Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


Departament „Finanţe şi bănci”

CURRICULUM
al stagiului practicii de masterat
ciclul II Masterat
(120 credite)
Programul de master
GESTIUNEA FINANȚELOR ȘI CONTABILITATEA AFACERILOR
2015/2017

Chişinău – 2016

1
APROBAT
la şedinţa departamentului
Finanţe şi bănci
din „ ____” __________ 2016
Şef Departament
Ştefaniuc Olga, Dr.conf.univ.
_____________________

2
I. PRELIMINARII
Practica de master constituie o parte componentă a procesului instructiv-educativ, care
asigură corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre şi activitatea lor practică la
instituţii din domeniul financiar, unităţi din domeniul pieţei financiare, fiind totodată şi veriga
principală de finisare a pregătirii profesionale a specialistului în domeniul financiar-contabil.
Obiectivul principal al practicii de masterat este pregătirea masterandului pentru
elaborarea tezei de master conform direcţiei ştiinţifice de cercetări alese.
II. ADMINISTRAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE MASTER

Numărul Evaluarea Responsabil


Semes
Tipul Perioada de ore Nr. de Forma de de disciplină
trul
credite evaluare

Practica de III 300 10 Nota Ştefaniuc


master ex Olga

III. Competenţe
Generale:
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 demonstrarea capacităţii de generare de nouă cunoaştere;
 dezvoltarea capacităţii de diseminare a rezultatelor cercetărilor (capacitatea de a susţine şi
argumenta conţinutul unei lucrări ştiinţifice/proiect/decizie).
 familiarizarea cu metodologia cercetării ştiinţifice specifică elaborării tezei;
 crearea mediului favorabil determinanţilor competenţei de cercetare: creativitate,
originalitate, inteligenţă, perseverenţă şi în primul rând a indicatorului principal:
productivitatea intelectuală.
 stapânirea limbajului financiar - contabil;
 capacitatea de a avea un comportament etic si de respectarea a regulilor deontologiei
profesionale;
 capacitatea de a transpune în practica cunostintele dobândite;
Specifice:
 capacitatea de a efectua analize ale situaţiei financiare și a lua decizii financiare;
 abilitatea de negociere si elaborare de proiecte şi planuri financiare;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii şi cazuri de gestiune financiară;
 capacitatea de a concepe proiecte si de a le transpune în practică.
 capacitatea de a aplica metode, procedee de analiză a situaţiei financiare a întreprinderii;

3
 capacitatea de elaborare și prelucrare documentelor primare,
 capacitatea de a înregistra corect operațiunile economice în baza Planului de conturi, a
verifica corectitudinea înregistrării operațiunilor economice și financiare;
 capacitatea de a sistematiza datele contabile la elaborarea rapoartelor financiare;
 utilizarea levierului operaţional şi financiar în fundamentarea deciziilor financiare;
 utilizarea metodelor de gestiune financiară curentă;
 analiza, selectarea şi utilizarea pe criterii de eficienţă a surselor de finanţare pe termen
scurt şi lung;
 analiza politicii de dividend şi elaborarea măsurilor privind optimizarea acesteia;
 identificarea și gestiunea riscurilor financiare;
 valorificarea potenţialului creativ, prin implicarea în teme de cercetare, în realizarea unor
materiale de sinteză, etc. în parteneriat cu universitatea şi cu alte instituţii sau firme;
 manifestarea unor atitudini responsabile prin autoevaluare, publicarea unor materiale
ştiinţifice, participarea la simpozioane, etc.
IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
Obiectivele principale ale practicii de master presupun:
Practica de master are ca scop principal:
 realizarea pregătirii masteranzilor pe problemele specifice domeniului financiar-contabil;
 formarea la masteranzi a abilităţilor de a utiliza materiale didactice, bibliografice,
mijloacele tehnice informaţionale, de a organiza şi sistematiza conţinutul, de a selecta
metodele, procedeele, mijloacele adecvate de cercetare;
Obiective de cunoaştere:
 să cunoască şi să înţeleagă procesul complex al activităţii afacerilor, să utilizeze abilităţi
teoretice avansate la realizarea practică a unor probleme a organizării departamentului
financiar conntabil a la entitățile.
 să cunoască şi să aplice metode de analiza financiară şi să identifice punctele forte şi
slabe ale gestiunii financiare;
 să cunoască legislația specifică în domeniul financiar contabil, rolul raportării financiare;
 să cunoască modul de pregătire a registrelor contabile analitice și sintetice;
 să analizeze impactul factorilor macroeconomici asupra stabilităţii financiare a afacerii;
 să analizeze critic teoriile, conceptele si principiile ce stau la baza gestiunii financiar -
contabile;
 să identifice aria şi posibilităţile de aplicabilitate a metodelor de evidență contabilă și de
evaluare financiară a întreprinderii;

