Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Fizica
Profesor:
Clasa: a IX-a
Subiectul lecţiei: Instrumente optice
Tipul lecţiei: lecţie mixta
Subcompetența:
 Reprezentarea instrumentele optice sub aspect constructiv în funcţie de destinaţie;
 Modelarea grafică şi analitică a imaginii unui obiect printr-o asociaţie de diverse lentile a
instrumentelor optice.

Obiectivele lecției:
 Să identifice mărimile fizice caracteristice instrumentelor optice;
 Să formuleze observaţii ,descrieri, concluzii ştiinţifice ale posibilităţilor aparatelor
optice
 Să clasifice instrumentele optice şi să reprezinte mersului razelor de lumina
 Să exprime matematic mărimile caracteristice acestora;
 Să explice funcţionarea aparatului fotografic, lupei şi a microscopului optic;
Metode şi
procedee
didactice:
M1 -
explicaţia;
M2 -
conversaţia
euristică;
M3-
demonstraţia;
M4 -
problematizarea;
M5-
studiul de caz;
M6-
compararea;
M7 -
sinteza;
M8
-descoperirea
dirijată;
M9
-descoperirea
independentă
Evenime Durat Activitatea de instruire
nt a Activitatea profesorului Activitatea elevilor
didactic
Moment 2min Profesorul salută elevii şi îi îndeamnă spre o colaborare - se pregătesc pentru
organizat frumoasă şi armonioasă pe parcursul orei asigurînd un climat lecţie,preluînd sarcinile
oric propice desfăşurării activităţii de predare – învăţare. propuse de profesor
Mesaj:În fiecare din noi este ascuns un Soare, lîsaţi-lsă
lumineze.Fiecare din noi constituie o parte din imensul
2min Univers. Studiaţi-l. Citesc cu atenţie mesajul şi
încearcă să facă o idee
asupra
lui

Evocarea 6min Propun spre rezolvare un test cerînd elevilor să expună Elevii enunţă cele trei raze
metoda razelor de lumină folosită pentru a determina grafic de lumină folosite pentru a
imaginea unui obiect printr-o lentilă subţire; să definească determina grafic imaginea
imaginile reale şi imaginile virtuale (fişa de lucru) unui obiect printr-o lentilă
subţire
Definesc imaginile reale şi
imaginile virtuale
Construiesc mersul razelor
de la obiect pînă la imagine
şi indică ce fel de imagine
Găseşte noţiunile ascunse produce lentila.
3min (anexaI) Elevii citesc cu atenţie
literele aranjate
haotic,făcînd o rezoluţie,
constatînd aproape despre ce
vor studia la ora aceasta.
Realizare 2min Prezentarea unui slide show- întroducerea în lumea Analizează imaginea şi
a instrumentelor optice. numesc aparatelor optice
sensului Recunoasteti aceste instrumente optice? reprezentate pe slide show;
-se anunţă tema răspund la întrebările
şi obiectivele lecţiei privitor la rolul lor în viaţa
Instrumentele optice de toate zilele.
„Fotografiile ....memoria în imagini”.
Probabil că nu o dată aţi avut posibilitatea să vezi un aparat Elevii noteză în caiete
4 min de fotografiat, să faci chiar fotografii.Nu o dată aţi pipăit o subiectul lecţiei propus de
lupă sau ba chiar aţi văzut o lunetă, ne mai vorbind despre profesor, notîndu-şi şi
6min marea curiozitate cu care priveaţi în obiectivul microscopului obiectivele lecţiei
la orele practice de biologie.În continuare vom avea ocazia să
aflăm şi mai multă informaţie despre diferite aparate optice,
partea principală a cărora fiind sistemul de lentile.Majoritatea
instrumentelor optice utilizate şi întâlnite (microscopul,
6min aparatul fotografic, lupa, telescopul, etc) sînt alcătuite nu
numai dintr-o lentilă subţire, ci din ansambluri de lentile, Fiecare grup prezintă
oglinzi şi alte elemente cu ajutorul cărora se obţin imagini ale aparatul optic în programa
obiectelor. Power Point
Clasa se împarte în 5 grupe: - desciind caracteriticile,
Gr.I Lupa părţile
6min -părţile ei componente; componente,construcţia
-caracteristica imaginii ce se obţine în lupă, imaginilor în ele,
-destinaţia ei în practică -avantajele şi
Gr.II Luneta dezavantajele lor,
-părţile componente ale acesteia, -modelează grafic şi analitic
-caracteristica imaginii obţinute în ea, imaginea unui obiect printr-o
-domeniul de aplicare asociaţie de diverse lentile a
Gr.III Microscopul instrumentelor optice.
6min -părţile componente ale
microscopului;
-obţinerea imaginilor şi mersul razelor prin sistemul de lentile;
-rolul şi importanţa lui în practică. - compară modul de
Gr.IV Aparatul fotografic formare a imaginii în cazul
-construcţia şi caracteristica imaginii obinute prin construcţie; ochiului normal, miop şi
6min -avantajele performante a aparatului de fotografiat. hipermetrop;
Gr.V Proiectorul stabilesc tipul de lentile cu
-caracteristicile proiectorului, care se pot corecta
-mersul razelor şi obţinerea imaginii în el defectele de vedere.
-aplicaţiile proiectorului -compară instrumentele
Profesorul propune metoda „Tehnica cubului” optice.
-Descrie(caracteristica instrumentelor optice)
8min -Compară(ce este comun şi prin ce se deosebesc Analizează mersul razelor
instrumentele optice) prin sistemul de lentile.
-Asociază(construcţia aparatului fotografic cu luneta)
Analizează(construcţia microscopului şi a lunetei) Construiesc imaginile în
Aplică(rolul lor în practică) caiete.
Argumentează pro sau contra(exprimaţi-vă atitudinea faţă de
ele)
Participă activ la discuţie
5min Profesorul împarte clasa în 3 variante pentru realizarea Elevii rezolvă individual
Reflecţia următorului subiect.Vor realiza individual următoarele problemele propuse de
probleme.(anexa 2) profesor,iar în final le
realizează.
-determină mărirea
telescopului,microscopului
;
-determină puterea optică a
obiectivului aparatului de
proiecţie

