Sunteți pe pagina 1din 548

Manual de utilizare

MAN TGX
Cu volan multifuncţional

Engineering the Future - since 1758.


MAN Truck & Bus
ATENŢIE MENŢIUNE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR
Pentru securitatea dvs.
Acest vehicul şi structurile, suprastructurile şi modicările
sale structurale pot  utilizate numai pentru scopul în care au MAN Truck & Bus AG
fost proiectate. Trebuie respectate datele din acest manual Dachauer Straße 667
de utilizare şi instrucţiunile ecărui producător. D-80995 München
Orice neconformitate la utilizarea acestui vehicul poate avea www.mantruckandbus.com
urmări grave şi de aceea trebuie evitată. În cazul utilizării
Încheierea redactării: 04.2014
neconforme nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate.
Intervenţiile realizate neconform şi modicările aduse Ne rezervăm dreptul de a efectua modicări tehnice din motive de
vehiculului, în special la părţile constructive electronice şi la dezvoltare ulterioară.
software-ul acestora, precum şi exploatarea cu materiale © 2014 MAN Truck & Bus AG
necesare pentru funcţionare care nu sunt aprobate de
MAN Truck & Bus, pot duce la defecţiuni şi deteriorări Retipărirea, multiplicarea sau traducerea, chiar parţială, nu sunt
ale vehiculului. Urmarea poate  afectarea siguranţei în permise fără acordul scris al rmei MAN Truck & Bus AG. Toate
trac şi în funcţionare a vehiculului, ceea ce poate duce drepturile de autor legale revin exclusiv rmei MAN Truck & Bus AG.
de asemenea la anularea omologării pentru circulaţia pe Pentru efectuarea de modicări este necesar acordul scris al rmei
drumurile publice, la pierderea asigurării şi a garanţiei. MAN Truck & Bus AG. Producătorul autovehiculului nu îşi asumă
răspunderea pentru pagubele rezultate din modicările neautorizate
ale acestui manual de utilizare.

2
Manual de utilizare
MAN TGX
Cu volan multifuncţional

81.99587-8556 4. Ediţia 1
4
Documentele şi informaţiile privind vehiculul dvs.

DOCUMENTELE ŞI INFORMAŢIILE PRIVIND VEHICULUL DVS.

Documentele de însoţire a vehiculului Indicaţii privind siguranţa şi indicaţii AVERTISMENT


suplimentare în instrucţiunile de utilizare Aici se aă un cuvânt de
Odată cu vehiculul livrăm următoarele Indicaţii de bază privind securitatea în avertizare. Atrage atenţia asupra
documente: exploatarea vehiculului, vezi “Manipularea unui pericol.
– Manual de utilizare sigură a vehiculului”, Pag. 519. Aceste indicaţii privind securitatea
– Scurtă descriere Instrucţiunile de securitate şi indicaţiile avertizează asupra posibilelor
– Dovada efectuării întreţinerii suplimentare sunt marcate după cum pagube materiale.
– Documente auxiliare privind echipamentele urmează: • Indiciul oferă indicaţii despre cum
vehiculului, de exemplu instrucţiuni de pot  evitate pagubele materiale.
utilizare privind dispozitivul de control UE, ATENŢIE De aceea, trebuie să li se acorde
radio etc. Aici se aă un cuvânt de o atenţie deosebită.
Aceste documente trebuie să e întotdeauna avertizare. Atrage atenţia asupra
la îndemână în vehicul, pentru a  la dispoziţia unui pericol. Notă
ecărui utilizator. Ele trebuie înmânate Aceste indicaţii privind securitatea Aceste indicaţii oferă informaţii
ecărui deţinător, pentru că sunt o importantă avertizează asupra posibilelor suplimentare importante.
componentă a vehiculului. vătămări personale (pericol de
accidente sau de moarte). Termeni utilizaţi
Informaţii privind Manualul de utilizare • Indiciul oferă indicaţii despre cum MAN
pot  evitate pagubele materiale. Abreviere pentru MAN Truck & Bus AG.
Cuprinsul descrierii De aceea, trebuie să li se acorde
Sunt descrise toate dotările seriei constructive, o atenţie deosebită. Atelierul specializat
indiferent dacă sunt montate sau nu pe Atelier calicat pentru realizarea de lucrări
vehiculul dvs. Unele dotări sunt disponibile la camioane. Atelierul trebuie să dispună
numai după încheierea redactării sau numai de personal de specialitate calicat, precum
pe anumite pieţe. şi de uneltele şi echipamentele necesare
Datorită multitudinii de tipuri gurile din acest realizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţie în
manual de utilizare pot  diferite de vehiculul conformitate cu indicaţiile rmei MAN.
dvs. De aceea trebuie considerate reprezentări
de principiu. MAN Centrul de service
Atelier specializat aparţinând reţelei de
service MAN. Acest atelier lucrează conform

5
Documentele şi informaţiile privind vehiculul dvs.

indicaţiilor rmei MAN şi este autorizat să Alte informaţii privind vehiculul dvs. exploatarea şi întreţinerea, precum şi pentru
presteze lucrări în garanţie. condiţiile de garanţie.
Informaţii privind centrele noastre de service MAN | Service Mobile 24
MAN sunt disponibile pe internet la adresa Informaţii privind service-ul nostru mobil MAN Retragerea din circulaţie şi depozitarea
www.mantruckandbus.com. Service Mobile 24 sunt disponibile în broşura La neutilizarea vehiculului pentru perioade mai
omonimă. Aceasta a fost livrată împreună cu lungi de 3 luni sunt necesare măsuri speciale
Alte documente privind vehiculul dvs. vehiculul şi este disponibilă la toate centrele pentru ca vehiculul dvs. să e menţinut într-o
de service MAN. stare bună. Norma de fabricaţie MAN M
Scurtă prezentare 3069 Partea 3 vă oferă indicaţiile necesare
Scurta prezentare vă oferă o perspectivă Trucknology® mobil – Manual de ajutor în pentru aceasta. Acesta este disponibil la toate
de ansamblu asupra celor mai importante caz de pană | Intervenţii | Remorcare centrele de service MAN.
elemente de acţionare ale vehiculului dvs. În această broşură este descrisă efectuarea
corectă a lucrărilor de remorcare şi a Înregistrarea datelor vehiculului
Dovada efectuării întreţinerii intervenţiilor de recuperare. Se adresează
Prin aceasta atelierele specializate conrmă personalului de specialitate pentru astfel Vehiculul dvs. este echipat cu memorii de date
efectuarea conformă şi la timp a lucrărilor de de intervenţii şi nu este livrată cu vehiculul. care pot înregistra şi salva informaţii privind
întreţinere. În plus sunt specicate materialele Aceasta este disponibilă la toate centrele de starea vehiculului, specicaţiile acestuia şi
necesare funcţionării prevăzute de MAN. Din service MAN. defecţiunile. Exemple de date salvate în
acest motiv, dovada de efectuare a întreţinerii vehicul:
trebuie să se găsească în permanenţă în Directivele constructive – date de congurare a vehiculului, de
vehicul. Aceasta trebuie prezentată dacă se Montarea de structuri, suprastructuri şi exemplu de la sistemele electronice
revendică drepturi de garanţie. modicările structurale trebuie realizate în încorporate
conformitate cu directivele în vigoare ale MAN. – date de utilizare a vehiculului, de exemplu
Manual de întreţinere Directivele constructive nu sunt livrate cu kilometrajul şi consumul
Aici sunt descrise lucrările de întreţinere care vehiculul. Acestea pot  consultate pe internet, – date ale memoriei de diagnosticare
trebuie efectuate la vehiculul dvs. la www.manted.de. – date de întreţinere, de exemplu termenele
Manualul de întreţinere nu este livrat cu de întreţinere, componentele de întreţinere
vehiculul. Acesta este disponibil la toate Structurile, suprastructurile şi modicările monitorizate şi aşate
centrele de service MAN. structurale Datele vehiculului facilitează diagnosticarea
Informaţiile privind structurile, suprastructurile sistemelor vehiculului cu ocazia lucrărilor
şi modicările structurale trebuie preluate din de întreţinere şi service. În plus, acestea
documentaţia ecărui producător. Acest lucru sunt folosite în scopul dezvoltării calităţii şi
este valabil mai ales pentru informaţiile privind siguranţei vehiculelor. Pe baza acestor date nu
poate  stabilit un prol de deplasare.

6
Documentele şi informaţiile privind vehiculul dvs.

În cadrul diverselor activităţi de întreţinere şi Indicaţie privind software-ul Open Source – MAN|Support
service, aceste date pot  citite de dispozitivele – MAN TeleMatics
speciale de diagnosticare din memoriile de Unitatea de comandă telematică (TBM2) – MANTED
date. Ca urmare a remedierii unei erori datele conţine software-ul Open Source. – MAN TopUsed
din vehicul sunt permanent suprascrise sau Pentru informaţii suplimentare trimiteţi – PM-Kat
şterse. un mesaj cu întrebarea respectivă la – Pritarder
Anumite părţi din datele salvate sunt transmise MTBEE.Linuxlizenzinfo@man.eu. – TGA
centralei MAN Truck & Bus, contribuind în – TGL
mod semnicativ la depistarea şi evitarea Mărcile înregistrate – TGM
defecţiunilor, analiza erorilor, precum şi – TGS
la congurarea, optimizarea utilizării şi În acest manual de utilizare pot  folosite – TGX
textele şi imaginile de marcă incluse în
dezvoltarea vehiculelor. – TipMatic
În plus, aceste informaţii pot  utilizate în cadrul continuare. – Trucknology
anchetelor administrative sau în vederea – Trucknology Generation
Aceste mărci sunt înregistrate pentru MAN
soluţionării litigiilor în care societăţile MAN
Truck & Bus AG:
Truck & Bus sunt parte, precum şi pentru
– CLA
punerea la dispoziţia terţilor.
– D20
– D26
La utilizarea vehiculului sunt posibile situaţii
– EVB
în care datele tehnice descrise anterior pot
 utilizate, în conexiune cu alte informaţii – EVBec
(dispozitiv de control UE, proces-verbal al – MAN
– MAN AdBlue
accidentului, depoziţii ale martorilor etc.), ca
– MAN-cats
date cu caracter personal.
– MAN EBA AdBlue este o marcă înregistrată a VDA -
– MAN HelpCall Verband der Automobilindustrie e.V. (Asociaţia
La vehiculele dotate cu MAN TeleMatics,
– MAN HydroDrive producătorilor germani de automobile)
datele salvate pot  citite şi transmise şi de
– MAN Modication
dispozitivele Telematik. Detalii în acest sens
– Software original MAN Bluetooth este o marcă înregistrată a Bluetooth
pot  consultate în descrierile corespunzătoare
– Piese originale MAN SIG Inc.
ale sistemului şi în manuale.
– Accesorii originale MAN
– MAN PriTarder Dura-Bright este o marcă comercială
– MAN Service înregistrată a Alcoa Inc.
– MAN|Service Mobile24

7
Documentele şi informaţiile privind vehiculul dvs.

GEORG FISCHER GF este o marcă


înregistrată a GEORG FISCHER AG (Elveţia).

ISRI, ISRINGHAUSEN sunt mărci înregistrate


ale Isringhausen GmbH & Co KG.

MEILLER este o marcă înregistrată a Franz


Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik
GmbH & Co KG.

RINGFEDER este o marcă înregistrată a VBG


GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH.

ROCKINGER este o marcă înregistrată a


Rockinger GmbH.

TEMPOMAT este o marcă înregistrată a


Daimler AG.

UFI este o marcă înregistrată a UFI FILTERS


S.P.A.

ZF, ZF-ECOLITE, ZF ECOMID sunt mărci


înregistrate ale ZF Friedrichshafen AG.

ZF-INTARDER, INTARDER sunt mărci


înregistrate ale ZF Friedrichshafen AG.

8
Cuprins

CUPRINS

Index alfabetic ......................................................................... 533 Indicatorul direcţiei de deplasare (semnalizatorul) .......................... 60


Ştergerea, spălarea şi încălzirea parbrizului .................................. 61
Lista abrevierilor ....................................................................... 13 Deschiderea şi închiderea geamurilor ........................................... 63
Reglarea şi încălzirea oglinzilor exterioare ..................................... 65
Identicarea vehiculului ............................................................ 17 Claxonul, sirena şi tonul de avertizare de deplasare cu spatele ....... 67
Aprinderea ţigărilor ...................................................................... 70
Exploatarea vehiculului Prizele ........................................................................................ 72
Deschiderea şi închiderea uşilor, închiderea centralizată Parasolarul ................................................................................. 73
Setul de chei şi închiderea centralizată ...................................... 19 Iluminatul
Deschiderea şi închiderea din exterior a uşilor ........................... 21 Iluminatul exterior .................................................................... 74
Deschiderea şi închiderea din interior a uşilor ............................ 22 Iluminatul interior ..................................................................... 83
Deschiderea şi închiderea spaţiilor de depozitare din cabine ........... 23 Instalaţii de climatizare
Reglarea scaunelor Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a
Scaunele statice, Grammer ...................................................... 25 temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer ..................................... 87
Scaunele confort cu suspensii pneumatice, Grammer ................. 27 Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal.
Scaunele confort şi lux cu suspensie pneumatică, Isringhausen .. 29 climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer ........................ 94
Banca şi scaunul din mijloc pentru pasageri ............................... 32 Trapa rabatabilă din plafon ..................................................... 102
Încălzirea şi climatizarea scaunului ............................................ 33 Trapa glisantă ........................................................................ 103
Centurile de siguranţă .................................................................. 34 Încălzirile auxiliare
Paturile şi spaţiile de depozitare din spatele scaunelor ................... 36 Funcţionarea şi utilizarea încălzirilor auxiliare ....................... 105
Reglarea volanului ....................................................................... 39 Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Eberspächer .... 107
Vedere generală asupra elementelor de acţionare Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Calix ................ 110
Cabina şoferului Încălzirea auxiliară cu aer Eberspächer ................................ 111
Cabinele TGX ...................................................................... 40 Serviciul de bord
Cabina cu volan pe partea stângă ......................................... 42 Locaşurile, sertarele şi suporturile pentru pahare ...................... 114
Cabina cu volan pe partea dreaptă ........................................ 45 Frigiderul ............................................................................... 116
Consolă centrală .................................................................. 47 Cutia de depozitare ................................................................ 119
Tabloul de instrumente .......................................................... 48 Masa rabatabilă ..................................................................... 120
Volanul multifuncţional şi indicaţiile de pe ecran ...................... 50 Şasiul
Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ .................................. 52 Suspensia pneumatică comandată electronic (ECAS)
Lămpile de control ................................................................ 56 Funcţionarea suspensiei pneumatice ................................... 121
Indicaţiile de pe turometru şi tahometru ......................................... 58 Suspensia lamelară - pneumatică ........................................ 124

9
Cuprins

Suspensia aer - aer ............................................................ 127 Regenerarea ltrului de particule diesel ................................ 195
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie Defecţiuni la sistemul de evacuare ....................................... 200
pneumatică ........................................................................... 131 Asistenţa la frânarea de urgenţă
Axa portantă anterioară sau posterioară direcţionabilă .............. 136 Emergency Brake Assist 1 .................................................. 202
Stabilizarea activă a ruliului (CDC) .......................................... 138 Emergency Brake Assist 2 .................................................. 209
Instalaţia de gresare centralizată BEKA-MAX şi cuplajul Controlul vitezei de mers
semiremorcii cu instalaţie de gresare integrată ......................... 139 Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa
Spoilerul de acoperiş ................................................................. 140 dintre vehicule .................................................................... 217
Deschiderea şi închiderea capotei frontale .................................. 141 Reglarea şi limitarea vitezei de deplasare ............................ 224
Elementele laterale de protecţie ................................................. 142 Reglarea vitezei de deplasare cu optimizarea
Rabatarea şi coborârea manuală a cabinei .................................. 144 consumului EfcientCruise .................................................. 227
Rabatarea şi coborârea electrică a cabinei .................................. 148 Asistentul pentru menţinerea benzii de deplasare
Instalaţiile de frână Sistemul Lane-Guard .......................................................... 231
Sistemul electronic de frânare (EBS) ....................................... 152 Cutia de viteze manuală
Frâna de parcare (frâna de mână) ........................................... 164 Cutiile de viteze MAN ComfortShift şi ZF 16 S ...................... 233
Frâna de staţionare în staţii .................................................... 167 Cutia de viteze automată
Frâna de întindere ................................................................. 168 MAN TipMatic Pro ............................................................ 238
Frâna continuă MAN TipMatic Fleet ............................................................ 246
Frâna de motor, MAN PriTarder, Intarder şi MAN BrakeMatic MAN TipMatic Offroad ........................................................ 254
Utilizarea, acţiunea şi funcţia frânelor continue ..................... 169 MAN HydroDrive şi blocajele diferenţialelor .............................. 262
Frâna de motor nereglată .................................................... 170 Prizele de putere
Frâna de motor reglată şi MAN PriTarder (Retarder primar) ... 171 Priza de putere dependentă de ambreiaj pe cutia de viteze ... 266
Intarder (Retarder secundar) ............................................... 173 Priza de putere dependentă de motor pe cutia de viteze ....... 269
MAN BrakeMatic ................................................................ 175 Priza de putere la cutia de viteze automatizată ..................... 271
Deplasarea Blocajele diferenţialelor şi cutiile de transfer
Pornirea şi oprirea motorului Comutarea blocajelor diferenţialelor şi cutiilor de
Întrerupătorul general şi întrerupătorul de izolare al bateriei ... 176 transfer la vehiculele cu tracţiune integrală ........................... 274
Pornirea motorului .............................................................. 179 Blocajele diferenţialelor
După pornirea motorului acordaţi atenţie .............................. 181 Comutarea blocajelor diferenţialelor în cazul axei
Oprirea, oprirea motorului şi parcarea vehiculului .................. 186 spate motoare .................................................................... 277
Deplasarea vehiculului în caz de urgenţă ............................. 189 Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope
Oprirea motorului în caz de urgenţă ..................................... 190 Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (TPM) ........ 279
AdBlue, ltru de particule diesel, sistem de evacuare Funcţionarea cu remorcă
Exploatarea cu AdBlue ....................................................... 192 Indicaţii importante pentru siguranţă şi operare ........................ 281

10
Cuprins

Cuplajele pentru remorcă cu ştift de control Rockinger şi Lucrările periodice de vericare şi îngrijire
Ringfeder .............................................................................. 285 Poziţiile de control şi întreţinere .................................................. 401
Cuplajul pentru remorcă cu ştift de control Rockinger RO Cuprinsul lucrărilor de vericare şi îngrijire .................................. 404
56 E ...................................................................................... 288 Descrierea lucrărilor de vericare şi îngrijire
Sistemul de cuplare adâncă Ringfeder 5055AW ....................... 291 Vericările înainte de pornirea motorului
Cuplajul de remorcare ............................................................ 296 Zilnic înainte de pornirea motorului ...................................... 406
Funcţionarea cu semiremorcă Săptămânal înainte de pornirea motorului ............................ 412
Indicaţii importante pentru siguranţă şi operare ........................ 298 Lunar înainte de pornirea motorului ..................................... 415
Cuplaje pentru semiremorcă Jost JSK 36 şi JSK 37 ................. 303 La ecare 3 luni şi semestrial, înaintea pornirii motorului ....... 418
Cuplajul pentru semiremorca Jost JSK 38 ................................ 307 Vericările după pornirea motorului
Cuplajul pentru semiremorca Jost JSK 42 ................................ 311 Zilnic după pornirea motorului ............................................. 424
Dispozitivele de glisare pentru cuplajele de semiremorci Săptămânal după pornirea motorului ................................... 427
Jost JSK SL .......................................................................... 315 Lunar după pornirea motorului ............................................. 428
Cuplajul pentru semiremorci Georg Fischer SK-S 36-20 ........... 317 La deplasarea pe teren accidentat şi apă ............................. 429
Cuplajul pentru semiremorci Georg Fischer SK-S 38-36 ........... 320
Dispozitiv de ridicare pentru cuplajele de semiremorcă Funcţionarea în mers
Georg Fischer ....................................................................... 323 Rodajul ..................................................................................... 431
Suprastructurile de schimb Deplasarea economică .............................................................. 432
Suprastructura de schimb ....................................................... 326 Aparatul de control UE (Memoria deplasărilor) ............................. 437
Alte dotări Încărcarea vehiculului ................................................................ 438
Scara de pe cabină ................................................................ 329 Dispozitivul de imobilizare .......................................................... 439
Indicaţia sarcinii pe axă .......................................................... 331 Exploatarea pe timp de iarnă ...................................................... 440
Aerul comprimat în cabină ...................................................... 332 Deplasarea pe teren accidentat .................................................. 444
Protecţia la oprire .................................................................. 333
Saboţii de imobilizare rabatabili ............................................... 334 Autodepanarea
Interfaţă pentru camera de marşarier ....................................... 335 Roţile, anvelopele, schimbarea roţilor
Anvelopele şi roţile ................................................................. 445
Indicaţiile de pe ecran şi lămpile de control Schimbarea roţilor .................................................................. 448
Indicaţiile şi mesajele privind starea vehiculului ............................ 337 Remorcarea .............................................................................. 462
Sumarul indicaţiilor şi mesajelor ................................................. 340 Pornirea externă şi ajutorul la pornire .......................................... 468
Meniul vehiculului ...................................................................... 390 Eliberarea în caz de avarie a dispozitiv. cu arc tension. ale
Instalaţiile MAN audio şi de telefon ............................................. 395 cilind. de frână şi încărcarea ext. a instalaţiei de frânare .............. 473
Acoperirea parţială a farurilor circulaţie pe partea dreaptă/stângă .. 474
Motor ....................................................................................... 479

11
Cuprins

Cureaua trapezoidală striată ...................................................... 480


Instalaţia de alimentare cu carburant .......................................... 481
Instalaţia electrică ..................................................................... 482
Înlocuirea becurilor .................................................................... 491
Filtrul de aer
Schimbarea cartuşului ltrului de aer ....................................... 508

Curăţarea şi îngrijirea
Curăţarea şi îngrijirea vehiculului ................................................ 509

Indicaţii importante pentru siguranţă şi protecţia mediului


Siguranţa
Manipularea sigură a vehiculului ............................................. 519
Protecţia mediului
Reciclarea substanţelor periculoase ........................................ 524
Manipularea în siguranţă a bateriilor ........................................ 525

Date tehnice
Denumirea vehiculului ............................................................... 527
Datele caracteristice, valori de vericare şi reglare, cantităţi
de umplere ............................................................................... 528

12
Abrevieri

ABREVIERI

A ECAS Electronically Controlled Air Suspension (Suspensie


A Amperi pneumatică comandată electronic)
ABS Sistem antiblocare EDC Electronic Diesel Control (Injecţie de motorină controlată
ACC Adaptive Cruise Control (controlul vitezei pe baza mărimii electronic)
distanţei) EFR Control electronic al şasiului
ADR Accord International pour le transport de Marchandises EOL End Of Line
Dangereuses sur Route (Acord internaţional pentru transportul EPB Instalaţie de frână electropneumatică
rutier al mărfurilor periculoase) ESP Program electronic pentru stabilitate
AGR Recirculare gaze EU Uniunea Europeană
ASF Vehicul de colectare a deşeurilor EVB Exhaust–Valve–Brake (Frâna pe evacuare)
ASR Control patinare transmisie
F
C FAME Fatty Acid Methyl Ester (biodiesel)
CAN Controller Area Network (Reţea locală cu controler) FBA Instalaţie frână de parcare
CC Cruise Control (Controlul vitezei) FFR Calculator de conducere a vehiculului
CDC Continuous Damping Control (Reglarea liniară a amortizoarelor FGB Limitarea vitezei de deplasare
suspensiei) FGR Reglarea vitezei de deplasare
CNG Compressed Natural Gas (Gaz natural comprimat) FIN Nr. de identicare al vehiculului
CR Common Rail FMI Failure Mode Identikation (Tipul defecţiunii)
CRT Continously Regeneration Trap (Filtru de cenuşă cu FWI Interval exibil de întreţinere
autoregenerare) FWS Sistem exibil de întreţinere

D G
DD Direct Drive (Treaptă de viteză în priză directă) GDK Catalizator motorină comandat (Tratarea ulterioară a gazelor
DIAG Întreg vehiculul OBDU (On-Board Diagnostic Unit) arse)
DPF Filtru de particule diesel GPS Global Positioning Systems
GSM Global System for Mobile Communications
E GTY Off-Bord Vehicle Gateway (Modul radio)
EBA Emergency Brake Assist (asistenţa la frânarea de urgenţă) GUS Comunitatea Statelor Independente
EBS Electronic Brake System (Sistem electronic de frânare)
ECAM Electronically controlled air management (Gestionarea aerului H
comandată electronic, înlocuit prin PSC) HGB Limitator viteză maximă

13
Abrevieri

HGS Schimbare hidrostatică a vitezelor (fără leviere) P


HYDRO MAN HydroDrive PSC Pneumatic System Controller (Gestionarea aerului comandată
electronic)
I PTM Power Train Manager (comanda trenului motor)
INST Instrumentare
R
K RAS Rear Axle Steering (Direcţie axă spate)
K1 Circuit de frână 1 (exemplu) RME Metil-ester din rapiţă
KSC Centru de service pentru combustibil
KSM Modul special specic clientului (Unitate de comandă pentru S
schimbul extern de date) SCR Selective Catalytic Reduction
SBW RA Steer By Wire Rear Axle (Axă spate direcţionată prin cablu)
L SML Lumini de marcare laterală
LED Light emitting Diode (Diodă electroluminescentă) SPN Suspect Parameter Number (numărul mesajelor de pe ecran)
LDWS Lane Departure Warning System (sistem de avertizare privind SW Farurile
părăsirea benzii de circulaţie)
LGS Sistemul Lane-Guard (asistentul pentru menţinerea direcţiei) T
LWR Reglare distanţă de iluminare TBM Modul de bord Telematik
TCO Tahograf (aparat de control UE, memoria deplasărilor)
M TCU Transmission Control Unit (Cutie de viteze în trepte automată)
MAN CATS MAN Computer Assisted Test System (MAN Sistem de TPM Tyre Pressure Monitoring (Sistem de monitorizare a presiunii
testare asistat de calculator) în anvelope)
MFL Volan multifuncţional
MTCO Tahograf modular V
V Volţi
N VLA Axă portantă anterioară direcţionabilă
NLA Axă portantă posterioară VSM Management blocări cutie de transfer
NMV Priză de putere dependentă de motor, montată înaintea cutiei
de viteze W
W Waţi
O WSK Convertizor ambreiaj
OBD Diagnosticare On Board
OD Over Drive (Treaptă de viteză cu raport subunitar) Z
ZBR Calculator central de bord (Body Controller)

14
Abrevieri

ZWS Sistem de întreţinere cu intervale temporale

15
Abrevieri

16
Identicarea vehiculului
Nr. de identicare al vehiculului (FIN)

PLĂCUŢA DE FABRICAŢIE NR. DE IDENTIFICARE AL


(PLĂCUŢĂ DE TIP) VEHICULULUI (FIN)

Plăcuţa de fabricaţie se găseşte pe partea


pasagerului, pe stâlpul din stânga al uşii.
Pe plăcuţa de fabricaţie se găsesc următoarele
date (imaginea ilustrează un exemplu):
1 Număr omologare pentru înscrierea în
circulaţie
2 Nr. de identicare al vehiculului (serie
şasiu)
3 Greutatea totală maxim admisă din
punct de vedere legal a vehiculului
4 Greutatea totală de remorcare maxim
admisă din punct de vedere legal
5 Sarcinile maxim admise pe axe din punct Nr. de identicare al vehiculului (seria şasiului)
de vedere legal este înscris în următoarele poziţii:
6 Valoarea K (Gradul de opacitate al – pe plăcuţa de fabricaţie
gazelor de eşapament/nivel cenuşă) – pe lonjeronul longitudinal al şasiului:
7 Reglaj de bază al farurilor – dreapta faţă în faţa axei faţă sau
8 Informaţii despre omologarea în UE – dreapta faţă în spatele axei faţă (cod de
9 Greutatea totală maxim admisă din bare)
punct de vedere tehnic a vehiculului – în meniul vehiculului, vezi “Meniul
10 Greutatea totală de remorcare maxim vehiculului”, Pag. 390
admisă din punct de vedere tehnic
11 Sarcinile maxim admise pe axe din punct
de vedere tehnic
12 Număr vehicul, format din tipul
vehiculului (aici, de exemplu, 30S) şi un
număr curent
13 Denumirea întregului vehicul, vezi
“Denumirea vehiculului”, Pag. 527

17
Identicarea vehiculului
Seria motorului

TIPUL VEHICULULUI NUMĂRUL VEHICULULUI SERIA MOTORULUI

Seria motorului poate  consultată în meniul


vehiculului, vezi “Meniul vehiculului”, Pag. 390

Numărul de tip (denumit şi numărul de cod al Numărul vehiculului descrie dotarea


tipului) descrie încadrarea în seria constructivă tehnică a unui vehicul şi poate  furnizat la
şi identicarea tehnică a şasiului. Numărul de ecare solicitare tehnică privind structurile,
tip este parte a numărului FIN (numărul de suprastructurile şi modicările structurale,
identicare al vehiculului) şi poate  găsit în în locul numărului FIN. În poziţia de la 1 la
acesta, în poziţia 4 până la 6, de ex. H05. 3 conţine numărul tipului (de ex. H05) şi în
Numărul de tip este menţionat în următoarele continuare un număr din patru cifre (de ex.
locuri: 0592).
– în documentele vehiculului Numărul vehiculului este menţionat în
– pe plăcuţa de fabricaţie următoarele locuri:
– în numărul de identicare al vehiculului – pe lonjeronul transversal al şasiului dreapta
– în numărul vehiculului faţă în spatele axei faţă
– în documentele vehiculului

18
Exploatarea vehiculului
Setul de chei şi închiderea centralizată

DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA UŞILOR, ÎNCHIDEREA CENTRALIZATĂ

AVERTISMENT
Setul de chei şi închiderea
Pericol de deteriorare!
centralizată – AdBlue este foarte coroziv
(declanşează apariţia ruginii)
Setul de chei – AdBlue atacă şi cheile şi broaştele
De aceea:
Vehiculul poate  echipat cu următoarele chei:
• Păstraţi cheia curată, iar dacă
– minim 2 chei de contact, cu sau fără
este cazul spălaţi-o cu multă apă
telecomandă
curată
– suplimentar 2 sau mai multe chei de contact
fără telecomandă
– suplimentar 2 chei pentru ecare rezervor Cheia de contact cu telecomandă
de carburant
– suplimentar 2 chei pentru rezervorul de
AdBlue

1 Cheie de contact cu telecomandă


2 Cheie de contact fără telecomandă
3 Cheie pentru rezervorul de combustibil
(capac negru)
4 Cheie pentru rezervorul de AdBlue
(capac albastru)

5 Telecomandă pentru închiderea


centralizată

Dacă la apăsarea prelungită pe tasta 5


închiderea centralizată nu reacţionează, este
posibil ca bateria să e consumată. Bateriile

19
Exploatarea vehiculului
Setul de chei şi închiderea centralizată

consumate se înlocuiesc într-un atelier semnalizatoarele nu clipesc, uşile nu au


specializat. putut  blocate, de ex. din cauză că una din
uşi nu este închisă complet.
Funcţionarea închiderii centralizate – La blocarea din interior cu pârghia din uşă
se blochează numai această uşă. Cealaltă
Deblocarea: uşă rămâne deblocată.
– În cazul deblocării, de la butucul uşii se
deblochează numai uşa (şoferului sau La închiderea geamurilor şi a trapei glisante
pasagerului) în butucul căreia a fost cheia trebuie introdusă în butucul uşii
introdusă cheia. (închidere confortabilă).
– În cazul deblocării din telecomandă se
deblochează numai uşa şoferului, iar Notă
semnalizatoarele clipesc o dată. Uşa Persoanele aate în vehicul pot bloca
pasagerului rămâne blocată. Dacă uşa uşile din interior. De aceea, la părăsirea
şoferului nu este deschisă în interval de 45 vehiculului luaţi întotdeauna o cheie,
de secunde, aceasta este blocată automat pentru a putea deschide vehiculul din
la loc. Aria de acoperire a telecomenzii este exterior.
de circa 10 metri. Închiderea centralizată funcţionează indiferent
– În cazul deblocării din interior cu pârghia din dacă motorul funcţionează sau nu. Astfel, uşile
uşă, se deblochează numai această uşă (a pot  blocate de ex. cu motorul pornit cu priza
şoferului sau a pasagerului). Cealaltă uşă de putere.
rămâne blocată.
– Deblocarea din interior cu butonul de pe uşa Pierderea şi comandarea cheilor de contact
şoferului: La prima apăsare se deblochează
numai uşa şoferului, iar la a doua a se Dacă s-a pierdut o cheie, funcţionarea acesteia
deblochează uşa pasagerului. trebuie restricţionată. Pentru aceasta vehiculul
şi restul cheilor trebuie aduse la un atelier
Blocarea: specializat.
– În cazul blocării de la butucul uşii, din Comandarea unei chei (cheie de schimb din
telecomandă sau cu butonul de pe uşa cauza pierderii sau o cheie suplimentară) este
şoferului se blochează atât uşa şoferului, posibilă numai prin intermediul unui atelier
cât şi a pasagerului. În cazul blocării specializat. Pentru eliberarea cheii vehiculul
de la butucul uşii şi din telecomandă trebuie să e adus la atelier cu toate cheile de
semnalizatoarele clipesc de două ori. Dacă contact.

