Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de lucru - Principiile dinamicii.

Tipuri de forţe
I) Completaţi tabelul de mai jos cu expresiile corespunzătoare forţelor studiate:

Forţa Expresia vectorială Expresia în modul


Greutatea ⃗⃗𝑮 = 𝒎 ∙ 𝒈
⃗⃗ G=mg

Forţa atracţiei universale 𝑴∙𝒎 𝒓 ⃗ 𝑴∙𝒎


⃗𝑭 = −𝑲 ∙ 𝑭=𝑲
𝒓𝟐 𝒓 𝒓𝟐
Forţa de frecare la alunecare ⃗⃗⃗⃗ 𝒗
𝑭𝒇 = - 𝝁 ∙ 𝑵 ∙ 𝒗 𝑭𝒇

Forţa deformatoare ⃗⃗⃗⃗


⃗ = 𝒌 ∙ ∆𝒍
𝑭 𝑭 = 𝒌 ∙ ∆𝒍

Forţa elastică ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗


𝑭𝒆 = −𝒌 ∙ ∆𝒍 𝑭𝒆 = 𝒌 ∙ ∆𝒍

Forţa centripetă ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗


𝑭𝒄𝒑 = −𝒎 ∙ 𝝎𝟐 ∙ 𝑹 𝑭𝒄𝒑 = 𝒎 ∙ 𝝎𝟐 ∙ 𝑹

Forţa de inerţie ⃗⃗⃗ ⃗


𝑭𝒊 = −𝒎 ∙ 𝒂 𝑭𝒊 = 𝒎 ∙ 𝒂

Forţa centrifugă ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗


𝑭𝒄𝒇 = 𝒎 ∙ 𝝎𝟐 ∙ 𝑹 𝑭𝒄𝒇 = 𝒎 ∙ 𝝎𝟐 ∙ 𝑹

Forţa rezistentă la înaintarea ⃗⃗⃗⃗


𝑭𝒓 = -𝑪 ∙ ⃗𝒗 𝑭𝒓 = 𝑪 ∙ 𝒗
unui corp solid într-un fluid
II) Citiţi cu atenţie şi alegeţi răspunsul corect.
1. Ce afirmaţie legată de forţe este falsă:
a) se compun după regula paralelogramului; b) sunt mărimi vectoriale;
c) aplicate unui corp, ii modifica masa acestuia; d) aplicate unui corp, îl pot deforma;
e) aplicate unui corp, îi modifica viteza acestuia;
2. Ce afirmaţie legată de principiul fundamental al dinamicii este falsă?
a) ecuaţia 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 nu ne spune nimic despre natura forţei;
b) în ecuaţia 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 forţa apare sub formă abstractă, ce măsoară oricare interacţiune;
c) relaţia 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 poartă caracterul de definiţie dinamică a forţei;
d) pentru determinarea mişcării unui sistem este suficientă ecuaţia 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎;
e) în ecuaţia 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎, masa apare ca măsură a inerţiei corpului.
3. O maşină se ciocneşte din plin de o bicicletă. Maşina suferă uşoare zgârieturi, iar bicicleta
se face praf. Acest aspect se explică astfel:
a) acţiunea şi reacţiunea nu sunt egale în acest caz;
b) forţa cu care maşina a lovit bicicleta este mai mare, deoarece maşina este mai mare;
c) forţa cu care bicicleta a lovit maşina este mai mică, deoarece bicicleta este mai mică;
d) acţiunea şi reacţiunea sunt egale, dar inerţiile fiind diferite şi efectele sunt diferite;
e) acţiunea şi reactiunea s-au aplicat în acest caz bicicletei.
4. Care dintre afirmaţii este falsă?
a) o piatră este atrasă de Pământ cu o forţă egală cu greutatea sa;
b) o piatră atrage Pământul cu o forţă egală în modul şi opusă ca sens, aplicată în centrul
Pământului;
c) efectele acestor forţe sunt egale;
d) acceleraţia cu care Pământul atrage piatra cu masa m=1kg, este g=9,8m/𝑠 2 ;
e) acceleraţia cu care aceeaşi piatră atrage Pământul este a=1,64 ∙ 10−24 𝑚/𝑠 2 .
5. Un corp se mişcă liber uniform încetinit, sub acţiunea frecării. Ce afirmaţie legată de forţa
de frecare la alunecare ( 𝐹𝑓 ) este falsă?
a) 𝐹𝑓 este conţinută în planul alunecării; b) 𝐹𝑓 creste proportional cu viteza;
c) 𝐹𝑓 este îndreptată în sens opus vitezei; d) 𝐹𝑓 este exercitată de plan asupra corpului;
e) 𝐹𝑓 se datorează întrepătrunderii asperităţilor microscopice ale corpului cu ale planului.
6. La punerea în mişcare a unui dulap este necesară o forţă de frecare mai mare sau mai mică
decât pentru a-l menţine în mişcare uniformă:
a) mai mică, deoarece în repaus nu există frecare;
b) mai mare, deoarece inerţia corpului este mai mare si in miscare scade;
c) mai mare deoarece forţa de frecare statică este mai mare decât cea cinetică;
d) mai mică, deoarece forţa de frecare statică este mai mică decât cea cinetică;
e) forţele sunt egale.
7. Un corp rămâne în repaus pe un plan înclinat de unghi 𝛼, deoarece:
a) unghiul planului este mic; b) masa corpului este mică;
c) greutatea corpului este mai mică decât reacţiunea normală a planului;
d) unghiul planului este mai mic decât unghiul de frecare;
e) nu este cunoscut coeficientul de frecare la alunecare.
8. Despre forţele elastice nu se poate afirma că:
a) sunt proporţionale cu valoarea deformaţiei; b) sunt orientate în sens opus creşterii