4
 să cunoască strategii de utilizare a instrumentelor de gestiune financiară;
Obiective de aplicare:
 să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară;
 să elaboreze planuri de anticipare şi gestiune a situaţiilor de criză la întreprindere, să
propună metode de rezolvare;
 să stabilească politici şi strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să
analizeze metode de estimare a eficienţei şi să propună soluţii de maximizare a valorii de
piaţă a întreprinderii;
 să aplice metodologii de evaluare a variantelor eficiente de investiţii, să interpreteze
rezultatele şi să propună criterii de selecţie a variantelor optime de investiţii;
 să analizeze fluxuri de informaţie financiară în scopul formulării concluziilor cu privire la
eficienţa deciziilor luate;
 să analizeze fluxurile de informaţie privind surse de finanțare şi creditare a afacerii;
 să colecteze şi să interpreteze informaţii relevante în vederea optimizării valorii de piaţă a
întreprinderii;
 să colecteze informaţie veridică privind situaţia financiar-contabilă a întreprinderii în
vederea estimării corecte a valorii acesteia;
 să colecteze şi să interpreteze corect informaţia relevantă în vederea soluţionării
problemelor specifice domeniilor: investiţii, pieţe de capital, politici de preţ.
Obiective de integrare
 să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse
categorii şi complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului
financiar contabil;
 să integreze cunoştinţe din domenii noi sau conexe pentru realizarea diagnosticului
financiar complet în baza argumentărilor ştiinţifice;
 să integreze cunoştinţe din domenii interdisciplinare pentru a soluţiona diverse probleme
specifice mediului de afaceri concurenţial, investiţional şi al pieţelor de capital;
 să integreze în procesul de evidență contabilă; analiza rapoartelor financiare și în
adoptarea deciziilor economice în vederea estimării corecte a valorii întreprinderii;
 să deţină o conduită adecvată la conferinţe, simpozioane, seminare ştiinţifice;
 să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială;
 să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi
comunicare.

5
V. CONŢINUT ŞI SARCINI PUSE ÎN FAŢA MASTERANDULUI
Conţinutul practicii de masterat trebuie corespunde sarcinilor stabilite de departament,
inclusiv și sarcinile individuale stabilite de conducător științific conform tezei de master a
masterandului aprobate la departament şi aleasă de către masterand pentru cercetare.
Pe parcursul practicii de master masterandul lucrează asupra dării de seamă și tezei de
master, acumulează material informativ pentru a-şi face unele cercetări în domeniul studiat;
frecventează consultaţiile conducătorului ştiinţific, şi/sau specialiştilor din domeniul de
investigaţii prevăzut de tema tezei de master. După acumularea materialului informativ şi practic
necesar, studentul face o confruntare a rezultatelor obţinute cu generalizările teoretice şi
elaborează concluzii privind ameliorarea situaţiei în domeniul cercetat şi vine cu propuneri de
perfecţionare.
La finele stagiului de practică masterandul prezintă conducătorului ştiinţific rezultatele
activităţii de cercetare reflectate în Darea de seamă despre efectuarea practicii de master
pentru aprobare şi admitere la susţinerea raportului în față comisiei de evaluare.
Sarcini:
– aprecierea formei organizatorico-juridice şi a bazei legislative de reglementare a entităţii
în care se desfăşoară practica de master, structura organizatorică şi obligaţiunile
funcţionale ale managerilor şi personalului compartimentului financiar-contabil;
– tratarea principalelor aspecte de contabilitate: analiza politicii de contabilitate; organizarea
contabilității analitice și sintetice; metodele de evaluare a activelor și de calculare a
amortizării; contabilitatea activelor, pasivelor, veniturilor și cheltuielilor, rezultatelor
financiare; completarea situațiilor financiare anuale; sistemul de control şi audit financiar;
– diagnosticul economico-financiar al entității în cadrul căreia s-a derulat practica de
master;
– analiza factorilor specifici care au influenţat în sens pozitiv sau negativ mărimea şi
dinamica indicatorilor de performanţă economico-financiară (analiza SWOT) şi pârghiile
de acţiune utilizate pentru sporirea eficienţei activităţii entităţii economice;
– realizarea sarcinii individuale stabilite de către conducătorul ştiinţific în baza temei tezei
de master aprobate la departament;
– elaborarea unui raport referitor la experienţa acumulată şi a rezultatelor obţinute pe
parcursul stagiului de practică şi susţinerea raportului de practică în cadrul comisiei de
evaluare de la departament.