20
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea din exterior a uşilor

Deschiderea şi închiderea din Închiderea geamurilor şi trapei glisante Notă


(închiderea confortabilă) Atenţie la semnalizatoare!
exterior a uşilor
• Menţineţi cheia de contact 1 mai mult de 1 Dacă semnalizatoarele nu clipesc de
secundă în direcţia B 2 ori, uşile nu au putut  blocate, de ex.
Deschiderea şi închiderea cu butucul uşii
Geamurile şi trapa glisantă sunt închise. din cauză că una din uşi nu este închisă
Ambele uşi sunt blocate când semnalizatoarele complet. Pentru siguranţă vericaţi
Deblocarea şi deschiderea uşii
clipesc de două ori. trăgând de mânere dacă uşile sunt
blocate.
Deschiderea şi închiderea cu telecomanda

Deblocarea şi deschiderea uşilor

• Introduceţi cheia de contact 1 în broască şi


rotiţi-o în direcţia A
Uşa este descuiată.
• Trageţi de mânerul 2 şi deschideţi uşa

Închiderea şi blocarea uşilor • Apăsaţi tasta 5


• Trântiţi uşa cu elan uşor Uşa şoferului este deblocată, iar
• Introduceţi cheia de contact 1 în broască şi semnalizatoarele clipesc o dată.
rotiţi-o în direcţia B • Trageţi mânerul uşii 2 şi deschideţi uşa
Ambele uşi sunt blocate când semnalizatoarele
clipesc de două ori. Închiderea şi blocarea uşii
• Trântiţi uşa cu elan uşor
• Apăsaţi tasta 5
Ambele uşi sunt blocate când semnalizatoarele
clipesc de două ori.

21
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea din interior a uşilor

Deschiderea şi închiderea din sau


interior a uşilor • Apăsaţi tasta 5
Uşa şoferului este descuiată.
Închiderea şi blocarea uşilor sau
• Apăsaţi de două ori tasta 5
• Trântiţi uşa împingând-o uşor Uşa şoferului şi uşa pasagerului sunt
deblocate.
• Trageţi pârghia 3 şi deschideţi uşa

Dacă la deschiderea uşii şoferului este


emis un semnal acustic, acesta poate avea
următoarele cauze:
• Apăsaţi tasta 4 – Frâna de mână nu este acţionată.
Uşa şoferului şi uşa pasagerului sunt încuiate. – Comutatorul domeniului de deplasare nu se
aă în poziţia “N”.
Deblocarea şi deschiderea uşilor – Luminile de poziţie şi faza scurtă nu sunt
stinse.
ATENŢIE
Pericol de accidente! Notă
• Împingeţi pârghia 2 în scobitura mânerului – În cazul frânei de serviciu sau de Dacă mânerul uşii 1 este supus unei
Uşa este încuiată. parcare neutilizate vehiculul se solicitări prea puternice, de exemplu
sau poate deplasa necontrolat. prin apucarea sau sprijinirea la urcare,
– Saboţii de imobilizare asigură acesta poate  smuls. De aceea
suplimentar vehiculul împotriva mânerul uşii nu se va utiliza decât
deplasării. pentru închiderea uşii.
De aceea:
• Înainte de părăsirea scaunului
şoferului acţionaţi întotdeauna
frâna de parcare
• La oprirea de mai lungă durată a
vehiculului, parcaţi-l cu saboţi de
imobilizare împotriva deplasării

• Trageţi mânerul 2

22
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea spaţiilor de depozitare din cabine

DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA SPAŢIILOR DE DEPOZITARE DIN CABINE

Clapetă la exterior Închiderea


• Rabataţi în jos capacul spaţiului de
Deschiderea depozitare cu ajutorul cablului 4
• Închideţi cu grijă capacul spaţiului de
depozitare 2, în sistemul de închidere

Clapetă la interior

Deschiderea

• apăsaţi pârghia de sub capacul spaţiului de


depozitare 2 cu degetul în direcţia săgeţii
3 în sus

• trageţi de mânerul 1 din spatele scaunului


şoferului sau pasagerului
Capacul spaţiului de depozitare se deschide.

Spaţiul de depozitare de pe partea şoferului


este accesibil şi în cabină:
• Împingeţi scaunul şoferului în faţă, vezi
“Reglarea scaunelor”, Pag. 25
• Rabataţi în sus patul inferior, vezi “Paturile şi
• Rabataţi în sus capacul spaţiului de spaţiile de depozitare din spatele scaunelor”,
depozitare 2 Pag. 36
• Rabataţi în sus capacul 5

23
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea spaţiilor de depozitare din cabine

Închiderea
• Rabataţi în jos capacul 5

24
Exploatarea vehiculului
Scaunele statice, Grammer

REGLAREA SCAUNELOR

• Fixaţi scaunul astfel încât să puteţi


Scaunele statice, Grammer
auzi blocajul
ATENŢIE • Fixaţi centurile de siguranţă
Pericol de moarte! înainte de ecare cursă
• Poziţionaţi spătarele, înainte şi în
– Reglarea scaunelor în timpul
timpul deplasării, pe cât posibil
deplasării distrage atenţia de
vertical
la condus. Urmarea poate  un
• Nu montaţi fotolii pentru copii pe
accident grav.
scaune
– Scaunul nexat se poate deplasa
necontrolat în timpul mersului.
Virarea şi frânarea pot  în acest Elementele de acţionare
caz limitate şi urmarea poate  un
Este descrisă dotarea maximă, indiferent dacă
accident.
toate elementele de acţionare sunt montate
– Cu centura de siguranţă nexată
sau nu pe vehiculul dvs.
nu este asigurată o reţinere sigură.
1 Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare
În cazul unui accident, şoferul
2 Reglarea înclinării spătarului
şi pasagerul pot  aruncaţi din
3 Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare
scaune.
4 Reglarea poziţiei longitudinale
– În cazul spătarelor înclinate prea
(înainte/înapoi)
mult în spate, în timpul deplasării,
şoferul şi pasagerul din dreapta
sa pot aluneca în caz de accident
pe sub centura de siguranţă.
– Aceste scaune nu sunt potrivite
pentru montarea fotoliilor pentru
copii. În caz de accident, nu
este asigurată reţinerea sigură a
scaunelor pentru copii.
De aceea:
• Reglaţi scaunele numai cu
vehiculul staţionat

25
Exploatarea vehiculului
Scaunele statice, Grammer

Indicaţie • Încărcaţi sau descărcaţi suprafaţa de


aşezare până când este atinsă înălţimea
Reglaţi scaunele astfel încât spătarele să nu dorită
se frece de patul inferior. • Eliberaţi pârghia

Reglarea poziţiei longitudinale


(înainte/înapoi)

• Trageţi în sus mânerul 4


• Împingeţi scaunul înainte şi înapoi
• Eliberaţi mânerul
• Împingeţi scaunul înainte sau înapoi, până
auziţi blocajul

Reglarea înclinării spătarului

• Eliberaţi spătarul de sarcină


• Trageţi în sus pârghia 2
• Reglaţi poziţia dorită
• Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
dorită

Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare

• Trageţi în sus pârghia 1


• Reglaţi poziţia dorită (descărcarea şi
încărcarea suprafeţei de aşezare în zona
frontală)
• Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
dorită

Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare

• Trageţi în sus pârghia 3

26
Exploatarea vehiculului
Scaunele confort cu suspensii pneumatice, Grammer

Scaunele confort cu suspensii • Fixaţi scaunul astfel încât să puteţi


auzi blocajul
pneumatice, Grammer
• Puneţi-vă centurile de siguranţă
ATENŢIE înainte de plecarea în cursă
Pericol de moarte! • Poziţionaţi spătarele, înainte şi în
timpul deplasării, pe cât posibil
– Reglarea scaunelor în timpul
vertical
deplasării distrage atenţia de
• Nu montaţi fotolii pentru copii pe
la condus. Urmarea poate  un
scaune
accident grav.
– Scaunul nexat se poate deplasa
necontrolat în timpul mersului. Elementele de acţionare
Virarea şi frânarea pot  în acest
Este descrisă dotarea maximă, indiferent dacă
caz limitate şi urmarea poate  un
toate elementele de acţionare sunt montate
accident.
sau nu pe vehiculul dvs.
– Cu centura de siguranţă nexată
Încălzirea scaunului vezi “Încălzirea şi
nu este asigurată o reţinere sigură.
climatizarea scaunului”, Pag. 33.
În cazul unui accident, şoferul
1 Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare
şi pasagerul pot  aruncaţi din
2 Reglarea cotierelor
scaune.
3 Reglarea înclinării spătarului
– În cazul spătarelor înclinate prea
4 Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare
mult în spate, în timpul deplasării,
5 Reglarea amortizorului vertical
şoferul şi pasagerul din dreapta
(tare/moale)
sa pot aluneca în caz de accident
6 Ajutorul pentru urcare şi coborâre
pe sub centura de siguranţă.
(coborârea rapidă)
– Aceste scaune nu sunt potrivite
7 Reglarea poziţiei longitudinale
pentru montarea fotoliilor pentru
(înainte/înapoi)
copii. În caz de accident nu este
asigurată xarea sigură a fotoliilor
pentru copii.
De aceea:
• Reglaţi scaunele numai cu
vehiculul staţionat

27
Exploatarea vehiculului
Scaunele confort cu suspensii pneumatice, Grammer

Indicaţie Repetaţi procedeul pentru a ridica şi mai mult Reglarea amortizorului vertical (moale/tare)
scaunul.
– Reglaţi scaunele astfel încât spătarele să nu Reglarea mai rigidă:
se frece de patul inferior. Coborârea: • poziţionaţi pârghia 5 în direcţia de deplasare
– Scaunul poate  reglat numai încărcat şi la o • Apăsaţi în jos pârghia 4 înainte
presiune de rezervă de minimum 7 bari. Scaunul este coborât 1 treaptă.
– Înălţimea suprafeţei de aşezare poate  • Eliberaţi pârghia Reglarea mai puţin rigidă:
reglată în 8 trepte. Repetaţi procedeul pentru a coborî şi mai mult • poziţionaţi pârghia 5 în direcţia de deplasare
– Prin reglarea amortizoarelor verticale scaunul. înapoi
comportamentul scaunului poate  optim
adaptat ecărei şosele şi ecărui şofer. Reglarea înclinării spătarului Ajutorul pentru urcare şi coborâre
– Cotierele sunt rabatabile şi cu reglare (coborârea rapidă)
continuă a înclinării. Pentru urcare şi • Eliberaţi spătarul de sarcină
coborâre cotiera trebuie ridicată. • Trageţi în sus pârghia 3 Ridicarea după urcarea în vehicul:
– Ajutorul pentru urcare şi coborâre (coborârea • Reglaţi poziţia dorită • Apăsaţi butonul 6 (butonul iese)
rapidă) facilitează urcarea şi coborârea prin • Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
ridicarea şi coborârea scaunului. dorită Coborârea înainte de coborâre din vehicul:
• Apăsaţi butonul 6 (butonul intră înăuntru)
Reglarea poziţiei longitudinale Reglarea cotierelor
(înainte/înapoi)
Poziţionarea mai joasă:
• Trageţi în sus mânerul 7 • Rotiţi şurubul striat 2 spre stânga
• Împingeţi scaunul înainte şi înapoi
• Eliberaţi mânerul Poziţionarea mai înaltă:
• Împingeţi scaunul înainte sau înapoi, până • Rotiţi şurubul striat 2 spre dreapta
auziţi blocajul
Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare
Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare
• Trageţi în sus pârghia 1
Ridicarea: • Reglaţi poziţia dorită (descărcarea şi
• Trageţi în sus pârghia 4 încărcarea suprafeţei de aşezare în zona
Scaunul este ridicat 1 treaptă. frontală)
• Eliberaţi pârghia • Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
dorită

28
Exploatarea vehiculului
Scaunele confort şi lux cu suspensie pneumatică, Isringhausen

Scaunele confort şi lux • Fixaţi scaunul astfel încât să puteţi 12 Reglarea poziţiei longitudinale
auzi blocajul (înainte/înapoi)
cu suspensie pneumatică,
• Puneţi-vă centurile de siguranţă
Isringhausen înainte de plecarea în cursă
• Poziţionaţi spătarele, înainte şi în
ATENŢIE
timpul deplasării, pe cât posibil
Pericol de moarte!
vertical
– Reglarea scaunelor în timpul • Nu montaţi fotolii pentru copii pe
deplasării distrage atenţia de scaune
la condus. Urmarea poate  un
accident grav.
Elementele de acţionare
– Scaunul dexat se poate deplasa
necontrolat în timpul deplasării. Este descrisă dotarea maximă, indiferent dacă
Virarea şi frânarea pot  în acest toate elementele de acţionare sunt montate
caz limitate şi urmarea poate  un sau nu pe vehiculul dvs.
accident. Încălzirea scaunului vezi “Încălzirea şi
– Cu centura de siguranţă nexată climatizarea scaunului”, Pag. 33.
nu este asigurată o reţinere sigură. 1 Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare
În cazul unui accident, şoferul şi 2 Reglarea adâncimii pernei suprafeţei de
pasagerul din dreapta sa pot  aşezare
aruncaţi din scaune. 3 Reglarea suspensiei orizontale
– În cazul spătarelor înclinate prea 4 Reglarea cotierelor
mult în spate, în timpul deplasării, 5 Reglarea înclinării părţii superioare a
şoferul şi pasagerul din dreapta spătarului
sa pot aluneca în caz de accident 6 Reglarea înclinării spătarului
pe sub centura de siguranţă. 7 Reglarea reazemului lombar şi a
– Scaunele nu sunt potrivite pentru ghidajelor laterale
montarea fotoliilor pentru copii. În 8 Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare
caz de accident nu este asigurată 9 Reglarea amortizorului vertical
xarea sigură a fotoliilor pentru (tare/moale)
copii. 10 Ajutorul pentru urcare şi coborâre
De aceea: (coborârea rapidă)
• Reglaţi scaunele numai cu 11 Setarea poziţiei de odihnă
vehiculul staţionat

29
Exploatarea vehiculului
Scaunele confort şi lux cu suspensie pneumatică, Isringhausen

Indicaţie • Trageţi în sus pârghia 8

– Reglaţi scaunele astfel încât spătarele să nu Coborârea:


se frece de patul inferior. • Apăsaţi în jos pârghia 8
– Scaunul poate  reglat numai încărcat şi la o
presiune de rezervă de minimum 7 bari. Reglarea înclinării întregului spătar
– Prin reglarea amortizoarelor comportamentul
scaunului poate  optim adaptat ecărei • Eliberaţi spătarul de sarcină
şosele şi ecărui şofer. • Trageţi în sus pârghia 6
– Cotierele sunt rabatabile şi cu reglare • Reglaţi poziţia dorită
continuă a înclinării. Pentru urcare şi • Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
coborâre cotiera trebuie ridicată. dorită
– Ajutorul pentru urcare şi coborâre (coborârea
rapidă) facilitează urcarea şi coborârea prin Reglarea înclinării părţii superioare a
ridicarea şi coborârea scaunului. spătarului
– Reazemul lombar şi ghidajele laterale se
reglează cu ajutorul camerelor de aer din • Eliberaţi spătarul de sarcină
spătar. Aceste camere de aer pot  umate • Trageţi în sus pârghia 5
şi dezumate independent una faţă de • Reglaţi poziţia dorită
cealaltă. În acest fel, conturul spătarului este • Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
adaptat corpului. dorită

Reglarea poziţiei longitudinale Reglarea înclinării suprafeţei de aşezare


(înainte/înapoi)
• Trageţi în sus pârghia 1
• Trageţi în sus mânerul 12 • Reglaţi poziţia dorită (descărcarea şi
• Împingeţi scaunul înainte şi înapoi încărcarea suprafeţei de aşezare în zona
• Eliberaţi mânerul frontală)
• Împingeţi scaunul înainte sau înapoi, până • Eliberaţi pârghia, atunci când aţi atins poziţia
auziţi blocajul dorită

Reglarea înălţimii suprafeţei de aşezare Ajutorul pentru urcare şi coborâre


(coborârea rapidă)
Ridicarea:
Ridicarea după urcarea în vehicul:

30
Exploatarea vehiculului
Scaunele confort şi lux cu suspensie pneumatică, Isringhausen

• Apăsaţi în sus butonul 10


Dezactivarea suspensiei orizontale (blocarea ): Reglarea poziţiei de odihnă:
Coborârea înainte de coborâre din vehicul: • Rotiţi pârghia spre stânga • rabataţi în sus patul inferior, vezi “Paturile şi
• Apăsaţi în jos butonul 10 spaţiile de depozitare din spatele scaunelor”,
Reglarea reazemului lombar şi a ghidajelor Pag. 36.
Reglarea cotierelor laterale • Trageţi în sus mânerul 12 şi mânerul 11 în
acelaşi timp
Poziţionarea mai joasă: Întărirea reazemului lombar (umare): • Glisaţi scaunul în spate până la limită
• Rotiţi şurubul striat 4 spre stânga • Apăsaţi tasta anterioară sau mediană 7 • Eliberaţi mânerul
pe “+”. • Împingeţi scaunul înainte sau înapoi, până
Poziţionarea mai înaltă: auziţi blocajul
• Rotiţi şurubul striat 4 spre dreapta Înmuierea reazemului lombar (dezumare):
• Apăsaţi tasta anterioară sau mediană 7 Reglarea poziţiei de mers:
Reglarea amortizorului vertical (tare/moale) pe “– ” • Trageţi în sus mânerul 12 şi mânerul 11 în
acelaşi timp
Poziţionarea mai rigidă: Întărirea ghidajului lateral (umare): • Împingeţi scaunul spre faţă
• Poziţionaţi în jos pârghia 9 • Apăsaţi tasta posterioară 7 pe “+”. • Eliberaţi mânerul
• Împingeţi scaunul înainte sau înapoi, până
Poziţionarea mai puţin rigidă: Înmuierea ghidajului lateral (dezumare): auziţi blocajul
• Poziţionaţi în sus pârghia 9 • Apăsaţi tasta posterioară 7 pe “–”

Reglarea adâncimii pernei suprafeţei de Poziţia de odihnă


aşezare
AVERTISMENT
• Trageţi în sus pârghia 2 Pericol de accidente!
• Glisaţi perna suprafeţei de aşezare în poziţia În poziţia de odihnă, scaunul este
dorită glisat în spate până la limită.
• Eliberaţi pârghia Pedalele şi volanul nu mai pot  sigur
• Împingeţi perna suprafeţei de aşezare acţionate, în oglinzile retrovizoare nu
înainte sau înapoi, până auziţi blocajul se mai pot obţine imagini sucientă
din spate.
Reglarea suspensiei orizontale De aceea:
• Înainte de începerea deplasării,
Activarea suspensiei orizontale:
reglaţi întotdeauna poziţia de mers
• rotiţi pârghia 3 spre dreapta

31
Exploatarea vehiculului
Banca şi scaunul din mijloc pentru pasageri

Banca şi scaunul din mijloc pentru – Aceste scaune nu sunt potrivite


pentru montarea fotoliilor pentru
pasageri
copii. În caz de accident nu este
asigurată xarea sigură a fotoliilor
Descrierea
pentru copii.
Poziţiile scaunelor separate ale băncii pentru De aceea:
pasageri pentru 2 persoane şi ale scaunului • Rabataţi spătarul şi ridicaţi
din mijloc nu sunt reglabile. suprafeţele de aşezare numai cu
Spătarul scaunului din mijloc al băncii şi al vehiculul staţionat
scaunului separat din mijloc poate  rabatat în • Fixaţi spătarul astfel încât să puteţi
faţă ca suport pentru scris, suport pentru sticle auzi blocajul
şi treaptă de urcare spre pat. • Fixaţi centurile de siguranţă
Sub scaune şi bancă există spaţiu ce poate  înainte de ecare cursă
utilizat pentru depozitare. • Nu montaţi fotolii pentru copii pe
scaune
ATENŢIE Scaunul din mijloc separat nu este prezentat
Pericol de moarte! în gură.
– Rabatarea spătarului sau ridicarea
suprafeţelor de aşezare în timpul Rabatarea spătarului
deplasării vă distrage de la
condus. Urmarea poate  un Rabatarea în faţă a spătarului
accident grav. • Apăsaţi pârghia 1 în spate
– Spătarul nexat se poate rabata în • Rabataţi spătarul în faţă, până când auziţi
faţă în timpul deplasării. La frânare cum se xează
nu mai este asigurată susţinerea
sigură a spatelui. Ridicarea spătarului
– Cu centura de siguranţă nexată • Apăsaţi pârghia 1 în spate
nu este asigurată o reţinere sigură. • Ridicaţi spătarul astfel încât să auziţi cum
În cazul unui accident, şoferul se blochează
şi pasagerul pot  aruncaţi din
scaune. Ridicarea suprafeţelor de aşezare

• Ridicaţi suprafaţa de aşezare din faţă

32
Exploatarea vehiculului
Încălzirea şi climatizarea scaunului

Încălzirea şi climatizarea scaunului • Rotiţi regulatorul în jos Decuplarea ventilării scaunului:


Oprirea încălzirii scaunului: • Rotiţi regulatorul rotativ în poziţia 0
ATENŢIE • Rotiţi regulatorul rotativ în poziţia 0
Pericol de incendiu!
Atunci când încălzirea scaunului Climatizarea
este pornită, iar scaunul este gol,
acesta se poate încălzi foarte tare. Încălzirea scaunului
De aceea:
• înainte de părăsirea scaunului
decuplaţi încălzirea

Notă
În timpul staţionării motorului nu
conectaţi încălzirea scaunului mai mult
decât este necesar. Altfel bateria se
poate descărca. După aceasta, pornirea
motorului nu mai este posibilă.

Încălzirea scaunului
Cuplarea încălzirii scaunului:
• Cuplaţi contactul
• Rotiţi regulatorul rotativ în sus
Decuplarea încălzirii scaunului:
• Rotiţi regulatorul rotativ în poziţia 0

Ventilarea scaunului
Cuplarea ventilării scaunului:
• Cuplaţi contactul
• Rotiţi regulatorul în jos
După cuplarea ventilării scaunului se poate
produce un zgomot uşor şi un uşor curent de
Pornirea încălzirii scaunului: aer.
• Cuplaţi contactul general

33
Exploatarea vehiculului
Centurile de siguranţă

CENTURILE DE SIGURANŢĂ

• Poziţionaţi spătarele, înainte şi în


Acordaţi atenţie deosebită centurii de siguranţă trebuie vericate la un
timpul deplasării, pe cât posibil
atelier specializat.
ATENŢIE vertical
– La centurile de siguranţă nu sunt admise
Pericol de moarte! • nu montaţi fotolii pentru copii pe
modicări.
scaune
– Cu centura de siguranţă nexată – Respectaţi prevederile naţionale valabile în
nu este asigurată o reţinere sigură. – Spatele trebuie să e rezemat de spătar ţara de utilizare.
În cazul unui accident, şoferul şi şi centura de siguranţă trebuie să e
pasagerul din dreapta sa pot  poziţionată întinsă între gât şi umăr.
aruncaţi din scaune. – Centura de siguranţă trebuie să treacă Fixarea centurii de siguranţă
– Dacă mai mult de 1 persoană are aproximativ peste centrul umărului, în niciun
centura de siguranţă xată, nu caz peste gât! • Treceţi cureaua cu limba cataramei peste
este asigurată o reţinere sigură. – Centura de siguranţă nu trebuie să e umăr şi bazin
În cazul unui accident, şoferul şi răsucită şi trebuie să e poziţionată x pe
pasagerul din dreapta sa pot  corp!
aruncaţi din scaune. – Centura pentru bazin trebuie să e
– În cazul spătarelor înclinate prea poziţionată x şi cât mai jos peste bazin, nu
mult în spate, în timpul deplasării, peste abdomen!
şoferul şi pasagerul din dreapta – Nu trebuie adoptate poziţii de şedere care
sa pot aluneca în caz de accident nu permit utilizarea corectă a centurii de
pe sub centura de siguranţă. siguranţă!
– Scaunele nu sunt potrivite pentru – Nu treceţi centura de siguranţă peste
montarea fotoliilor pentru copii. În obiecte tari sau fragile din îmbrăcăminte,
caz de accident nu este asigurată cum ar  pixuri sau ochelari.
xarea sigură a fotoliilor pentru – În timpul mersului, ajustaţi deseori centura
copii. de siguranţă, prin tragere de cureaua pentru • Presaţi limba în încuietoare, până când
De aceea: umăr. auziţi blocajul declanşându-se
• Fixaţi centurile de siguranţă – Menţineţi centurile de siguranţă curate şi Centura trebuie să e poziţionată x pe bust
înainte de orice cursă, chiar şi în uscate. şi bazin!
tracul urban – Centurile de siguranţă deteriorate sau care
• se xează centura numai pentru 1 au fost puternic solicitate la un accident
persoană pers scaun trebuie înlocuite. Sistemele de xare ale

34
Exploatarea vehiculului
Centurile de siguranţă

Reglarea înălţimii centurii la Întreţinerea în cazul centurii de


scaunele statice siguranţă nexate
• Reglaţi scaunele şoferului şi pasagerului,
vezi “Reglarea scaunelor”, Pag. 25

După conectarea contactului general becul de


control “Centura de siguranţă” este aprins,
• Apăsaţi tasta 2 şi deplasaţi sistemul de atâta timp cât şoferul nu are centura de
reglare pe înălţime 1 în sus sau în jos, siguranţă xată.
astfel încât cureaua pentru umăr să treacă La deplasarea cu mai mult de cca 15 km/h
aproximativ peste mijlocul umărului - în cu centura nexată, se aude un sunet de
niciun caz peste gât! avertizare. Tonul de avertizare se opreşte:
• Eliberaţi tasta 2: – după cca 2 minute
• Sistemul de reglare pe înălţime 1 trebuie să – atunci când şoferul şi-a xat centura de
se audă cum se xează siguranţă sau
– atunci când vehiculul staţionează

Eliberarea centurii de siguranţă

• Apăsaţi butonul roşu de pe încuietoare


• Ţineţi limba cataramei până când cureaua
s-a înfăşurat automat

35
Exploatarea vehiculului
Paturile şi spaţiile de depozitare din spatele scaunelor

PATURILE ŞI SPAŢIILE DE DEPOZITARE DIN SPATELE SCAUNELOR

AVERTISMENT – La utilizarea patului în timpul


Pericol de deteriorare! deplasării, şina de asigurare
Lămpile pentru citit de deasupra protejează şoferul şi pasagerul, în
patului/paturilor se înerbântă foarte cazul unui accident sau frânării
tare atunci când sunt conectate. bruşte, împotriva accidentării
Pericol de topire la suprafaţă. grave cu periclitarea vieţii.
De aceea: De aceea:
• Nu acoperiţi lămpile pentru citit, • Înainte de cursă, retractaţi patul
mai ales cu perne, perdeaua, • Rabataţi patul inferior numai cu
haine şi altele vehiculul în staţionare
• Deconectaţi lămpile pentru citit • Înainte de cursă trebuie
imediat după utilizare îndepărtate obiectele nexate de
• După ridicarea patului vericaţi pe pat • Apăsaţi tasta 5 şi
dacă lămpile pentru citit sunt • La utilizarea patului inferior ridicaţi • Rabataţi simultan în jos şina de asigurare 4
deconectate şi deconectaţi-le şi blocaţi şina de asigurare • Rabataţi în sus patul până la limită
dacă este necesar • Rabataţi în jos pârghia 1
Plierea • Eliberaţi patul
• Reglaţi scaunele şoferului şi pasagerului,
Patul inferior vezi “Reglarea scaunelor”, Pag. 25
ATENŢIE
Pericol de accidente! Extinderea
• Împingeţi în faţă scaunele şoferului şi
– Dacă patul inferior este rabatat
pasagerului, vezi “Reglarea scaunelor”,
în sus, blocajul patului nu poate
Pag. 25
reţine patul în caz de accident sau
• Ţineţi de pat
de frânare bruscă.
• Rabataţi în sus pârghia 1
– În cazul unui accident sau a unei
• Rabataţi patul în jos, până când se aude
frâne bruşte, obiectele libere de
blocajul
pe pat pot  aruncate.
• Rabataţi şina de asigurare 4 în sus şi
Urmările pot  accidente şi
blocaţi-o
deteriorarea vehiculului. • Rabataţi în sus pârghia 1

36
Exploatarea vehiculului
Paturile şi spaţiile de depozitare din spatele scaunelor

Patul superior ATENŢIE Pe ambele părţi:


Pericol de accidente! • împingeţi limba în încuietoarea 6 până când
Extinderea În cazul unui accident sau a unei auziţi blocajul
• Împingeţi în faţă scaunele şoferului şi frâne bruşte persoanele şi obiectele • Reglaţi scaunele şoferului şi pasagerului,
pasagerului, vezi “Reglarea scaunelor”, libere din spaţiul de depozitare pot vezi “Reglarea scaunelor”, Pag. 25
Pag. 25  aruncate.
Urmările pot  accidente şi
AVERTISMENT Spaţiul multifuncţional de
deteriorarea vehiculului.
Pericol de deteriorare! depozitare
De aceea:
Păşirea pe frigider sau pe cutia • La utilizarea patului superior,
de depozitare poate duce la trageţi şi xaţi plasa de reţinere Introducere
deteriorarea acestora. Spaţiul multifuncţional de depozitare are
De aceea: următoarele trei poziţii:
• Nu păşiţi pe frigider sau pe cutia – Poziţia la perete: ca spaţiu de depozitare
de depozitare – Poziţia intermediară: ca spaţiu de depozitare
– Poziţia culcată: ca pat de odihnă
ATENŢIE
Pericol de accidente!
În cazul unui accident sau a unei
frâne bruşte, obiectele libere din
spaţiul de depozitare pot  aruncate.
Urmările pot  accidente şi
deteriorarea vehiculului.
Pe ambele părţi: De aceea:
• Apăsaţi tasta 7 sus • înainte de cursă trebuie
• Trageţi în sus plasa de reţinere îndepărtate obiectele nexate din
• Apăsaţi tasta 7 jos spaţiul de depozitare
Pe ambele părţi: Plasa de reţinere este xată.
• Apăsaţi butonul încuietorii 6 AVERTISMENT
• Extrageţi limba din încuietoare Plierea Pericol de deteriorare!
• rabataţi cu atenţie patul în jos • Apăsaţi tasta 7 sus Păşirea pe frigider sau pe cutia
• Trageţi în jos plasa de reţinere de depozitare poate duce la
• Rabataţi patul în sus deteriorarea acestora.