deformaţiei; c) sunt forţe interne, care apar în regiunile deplasate ale corpurilor solicitate;
d) sunt forţe care păstrează deformaţia permanentă a corpurilor;
e) sunt forţe sub acţiunea cărora corpurile deformate revin la forma iniţială.
9. O bară cilindrică dintr-un anumit material, de lungime iniţială 𝑙0 şi diametru 𝑑0 , este
solicitată la întindere de o forţă F, determinând alungirea ∆𝑙. Modificând aceşti parametri,
alungirea ∆𝑙 se modifică astfel: (Alegeţi afirmaţia falsă)
a) dublând forţa F, alungirea ∆𝑙 se dublează;
b) dublând şi lungimea iniţială şi forţa, alungirea devine 4∆𝑙;
c) dublând diametrul, alungirea devine ∆𝑙/2;
d) dublând lungimea, alungirea devine 2∆𝑙;
e) micşorând de 4 ori forţa, alungirea devine ∆𝑙/4.
10. Legea atracţiei universale stabilită de Newton a clarificat interacţiunea dintre toate
corpurile aflate în Univers. Despre forţa de atracţie gravitaţională nu se poate afirma că:
a) este direct proporţională cu produsul maselor;
b) este orientată pe direcţia ce uneşte centrele celor două corpuri;
c) se aplică pentru oricare pereche de corpuri din Univers;
d) este cu atât mai mare, cu cât distanţa dintre ele este mai mare;
e) variază invers proporţional cu pătratul distanţei dintre corpuri
Principiile dinamicii. Tipuri de forţe
Completaţi afirmaţiile de mai jos cu cuvinte din următoarea listă de termeni:
A. echilibru dinamic; B. frecare; C. forţa externă, neechilibrată; D. diagrama forţelor;
E. legea a II-a a dinamicii; F. cinematică; G. rezistenţa aerului; H. normală; I. viteza limită; J.
vector; K. rezultantă; L. dinamica; M. echilibru static; N. inertia; O. masa; P. alunecare; Q.
accelerarat; R. scalar; S. greutatea; Ş. două; T. forţa; U. aceluiaşi; V. Newton; W. direcţia.
1. Schimbarea stării de mişcare a unui corp este determinată de o……………………………...
2. Forţa se masoară în sistemul international în ………………………………………………...
3. …………………………………………….studiază relaţia dintre forţe si mişcarea
corpurilor.
4. ……………………...este proprietatea unui corp de a se opune schimbării stării de mişcare.
5. O ……………………………………………….reprezintă interacţiunea dintre două corpuri.
6. Un corp este……………………………………….când actionează asupra sa o forţa nenulă.
7. Acceleraţia imprimată unui corp variază direct proporţional cu forţa aplicată şi invers
proporţional cu ………………………………………………………………………………….
8. …………………………....este măsura forţei gravitaţionale ce acţionează asupra unui corp.
9. Frecarea statică este mai mare decât frecarea………………………………………………...
10. ……………………………………………..este egală cu suma a doi sau mai mulţi vectori.
11. Un corp ce se mişcă cu viteza constantă este în stare de …………………………………...
12. Un corp ce nu îşi schimbă poziţia faţă de un reper fix este în stare de……………………...
13. Forţa de frecare depinde de natura materialelor suprafeţelor aflate în contact şi de
forţa……………………………………………………………………………………………...
14. Mărimea ……………………………..unui proiectil întalnit depinde de viteza proiectilului
şi de aria suprafeţei.
15.Masa şi timpul sunt exemple de mărimi …………………………………………………….
16. Acceleraţia şi forţa sunt exemple de mărimi………………………………………………...
17. …………………………………………………………....este o forţă ce se opune mişcării.
18. Deşi ………forţe au aceeaşi mărime si acţionează in sensuri opuse, ele nu se pot anihila
reciproc atât timp cât ele acţionează asupra unor corpuri diferite.
19. Când forţa de rezistenţă din partea aerului devine egală cu greutatea unui obiect ce cade
liber, acesta atinge……………………………………………………………………………….
20. O tehnică grafică utilizată pentru a ilustra toate forţele ce acţionează asupra unui corp este
………………………………………………………………………………………………
21. Corpurile accelerează dacă există o modificare a vitezei lor sau dacă există o modificare a
…………………………………………………………………………………………………..
22. ………………... este studiul mişcării corpurilor fără a ţine cont de forţele care acţionează.
23. În principiul II al dinamicii există forţe care acţionează asupra
……………………...corp.
24. În căderea liberă, singură forţă care actionează asupra unui corp este forţa gravitaţională.
Această forţă este măsurată cantitativ de ……………………………………………...corpului.
Probleme propuse

