Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROPUNǍTOARE:Instit.Loureth Oprea

GRǍDINIŢA NR.44-GALAŢI

DATA:15 MAI 2006

GRUPA: PREGǍTITOARE

DENUMIREA ACTIVITǍŢII: ACTIVITATE MATEMATICǍ


TEMA: Compararea dimensiunilor obiectelor, prin măsurare
TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate de consolidare a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: Exerciţii cu material individual
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea unor comportamente constante legate de
activitatea de măsurare , utilizând etaloane nestandardizate şi unităţi de măsură
standardizate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul activităţii, copilul va putea :
- O1-Să compare lungimile a două sau mai multe obiecte;
- O2-Să estimeze care obiect este mai lung, mai scurt, ori de
aceeaşi lungime cu obiectul dat;
- O3-Să măsoare lungimi cu ajutorul unor etaloane
nestandardizate:palma, piciorul, pasul, betişoare, fâşii de hârtie,
creioane;
- O4-Să măsoare lungimi cu ajutorul riglei şi a ruletei;
- O5-Să înregistreze pe hârtie măsurile aflate (prin desene sau
cifre);
- O6- Să utilizeze în mod adecvat termenii prin care se exprimă
măsurarea dimensiunilor obiectelor.

1
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.
Exerciţii şi metode de învăţare prin cooperare:
 Amestecaţi-vă, îngheţaţi, formaţi perechi;
 Creioanele la mijloc;
 Turul galeriei;
 Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi.
ORGANIZAREA ÎNVǍŢǍRII:frontal, pe grupe, în perechi, individual
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: beţişoare, rigle, ruletă, creioane, coli de hârtie
A3, fişe matematice, panou de afişare
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 M.Ed.C-Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii –ed. a
II-a ,revizuită şi adăugită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005.
 Dumitrana, M.-Activităţi matematice în grădiniţă, Ed. Compania, Bucureşti,
2002
 Neagu, M ;Beraru, G. - Activităţi matematice în grădiniţă, Ed. AS’S, Iaşi,1995
 Păduraru, V. (coord.)- Activităţi matematice în învăţământul preşcolar,
Ed.Polirom, Iaşi, 1999
 C.C.D.-Galaţi-Suport de curs: „Învăţarea prin cooperare”-formator:M. Stanciu
DURATA: 35-40 minute.

2
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGIILE EVALUARE
DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
Moment Organizarea sălii de grupă pentru Observarea
organizatoric desfăşurarea activităţii comportamentului
Introducerea copiilor în sala de grupă. copiilor.

Formarea grupelor de lucru din câte Exerciţiul:


două perechi (4 copii/grup) ,,Amestecaţi-vă,
îngheţaţi, formaţi
perechi”

Anunţarea temei şi Se anunţă tema : ,,Compararea -conversaţia


a obiectivelor dimensiunii obiectelor, prin -explicaţia
măsurare”. -frontal
La sfârşitul activităţii, fiecare copil va
trebui să ştie să compare dimensiunile
a două obiecte, să spună care obiect
crede că e mai lung, mai scurt sau de
aceeaşi lungime cu un alt obiect; să
măsoare folosind palma, piciorul,
pasul, beţişoare sau creioane; să
măsoare cu rigla si cu ruleta .

Reactualizarea Se adresează primei echipe Exerciţiul: Evaluare orală:


cunoştinţelor întrebarea: Ce înseamnă să măsori ,,Creioanele la Analiza
măsuţa cu creionul? (să vezi câte mijloc”- răspunsurilor
lungimi de creion se cuprind în copiilor.
lungimea măsuţei) -pe grupe şi
Se cere celei de-a doua echipe să individual Observarea
explice una dintre tehnicile de comportamentului
măsurare a măsuţei cu creionul -explicaţia; copiilor
(aşezarea ,,cap la cap” a cre- -conversaţia
ioanelor/aşezarea succesivă a

3
creionului si însemnarea locului unde
s-a ajuns)
Copiii din echipa a treia vor compara
din ochi unele obiecte, estimându-le
mărimea.
Echipa a patra va explica în ce alte
moduri au aflat –în activitatea trecută-
mărimea unui obiect(prin alăturare ;
prin suprapunere, prin măsurare cu
metrul/centimetrul)

Dirijarea Fiecare grup va primi spre rezolvare Evaluare


consolidării o sarcină : membrii grupurilor1 si 2 Exerciţiul: acţional-
cunoştinţelor vor trebui să măsoare , fiecare, cu ,,Turul galeriei” practică:
palma , cu pasul si cu ruleta lăţimea -pe grupe Observarea
unei măsuţe ;membrii grupurilor 3 si -individual modului în care
4 vor măsura, fiecare, cu palma, cu copiii rezolvă
pasul si cu ruleta lungimea unui covor. sarcina dată, a
(Activitate diferenţiată). Rezultatele eficienţei ritmului
vor fi înregistrate şi afişate pe -explicaţia; de lucru
peretele sălii de clasă . Pe rând, Notarea
fiecare grup va analiza si va comenta -exerciţiul, comentariilor
rezultatele celorlalte grupuri. copiilor

(De ce nu se întâlnesc aceleaşi -problematizarea


rezultate când măsurăm cu palma şi
piciorul?)

Obţinerea Fiecare grup va primi ca sarcină - Exerciţiul: Analiza


performanţei măsurarea cu rigla a unui obiect şi ,,Creioanele la răspunsurilor.
inregistrarea măsurii prin desen sau mijloc”

4
cifre.După trecerea timpului necesar -exerciţiul;
desfăşurării acţiunii de măsurare, -conversaţia;
fiecare copil, pe rând, va citi rezultatul -explicaţia.
obţinut, apoi va pune creionul pe
masă. Odată ce a aşezat creionul,
copilul nu mai are dreptul să revină -pe grupe; (Auto)corectarea
asupra răspunsului, chiar dacă îşi dă -individual rezultatelor greşite
seama că acesta e greşit.

Asigurarea În fiecare grup se va lucra în perechi. Metoda:,,Gândiţi, Analiza


retenţiei şi Fiecare perche va primi pe fişă lucraţi în perechi, rezultatelor fişelor
transferului imaginea unui obiect, pe care va trebui comunicaţi”
să-l măsoare mai întâi cu un etalon -exerciţiul; Observarea
nestandardizat(la alegere) şi apoi cu -conversaţia; capacităţii de a
rigla. În continuare, va trebui să -explicaţia. aplica in situaţii
înregistreze grafic rezultatul obţinut. noi deprinderile
În perechi , fiecare îşi va prezenta -individual; formate
propria soluţie.Perechea se va alătura -în perechi;
celeilalte perechi aflate la masă, -în grup.
pentru a discuta rezultatele obţinute.

Încheierea Se vor face aprecieri generale şi -conversaţia Notarea lacunelor


activităţii individuale privind modul de -frontal copiilor şi a
participare la activitate.Aprecierile se măsurilor
fac prin raportarea rezultatului la ameliorative.
sarcini şi la obiective.