Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

DATA:26.XI.2013
CLASA:a VII A
ŞCOALA:Nr.22,Dimitrie Cantemir
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Specii ale genului epic
SUBIECTUL LECŢIEI:Nuvela-Două loturi de I.L.Caragiale/Lecută aprofundată(1)
TIPUL LECŢIEI:Lecţie de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
PROFESOR:Antofi Marian
PROPUNĂTOR:Boboc Irina

COMPETENŢE GENERALE:

1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3.Receptarea mesajului scris,din texte literare şi nonliterare,în scopuri diverse
4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,în diferite contexte de realizare,cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.1.Asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral


3.2.Recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric
4.3.Organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Din punct de vedere cognitiv:

O1-să comenteze tema nuvelei


O2-să comenteze unele secvenţe din text
O3-să comenteze semnificaţia titlului
O4-să identifice personajele principale şi cele secundare şi rolul lor în text
O5-identificarea indiciilor spaţiali şi temporali ai acţiunii nuvelei
O6-să identifice modurile de expunere din text
O7-să identifice trăsăturile genului epic
O8.-să formuleze ideile principale ale textului suport după lecturarea acestuia
O9-să identifice momentele subiectului

Din punct de vedere afectiv:

-elevii se vor implica în mod activ în rezolvarea cerinţelor propuse de profesor


-elevii vor lucra atât individual dar şi în grup cu scopul de a îşi însuşi temeinic noile informaţii oferite de profesor
-vor corela noile cunoştinţe acumulate cu cele acumulate în anii anteriori

RESURSE PROCEDURALE:

Metode didactice:expunerea,conversaţia,problematizarea,dramatizarea,lectura textului,învăţarea prin descoperire.


Forma de organizare:forma de orgaizare individual,frontal,lucrul pe grupe.

Mijloace didactice:fişe de lucru în percehi,manualul de limba şi literatura română de clasa a VII-a,volumul lui I.L.Caragiale Momente
şi schiţe.Nuvele şi povestiri.

Bibliografie.

De specialitate:

1. Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sânmihăian, Florentina ***Limba română – Manual pentru clasa a VII-a, 2000, Bucureşti,
Ed.Humanitas Educaţional;
2. I.L.Caragiale,Momente şi schiţe.Nuvele şi povestiri,,2010,Bucureşti,Ed.Litera
3. Ştefana Neagu,Luminiţa Paraipan,Texte literare din manualte alternative clasa a VII-a,2010,Bucureşti,Ed.Corint
Psihopedagogică şi metodologică:

1.Barna Andrei,Georgeta Antohe,Curs de pedagogie.Teoria instruirii şi evaluării,2004,Ed.Fundaţiei Universitare,Galaţi.


2. Crăciun Corrneliu, Metodica predării limbii şi literaturii în gimnaziu şi liceu, 2004, Editura Emia, Deva
3.Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu,2002,Cluj Napoca
Ed.Dacia.

S-ar putea să vă placă și