Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ L1

ANUL ȘCOLAR 2017–2018


Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Grigore Hagiu, Targu Bujor.


Clasa: a v-a
Profesor: Felea Irina
Manual: Limba Modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a V-a,
Ana Magdalena Iordăchescu – Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017

Modulul și Teme și elemente de Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de construcție a comunicării ore
învățare
1. Starter Introductions 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 2 S1
module Demonstrative pronouns dialoguri uzuale, clar articulate
The alphabet and spelling 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 11–15. 09
Times verbale uzuale și clar articulate, în situația în
Classroom objects care interlocutorul oferă ajutor pentru
Colours a facilita înțelegerea
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaționale simple (salut, bun
rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 2–4
2. Module 1 dialoguri uzuale, clar articulate
My World 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 18.09–06.10
verbale uzuale și clar articulate, în situația în
Vocabulary Countries and care interlocutorul oferă ajutor pentru
nationalities a facilita înțelegerea
Families 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Grammar be: present simple elemente specifice spațiului cultural al limbii
Unit 1a – Subject pronouns and studiate
Countries and possesssive adjectives 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Possessive ’s personaj
nationalities Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speakin Giving personal information formule conversaționale simple (salut, bun
Making friends rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Writing A personal profile 2.3. Exprimarea preferințelor
Culture After-school clubs 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
CLIL Literature participarea la dialog
Unit 1b –
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
Families însoțit de ilustrații
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 5–7
3. Module 2 dialoguri uzuale, clar articulate
Vocabulary Parts of the body 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 09-27.10
Appearance Adjectives of physical verbale uzuale și clar articulate, în situația în
description care interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 2a – Grammar have got a facilita înțelegerea
Parts of the Singular and plural 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
body nouns elemente specifice spațiului cultural al limbii
Speaking Looking after pets studiate
Giving instructions 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Unit 2b – Writing Describing people personaj
Adjectives Culture Pets 2.3. Exprimarea preferințelor
of physical CLIL Science 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
description participarea la dialog
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple de la prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziții scurte
4. Class Group Project – 1 S8
portfolio 1 Our favourite singer or group 30.10 – 01.11

5. Progress Revision – Modules 1–2 2 S 8-9


check 1 Modular assessment test 2 – 8.11

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 5


6. Module 3 dialoguri uzuale, clar articulate S 9-11
Vocabulary Places in town 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 09 – 29.11
Places in town Landscape features verbale uzuale și clar articulate, în situația în
Grammar there is / there are care interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 3a – Prepositions of place a facilita înțelegerea
Places in town Prepositions of 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
movement elemente specifice spațiului cultural al limbii
a / an, some, any studiate
Unit 3b – Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Landscape Speaking A day out formule conversaționale simple (salut, bun
features Giving directions rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Writing Describing places – 2.3. Exprimarea preferințelor
A city guide 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Culture New Year’s Eve participarea la dialog
CLIL History 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.4. Manifestarea curiozității pentru lectura de
orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
7. Class Group Project – 1 S 12
portfolio 2 Nature in our area 04–06.12
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 12–14
8. Module 4 dialoguri uzuale, clar articulate
Vocabulary Food 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 6–20.12
Healthy Free-time activities verbale uzuale și clar articulate, în situația în
living Grammar Countable – care interlocutorul oferă ajutor pentru
S 13–14
Uncountable nouns a facilita înțelegerea
Present simple 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui 08–17.01
Unit 4a –
Food Expressing likes and personaj
dislikes 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speaking At the café formule conversaționale simple (salut, bun
Unit 4b – Ordering food rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Free-time Writing Writing a blog 2.3. Exprimarea preferințelor
activities Culture British food 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
CLIL Physical Education participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
9. Progress Revision – Modules 3–4 3 S 15–17
check 2 End of term revision 18–23.01

10. Let’s have Sketch 1 – class performance 2 S 18–19


fun! Tongue twisters and jokes 25.01–02.02

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 20–22


11. Module 5 dialoguri uzuale, clar articulate 12.O2– 02.03
Vocabulary Daily routines 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi
School life School subjects verbale uzuale și clar articulate, în situația în
Grammar Adverbs of frequency care interlocutorul oferă ajutor pentru
Word order: questions a facilita înțelegerea
Unit 5a – Expressing ability – can 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Daily routines Speaking Buying a ticket personaj
Writing A magazine article 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Culture Performing arts formule conversaționale simple (salut, bun
CLIL Maths rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Unit 5b – 2.3. Exprimarea preferințelor
School subjects 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 23–25
12. Module 6 dialoguri uzuale, clar articulate 05–23.03
Vocabulary Sport 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi
Sport for all Adjectives of opinion verbale uzuale și clar articulate, în situația în
Grammar Present continuous care interlocutorul oferă ajutor pentru
Present simple and a facilita înțelegerea
Unit 6a – Sport present continuous 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Speaking Going out personaj
Making arrangements 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Unit 6b – Writing Writing an e-mail formule conversaționale simple (salut, bun
Adjectives Culture Traditional sports rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
of opinion CLIL Language 2.3. Exprimarea preferințelor
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple de la prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
13. Class Group Project – 1 S 26
portfolio 3 Sport is fun and Healthy 26–28.03

14. Progress Revision – Modules 5–6 3 S 26–27


Check 3 Modular assessment test 29.03–6.04

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 27–29


15. Module 7 Vocabulary Rooms and furniture dialoguri uzuale, clar articulate
Gadgets 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi 23.04–11.O5
House Grammar Defi nite and verbale uzuale și clar articulate, în situația în
and home indefinite articles care interlocutorul oferă ajutor pentru
Imperative a facilita înțelegerea
Speaking Asking for information 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
Unit 7a – Giving instructions personaj
and performing 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Rooms and commands participarea la dialog
furniture Writing Telling a story starting 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
from pictures semne aflate în locuri publice pentru
Unit 7b – Culture The White House facilitarea orientării
Gadgets CLIL Art 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 6 S 30–32
16. Module 8 Vocabulary Clothes and accessories dialoguri uzuale, clar articulate 14–31.05
Weather and seasons 1.2. Identificarea semnificației unor schimburi
Celebrate! Grammar Asking for permission – verbale uzuale și clar articulate, în situația în
may / may not care interlocutorul oferă ajutor pentru a
Present simple and facilita înțelegerea
Unit 8a – present continuous 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Clothes and (extensive practice) elemente specifice spațiului cultural al limbii
Speaking Going to a party studiate
accessories Making and accepting 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
invitations formule conversaționale simple (salut, bun
Unit 8b – Writing Writing an e-message rămas, prezentare, mulțumire, instrucțiuni)
Weather and Culture Festivals around the 2.3. Exprimarea preferințelor
seasons world 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
CLIL Music participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul
de mesaje scrise simple
17. Class Group Project – 1 31.05–01.06
portfolio 4 Festivals around the world

18. Progress Revision – Modules 7–8 2 S 34


Check 4 04–08.06

19. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 1 assessment 1 11.06

20. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 2 assessment 2 14.06

21. Final Vocabulary and grammar 1 S 36


Revision 3 assessment 3 18.06

22. Let’s have Sketch 2 – class performance 1 S 36


fun! Tongue twisters and jokes 21.06

Notă: Această planificarea anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe școlare pentru limba engleză L1, clasa a V-a.
Ea urmărește structura anului școlar 2017–2018, programul național Școala altfel, zilele libere/sărbătorile legale și este în concordanță
cu ghidurile metodologice de curriculum și proiectare didactică.

S-ar putea să vă placă și