Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 08.05.2014
ŞCOALA: „Dimitrie Cantemir”, Nr. 22.
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul textului- Balada.
SUBIECTUL LECŢIEI: Textul argumentativ.
TIPUL LECŢIEI: Mixtă.
PROFESOR/ STUDENT: Boboc Irina.

COMPETENŢE GENERALE:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.5. -aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament


comunicativ adecvat;
2.1. - asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;
2.4. - adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;
2.5. - cooperarea în interacţiunile de grup;
4.1. - exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1→ Să definească termenul de argumentare.


O2→Să recunoască caracteristicile unui text argumentativ.
O3→Să identifice conectorii logici ce leagă argumentele într-un text argumentativ.
O4→Să alcătuiască un text de tip argumentativ respectând structura specifică acestuia.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:
 Conversaţia ( euristică şi catehetică);
 Discuţia colectivă;
 Expunerea;
 Învăţarea prin descoperire;

1
 Explicaţia;
 Jocul de rol;
 Tehnica R.A.F.T;

Mijloace didactice:
 Material audio-video;
 Flip-chart;
 Fişe de lucru;

Forme de organizare a activităţii:


 Frontal;
 Individual;
 Pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:
Duda, Gabriela, Analiza textului literar. Textul argumentării. Editura Humanitas,
Bucureşti, 2002.
Marinescu, Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, editura Fundaţiei
România de mâine, Bucureşti, 2002.
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.

2
Etapele lecţiei/ Activitatea Activitatea Resurse procedurale Evaluare
Durata/ profesorului elevului Metode Forme de Mijloac
Obiective org. e didac.
1.Momentul Profesorul verifică componenţa clasei şi Elevii ascultă Conversaţia Frontal
organizatoric: roagă elevii din primele bănci să împartă indicaţiile oferite de
(1') fişele de lucru. profesor.

2.Verificarea Profesorul întreabă elevii succint câteva Elevii răspund oral Conversaţia Frontal Observarea
cunoştinţelor: noţiuni din lecţia anterioară. la întrebările puse catehetică sistematică a
(3') de profesor. clasei.

3.Captarea Profesorul propune elevilor o reclamă Elevii vizionează Conversaţia Frontal Material Aprecierea
atenţiei: preluată de pe Internet în care este reclama,iar apoi euristică audio- elevilor
(4') prezentat un produs electrocasnic. discută cu video activi.
Profesorul îi întreabă care este scopul profesorul pe baza Discuţia
O2 reclamei, care sunt argumentele aduse în acesteia. colectivă
favoarea produsului şi care este
concluzia posibilului cumpărător.

4.Anunţarea Profesorul anunţă elevii titlul lecţiei de Elevii copiază titlul Expunerea Frontal Observarea
obiectivelor: zi: Textul argumentativ.După ce scrie şi principalele sistematică a
(1') titlul pe tablă, acesta notează pe tablă obiective ale lecţiei clasei.
succint cu o altă culoare principalele pe caiete.
obiective ale lecţiei:
1.Definiţia argumentării;
2.Caracteristicile textului argumentativ;
3.Clasificarea conectorilor logici.

3
5.Dirijarea Elevii vor primi o fişă de lucru( Anexa Elevii citesc timp Învăţarea Individual Flip Observarea
învăţării: 1). În acelaşi timp profesorul le va pune de 2-3 mintute prin chart sistematică a
la dipoziţie o foaie de flip chart în care textul, apoi pe baza descoperire clasei
(18') este elaborată o schemă (Anexa 2). Pe textului vor
baza textului, elevii trebuie să răspunde la
completeze schema. întrebărie puse de
profesor
Pentru a facilita completarea schemei, completând astfel
profesorul îi întreabă pe elevi o serie de schema.
întrebări:

1. Care este tema textului de mai sus?


2.Ce informaţii se dau în acest text?
3.Care este intenţia în acest text?
4.Care sunt argumentele prezentate şi
contrargumentele pentru a atrage tenţia
cititorului?
5.Care este concluzia textului?

O1 Profesorul va enunţa definiţia Expunerea Frontal


argumentării: Argumentarea este un
mijloc prin care se susţine sau se Explicaţia
demonstrează un punct de vedere
privitor la o anumită temă cu scopul de a
convinge partenerul de validitatea
opiniei exprimate.
O2 Caracteristicile textului argumentativ
sunt: tema, intenţia sau scopul,
informaţiile furnizate, explicaţiile
oferite, argumentele folosite şi concluzia
textului.

4
Notă: Orice text este argumentativ dacă
are formulate explicit o teză şi cel puţin
un argument care să o justifice. Expunerea

O3 Legătura dintre argumentele şi Elevii notează pe


explicaţiile textului se fac prin caiete informaţiile Explicaţia
intermediul unor conectori logici. oferite de profesor
şi sunt atenţi la
1. Conectori care introduc teza: părerea explicaţiile oferite
mea este că, voi demonstra că etc. de acesta.

2.Conectori care leagă argumentele de


tezele pe care le susţin : prin urmare,
aşsar, fiindcă, deoarece, întrucât etc.

3.Conectori care introduc argumente:


căci, pentru că, dovadă că, având în
vedere etc.

 conectori care introduc


primul argument: în primul
rând, prima remarcă se referă
la, mai întâi trebuie amintit
etc.
 conectori care introduc
următoarele argumente: în al
doilea rând, în continuoare,
pe de o parte, nu numai...ci şi
etc.
 conectori care introduc

5
argumentul final: în ultimul
rând, în încheiere, nu în
ultimul rând

4.Conectori care introduc concluzia:


deci, în concluzie, aşadar, prin urmare
etc.

