Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL DE MATEMATICĂ

TMMATE - decembrie 2006.

Clasa a IV – a

Numere naturale. Continutul programei de clasa a III - a iar din programa clasei a IV-a:

1. Operaţii cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000.

 Adunarea şi scăderea (terminologia "cu atât mai mult", " cu atât mai puţin");

 Înmulţirea când unul din factori are cel mult trei cifre (terminologia "de atâtea ori mai
mare"). Înmulţirea cu mai mulţi factori;

 Înmulţirea când unul din factori este o sumă (distributivitatea înmulţirii faţă de adunare şi
scădere fără a folosi terminologia). Factor comun;

 Proprietăţile adunării şi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru);

 Împărţirea cu rest (D = Î x C + R, R<Î). Împărţirea la un număr de o cifră diferită de zero şi la


un număr de două cifre diferit de zero. Împărţirea la 10, 100, 1000;

 Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor.

2. Rezolvarea problemelor cu text. Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii. Metoda
figurativă. Probleme de logică şi perspicacitate. Probleme de aflare a unui număr necunoscut (în
concentrul 0 - 100).

3. Utilizarea unităţilor de măsură (pentru lungime, capacitate, masă, timp, monede şi bancnote
actuale).

4. Utilizarea unor reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri.

Clasa aV-a

 Metode de rezolvare a problemelor de aritmetica :


o metoda grafica, metoda comparaţiei, metoda falsei ipoteze, metoda mersului invers
o Probleme de mişcare
o Probleme de perspicacitate si de numărare
o Principiul cutiei ( Principiul lui Dirichlet )
 Metoda reducerii la absurd
 Numere naturale:
o Factorul comun. Teorema împărţirii cu rest. Puteri. Reguli de calcul cu puteri.
Compararea puterilor. Ultima cifra. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte. Sisteme de
numeraţie. Divizibilitatea in N
 Mulţimi:
o Operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia, diferenţa a doua mulţimi, produs cartezian.

Clasa a VI – a

Aritmetică. Algebră

 Numere naturale, operaţii .( conţinutul programei de clasa a V - a )


 Divizibilitatea numerelor naturale. ( Proprietăţile divizibilităţii în N, Criterii de divizibilitate cu
2; 5; 10; 2n; 5n; 3; 9; 7; 11; 13. Numere prime şi numere compuse. Teorema fundamentală a
aritmeticii. C.m.m.d.c. si c.m.m.m.c.; [a,b] · (a,b) = a · b. Numere prime între ele. a‌‌│bc şi (a,b)
= 1 → a│c. )
 Operaţii cu numere raţionale pozitive (conţinutul programei de clasa
 a VI-a)
 Rapoarte şi proportii. ( Rapoarte, proporţii, mărimi direct/invers proporţionale. Şir de
rapoarte egale)

 Geometrie
 Punct. Dreaptă. Semidreaptă. Segment. (conţinutul programei scolare)
 Unghi (conţinutul programei şcolare şi în plus teorema reciprocă a unghiurilor opuse la vârf )
 Construcţii geometrice cu rigla şi compasul

Clasa a VII – a

Aritmetică.Algebră

 Multimea numerelor întregi (conţinutul programei de clasa a VI-a)


 Multimea numerelor raţionale (conţinutul programei de clasa a VII-a)
 Multimea numerelor reale (conţinutul programei de clasa a VII-a şi în plus : Proprietăţile
modulului, minim, maxim, partea întreagă, partea fracţionară, aproximări)
 Reguli de calcul cu radicali (conţinutul programei de clasa a VII-a , în plus formula radicalilor
dublii)

Geometrie

 Triunghiul ( conţinutul programei de clasa a VI- a)


 Patrulatere (conţinutul programei de clasa a VII-a)
 Probleme de coliniaritate. Probleme de concurenţă.
 Construcţii geometrice cu rigla şi compasul.