6
VI. REZULTATE
Întocmirea raportului
Rezultatele practicii sunt reflectate în Darea de seamă despre efectuarea practicii de
master. Darea de seamă a rezultatelor practicii se structurează în capitole. Ea se elaborează pe
parcursul desfăşurării practicii, iar după expirarea acesteia este prezentată pentru control şi
confirmare conducătorului practicii din partea întreprinderii, dupî ce la departament, unde va fi
aprobată de conducător ştiinţific.
În darea de seamă trebuie să fie oglindite detaliat toate capitolele respective, de
asemenea ea trebuie să conţină calcule şi analiza activității întreprinderii cu comentariile
respective, referiri la legislaţia în vigoare, regulamente, instrucţiuni.
Raportul trebuie să conţină:
 foaia de titlu (anexa 1);
 agenda masterandului;
 planul dării de seamă;
 conţinutul propriu-zis;
 anexe;
 avizul conducătorului științific.
Conţinutul Raportului trebuie să fie redat prin următoarele compartimente:
 Introducere;
 Capitolul I., II., III., etc.
 Încheiere;
 Bibliografie;
 Anexe.
La fiecare compartiment al dării de seamă se anexează actele respective. De asemenea,
sunt incluse documentele şi materialele ce confirmă lucrul individual al studentului-practicant,
ceea ce se ia în consideraţie la nota generală.
După aprobarea dării de seamă de către conducătorul științific, masterandul să prezintă la
susţinerea practicii în față Comisiei de evaluare a departamentului. Susţinerea practicii are loc la
Departamentul „Finanţe şi Bănci”, conform graficului stabilit de decanat responsabil de masterat.
Perfectarea dării de seamă
Conţinutul dării de seamă trebuie să fie expus în limbaj literar cu utilizarea expresiilor
profesionale, Este interzisă reducerea cuvintelor în afara celor oficial admise.
Textul trebuie să fie cules la computer cu șriftul Times New Roman format 12, intervalul - 1,5.
Darea de seamă se perfectează pe foi de format A4. Limitele chenarului sunt: stânga – 2,5 cm,

7
dreapta – 1 cm, sus şi jos – 2 cm. Darea de seamă se leagă prin copertare (copertă euro) şi se
prezintă la departament de profil..
Numerotarea paginilor şi compartimentelor. Numerotarea paginilor se efectuează cu
cifre arabe. Numărul se pune în colţul drept de jos, formatul 10. Foaia de titlu se include în
numerotare, nu se pune doar numărul de pagină. Anexele nu se includ în numerotarea generală.
Denumirile subcompartimentelor, Introducerea, Încheierea, Cuprinsul, Bibliografia,
Anexele se plasează la mijlocul rândului. Fiecare compartiment se recomandă să fie început pe
pagină nouă.
Tabele şi alte materiale grafice. Informaţia în cifre se recomandă să fie indicată în tabele.
Tabelul trebuie să fie plasat nemijlocit după textul în care se numeşte pentru prima dată sau pe
pagina următoare.
La toate tabelele şi materialul grafic trebuie să fie făcute trimiteri în text. Fiecare tabel
trebuie să aibă denumirea sa, care se plasează mai jos de cuvântul „Tabel”; toate tabelele se
numerotează şi se indică sursa în baza căreia este făcut.
Tabelele în text se numerotează în partea dreaptă (fără simbolul „nr."). Numerele
tabelelor se atribuie în ordine crescândă în cadrul fiecărui capitol. De exemplu, capitolul 2,
tabelul 1, numărul se atribuie – Tabelul 2.1. Denumirea tabelelor reflectă conţinutul generalizat
al datelor prezentate în tabel. În mod obligatoriu este necesar de reflectat unităţile de măsură.
Dacă tabelul este prezentat pe două sau mai multe pagini, pe prima pagină se indică denumirea
coloanelor respective şi numerotarea acestora, iar pe fiecare pagină următoare se va menţiona
„Continuarea tabelului". Denumirea coloanelor nu se repetă, ci se indică doar numărul acestora.
Schemele şi diagramele se numerotează cu cifre arabe amplasate sub ele.
Formulele matematice se numerotează în cadrul fiecărui paragraf cu cifre arabe în modul
următor: prima parte a numărului coincide cu numărul paragrafului, iar a doua corespunde
numărului de ordine al formulei în cadrul paragrafului. Semnificaţia simbolurilor utilizate se
prezintă sub formulă în ordinea în care ele urmează. Explicaţia la fiecare simbol se face într-o
poziţie nouă, prima începând cu cuvântul „unde".
În raportul de practică unităţile de măsură principale se indică fără prescurtări, de
exemplu 5 mii lei, 100 mii decalitri etc.
Toate cuvintele în raport se descriu deplin, în afară de abreviaturile semnificaţia cărora
este bine cunoscută (kg, m, etc). Noţiunile care se repetă pot fi înscrise folosind abreviaturile
respective, de exemplu, Societatea pe acţiuni (S.A.), Standardele Naţionale de Contabilitate
(S.N.C.). În acest scop se procedează astfel: prima denumire, în mod obligatoriu, se scrie deplin,
iar în paranteze - abreviatura. Întrebuinţarea ulterioară a noţiunii respective în raport va fi prin
abreviere.

