Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Raport de expertizare

DIETILETER

Masterand: Livia-Andreea Cristache


Ion Ungureanu
Anul I, EPCAM
Prof. Dr. Ing. Adina Cotâr
Cuprins

1.Prezentare produs ....................................................................................................................................... 3


1.1.Metode de sinteza ............................................................................................................................... 3
1.2.Compozitia .......................................................................................................................................... 4
1.3.Identificarea pericolelor reactivului chimic ........................................................................................ 4
1.3.1.Clasificarea substantei sau amestecului ....................................................................................... 4
1.3.3.Măsuri de prim ajutor ................................................................................................................... 6
2.Manipulare și depozitare ............................................................................................................................ 6
3.Scopul utilizării reactivului ........................................................................................................................ 8
4.RAPORT DE EXPERTIZARE .................................................................................................................. 9
5.Procedura de investigare .......................................................................................................................... 12
6.Constatările expertizei ............................................................................................................................. 13
7. ANEXE ................................................................................................................................................... 14
8.Concluzii ................................................................................................................................................. 25
9.Bibliografie: ............................................................................................................................................. 26

2
1.Prezentare produs
Eterul dietilic, cunoscut și ca eter de etil, eter sulfuric, simplu eter, sau etoxietan, eu un
compus organic din clasa eterilor cu formula (C2H5)2O. E un lichid incolor, flamabil și foarte
volatil. E folosit, de obicei, ca solvent, și a fost folosit ca anestezic general. Are proprietăți
narcotice și e cunoscut ca și cauzând dependențe psihologice temporare, uneori numite
eteromanii.

1.1.Metode de sinteza

Reacţia de eliminare intermoleculară de apă din alcooli (eterificarea) – eteri simetrici –


METODA INDUSTRIALĂ.

Eterii alifatici simetrici se obţin prin combinarea în mediu acid, cu eliminare


intermoleculară de apă, a doi echivalenţi de alcool.

3
Conditii: reacţia poate fi efectuată atât în cataliză omogenă (în mediu acid: H2SO4 concentrat)
sau ȋn cataliză eterogenă (cu catalizator de oxid de aluminiu).

Cataliza omogena: H2SO4 heterogena: Al2O3, temperatura

R - OH + HO- R R - O - R + H2O

Cataliza omogena: H2SO4 heterogena: Al2O3, temperatura

H2SO4

CH3CH2OH + HO- CH2CH3 CH3CH2 - O - CH2CH3 + H3O 140oC

SN2

1.2.Compozitia
Denumirea substantei : Dietil eter

Nr index : 603-022-00-4

Numarul de inregistrare (REACH) : 01-2119535785-29-xxxx

Numarul CE : 200-467-2

Numarul CAS : 60-29-7

Formula moleculara :C4H10O

1.3.Identificarea pericolelor reactivului chimic

1.3.1.Clasificarea substantei sau amestecului

4
1.3.2.Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau directive 1999/45/CE:

Poate forma peroizi explozivi. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea
pielii. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

Unele dintre cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și
asupra mediului sune efectele narcotice.

Indicații de pericol special pentru om și mediul înonjurător:

La un contact mai lung sau repetat cu pielea poate apărea dermatită datorită acțiunii degresante a
solventului.

Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

5
1.3.3.Măsuri de prim ajutor

Simptomele de otrăvire pot apărea după multe ore, din acest motiv este necesară supravegherea
atentă a unui medic pentru cel putin 48 de ore după accident.

după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat
medicul.

după contactul cu pielea:

In general acest produs nu irită pielea.

după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet
deschise.

după înghiţire: Trebuie chemat imediat medicul.

Informații ecologice conform 1272/2008/CE:

Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic .

Nu este usor degradabil(a)

Consumul teoretic de oxigen : 5.29 mg/mg

Cantitatea teoretică de dioxid de carbon: 2,375 mg/mg

2.Manipulare și depozitare
A - Modul de manipulare:

Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate - rezervoarele se vor deschide şi manipula


cu multă atenţie.

Indicaţii în caz de incendiu sau explozie - se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis;
se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.

B - Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi


6
Mod de păstrare:

Condiţii pentru depozite şi rezervoare - Produsul se va păstra la loc rece.

Indicaţii cu privire la stocarea mixtă - Nu este necesar.

Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:

Rezervoarele se vor închide ermetic.

Rezervoarele se vor închide permiţînd ieşirea gazelor.

A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.

A se feri de căldură şi de razele soarelui.

Informatii privind proprietățile fizico-chmice

Aspect

Starea fizica : lichid (fluid)

Culoarea : incolor

Miros : usor dulceag

Pragul de acceptare al mirosului : nu exista date disponibile

Alti parametrii fizico-chimici

Punctul de topire/Punctul de inghetare: -1160C

Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere : 34.58-34.59 0C la 1.013 hPa Punctul de


aprindere: : 400C

Limite de explozie

- limita inferioară de explozie (LEL) : 1,7 % vol

- limita superioară de explozie (UEL) : 39 % vol

- Presiunea de vapori:

589,6 hPa la 20 °C

716 hPa la 25 °C
7
1.702 hPa la 50 °C

Densitatea - 0,71 g /cm³ la 20 °C

Densitatea vaporilor - 2,56 aer = 1

Solubilitatea

Solubilitatea în apă - 64,9 g /l la 20 °C

Coeficientul de partiție

n-octanol/apă (log KOW) - 1,19 (pH valoare: 7, 25 °C) (ECHA)

Carbon organic din sol-apă (log KOC)- 0,987 (ECHA)

Temperatura de autoaprindere - 175 °C – ECHA

Vâscozitatea

vâscozitatea dinamică 0,23 mPa·s la 20 °C Proprietăți explozive nici una/nici unul

Proprietăți oxidante nici una/nici unul

3.Scopul utilizării reactivului

Dietil eterul are importanță ca solvent in producerea acetatului de celuloza, ca si


combustibil.

Se mai utilizeaza si in laborator ca si solvent deoarece are solubilitate redusa in apa

Dietil eterul are o cifra cetanica mare (85-96) si este folosit ca fluid de pornire in
combinatie cu distilatele de petrol pentru motoarele pe benzina si diesel, datorita volatilitatii
ridicate si a temperaturii de autoaprindere ridicate.Fie este folosit in tari cu climat rece , pentu ca
poate ajuta la pornirea motoarelor la temperature sub zero 0C. din acelasi motiv este folosit ca si
component in amestecul pentru combustibili pentru motoarele cu carburatie pe baza de
compresie. In acest fel dietil eterul este similar cu unul dintre precursorii sai etanolul.

Dietileterul mai este folosit si in laborator ca si solvent in laborator pentru ca are


solubilitate limitata in apa. Aceasta propietate cuplata cu volatilitatea ridicata face din dietil eter
8
un solvent nepolar ideal pentru extractia lichid-lichid. Dietil eterul mai este folosit si in
domeniul medical in formulatiile farmaceutice. Un amestec de alcooli si eteri o parte dietil eter si
3 parti etanol, a fost cunoscut ca “spirit of ether”.

Dietil eterul este metabolizat de Cytochrome p450(enzimna).Dietil eterul inhiba alcool


dehidrogenaza si incetineste metabolismul etanolului. De asemenea inhiba metabolismul altor
medicamente care cer metabolism oxidative.

4.RAPORT DE EXPERTIZARE

1. Preambul

Subsemnații Livia-Andreea Cristache și Ion Ungureanu cu domiciliul in Str. Splaiul


Independenței, Nr. 290, Sector 6, Bucuresti, având funcțiile de experți în produse chimice,
alimentare şi materiale, am fost declarați ca experți în evaluarea reclamației 53/2017, înregistrată
joi, 20 octombrie 2017.

2. Sursa litigiului

Sursa litigiului este una cu acţiune asupra produsului şi anume:


S-au înregistrat suspiciuni în ceea ce priveşte solubilitatea în apă a produsului și puritatea
acestuia.