1. Care este forţa totală care acţionează asupra unui om cu masa de 70kg, care stă pe bancheta unui
automobil ce accelerează cu 4m/s 2?
2. Un automobil se deplasează pe creasta semicirculară a unui deal, cu raza R=750m. La ce viteză se
va desprinde acesta de şosea?
3. Un cărucior pe rotile se deplasează pe bucla interioară a unui carusel. Care trebuie să fie viteza
acestuia pentru ca, în poziţia cea mai de sus, acesta să nu se desprindă de şinele caruselului.
Se dă raza de curbură a caruselului, R=150m.
4. Un corp aflat într-o cameră rotativă este aruncat spre exterior. Care trebuie să fie viteza unghiulară
de rotaţie ω, pentru ca acest corp să rămână în echilibru, lipit de perete, în timpul mişcării? Se dau:
raza R, masa m a corpului şi coeficientul de frecare μ dintre corp şi pereţii exteriori.
5. Un corp este rotit în plan vertical prin intermediul unei sfori. Care trebuie să fie viteza minimă a
corpului, astfel încât în orice punct al traiectoriei corpului, sfoara să fie bine întinsă?
6. Un om sare cu coarda elastică de pe un pod, situat la 50m deasupra unei ape. Omul cântăreşte 70kg,
iar coarda elastică netensionată are o lungime de 15m. Coarda elastică întinsă îl opreşte la 2m de
suprafaţa apei. Daca înălţimea omului este de 2m, care este constanta elastică k a corzii?
7. O bară de oţel, lungă de 3,6m si 20,3cm diametru, este parte a unui sistem hidraulic, folosit la
ridicarea automobilelor într-un garaj. Când susţine un automobil, care cântăreşte 1440kg, bara suferă o
contracţie. Care este valoarea acestei contracţii, dacă modulul lui Young pentru oţelul din care este
confecţionată bara este E = 2,02 ∙ 1010 N/m2 ?
8. Distanţa dintre Pământ şi Lună este 3,85 ∙ 108 m. Luna are masa de 1,29% din cea a Pământului.
Unde ar trebui amplasat un satelit, pentru a nu fi influenţat de gravitaţia celor două corpuri?
9. Cunoscând masa Lunii m= 7,35∙ 1022 kg,distanţa dintre centrul Lunii şi centrul Pământului r= 3,85 ∙
108 m şi raza Pământului 6378km, care este forţa de atracţie gravitaţională cu care Luna acţionează
asupra unui om cu masa de 75kg, când aceasta se află deasupra capului său? Comparaţi rezultatul
obţinut cu greutatea omului.
10. Un automobil de 1,2 tone încetineşte de la 30m/s la 10m/s, datorită unei forţe de frânare de 2,4kN.
Cât a durat deplasarea încetinită a automobilului şi pe ce distanţă s-ar deplasa acesta până la oprire?
11. Ȋn care din situaţiile a) sau b) prezentate in figura, acceleraţia corpului de masă m este mai mare?
Mişcarea are loc cu frecare, coeficientul de frecare fiind μ.

12. Un cablu uşor, ce trece peste un scripete, fără frecare, este legat de două corpuri, ca în figură. Dacă
masele celor două corpuri sunt m1 şi m2 , iar forţa de tracţiune este F, determinaţi valoarea
coeficientului de frecare la alunecare, acelaşi între corpuri şi între corpul de masă m2 şi suprafaţa
orizonatală, astfel încât corpurile să se deplaseze cu viteză constantă.