioare
celei obţinute de reclamant, în condiţiile în care acesta nu a beneficiat de o hotărâre
judecătorească de promovare fără concurs.
Pârâtul I.P.J. prin întâmpinare invocă de asemenea excepţia autorităţii lucrului
judecat, pentru raţiunea invocată şi de I.G.P.R., iar pe fond respingerea acţiunii, toate
promovările în sistem având loc doar prin concurs, contrar celor susţinute de reclamant.
La termenul de judecată din 30.03.2009, Curtea a pus în vedere reclamantului să
depună la dosar dovada îndeplinirii prev. art. 7 din Legea contenciosului administrativ,
constând în formularea procedurii prealabile anterioare promovării acţiunii de faţă, prin
concluziile depuse la dosar reclamantul apreciind că, raportat temeiului de drept al acţiunii -
O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare -, nu
era necesară parcurgerea procedurii prealabile.
Verificând prioritar excepţiile dirimante invocate în cauză Curtea constată că este
întemeiată, pentru considerentele de mai jos.
Astfel, deşi primele două capete de cerere le constituie „constatarea” unor fapte de
discriminare, respectiv „anularea situaţiei create prin faptele de discriminare”, următoarele
trei capete au ca obiect realizarea dezideratului reclamantului de a fi promovat în corpul
ofiţerilor de poliţie, cu obligarea pârâţilor M.A.I., I.G.P.R. şi I.P.J. a-l pune în practică, prin
emiterea ordinului de numire, în considerarea rezultatelor concursului la care a participat în
anul 2006.
Art. 27 din O.U.G. nr. 137/2000 prevede la alin. (1) că „Persoana care se
consideră dirimantă poate formula, în faţa instanţei de fond, o cerere pentru acordarea de
despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterior discriminării sau anularea situaţiei create prin
discriminare, potrivit dreptului comun”, dispoziţie ce trebuie privită în sensul aplicării
dreptului comun funcţie de natura litigiului dedus judecăţii, context în care în speţă
reclamantul a investit corect instanţele de contencios administrativ competente a soluţiona
3
cererea sa de numire în corpul ofiţerilor de poliţie, inclusiv sub aspectul cazurilor de
discriminare invocate, iar nu judecătoria.
Aşa fiind, Curtea constată că în realitate „constatarea discriminării” se constituie
doar ca un argument în dovedirea capetelor din acţiune având ca obiect obligarea pârâţilor la
numirea reclamantului în corpul ofiţerilor de poliţie, acest capăt principal identificându-se în
realitate cu „anularea situaţiei de discriminare” (în sensul O.U.G. nr. 137/2000), pretins
săvârşită de pârâţi, prin eronata aplicare a disp. din Legea nr. 360/2002 prin Statutul
Poliţistului şi respectiv Legea nr. 80/1995 privind Statutul Cadrelor militare, raportat
concursului la care a participat în anul 2006.
În acest context, raportat dreptului comun în materia contenciosului administrativ,
ca instanţă competentă a cenzura raporturile de serviciu ale poliţiştilor, Curtea constată că în
speţă reclamantul avea obligaţia parcurgerii şi a procedurii prealabile prev. de art. 7 din Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, vizând dezideratul urmărit, de numire a sa în
corpul ofiţerilor de poliţie.
De altfel, prin precizările sale depuse pentru termenul din 04.05.2009, reclamantul
arată că „începând cu raportul F.N. din 04.09.2003 înaintat conducerii I.P.J. I şi terminând cu
raportul din 27.02.2006 m-am adresat în mod repetat forurilor superioare, iar la data de
11.02.2007 m-am adresat instanţei de judecată şi cererea ce a fost respinsă de către Curtea de
A P E L I A Ş I … prin sentinţa civilă nr. 15/28.01.2008…”, pentru ca în concluziile depuse
în termenul de pronunţare să menţioneze faptul că la 09.03.2009 s-a adresat I.P.J. V şi I.P.J. I
cu privire la comunicarea de date privind concursul organizat în anul 2006, numai că aceste
demersuri sunt ulterioare promovării acţiunii de faţă (înregistrată la 19.02.2009) şi nici nu au
fost adresate pârâţilor din cauză.
Dar chiar trecând peste această excepţie de inadmisibilitate a acţiunii
reclamantului, Curtea constată că însuşi reclamantul evocă împrejurarea că a sesizat anterior