Reclamant

Reprezentant: Alexandru Constantin, în calitate de administrator

S.C. Insimex S.A. – laborator analize

Str. Doljești, nr. 9,


Bucuresti
Tel.: 021/685302
Email: lab.insimex@yahoo.com

9
Reclamat

Reprezentant: Andrei Grigore, în calitate de director general

S.C. Districhem S.R.L. – ditribuția reactivilor chimici

Str. Torcători, nr. 26,


București
Tel.: 021/361363
e-mail : distri.chem@yahoo.com

3. Istoricul litigiului

În data de 12.10.2017, S.C. Districhem S.R.L. a livrat către S.C. Insimex S.A, 2 rezervoare
de dietil eter, comandă însoțită de Certificatul de conformitate, buletinul de analiză, factura
fiscală.

După recepția produsului, acesta a fost depozitat conform cerințelor, în condiții speciale.
În data de 18.12.2017, în urma analizelor repetate pentru combustibilul amestec dietil eter-
benzina în care s-a folosit dietil eterul, s-au remarcat valori ieşite din grafic pentru parametrii
analizați.

În aceeași dată, pentru verificarea valorilor nedorite s-a folosit din stocul vechi al
laboratorului Insimex, dietil eter, livrat de aceeaşi companie, reactiv cu care analizele au ieșit în
valorile dorite.

În data de 18.10.2017 Insimex S.A. a sesizat S.C. Districhem S.R.L. problema întâmpinată,
apoi a depus plângere la Centrul ANPC, astfel s-a ajuns la conflict între Insimex S.A. și S.C.
Districhem S.R.L.

La data de 25.10.2017 a fost desemnat pentru soluționarea litigiului experții Livia-Andreea


Cristache și Ion Ungureanu.

În data de 03.11.2017 a fost înregistrată cererea de expertiză Nr. Reg. 67/03.11.2017.

În data de 15.11.2017 a fost trimisă cererea de convocare Nr. Reg. 76/15.10.2017 către
Insimex S.A. prin care se dorește o vizită în data de 17.11.2017orele 11:00 în scopul verificării
documentelor, precum și cele de achiziționare și depozitare a produsului dietil eter.

10
În data de 12.11.2017 a fost trimisă cererea de convocare Nr. Reg. 68/11.01.2017 către
firma S.C. Districhem S.R.L. în vederea controlului documentelor referitoare la depozitarea și
comercializarea produsului dietil eter.

În data de 17.11.2017 a fost efectuată vizita la sediul Insimex S.A., în care s-au verificat:
procesele verbale de recepție a produsulul, avizul de însoțire a mărfii, facturile, contractul între
părti, certificatul de conformitate corespunzătoare produsului dietil eter. S-au prelevat probe în
scopul analizei.

În data de 17.11.2017 a fost efectuată vizita la S.C. Districhem S.R.L. pentru verificarea
proceselor verbale de autoreceptie, dispoziția de livrare, avizele de expediție, graficul de livrare,
contractul între părți, certificatul de conformitate, buletinul de analiză, pentru produsul Dietil
eter. De asemenea au fost prelevate probe pentru analize.
Concluziile au fost trecute în procesul verbal Nr. Reg. 2/17.11.2017.

În data de 19.11.2017 a fost înregistrată cererea de analiză Nr. Reg. 5/19.11.2017


conform căreia se cer următoarele analize laboratorului
„Totallab”, laborator acreditat, de control a reactivilor.

Solubilitatea in apa STAS 10278-87

Determinarea puritatii ST 26-2003

În data de 22.11.2017 a fost eliberat buletinul de analize Nr. 1234 pentru produsul Dietil eter
.

4. Obiectivele expertizei

1. Evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 43/2017;

2. Determinarea stării calitative a produsului reclamat

11
3. Verificarea condițiilor în care s-a efectuat transportul

4. Verificarea condițiilor depozitării produsului cu pricina

5. Identificarea cauzelor ce au dus la rezultate nedorite ale analizelor pentru combustibilul


amestec Dietil eter-benzina în care s-a folosit Dietil eter

5.Procedura de investigare

Pentru efectuarea expertizei au fost chemați legal reprezentați ai


părților reclamante, Insimex S.A., și reclamate, S.C. Districhem S.R.L. Investigațiile au
avut loc în luna ianuarie, în zilele de 28 și 30, în scopul
verificării actelor și prelevarea probelor.
Probele prelevate au fost trimise spre analiză, laboratorului „Totallab”, laborator
acreditat, de control a reactivilor.