37
Exploatarea vehiculului
Paturile şi spaţiile de depozitare din spatele scaunelor

De aceea: ATENŢIE Rabatarea în poziţia intermediară sau la


• Nu păşiţi pe frigider sau pe cutia Pericol de moarte! perete
de depozitare În cazul unui accident sau a unei
frâne bruşte persoanele din spaţiul
Notă
de depozitare pot  aruncate.
Încărcarea spaţiului multifuncţional de
Urmarea pot  accidente cu
depozitare nu trebuie să depăşească
periclitarea vieţii.
120 kg.
De aceea:
• Utilizaţi spaţiul multifuncţional de
Rabatarea în poziţia intermediară depozitare ca pat de odihnă numai
cu vehiculul oprit

Pe ambele părţi:
• Apăsaţi în sus pârghia 4, până în poziţia de
blocare
• Apăsaţi spaţiul multifuncţional de depozitare
1 în sus în poziţia perete sau în poziţia
intermediară
• Reglaţi scaunele şoferului şi pasagerului,
vezi “Reglarea scaunelor”, Pag. 25
• Trageţi spaţiul multifuncţional de depozitare
1 în faţă, până când se aude blocajul Pe ambele părţi:
Suspensia cabinei
• Apăsaţi în sus pârghia 4, până în poziţia de
Rabatarea în poziţia culcată blocare
• Reglaţi vertical scaunele şoferului şi Suspensia pneumatică a cabinei îşi corectează
• Trageţi spaţiul multifuncţional de depozitare
pasagerului, vezi “Reglarea scaunelor”, reglarea şi atunci când motorul este oprit, iar
1 în faţă, până când se aude blocajul
Pag. 25 contactul decuplat. Prin mişcările cabinei,
cauzate de vânt sau de persoanele din cabină,
rezerva de aer descreşte treptat şi cabina
coboară pe opritoare.

38
Exploatarea vehiculului
Reglarea volanului

REGLAREA VOLANULUI

ATENŢIE
Introducere
Pericol de accidente!
Volanul poate  reglat continuu pe înălţime şi Atunci când volanul este complet
ca distanţă faţă de corp. rabatat în faţă, nu se mai poate vira
Pentru o urcare şi o coborâre mai comode, în siguranţă.
precum şi accesul la frigider şi la paturile de De aceea:
dormit, volanul poate  basculat complet în • Pentru urcare şi coborâre rabataţi
faţă. volanul complet în faţă.
Pentru reglarea volanului, în instalaţia de
aer comprimat trebuie să existe sucientă
presiune de rezervă.
Se recomandă să reglaţi mai întâi scaunul
şoferului (distanţa faţă de pedale) vezi • Reglaţi volanul pe înălţime şi ca distanţă
“Reglarea scaunelor”, Pag. 25 şi apoi să faţă de corp.
adaptaţi volanul la poziţia modicată a • Eliberaţi comutatorul basculant
scaunului. Volanul este din nou blocat după cca
5 secunde.
sau
Reglarea volanului • Apăsaţi comutatorul basculant 1 în partea
de jos
ATENŢIE
Volanul este blocat mai repede.
Pericol de accidente! • Apăsaţi comutatorul basculant 1 în partea
La reglarea volanului în timpul de sus
deplasării atenţia vă este distrasă
de la condus. Urmarea poate  un
accident grav.
De aceea:
• Reglaţi volanul numai cu vehiculul
staţionat şi cu frâna de parcare
trasă

39
Exploatarea vehiculului
Cabinele TGX

VEDERE GENERALĂ ASUPRA ELEMENTELOR DE ACŢIONARE

Cabina şoferului

Cabinele TGX

Cabina XL = Transport de cursă lungă, lăţime


mare
Cabina XLX = Transport de cursă lungă, lăţime
mare, cu plafon supraînălţat
Cabina XXL = Transport de cursă lungă, lăţime
mare, cu plafon mult supraînălţat

40
Exploatarea vehiculului
Cabinele TGX

41
Exploatarea vehiculului
Cabina cu volan pe partea stângă

Cabina cu volan pe partea stângă – Fază lungă şi semnalizare cu farurile, 17 Siguranţe şi relee, vezi “Instalaţia
1 – Închidere centralizată, vezi “Setul vezi “Iluminatul exterior”, Pag. 74 electrică”, Pag. 482
de chei şi închiderea centralizată”, – Claxon şi sirenă, vezi “Claxonul, sirena 18 Prize, vezi “Prizele”, Pag. 72
Pag. 19 şi vezi “Deschiderea şi şi tonul de avertizare de deplasare cu 19 Brichetă şi scrumieră, vezi “Aprinderea
închiderea din interior a uşilor”, spatele”, Pag. 67 ţigărilor”, Pag. 70
Pag. 22 – Ştergătoare şi spălare parbriz, vezi 20 Sertar, vezi “Locaşurile, sertarele şi
– macara electrică fereastră, vezi “Ştergerea, spălarea şi încălzirea suporturile pentru pahare”, Pag. 114
“Deschiderea şi închiderea parbrizului”, Pag. 61 21 – Comutator basculant, comutator de
geamurilor”, Pag. 63 10 Instalaţie audio, navigaţie, vezi oprire de urgenţă şi regulator rotativ,
– Oglinzi exterioare, vezi “Reglarea instrucţiunile de utilizare separate vezi “Comutatorul, tasta şi regulatorul
şi încălzirea oglinzilor exterioare”, 11 Compartiment pentru ochelari, vezi rotativ”, Pag. 52
Pag. 65 “Locaşurile, sertarele şi suporturile – Comutator rotativ pentru blocarea
2 Duză de aer pe geamul lateral pentru pahare”, Pag. 114 diferenţialului şi cutia de distribuţie,
3 – Cutie de viteze automatizată, vezi 12 Instalaţia de climatizare vezi “Instalaţie vezi “Blocajele diferenţialelor şi cutiile
“Cutia de viteze automată”, Pag. 238 de climatizare cu reglare manuală a de transfer”, Pag. 274
– Frână continuă, vezi “Frâna continuă”, temperaturii şi încălzire auxiliară cu – Comutator rotativ pentru MAN
Pag. 169 aer”, Pag. 87 şi vezi “Instal. climatizare HydroDrive, vezi “MAN HydroDrive şi
4 Spaţiu pentru aparate suplimentare, de cu reglare automată a temp., instal. blocajele diferenţialelor”, Pag. 262
ex. sistemul electronic pentru taxare climatizare la staţionare şi încălzirea 22 Reglarea volanului, vezi “Reglarea
5 Volan multifuncţional, vezi “Volanul aux. cu aer”, Pag. 94 volanului”, Pag. 39
multifuncţional şi indicaţiile de pe ecran”, 13 Camera video vezi “Emergency Brake 23 Butuc de contact, vezi “Pornirea
Pag. 50 Assist 2”, Pag. 209, vezi “Controlul motorului”, Pag. 179
6 Tablou de instrumente, vezi “Tabloul de vitezei de deplasare în funcţie de 24 Priză pentru conectarea sistemului de
instrumente”, Pag. 48 distanţa dintre vehicule”, Pag. 217 şi diagnosticare, vezi “Prizele”, Pag. 72
7 Aparat de control UE (Memoria vezi “Asistentul pentru menţinerea benzii 25 Deblocare capotă frontală, vezi
deplasărilor), vezi instrucţiunile de de deplasare”, Pag. 231 “Deschiderea şi închiderea capotei
utilizare ale producătorului 14 Locaşuri de depozitare, vezi “Locaşurile, frontale”, Pag. 141
8 Iluminat interior, vezi “Iluminatul interior”, sertarele şi suporturile pentru pahare”, 26 – Luminile de poziţie şi faza scurtă
Pag. 83 Pag. 114 – Proiectoarele de ceaţă şi lămpile de
9 – Indicator schimbare direcţie 15 Duze centrale de aer ceaţă
de mers (semnalizator), vezi 16 Conexiuni: USB şi AUX-IN, vezi – Reglare distanţă de iluminare
“Indicatorul direcţiei de deplasare “Instalaţiile MAN audio şi de telefon”, vezi “Iluminatul exterior”, Pag. 74
(semnalizatorul)”, Pag. 60 Pag. 395

42
Exploatarea vehiculului
Cabina cu volan pe partea stângă

27 Mâner uşă şi încuietoare uşă, vezi


“Deschiderea şi închiderea din interior a
uşilor”, Pag. 22

43
Exploatarea vehiculului
Cabina cu volan pe partea stângă

44
Exploatarea vehiculului
Cabina cu volan pe partea dreaptă

Cabina cu volan pe partea dreaptă – Faza de drum şi semnalizare cu 17 Siguranţe şi relee, vezi “Instalaţia
1 – Închidere centralizată, vezi “Setul farurile, vezi “Iluminatul exterior”, electrică”, Pag. 482
de chei şi închiderea centralizată”, Pag. 74 18 Prize, vezi “Prizele”, Pag. 72
Pag. 19 şi vezi “Deschiderea şi – Sirenă şi claxon, vezi “Claxonul, sirena 19 Brichetă şi scrumieră, vezi “Aprinderea
închiderea din interior a uşilor”, şi tonul de avertizare de deplasare cu ţigărilor”, Pag. 70
Pag. 22 spatele”, Pag. 67 20 Sertare, vezi “Locaşurile, sertarele şi
– Macara electrică fereastră, vezi – Ştergătoare şi spălare parbriz, vezi suporturile pentru pahare”, Pag. 114
“Deschiderea şi închiderea “Ştergerea, spălarea şi încălzirea 21 – Comutator basculant, comutator
geamurilor”, Pag. 63 parbrizului”, Pag. 61 oprire de urgenţă şi regulator rotativ,
– Oglinzi exterioare, vezi “Reglarea 10 Instalaţie audio, navigaţie, a se vedea vezi “Comutatorul, tasta şi regulatorul
şi încălzirea oglinzilor exterioare”, instrucţiunile de utilizare separate rotativ”, Pag. 52
Pag. 65 11 Compartiment pentru ochelari, vezi – Comutator rotativ pentru blocarea
2 Duza de aer pe geamul lateral “Locaşurile, sertarele şi suporturile diferenţialului şi cutia de transfer, vezi
3 – Cutie de viteze automatizată, vezi pentru pahare”, Pag. 114 “Blocajele diferenţialelor şi cutiile de
“Cutia de viteze automată”, Pag. 238 12 Instalaţie de climatizare, vezi “Instalaţie transfer”, Pag. 274
– Frâna continuă, vezi “Frâna continuă”, de climatizare cu reglare manuală a – Comutator rotativ pentru MAN
Pag. 169 temperaturii şi încălzire auxiliară cu HydroDrive, vezi “MAN HydroDrive şi
4 Spaţiu pentru aparate suplimentare, de aer”, Pag. 87 şi vezi “Instal. climatizare blocajele diferenţialelor”, Pag. 262
ex. sistemul electronic pentru taxare cu reglare automată a temp., instal. 22 Reglarea volanului, vezi “Reglarea
5 Volan multifuncţional, vezi “Volanul climatizare la staţionare şi încălzirea volanului”, Pag. 39
multifuncţional şi indicaţiile de pe ecran”, aux. cu aer”, Pag. 94 23 Butuc de contact, vezi “Pornirea
Pag. 50 13 Cameră video, vezi “Emergency Brake motorului”, Pag. 179
6 Tabloul de instrumente, vezi “Tabloul de Assist 2”, Pag. 209, vezi “Controlul 24 Priză pentru conectarea sistemului de
instrumente”, Pag. 48 vitezei de deplasare în funcţie de diagnosticare, vezi “Prizele”, Pag. 72
7 Aparat de control UE (memoria distanţa dintre vehicule”, Pag. 217 şi 25 Deblocare capotă frontală, vezi
deplasărilor), a se vedea instrucţiunile vezi “Asistentul pentru menţinerea benzii “Deschiderea şi închiderea capotei
de utilizare ale producătorului de deplasare”, Pag. 231 frontale”, Pag. 141
8 Iluminat interior, vezi “Iluminatul interior”, 14 Locaşuri de depozitare, vezi “Locaşurile, 26 – Luminile de poziţie şi faza scurtă
Pag. 83 sertarele şi suporturile pentru pahare”, – Faruri de ceaţă şi lampă de ceaţă
9 – Indicatorul schimbării direcţiei Pag. 114 – Reglarea distanţei de iluminare
de mers (semnalizator), vezi 15 Duze centrale de aer vezi “Iluminatul exterior”, Pag. 74
“Indicatorul direcţiei de deplasare 16 Conexiuni: USB şi AUX-IN, vezi 27 Mâner uşă şi încuietoare uşă, vezi
(semnalizatorul)”, Pag. 60 “Instalaţiile MAN audio şi de telefon”, “Deschiderea şi închiderea din interior a
Pag. 395 uşilor”, Pag. 22

45
Exploatarea vehiculului
Cabina cu volan pe partea dreaptă

46
Exploatarea vehiculului
Consolă centrală

Consolă centrală
1 Cutia de viteze automatizată, vezi “Cutia
de viteze automată”, Pag. 238
2 Cutia de viteze manuală, vezi “Cutiile
de viteze MAN ComfortShift şi ZF 16 S”,
Pag. 233
3 Frâna de imobilizare (frâna de mână),
vezi “Frâna de parcare (frâna de mână)”,
Pag. 164
4 Frâna de remorcă, vezi “Frâna de
întindere”, Pag. 168
5 Comutatoare şi butoane, vezi
“Comutatorul, tasta şi regulatorul
rotativ”, Pag. 52
6 Încălzirea auxiliară cu aer, vezi
“Încălzirile auxiliare”, Pag. 105
7 Conexiuni: USB şi AUX-IN, vezi
“Instalaţiile MAN audio şi de telefon”,
Pag. 395
8 Cutie de cuplare, vezi “Instalaţiile MAN
audio şi de telefon”, Pag. 395

47
Exploatarea vehiculului
Tabloul de instrumente

Tabloul de instrumente 10 Presiunea de rezervă în circuitul de frână 18 – Rezervă de carburant


1 Contor de turaţie, vezi “După pornirea II, vezi “Sistemul electronic de frânare – Rezerva de AdBlue
motorului acordaţi atenţie”, Pag. 181 (EBS)”, Pag. 152 vezi “Vericările înainte de pornirea
2 – Temperatura exterioară 11 – Mesajele de informare de pe ecran, motorului”, Pag. 406
– Avertizarea de polei vezi “Indicaţiile şi mesajele privind
– Puterea totală a vehiculului starea vehiculului”, Pag. 337.
vezi “Indicaţiile de pe turometru şi – Kilometrajul zilnic sau viteza în mph,
tahometru”, Pag. 58 vezi “Indicaţiile de pe turometru şi
3 Indicatorul schimbării direcţiei de mers tahometru”, Pag. 58
(semnalizatorul) al vehiculului tractor – Meniu vehicul, vezi “Meniul
4 Ecranul, vezi “Volanul multifuncţional şi vehiculului”, Pag. 390
indicaţiile de pe ecran”, Pag. 50 12 – Mesajele de informare de pe ecran,
5 Lămpi de control, vezi “Lămpile de vezi “Indicaţiile şi mesajele privind
control”, Pag. 56, vezi “Indicaţiile şi starea vehiculului”, Pag. 337
mesajele privind starea vehiculului”, – Meniu vehicul, vezi “Meniul
Pag. 337, vezi “Sumarul indicaţiilor şi vehiculului”, Pag. 390
mesajelor”, Pag. 340 şi vezi “Iluminatul 13 Presiunea de rezervă în circuitul de frână
interior”, Pag. 83 I, vezi “Sistemul electronic de frânare
6 Senzor pentru reglarea automată (EBS)”, Pag. 152
a luminozităţii iluminatului pentru 14 Blocaje diferenţiale, vezi “Blocajele
instrumente şi a ecranului aparatului diferenţialelor şi cutiile de transfer”,
EU de control şi tastelor volanului Pag. 274
multifuncţional 15 Temperatura lichidului de răcire, vezi
7 Tahometru “Sumarul indicaţiilor şi mesajelor”,
8 – Ora Pag. 340
– Kilometraj zilnic 16 – Setarea limbii indicaţiei de pe ecran,
– Viteza, în mph vezi “Meniul vehiculului”, Pag. 390
vezi “Indicaţiile de pe turometru şi – Reglarea iluminatului pentru
tahometru”, Pag. 58 instrumente, vezi “Iluminatul interior”,
9 – Viteza maximă, vezi “Reglarea Pag. 83
şi limitarea vitezei de deplasare”, 17 Comutarea aşajului 18 între rezerva
Pag. 224 de carburant şi rezerva de AdBlue, vezi
– Viteză de avertizare, vezi “Indicaţiile “Zilnic înainte de pornirea motorului”,
de pe turometru şi tahometru”, Pag. 58 Pag. 406

48
Exploatarea vehiculului
Tabloul de instrumente

49
Exploatarea vehiculului
Volanul multifuncţional şi indicaţiile de pe ecran

Volanul multifuncţional şi indicaţiile de pe – Controlul vitezei de deplasare în 6 până la 10– Limitarea vitezei de deplasare
ecran funcţie de distanţa dintre vehicule, şi controlul vitezei de deplasare,
vezi “Controlul vitezei de deplasare vezi “Reglarea şi limitarea
Aşajele de pe ecran în funcţie de distanţa dintre vehicule”, vitezei de deplasare”, Pag. 224
Pag. 217 – Controlul vitezei de deplasare
– Prize de putere, vezi “Prizele de în funcţie de distanţa dintre
putere”, Pag. 266 vehicule, vezi “Controlul vitezei
4 – Limitarea vitezei de deplasare şi de deplasare în funcţie de
controlul vitezei de deplasare, vezi distanţa dintre vehicule”,
“Reglarea şi limitarea vitezei de Pag. 217
deplasare”, Pag. 224 – Prize de putere, vezi “Prizele de
– Controlul vitezei de deplasare în putere”, Pag. 266
funcţie de distanţa dintre vehicule,
vezi “Controlul vitezei de deplasare
în funcţie de distanţa dintre vehicule”,
Pag. 217
5 Funcţiile tastelor de pe partea stângă
1 Cutie de viteze, vezi “Cutia de viteze a volanului multifuncţional, vezi “Meniul
manuală”, Pag. 233, vezi “Cutia de vehiculului”, Pag. 390 şi vezi “Instalaţiile
viteze automată”, Pag. 238 şi MAN audio şi de telefon”, Pag. 395
2 – Indicaţii şi mesaje privind starea 6 meniul apelat, în exemplul meniul
vehiculului, vezi “Indicaţiile şi mesajele vehiculului
privind starea vehiculului”, Pag. 337 şi
vezi “Sumarul indicaţiilor şi mesajelor”, Volan multifuncţional
Pag. 340
– Meniul vehiculului şi aşarea continuă 1 până la 5 – Meniu vehicul, vezi “Meniul
a datelor privind cursa şi a datelor vehiculului”, Pag. 390
de control, vezi “Meniul vehiculului”, – Instalaţie telefon, vezi
Pag. 390 “Instalaţiile MAN audio şi
– Instalaţia audio şi telefonică MAN, vezi de telefon”, Pag. 395
“Instalaţiile MAN audio şi de telefon”, – Instalaţie audio, vezi “Instalaţiile
Pag. 395 MAN audio şi de telefon”,
3 – Frână continuă, vezi “Frâna continuă”, Pag. 395
Pag. 169

50
Exploatarea vehiculului
Volanul multifuncţional şi indicaţiile de pe ecran

51
Exploatarea vehiculului
Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ

Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ 1 Între volan şi uşa şoferului Simbol Descrierea
– Mesajele de informare de pe
Este descrisă dotarea maximă, indiferent Simbol Descriere ecran, vezi “Indicaţiile şi mesajele
dacă toate comutatoarele, butoanele şi Lumină de poziţie, vezi “Iluminatul privind starea vehiculului”,
regulatoarele rotative sunt montate sau nu pe exterior”, Pag. 74 Pag. 337.
vehiculul dvs. Fază scurtă, vezi “Iluminatul – Kilometrajul zilnic sau viteza
exterior”, Pag. 74 în mph, vezi “Indicaţiile de pe
Lampă de ceaţă spate, vezi turometru şi tahometru”, Pag. 58
“Iluminatul exterior”, Pag. 74 – Meniu vehicul, vezi “Meniul
Faruri de ceaţă şi lumină de ceaţă vehiculului”, Pag. 390
spate, vezi “Iluminatul exterior”,
Pag. 74
Reglare distanţă de iluminare, vezi 3 în spatele volanului lângă instalaţia audio
“Iluminatul exterior”, Pag. 74
Simbol Descrierea
Instalaţie de semnalizare pentru
avarie, vezi “Iluminatul exterior”,
2 pe tabloul de instrumente Pag. 74
Simbol Descrierea
Rezerva de carburant şi rezerva
3 sau 5 în câmpurile de comandă
de AdBlue, vezi “Zilnic înainte de
pornirea motorului”, Pag. 406 Simbol Descrierea
Selectare limbă, vezi “Meniul Parasolar pentru şofer şi pasager,
vehiculului”, Pag. 390 vezi “Parasolarul”, Pag. 73
Iluminat instrumente, vezi Blocaj(e) transversal(e)
“Iluminatul interior”, Pag. 83 axa(ele) spate, vezi “Blocajele
– Mesajele de informare de pe diferenţialelor”, Pag. 277
ecran, vezi “Indicaţiile şi mesajele Blocaj longitudinal axa spate, vezi
privind starea vehiculului”, “Blocajele diferenţialelor”, Pag. 277
Pag. 337. Test lumini, vezi “Iluminatul exterior”,
– Meniu vehicul, vezi “Meniul Pag. 74
vehiculului”, Pag. 390

52
Exploatarea vehiculului
Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ

Simbol Descrierea Simbol Descrierea Simbol Descrierea


Încălzirea scaunului, vezi “Încălzirea Axa portantă anterioară a remorcii
Filtru de particule diesel, vezi şi climatizarea scaunului”, Pag. 33 sau semiremorcii, ajutorul la
“Regenerarea ltrului de particule pornire, vezi manualul de utilizare
Încălzirea şi aerisirea scaunului,
diesel”, Pag. 195 al producătorului
vezi “Încălzirea şi climatizarea
Nivel de deplasare fără încărcătură,
scaunului”, Pag. 33
vezi “Suspensia pneumatică
Iluminat nocturn tavan, vezi comandată electronic (ECAS)”,
4 în spatele volanului, jos “Iluminatul interior”, Pag. 83 Pag. 121
Iluminat interior plafon, vezi Reglarea nivelului, vezi “Suspensia
Simbol Descrierea
“Iluminatul interior”, Pag. 83 pneumatică comandată electronic
Reglaţi volanul, vezi “Reglarea
volanului”, Pag. 39 Încălzire parbriz, vezi “Ştergerea, (ECAS)”, Pag. 121
spălarea şi încălzirea parbrizului”, Mărire prag de patinare, vezi
Pag. 61 “Sistemul electronic de frânare
Eliberarea de sarcină sau ridicarea (EBS)”, Pag. 152
5 pe panoul de comandă
axei portante posterioare, vezi Creşterea pragului de patinare,
Simbol Descrierea “Axele portante anterioară vezi “Sistemul electronic de frânare
Comutator oprire de urgenţă, şi posterioară cu suspensie (EBS)”, Pag. 152
vezi “Oprirea motorului în caz de pneumatică”, Pag. 131 Frână direcţie, vezi “Sistemul
urgenţă”, Pag. 190 Eliberarea de sarcină sau ridicarea electronic de frânare (EBS)”,
Întrerupător de izolare baterie, axei portante anterioare, vezi “Axele Pag. 152
vezi “Întrerupătorul general şi portante anterioară şi posterioară cu Frână pentru teren accidentat, vezi
întrerupătorul de izolare al bateriei”, suspensie pneumatică”, Pag. 131 “Sistemul electronic de frânare
Pag. 176 Ajutor la pornire a axei portante (EBS)”, Pag. 152
MAN BrakeMatic la vehicul cu posterioare, vezi “Axele portante EasyStart, vezi “Sistemul electronic
frână de motor nereglată, vezi anterioară şi posterioară cu de frânare (EBS)”, Pag. 152
“Utilizarea, acţiunea şi funcţia suspensie pneumatică”, Pag. 131 Frâna de staţionare în staţii, vezi
frânelor continue”, Pag. 169 şi vezi Ajutor la pornire a axei portante “Frâna de staţionare în staţii”,
“MAN BrakeMatic”, Pag. 175 anterioare, vezi “Axele portante Pag. 167
MAN BrakeMatic la vehicul cu frână anterioară şi posterioară cu ABS Offroad, vezi “Sistemul
de motor reglată, MAN PriTarder şi suspensie pneumatică”, Pag. 131 electronic de frânare (EBS)”,
Intarder, vezi “Utilizarea, acţiunea şi Axa portantă anterioară a remorcii Pag. 152
funcţia frânelor continue”, Pag. 169 sau semiremorcii, vezi manualul de
şi vezi “MAN BrakeMatic”, Pag. 175 utilizare al producătorului

53
Exploatarea vehiculului
Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ

Simbol Descrierea Simbol Descrierea Simbol Descrierea


Frâna nisorului, vezi “Sistemul Instalaţia de curăţare faruri, vezi Ton de avertizare la deplasarea
electronic de frânare (EBS)”, “Iluminatul exterior”, Pag. 74 înapoi, reducere pe timp de noapte,
Pag. 152 – Faruri de lucru vezi “Claxonul, sirena şi tonul de
Priză de putere I, vezi “Prizele de – Iluminat suprafaţa de încărcare avertizare de deplasare cu spatele”,
putere”, Pag. 266 vezi “Iluminatul exterior”, Pag. 74 Pag. 67
Priza de putere II, vezi “Prizele de Iluminat spaţiu de încărcare, vezi Deconectarea tonului de avertizare
putere”, Pag. 266 “Iluminatul exterior”, Pag. 74 la deplasarea înapoi, vezi “Claxonul,
Priza de putere pe cutia de transfer, Lămpi gabarit, vezi “Iluminatul sirena şi tonul de avertizare de
vezi “Prizele de putere”, Pag. 266 exterior”, Pag. 74 deplasare cu spatele”, Pag. 67
Lămpi gabarit, vezi “Iluminatul Controlul vitezei de mers în
Priza de putere, în funcţie de motor,
exterior”, Pag. 74 funcţie de distanţa dintre vehicule
vezi “Prizele de putere”, Pag. 266
Serviciu de deszăpezire, vezi (ACC), vezi “Controlul vitezei de
Sistem de cuplare adâncă, deplasare în funcţie de distanţa
“Iluminatul exterior”, Pag. 74
vezi “Indicaţii importante pentru dintre vehicule”, Pag. 217
siguranţă şi operare”, Pag. 281 – Lampă de manevre
– Far suplimentar de lucru (lampă Lane Guard System (LGS, asistent
Suprastructură de răcire vehicul pentru menţinerea direcţiei), vezi
tractor, vezi instrucţiunile de utilizare de manevrare)
vezi “Iluminatul exterior”, Pag. 74 “Asistentul pentru menţinerea benzii
ale producătorului suprastructurii de deplasare”, Pag. 231
Suprastructură de răcire remorcă, Lampă de poziţie suplimentară
pentru funcţionarea cu remorcă Stabilizarea activă a ruliului (CDC),
vezi instrucţiunile de utilizare ale vezi “Stabilizarea activă a ruliului
producătorului suprastructurii (GUS), vezi “Iluminatul exterior”,
Pag. 74 (CDC)”, Pag. 138
Răcire suprastructură Defrost Asistenţa la frânarea de urgenţă
vehicul tractor, vezi instrucţiunile Instalaţia centrală de gresare, vezi
“Instalaţia de gresare centralizată (EBA), vezi “Emergency Brake
de utilizare ale producătorului Assist 1”, Pag. 202
suprastructurii BEKA-MAX şi cuplajul semiremorcii
cu instalaţie de gresare integrată”, Camera de marşarier, a se
Răcire suprastructură Defrost
Pag. 139 vedea manualul de utilizare al
remorcă, vezi instrucţiunile
Comutare între claxon şi sirenă, producătorului
de utilizare ale producătorului
suprastructurii vezi “Claxonul, sirena şi tonul de Eliberarea, vezi “Cutia de viteze
Oblon de încărcare, vezi avertizare de deplasare cu spatele”, automată”, Pag. 238
instrucţiunile de utilizare ale Pag. 67
producătorului suprastructurii