8
Raportul de practică în mod obligatoriu se semnează de către student şi conducătorul
ştiinţific cu indicarea datei.
Pe pagina următoare după partea textuală a tezei se prezintă bibliografia, în care sursele
bibliografice se grupează astfel (anexa 2):
Acte legislative şi normative (legile Republicii Moldova, hotărârile Guvernului
Republicii Moldova, regulamentele), materialele instructive şi metodice, culegeri statistice.
Literatura de specialitate (manuale, monografii, broşuri).
Ediţii periodice (reviste, culegeri de articole etc).
Lista manualelor, monografiilor, broşurilor se expune, în mod obligatoriu, în ordinea
alfabetică cu indicarea numelui şi prenumelui autorului, denumirii lucrării, locului şi denumirii
editurii, anului editării şi numărului de pagini.
Fiecare element al sursei bibliografice trebuie separat de elementul următor printr-un
semn de punctuaţie (punct, liniuţă etc).
Exemplu. „Contabilitate financiară"/ aut. A. Nederiţa, V. Bucur, V. Ţurcanu....; ASEM -
Ed. a I-a , revăz. şi completată.- Chişinău, ACAP, 2003- 640 p.
În cazul în care drept sursă bibliografică serveşte un articol dintr-o revistă, descrierea va
include numele şi prenumele autorului, denumirea articolului şi revistei, anul editării, numărului
revistei şi numerele paginilor pe care este expus articolul.
Exemplu. Ion Sturzu, Ala Litovcenco. Aspecte fiscale noi privind stimularea înfiinţării
planurilor viticole - taxa pentru revitalizarea viticulturii // Contabilitate şi audit, 2006, nr. 7, p.
21-23.
Anexele la raportul de practică se perfectează ca o continuare a lucrării. Fiecare anexă
începe pe o pagină nouă, în colţul din dreapta de sus indicându-se cuvântul „Anexa" şi numărul
ei (de exemplu, Anexa 1). Fiecare anexă va fi întitulată reieşind din conţinutul ei.
VII. EVALUARE
În vederea susţinerii practicii, masteranzii depun la catedra „Finanţe şi Bănci” Darea de
seamă despre efectuarea practicii de master cu avizul, semnătura și amprenta ștampilei entităţii
în care s-a desfăşurat practica, aprobarea și admiterea de către conducătorul ştiinţific din partea
departamentului în termenele stabilite de către departamentul ”Finanțe și bănci”. Susținerea
Dării de seamă despre efectuarea practicii de master se face în față Comisiei de evaluare a
departamentului ”Finanțe și bănci”.