Clasa a VIII– a
Aritmetică.Algebră

 Divizibilitate în Z
 Multimea numerelor reale (continutul programei de clasa a VII-a si in plus : -Proprietăţile
modulului, minim, maxim, partea întreagă, partea fracţionară, aproximări, comparări, ordonări;
 Intervale de numere reale, operaţii cu intervale
 Calcule cu radicali de ordinul al doilea, raţionalizări)

 Calcule cu numere reale reprezentate prin litere


 Formule de calcul prescurtat, descompuneri

Geometrie

 Cercul. Poligoane regulate. Patrulatere inscriptibile


 Inegalităţi geometrice. Probleme de maxim şi de minim
 Probleme de coliniaritate. Probleme de concurenta.
 Construcţii geometrice cu rigla şi compasul.
 Puncte, drepte, plane:-poziţiile relative a două drepte în spaţiu, unghiul a două drepte în
spaţiu, drepte perpendiculare
 Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan, dreapta paralelă cu planul, dreapta
perpendiculară pe plan
 Paralelism: teoreme de paralelism: -teorema lui Menelaos în spaţiu, teorema reciprocă a
teoremei lui Menelaos, teorema lui Thales în spaţiu,
 Axe de simetrie ale paralelipipedului dreptunghic,
 Axa de simetrie a piramidei patrulatere regulate,
 Simetria faţă de un plan,
 Secţiuni axiale în corpurile care admit axe de simetrie.

CLASA a-IX-a

ALGEBRĂ

1. Elemente de logică şi teoria mulţimilor


2. Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale
3. Funcţii . Lecturi grafice

Următoarele noţiuni şi rezultate fac parte din programă:


 Ecuaţii în numere întregi : ax  by  c ; x 2  y 2  z 2 , ecuaţia lui Pell.
 Teorema împărţirii cu rest în mulţimea numerelor întregi
 Algoritmul lui Euclid
 Indicatorul lui Euler
 Congruenţe modulo n
 Teoremele : Euler, Fermat, Wilson, Cebîşev, Dirichlet
 Mulţimi . Funcţia caracteristică de mulţime.Principiul includerii şi excluderii
 Inegalitatea mediilor. Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovski. Inegalitatea lui Holder. Inegalitatea lui
Bernoulli. Inegalitatea lui Cebîşev.
 Recurenţe liniare de ordinul I şi II , recurenţe omografice.

GEOMETRIE

1. Vectori în plan
2. Coliniaritate, concurenţă, paralelism- calcul vectorial în geometria plană

Următoarele noţiuni şi rezultate fac parte din programă:


 Teoreme de geometrie clasică . Teorema lui Stewart. Teorema lui Van-Aubel. Teorema lui Steiner.
Dreapta lui Euler. Drepte de tip Simson, etc.
 Puncte şi linii importante
 Teoreme de concurenţă şi coliniaritate

CLASA a-X-a
ALGEBRĂ

1. Mulţimi de numere (inclusiv noţiunea de logaritm)

- Puteri şi radicali
- logaritmi

GEOMETRIE

1. Numere complexe

CLASA a-XI-a
ALGEBRĂ

1. Elemente de algebră liniară (până la rezolvarea sistemelor liniare – exclusiv)

Următoarele noţiuni şi rezultate fac parte din programă:


Descompunerea unei permutări în produs de cicli disjuncţi, respectiv transpoziţii
 Determinantul de ordin n
 Formula lui Binet-Cauchy
 Regula lui Laplace de dezvoltare a unui determinant
 Teorema Hamilton-Cayley
 Polinom caracteristic, valori proprii

ANALIZĂ MATEMATICĂ

1. Mulţimea numerelor reale


2. Şiruri de numere reale
Următoarele noţiuni şi rezultate fac parte din programă :
 Mulţimi deschise, închise, compacte, densitate în R , lema intervalelor închise
 Numărabilitate, numărabilitatea lui Q , nenumărabilitatea lui R
 Puncte limită pentru şiruri.
 Limita superioară şi limita inferioară la şiruri.

CLASA a XII-a
ALGEBRĂ

1. Elemente de algebră (până la grupuri –inclusiv; fără subgrupuri)

Următoarele noţiuni şi rezultate fac parte din programă:


Mulţimi factor. Legi de compoziţie pe mulţimi factor.
Grupuri finite. Teorema lui Lagrange. Teorema lui Cauchy.
Produs direct de structuri.
Morfisme de structuri (semigrup, monoizi, etc)
Grupuri finit generate
Grupul permutărilor, cicluri, descompunerea în produs de cicluri disjuncte
Transportul de structură

ANALIZĂ MATEMATICĂ

1. Elemente de analiză matematică (până la integrabilitate – exclusiv)