6.Conexiunea După terminarea părţii teoretice, Fiecare grupă în Aprecierea


inversă: profesorul va organiza clasa în patru funcţie de tema verbală a
(12') grupe. Acesta va oferi fiecărei grupe primită va elabora elevilor
câte o temă. un text activi.
Se dau situaţiile: argumentativ Joc de rol Lucru pe
O4 Grupa 1- Un copil trebuie să îşi urmând structura grupe
convingă părinţii să îşi petreacă vacanţa dată de către
de vară într-un loc unde aceştia nu sunt profesor. (Anexa 2)
de acord. Folosiţi argumente pro pentru
locul pe care acesta şi-l doreşte,
prezentând şi aspectele negative ale
locului pe care părinţii l-au propus.
Grupa 2- Unul dintre elevi îşi doreşte
foarte mult un animal de companie, dar
familia nu este de acord cu acest aspect.
Aduce-ţi argumente pro pentru a
convinge părinţii.

6
Grupa 3- Sunteţi deţinătorul unei
O4 colecţii de cărţi de literatură română, dar Joc de rol Lucru pe
vreţi să o vindeţi. Aduceţi argumente grupe
pozitive pentru a vă motiva posibilul
cumpărător să vă cumpere produsul.
Grupa 4- Sunteţi de părere că cea mai
bună metodă de a vă petrece timpul liber
este să navigaţi pe Internet. Nici părinţii
şi nici profesorul nu este de acord cu
acest lucru. Argumentaţi-vă părerea
aducând în discuţie aspectele pozitive
ale utilizării acestuia.
Se alege un reprezentatn al echipei şi va
reda oral ceea ce au lucrat în echipă.
7.Asigurarea Profesorul le explică elevilor că vor Elevii redactează o Expunerea Frontal Fişă de Observarea
transferui: redacta o scurtă scrisoare de tip scrisoare urmând lucru sistematică a
(10') argumentativ în care trebuie să prezinte cerinţele Explicaţia clasei
O3 avantajele de a avea merite deosebite la menţionate în
O4 învăţătură urmând structura din Anexa Anexa 3. Tehnica Individual
3. Aceştia vor R.A.F.T.
reproduce oral ceea
ce au redactat.
8.Tema pentru Vor aduce argumente adiţionale şi vor Elevii ascultă tema Expunerea
acasă: reface structura scrisorii avute ca cerinţă şi explicaţiile Explicaţia
(1') în cadrul orei de curs. oferite de profesor.

7
8
Anexa 1

Citeşte textul de mai jos şi răspunde cerinţelor formulate:

„ În vremea când Internetul era tânăr, speranţele noastre erau mari. La fel ca în orice
dragoste aflată la început, doream să credem că noul obiect al fascinaţiei noastre ar putea
schimba lumea. Internetul a fost descris drept unealta supremă pentru încurajarea
toleranţei, pentru distrugerea naţionalismului şi pentru transformarea planetei într-un sat
global bine conectat.(...) Ei bine, Internetul, aşa cum îl ştim noi, este cu noi de două
decenii şi a fost, cu siguranţă, un factor transformator. Cantitatea de bunuri şi de servicii
disponibilă online e uluitoare. Comunicarea dincolo de graniţe e mai simplă ca niciodată:
tarifele mari ale convorbirilor telefonice internaţionale au fost înlocuite de abonamente
ieftine la Skype, în timp ce Google Translate ajută cititorii să navigheze pe paginile web
în spaniolă, mandarină, malteză şi în peste 40 de limbi. Dar, la fel cum generaţiile
precedente au fost dezamăgite să vadă că nici telegraful, nici radioul nu şi-au respectat
promisiunile privind schimbarea lumii, făcute de susţinătorii lor fervenţi*, nu am văzut o
creştere a păcii globale, a iubirii şi a libertăţii, determinate de Internet. E destul de trist,
dar o lume interconectată nu este obligatoriu şi o lume mai dreaptă.”
( Evgheni Morozov, Internetul, îm revista Dilema Veche )

*fervent-(despre oameni) care pune pasiune în ceea ce face, care lucrează cu ardoare;
înfocat, înflăcărat

9
Anexa 2

Ipoteza / Premisa
-formularea unei opinii
personale referitoare la tema
generală a subiectului avut în
vedere;
- folosirea conectorilor
specifici: în opinia mea /
din punctul meu de vedere;
S
Argumentarea
T -formularea a două argumente
care vor susţine opinia;
-prezentarea unor exemple
R potrivite;
-utilizarea
conectorilor/formulelor
U specifice (în primul rând,în al
doilea rând,pe de o parte,pe
C de altă parte,fiindcă, deoarece,
cu toate că, chiar dacă, aşa
cum,.tot aşa, de exemplu etc.)
T -folosirea verbelor de opinie
de persoana I: cred,
consider, apreciez...;
U

R
Concluzia
-formularea unei concluzii care
Ă să evidenţieze opinia; aceasta
poate fi introdusă prin structuri
precum
în concluzie / aşadar.

10
Anexa 3

R.A.F.T.
ROL: Elevul redresat la învăţătură FORMAT: Scrisoare argumentativă

AUDIENŢĂ: Colectivul clasei de elevi TEMĂ: Respectul pe care îl câştigi în faţa


prietenilor,profesorilor şi părinţilor şi dezvoltarea
gândirii prin acumularea multor informaţii.

Cerinţă: Imaginează-ţi că tocmai ţi-ai dat seama de beneficiile actului învăţării,


aducând argumente în favoarea acestuia adresând în acest sens o scrisoare
prietenilor şi colegilor tăi pentru a-i convinge să acorde mai mult timp învăţatului.

11