9
VIII. BIBLIOGRAFIE:
Pentru specialitatea „Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri”:
1 Legea RM nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 “Cu privire la Banca Naţională a Moldovei” //
Monitorul Oficial al RM. nr. 56-77 din 12.10.1995.
2 Legea RM nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 “Instituţiilor financiare” // Monitorul Oficial al RM.
nr. 112 din 01.01.1996.
3 Legea RM NR. 59-XVI din 28 aprilie 2005 “Cu privire la leasing” // Monitorul Oficial al RM.
nr.
4 Legea RM nr. 449 din 30 iulie 2001 “Cu privire la gaj” // Monitorul Oficial al RM. nr. 120/863
din 2.10.2001.
5 Legea RM nr. 943-XIII din 18 iulie 1996 “Privind datoria de stat şi garanţia de stat”
//Monitorul Oficial al RM. nr. 75-76 din 21.11.1996.
6 Legea RM nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 “Privind societăţile pe acţiuni”// Monitorul Oficial
al RM. nr. 38-39 din 12.06.1997.
7 Legea RM nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Cu privire la Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare” // Monitorul Oficial al RM. nr. 22-23 din 1999.
8 Legea RM din 23 martie 1999 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” // Monitorul Oficial al
RM. nr. 27-28 din 23.03.1999.
9 Legea RM nr. 623-XV din 14 noiembrie 2001“Insolvabilităţii” // Monitorul Oficial al RM. nr.
139-140 din 15.11.2001.
10 Legea RM nr. 1527-XII din 22.06.1993 “Cambiei” // Monitorul Oficial al RM. nr. 10 din
1993.
11 L e g ea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar nr. 575-XV din
26.12.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-34/169 din 20.02.2004
12 Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare,
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.154 din 28.06.2007,
în vigoare din 01.01.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-135/514 din
24.08.2007 (cu modificările ulterioare)
13 Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.39-42/144 din 10.03.2006 (cu modificările şi completările
ulterioare)
14 Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.373 din 15.12.2005, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.176-181/643 din 30.12.2005 (cu modificările şi completările
ulterioare)
15 Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod
incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15.12.2005, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.1-4/6 din 06.01.2006
16 Regulamentul cu privire la debitarea directă. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.374 din 15.12.2005, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.176-181/644 din 30.12.2005
17 Regulamentul cu privire la cardurile bancare, Hotărîrea Consiliului de Administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr.62 din 24.02.2005, în vigoare din 30.06.2005, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.36-38/124 din 04.03.2005 (cu modificările şi completările
ulterioare)
18 Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea
reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente
condiţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr. 224 din 30.08.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 149-
152/560)

10
19 Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 26.10.2001,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130/310 din 14.12.2001 (cu modificările şi
completările ulterioare)
20 Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a
informaţiei despre activitatea lor financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 392 din 21.12.2000, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr.163-165/446 din 29.12.2000 (cu modificările şi completările
ulterioare)
21 Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat
prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 143 din
02.06.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67/230 (cu modificările şi
completările ulterioare)
22 Regulamentul cu privire la creditele expirate, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.130 din 15.05.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.87-
89 din 24.09.1998
23 Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor
economice, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din
09.04.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49 , art. 151 (cu modificările
şi completările ulterioare)
24 Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28.11.1997,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-114/198 din 14.10.1999, (cu modificările şi
completările ulterioare)
25 Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei, proces - verbal nr. 28 din 8 august 1997, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997
26 Regulamentul nr.53/09-01cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 din 26.03.1997,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 24/39 (cu modificările şi completările
ulterioare)
27 Regulamentul nr. 42/09-01 cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii,
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din
29.11.1996, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.80/104 (cu modificările şi
completările ulterioare)
28 Regulamentul nr.37/09-01 cu privire la deschiderea filialelor de către bănci, aprobat de
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces verbal nr.51 din
15.11.1996, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.75-76/91 din 21.11.1996 (cu
modificările şi completările ulterioare)
29 Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi,
aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.43 din
18.09.1996, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64 din 03.10.1996 (cu modificările
ulterioare)
30 Regulamentul nr.23/09-01 cu privire la licenţierea băncilor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.37 din 15.08.1996, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996 (cu modificările şi completările
ulterioare)
31 Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile "mari", aprobat de Consiliul de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 01.12.1995, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.70/31 din 14.12.1995 (cu modificările şi completările ulterioare)