54
Exploatarea vehiculului
Comutatorul, tasta şi regulatorul rotativ

Simbol Descrierea
Reglarea vitezei de deplasare
cu optimizarea consumului
EfcientCruise, vezi “Reglarea
vitezei de deplasare cu optimizarea
consumului EfcientCruise”,
Pag. 227
Instalaţia centrală de ungere, vezi
“Instalaţia de gresare centralizată
BEKA-MAX şi cuplajul semiremorcii
cu instalaţie de gresare integrată”,
Pag. 139

În consola centrală
Simbol Descrierea
Ridicare geam pentru şofer şi
pasager, vezi “Deschiderea şi
închiderea geamurilor”, Pag. 63
Iluminat interior tavan, vezi
“Iluminatul interior”, Pag. 83
(consola centrală)
Trapa glisantă, vezi “Trapa glisantă”,
Pag. 103

55
Exploatarea vehiculului
Lămpile de control

Lămpile de control Instalaţia de spălare a parbrizului ABS remorcă

Becurile de control pe tabloul de Funcţionare basculantă (vezi


instrumente Cutia de viteze instrucţiunile de utilizare ale
producătorului suprastructurii)
Semnicaţiile vezi “Indicaţiile şi mesajele Motorul Oblon de încărcare (vezi
privind starea vehiculului”, Pag. 337 şi vezi instrucţiunile de utilizare ale
“Sumarul indicaţiilor şi mesajelor”, Pag. 340. Blocaj transversal axa spate producătorului suprastructurii)
Lămpile de control din blocul lămpilor de Indicator schimbare direcţie de
Blocaj longitudinal axa spate mers (semnalizator), remorcă
control:
Suspensie pneumatică comandată
Lampă centrală de avertizare electronic (ECAS) ESP remorcă

Asistent pentru menţinerea direcţiei Sistemul de frânare Sistem de control al presiunii în


Sistemul Lane-Guard (LGS) pneuri (TPM)
Frână de parcare Aparat de control UE, vezi
Încălzire ltru de carburant
instrucţiunile de utilizare ale
Start acără producătorului
Control centuri de siguranţă
Sistemul antiblocare (ABS)

Rezerva de AdBlue Controlul patinării transmisiei Lămpile de control din turometru:


(ASR)
Farurile pentru ceaţă
Filtru de particule diesel Programul electronic de stabilitate
(ESP)
Temperatură ridicată a gazelor de Fază scurtă (lumină de întâlnire)
Presiune de ulei la motor
eşapament
Dispozitivul de blocare al cabinei Lumina de ceaţă spate
Asistent frânare de urgenţă (EBA) şoferului
Faza lungă
Frâna de direcţie
Filtrul de aer
Ajutorul la pornire pentru
Scandinavia

56
Exploatarea vehiculului
Lămpile de control

Lămpile de control din vitezometru: Răcire suprastructură Defrost


remorcă, vezi instrucţiunile
Rezervă de carburant de utilizare ale producătorului
suprastructurii
Posttratare gaze de evacuate

Control încărcătură

Becurile de control la comutatoare


basculante şi regulatoare rotative

Frâna extinsă de staţionare în


staţii, vezi “Frâna de staţionare în
staţii”, Pag. 167

Sistem de cuplare adâncă


Ringfeder, vezi “Sistemul de
cuplare adâncă Ringfeder
5055AW”, Pag. 291
Suprastructură de răcire vehicul
tractor, vezi instrucţiunile de
utilizare ale producătorului
suprastructurii
Suprastructură de răcire remorcă,
vezi instrucţiunile de utilizare ale
producătorului suprastructurii
Răcire suprastructură Defrost
vehicul tractor, vezi instrucţiunile
de utilizare ale producătorului
suprastructurii

57
Exploatarea vehiculului
Indicaţiile de pe turometru şi tahometru

INDICAŢIILE DE PE TUROMETRU ŞI TAHOMETRU

Indicaţii pe turometru la coborârea temperaturii exterioare între Indicaţiile de pe tahometru


+3 şi -10 °C şi o viteză a vehiculului mai mare
Vedere generală de 10 km/h. Vedere de ansamblu

Chiar şi la temperaturi exterioare de câteva


grade peste 0 °C carosabilul poate  acoperit
cu gheaţă, în special pe poduri şi străzi
umbrite.
ATENŢIE
Pericol de accidente!
Chiar şi atunci când nu este aşată
avertizarea de polei, carosabilul
poate  acoperit cu gheaţă, iar
vehiculul poate derapa. Urmarea
poate  un accident grav.
1 Rulajul total în kilometri De aceea: 4 Kilometrajul zilnic şi viteza în mph
2 Avertizare de polei • Adaptaţi întotdeauna modul de 5 oră
3 Temperatura exterioară în °C conducere, în special viteza, 6 – Aşajul luminează intermitent: Viteza
la condiţiile meteo şi starea maximă, vezi “Reglarea şi limitarea
Temperatura exterioară carosabilului vitezei de deplasare”, Pag. 224
Temperatura exterioară 3 este indicată. Cu – Aşajul luminează intermitent, iar
vehiculul oprit sau la viteze de deplasare în funcţie de echipare poate  emis
foarte mici indicaţia temperaturii exterioare un semnal de avertizare: Viteza
poate  puţin mai mare decât temperatura maximă legală, a se vedea descrierea
reală, datorită căldurii radiate de la motor şi a următoare
încălzirii în staţionare. – Aşajul luminează: Viteza individuală
de avertizare, a se vedea descrierea
Avertizarea de polei următoare
Avertizarea de polei 2 apare la creşterea
temperaturii exterioară între -5 şi +8 °C,

58
Exploatarea vehiculului
Indicaţiile de pe turometru şi tahometru

Comutarea între kilometri zilnici şi viteză ATENŢIE Viteza individuală de avertizare


în mph Pericol de accidente! La depăşirea vitezei de avertizare reglată
Setaţi ceasul numai atunci când individual se aprinde aşajul 6.
vehiculul este oprit. Din fabrică este reglată o viteză de avertizare
În caz contrar vă va  distrasă atenţia de 60 km/h.
de la trac. Ca urmare pot rezulta
ATENŢIE
accidente datorate frânării întârziate
Pericol de accidente!
sau ieşirii de pe banda de mers.
De aceea: Reglaţi viteza de avertizare numai
• Setaţi ceasul numai cu vehiculul atunci când vehiculul este oprit.
oprit În caz contrar vă va  distrasă atenţia
de la trac. Urmarea poate  un
Setarea orei (numai indicaţia orelor): accident din cauza frânării întârziate
• Acţionaţi frâna de mână sau a ieşirii de pe şosea.
• Cuplaţi contactul De aceea:
• Apăsaţi scurt tasta 7 • reglaţi viteza de avertizare numai
După ecare acţionare scurtă a tastei indicaţia • Apelaţi meniul vehiculului, vezi “Meniul
cu vehiculul oprit
este comutată. vehiculului”, Pag. 390.
• Selectaţi punctul din meniu “Vehicul”
• Selectaţi punctul din meniu “Setări” Reglarea vitezei de avertizare:
Comutarea indicaţiei 4 este realizată cu
• Selectaţi punctul din meniu “Setarea orei” • Apelaţi meniul vehiculului, vezi “Meniul
aceeaşi tastă ca şi stingerea mesajului de
vehiculului”, Pag. 390
informare de pe ecran, vezi “Indicaţiile şi Notă • Selectaţi punctul din meniu “Vehicul”
mesajele privind starea vehiculului”, Pag. 337. La setarea ceasului în aparatul de • Selectaţi punctul din meniu “Setări”
control UE, se va modica automat şi • Selectaţi punctul din meniu “Viteza de
Poziţionarea indicaţiei kilometrilor zilnici ora de pe turometru. avertizare”
pe 0
• Apăsaţi lung tasta 7
Viteza maximă legală
Viteza maximă legală a fost depăşită
Ora
considerabil pentru o perioadă mai lungă.
Ora 5 este indicată în “format 24 de ore”.
Şoferul trebuie să frâneze cel târziu în acest
moment pentru a evita rănirea sa şi a altor
persoane.

59
Exploatarea vehiculului
Indicatorul direcţiei de deplasare (semnalizatorul)

INDICATORUL DIRECŢIEI DE DEPLASARE (SEMNALIZATORUL)

Semnalizare de durată Semnalizatorul clipeşte pe partea dreaptă a Indicaţia de pe ecran


vehiculului.
Semnalizatorul stânga Comutatorul de la coloana volanului revine
automat la trecerea la mersul drept înainte în
poziţia 0.
sau
• Apăsaţi comutatorul de la coloana volanului
peste punctul A, în poziţia 0
Semnalizatorul este oprit.

Semnalizare scurtă

Semnalizatorul stânga
• Apăsaţi comutatorul de la coloana volanului
până în punctul C şi menţineţi-l 1 Semnalizare stânga
• Apăsaţi comutatorul de pe coloana volanului Semnalizatorul clipeşte pe partea stângă a 2 Semnalizare dreapta
în jos peste punctul C în poziţia D vehiculului. 3 Semnalizare remorcă
Semnalizatorul clipeşte pe partea stângă a • Eliberaţi comutatorul de la coloana volanului,
vehiculului. acesta revine automat în poziţia 0
Comutatorul de la coloana volanului revine Semnalizatorul este oprit.
automat la trecerea la mersul drept înainte în
poziţia 0. Semnalizatorul dreapta
sau • Apăsaţi comutatorul de la coloana volanului
• Apăsaţi comutatorul de la coloana volanului până în punctul A şi menţineţi-l
peste punctul de rezistenţă C, în poziţia 0 Semnalizatorul clipeşte pe partea dreaptă a
Semnalizatorul este oprit. vehiculului.
• Eliberaţi comutatorul de la coloana volanului,
Semnalizatorul dreapta acesta revine automat în poziţia 0
• Apăsaţi comutatorul de pe coloana volanului Semnalizatorul este oprit.
în sus peste punctul A în poziţia B

60
Exploatarea vehiculului
Ştergerea, spălarea şi încălzirea parbrizului

ŞTERGEREA, SPĂLAREA ŞI ÎNCĂLZIREA PARBRIZULUI

Ştergerea Treapta A: Ştergere la intervale Spălarea


Treapta B: Ştergere cu viteză redusă
ATENŢIE Treapta C: Ştergere rapidă Spălare unică şi ştergere:
Pericol de accidente! • Apăsaţi scurt mânerul 1 până la limită
La curăţarea parbrizului din afară
apare pericol de accidente.
Setarea duratei intervalelor
Spălare şi ştergere atâta timp cât mânerul este
De aceea: apăsat, după care încă 3 treceri suplimentare
• Opriţi ştergătoarele de parbriz Setarea de bază
de ştergere:
În staţionarea vehiculului, la ecare cca
• Apăsaţi şi menţineţi mânerul 1 până la limită
Notă 10 secunde are loc o ştergere.
În cazul îngheţului înainte de Intervalul poate  setat între cca 2,5 până la
începerea cursei, trebuie vericat dacă maxim 60 de secunde. Încălzirea
ştergătoarele nu sunt îngheţate. În timpul deplasării, durata intervalelor este
dependentă de viteză. Odată cu creşterea Cuplarea
vitezei intervalul se reduce. Porniţi încălzirea în cazul parbrizului îngheţat
sau aburit.
Setarea unui alt interval de timp Încălzirea parbrizului funcţionează numai cu
• Rotiţi mânerul 1 scurt pe treapta A motorul pornit.
• Rotiţi mânerul înapoi pe treapta 0 • Porniţi motorul
şi apoi
• Rotiţi mânerul din nou pe treapta A
Durata de staţionare pe treapta 0 corespunde
noii durate a intervalului (maxim 60 de
secunde).
Ştergătorul de parbriz şterge la intervalele
setate.
• Rotiţi mânerul 1 al comutatorului de pe
coloana volanului în direcţia săgeţii şi Notă
selectaţi viteza de ştergere dorită După deconectarea contactului,
Mânerul trece de pe o treaptă pe cealaltă. durata intervalului este din nou de cca
Treapta 0: Oprit (Poziţia de staţionare a 10 secunde (setare de bază).
ştergătoarelor)

61
Exploatarea vehiculului
Ştergerea, spălarea şi încălzirea parbrizului

• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de


sus
Lampa de control din comutator luminează
galben.

Decuplarea
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant
Lampa de control din comutator se stinge.

62
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea geamurilor

DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA GEAMURILOR

Siguranţa Macaraua electrică de ridicare a Închiderea parţială sau totală a geamului


geamului din uşi uşii
ATENŢIE • Trageţi de comutatorul basculant 2 şi 3 până
Pericol de accident/incendiu! când geamul uşii se găseşte în poziţia dorită
Deschiderea parţială sau totală a geamului
Aruncarea de deşeuri impurică uşii sau este închis
mediul şi poate pune în pericol alte Sau
persoane. • Trageţi scurt de comutatorul basculant
– Resturile sunt periculoase pentru Geamul ferestrei se închide complet (închidere
alţi participanţi la trac ca de ex. confortabilă).
motociclişti şi pasageri în vehicule
decapotabile. La închiderea vehiculului cu ajutorul
– Resturi aprinse de ţigări (de telecomenzii, geamurile rămân deschise. La
ex. chiştoace) pot produce închiderea vehiculului cu ajutorul cheii pot
incendierea pădurilor şi  închise şi geamurile, vezi “Deschiderea şi
autovehiculelor. închiderea din exterior a uşilor”, Pag. 21.
De aceea: Închiderea geamurilor este posibilă şi cu
• Nu aruncaţi obiecte pe fereastră întrerupătorul general sau comutatorul de
separare al bateriei deconectate.
ATENŢIE • Cuplaţi contactul
Pericol de accidente! • Apăsaţi comutatorul basculant 2 şi 3 până Deschiderea şi închiderea confortabilă
La închiderea geamurilor pot  când este atinsă poziţia dorită pentru scoase din funcţiune
apucate membrele. Consecinţa geamul uşii Dacă în timpul deschiderii sau închiderii
poate  strivirea. sau geamului a fost oprită alimentarea cu
De aceea: • Apăsaţi scurt comutatorul basculant curent (de ex. comutatorul de OPRIRE
• La închiderea geamurilor aveţi Geamul ferestrei se deschide complet DE URGENŢĂ), atunci sistemul automat
grijă ca nimeni să nu e prins (deschidere confortabilă). de confort este scos din funcţiune. Pentru
La o nouă apăsare a comutatorului basculant restabilire:
geamurile uşilor se opresc. • Deschideţi complet fereastra şi imediat după
aceea
• Închideţi complet geamul

63
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea geamurilor

Macaraua electrică de ridicare a Protecţia împotriva blocării


geamului în consola centrală
Dacă la închiderea ferestrei forţa de închidere
depăşeşte o anumită valoare (de ex. datorită
unui obstacol), operaţia de închidere este
imediat întreruptă şi fereastra se deschide din
nou puţin. În acest fel obstacolul poate  scos
din fereastră.
ATENŢIE
Pericol de accidente!
În cazuri limită, cu toată protecţia
la blocare nu are loc întreruperea
închiderii geamului, de ex. la
obstacole subţiri.
De aceea:
Deschiderea geamului:
• asiguraţi-vă că spaţiul de închidere
• Apăsaţi comutatorul basculant jos
al gemurilor rămâne liber.
Închiderea geamului:
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de Închiderea ferestrei într-un interval de cca
sus 10 secunde:
Geamurile pot  deschise sau închise şi cu • Extrageţi obstacolul din fereastră
contactul oprit. • Acţionaţi din nou comutatorul basculant
Dacă forţa de închidere depăşeşte din nou o
Notă anumită valoare, închiderea este întreruptă
La blocarea vehiculului din afară fără coborârea geamului.
comutatoarele basculante pentru Fereastra poate  acum închisă într-un interval
geamurile uşilor sunt dezactivate. de cca 10 secunde fără protecţia la blocare:
Prin conectarea contactului general • Extrageţi obstacolul din fereastră
sau acţionarea comutatoarelor 1 sau 4 • Acţionaţi din nou comutatorul basculant
acestea pot  activate.

64
Exploatarea vehiculului
Reglarea şi încălzirea oglinzilor exterioare

REGLAREA ŞI ÎNCĂLZIREA OGLINZILOR EXTERIOARE

ATENŢIE Reglarea oglinzilor


Pericol de accidente!
Setaţi oglinzile exterioare numai Selectarea părţii din stânga sau din dreapta
atunci când vehiculul este oprit. a vehiculului
În caz contrar vă va  distrasă atenţia • Cuplaţi contactul
de la trac. Ca urmare pot rezulta Reglarea oglinzii pe partea stângă a
accidente datorate frânării întârziate vehiculului:
sau ieşirii de pe banda de mers. • Apăsaţi tasta 4
De aceea: Reglarea oglinzii pe partea dreaptă a
• Reglaţi oglinda numai cu vehiculul vehiculului:
oprit • Apăsaţi tasta 6

Selectarea oglinzilor
Elementele de acţionare Reglarea oglinzii pentru trotuar:
• Apăsaţi comutatorul basculant 7 pe E
Tastele pentru reglarea oglinzilor exterioare se Reglarea oglinzii principale:
găsesc în uşa şoferului. • Apăsaţi comutatorul basculant 7 pe F
1 Orientarea spre exterior pentru scurt Reglarea oglinzii unghiulare:
timp a oglinzii principale de pe partea • Apăsaţi comutatorul basculant 7 pe G
pasagerului.
2 Bec de control încălzirea oglinzii Reglarea oglinzii
3 Pornirea şi oprirea încălzirii oglinzilor • Apăsaţi tasta 5 în direcţia corespunzătoare
4 Selectarea oglinzii pe partea stângă a săgeţii:
vehiculului Pentru oglinzile principală şi unghiulară:
5 Reglarea oglinzilor – Rabataţi A spre exterior
6 Selectarea oglinzii pe partea dreaptă a – Rabataţi B în sus
vehiculului – Rabataţi C spre interior
7 Selectarea oglinzilor – Rabataţi D în jos
La oglinda de bordură:
– Oglinda A spre spate
– Oglinda B spre vehicul

65
Exploatarea vehiculului
Reglarea şi încălzirea oglinzilor exterioare

– Oglinda C spre faţă Lampa de control 2 se stinge.


– Oglinda D spre exterior Încălzirea oglinzilor este oprită pentru toate
oglinzile exterioare.
Orientarea spre exterior pentru Notă
scurt timp a oglinzii principale de La oprirea motorului, încălzirea
oglinzilor este oprită automat.
pe partea pasagerului.
La pornirea ulterioară, încălzirea
oglinzilor exterioare rămâne decuplată.
Această funcţie poate  folosită pentru a obţine
o imagine generală de scurtă durată, de ex. ca Dacă tensiunea la bord scade sub 23 V
ajutor la manevre, sau la virarea unui autotren încălzirea oglinzilor este decuplată. Atunci
foarte strâns. când tensiunea creşte din nou, încălzirea
• Apăsaţi tasta 1 oglinzilor exterioare este din nou cuplată.
Oglinda va  rabatată spre exterior.
Oglinda revine în mod automat, după cca 30
de secunde sau după o nouă apăsare a tastei
1, în poziţia iniţială.

Încălzirea oglinzilor exterioare

Cuplarea
Porniţi încălzirea oglinzilor dacă sunt îngheţate
sau aburite.
Încălzirea oglinzilor exterioare funcţionează
numai cu contactul pornit.
• Cuplaţi contactul general
• Apăsaţi scurt tasta 3
Lampa de control 2 este aprinsă.
Încălzirea oglinzilor este pornită pentru toate
oglinzile exterioare în afara oglinzii frontale.

Decuplarea
• Apăsaţi din nou scurt tasta 3

66
Exploatarea vehiculului
Claxonul, sirena şi tonul de avertizare de deplasare cu spatele

CLAXONUL, SIRENA ŞI TONUL DE AVERTIZARE DE DEPLASARE CU SPATELE

Claxonul Tonul de avertizare pentru


deplasarea înapoi, în 2 trepte
• Cuplaţi contactul general
Introducere
La deplasarea cu spatele se aude întotdeauna
un ton de avertizare.
Pentru a reduce zgomotul, de ex. pentru
deplasările pe timp de noapte, tonul de
avertizare poate  redus sau oprit. La ton de
avertizare oprit, instalaţia de semnalizare este
pornită.
• Apăsaţi tasta 1 ATENŢIE
Se aude claxonul electric. Pericol de accidente!
Tonul de avertizare de deplasare cu
Sirena spatele trebuie redus ca intensitate
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
sau oprit numai la anumite ore (de
basculant
• Cuplaţi contactul general ex. noaptea).
Lampa de control din comutator se stinge
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de De aceea:
sus • Respectaţi prevederile valabile la
Lampa de control din comutator luminează faţa locului.
verde.
• Apăsaţi tasta 1
Se aude sirena pneumatică.

67
Exploatarea vehiculului
Claxonul, sirena şi tonul de avertizare de deplasare cu spatele

Comutarea tonului de avertizare la o Becul de control din comutatorul basculant De aceea:


intensitate mai redusă este aprins galben. • Respectaţi prevederile valabile la
Tonul de avertizare este oprit şi instalaţia de faţa locului
Notă
semnalizare este pornită.
Selectaţi întotdeauna mai întâi Oprirea tonului de avertizare
intensitatea semnalului de avertizare
Comutarea tonului de avertizare la
pentru mers înapoi şi apoi cuplaţi Notă
intensitate maximă
treapta de viteză pentru mers înapoi. Selectaţi întotdeauna mai întâi
• Apăsaţi a treia oară sus comutatorul
Înainte de a repeta cuplarea treptei de deconectarea semnalului de avertizare
basculant
viteză pentru mers înapoi aşteptaţi cel pentru mers înapoi şi apoi cuplaţi
Lampa de control din comutatorul basculant
puţin 2 secunde. treapta de viteză pentru mers înapoi.
se stinge.
Înainte de a repeta cuplarea treptei de
Notă viteză pentru mers înapoi aşteptaţi cel
După pornirea motorului este setată puţin 2 secunde.
automat intensitatea maximă a tonului.

Tonul de avertizare pentru


deplasarea înapoi, în 1 trepte

Introducere
La deplasarea cu spatele se aude întotdeauna
un ton de avertizare.
Pentru a reduce zgomotul, de ex. pentru
• Apăsaţi o dată sus comutatorul basculant deplasările pe timp de noapte, tonul de
Lampa de control din comutatorul basculant avertizare poate  oprit.
este aprinsă verde.
Tonul de avertizare se aude la o intensitate ATENŢIE • Apăsaţi comutatorul basculant sus
mai redusă. Pericol de accidente! Becul de control din comutatorul basculant
Tonul de avertizare de deplasare cu este aprins galben.
Oprirea tonului de avertizare spatele trebuie redus ca intensitate Tonul de avertizare este oprit.
• Apăsaţi a doua oară sus comutatorul sau oprit numai la anumite ore (de
basculant ex. noaptea). Reconectarea tonului de avertizare
• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
în partea de sus

68
Exploatarea vehiculului
Claxonul, sirena şi tonul de avertizare de deplasare cu spatele

Lampa de control din comutatorul basculant


se stinge.
Tonul de avertizare se aude.
Notă
După pornirea motorului este setată
automat intensitatea maximă a tonului.

69
Exploatarea vehiculului
Aprinderea ţigărilor

APRINDEREA ŢIGĂRILOR

– Utilizaţi numai aparate cu ştecher


Siguranţa
potrivit. Nu este admis contactul
pe cele două braţe cu lamele
MAN face tot ce este tehnic posibil, pentru ca
bimetalice ale ştecherului.
şi în cazul unor erori la manipularea obiectelor
– O prea mare absorbţie de energie
şi lichidelor inamabile să e luate cele mai
poate duce la deteriorarea
bun măsuri.
brichetei.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunea de
De aceea:
securitate următoare.
• Utilizaţi ştecherul cu contactul
ATENŢIE în centrul prizei prin intermediul
Pericol de accident/incendiu! contactului median
Aruncarea de deşeuri impurică • Utilizaţi numai aparate cu putere
mediul şi poate pune în pericol alte totală maximă de 24 V/120 W • Cuplaţi contactul
persoane. (5 A) • Apăsaţi scurt pe masca 1
– Resturile sunt periculoase pentru Spaţiul de depozitare se deschide.
alţi participanţi la trac ca de ex.
Aprinderea ţigărilor
motociclişti şi pasageri în vehicule
decapotabile.
Compartimentul scrumierei este montat la
– Resturi aprinse de ţigări (de
vehiculele cu pachet pentru fumători.
ex. chiştoace) pot produce
incendierea pădurilor şi
autovehiculelor.
De aceea:
• Nu aruncaţi obiecte pe fereastră

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Atunci când bricheta este utilizată ca
priză de 24 V: • Împingeţi bricheta 3 spre interior
Bricheta se declanşează atunci când spirala
este înroşită.
• Extrageţi şi utilizaţi bricheta imediat

70
Exploatarea vehiculului
Aprinderea ţigărilor

• Introduceţi din nou bricheta în locaş


• Depuneţi scrumul şi restul de ţigară în
scrumiera 2
• Nu Depuneţi scrumul şi restul de ţigară
în locaşul de depozitare 4

71
Exploatarea vehiculului
Prizele

PRIZELE

Prizele din cabină Priza din partea şoferului: Priza OBD


Prizele din spaţiul pentru picioare al
pasagerului:

Priza 1 pentru 24 V/120 W (5 A)


Priza pentru conectarea sistemului de
diagnosticare se aă în spatele clapetei 2.
AVERTISMENT
Prize 1:
Pericol de deteriorare! Deschiderea:
Capacul alb: Priză pentru 12 V/180 W
• Conectaţi numai dispozitive • Rabataţi spre interior clapeta 2
(bipolară, 15 A)
Capacul negru: Priză pentru 24 V/300 W cu putere totală maximă de
24 V/120 W Închiderea:
(bipolară)
• Închideţi clapeta

AVERTISMENT Conexiunile USB şi AUX-IN


Pericol de deteriorare!
• conectaţi numai aparate cu putere Informaţii privind conexiunile USB şi AUX-IN
totală maximă de 12 V/180 W sau vezi “Instalaţiile MAN audio şi de telefon”,
24 V/300 W Pag. 395.

72
Exploatarea vehiculului
Parasolarul

PARASOLARUL

Acţionarea manuală Acţionarea electrică


Coborârea parasolarului Coborârea parasolarului

• Trageţi în jos parasolarul, cu ajutorul urechii • Apăsaţi comutatorul basculant în jos până
2, în poziţia dorită când este atinsă poziţia dorită

Ridicarea parasolarului Ridicarea parasolarului


• Trageţi bucla 1 în jos • Apăsaţi comutatorul basculant în sus până
Parasolarul se rulează automat. când este atinsă poziţia dorită
Parasolarul se rulează automat.
Notă
Bucla 3 este pentru parasolarul de pe
partea pasagerului.

73
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

ILUMINATUL

Iluminatul exterior Faza scurtă este aprinsă. Lumina de ceaţă spate (comutatorul cu o
treaptă)
Notă
La utilizarea iluminatului exterior trebuie Aprinderea luminii de ceaţă spate
respectate prescripţiile naţionale şi • Extrageţi comutatorul rotativ
locale valabile. Comutatorul rotativ reculează.
Lumina de ceaţă spate este aprinsă.
Luminile de poziţie şi faza scurtă (lumina Lampa de control 3 este aprinsă.
de întâlnire)
Stingerea luminii de ceaţă spate
Aprindeţi luminile de poziţie • Extrageţi din nou comutatorul rotativ
Comutatorul rotativ reculează.
Lumina de ceaţă spate este stinsă.
Lampa de control 3 se stinge.
Lampa de control 2 este aprinsă.
Notă
Stingerea iluminatului de staţionare şi a Odată cu decuplarea contactului se
fazei scurte stinge automat şi lumina de ceaţă spate.
• Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia 0 La pornirea ulterioară lumina de ceaţă
Faza scurtă, iluminatul de poziţie şi lămpile de spate rămâne decuplată.
marcare laterală sunt stinse.
Lampa de control 2 se stinge.

Ton de semnalizare pentru iluminat


• Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia A La deschiderea uşii şoferului, acesta este
Luminile de poziţie şi lămpile de marcare atenţionat printr-un semnal acustic că luminile
laterală sunt aprinse. de poziţie sau faza scurtă sunt încă aprinse.
• Stingeţi luminile de poziţie şi fază scurtă
Aprindeţi faza scurtă Tonul se opreşte.
• cuplaţi contactul
• Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia B

74
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

Farurile de ceaţă şi lumina de ceaţă spate Comutatorul revine după aceea înapoi pe Faza lungă şi semnalizarea cu farurile
(comutatorul cu două trepte) poziţia C.
Lumina de ceaţă spate este stinsă. Aprinderea fazei lungi
Aprinderea farurilor de ceaţă Lampa de control 3 se stinge.
Notă
Odată cu decuplarea contactului se
stinge automat şi lumina de ceaţă spate.
La pornirea ulterioară lumina de ceaţă
spate rămâne decuplată.

Stingerea farurilor de ceaţă şi a luminii de


ceaţă spate
• Apăsaţi comutatorul rotativ
Farurile de ceaţă şi lumina de ceaţă spate sunt
stinse.
Lămpile de control se sting. • Aprindeţi faza scurtă
• Aprindeţi faza scurtă • Trageţi comutatorul de la coloana volanului
• Extrageţi comutatorul rotativ pe treapta C peste punctul E în poziţia F
Farurile de ceaţă sunt aprinse. • Eliberaţi comutatorul de pe coloana volanului
Lampa de control 1 este aprinsă. Comutatorul de la coloana volanului revine
automat în poziţia 0.
Aprinderea luminilor de ceaţă spate Faza lungă este aprinsă.
• Trageţi de comutatorul rotativ pe treapta D
Comutatorul revine după aceea înapoi pe
poziţia C.
Farurile de ceaţă şi lumina de ceaţă spate sunt
aprinse.
Lămpile de control 1 şi 3 se aprind.

Stingerea numai a luminii de ceaţă spate


• Trageţi din nou de comutatorul rotativ pe
treapta D

75
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

Faza lungă se stinge. Stingerea instalaţiei de semnalizare de


Lampa de control albastră “Faza lungă” se avarie
stinge. • Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant
Instalaţia de semnalizare de avarie Instalaţia de semnalizare de avarie este stinsă.
Lampa de control roşie din comutator se
Aprinderea instalaţiei de semnalizare de stinge.
avarie Semnalizatoarele şi lămpile de control din
tabloul de instrumente se sting.

