Sunteți pe pagina 1din 11
Prolect de Lege a comisillor de anchets partamentars Text ‘art. 4 - cadrul (1) fn catatea sa. de organ reprezentatw suprem a Poporulu roman si de unies autortate legiltoare & fri Porlomentul Romanie! are rept de ‘contol s! nctets, confet de articolele 61 lin. (1) $64 alin, (a) din Cone, Teme! legal Deciaia COR n.611/2017 Poxen opservatit 4e contro}, lar ateibutla corespunzatoare acestel functil este cea realizatd prin | intermediul comisilior permanente sau de lanchetd. in acest sens, art. 68 alin. (4) te23 Int din Constitute prevede ci "Flecare Carers Ig! constitule comisi permanente si poate insttu omisi de anchetS sau alte comis speciale” Find reglementate la nivel consttupanal, nick legea sinc eegulamentol pariamentar mu pot ignora aceastrealtate consttusonals Prin Lrmare, aceste acte normative tebule 33 le reglementeze in mod expres sisi institule proceduri, instrumentes1 mijoace sutciente, care 88 dea substant& prevedert, ‘onstitutionale.” @)__Archetapariamentarl are drept oben fercetarea, documentarea si control preblemelor de interes pub | Deciia CCR nr.411/2017 paz la dintre modaltie provlzute de Consttuse pentru reaizares acest obectv ‘onstituiecomisia de anchet® pariamentor, al ‘ire: ablect de actvitate consté in analiza ‘sau clarficarea unor situatil de fapt, a unor ‘aspecte sau fenomene sociale relevante, justifcat de interesul publie ea cunoaste ‘snumite reali cu reverberati in plan socal, juriie sau pole” | dona dire funetile Parlamentului este con (GY Rolul snchetel pariameitare este weels de 8 Critea Imprejurarie scauzele Tn care s-au produs tevenimente sau au avut loe actiun cu efecte negative, recum st stablivea conclailor, réspunderior s ‘surlor ce se impun. Deczia COR nv.411/2037 Cortes a stab 8 aceste comisl de anchets hu au abiitarea constitutionalé sau Fegulamentar $8 se pronunte asupra vinovltet s8u nevinovatle une! persoane, ci sunt expresia controll pariamenta. Scopul lr este acela de a Rémuri, dee clarifies imprejuréile I cauzele in care sau produs evenimente sau au avut loc ‘acu eu efecte negative, precum s stabiires ‘oncluzilior $1 masurilor ce se impun'. {ay Stopal_ancheter pariamentare este constatarea existente! sau inexisterfl faptelor pentru care a fost eats comisa de anchets, T8rS a stabil Gr URL de Certtudine rlspunderea‘adminisrativs, material, ‘scpiinaré sau penal a vreunel persoane, Deczia CER nr441/2017 pet? Este, prin urmare, de fortaevidente faptul ‘ceste comisi anchetesz’/veries fapte sau Imprejur’n, si nu persoane. Ele au ca scop constatarea existentel sau inexistentel faptelor pentru care a fost creat comisia de anchets, f4r8 a stablllrAspunderea administrativi, materials, disciplinars sau | rept, pin aceeast deeize, cd acestecomis ru au competenta de a da un vedic, 6 de 2 Trtocml un raport cu privire la stuatia de fant ‘anchetat prin care se vor indica conclu tare au ajuns pe baza acter sl documentetor De-catele-s consult si a audierorefectuate.* (S)__Ancheta—pariamentarl verted Tanke aaa linprejurd, 1 nu persoane. Acedsta nu se substiule anehetel Wucleare, avand un oblect 51 0 finaltate terte, ele putind coexista In ideee une! coopers olaborin late inte Insttupile statull, char dock BSealasi segmental realtatl este cercetat 51 Socumentt. DDecizia COR ne-411/2017 paa7 1 admite & aceasts activate, pxin mioacele Indicate de tge, vizeazs 0 activate jursdlebonal ar insemna ca actle, spre ‘exempiu, ale organelor de control (Garéa | Pnanciars, Curtea de Contun, Departamentul pentru Lupta Antifraud8) s8cafce aceste foxgane ca find cu caracter jurisdictional, cee 2 este inadmisibi. Aceste organe au Decieia CCR n.428/2017 Dosllitatea de a audi, de efectua/core etectuarea de expertize, de a controla, de 2 constata sivBrsrea uno fapte, de a emite ‘oncluzil recomandari si propune misuri ce se Impun a Se lus. Of, 0 atare activitate nu poate fi automat ealificata ca find una jurisdictionald, Aceste organe, ca 1 ‘comisia de anchets, nu dau verdicte prin ‘care se constatb vinovita unel persoane, ci doar constats o stare de fapt si fac Dropuneri/recomandr. Chir daca o comisie e anchets ig cepigeste atributile,"verctele’” sole nu ar putea avea fnaltate junc, votul ‘inal asupea constatrlorcomisel de anchets

S-ar putea să vă placă și