11
32 Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 297 din 30.12.2009,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.27-28, art. 102 din 19.02.2010
33 Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare”, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr.41-43/177 din 26.03.2010
34 Regulament cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din
05.03.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.62-64/269 din 27.03.2009
35 Regulamentul privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către
băncile licenţiate, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr. 16 din 22.01.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.47-48/180 din
03.03.2009
36 Regulamentul privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru
scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 22.01.2009, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.57-58/249
37 Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a
Moldovei, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.51 din 05.03.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 57-58/251 din 20.03.2009
(cu modificările şi completările ulterioare)
38 Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele
străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.27-29/100
39 Regulament privind facilităţile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca
Nationala a Moldovei, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale
a Moldovei nr.70 din 23.03.2006, în vigoare din 21.04.2006 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.51-54/188 din 31.03.2006), cu modificările şi completările ulterioare
40 Regulament privind emiterea, circulaţia şi răscumpărarea Certificatelor Băncii Naţionale a
Moldovei, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.200 din 12.08.2004, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.163-167/325 din
03.09.2004), cu modificările şi completările ulterioare
41 Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de
la bănci, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 65 din 27.03.2003, în vigoare din 01.09.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 84-86/ 121 din 16.05.2003), cu modificările şi completările ulterioare
42 Regulament cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei cu
valori mobiliare de stat, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr. 33 din 11.09.1997, în vigoare din 18.09.1997 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.62/103 din 18.09.1997), cu modificările şi completările ulterioare
43 Regulament privind modul de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor
de depozit în lei moldoveneşti cu băncile licenţiate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.424 din 28.12.2000, în vigoare din
15.02.2001(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18/65 din 15.02.2001), cu
modificările şi completările ulterioare
44 Regulament privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID, aprobat prin hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 242 din 11.08.2005, în
vigoare din 01.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.110-112/386 din
19.08.2005), cu modificările şi completările ulterioare
45 Regulament cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare
de depozit şi a cambiilor bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 31.03.2005, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.67-68/248 din 06.05.2005), cu modificările şi completările ulterioare

12
46 Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 85 din 15.04.2004, în vigoare din
30.04.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67-72/168 din 30.04.2004), cu
modificările şi completările ulterioare
47 Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.156 din 02.06.2000, Monitorul Oficial al Republicii
Moldovei nr. 78-80 din 08.07.2000 (cu modificarile ulterioare)
48 Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.153 din 25.12.1997, în vigoare din 30.01.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 8/24 din 30.01.1998), cu modificările şi completările ulterioare
49 Regulament cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a
Moldovei băncilor, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.51 din 15.11.96, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.83/110 din
26.12.96 (cu modificările ulterioare)
50 Regulament nr.9/08 cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare,
aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din
02.02.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26-27/29 din 02.05.1996), cu
modificările şi completările ulterioare
51 Regulament cu privire la facilitatea de lombard, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.28 din 18.10.1995, în vigoare din 25.01.1996
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-6/1 din 25.01.1996), cu modificările şi
completările ulterioare
52 Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate
din Republica Moldova, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.297 din 25.11.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.218-223/474
din 10.12.2004 (cu modificările şi completările ulterioare)
53 Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte
referitoare la activitatea financiară,. aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr.36 din 8 august 1997, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997 (cu modificările şi completările ulterioare)
54
Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate,
aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr.47-48 din 03.03.2009, art. 178
55 Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, aprobată prin hotărârea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 13.11.2003,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003, nr.229-233, art.323 (cu modificările si
completările ulterioare)
56 Instrucţiuneа cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de
către bănci, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.340 din 18.11.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-
110, art.219 (cu modificările şi completările ulterioare)
57
Instrucţiune cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în
formă de înscrieri în conturi, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr. 201 din 09.08.2007 şi de Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova la 10.08.2007, nr.08/3-1/308 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.136-140/
533 din 31.08.2007), cu modificările ulterioare
58 Anghelache G. Pieţe de capital şi burse de valori. - Bucureşti: Editura “Societatea adevărul
SA”, 1992, 184 p.