5. Studierea documentelor operative

1. Documente referitoare la relația între părți :

- contract între părți

2. Documente de livrare - primire :

- factura fiscală

- proces verbal de recepție

- proces verbal de autorecepție

3. Documente de transport

- foaia de parcurs

4. Documente referitoare la calitatea produsului

- certificat de conformitate
12
- buletin de analiză

Actele normative folosite:

• ST 26-2003

• ASTM E 346-03 - Metoda standard de analiza a Dimetil eterului

6.Constatările expertizei

În urma deplasării pe teren la cele două unități, Insimex S.A. și S.C. Districhem
S.R.L. s-a încheiat procesul verbal Nr. 67/ 10.12.2017, în care s-a consemnat activitatea de
control si prelevarea probelor, cu care cele două parți au fost de acord.

Analizele probelor au fost efectuate de „Totallab”, laborator acreditat, de control a


reactivilor.
În urma cererii din data 08.12.2017, Nr. Reg. 2/08.12.7

Rezultatele analizelor sunt prezentate ca anexe, drept Raport de încercări.

Analizele cerute:

• Determinarea puritatii ST 26-2003

• Solubilitatea in apa STAS 10278-87

În scopul rezolvării litigiului s-au efectuat investigații asupra produsului


Dietil eter, ambalat în recipient de sticlă produsă de S.C. AMB+ S.R.L., precum
și a transportului acestuia și depozitarea sa de către Insimex S.A. – laborator analize
respectiv de către S.C. Districhem S.R.L. și a actelor relevante contract

între părți, factura fiscală proces verbal de recepție, proces verbal de autorecepție, foaia
de parcurs, certificat de calitate, buletin de analiză.

13
AU FOST FACUTE URMĂTOARELE CONSTATĂRI:

Reactivul Dietil eter a fost depozitat corespunzător de ambele entități, Insimex S.A.,
respectiv S.C. Districhem S.R.L.

Documentele sunt conforme.

În urma analizelor efectuate de „Totallab”, laborator acreditat, de control a reactivilor


nu s-a constatat aceeasi solubilitate in apa, cu cele specificate in fisa tehnica .
Compania Districhem S.R.L este considerată răspunzătoare pentru
problemele provocate.
Insimex S.A. are dreptul să refuze produsul dietil eter 90%, lot 15.

Urmează rezolvarea conflictului între Districhem S.R.L. și firma producătoare de dietil eter
90%, lot 15, S.C. Districhem S.R.L.

7. ANEXE

Către,

Georgiana Dragomir

ANPC

Adresă: Bulevardul Aviatiei 24, sector 1, Bucureşti, România

E-mail: office@anpc.ro

Web: www.anpc.ro

Ţel.: +4-0372-131951 Fax: +4-

0213143462 Nr.Reg. 67/12.11.2017

14
FIŞA DE SESIZARE-RECLAMATIE

1. Numele şi prenumele reclamant: Alexandru Constantin


Adresă: Str. Doljesti nr. 26, Bucuresti Tel.: 021/685302

2. Denumirea şi adresa agentului economic care a comercializat produsul său a


prestart serviciul : S.C. Insimex S.A., Str. Doljesti nr. 26, Bucuresti Tel.: 021/685302

3. Denumirea şi adresa firmei producătoare : S.C. Districhem S.R.L. cu sediul social


în Str. Torcatori nr. 26, Ilfov Tel.: 021/361363

4. Produsul său serviciul reclamat (elemente de identificare şi caracterizare): Dieil eter,


puritate 90%. \
5. Data achizionarii produsului/serviciului : 12.10.2017
6. Detalii cu privire la deficienţele reclamate: Exista suspiciuni in legatura cu privire la
solubilitatea in apa a produsului si in legatura cu puritatea acestuia.
7. Pretenţiile reclamantului: Efectuarea unui expertize.
8. Produse predate pentru efectuarea cercetării şi starea calitativă a acestora: Probe de
dietil eter

15
SEMNĂTURA RECLAMANTULUI,

SEMNĂTURA

REPREZENTANTULUI ANPC CARE PREIA FIŞA

S.C. CERTÂND S.A.