Curtea de A P E L I A Ş I cu obligarea trecerii sale în categoria ofiţerilor de poliţie, acţiunea
fiind respinsă însă irevocabil de Î.C.C.J. prin decizia nr. 3875/04.11.2008.
Verificând considerentele sentinţei civile nr. 15/CA/28.01.2008 aflată la dosar,
Curtea constată că instanţa fusese sesizată de reclamant, în contradictoriu cu pârâţii M.I.R.A.,
D.P.T. şi Secţia Regională de Poliţie Transporturi I, I.P.J. şi I.G.P.R. şi cu citarea C.N.C.D. B,
pentru a se dispune trecerea sa din categoria agenţilor de poliţie în categoria ofiţerilor de
poliţie, motivat de eronata aplicare a prev. Legii nr. 360/2002, raportat concursului la care a
participat în februarie 2006, şi cu invocarea situaţiei de discriminare ivită în raport cu poliţiştii
din corpul ofiţerilor de poliţie din transporturi, cu cei din cadrul I.P.J., care, aflaţi într-o
situaţie similară cu a sa, au beneficiat totuşi de-a lungul timpului de trecerea în corpul
ofiţerilor de poliţie, fără susţinerea altui concurs.
Rezultă aşadar că, în ipoteza în care reclamantul ar considera situaţia de fapt din
prezenta cauză ca fiind diferită de cea din dosarul Curţii de A P E L I A Ş I nr(...), în care a
fost pronunţată sentinţa civilă nr. 15/CA/28.01.2008, atunci avea obligaţia parcurgerii
procedurii prealabile, prev. de legea contenciosului administrativ, iar în eventualitatea în care
consideră ca fiind îndeplinită această procedură cu adresele emise către I.P.J., M.I. şi I.G.P.R.
„într-o altă acţiune de fond şi recurs, care nu s-a pronunţat asupra capătului de cerere cu
privire la discriminare (declaraţia reclamantului consemnată în încheierea de şedinţă din
30.03.2009, fila 119 dosar), Curtea constată că în acest caz apare ca întemeiată excepţia
privind autoritatea de lucru judecat invocată de pârâte.
Ori, în realitate, astfel cum s-a arătat anterior, Curtea a mai verificat în cadrul
dosarului său cu nr(...) pretinsele cauze de discriminare ale reclamantului, în raport cu
valorificarea de pârâţi a rezultatelor concursului la care acesta a participat în februarie 2006,
precum şi pretenţiile pe fond ale acestuia, vizând nelegalitatea refuzului de trecere a sa în
corpul ofiţerilor de poliţie, în contradictoriu cu aceleaşi părţi.
Demersul său în cauza de faţă, constând în obţinerea aceluiaşi deziderat, (al
trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie), prin invocarea doar a disp. din O.U.G. nr. 137/2000,cu
4
scopul „anulării situaţiei create prin discriminare”, se constituie în realitate doar ca o cale
ocolită de investire a instanţei asupra unui raport juridic, a cărui legalitate a fost deja
verificată în mod irevocabil, sub pretextul adâncirii argumentelor privind existenţa unor cauze
de discriminare, şi care argumente trebuiau evocate în integralitatea lor,în cadrul dosarului
nr(...) al Curţii de A P E L I A Ş I, unde au fost de asemenea cenzurate de instanţă.
Concluzionând, Curtea constată ca fiind dovedită excepţia de inadmisibilitate a
acţiunii reclamantului H. O., decurgând pe de o parte de existenţa unei soluţii irevocabile, prin
care pretenţiile reclamantului din prezenta cauză au fost deja lămurite de instanţa de judecată,
inclusiv sub aspectul inexistenţei unui caz de discriminare a reclamantului, iar pe de altă
parte, în ipoteza în care s-ar trece peste aspect, pentru lipsa procedurii prealabile prin care
organele administrative pârâte să fi fost sesizate privind pretinsele cauze de discriminare
pretins intervenite ulterior soluţionării irevocabile a dosarului Curţii de A P E L I A Ş I nr(...)
cu consecinţa respingerii acţiunii reclamantului pe acest considerent, ce face inutilă abordarea
celorlalte chestiuni prealabile şi de fond invocate de părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii.


Respinge acţiunea reclamantului H. O., în contradictor cu pârâtele Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean I.
Cu recurs.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.05.2009.-

PREŞEDINTE,
G (...)

Grefier,
B. (...)-(...)

Red. G.A.
Tehnored. I.R.
19.05.2009
2 ex.-