7min Se rezolvă itemii din fişă


(anexa 3) Răspund la întrebările din
fişă

Evaluare 3 min -apreciază şi notează elevii care s-au făcut remarcaţi în timpul Iau act de cele spuse
a lecţiei, motivează nota
activităţii
şcolare

Extinder 2 min Adresează clasei următoarele indicaţii: Inscriu însărcinările în


ea caiete
Elaboraţi:
-Clustering referitor la instrumentele optice;
-Comunicare : „Invenţia aparatelor optice”
-De rezolvat problemele
(anexa 4)
Anexa 1
Fişă de lucru

1. Enumeraţi cele trei raze de lumină pe care le folosim pentru a descrie grafic imaginea
unui obiect refractat printr-o lentilă subţire.

2.Completaţi:
a)Imaginea unui obiect obţinută la intersecţia razelor de lumină se numeşte
……………………… .
b)Imaginea unui obiect obţinută la intersecţia prelungirilor razelor de lumină se numeşte
……………………… .

3.Imaginea unui obiect, situat în faţa uei lentile la distanţa de 40 cm, este produsă de
cealaltă parte a lentilei în mărime naturală.Determinaţi:
1)mărimea liniară a lentilei;
2)la ce distanţă de la lentilă se află imaginea optică a obiectului;
3)distanţa focală principală a lentilei ;
4) outerea optică a lentilei.

4.Se consideră un ansamblu format din două lentile subţiri, una convergentă şi una
divergentă (figura de mai jos). Descrieţi grafic imaginea obiectului prin această asociaţie de
lentile.
Anexa 2

Varianta I

Obiectivul unui microscop produce o mărire de 50 de ori.Determinaţi distanţa focală a


ocularului, dacă mărirea microscopului este egală cu 500.

Varianta II

O lupă produce o mărire de 6 ori la acomodarea ochiului la distanţa vederii optime.Determinaţi


distanţa focală şi puterea optică a lupei.

Varianta III

Un obiect cu înălţimea de 2 m esta fotografiat de la distanţa de 5 m.Determinaţi puterea optică a


obiectivului aparatului de fotografiat, dacă înălţimea acestui obiect pe fotografie este egală cu 2
cm.
Anexa 3
A. Este adevărat sau fals:
1) Obiectivul unui instrument optic este totdeauna convergent.
2) Lupa poată să conţină şi lentile divergente.
3) Imaginea unui obiect dată de aparatul fotografic este reală, dreaptă şi mai mică decât
obiectul.
4) Imaginea unui obiect dată de microscop este virtuală, mai mare decât obiectul şi
dreaptă.
5) Microscoapele, în practică, au mai multe obiective şi oculare.
6) Instrumentele optice dau numai imagini virtuale.

B. Alegeţi răspunsul corect:


1) Un aparat fotografic are:
a) un obiectiv; b) un ocular; c) un sistem de înregistrare.

2) Un microscop formează o imagine:


a) reală; b) virtuală; c) mai mică decât obiectul.

3) Distanţa focală a unei lupe este de 5cm. Puterea sa este:


a) 5 dioptrii; b) 20 dioptrii; c) – 20 dioptrii.

4) Instrumentele optice dau imagini:


a) virtuale; b) reale; c) reale şi virtuale.

5) Lupa formează o imagine:


a) reală; b) virtuală şi răsturnată; c) virtuală şi mai mare decât obiectul.

C. Completaţi spaţiile lăsate libere din textul următor:

* Lupa este un sistem optic.......................care formează o imagine……………dacă


obiectul este aşezat între ………şi lentilă. Puterea lupei este egală cu………….ei.
* Microscopul este format din: obiectiv, partea îndreptată spre........., care dă
imagini............şi ocular, partea îndreptată spre......, care dă o imagine ..............a imaginii
reale dată de................
* Aparatul fotografic este compus din ...................... şi formează o imagine ........a unui
obiect pe un suport numit .............., iar imaginea finală se obţine pe .............
* Obiectivele cu distanţă focală variabilă se numesc......................
* Microscopul care foloseşte un fascicul de electroni se numeşte.......................
Anexa 4

Temă pentru acasă.

1) La ce distanţă de o lupă, care are f = 5cm, trebuie aşezat un obiect, pentru ca


imaginea virtuală, mai mare ca obiectul, să se formete la distanţa optimă de vedere
pentru un ochi normal ( δ = 25cm; lupa se ţine lângă ochi )?
Răspuns: 4,17cm
2) Distanţa focală a obiectivului unui microscop este de 3mm. Obiectul de pe
măsuţa microscopului se află la 3,1mm de obiectiv. Distanţa focală a ocularului este de 5cm.
Care este puterea microscopului? Care este grosismentul lui?
Răspuns: P = 600 dioptrii, G = 150x

S-ar putea să vă placă și