STR. GEORGE ENESCU, NR.27-29, PALATUL UGIR 1903, ETAJ 3, CAMERA 7,

SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

E-mail: office@certind.ro

Web: www.certind.ro

Telefon/Fax: +40(0) 213133651

Mobil: +40(0) 742145735


Nr.Reg. 15/15.12.2017

NUMIRE EXPERȚI

Către,

Livia Cristache, Ion Ungureanu,

Aţi fost desemnati în calitate de experti pentru evaluarea reclamaţiei înregistrată vineri,
17.10.2017 de către dl.Aexandru Costantin, la sediul ANPC, prin care se atrage atenţia asupra
conformităţii produsului Dietil eter, pe care S.C. Insimex S.A., îl comercializează, produsul fiind
produs de S.C. Districhem S.R.L.

Conţinutul dosarului cauzei 68/2017, precum şi containerele cu dovezi probatorii emise


de reclamant vă vor fi puse la dispoziţie de către secretariatul nostru, prin intermediul Irina Albu,
16
persoană de contact desemnată de S.C. CERTAND S.A., pentru dosarul 68/2017

În calitate de experţi numiţi în investigarea acestei cauze, sunteţi împuternicită prin


decizia
18/15.12.2017 a S.C. CERTAND S.A., să contactaţi părţile şi oricare alre organizaţii implicate în
vicierea calităţii produsului Dietil eter care fac obiectul litingului,solicitând de la aceştia
documentele pe care le consideraţi relevante, precum şi acces în locaţiile şi la personalul pe care
îl identificaţi drept probatori pentru speţa în cauză.

Obiectivele expertizei sunt:

1. Evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 68/2017


2. Determinarea stării calitative a produselor incriminate
3. Verificarea condiţiilor în care s-a făcut transportul
4. Verificarea condiţiilor de păstrare a mărfii la furnizor şi respectiv la beneficiar
5. Verificarea procesului tehnologic la furnizor

Pentru angajarea de servicii din partea unor organizaţii de terţă parte, vă rugăm să
obţineţi în prealabil permisiunea scrisă a reprezentantului desemnat de centrul nostrum pentru
speţa 68/2017.
Vă rugăm să comunicaţi în scris persoanei de contact desemnate de centrul nostrum
acceptul dumnevoastră pentru desfăşurarea lucrărilor de expertiză în speţă 68/2017.

Data pentru depunerea raportului de expertiză, în format electronic şi tipărit pe hârtie este
08.12.2017, orele 20:00, la Lupescu Georgiana, persoană de contact desemnată de S.C.
CERTAND S.A. pentru dosarul 68/2017.

Dată :19.12.2017 Semnătura,

Director General S.C. CERTAND S.A.

17
ACCEPTARE EXPERTIZĂ

Către,

Lupescu Georgiana,

S.C. CERTAND S.A

Str. George Enescu, nr. 27-29, Palatul UGIR 1903, etaj 3, camera 7,sector 1, Bucureşti

E-mail: office@certind.ro

Web: www.certind.ro

Telefon/Fax: +40(0) 21 313 3651

Mobil: +40(0) 742 145 735

Nr. Reg. 84/21.12.2017

Subsemnatii Livia Cristache, Ion Ungureanu, ingineri chimisti, având calitatea de Experţi
în produse chimice, alimente şi materiale, cu domiciliul în Str. Splaiul Independenţei, nr. 210, bl.
P2, Sector 6, Bucureşti, acceptăm numirea ca experţi în evaluarea dosarului 68/2017,
împuterniciţi prin decizia cu nr. 18/09.12.2017 a S.C. CERTAND S.A

Data

09.12.2017

18
Experti: Livia Cristache, Ion Ungureanu

CONVOCARE FIRMĂ ACHIZITOARE

Nr. Reg. 56/09.12.2017

Către,

Directorul General al S.C. Insimex S.A.