Semnalizare automată de avarie la şi după


frânarea de urgenţă
Lampa de control albastră “Faza lungă” se
aprinde. La frânarea foarte puternică dintr-o viteză de
peste cca. 50 km/h (frânare de urgenţă) este
Stingerea fazei lungi cuplată automat instalaţia de semnalizare de
• Trageţi comutatorul de la coloana volanului avarie, semnalizând cu frecvenţă ridicată.
peste punctul E în poziţia F
• Eliberaţi comutatorul de la coloana volanului Aceasta se decuplează automat la încheierea
Comutatorul de la coloana volanului revine frânării de urgenţă şi la frânarea mai lentă sau
automat în poziţia 0. la continuarea deplasării cu o viteză de peste
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
Faza lungă este stinsă. cca. 20 km/h.
sus
Lampa de control albastră “Faza lungă” se
Instalaţia de semnalizare de avarie este
stinge. Instalaţia continuă să semnalizeze automat
aprinsă.
la frecvenţă normală la nalizarea frânării
Lampa de control roşie din comutator clipeşte.
Avertizorul optic de urgenţă şi la deplasarea cu sub cca. 20
Toate semnalizatoarele se aprind la intervale.
• Trageţi comutatorul de pe coloana volanului km/h sau atunci când vehiculul staţionează.
Pe tabloul de instrumente se aprind la anumite
până în punctul E şi menţineţi-l Semnalizarea de avarie este decuplată
intervale lămpile verzi de control “Semnalizare”
Faza lungă luminează. automat la deplasarea cu peste cca. 30 km/h.
pentru vehiculul tractor şi remorcă.
Lampa de control albastră “Faza lungă” se De asemenea, şoferul poate decupla manual
aprinde. instalaţia de semnalizare de avarie.
• Eliberaţi comutatorul de la coloana volanului
Comutatorul de la coloana volanului revine Decuplarea manuală a instalaţiei de
automat în poziţia 0. semnalizare de avarie:

76
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de – iluminarea numărului de înmatriculare Conectarea luminilor de zi pentru Marea
sus Atunci când este cuplată faza scurtă, luminile Britanie (DIM/DIP):
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul de zi şi lumina de staţionare se sting. • Porniţi motorul
basculant • Aprindeţi luminile de poziţie
Pentru deplasarea în ţări în care luminile de
Luminile de zi zi extinse nu sunt recomandate sau sunt Deconectarea luminilor de zi pentru Marea
interzise, acestea pot  deconectate. Apelaţi Britanie (DIM/DIP):
Iluminatul pentru deplasarea pe timp de zi pentru aceasta meniul vehiculului şi continuaţi • Stingerea luminilor de staţionare
UE (conform ECE) conform celor descrise la “caseta de bifare:
Iluminatul pentru deplasarea pe timp de zi este Deconectarea şi conectarea modicării setării Deplasarea automată cu iluminat de zi
activat automat atunci când contactul este la exemplul Luminile de zi pentru UE” ,
cuplat. Atunci când este cuplată faza scurtă, vezi “Meniul vehiculului”, Pag. 390. Pentru La motor pornit, faza scurtă este automat
iluminatul pentru deplasarea pe timp de zi se conectarea luminilor de zi extinse trebuie pornită.
stinge. repetată procedura. Pentru faza scurtă cu faruri xenon (becuri cu
descărcare în gaz), în locul fazei scurte pentru
Pentru deplasarea în ţări în care luminile de Iluminatul pentru deplasarea pe timp de zi luminile de zi sunt utilizate farurile de ceaţă.
zi nu sunt recomandate sau sunt interzise, pentru Scandinavia Există 2 variante:
acestea pot  deconectate. Apelaţi pentru La motor pornit faza scurtă este automat – decuplabilă
aceasta meniul vehiculului şi continuaţi redusă, în timp ce iluminatul pentru deplasarea – nedecuplabilă
conform celor descrise la “caseta de bifare: pe timp de zi este pornit.
Deconectarea şi conectarea modicării setării Pentru faza scurtă cu faruri xenon (becuri cu Deconectare:
la exemplul Luminile de zi pentru UE” , descărcare în gaz), în locul fazei scurte pentru • Rotiţi comutatorul rotativ pentru iluminat de
vezi “Meniul vehiculului”, Pag. 390. Pentru luminile de zi sunt utilizate farurile de ceaţă. staţionare sau faza scurtă în poziţia B
conectarea luminilor de zi trebuie repetată • Rotiţi comutatorul rotativ pentru iluminat de
procedura. Iluminatul pentru deplasarea pe timp de zi staţionare sau faza scurtă în poziţia 0
pentru Marea Britanie (DIM/DIP)
Luminile de zi extinse În cazul conectării luminii de staţionare Iluminatul de virare
Atunci când motorul este pornit, sunt conectate atunci când motorul este pornit, faza scurtă
automat: luminează mai redus decât luminile de zi Iluminatul de virare se aprinde atunci când:
– luminile de zi (DIM/DIP). – faza scurtă este aprinsă
– deplasarea se realizează cu mai puţin de
– lumina de staţionare Pentru faza scurtă cu faruri xenon (becuri cu
– luminile de delimitare descărcare în gaz), în locul fazei scurte pentru 40 km/h
– semnalizarea este pornită (vehicul fără ESP)
– lumina de stop luminile de zi sunt utilizate farurile de ceaţă.
– lămpile de poziţie

77
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

– semnalizarea este pornită sau / şi s-a 2. Comutator basculant cu lampă de control Pentru 2 şi 3 există 2 variante:
început virarea prin rotirea volanului (vehicul verde pentru reectoarele de lucru sau – Lămpile se aprind numai când luminile de
cu ESP) iluminarea spaţiului de încărcare poziţie sunt aprinse.
– Lămpile se aprind şi atunci când luminile de
Farurile de lucru şi lămpile de manevre poziţie sunt stinse.

Vedere generală Cuplarea


În funcţie de echipare, vehiculul poate  dotat • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
cu următoarele lumini exterioare suplimentare: sus
Lămpile de control din comutatoare sunt
1. Comutator basculant cu lampă de control aprinse galben.
verde pentru iluminarea spaţiului de încărcare
Decuplarea
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
Lampa de control din comutatoare se stinge.
3. Comutator basculant cu lampă de control
Lămpile de gabarit
galbenă pentru pentru lampa de manevrare
sau reectoare suplimentare de lucru (lampă
Vedere generală
de manevre)
În funcţie de echipare, vehiculul poate  dotat
cu următoarele lumini de gabarit suplimentare:

78
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

Comutator basculant pentru una sau două Lămpile de control din comutatoare sunt Lămpile de poziţie sunt aprinse.
lămpi de gabarit cu lampă de control galbenă aprinse. Lampa de control din comutator luminează
verde.
Notă
În cazul unei lămpi de gabarit
Decuplarea
nefuncţionale lampa de control din
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
comutatorul respectiv nu luminează.
basculant
Înlocuiţi imediat siguranţa defectă sau
Lămpile de poziţie sunt stinse.
becul lămpii de gabarit, vezi “Înlocuirea
Lampa de control din comutator se stinge
becurilor”, Pag. 491.
Iluminatul pentru serviciul de deszăpezire
Decuplarea
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul Cuplarea
basculant
Lămpile de control din comutatoare se sting. Notă
Înaintea operării pe timp de iarnă trebuie
Comutator basculant pentru a treia lampă de Lămpile de poziţie pentru GUS efectuat un test de lumini, vezi paginile
gabarit cu lampă de control galbenă următoare.
Cuplarea • Aprinderea fazei scurte

Cuplarea • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de


• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de sus sus
sus

79
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

Iluminatul pentru serviciul de deszăpezire este Notă Semnalizatoarele, luminile de frână, luminile
aprins. Îndepărtaţi regulat murdăria persistentă de poziţie, lumina de ceaţă spate, luminile de
Lampa de control din comutator luminează şi aderentă (de ex. resturi de insecte), gabarit, faza scurtă, faza lungă, faza lungă
verde. de ex. la alimentarea cu carburant. suplimentară, farurile de ceaţă, luminile de zi
şi iluminatul de virare.
Decuplarea Testul luminilor pentru iluminatul exterior
Notă
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
La o eroare a iluminatului exterior poate
basculant Introducere
 anulată omologarea de funcţionare a
Lampa de control din comutator se stinge. Testul luminilor dispune de 2 funcţii:
vehiculului, mersul în continuare neind
Iluminatul pentru serviciul de deszăpezire este – Testul luminilor fără memorarea sarcinii
astfel permis.
stins. electrice:
Remediaţi de aceea imediat defecţiunile
Cu ajutorul acestuia se verică funcţionarea
instalaţiei de iluminat exterior.
Instalaţia de curăţare a farurilor instalaţiei de iluminat exterior a vehiculului
tractor şi la remorcă sau semiremorcă.
• Cuplaţi contactul general Acesta trebuie efectuat la preluarea Elementele de acţionare
• Aprindeţi faza scurtă vehiculului.
– Testul luminilor cu memorarea sarcinii
electrice:
Acesta este necesar în vederea unei
monitorizări fără perturbaţii a iluminatului
exterior. Din acest motiv, testul trebuie
efectuat după o schimbare a becurilor sau
după modicarea numărului de lumini, de
ex. după conectarea unei suprastructuri.

În timpul testului luminilor ecare lampă este


aprinsă şi stinsă din nou cel puţin o dată.
Şoferul poate verica lămpile exterioare fără Comutator basculant
• Apăsaţi comutatorul basculant sus ajutorul unei alte persoane. Vehiculul trebuie
Pentru curăţare, farurile sunt stropite cu lichid să e staţionat, motorul poate  oprit sau poate
de spălare. funcţiona la ralanti, de ex. în timpul aerisirii
instalaţiei de frână.
Următoarele lămpi exterioare vor  (dacă
sunt disponibile) aprinse şi apoi stinse:

80
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

Testul luminilor pentru iluminatul exterior • Trageţi comutatorul de pe coloana volanului


începe. pentru mai mult de 1 secundă
• Coborâţi şi vericaţi funcţionarea lămpilor Pe ecran este aşat mesajul “SFÂRŞIT test
exterioare lumini”.
• Aşteptaţi până când testul luminilor s-a
încheiat (cca 2 minute) Reglarea distanţei de iluminare (LWR)
Sau
• Apăsaţi comutatorul basculant sus Reglarea de bază a producătorului sau a
Pe ecran este aşat mesajul “ÎNTRERUPERE producătorului suprastructurii
Test lumini”. Distanţa de iluminare trebuie denită, pentru
siguranţa tracului, din principiu, pentru
Testul luminilor cu memorarea sarcinii vehiculul neîncărcat de către producător şi
Comutatorul de pe coloana volanului, în electrice dacă este necesar de către producătorul
stânga volanului • Acţionaţi frâna de imobilizare suprastructurii.
• Aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N” – Reglajul de bază al regulatorului rotativ cu
Testul luminilor fără memorarea sarcinii • cuplaţi contactul vehiculul neîncărcat este poziţia 0.
electrice • Apăsaţi comutatorul basculant sus – La modicarea suprastructurii vehiculului,
• Acţionaţi frâna de imobilizare Pe ecran este aşat mesajul “Test lumini”. adică la un nivel 0 modicat, producătorul
• aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N” suprastructurii este răspunzător pentru o
• Cuplaţi contactul general Notă
nouă calibrare a distanţei de iluminare a
• Apăsaţi comutatorul basculant sus Dacă în interval de circa 20 de secunde
vehiculului.
Pe ecran este aşat mesajul “Test lumini”. este oprit contactul sau se acţionează
comutatorul de pe coloana volanului,
Reglarea distanţei de iluminare de către
Notă testul luminilor este întrerupt.
şofer
Dacă în interval de circa 20 de secunde • Decuplaţi contactul şi, dacă este necesar,
este oprit contactul sau se acţionează scoateţi cheia din contact AVERTISMENT
comutatorul de pe coloana volanului, Sau Pericol de orbire!
testul luminilor este întrerupt. • Trageţi comutatorul de pe coloana volanului La încărcarea vehiculului se
• Decuplaţi contactul şi, dacă este necesar, pentru mai mult de 1 secundă deplasează limita lumină-întuneric
scoateţi cheia din contact Testul luminilor pentru iluminatul exterior a conului farurilor. Astfel vehiculele
Sau începe. care se deplasează în sens invers
• Trageţi comutatorul de pe coloana volanului • Coborâţi şi vericaţi funcţionarea lămpilor pot  orbite. Urmarea poate 
pentru mai mult de 1 secundă exterioare producerea unor accidente grave.

81
Exploatarea vehiculului
Iluminatul exterior

De aceea:
• Reglaţi corect distanţa de
iluminare
La vehiculele cu suspensii aer-aer sistemul
electronic reglează nivelul vehiculului şi nu mai
este necesară reglarea distanţei de iluminare
de către şofer.
Pentru vehiculele cu suspensie lamelară -
pneumatică şi în foi, distanţa de iluminare
trebuie reglată astfel încât ceilalţi participanţi la
trac să nu e orbiţi. De aceea şoferul trebuie
să poziţioneze corect regulatorul rotativ.

În cazul vehiculului neîncărcat:


• Rotiţi regulatorul rotativ în poziţia 0 (reglare
de bază)
Reducerea distanţei de iluminare:
• Rotiţi regulatorul în jos
Mărirea distanţei de iluminare:
• Rotiţi regulatorul rotativ în sus

82
Exploatarea vehiculului
Iluminatul interior

Iluminatul interior – La deschiderea uşilor şoferului sau Lampa pentru citit de deasupra patului
pasagerului sunt activate iluminatul interior
Iluminatul interior, luminile la urcare şi şi luminile la urcare ale respectivei părţi a
pentru citit, pentru şofer şi pentru pasager vehiculului.
– După închiderea uşii şoferului sau
Iluminatul interior şi luminile la urcare pasagerului iluminatul interior şi luminile la
urcare se sting după câteva secunde de
iluminat temporizat.
– Dacă în timpul temporizării este cuplat
contactul general, iluminatul interior şi
luminile la urcare sunt stinse. În cazul în
care contactul şi luminile de poziţie sau
faza scurtă sunt cuplate, cu uşile închise se
cuplează de asemenea treptat.
– Dacă o uşă a cabinei rămâne deschisă
AVERTISMENT
pentru mai mult de 5 minute, iluminatul
Pericol de deteriorare!
interior se stinge lent.
Lămpile pentru citit de deasupra
Iluminatul ambiental patului/paturilor se înerbântă foarte
Deconectare: tare atunci când sunt conectate.
Atunci când luminile de staţionare şi faza
• Apăsaţi comutatorul basculant 1 în poziţia Pericol de topire la suprafaţă.
scurtă sunt aprinse, este cuplat şi iluminatul
de mijloc (0) De aceea:
ambiental 2.
• Nu acoperiţi lămpile pentru citit,
Aprinderea luminii permanente: mai ales cu perne, perdeaua,
Lampa pentru citit
• Apăsaţi comutatorul basculant 1 în stânga (I) haine şi altele
Conectare:
• Deconectaţi lămpile pentru citit
• Apăsaţi comutatorul basculant 3 în stânga (I)
Aprinderea şi stingerea automată prin imediat după utilizare
contactul uşii: • După ridicarea patului vericaţi
Deconectare:
• Apăsaţi comutatorul basculant 1 în dacă lămpile pentru citit sunt
• Apăsaţi comutatorul basculant 3 în
dreapta (II) deconectate şi deconectaţi-le
dreapta (0)
dacă este necesar
Funcţionare la aprinderea şi stingerea
automată: Conectare:
• Apăsaţi comutatorul basculant 4 în stânga (I)

83
Exploatarea vehiculului
Iluminatul interior

Iluminatul de noapte al plafonului Iluminatul de noapte al plafonului (regulator


Deconectare: (comutatorul basculant) rotativ)
• Apăsaţi comutatorul basculant 4 în
dreapta (0)

Iluminatul interior pe tavan

Conectare: Aprindere şi mai luminos:


• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de • Rotiţi regulatorul rotativ în jos
sus
Lampa de control din comutator luminează Mai întunecos:
Comutatorul basculant se găseşte în consola verde. • Rotiţi regulatorul rotativ în sus
centrală.
Deconectare: Deconectare:
Conectare: • Apăsaţi în partea de jos comutatorul • Rotiţi regulatorul rotativ în poziţia 0
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de basculant
sus Lampa de control se stinge din comutator. Reglarea iluminatului instrumentelor
Lampa de control din comutator luminează
verde. Iluminatul instrumentelor cuprinde tabloul
de instrumente, comutatoarele basculante,
Deconectare: aparatul de control UE, instalaţia de climatizare
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul şi volanul multifuncţional.
basculant
Lampa de control din comutator se stinge.

84
Exploatarea vehiculului
Iluminatul interior

ATENŢIE Testul lămpilor de control


Pericol de accidente!
Setaţi iluminatul instrumentelor Necesitatea şi desfăşurarea testului
numai atunci când vehiculul este lămpilor de control
oprit. Cu ajutorul testului becurilor de control
Altfel atenţia vă este distrasă de vericaţi funcţionarea tuturor becurilor de
la condus. Urmarea poate  un control din tabloul de instrumente
accident datorită frânării întârziate Din motive de siguranţa circulaţiei, testul
sau a ieşirii de pe şosea. lămpilor de control poate  realizat numai la
De aceea: staţionarea vehiculului.
• Reglaţi iluminatul instrumentelor În funcţie de dotarea vehiculelor este posibil
numai cu vehiculul oprit să nu existe toate lămpile de control. La testul
• Cuplaţi contactul general becurilor de control trebuie ca în aceste poziţii În toate poziţiile becurile de control se aprind.
să lumineze liniile orizontale! Aceasta înseamnă că pe ecare poziţie trebuie
Diferite lămpi de control pot lumina atât să se vadă un simbol sau o linie orizontală.
galben cât şi roşu (de ex. becul central de Lămpile de control comută între roşu şi galben.
avertizare). Lampa de control pentru faza Dacă pe una dintre poziţii nu poate  observat
lungă luminează întotdeauna albastru. Becurile în simbol sau o linie orizontală, becul de
de control pentru faza scurtă, farurile de ceaţă control este defect şi trebuie înlocuit la un
şi indicatorul direcţiei de deplasare pentru atelier specializat.
remorcă luminează întotdeauna verde.
Testul becurilor de control cu meniul
Testul lămpilor de control cu cheia de vehiculului
contact • Acţionaţi frâna de imobilizare
Înainte de pornirea motorului, testul lămpilor de • Cuplaţi contactul
control este executat automat. Dacă motorul • Apelaţi meniul vehiculului, vezi “Meniul
• Apăsaţi tasta 5 până când este atinsă vehiculului”, Pag. 390.
este pornit în timpul testului lămpilor de control,
intensitatea dorită • Apelaţi punctul din meniu “Vehicul”
testul se întrerupe.
La acţionarea tastei intensitatea luminoasă • Apelaţi punctul din meniu “Date de control”
• Acţionaţi frâna de imobilizare
se modică în continuu şi are loc trecerea • Apelaţi punctul din meniu “Diagnosticare”
• Cuplaţi contactul general, vezi “Pornirea
automată de sens de la întunecos la luminos • Apelaţi punctul din meniu “Becuri de control”
motorului”, Pag. 179
şi invers. Punctele din meniu “Simbol roşu” şi “Simbol
galben” sunt indicate, cursorul rămâne pe
punctul din meniu “Simbol roşu”.

85
Exploatarea vehiculului
Iluminatul interior

În toate poziţiile becurile de control se aprind.


Aceasta înseamnă că pe ecare poziţie trebuie
să se vadă un simbol sau o linie orizontală.
• Apelaţi punctul din meniu “Simbol galben”
Şi aici becurile de control se aprind pe toate
poziţiile.
Dacă pe una dintre poziţii nu poate  observat
în simbol sau o linie orizontală, becul de
control este defect şi trebuie înlocuit la un
atelier specializat.
Notă
Dacă pentru cca 30 de secunde nu este
apăsată nicio tastă, meniul vehiculului
se închide automat.

86
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

INSTALAŢII DE CLIMATIZARE

Instalaţie de climatizare cu reglare Funcţionarea încălzirii auxiliare cu aer


manuală a temperaturii şi încălzire Funcţionarea şi utilizarea vezi “Funcţionarea şi
utilizarea încălzirilor auxiliare”, Pag. 105.
auxiliară cu aer
Funcţiile

Funcţiile instalaţiei de climatizare


Următoarele funcţii sunt integrate:
– Încălzirea cu motorul pornit
– Încălzirea şi răcirea cu motorul pornit

Instalaţia de climatizare poate  utilizată


numai cu motorul pornit. Aceasta reprezintă
combinaţia dintre instalaţia de încălzire şi
instalaţia de aerisire a unei instalaţii de răcire.
Instalaţia de răcire extrage umezeala din
aerului de admisie.
Temperatura aerului de admisie poate  reglată
de către şofer. Nu este posibilă reglarea
automată a temperaturii în cabină.
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Chiar şi în sezonul rece instalaţia
de climatizare trebuie conectată
pentru cca. 10 minute pentru a evita
“griparea” componentelor mobile.
De aceea o dată pe lună:
• Ţineţi tasta 2 apăsată până când
pe ecran 4 este aşat “A/C”

87
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

88
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

Elementele de acţionare şi aşajele de pe 9 Încălzire Reglarea aerisirii


ecran 10 Reglarea valorilor
Reglarea turaţiei ventilatorului
ATENŢIE
Aşajele instalaţiei de climatizare Cu ajutorul ventilatorului este reglată cantitatea
Pericol de accidente!
de aer introdusă. Pe ecran 4 este aşată
La reglarea în timpul deplasării puteţi 13 Geamurile laterale turaţia ventilatorului 15.
 distras de la evenimentele din – Niciun simbol aşat: geamurile
trac. Urmarea poate  un accident laterale nu sunt ventilate Cuplaţi ventilatorul şi măriţi puterea:
din cauza frânării întârziate sau a – Simbol aşat: Ventilarea geamurilor • Apăsaţi tasta 3
ieşirii de pe şosea. laterale
De aceea: 14 Aer proaspăt şi aer recirculat Reducerea puterii ventilatorului:
• reglaţi instalaţia de climatizare, – Niciun simbol aşat: aer proaspăt • Apăsaţi tasta 10
instalaţia de climatizare în – Simbol aşat: Recirculare aer
staţionare şi încălzirea auxiliară 15 Turaţia ventilatorului Ventilator deconectat:
cu aer numai cu vehiculul oprit 18 Instalaţia de climatizare • Apăsaţi tasta 10 până când aşajul 15 se
– Niciun aşaj: oprit stinge
Elementele de acţionare ale instalaţiei de – “A/C”: Pornit, răcirea şi
climatizare dezumidicarea cu motorul pornit Reglarea repartizării aerului între spaţiul
pentru picioare şi parbriz
1 Reglarea temperaturii Aşajele pentru încălzirea auxiliară cu aer Ventilare numai spaţiul superior al corpului:
2 Răcirea şi dezumidicarea (încălzirea în staţionare) • Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre stânga jos
3 Reglarea ventilatorului
4 Ecranul 11 Modul de introducere (program) (poziţia D)
5 Ventilarea geamurilor laterale 12 Punct de cuplare (1, 2 sau 3)
6 Reglarea distribuirii aerului 16 Zi săptămână Ventilare spaţiul pentru picioare şi parbriz:
7 Comutarea de pe aer proaspăt pe aer 17 Temperatura sau ora sau durata încălzirii • Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre dreapta sus
recirculat 19 (poziţia B)
Încălzirea auxiliară cu aer (încălzirea în
10 Reglarea ventilatorului staţionare)
Aerisire numai parbriz:
– Niciun simbol aşat: oprit
• Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre dreapta jos
Elementele de acţionare pentru încălzirea – Simbol aşat: pornit
(poziţia C)
auxiliară cu aer (încălzirea în staţionare)
1 Reglarea temperaturii Ventilare numai spaţiul pentru picioare:
3 Reglarea valorilor • Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre stânga sus
8 Modul de introducere (program) (poziţia A)

89
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

Sunt posibile toate poziţiile intermediare. Pornirea aerului proaspăt sau a aerului Încălzirea şi răcirea cu motorul pornit
recirculat Conectare:
Reglarea duzelor mediane de aer Pentru a nu introduce gaze nocive (smog) în • Ţineţi tasta 2 apăsată până când pe ecran 4
spaţiul interior (de ex. la trecerea printr-un este aşat “A/C”
tunel), se poate comuta pe operarea prin
recircularea aerului. Aerul din spaţiul interior Creşterea temperaturii:
este acum recirculat. Comutaţi pe aer proaspăt • Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta
imediat ce este posibil, pentru a evita aburirea
geamurilor. Scăderea temperaturii
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre stânga
Comutarea pe operare cu aer recirculat:
• Ţineţi tasta 7 apăsată până când simbolul Deconectare:
14 este aşat pe ecran • Ţineţi tasta 2 apăsată până când de pe
ecran 4 se stinge “A/C”
Comutaţi pe aport de aer proaspăt:
• Ţineţi tasta 7 apăsată până când simbolul Încălzire maximă
Deschiderea:
14 se stinge de pe ecran
• Rotiţi în sus roţile striate 25 Pentru încălzirea rapidă a spaţiului interior al
Instalaţia de climatizare cabinei:
Închiderea: • Ţineţi tasta 2 apăsată până când de pe
• Rotiţi în jos roţile striate 25 ecran 4 se stinge “A/C”
Încălzirea cu motorul pornit
Conectare: • Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta total
Reglarea direcţiei aerului evacuat: • Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre dreapta sus
• Ţineţi tasta 2 apăsată până când de pe
• Poziţionaţi mânerele 24 în direcţia dorită (poziţia B)
ecran 4 se stinge “A/C”
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul
Ventilarea geamurilor laterale 12 este aşat pe ecran
Creşterea temperaturii:
Ventilarea maximă a geamurilor laterale: • Ţineţi tasta 3 apăsată până când este atinsă
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când pe ecranul turaţia maximă a ventilatorului
4 apare simbolul 13 • Deschideţi duzele de aer de la geamurile
Scăderea temperaturii
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre stânga laterale
Geamurile laterale nu sunt ventilate: • Deschideţi duzele mediane de aer
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul
Deconectare:
13 dispare
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre stânga
complet

90
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

Ventilare maximă Încălzirea auxiliară cu aer (încălzirea în • după utilizarea încălzirii auxiliare
staţionare) nu opriţi sau nu parcaţi
Pentru ventilarea rapidă a spaţiului interior al niciodată vehiculul în apropierea
cabinei: Funcţionare şi siguranţă materialelor inamabile, pulberilor
• Ţineţi tasta 7 apăsată până când pe ecranul Funcţionarea şi utilizarea vezi “Funcţionarea şi şi vaporilor
4 simbolul 14 se stinge utilizarea încălzirilor auxiliare”, Pag. 105. • Nu conectaţi niciodată încălzirea
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre stânga auxiliară în apropierea materialelor
complet ATENŢIE inamabile, pulberilor şi vaporilor
• Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre dreapta sus Pericol de explozie şi incendiu! • Asiguraţi-vă că încălzirea auxiliară
(poziţia B) Atunci când încălzirea auxiliară este nu se conectează niciodată
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul conectată, sunt eliberate gaze de automat în apropierea materialelor
13 este aşat pe ecran evacuare erbinţi, iar instalaţia de inamabile, pulberilor şi vaporilor
• Ţineţi tasta 3 apăsată până când este atinsă evacuare a gazelor de la încălzirea
turaţia maximă a ventilatorului auxiliară devine foarte erbinte. ATENŢIE
• Deschideţi duzele de aer de la geamurile Materialele inamabile, pulberile sau Pericol de otrăvire!
laterale vaporii se pot aprinde, cu riscul unor Atunci când încălzirea auxiliară
• Deschideţi duzele mediane de aer vătămări grave şi pagube materiale, este conectată, sunt eliberate
de exemplu: gaze de evacuare otrăvitoare. În
Dezgheţarea geamurilor – la alimentarea cu carburant spaţiile închise, de exemplu în
în apropierea depozitelor de garaje, gazele de evacuare nu pot
• Închideţi duzele mediane de aer carburant, cărbune, lemn, cereale  eliminate. Inspirarea gazelor de
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul ş.a. evacuare poate provoca pierderea
13 este aşat pe ecran – la parcarea pe suprafeţe înierbate cunoştinţei sau moartea.
• Rotiţi comutatorul rotativ 6 spre dreapta jos sau alte suprafeţe acoperite De aceea:
(Poziţia C) – la parcarea pe fân, paie sau • Nu conectaţi niciodată încălzirea
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta total frunziş auxiliară în spaţii închise
• Ţineţi tasta 3 apăsată până când este atinsă – la transportul substanţelor • Asiguraţi-vă că încălzirea auxiliară
turaţia maximă a ventilatorului periculoase în timpul încărcării şi nu se conectează niciodată
descărcării. automat în spaţii închise
De aceea:
Conectarea şi deconectarea manuală
Conectare:
• Ţineţi tasta 9 apăsată până când simbolul
19 este aşat pe ecran

91
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

Pe ecran este aşată temperatura setată 17. Aşajul orei clipeşte. La prima reglare, durata încălzirii este
Reglarea orei: presetată la 120 de minute (durata maximă a
Deconectare: • Apăsaţi tasta 3 sau 10 încălzirii). Aceasta poate  modicată şi este
• Ţineţi tasta 10 apăsată până când simbolul • Apăsaţi tasta 8 valabilă pentru toate punctele de conectare.
19 se stinge de pe ecran Setarea poziţiei zecilor din aşajul pentru
Notă
minute clipeşte.
La transporturi de substanţe
Reglarea temperaturii Setarea poziţiei zecilor din indicaţia pentru
periculoase:
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 minute:
Punctele de conectare nu pot  reglate,
• Apăsaţi tasta 3 sau 10
conectarea automată a încălzirii
Temperatura poate  reglată între 16 ℃ şi 31 • Apăsaţi tasta 8
auxiliare cu aer nu este posibilă.
℃. Dacă aşajul de pe ecran indică peste Setarea poziţiei unităţilor din aşajul pentru
31 °C sau “HI”, temperatura se menţine la minute clipeşte. Punctele de conectare pot  reglate numai cât
31 °C. Atunci când pe ecran este aşat “LO”, Setarea poziţiei unităţilor din aşajul pentru indicatorul clipeşte. Dacă pentru cca. 10 de
este reglată o valoare sub 16 °C. Turaţia minute: secunde nu este apăsată nicio tastă, modul
ventilatorului nu poate  reglată. • Apăsaţi tasta 3 sau 10 de introducere este părăsit şi valorile setate
• Apăsaţi tasta 8 memorate.
Reglarea orei
Ora este memorată. Pe ecran sunt indicate Reglarea punctului de conectare 1:
Notă • Ţineţi tasta 8 apăsată până când punctul de
ziua din săptămână şi ora. După cca.
La transporturi de substanţe conectare 1 12 clipeşte
10 secunde este indicată temperatura.
periculoase: “P” şi ziua săptămânii împreună cu ora sau
Ora nu poate  reglată. “OFF” sunt aşate.
Reglarea punctelor de conectare, a duratei
Dacă pentru cca. 10 de secunde nu este încălzirii şi activarea conectării automate • Apăsaţi tasta 3 sau 10
apăsată nicio tastă, modul de introducere este Pot  reglate 3 puncte de conectare. Pentru Ziua din săptămână clipeşte.
părăsit şi valorile setate memorate. ecare punct de conectare trebuie setate ziua Setarea zilei din săptămână dorite:
din săptămână şi ora. • Apăsaţi tasta 3 sau 10
• Ţineţi tasta 8 apăsată până când ziua • Apăsaţi tasta 8
săptămânii 16 şi ora 17 sunt aşate Întotdeauna poate  activat 1 singur punct de Aşajul orelor clipeşte.
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 conectare. La punctul de conectare activat Setarea orei dorite pentru activare:
Ziua săptămânii 16 clipeşte, “P” şi “CLOC” este pornită automat încălzirea auxiliară şi • Apăsaţi tasta 3 sau 10
sunt aşate. încălzirea se realizează conform duratei de • Apăsaţi tasta 8
Reglarea zilei din săptămână: încălzire setate. Setarea poziţiei zecilor din aşajul pentru
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 minute clipeşte.
• Apăsaţi tasta 8

92
Exploatarea vehiculului
Instalaţie de climatizare cu reglare manuală a temperaturii şi încălzire auxiliară cu aer

Setarea poziţiei zecilor din indicaţia dorită Reglarea punctului de conectare 3:


pentru minutul de pornire: • Apăsaţi tasta 8 până când punctul de
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 conectare 3 12 clipeşte
• Apăsaţi tasta 8 • Apăsaţi tasta 3 sau 10 şi procedaţi
Setarea poziţiei unităţilor din aşajul pentru în continuare ca şi pentru punctul de
minute clipeşte. conectare 1
Setarea poziţiei unităţilor din indicaţia dorită
pentru minutul de pornire: Setarea duratei de încălzire:
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 Apăsaţi tasta 8 până când durata de încălzire
• Apăsaţi tasta 8 “H” 12 clipeşte
Valorile pentru punctul de conectare 1 sunt • Apăsaţi tasta 3 sau 10
memorate. • Aşteptaţi cca. 10 secunde până când
Pe ecran clipeşte punctul de conectare 12, “P”, ecranul comută
ziua săptămânii şi ora sunt aşate. sau
• Apăsaţi tasta 8
Săriţi direct la punctul de conectare 2:
• Apăsaţi tasta 8 Dezactivarea conectării automate
• Apăsaţi tasta 8 până când durata de
Sau activaţi conectarea automată: încălzire “H” 12 clipeşte
• Aşteptaţi cca. 10 secunde până când • Apăsaţi din nou tasta 8
ecranul comută
Punctul de conectare şi temperatura sunt Pe ecran sunt indicate ziua din săptămână
aşate. Punctului de conectare este activ. şi ora. După cca. 10 secunde este aşată
Aceasta înseamnă că în ziua din săptămână temperatura, nu trebuie să e aşat un punct
setată, la ora setată, încălzirea pentru de conectare 12.
staţionare este pornită automat.