13
59 Anghel Nicolae, Pieţe de capital şi eficienţa investiţiilor, Editura «Hrema», Bucureşti, 1996,
265 p.
60 Basno Cezar, Dardac Nicolae, Operaţiuni bancare, Bucureşti, Editura Tehnică şi Pedagogică,
1996.
61 Borş Ion. Relaţii valutar - financiar internaţionale. Chişinău, Editura Arc, 1999, 199 p.
62 Bratu Ştefan, Burse de valori şi tranzacţii cu valori mobiliare, Craiova, Editura
”Universitaria”, 1998, 338 p.
63 Burac Victor, Drept bancar, Chişinău, Tipografia Centrală, 1999, 177p.
64 Dedu Vasile, Managementul bancar, Editura SILIDAN’94, Bucureşti, 1996, 241 p.
65 Dedu Vasile, Gestiunea bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia 2-a, 1999,
351 p.
66 Floricel Constantin, Relaţii valutar financiar internaţionale, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1998, 367 p.
67 Gust Marius, Management bancar, Bucureşti Editura, Independenţa Economică, 1999, 326 p.
68 Gaftoniuc Simona. Practici bancare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1995
69 Gradu Mihaela, Tranzacţii bursiere. Pieţele futures şi de opţiuni, Bucureşti Editura
“Economică”, 1995, 207 p.
70 Grigoriţă Cornelia, Activitate bancară, Chişinău Editura Cartier, 2005, 420 p.
71 Ionescu Lucian, Băncile şi operaţiunile bancare. Institutul Bancar Român. Bucureşti, Editura
Economică, 1996, 524 p.
72 Tomozei Vlad, Enicov Igor, Oboroc Iurie, Diversitatea dobânzilor. Chişinău, Evrica, 2003
73 Patraş Mihai, Reforma monetară şi politică bancară, // Republica Moldova: dimensiunile
reformelor, Chişinău, Editura Pontos, 2002, 343 pp.234-232
74 Pecican Eugen Ştefan. Piaţa valutară, bănci şi econometrie. Bucureşti, Editura Economică,
2000, 320 p.
75 Roxin Luminiţa, Gestiunea riscurilor bancare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1997, 257 p.
76 Stoica Maricica, Management bancar. Bucureşti, Editura. Economică, 1999, 224 p.
77 Basno Cezar, Dardac Nicolae. Operaţiuni bancare, Editura Tehnică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1996.
78 Cocriş Vasile, Chirleşan Dan Tehnica operaţiunilor bancare. Iaşi: 2006
79 Gust Marius. Management bancar. Editura. Independenţa Economică, Bucureşti 1999, 326 p.
80 Dănilă N.,Berea A.O.“Management bancar: fundamente şi orientări”, Bucureşti, Ed.
“Economică”, 2000
81 Dedu V. .“Management bancar”, Bucureşti, Ed. “SILDAN”, 1994
82 Cociug v. Cinic L. Gestiunea riscurilor bancare. Curs universitar., Chişinău: ASEM 2008
83 Gust M., Vechiu C., Bogoi D. .“Management bancar”, Piteşti, Ed. “Independenţa
economică”, 2003
84 Ionescu C. .“Băncile şi operaţiunile bancare”, Bucureşti, Ed. “Economică”, 1996
85 Stoica M. “Management bancar”, Bucureşti, Ed. “Economică”, 1999
86 Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. “Финансовый анализ в коммерческом банке”, Москва ,
издательство “Финансы и статистика”, 2000
87 Howells Peter and Bain Keith, The economics of money, banking and finance, Addision
Weley Longman, England, 1999
88 Ionescu Lucian. Băncile şi operaţiunile bancare. Institutul Bancar Român. Editura
Economică, Bucureşti, 1996
89 Lavruşin O.I. Банковское дело, Moscova, Editura Финансы и статистика, 2000, 586 p.
90 Tomozei Vlad, Enicov Igor, Oboroc Iurie. Diversitatea dobânzilor. Chişinău, Evrica, 2003
91 Roxin Luminiţa, Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1997
92 Турбанов А. Тютюнник А Банковское дело: операции, технологии, управление. – М.:
Альпина

14
93 Articole ştiinţifice şi studii de caz puse la dispoziţie sau culese personal.

Surse statistice
1. Rapoartele anuale ale BNM (1991-2009).
2. Balanţele de plăţi ale RM, BNM (2000-2009).
3. Buletinele informative ale Bursei de Valori a Moldovei (2003-2009).
4. Rapoartele anuale ale băncilor comerciale (1991-2009).
5. Profit: Bănci şi finanţe, revistă lunară, (anii 2000-2010).
6. Cotidianul „Economistul”, (1991-2010).
7. www.bnm.md
8. www.news.ournet.md
9. www.infomarket.md
10. www.moldse.md
11. www.cnvm.md
12. www.statistica.md

Anexa 1

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova


Universitatea de Stat din Moldova
Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Prenumele, numele masterandului____________


Grupa _________

DARE DE SEAMĂ
despre efectuarea practicii de master la
(denumirea entităţii economice/companiei de asigurări
____________________)

15
Conducător ştiinţific________________

Chişinău – 2016

16