Subsemnații, Livia Cristache, Ion Ungureanu în calitate de experti în expertizarea


produselor chimice, alimentelor şi a materialelor, numiţi experţi în evaluarea dosarului 68/2017,
împuternicit prin decizia cu nr. 18/08.12.2017 a CERTAND S.A., vă aduc la cunoştinţă că în
data de 08.12.2017, orele 11:00, ne vomi afla la sediul dumnevoastră,unde timp de 8 ore, îmi voi
desfăşura activitatiile necesare soluţionării speţei 68/2017.

Solicit ca pe parcursul investigaţiilor, un împuternicit al firmei dumnevoastră să mă


însoţească în permanentă şi de asemenea solicit ca toate documentele legate de achiziţionarea,
depozitarea şi comercializarea produsul Dietil eter să îmi fie puse la dispoziţie.

Data :

10.12.2017

Semnătura experti:

Livia Cristache

Ion Ungureanu

19
CONVOCARE FIRMĂ RECLAMATĂ

Nr. Reg. 57/10.12.2017

Către,

Directorul General al S.C. Districhem S.R.L.

Str. Doljesti nr. 34-50, ,Ilfov

Subsemnatii, Livia Cristache, Ion Ungureanu în calitate de Experti în expertizarea


produselor chimice, alimentelor şi a materialelor, numiţi experţi în evaluarea dosarului 68/2017,

împuternicit prin decizia cu nr. 18/8.12.2017 a CERTAND S.A., vă aduc la cunoştinţă că în data
de 08.12.2017, orele 11:00, mă voi afla la sediul dumnevoastră,unde timp de 8 ore, îmi voi
desfăşura activitatiile necesare soluţionării speţei 68/2017.

Solicit ca pe parcursul investigaţiilor, un împuternicit al firmei dumnevoastră să mă


însoţească în permanentă şi de asemenea solicit ca toate documentele legate de achiziţionarea,
depozitarea şi comercializarea produsul Dietil eter să îmi fie puse la dispoziţie.

PROCES VERBAL DE CONSEMNARE A INVESTIGAŢIILOR

Nr. Reg. 71/10.12.2017

Subsemnatii Livia Cristache, Ion Ungureanu, în calitate de Experţi în expertizarea


produselor chimice, alimentelor şi a materialelor, numite că experţi în evaluarea dosarului
68/2017,împuternicite prin decizia cu nr. 18/15.12.2017 a S.C CERTAND S.A., consemnez în
acest raport verbal informaţiile obţinute în urma deplasărilor efectuate în firmele în litigiu la
dosarul 68/2017

În urma deplasării pe teren la cele două unităţi se consemnează activitatea efectuată în


timpul diferitelor investigaţii, inclusive recoltarea probelor, cu care părţile au fost de accord:
Investigaţia s-a realizat în perioada 28-10.12.2017;
Investigaţia s-a desfăşurat conform contractului;
20
Investigaţiile la firma achiziţionare S.C.Insimex S.A. au avut loc pe data de 28.12.2017,
unde au fost verificate:
Procesele verbale de recepţie ale produselor;
Facturile ;

Avizul de însoţire a mărfii;


Contractul între părţi;
Certificat de conformitate Dietil Eter
Fişa tehnică de securitate;

Deasemena au fost recoltate probe din lotul respective rămase


necomercializate în vederea efectuării analizelor necesare
Investigaţiile la firma producătoare S.C. Districhem S.R.L. au avut loc la data de
12.12.2017, unde au fost verificate:

Procesele verbale de autoreceptie ale produselor;


Dispoziţia de livrare;

Avizele de expediţie a mărfii;


Certificatul de conformitate al Dietil eter;
Contractul dintre părţi;
Buletinele de analiză pentru material primă şi pentru produsul final ;

Deasemena au fost recoltate probe din lotul respective rămase nelivrat în


vederea efectuării analizelor necesare
La investigaţii au participat: expertii Livia Cristache, Ion Ungureanu şi reprezentanţi ai
celor două societăţi:

- Alexandru Constantin, în calitate de administrator al S.C.Insimex S.A.