Reglarea punctului de conectare 2:


• Apăsaţi tasta 8 până când punctul de
conectare 2 12 clipeşte
• Apăsaţi tasta 3 sau 10 şi procedaţi
în continuare ca şi pentru punctul de
conectare 1

93
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

Instal. climatizare cu reglare AVERTISMENT


Pericol de deteriorare!
automată a temp., instal.
Chiar şi în sezonul rece instalaţia
climatizare la staţionare şi de climatizare trebuie conectată
încălzirea aux. cu aer pentru cca. 10 minute pentru a evita
“griparea” componentelor mobile.
Funcţiile De aceea o dată pe lună:
• Ţineţi tasta 6 apăsată până când
Funcţiile instalaţiei de aer condiţionat pe ecran 4 este aşat “A/C”
Instalaţia de climatizare asigură o temperatură • Poziţionaţi comutatorul rotativ 1 în
constantă şi vizibilitatea bună în cabină pe poziţia “AUTO”
întreaga durată a anului. Următoarele funcţii
sunt integrate: Funcţiile instalaţiei de climatizare în
– Încălzirea staţionare
– Răcire Atunci când motorul este oprit, interiorul
– Dezumidicare cabinei este răcit cu ajutorul instalaţiei de
Această funcţie reduce umiditatea aerului climatizare în staţionare. Puterea de răcire
insuat. În cazul geamurilor aburite se poate necesară este preluată dintr-un rezervor de
obţine foarte repede o vizibilitate bună. frig. Acest rezervor poate  alimentat continuu
în timpul deplasării. Cu rezervorul complet
Instalaţia de climatizare poate  utilizată umplut, cabina poate  climatizată până la opt
numai cu motorul pornit. Aceasta reprezintă ore.
combinaţia cu comandă electronică dintre
instalaţia de încălzire şi instalaţia de aerisire a Funcţiile încălzirii auxiliare cu aer
unei instalaţii de răcire. Funcţionarea şi utilizarea vezi “Funcţionarea şi
Instalaţia de răcire extrage umezeala din utilizarea încălzirilor auxiliare”, Pag. 105.
aerului de admisie.
Cu ajutorul comenzii temperatura din cabină
este menţinută la valoarea setată şi este
reglată puterea ventilatorului după aşezarea
comutatorului rotativ în poziţia “AUTO”.

94
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

95
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe Elementele de acţionare ale instalaţiei de 19 Instalaţia de climatizare la staţionare
ecran climatizare în staţionare – Nicio indicaţie: oprită
– Cristal de gheaţă şi inel
ATENŢIE 3 Reglarea temperaturii – Cu motorul oprit: răcire cuplată
Pericol de accidente! 8 Rezervor de frig – Cu motorul în funcţionare:
La reglarea în timpul deplasării puteţi 12 Reglarea temperaturii rezervorul de frig se încarcă
 distras de la evenimentele din 13 Răcirea cu motorul oprit – Numai cristal de gheaţă: recircularea
trac. Urmarea poate  un accident aerului în habitaclu, rezervorul de frig
din cauza frânării întârziate sau a este gol
Elementele de acţionare pentru încălzirea
ieşirii de pe şosea. 21 Turaţia ventilatorului
auxiliară cu aer (încălzirea în staţionare)
De aceea: 22 Temperatura sau ora
• reglaţi instalaţia de aer condiţionat, 3 – Reglarea temperaturii
instalaţia de climatizare – Setarea valorilor
în staţionare şi încălzirea 10 Modul de introducere (program) Indicaţiile pentru încălzirea auxiliară cu aer
suplimentară cu aer numai cu 11 (încălzirea în staţionare)
Încălzirea
vehiculul oprit 12 – Reglarea temperaturii 14 Modul de introducere (program)
– Setarea valorilor 15 Punct de cuplare (1, 2 sau 3)
Elementele de acţionare ale instalaţiei de 20 Ziua săptămânii
aer condiţionat Indicaţiile instalaţiei de aer condiţionat şi 22 Temperatura sau ora sau durata încălzirii
de climatizare în staţionare 23 Încălzirea auxiliară cu aer (încălzirea în
1 Reglarea ventilatorului
2 staţionare)
– Încălzirea cu motorul pornit 16 Geamurile laterale
– Niciun simbol indicat: oprită
– Încălzirea şi răcirea cu motorul pornit – Niciun simbol indicat: geamurile
– Simbol indicat: cuplat
3 Reglarea temperaturii laterale nu sunt ventilate
4 Ecranul – Simbol indicat: Ventilarea geamurilor
5 Ventilarea geamurilor laterale laterale Setarea aerisirii
6 Dezumidicarea aerului introdus 17 Instalaţia de climatizare
7 Reglarea distribuirii aerului – Nicio indicaţie: oprită Puterea ventilatorului
9 Comutarea de pe aer proaspăt pe aer – “AC/ECO”: Răcirea cu motorul în Cu ajutorul ventilatorului este reglată cantitatea
recirculat funcţiune de aer introdusă. Pe ecran 4 este indicată
12 Reglarea temperaturii – “A/C”: Dezumidicarea turaţia suantei 21.
18 Recircularea aerului Reglarea automată: Puterea ventilatorului se
– Niciun simbol indicat: aer proaspăt reglează de la sistemul de comandă în funcţie
– Simbol indicat: Recircularea aerului

96
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

de temperatura setată şi de temperatura din • Rotiţi în jos roţile randalinate 25 Pornirea aerului proaspăt sau a aerului
cabină. recirculat
Reglarea direcţiei aerului evacuat: Pentru a nu introduce gaze nocive (Smog)
Setarea reglării automate: • Poziţionaţi mânerele 24 în direcţia dorită în spaţiul interior (de ex. la trecerea printr-un
• Poziţionaţi comutatorul rotativ 1 în poziţia tunel), se poate comuta pe operarea prin
“AUTO” Ventilarea geamurilor laterale recircularea aerului. Aerul din spaţiul interior
Aerisirea geamurilor laterale: este acum recirculat. Comutaţi pe aer proaspăt
Cuplaţi ventilatorul şi măriţi puterea: • Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul imediat ce este posibil, pentru a evita aburirea
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta 16 este aşat pe ecran geamurilor.

Reducerea puterii ventilatorului: Geamurile laterale nu sunt ventilate: Comutarea pe aer recirculat:
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre stânga • Ţineţi tasta 5 apăsată până când simbolul • Ţineţi tasta 9 apăsată până când simbolul
16 dispare de pe ecran 18 este aşat pe ecran
Ventilator deconectat:
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 pe “0” Reglarea repartizării aerului între spaţiul de Comutaţi pe aport de aer proaspăt:
picioare şi parbriz • Ţineţi tasta 9 apăsată până când simbolul
Reglarea duzelor mediane de aer Ventilare numai spaţiul superior al corpului: 18 dispare de pe ecran
• Rotiţi comutatorul rotiţi 7 spre stânga jos
(Poziţia D) Instalaţia pentru aer condiţionat

Ventilare spaţiul pentru picioare şi parbriz: Încălzirea cu motorul pornit


• Rotiţi comutatorul rotativ 7 spre dreapta sus Conectare:
(poziţia B) • Ţineţi tasta 2 păsată până când de pe
ecran 4 “AC/ECO” dispare
Aerisire numai parbriz:
• Rotiţi comutatorul rotiţi 7 spre dreapta jos Reglarea temperaturii:
(Poziţia C) • Apăsaţi tasta 3 sau 12
Pe ecran este indicată temperatura setată 22.
Ventilare numai spaţiul pentru picioare:
• Rotiţi comutatorul rotativ 7 spre stânga sus Deconectare:
Deschidere:
(poziţia A) • Apăsaţi tasta 12 până când este aşat
• Rotiţi în sus roţile striate 25
“LOW”
Sunt posibile toate poziţiile intermediare.
Închiderea:

97
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

Recomandare: Reglarea automată a Cel mai bun efect de răcire se obţine cu • Deschideţi duzele de aer de la geamurile
ventilatorului geamurile şi clapeta din tavan sau trapa laterale
• Poziţionaţi comutatorul rotativ 1 în poziţia glisantă închise. • deschideţi duzele mediane de aer
“AUTO” Compresorul de aer condiţionat porneşte
atunci când este necesar. Prin aceasta poate Ventilare maximă
Atunci când temperatura setată este mai creşte consumul de carburant.
ridicată decât temperatura reală din spaţiul Pentru ventilarea rapidă a spaţiului interior al
interior, se realizează automat încălzirea. Dezumidicarea cabinei:
Compresorul de climatizare este oprit. Aceasta Conectare: • Apăsaţi tasta 12, până când este aşată
nu determină creşterea consumului de • Ţineţi tasta 6 apăsată până când pe ecran 4 temperatura dorită
carburant. este aşat “A/C” • Rotiţi comutatorul rotativ 7 spre dreapta sus
(poziţia B)
Încălzirea şi răcirea cu motorul în funcţiune Deconectare: • Ţineţi tasta 5 apăsată până când este aşat
(regim automat) • Ţineţi tasta 6 apăsată până la stingerea simbolul 16
Conectare: “A/C” • Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta total
• Ţineţi tasta 2 apăsată până când pe ecran • Deschideţi duzele de aer de la geamurile
este aşat 4 “AC/ECO” Funcţia de dezumidicare nu depinde de laterale
temperatura setată (încălzire sau răcire). • deschideţi duzele mediane de aer
Reglarea temperaturii: Umiditatea aerului insuat este reţinută.
• Apăsaţi tasta 3 sau 12 Compresorul de aer condiţionat este pornit Dezgheţarea geamurilor
Pe ecran este aşată temperatura setată 22. permanent. Prin aceasta consumul de
carburant creşte. • Închideţi duzele mediane de aer
• Ţineţi tasta 5 apăsată până când pe ecranul
Deconectare:
4 apare simbolul 16
• Ţineţi tasta 2 apăsată până când de pe Încălzire maximă cu motorul în funcţiune
ecran dispare “AC/ECO” • Rotiţi comutatorul rotiţi 7 spre dreapta jos
Pentru încălzirea rapidă a spaţiului interior al (Poziţia C)
Atunci când temperatura setată este mai cabinei: • Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta
• Apăsaţi tasta 3 până când este aşat “HIGH” • Apăsaţi tasta 3, până când este aşată
scăzută decât temperatura reală din spaţiul
interior, se realizează automat răcirea. • Rotiţi comutatorul rotativ 7 spre dreapta sus temperatura maximă
Atunci când temperatura setată este mai (poziţia B)
ridicată decât temperatura reală din spaţiul • Ţineţi tasta 5 apăsată până când este aşat
interior, se realizează automat încălzirea. simbolul 16
• Rotiţi comutatorul rotativ 1 spre dreapta total

98
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

Instalaţia de climatizare la staţionare • Ţineţi tasta 8 apăsată până când simbolul ATENŢIE
19 dispare Pericol de explozie şi incendiu!
Încărcarea rezervorului de frig Atunci când încălzirea suplimentară
– Rezervorul de frig este încărcat numai dacă Răcirea cu motorul oprit este conectată sunt eliberate gaze
este pornit, motorul funcţionează şi este Conectare: de evacuare erbinţi, iar instalaţia de
disponibilă o capacitate suplimentară. • Ţineţi tasta 13 apăsată până când pe evacuare a gazelor de la încălzirea
– Porniţi întotdeauna rezervorul de frig, pentru ecranul 4 în poziţia 19 este aşat un cristal suplimentară devine foarte erbinte.
ca acesta să e automat încărcat când de gheaţă cu inel Materialele inamabile, pulberile sau
motorul funcţionează şi este disponibilă vaporii se pot aprinde, cu riscul unor
o capacitate suplimentară. Numai dacă Reglarea temperaturii: vătămări grave şi pagube materiale,
funcţionarea de staţionare nu este necesară • Apăsaţi tasta 3 sau 12 de exemplu:
pentru mai mult timp (de ex. în lunile de – la alimentarea cu carburant
iarnă) acesta poate  oprit. Deconectare: în apropierea depozitelor de
– Pentru încărcarea mai rapidă poate  redusă • Apăsaţi tasta 13 carburant, cărbune, lemn, cereale
capacitatea necesară pentru instalaţia de ş.a.
aer condiţionat. Acesta se poate realiza de Atunci când instalaţia de climatizare în – la parcarea pe suprafeţe înierbate
exemplu prin recircularea aerului, ridicarea staţionare este conectată, pe ecran este sau alte suprafeţe acoperite
temperaturii nominale, reducerea puterii indicată temperatura setată 22. – la parcarea pe fân, paie sau
suantei sau închiderea ferestrelor. Cabina este răcită atâta timp cât rezervorul frunziş
de frig furnizează o putere sucientă. Imediat – la transportul substanţelor
Conectare: ce pe ecran este indicat numai cristalul de periculoase în timpul încărcării şi
• Ţineţi tasta 8 apăsată până când pe ecranul gheaţă, rezervorul de frig este gol. Apoi, aerul descărcării.
4 în poziţia 19 este aşat un cristal de din habitaclu este recirculat, dar nu răcit. De aceea:
gheaţă cu inel Imediat ce motorul este pornit, funcţia de răcire • după utilizarea încălzirii
Rezervorul de frig este în curs de încărcare. a instalaţiei de climatizare la staţionare este suplimentare nu opriţi sau
oprită. nu parcaţi niciodată vehiculul
Indicaţie pe ecran: în apropierea materialelor
– Inelul clipeşte: Rezervorul de frig este în Încălzirea auxiliară cu aer (încălzirea în inamabile, pulberilor şi vaporilor
curs de încărcare. staţionare)
– Inelul nu clipeşte: Rezervorul de frig este
complet încărcat. Funcţionare şi siguranţă
Funcţionarea şi utilizarea vezi “Funcţionarea şi
Deconectare: utilizarea încălzirilor auxiliare”, Pag. 105.

99
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

• Nu conectaţi niciodată încălzirea • Ţineţi tasta 11 apăsată până când simbolul • Apăsaţi tasta 10
suplimentară în apropierea 23 dispare de pe ecran Setarea poziţiei zecilor din indicaţia pentru
materialelor inamabile, pulberilor minute clipeşte.
şi vaporilor Reglarea temperaturii Setarea poziţiei zecilor din indicaţia pentru
• Asiguraţi-vă că încălzirea • Apăsaţi tasta 3 sau 12 minute:
suplimentară nu se conectează • Apăsaţi tasta 3 sau 12
niciodată automat în apropierea Temperatura poate  setată între 16 ℃ şi 31 • Apăsaţi tasta 10
materialelor inamabile, pulberilor ℃. Dacă aşajul de pe ecran indică peste Setarea poziţiei unităţilor din indicaţia pentru
şi vaporilor 31 °C sau “HI”, temperatura se menţine la minute clipeşte.
31 °C. Atunci când pe ecran este aşat “LO”, Setarea poziţiei unităţilor din indicaţia pentru
ATENŢIE
este reglată o valoare sub 16 °C. Turaţia minute:
Pericol de otrăvire!
ventilatorului nu poate  reglată. • Apăsaţi tasta 3 sau 12
Atunci când încălzirea suplimentară • Apăsaţi tasta 10
este conectată sunt eliberate gaze Setarea ceasului
de evacuare otrăvitoare. În spaţiile Ora este memorată. Pe ecran sunt indicate
închise, de exemplu în garaje, gazele Notă
ziua din săptămână şi ora. După cca
de evacuare nu pot  eliminate. La transporturi de substanţe
10 secunde este indicată temperatura.
Inspirarea gazelor de evacuare periculoase:
poate provoca pierderea cunoştinţei Ora nu poate  reglată.
Reglarea punctelor de conectare, a duratei
sau moartea. Dacă pentru cca 10 de secunde nu este încălzirii şi activarea conectării automate
De aceea: apăsată nicio tastă, modul de introducere este Pot  reglate 3 puncte de conectare. Pentru
• Nu conectaţi niciodată încălzirea părăsit şi valorile setate memorate. ecare punct de conectare trebuie setate ziua
suplimentară în spaţii închise din săptămână şi ora.
• Asiguraţi-vă că încălzirea • Apăsaţi tasta 10 până când ziua
suplimentară nu se conectează săptămânii 20 şi ora 22 sunt aşate Întotdeauna poate  activat 1 singur punct de
niciodată automat în spaţii închise • Apăsaţi tasta 3 sau 12 conectare. La punctul de conectare activat
Ziua săptămânii 20 clipeşte, “P” şi “CLOC” este pornită automat încălzirea auxiliară şi
Cuplarea şi decuplarea manuală sunt aşate. încălzirea se realizează conform duratei de
Conectare: Setarea zilei din săptămână: încălzire setate.
• Ţineţi tasta 11 apăsată până când simbolul • Apăsaţi tasta 3 sau 12
23 este aşat pe ecran • Apăsaţi tasta 10 La prima reglare, durata încălzirii este
Pe ecran este indicată temperatura setată 22. Indicatorul orei clipeşte. presetată la 120 de minute (durata maximă a
Setarea orei: încălzirii). Aceasta poate  modicată şi este
Deconectare: • Apăsaţi tasta 3 sau 12 valabilă pentru toate punctele de conectare.

100
Exploatarea vehiculului
Instal. climatizare cu reglare automată a temp., instal. climatizare la staţionare şi încălzirea aux. cu aer

Notă Setarea poziţiei unităţilor din indicaţia dorită


La transporturi de substanţe pentru minutul de pornire: Setarea duratei de încălzire:
periculoase: • Apăsaţi tasta 3 sau 12 • Apăsaţi tasta 10 până când durata de
Punctele de conectare nu pot  reglate, • Apăsaţi tasta 10 încălzire “H” 15 clipeşte
conectarea automată a încălzirii Valorile pentru punctul de conectare 1 sunt • Apăsaţi tasta 3 sau 12
auxiliare cu aer nu este posibilă. memorate. • Aşteptaţi cca 10 secunde, până când
Punctele de conectare pot  reglate numai cât Pe ecran clipeşte punctul de conectare 15, “P”, ecranul comută
indicatorul clipeşte. Dacă pentru cca 10 de ziua săptămânii şi ora sunt aşate. sau
secunde nu este apăsată nicio tastă, modul • Apăsaţi tasta 10
de introducere este părăsit şi valorile setate Săriţi direct la punctul de conectare 2:
memorate. • Apăsaţi tasta 10 Dezactivarea conectării automate
• Apăsaţi tasta 10 până când durata de
Reglarea punctului de cuplare 1: Sau activaţi cuplarea automată: încălzire “H” 15 clipeşte
• Apăsaţi tasta 10 până când punctul de • Aşteptaţi cca 10 secunde, până când • Apăsaţi din nou tasta 10
conectare 1 15 clipeşte ecranul comută
“P” şi ziua săptămânii împreună cu ora sau Punctul de cuplare şi temperatura sunt aşate. Pe ecran sunt indicate ziua din săptămână
“OFF” sunt aşate. Punctului de cuplare este activ. Aceasta şi ora. După cca 10 secunde este aşată
• Apăsaţi tasta 3 sau 12 înseamnă că în ziua din săptămână setată, la temperatura, nu trebuie să e aşat un punct
Ziua din săptămână clipeşte. ora setată, încălzirea pentru staţionare este de conectare 15.
Setarea zilei din săptămână dorite: pornită automat.
• Apăsaţi tasta 3 sau 12
• Apăsaţi tasta 10 Reglarea punctului de cuplare 2:
Indicaţia orelor clipeşte. • Apăsaţi tasta 10 până când punctul de
Setarea orei dorite pentru activare: conectare 2 15 clipeşte
• Apăsaţi tasta 3 sau 12 • Apăsaţi tasta 3 sau 12 şi procedaţi
• Apăsaţi tasta 10 în continuare ca şi pentru punctul de
Setarea poziţiei zecilor din indicaţia pentru conectare 1
minute clipeşte.
Setarea poziţiei zecilor din indicaţia dorită Reglarea punctului de cuplare 3:
pentru minutul de pornire: • Apăsaţi tasta 10 până când punctul de
• Apăsaţi tasta 3 sau 12 conectare 3 15 clipeşte
• Apăsaţi tasta 10 • Apăsaţi tasta 3 sau 12 şi procedaţi
Setarea poziţiei unităţilor din indicaţia pentru în continuare ca şi pentru punctul de
minute clipeşte. conectare 1

101
Exploatarea vehiculului
Trapa rabatabilă din plafon

Trapa rabatabilă din plafon Închiderea


AVERTISMENT
Deblocarea
Pericol de deteriorare!
Prin trapa rabatabilă deschisă este
posibil:
– intrarea apei de ploaie sau a
zăpezii în cabină
– pătrunderea din exterior în cabină
De aceea:
• Pe timp ploios, ninsoare şi înainte
de părăsirea vehiculului închideţi
complet trapa rabatabilă
• Trageţi trapa rabatabilă cu mânerul 1 în jos.
• În acelaşi timp apăsaţi uşor mânerul în faţă,
pentru a regla poziţiile intermediare
• Rabataţi în jos mânerul 1 de la trapa • În acelaşi timp împingeţi mânerul uşor în
rabatabilă din plafon spate, pentru a ajunge direct în poziţia de
închidere
Deschiderea
Blocarea după închidere
• Apăsaţi în sus trapa rabatabilă
• În acelaşi timp apăsaţi uşor mânerul în faţă, • Închiderea trapei rabatabile din tavan
pentru a regla poziţiile intermediare • Rabataţi mânerul în sus, în acelaşi timp
Există trei poziţii observaţi blocarea sigură a trapei rabatabile

Blocarea în poziţii intermediare

• Rabataţi mânerul în sus, în acelaşi timp


observaţi blocarea sigură a trapei rabatabile

102
Exploatarea vehiculului
Trapa glisantă

Trapa glisantă Coborârea şi închiderea trapei

Ridicarea şi deschiderea trapei glisante • Apăsaţi comutatorul basculant sus, până


când trapa glisantă ajunge în poziţia dorită
sau
• Apăsaţi scurt comutatorul basculant
Trapa glisantă se închide complet. La o nouă
apăsare a comutatorului basculant trapa
glisantă se opreşte.

Închiderea confortabilă

La încuierea vehiculului cu ajutorul • Ridicaţi uşor marginea 1 şi glisaţi spre spate


telecomenzii trapa glisantă rămâne deschisă.
La închiderea vehiculului cu ajutorul cheii poate Închiderea
 închisă şi trapa glisantă, vezi “Deschiderea • Glisaţi marginea 1 până la limită în faţă
• Apăsaţi comutatorul basculant jos, până şi închiderea din exterior a uşilor”, Pag. 21
când trapa a atins poziţia nală de ridicare Acţionarea de urgenţă
• Eliberaţi comutatorul basculant Jaluzeaua de protecţie la insecte
• Apăsaţi din nou comutatorul basculant jos, La defectarea motorului trapei glisante:
până când acoperişul ajunge în poziţia dorită Deschiderea
Cu trapa glisantă deschisă în timpul deplasării
AVERTISMENT ar trebui să e deschisă şi jaluzeaua de
Pericol de deteriorare! protecţie la insecte, pentru asigurarea unei mai
Prin trapa glisantă deschisă este bune ventilări a cabinei.
posibil:
– intrarea apei de ploaie sau a
zăpezii în cabină
– Pătrunderea din exterior în cabină
De aceea:
• pe timp ploios, ninsoare şi înainte
de părăsirea vehiculului închideţi
complet trapa glisantă
• Îndepărtaţi protecţia muchiilor 2

103
Exploatarea vehiculului
Trapa glisantă

• Demontaţi şuruburile 4 (4 bucăţi) ale – rotiţi în sensul acelor de ceasornic: închideţi


capacului motorului trapei glisante trapa glisantă
• Îndepărtaţi capacul 3 – rotiţi în sens invers acelor de ceasornic:
deschideţi trapa glisantă

• Apăsaţi până la limită în sus piesa din plastic


5 a motorului trapei glisante

• Introduceţi o cheie imbus de 5 mm 6 în piesa


din plastic şi rotiţi dispozitivul de acţionare
de urgenţă

104
Exploatarea vehiculului
Funcţionarea şi utilizarea încălzirilor auxiliare

Încălzirile auxiliare Notă Utilizare de preferat atunci când cabina trebuie


Încălzirea auxiliară cu aer necesită să e încălzită pentru un timp mai îndelungat,
Funcţionarea şi utilizarea încălzirilor multă energie electrică. De aceea deoarece consumul de curent electric este mai
auxiliare utilizaţi încălzirea suplimentară cu redus decât în cazul aparatului de preîncălzire
motorul oprit numai atât cât este a lichidului de răcire.
Funcţionarea necesar şi nu o porniţi de mai multe
ori succesiv. Altfel bateria poate  Aparatul de preîncălzire a lichidului de
Încălzirile auxiliare Eberspächer realizează descărcată şi pornirea motorului cu răcire Eberspächer
încălzirea independent de motor, prin arderea propriile forţe nu mai este posibilă.
carburantului. Extragerea carburantului se Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire
face din rezervorul principal. Încălzirile auxiliare posibile în vehicul foloseşte mai ales la preîncălzirea lichidului de
Acestea pot  utilizate la staţionarea vehiculului răcire din motor (pornire la cald).
(motorul vehiculului oprit sau pornit) sau în – Încălzirea auxiliară pe aer: În plus poate  utilizată şi pentru dezgheţarea
timpul mersului. Atunci când motorul este – integrată în instalaţia de climatizare, geamurilor şi pentru temperarea cabinei în
pornit, încălzirile auxiliare sunt deconectate vezi “Instalaţie de climatizare cu reglare timpul pauzelor (numai ci contactul conectat).
de îndată ce motorul furnizează sucientă manuală a temperaturii şi încălzire Puterea sa de încălzire nu este totuşi sucientă
căldură. auxiliară cu aer”, Pag. 87 şi vezi “Instal. pentru a înlocui încălzirea cu aer.
climatizare cu reglare automată a Pentru dezgheţarea geamurilor şi preîncălzirea
AVERTISMENT temp., instal. climatizare la staţionare şi uşoară a cabinei contactul trebuie să e pornit
Pericol de deteriorare! încălzirea aux. cu aer”, Pag. 94 şi încălzirea trebuie să e conectată cum
Chiar şi în sezonul rece încălzirile – Element de comandă în consola centrală, este descris la “Dezgheţarea gemurilor”, vezi
auxiliare trebuie conectate pentru vezi capitolul următor “Instalaţii de climatizare”, Pag. 87. Altfel va 
a evita “griparea” componentelor – Aparat de preîncălzire a lichidului de răcire încălzit numai lichidul de răcire.
mobile. (încălzire auxiliară cu apă), element de Atunci când numai cabina este încălzită trebuie
De aceea o dată pe lună: comandă pe bordul maşinii, vezi capitolul luat în calcul un consum mai mare de energie
• Conectaţi încălzirile auxiliare următor decât în cazul încălzirii cu aer. Din acest motiv
– Încălzire suplimentară cu aer şi aparat de în cazul staţionării este posibilă utilizarea
preîncălzire a lichidului de răcire numai pentru o scurtă perioadă de timp.