- Andrei Grigore, în calitate de director general al S.C. Districhem S.R.L

Data

30.12.2017 Semnătura experti:

Livia Cristache
Ion Ungureanu
21
CERERE ANALIZE DE LABORATOR
Nr. Reg. 2/4.12.2017

Către,

Ing. Andreea Marinescu

OMNITEST LABORATOR

B-dul Timişoara, nr. 104A, Corpul 2, Camera 1, Sector 6

046722 Bucureşti

Tel/Fax: 021.338.58.65, 031.425.12.17

E-mail: office@omnitestlaborator.ro

Web: www.lomnitestlaborator.ro

Subsemnatii Livia Cristache, Ion Ungureanu, în calitate de experţi în expertizarea


produselor chimice,a alimentelor şi a materialelor, vă rog să-mi determinaţi/efectuaţi,următoarele
analize de laborator pentru produsul dietil-eter :
Determinarea purităţii
Determinarea solubilitatii

Data

04.01.2017

Semnătura experti :

Livia Cristache

Ion Ungureanu

22
CERERE ANALIZE DE LABORATOR

Nr. Reg. 2/14.12.2017

Către,

Ing. Ioana Crăciun

Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor C.N.I.E.P. LAREX

Sos. Vitan-Barzesti nr.11 B

042122 Bucureşti

Tel/Fax: 021.334.78.65, 021.334.57.02

E-mail: office@larex.ro

Web: www.larex.ro

Subsemnatii Livia Cristache, Ion Ungureanu în calitate de experţi în expertizarea


produselor chimice,a alimentelor şi a materialelor, vă rog să-mi determinaţi/efectuaţi,următoarele
analize de laborator pentru produsul Dietil eter :
Determinarea purităţii
Determinarea solubilitatii
Data

14.12.2017

Semnătura experti :

Livia Cristache

Ion Ungureanu

23
Nr. 46

RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE

Data 15.12.2017

Date produs:

Denumire produs: Dietil eter

Producător: S.C. Districhem S.R.L

Caracteristica Valoarea UM Valoarea Metodă de Executant Semnătura


solicitată determinată admisă încercare

90 % masă 90 ST Ion P.
26/2003
Determinarea
purităţii

Determinarea 67 ppm 84 STAS Ion P.


solubilitatii in apa
10266-87

Şef de laborator Responsabil de încercare

24
Nota 1: Prezentul Raport de încercare se referă strict la proba analizată.

Nota 2: Responsabilitatea prelevării revine strict solicitantului.

Nota 3: Prezentul Raport de încercare a fost eliberat în două exemplare, unul transmis

solicitantului şi unul păstrat în laborator.

8.Concluzii :

 Pe parcursul investigatiei litigiului, s-a verificat procesul tehnologic de obtinere a


dietil-eteruluii, precum si analizele efectuate pe produs, transportul, depozitarea si
comercializarea lui.
 In urma analizelor efectuate de catre cele doua laboratoare s-a constatat ca dietil-eterul
are puritate admisa ST 26/2003 iar solubilitatea in apa este 67 ppm fata de 84 ppm
admisa ST 10266-87
 In acest caz se recomanda efectuarea unei noi expertize in vederea verificarii activitatii
laboratorului de la care au provenit rezultatele eronate.

25
9.Bibliografie:

1. https://www.carlroth.com/
2. Ing. Didina Ghiorghiu, Ing. Eugen Marian,Conf.dr.Valeriu Sunel,
Conf.dr.Valeriu Sunel, Caracteristici Tehnice si Toxicologice a
Principalilor Reactivi Chmici, 1993, Institutul Politehnic „GH.
ASACHI” Iasi
3. D.Sandulescu si colab. „Manualul inginerului chimist, vol I si II,
Ed.Tehnica, Bucuresti, 1972
4. G.Toba, Fise toxicologice, Centrul de documentare al industriei
chimice si petroliere, Bucuresti, 1968

26