Încălzirea auxiliară cu aer (încălzirea în Încălzirea suplimentară cu aer şi aparat de


staţionare) preîncălzire a lichidului de răcire

Încălzirea auxiliară cu aer ajută la încălzirea Avantajele celor două sisteme de încălzire pot
spaţiului cabinei şi la dezgheţarea geamurilor.  utilizate, cu ajutorul aparatului de preîncălzire

105
Exploatarea vehiculului
Funcţionarea şi utilizarea încălzirilor auxiliare

a lichidului de răcire ind preîncălzit motorul


şi accelerată dezgheţarea parbrizului, iar
la încălzirea de durată în timpul staţionării
vehiculului ind utilizată încălzirea cu aer.
Încălzirea se poate realiza cu ambele sisteme,
însă aparatul de preîncălzire a lichidului
de răcire are avantajul de a  conectat
la distribuţia de aer a încălzirii normale a
vehiculului.

106
Exploatarea vehiculului
Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Eberspächer

Aparatul de preîncălzire a lichidului de • Nu conectaţi niciodată încălzirea De aceea:


răcire Eberspächer suplimentară în apropierea • Reglaţi încălzirea auxiliară cu aer
materialelor inamabile, pulberilor numai cu vehiculul oprit
Siguranţa şi vaporilor
• Asiguraţi-vă că încălzirea Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe
ATENŢIE suplimentară nu se conectează ecran
Pericol de explozie şi incendiu! niciodată automat în apropierea
Atunci când încălzirea suplimentară materialelor inamabile, pulberilor
este conectată sunt eliberate gaze şi vaporilor
de evacuare erbinţi, iar instalaţia de
evacuare a gazelor de la încălzirea ATENŢIE
suplimentară devine foarte erbinte. Pericol de otrăvire!
Materialele inamabile, pulberile sau Atunci când încălzirea suplimentară
vaporii se pot aprinde, cu riscul unor este conectată sunt eliberate gaze
vătămări grave şi pagube materiale, de evacuare otrăvitoare. În spaţiile
de exemplu: închise, de exemplu în garaje, gazele
– la alimentarea cu carburant de evacuare nu pot  eliminate.
în apropierea depozitelor de Inspirarea gazelor de evacuare
carburant, cărbune, lemn, cereale poate provoca pierderea cunoştinţei
ş.a. sau moartea. 1 Punct de cuplare (1, 2 sau 3)
– la parcarea pe suprafeţe înierbate De aceea: 2 Ziua săptămânii
sau alte suprafeţe acoperite • Nu conectaţi niciodată încălzirea 3 Ora sau durata încălzirii
– la parcarea pe fân, paie sau suplimentară în spaţii închise 4 – Niciun simbol indicat: oprită
frunziş • Asiguraţi-vă că încălzirea – Simbol indicat: cuplat
– la transportul substanţelor suplimentară nu se conectează 5 Setarea valorilor
periculoase în timpul încărcării şi niciodată automat în spaţii închise 6 Setarea valorilor
descărcării. 7 Încălzirea
De aceea: ATENŢIE 8 Modul de introducere (program)
• după utilizarea încălzirii Pericol de accidente! 9 Setarea orei şi a zilei din săptămână
suplimentare nu opriţi sau La reglarea în timpul deplasării puteţi
nu parcaţi niciodată vehiculul  distras de la evenimentele din
în apropierea materialelor trac. Urmarea poate  un accident
inamabile, pulberilor şi vaporilor din cauza frânării întârziate sau a
ieşirii de pe şosea.

107
Exploatarea vehiculului
Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Eberspächer

Prima setare a orei şi a zilei din săptămână Pe ecran clipeşte ora. Continuaţi conform este pornită automat încălzirea auxiliară şi
(punerea în funcţiune) instrucţiunilor de la “Prima introducere a orei”. încălzirea se realizează conform duratei de
Setarea poate  întreruptă oricând prin încălzire setate.
După decuplarea sau cuplarea alimentării apăsarea tastei 9.
cu curent, indicatorul de pe ecran clipeşte. La prima reglare, durata încălzirii este
Încălzirea suplimentară nu poate  cuplată, cu Cuplarea şi decuplarea manuală presetată la 120 de minute (durata maximă a
trebuie mai întâi reglată din nou. încălzirii). Aceasta poate  modicată şi este
Aceasta poate  reglată atâta timp cât Conectare: valabilă pentru toate punctele de conectare.
indicatorul clipeşte pe ecran. • Ţineţi tasta 7 apăsată până când simbolul 4
este aşat pe ecran Notă
Notă La transporturi de substanţe
Încălzirea suplimentară încălzeşte conform
La transporturi de substanţe periculoase:
duratei de încălzire aşate.
periculoase: Punctele de conectare nu pot  reglate,
Ora nu poate  reglată. conectarea automată a încălzirii
Scurtarea sau prelungirea duratei de încălzire
• Decuplaţi contactul general pentru încălzirea curentă: auxiliare cu aer nu este posibilă.
• Apăsaţi tasta 9 • Apăsaţi tastele 5 sau 6 Punctele de conectare pot  reglate numai cât
Pe ecran clipeşte ora 12:00. indicatorul clipeşte. Dacă pentru cca. 10 de
Setarea orei: Deconectare: secunde nu este apăsată nicio tastă, modul
• Apăsaţi tastele 5 şi 6 • Ţineţi tasta 7 apăsată până când simbolul de introducere este părăsit şi valorile setate
Imediat ce ora nu mai clipeşte, înseamnă că 4 se stinge pe ecran memorate.
este memorată. Când contactul este decuplat, încălzirea
Ziua din săptămână clipeşte. suplimentară rămâne cuplată. • Apăsaţi tasta 8 succesiv până când pe
Setarea zilei din săptămână: După decuplare ea continuă până la răcire. ecran clipeşte punctul de conectare dorit 1
• Apăsaţi tastele 5 şi 6 (1, 2 sau 3)
Imediat ce ziua din săptămână nu mai clipeşte, Introducerea punctelor de conectare • Apăsaţi scurt tastele 5 sau 6 şi eliberaţi-le
înseamnă că este memorată. şi conectarea automată a încălzirii apoi
Cu contactul cuplat, indicatorul se menţine, suplimentare (activarea) Pe ecran clipeşte ora.
iar cu contactul decuplat se stinge după cca Setarea orei:
10 secunde. Pot  reglate 3 puncte de conectare. Pentru • Apăsaţi tastele 5 sau 6
ecare punct de conectare trebuie setate ziua După cca 5 secunde clipeşte ziua din
din săptămână şi ora. săptămână.
Setarea orei şi a zilei din săptămână Setarea zilei din săptămână:
Întotdeauna poate  activat 1 singur punct de • Apăsaţi tastele 5 sau 6
• Apăsaţi lung tasta 9 conectare. La punctul de conectare activat

108
Exploatarea vehiculului
Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Eberspächer

• aşteptaţi până când punctul de conectare Setarea duratei constante de încălzire


nu mai clipeşte
Imediat ce ziua din săptămână nu mai clipeşte, Durata de încălzire este presetată la
punctul de cuplare este memorat. 120 minute. Ea poate  setată între 1 şi 120
Pe ecran este aşat punctul de conectare minute şi este valabilă pentru toate punctele
activ 1 şi tasta 7 clipeşte. Încălzirea de cuplare.
suplimentară este conectată automat în ziua Notă
săptămânii şi la ora punctului de conectare La transporturi de substanţe
aşat. periculoase:
Durata încălzirii nu poate  setată,
Activarea conectării automate deconectarea automată a încălzirii
suplimentare cu aer nu este posibilă.
• Apăsaţi tasta 8 succesiv până când pe
ecran clipeşte punctul de conectare dorit 1 • Decuplaţi contactul general
(1, 2 sau 3) • Ţineţi tasta 7 apăsată până când simbolul
• aşteptaţi până când punctul de conectare 4 se stinge pe ecran
nu mai clipeşte • Apăsaţi tasta 6 (cca 3 secunde), până când
Pe ecran este aşat punctul de conectare 1 şi durata de încălzire 3 clipeşte
tasta 7 clipeşte. Încălzirea suplimentară este • Apăsaţi tastele 5 şi 6
conectată automat în ziua săptămânii şi la ora • aşteptaţi până când punctul de conectare
punctului de conectare aşat. nu mai clipeşte
Imediat ce durata de încălzire nu mai clipeşte,
Dezactivarea conectării automate înseamnă că este memorată.

• Apăsaţi tasta 8 repetat, până când pe ecran


nu mai este aşat niciun punct de conectare
1
Sunt aşate ziua săptămânii şi ora. Un punct
de conectare nu trebuie aşat. Încălzirea
suplimentară nu se conectează automat.

109
Exploatarea vehiculului
Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire Calix

Aparatul de preîncălzire a lichidului de lichidului de răcire rămâne cuplat, această Operarea


răcire Calix temperatură este menţinută.

Funcţia Aparatul nu este un înlocuitor pentru o încălzire


suplimentară cu aer (încălzire în staţionare),
Aparatul de preîncălzire a lichidului de răcire habitaclul cabinei poate  încălzit cu ajutorul
Calix este integrat în circuitul lichidului de sistemul de încălzire numai după pornirea
răcire şi funcţionează ca un plonjor. După motorului
conectarea la alimentarea electrică lichidul de
răcire şi, implicit, motorul sunt încălzite şi se Cablajul
evită o pornire la rece.
După cuplare, în funcţie de durata cuplării, Cablajul aparatului de preîncălzire a lichidului
lichidul de răcire este încălzit până la cca 40 °C de răcire livrat din fabrică poate  pozat numai
şi începe să circule. Puterea aparatului de de personalul de specialitate al unui atelier
preîncălzire nu este sucientă pentru a aduce specializat. Utilizaţi numai seturi de cabluri Conectare:
apa la punctul de erbere. Dacă aparatul este aprobate de MAN. Legătura dintre şa 1 uşi • Conectaţi şa 1 la alimentarea electrică
cuplat fără ca în circuit să existe lichid de reţea electrică publică este permisă numai cu
răcire, rele care trec prin aparat se ard, iar un cablu aprobat de MAN, cu întrerupător de Deconectare:
aparatul trebuie înlocuit. protecţie la curenţi reziduali (PRCD) (230 V / • Deconectaţi şa 1 de la alimentarea electrică
Operarea este posibilă fără limitări. Pentru 16 A). Fişa 1 pentru conectarea la alimentarea
evitarea unui consum inutil de energie electrică poate  xată pe aripa primei axe
recomandăm limitarea duratei de cuplare: pe partea şoferului sau a pasagerului (vezi
imaginea exemplicatoare) sau montată în
Temperatura Durata de cuplare
bara de protecţie.
exterioară
de la +10 °C până la cca 1 oră
-5 °C
de la -5 °C până la cca 2 ore
-15 °C
sub -15 °C cca 3 ore

După această durată de cuplare este atinsă


temperatura maximă posibilă a lichidului
de răcire. Dacă aparatul de preîncălzire a

110
Exploatarea vehiculului
Încălzirea auxiliară cu aer Eberspächer

Încălzirea auxiliară cu aer Eberspächer • Nu conectaţi niciodată încălzirea De aceea:


suplimentară în apropierea • Reglaţi încălzirea auxiliară cu aer
Siguranţă materialelor inamabile, pulberilor numai cu vehiculul oprit
şi vaporilor
ATENŢIE • Asiguraţi-vă că încălzirea Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe
Pericol de explozie şi incendiu! suplimentară nu se conectează ecran
Atunci când încălzirea suplimentară niciodată automat în apropierea
este conectată sunt eliberate gaze materialelor inamabile, pulberilor
de evacuare erbinţi, iar instalaţia de şi vaporilor
evacuare a gazelor de la încălzirea
suplimentară devine foarte erbinte. ATENŢIE
Materialele inamabile, pulberile sau Pericol de otrăvire!
vaporii se pot aprinde, cu riscul unor Atunci când încălzirea suplimentară
vătămări grave şi pagube materiale, este conectată sunt eliberate gaze
de exemplu: de evacuare otrăvitoare. În spaţiile
– la alimentarea cu carburant închise, de exemplu în garaje, gazele
în apropierea depozitelor de de evacuare nu pot  eliminate.
carburant, cărbune, lemn, cereale Inspirarea gazelor de evacuare
ş.a. poate provoca pierderea cunoştinţei
– la parcarea pe suprafeţe înierbate sau moartea. 1 Punct de cuplare (1, 2 sau 3)
sau alte suprafeţe acoperite De aceea: 2 Ziua săptămânii
– la parcarea pe fân, paie sau • Nu conectaţi niciodată încălzirea 3 Ora sau durata încălzirii
frunziş suplimentară în spaţii închise 4 – Niciun simbol indicat: oprită
– la transportul substanţelor • Asiguraţi-vă că încălzirea – Simbol indicat: cuplat
periculoase în timpul încărcării şi suplimentară nu se conectează 5 Reglarea temperaturii
descărcării. niciodată automat în spaţii închise 6 Setarea valorilor
De aceea: 7 Setarea valorilor
• după utilizarea încălzirii ATENŢIE 8 Încălzirea
suplimentare nu opriţi sau Pericol de accidente! 9 Modul de introducere (program)
nu parcaţi niciodată vehiculul La reglarea în timpul deplasării puteţi 10 Setarea orei şi a zilei din săptămână
în apropierea materialelor  distras de la evenimentele din
inamabile, pulberilor şi vaporilor trac. Urmarea poate  un accident
din cauza frânării întârziate sau a
ieşirii de pe şosea.

111
Exploatarea vehiculului
Încălzirea auxiliară cu aer Eberspächer

Prima setare a orei şi a zilei din săptămână Setarea poate  nalizată oricând prin Introducerea punctelor de conectare
apăsarea tastei 10. şi conectarea automată a încălzirii
După decuplarea sau cuplarea alimentării suplimentare (activarea)
cu curent, indicatorul de pe ecran clipeşte. Cuplarea şi decuplarea manuală
Încălzirea suplimentară nu poate  cuplată, cu Pot  reglate 3 puncte de conectare. Pentru
trebuie mai întâi reglată din nou. Conectare: ecare punct de conectare trebuie setate ziua
Aceasta poate  reglată atâta timp cât • Ţineţi tasta 8 apăsată până când simbolul 4 din săptămână şi ora.
indicatorul clipeşte pe ecran. este aşat pe ecran
Încălzirea suplimentară încălzeşte conform Întotdeauna poate  activat 1 singur punct de
Notă
duratei de încălzire aşate. conectare. La punctul de conectare activat
La transporturi de substanţe
este pornită automat încălzirea auxiliară şi
periculoase:
Scurtarea sau prelungirea duratei de încălzire încălzirea se realizează conform duratei de
Ora nu poate  reglată.
pentru încălzirea curentă: încălzire setate.
• Decuplaţi contactul general • Apăsaţi tastele 6 sau 7
• Apăsaţi tasta 10 La prima reglare, durata încălzirii este
Pe ecran clipeşte ora 12:00. Deconectare: presetată la 120 de minute (durata maximă a
Setarea orei: • Ţineţi tasta 8 apăsată până când simbolul încălzirii). Aceasta poate  modicată şi este
• Apăsaţi tastele 6 şi 7 4 se stinge pe ecran valabilă pentru toate punctele de conectare.
Imediat ce ora nu mai clipeşte, înseamnă că Când contactul este decuplat, încălzirea
este memorată. Notă
suplimentară rămâne cuplată.
Ziua din săptămână clipeşte. La transporturi de substanţe
După decuplare ea continuă până la răcire.
Setarea zilei din săptămână: periculoase:
• Apăsaţi tastele 6 şi 7 Punctele de conectare nu pot  reglate,
Reglarea temperaturii
Imediat ce ziua din săptămână nu mai clipeşte, conectarea automată a încălzirii
înseamnă că este memorată. Temperatura poate  setată între cca 10 °C şi auxiliare cu aer nu este posibilă.
Cu contactul cuplat, indicatorul se menţine, cca 30 °C. Punctele de conectare pot  reglate numai cât
iar cu contactul decuplat se stinge după cca Creşterea temperaturii: indicatorul clipeşte. Dacă pentru cca. 10 de
10 secunde. • Rotiţi comutatorul rotativ 5 spre stânga secunde nu este apăsată nicio tastă, modul
de introducere este părăsit şi valorile setate
Setarea orei şi a zilei din săptămână Scăderea temperaturii memorate.
• Rotiţi comutatorul rotativ 5 spre dreapta
• Apăsaţi lung tasta 10 • Apăsaţi tasta 9 succesiv până când pe
Pe ecran clipeşte ora. Continuaţi conform ecran clipeşte punctul de conectare dorit 1
instrucţiunilor de la “Prima introducere a orei”. (1, 2 sau 3)

112
Exploatarea vehiculului
Încălzirea auxiliară cu aer Eberspächer

• Apăsaţi scurt tastele 6 sau 7 şi eliberaţi-le Dezactivarea conectării automate


apoi
Pe ecran clipeşte ora. • Apăsaţi tasta 9 repetat, până când pe ecran
Setarea orei: nu mai este aşat niciun punct de conectare
• Apăsaţi tastele 6 sau 7 1
După cca 5 secunde clipeşte ziua din Sunt aşate ziua săptămânii şi ora. Un punct
săptămână. de conectare nu trebuie aşat. Încălzirea
Setarea zilei din săptămână: suplimentară nu se conectează automat.
• Apăsaţi tastele 6 sau 7
• aşteptaţi până când punctul de conectare Setarea duratei constante de încălzire
nu mai clipeşte
Durata de încălzire este presetată la
Imediat ce ziua din săptămână nu mai clipeşte,
punctul de conectare este memorat. 120 minute. Ea poate  setată între 1 şi 120
minute şi este valabilă pentru toate punctele
Pe ecran este aşat punctul de conectare
de cuplare.
activ 1 şi tasta 8 clipeşte. Încălzirea
suplimentară este conectată automat în ziua Notă
săptămânii şi la ora punctului de conectare La transporturi de substanţe
aşat. periculoase:
Durata încălzirii nu poate  setată,
Activarea conectării automate deconectarea automată a încălzirii
suplimentare cu aer nu este posibilă.
• Apăsaţi tasta 9 succesiv până când pe
• Decuplaţi contactul general
ecran clipeşte punctul de conectare dorit 1
• Ţineţi tasta 8 apăsată până când simbolul
(1, 2 sau 3)
4 se stinge pe ecran
• aşteptaţi până când punctul de conectare
• Apăsaţi tasta 7 (cca 3 secunde), până când
nu mai clipeşte
durata de încălzire 3 clipeşte
Pe ecran este aşat punctul de conectare 1 şi
• Apăsaţi tastele 6 şi 7
tasta 8 clipeşte. Încălzirea suplimentară este
• aşteptaţi până când punctul de conectare
conectată automat în ziua săptămânii şi la ora
nu mai clipeşte
punctului de conectare aşat.
Imediat ce durata de încălzire nu mai clipeşte,
înseamnă că este memorată.

113
Exploatarea vehiculului
Locaşurile, sertarele şi suporturile pentru pahare

SERVICIUL DE BORD

Locaşurile, sertarele şi suporturile • glisaţi sertarul pentru închidere, până când Suportul de pahare
pentru pahare închizătoarea se blochează
Poziţionarea suportului pentru pahar:
AVERTISMENT
Compartimentele şi sertarele Pericol de deteriorare!
Atunci când se calcă pe sertar,
Locaşul scrumierei
acesta poate  deteriorat.
De aceea:
• nu păşiţi pe sertar

Compartimentul pentru ochelari

• Aşezaţi suportul pentru pahar în


compartimentul 1 şi blocaţi urechea 2

Deschiderea:
• Apăsaţi uşor către masca 6

Închiderea:
• Împingeţi la loc locaşul scrumierei
Deschidere:
Sertarul • Apăsaţi tasta 8
Deschidere: Capacul se rabatează în sus.
• Ridicaţi pârghia 7 şi extrageţi sertarul
Închiderea:
Închiderea: • Închideţi capacul

114
Exploatarea vehiculului
Locaşurile, sertarele şi suporturile pentru pahare

Extragerea suportului pentru pahar: • Comprimaţi închiderea 9 şi rabataţi în sus


capacul

Închiderea:
• Închideţi capacul.

• Apăsaţi suportul pentru pahar spre înainte


şi ridicaţi-l

Locaşurile de depozitare deasupra


parbrizului din cabinele XLX şi XXL

Deschiderea:

115
Exploatarea vehiculului
Frigiderul

Frigiderul Pentru a evita supraîncălzirea compresorului Elementele de acţionare


de răcire nu acoperiţi şi nu blocaţi grilajul de
Introducerea şi securitatea aerisire şi ventilare 4.

Frigiderul este conceput pentru răcirea La rabatarea cabinei lichidul de răcire curge
alimentelor şi băuturilor. Aceasta este din compresor, necesitând ulterior timp pentru
destinată utilizării în cabină. a reveni. De aceea, după rabatarea cabinei
AVERTISMENT puneţi în funcţiune frigiderul după cel puţin 2
Pericol de deteriorare! ore.
– Dacă se calcă pe capacul
În cazul staţionării vehiculului mai mult de
compartimentului pentru
2 zile, scoateţi alimentele din frigider şi
alimente 3, frigiderul se poate
deconectaţi frigiderul. În acest mod bateriile
deteriora.
nu vor  solicitate.
– Materialele corozive sau cu
1 Mâner de tragere sau împingere
conţinut de solvenţi pot ataca
Înaintea rabatării cabinei asiguraţi-vă că nu 2 Capacul compartimentului pentru băuturi
recipientele din interior.
sunt evacuate lichide şi că acestea nu pot 3 Capacul compartimentului pentru
– Pericol de explozie în cazul
pătrunde în interiorul cabinei, de exemplu apă alimente
depozitării produselor cu materiale
de condens, lichide din recipiente neetanşe 4 Grătarul de aerisire şi ventilare
inamabile sau explozive, de
sau deschise. 5 Panou de comandă
exemplu spray-uri.
Aveţi grijă să nu pătrundă lichide, de exemplu
De aceea:
băuturi, în comutatorul rotativ 4 sau în Deplasarea frigiderului
• Nu călcaţi pe capacul
grătarul de aerisire şi ventilare. În caz contrar
compartimentului pentru • Trageţi în sus mânerul 1 şi trageţi în acelaşi
deconectaţi frigiderul, ştergeţi lichidul şi lăsaţi
alimente 3 timp frigiderul în faţă sau împingeţi-l în spate
• să se usuce. Numai după aceea reconectaţi
frigiderul. • Eliberaţi mânerul
• Nu depozitaţi materiale corozive
• Trageţi sau împingeţi frigiderul până la
sau cu conţinut de solvenţi în
xarea acestuia cu un zgomot
frigider
• Nu depozitaţi materiale inamabile
sau explozive în frigider

116
Exploatarea vehiculului
Frigiderul

Deschiderea şi închiderea • Apăsaţi comutatorul basculant 7 în stânga (I) Curăţarea, dezgheţarea şi scoaterea din
compartimentelor de răcire funcţiune a frigiderului
Deconectarea frigiderului
Deschiderea compartimentului pentru • Apăsaţi comutatorul basculant 7 în Pentru curăţarea, dezgheţarea şi scoaterea
băuturi dreapta (0) din funcţiune a frigiderului vezi “Curăţarea şi
• Ridicaţi capacul 2 îngrijirea vehiculului”, Pag. 509.
Reglarea temperaturii în compartimentele
Deschiderea compartimentului pentru de răcire Lampa de control 6 luminează intermitent
alimente
• Trageţi frigiderul până la limită în faţă • Conectarea frigiderului – Lampa de control luminează intermitent cca.
• Ridicaţi capacul 2 • Reglaţi temperatura dorită la comutatorul 4 secunde cu 1 reluare:
• Ridicaţi capacul 3 rotativ 8 Tensiunea reţelei de bord a scăzut sub
Temperatura se aă în poziţia “MIN” de cca. valoarea minimă, iar frigiderul a fost
Închiderea compartimentelor de răcire +15 °C, în poziţia “MAX” de cca. +2 °C. deconectat automat în vederea protejării
• Închideţi capacul 3 bateriei. De îndată ce tensiunea revine la o
• Închideţi capacul 2 Sugestii de economisire a energiei: valoare sucientă, frigiderul va  reconectat
– Cu cât temperatura reglată este mai automat, iar aşajul intermitent se va stinge.
Conectarea şi deconectarea frigiderului scăzută, cu atât mai ridicat este consumul Dacă este necesar, porniţi motorul.
de curent. De aceea reduceţi temperatura – Lampa de control luminează intermitent cca.
Conectarea frigiderului numai cât este necesar. 4 secunde cu 3 reluări:
– Nu deschideţi frigiderul mai des decât este Deconectaţi frigiderul şi aşteptaţi cca.
necesar. 15 minute. Apoi reconectaţi frigiderul. În
– Nu lăsaţi capacele deschise mai mult timp cazul în care lampa de control luminează
decât este necesar. intermitent cu mai mult de 1 reluare, vericaţi
– Lăsaţi alimentele şi băuturile calde să se frigiderul la un atelier specializat.
răcească înainte de depozitare – Lampa de control luminează intermitent cca.
– Dezgheţaţi frigiderul imediat ce se formează 4 secunde cu 4 reluări:
un strat de gheaţă. Vericaţi frigiderul la un atelier specializat.
– Nu acoperiţi şi nu blocaţi grilajul de aerisire – Lampa de control luminează intermitent cca.
şi ventilare şi curăţaţi-l dacă este necesar. 4 secunde cu 5 reluări:
Pentru a evita supraîncălzirea compresorului
de răcire, frigiderul este deconectat automat.
De îndată ce tensiunea scade din nou,
• Trageţi frigiderul până la limită în faţă frigiderul va  reconectat automat, iar

117
Exploatarea vehiculului
Frigiderul

aşajul intermitent se va stinge. În cazul în


care, după scăderea temperaturii, lampa de
control luminează intermitent cu mai mult
de 1 reluare, vericaţi frigiderul la un atelier
specializat.

118
Exploatarea vehiculului
Cutia de depozitare

Cutia de depozitare Deschiderea compartimentului frontal


• Deplasaţi cutia de depozitare în poziţia
Utilizarea cutiei de depozitare dorită
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
• Nu păşiţi pe cutia de depozitare
• Înainte de rabatarea cabinei goliţi
cutia de depozitare
• Nu este permis transportul de
substanţe caustice sau care conţin
solvenţi în cutia de depozitare

Deplasarea cutiei de depozitare

• Ridicaţi capacul 2

Deschiderea compartimentului posterior


• Deplasaţi cutia de depozitare până la limită
în faţă
• Ridicaţi capacul 2
• Ridicaţi capacul 3

• Trageţi mânerul de deplasare 1 în sus şi


deplasaţi cutia de depozitare până la limită
sau până în poziţia intermediară dorită.
• Cutia de depozitare trebuie să se blocheze
cu un zgomot specic

119
Exploatarea vehiculului
Masa rabatabilă

Masa rabatabilă
AVERTISMENT
Pericol de accidente!
În cazul unui accident sau a unei
frâne bruşte, obiectele libere (de ex.
pahare) sau băuturile de pe masa
rabatabilă pot  aruncate.
Urmările pot  accidente şi
deteriorarea vehiculului.
De aceea:
• Înainte de călătorie trebuie
îndepărtate obiectele nexate de • Rabataţi în sus masa rabatabilă, până la
pe masa rabatabilă limită, apucând de mânerul 1

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
• Nu păşiţi pe masa rabatabilă
• Înainte de rabatarea cabinei pliaţi
masa rabatabilă

• Rabataţi în jos apucând de mâner până la


limită masa rabatabilă

120
Exploatarea vehiculului
Funcţionarea suspensiei pneumatice

ŞASIUL

• La pierderea de presiune
Suspensia pneumatică comandată Pot  setate următoarele înălţimi ale şasiului
din instalaţia de suspensie
electronic (ECAS) (Niveluri):
pneumatică deplasaţi vehiculul
– Nivelul de mers
numai cu viteza umană şi numai
Funcţionarea suspensiei pneumatice – Nivelul de deplasare neîncărcată, atunci
pentru distanţe scurte
când comutatorul basculant “Nivel de
deplasare neîncărcată” este montat • În cazul pierderii de presiune
Descrierea funcţională din instalaţia de suspensie
– Alte 2 niveluri care pot  memorate
pneumatică, vericaţi neapărat
Suspensia pneumatică asigură o înălţime
AVERTISMENT instalaţia la un atelier specializat
constantă a ramei vehiculului în orice stare
Pericol de deteriorare!
de încărcare. În plus face posibilă coborârea
sau ridicarea şasiului vehiculului, de ex. Vehiculul cu înălţime a şasiului Respectaţi următoarele indicaţii privind
pentru încărcare şi descărcare. Pentru deosebit de mică (vehicule cu volum operarea cu lanţuri antiderapante, vezi
aceasta contactul trebuie să e pornit li să optimizat, aşa numitele autotractoare “Exploatarea pe timp de iarnă”, Pag. 440
e disponibilă o rezervă sucientă de aer ultra):
comprimat. Cursa suspensiei depinde de tipul Distanţa dintre anvelopă şi partea Nivelurile setabile
de vehicul. centrală a aripii este foarte mică. La
Sunt posibile următoarele variante nivelul de mers e posibil să nu existe Nivel de mers
constructive: sucient spaţiu liber pentru utilizarea Înainte de începerea cursei trebuie setat
– Suspensie lamelară - pneumatică: Numai lanţurilor antiderapante. Aripile pot nivelul de mers.
axa(ele) spate este/sunt cu suspensie  deteriorate.
pneumatică De aceea: Alte niveluri setabile şi memorabile
– Suspensie aer-aer: Axa faţă şi axa(ele) • Înainte de deplasare vericaţi dacă Pot  memorate încă 2 niveluri. După
spate sunt cu suspensie pneumatică este sucient spaţiu disponibil. memorare aceste niveluri pot  setate în caz
După cuplarea aprinderii şasiul vehiculului • Atunci când nu există spaţiu că este necesar, de ex. pentru încărcarea şi
este ridicată la înălţimea setată la oprirea sucient, ridicaţi şasiul cu descărcarea după accesarea unei rampei de
contactului. maximum 40 mm peste nivelul încărcare.
Memorarea şi setarea înălţimii şasiului (Nivelul) de mers şi circulaţi cu maximum
se realizează cu unitatea de comandă, care 50 km/h.
este amplasată într-un suport lateral pe
consola scaunului şoferului.

121
Exploatarea vehiculului
Funcţionarea suspensiei pneumatice

Nivelul de mers fără încărcătură (dotarea sau coborât automat la cuplarea prizei de La încărcare modicată rapid (de
specială) putere la nivelul prescris. ex. ridicarea sau coborârea sarcinii)
După decuplarea prizei de putere nivelul de şasiul vehiculului se poate bloca
mers va  din nou reglat automat. datorită şocului. Urmări posibile:
– Siguranţă redusă a poziţiei
ATENŢIE – Deteriorări la amortizoare şi arcuri
Pericol de accident şi pagube! De aceea înainte de cuplarea prizei
După ce reglarea automată a de putere:
nivelului a fost nalizată manual • Coborâţi complet cadrul
(tasta STOP de pe unitatea de • Vehicul cu instalaţie de sprijin
comandă sau/şi comutatorul (picioare de sprijin): Aşezaţi
basculant al reglării nivelului vehiculul sigur pe suporţi
decuplabile) sau fără ca vehiculul să • Respectaţi instrucţiunile de
 fost ridicat după reglarea automată utilizare ale producătorului
a nivelului: dispozitivului
În cazul în care comutatorul basculant este La încărcare modicată rapid (de
montat în vehicul, nivelul de mers fără ex. ridicarea sau coborârea sarcinii) Setarea automată a nivelului de deplasare
încărcătură poate  setat. şasiul vehiculului se poate bloca (dotare specială)
Nivelul de mers fără încărcătură trebuie setat datorită şocului. Urmări posibile: Imediat ce vehiculul depăşeşte viteza de
cu vehiculul neîncărcat, înaintea începerii – Siguranţă redusă a poziţiei cca. 20 km/h, nivelul de deplasare este setat
deplasării. Aici şasiul vehiculului este coborât – Deteriorări la amortizoare şi arcuri automat.
sub nivelul de deplasare, pentru a atinge De aceea:
aproximativ aceeaşi înălţime a şasiului ca şi • Decuplarea prizei de putere
în cazul vehiculului încărcat (Compensarea • Recuplarea prizei de putere
deformării pneurilor). • Aşteptaţi până când vehiculul
este ridicat sau coborât la nivelul
Setarea automată a unui nivel (dotare prescris
specială)
De ex. la un vehicul cu benă, macara ATENŢIE
încorporată sau/şi instalaţie de susţinere Pericol de accident şi pagube!
(picioare de susţinere) setarea nivelurilor Atunci când după cuplarea prizei de
poate  blocată, imediat ce priza de putere putere vehiculul nu este ridicat sau
este cuplată. În acest caz vehiculul este ridicat coborât automat la nivelul prescris:

122
Exploatarea vehiculului
Funcţionarea suspensiei pneumatice

Reglare nivel decuplabilă (dotare specială) Becurile de control şi mesajele de pe ecran

Reglarea nivelului poate  decuplată atunci La abateri de la nivelul de deplasare pe ecran


când reglarea nivelului trebuie evitată. Astfel este indicat un mesaj. Se aprinde lampa de
vehiculul se comportă ca şi un vehicul cu control “Suspensie pneumatică”. Aceasta se
suspensie cu arcuri lamelare. stinge după atingerea nivelului de mers.
Atunci când reglarea nivelului a fost Alte informaţii privind becurile de control şi
deconectată, următoarele funcţii sunt de mesajele pe ecran vezi “Sumarul indicaţiilor şi
asemenea deconectate: mesajelor”, Pag. 340.
– Ridicarea sau coborârea cu ajutorul unităţii
de comandă
– Reglarea automată a unui nivel
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale
producătorului dispozitivului.

123
Exploatarea vehiculului
Suspensia lamelară - pneumatică

Suspensia lamelară - pneumatică Comutator basculant

Elementele de acţionare

Unitatea de control

1 Ridicarea şasiului vehiculului


2 Coborârea şasiul vehiculului
Comutarea între nivelul de mers şi nivelul de
3 Reglarea sau memorarea nivelului 1
mers fără încărcătură
4 Reglarea sau memorarea nivelului 2
7 Lampa de control pentru şasiul
Comutatorul basculant
Unitatea de control se aă într-un suport, vehiculului spate
la stânga faţă de scaunul şoferului şi este 8 Selectarea şasiului vehiculului spate
conectată la un cablu spiralat extensibil. În 9 Reglarea nivelului de mers
acest fel, ridicarea sau coborârea şasiului 10 Tasta “STOP”
poate  efectuată în afara cabinei. Notă
Prin apăsarea tastei “STOP” 10 este
încheiată imediat orice operaţiune de
reglare (ridicare, coborâre şi corectarea
reglării). Nivelul atins este menţinut
constant.

Decuplarea şi recuplarea reglării nivelului

124
Exploatarea vehiculului
Suspensia lamelară - pneumatică

Ridicarea sau coborârea cu ajutorul unităţii Ridicarea şi coborârea la un nivel Nivelul 1 “M1” este memorat cu tasta 3.
de comandă nememorat Nivelul 2 “M2” este memorat cu tasta 4.
• Cuplaţi contactul general
ATENŢIE
• Apăsaţi tasta 8 Postfuncţionarea prelungită (Stand-By)
Pericol de accidente şi pagube
Lampa de control 7 este aprinsă.
materiale!
• Apăsaţi tasta 1 sau 2 până când nivelul dorit Utilizarea
– Un şasiu reglat sub sau
este atins Pentru încărcarea şi descărcarea cu contactul
peste nivelul de mers duce
• Apăsaţi tasta 8 pornit, şasiul vehiculului poate  menţinut la
la modicarea comportamentului
Lampa de control 7 se stinge. înălţimea dorită. Acest lucru este posibil în
la frânare şi virare.
cazul unei presiuni de rezervă suciente în
– La şasiu reglat sub sau peste
Ridicarea şi coborârea la un nivel memorat suspensia pneumatică pentru cca. 10 ore.
nivelul de mers rămâne disponibilă
• Cuplaţi contactul general
o cursă prea scurtă sau nici o
• Apăsaţi tasta 8 Conectarea postfuncţionării prelungite
cursă pentru suspensie. De
Lampa de control 7 este aprinsă. • cuplaţi contactul
aceea, la mers se poate produce
• Apăsaţi scurt tasta 3 “M1” sau 4 “M2” • Ridicaţi sau coborâţi şasiul vehiculului până
deteriorarea vehiculului sau a
Vehiculul este ridicat sau coborât din spate la la înălţimea dorită
şasiului.
nivelul memorat “M1” sau nivelul “M2”. Sau
– În cazul şasiului reglat sub • Reglaţi nivelul memorat
nivelul de mers, anvelopele Reglarea nivelului de mers • Decuplaţi contactul general şi apăsaţi tasta
pot atinge partea mediană a • Cuplaţi contactul general 10 “STOP” într-un interval de cca 5 secunde
aripii. Anvelopele şi aripile pot  • Apăsaţi tasta 8 Şasiul vehiculului se menţine la înălţimea
deteriorate. Lampa de control 7 este aprinsă. setată.
De aceea: • Apăsaţi scurt tasta 9
• Pentru deplasare reglaţi nivelul de Vehiculul este înălţat sau coborât din spate la Deconectarea postfuncţionării prelungite
mers nivelul de mers. • Apăsaţi lung tasta 10 “STOP” (min. 2
• Dacă şasiul este reglat peste sau
• Apăsaţi tasta 8 secunde)
sub nivelul de mers, evitaţi să
Lampa de control 7 se stinge. • Apăsaţi tasta 8
deplasaţi vehiculul!
Lampa de control 7 nu trebuie să lumineze, în
• Dacă nu este nimic altceva posibil,
Memorarea nivelului caz contrar reglarea nu este deconectată.
deplasaţi vehiculul numai cu viteza
Şasiul vehiculului rămâne la nivelul reglat, dar
mică şi numai pentru distanţe • Cuplaţi contactul general nu este menţinut la înălţimea setată.
scurte • Ridicaţi sau coborâţi şasiul la nivelul dorit
• mai întâi apăsaţi tasta 10 “STOP” şi Dacă după apăsarea tastei 8 lampa de
suplimentar tasta 3 sau 4 control 7 luminează din nou:

125
Exploatarea vehiculului
Suspensia lamelară - pneumatică

• apăsaţi din nou lung tasta 10 “STOP” (min. • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de • Dacă este necesar ridicaţi sau coborâţi
2 secunde) sus şasiul
• Apăsaţi tasta 8 Lampa de control din comutatorul basculant • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
Lampa de control 7 nu trebuie să lumineze. se stinge. sus
Şasiul este ridicat sau coborât la nivelul de Lampa de control din buton se aprinde cu
Setarea nivelului de mers şi a nivelului de deplasare. galben.
mers fără încărcătură cu ajutorul tastei Suspensia pneumatică nu poate  deservită
basculante Reglarea nivelului, decuplabilă de la unitatea de comandă cât timp reglarea
nivelului este decuplată.
Utilizarea funcţiei depinde de tipul de utilizare
a suprastructurii. Din acest motiv respectaţi Recuplarea reglării nivelului:
instrucţiunile de utilizare ale producătorului • Apăsaţi în partea de jos comutatorul
suprastructurii. Respectaţi cu atenţie basculant
instrucţiunile de siguranţă, vezi “Suspensia • Decuplarea prizei de putere, vezi “Prizele
pneumatică comandată electronic (ECAS)”, de putere”, Pag. 266
Pag. 121.
Dacă ridicarea sau coborârea au fost
întrerupte:
• Decuplarea prizei de putere
• Recuplarea prizei de putere
• Aşteptaţi până când vehiculul este ridicat
Setarea nivelului de mers fără încărcătură: sau coborât la nivelul prescris
• Cuplaţi contactul general
• Apăsaţi comutatorul basculant sus
Lampa de control din comutatorul basculant
este aprinsă galben.
Şasiul este ridicat sau coborât la nivelul de
mers fără încărcătură.
Decuplarea reglării nivelului:
Reglare nivel de mers:
• Cuplarea prizei de putere
• Cuplaţi contactul
• Aşteptaţi până când vehiculul este ridicat
Lampa de control din comutatorul basculant
sau coborât la nivelul prescris
trebuie să se aprindă. Dacă nu, nivelul de
mers este deja setat.

126
Exploatarea vehiculului
Suspensia aer - aer

Suspensia aer - aer Comutator basculant

Elementele de acţionare

Unitatea de control

1 Ridicarea şasiului vehiculului


2 Coborâţi şasiul vehiculului
Comutarea între nivelul de mers şi nivelul de
3 Reglarea sau memorarea nivelului 1
mers fără încărcătură
4 Reglarea sau memorarea nivelului 2
5 Selectarea şasiului faţă
Comutatorul basculant
Unitatea de control se aă într-un suport, 6 Lampa de control pentru şasiul faţă
la stânga faţă de scaunul şoferului şi este 7 Lampa de control pentru şasiul
conectată la un cablu spiralat extensibil. În vehiculului spate
acest fel, ridicarea sau coborârea şasiului 8 Selectarea şasiului vehiculului spate
poate  efectuată în afara cabinei. 9 Reglarea nivelului de deplasare
10 Tasta “STOP”
Notă
Prin apăsarea tastei “STOP” este
încheiată imediat orice operaţiune de
reglare (ridicare, coborâre şi reglare).
Nivelul atins este menţinut constant.

Decuplarea şi recuplarea reglării nivelului

127
Exploatarea vehiculului
Suspensia aer - aer

Ridicarea sau coborârea cu ajutorul unităţii Ridicarea şi coborârea la un nivel sau


de comandă nememorat • Apăsaţi tasta 5
• Cuplaţi contactul general Lampa de control se stinge.
ATENŢIE
• Apăsaţi tasta 5
Pericol de accidente şi pagube
şi/sau Memorarea nivelului
materiale!
• Apăsaţi tasta 8
– Un şasiu reglat sub sau • Cuplaţi contactul general
Lămpile de control 6 şi/sau 7 luminează.
peste nivelul de mers duce • Ridicaţi sau coborâţi şasiul la nivelul dorit
• Apăsaţi tasta 1 sau 2 până când nivelul dorit
la modicarea comportamentului • mai întâi apăsaţi tasta 10 “STOP” şi
este atins
la frânare şi virare. suplimentar tasta 3 sau 4
• Apăsaţi tasta 5
– La şasiu reglat sub sau peste Nivelul 1 “M1” este memorat cu tasta 3.
şi/sau
nivelul de mers rămâne disponibilă Nivelul 2 “M2” este memorat cu tasta 4.
• Apăsaţi tasta 8
o cursă prea scurtă sau nici o
Lămpile de control 6 şi/sau 7 se sting.
cursă pentru suspensie. De Postfuncţionarea prelungită (Stand-By)
aceea, la mers se poate produce
Ridicarea şi coborârea la un nivel memorat
deteriorarea vehiculului sau a Utilizarea
• Cuplaţi contactul general
şasiului. Pentru încărcarea şi descărcarea cu contactul
• Apăsaţi tasta 8
– În cazul şasiului reglat sub sau pornit, şasiul vehiculului poate  menţinut la
nivelul de mers, anvelopele • Apăsaţi tasta 5 înălţimea dorită. Acest lucru este posibil în
pot atinge partea mediană a Lămpile de control 6 sau 7 se aprind. cazul unei presiuni de rezervă suciente în
aripii. Anvelopele şi aripile pot  • Apăsaţi scurt tasta 3 “M1” sau 4 “M2” suspensia pneumatică pentru cca. 10 ore.
deteriorate. Vehiculul este ridicat sau coborât la nivelul
De aceea: memorat 1 “M1” sau nivelul 2 “M2”. Conectarea postfuncţionării prelungite
• Pentru deplasare reglaţi nivelul de • cuplaţi contactul
mers Reglarea nivelului de mers • Ridicaţi sau coborâţi şasiul vehiculului până
• Dacă şasiul este reglat peste sau la înălţimea dorită
• Cuplaţi contactul general
sub nivelul de mers, evitaţi să Sau
• Apăsaţi tasta 8
deplasaţi vehiculul! • Reglaţi nivelul memorat
sau
• Dacă nu este nimic altceva posibil, • Decuplaţi contactul general şi apăsaţi tasta
• Apăsaţi tasta 5
deplasaţi vehiculul numai cu viteza 10 “STOP” într-un interval de cca 5 secunde
Lămpile de control 6 sau 7 se aprind.
mică şi numai pentru distanţe Şasiul vehiculului se menţine la înălţimea
• Apăsaţi scurt tasta 9
scurte setată.
Vehiculul este înălţat sau coborât la nivelul de
mers.
• Apăsaţi tasta 8

128
Exploatarea vehiculului
Suspensia aer - aer

Deconectarea postfuncţionării prelungite Setarea nivelului de mers şi a nivelului Şasiul este ridicat sau coborât la nivelul de
• Apăsaţi lung tasta 10 “STOP” (min. 2 de mers fără încărcătură cu ajutorul mers.
secunde) comutatorului basculant
• Apăsaţi tasta 5 şi 8 Reglarea nivelului, decuplabilă
Niciuna dintre lămpile de control 6 şi 7 nu
trebuie să funcţioneze, în caz contrar reglarea Utilizarea funcţiei depinde de tipul şi utilizarea
nu este deconectată. suprastructurii. Din acest motiv respectaţi
Şasiul vehiculului rămâne la nivelul reglat, dar manualul de utilizare al producătorului
nu este menţinut la înălţimea setată. suprastructurii. Respectaţi cu atenţie
instrucţiunile de siguranţă, vezi “Suspensia
Dacă după apăsarea uneia dintre tastele 5 pneumatică comandată electronic (ECAS)”,
sau 8 una dintre lămpile de control 6 şi 7 Pag. 121.
luminează din nou:
• apăsaţi din nou lung tasta 10 “STOP” (min.
2 secunde)
• Apăsaţi tasta 5 şi 8
Niciuna dintre lămpile de control 6 şi 7 nu Reglarea nivelului de mers fără încărcătură:
trebuie să lumineze. • Cuplaţi contactul
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
Lampa de control din comutatorul basculant
este aprinsă galben.
Şasiul este ridicat sau coborât la nivelul de
mers fără încărcătură.
Decuplarea reglării nivelului:
Reglare nivel de mers:
• Cuplarea prizei de putere
• Cuplaţi contactul
• Aşteptaţi până când vehiculul este ridicat
Lampa de control din comutatorul basculant
sau coborât la nivelul prescris
trebuie să se aprindă. Dacă nu, nivelul de
• Dacă este necesar, ridicaţi sau coborâţi
mers este deja setat.
şasiul
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
sus
Lampa de control din comutatorul basculant
se stinge.

129
Exploatarea vehiculului
Suspensia aer - aer

Lampa de control din buton se aprinde cu


galben.
Suspensia pneumatică nu poate  deservită
de la unitatea de comandă cât timp reglarea
nivelului este decuplată.

Recuplarea reglării nivelului:


• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant
• Decuplarea prizei de putere, vezi “Prizele
de putere”, Pag. 266

Dacă ridicarea sau coborârea au fost


întrerupte:
• Decuplarea prizei de putere
• Recuplarea prizei de putere
• Aşteptaţi până când vehiculul este ridicat
sau coborât la nivelul prescris

130
Exploatarea vehiculului
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie pneumatică

Axele portante anterioară Elementele de acţionare Cuplarea ajutorului la pornire


şi posterioară cu suspensie ATENŢIE
pneumatică Pericol de accidente!
La vehicul cu axă portantă anterioară
Ajutor la pornire CE direcţionabilă şi retractabilă:
La ajutorul de pornire cuplat axa
Descrierea funcţională este xată în poziţia mediană
Pentru atingerea unei tracţiuni mai bune (ux (poziţionare drept înainte). Urmarea
de putere între pneuri şi carosabil) poate  este o modicare în comportare la
conectat ajutorul la pornire. După pornire, direcţionarea vehiculului.
solicitarea este crescută pe axa antrenată şi De aceea:
axa portantă anterioară sau posterioară este • Conduceţi vehiculul încet şi cu
descărcată. precauţie
– În cazul axei retractabile: Dacă sarcina Comutator basculant pentru ajutor la pornire • Eventual luaţi în calcul raze mai
maximă admisă a axei motoare, plus 30 % de pe axa portantă anterioară mari de virare
din această greutate nu este depăşită (de
ex. 11,5 t + 30 % = 14,9 t), atunci axa AVERTISMENT
portantă anterioară sau posterioară va  Pericol de deteriorare!
ridicată. Altfel aceasta rămâne coborâtă şi La vehicule cu axă retractabilă
va  încărcată cu restul sarcinii. şi benă basculantă, macara
– În cazul axei neretractabile: Axa portantă încorporată sau perete de încărcare
anterioară sau posterioară rămâne coborâtă (pod de ridicare):
şi va  încărcată cu restul sarcinii. La modicarea rapidă a sarcinii,
de ex. ridicarea sau coborârea
Există 2 variante: încărcăturii, şasiul vehiculului poate
– Nedecuplabilă automat. reacţiona brusc, cu şoc. O axă
– Decuplabilă automat: Imediat ce vehiculul coborâtă îmbunătăţeşte stabilitatea
depăşeşte viteza de 30 km/h, ajutorul pentru vehiculului.
pornire este automat decuplat. Axa portantă Comutator basculant pentru ajutor la pornire De aceea:
anterioară sau posterioară va  din nou de pe axa portantă anterioară • Înainte de începerea şi în timpul
încărcată complet. Lampa de control din descărcării şi încărcării benei
tastă se stinge. rabatabile deconectaţi ajutorul la
pornire

131
Exploatarea vehiculului
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie pneumatică

• Înainte de începerea şi în timpul Ajutorul la pornire pentru Scandinavia


operării macaralei încorporate sau
a peretelui de încărcare (podului Descrierea funcţională
de ridicare), deconectaţi ajutorul Pentru atingerea unei tracţiuni mai bune (ux
la pornire de putere între anvelope şi carosabil) poate
• Înainte de începerea şi în timpul  conectat ajutorul la pornire. Prin aceasta,
operării suprastructurii vericaţi solicitarea este crescută pe axa antrenată şi
dacă axa este coborâtă axa portantă anterioară sau posterioară este
• Apăsaţi comutatorul basculant sus descărcată.
Lampa de control din comutatorul basculant se În cazul axei retractabile: Dacă sarcina maximă
aprinde galben imediat ce axa este eliberată admisă pe axa motoare nu corespunde, atunci
de sub sarcină (conrmare). axa este ridicată. Altfel aceasta rămâne
coborâtă şi va  încărcată cu restul sarcinii.
Decuplarea ajutorului la pornire În cazul axei neretractabile: Axa rămâne Comutator basculant pentru ajutor la pornire
• Vericaţi dacă lampa de control din coborâtă şi este încărcată cu restul sarcinii sau de pe osia adiţională posterioară
comutatorul basculant este aprinsă se deplasează “liberă”.

Dacă becul de control din comutatorul Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe


basculant nu este aprins: ecran
Ajutorul la pornire a fost decuplat automat
pentru că a fost depăşită viteza de mers de
30 km/h.

Dacă becul de control din comutatorul


basculant este aprins:
• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
în partea de sus
Lampa de control din comutatorul basculant
se stinge.
Lampă de control ajutor la pornire

Comutator basculant pentru ajutor la pornire


de pe osia adiţională anterioară

132
Exploatarea vehiculului
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie pneumatică

Cuplarea ajutorului la pornire • Înainte de începerea şi în timpul apăsat. Lampa de control pentru ajutorul la
operării macaralei încorporate sau pornire se stinge.
ATENŢIE a peretelui de încărcare (podului
Pericol de accidente! de ridicare), deconectaţi ajutorul Decuplarea ajutorului la pornire
La vehicul cu axă portantă anterioară la pornire • Apăsaţi scurt comutatorul basculant în
direcţionabilă şi retractabilă: • Înainte de începerea şi în timpul partea de jos
La ajutorul de pornire cuplat axa operării suprastructurii vericaţi Lampa de control pentru ajutorul la pornire se
este xată în poziţia mediană dacă axa este coborâtă stinge.
(poziţionare drept înainte). Urmarea
este o modicare în comportare la Eliberarea
Solicitarea la maxim a axei de antrenare:
direcţionarea vehiculului.
• Apăsaţi scurt comutatorul basculant sus
De aceea: Descrierea funcţională
Ajutorul la pornire este pornit şi axa motoare
• Conduceţi vehiculul încet şi cu Această funcţie este posibilă la vehicule cu
încărcată cu sarcina maximă admisă plus 30 %
precauţie axă faţă sau axă spate neretractabilă.
• Eventual luaţi în calcul raze mai din această greutate (ca la ajutorul pentru
pornire conform prescripţiei UE, de ex. 11,5 Pentru atingerea unei tracţiuni mai bune (ux
mari de virare de putere între anvelope şi carosabil) a axei
t + 30 % = 14,9 t). Lampa de control pentru
ajutorul la pornire se aprinde. antrenate, poate  conectată eliberarea. Poate
AVERTISMENT
 utilizată şi la deplasarea fără încărcare
Pericol de deteriorare!
Solicitarea fără trepte a axei de antrenare: şi încărcare parţială, pentru îmbunătăţirea
La vehicule cu axă retractabilă
• Apăsaţi lung comutatorul basculant în partea comportamentului la deplasarea pe carosabil
şi benă basculantă, macara
de sus uscat, aderent şi pentru reducerea uzurii
încorporată sau perete de încărcare
Ajutorul la pornire este pornit. Atât timp cât anvelopelor axei eliberate.
(pod de ridicare):
comutatorul basculant rămâne apăsat, sarcina La eliberare axa antrenată este încărcată mai
La modicarea rapidă a sarcinii,
axei motoare este mărită continuu până la mult şi axa portantă este eliberată.
de ex. ridicarea sau coborârea
greutatea maximă posibilă tehnic. Lampa de Dacă este atinsă sarcina maximă admisibilă
încărcăturii, şasiul vehiculului poate
control pentru ajutorul la pornire se aprinde. a axei de antrenare, axa portantă anterioară
reacţiona brusc, cu şoc. O axă
sau posterioară rămâne încărcată cu restul
coborâtă îmbunătăţeşte stabilitatea
Eliberarea de sarcină fără trepte a axei sarcinii. Altfel axa se deplasează “liberă”.
vehiculului.
De aceea: motoare şi decuplarea ajutorului la pornire
• înainte de începerea şi în timpul • Apăsaţi lung comutatorul basculant în partea
descărcării şi încărcării benei de jos
rabatabile deconectaţi ajutorul la Sarcina axei motoare este redusă fără trepte
pornire atâta timp cât comutatorul basculant rămâne

133
Exploatarea vehiculului
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie pneumatică

Notă  utilizată şi la deplasarea fără încărcare


Recomandăm ca în cazul carosabilului şi încărcare parţială, pentru îmbunătăţirea
alunecos să decuplaţi eliberarea chiar comportamentului la deplasarea pe carosabil
şi în cazul încărcării parţiale sau a uscat, aderent şi pentru reducerea uzurii
deplasării fără încărcare. Astfel forţa anvelopelor axei ridicate.
laterală de ghidare este mai ridicată Dacă sarcina maximă admisibilă a axei
şi comportamentul vehiculului este motoare nu corespunde, atunci axa portantă
îmbunătăţit. anterioară sau posterioară este ridicată. Altfel
axa rămâne coborâtă şi încărcată.
Elementele de acţionare
Notă
Recomandăm ca în cazul carosabilului
Comutator basculant pentru eliberarea axei alunecos să decuplaţi ridicarea chiar
portante posterioare şi în cazul încărcării parţiale sau a
deplasării fără încărcare. Astfel forţa
Cuplarea eliberării laterală de ghidare este mai ridicată
• Apăsaţi comutatorul basculant sus şi comportamentul vehiculului este
Lampa de control din tastă se aprinde galben îmbunătăţit.
imediat ce axa este eliberată de sub sarcină
(conrmare).

Decuplarea eliberării
• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
Comutator basculant pentru eliberarea axei
în partea de sus
portante anterioare
Lampa de control din tastă se stinge.

Ridicarea

Modul de funcţionare
Această funcţie este posibilă la vehicule cu
axă faţă sau axă spate retractabilă.
Pentru atingerea unei tracţiuni mai bune (ux
de putere între anvelope şi carosabil) a axei
antrenate, poate  conectată ridicarea. Poate

134
Exploatarea vehiculului
Axele portante anterioară şi posterioară cu suspensie pneumatică

Elementele de acţionare Ridicarea axei • Înainte de începerea şi în timpul


operării macaralei încorporate sau
ATENŢIE a peretelui de încărcare (podului
Pericol de accidente! de ridicare), coborâţi axa
La vehicul cu axă portantă anterioară • Înainte de începerea şi în timpul
direcţionabilă şi retractabilă: operării suprastructurii vericaţi
La ridicare şi coborâre axa dacă axa este coborâtă
este xată în poziţia mediană
• Apăsaţi comutatorul basculant sus
(poziţionare dreaptă). La ridicarea
Lampa de control din tastă este aprinsă galben
sau coborârea roţilor consecinţa
imediat de axa este ridicată sau eliberată de
este un comportament schimbat la
sarcină (conrmare).
direcţionarea vehiculului.
De aceea:
Coborârea axei
• Ridicaţi şi coborâţi axa numai cu
Comutator basculant pentru ridicarea axei • Apăsaţi comutatorul basculant sus
vehiculul oprit
portante anterioare Lampa de control din tastă se stinge.
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
La vehicule cu pod rabatabil, macara
încorporată sau perete de încărcare
(pod de ridicare):
La încărcare modicată rapid
(ridicarea sau coborârea sarcinii)
şasiul vehiculului se poate
bloca datorită şocului. O axă
coborâtă îmbunătăţeşte stabilitatea
vehiculului.
De aceea:
• Înainte de începerea şi în timpul
Comutator basculant pentru ridicarea axei descărcării şi încărcării podului
portante posterioare rabatabil, coborâţi axa

135
Exploatarea vehiculului
Axa portantă anterioară sau posterioară direcţionabilă

Axa portantă anterioară sau • Deplasaţi-vă numai înainte


• Solicitaţi neîntârziat remedierea
posterioară direcţionabilă
defecţiunii unui atelier specializat
Axa portantă anterioară direcţionabilă ATENŢIE
ATENŢIE Pericol de accidente!
Pericol de accidente! Dacă simbolul “Atelier” este aşat
La pornirea motorului axa portantă pe display şi “becul central de
anterioară sau posterioară poate  avertizare” luminează, atunci
direcţionată neaşteptat. servodirecţia hidraulică poate 
De aceea: defectă.
• La pornirea motorului şi cu motorul – Raza de virare poate  mai mare.
pornit asiguraţi-vă că nu se aă În cazul axei portante anterioare – Axa nu mai preia nicio forţă de
nici o persoană în spaţiul de neoperaţională pe ecran este indicat un ghidare laterală. Se poate ajunge
deplasare al axei direcţionabile mesaj. Se aprinde “Lampa centrală de la situaţii de deplasare mai puţin
avertizare” şi se aude un semnal de avertizare. stabile.
ATENŢIE – La mersul înapoi axa poate 
Pericol de accidente! ATENŢIE deteriorată.
Cu motorul oprit axa portantă Pericol de accidente! De aceea:
anterioară nu este direcţionată. Dacă simbolul “STOP” este aşat • Conduceţi vehiculul încet şi cu
De aceea: pe display şi “becul central de precauţie
• Nu mişcaţi şi nu lăsaţi vehiculul să avertizare” luminează, atunci • Deplasaţi-vă numai înainte
se deplaseze cu motorul oprit servodirecţia hidraulică este defectă. • Solicitaţi remedierea defecţiunii
• La remorcare asiguraţi-vă că axa – Direcţia vehiculului este limitată. unui atelier specializat
nu atinge carosabilul – Raza de virare poate  mai mare. Informaţii suplimentare privind mesajele de
După pornirea motorului este efectuat testul – Axa nu mai preia nicio forţă de deranjamente, vezi “Sumarul indicaţiilor şi
supapelor. Acesta durează cca 5 secunde. ghidare laterală. Se poate ajunge mesajelor”, Pag. 340.
În acest interval axa nu este direcţionabilă. la situaţii de deplasare mai puţin
Dacă vehiculul este mişcat în acest interval, stabile. Axa portantă posterioară direcţionabilă
testul supapelor se întrerupe. De aceea, după – La mersul înapoi axa poate 
deteriorată. În cazul axei portante posterioare care nu este
pornirea motorului aşteptaţi cca 5 secunde,
De aceea: pregătită de funcţionare, pe aşaj apare un
apoi începeţi deplasarea.
• Opriţi imediat, asigurându-vă în mesaj, se aprinde lampa de control “Direcţie
cadrul situaţiei tracului

136
Exploatarea vehiculului
Axa portantă anterioară sau posterioară direcţionabilă

axa spate” şi este emis un semnal acustic. În


acest caz:
• Conduceţi vehiculul încet şi cu precauţie
• Solicitaţi remedierea defecţiunii unui atelier
specializat

137
Exploatarea vehiculului
Stabilizarea activă a ruliului (CDC)

Stabilizarea activă a ruliului (CDC) Cuplarea şi decuplarea amortizării întărite

Descrierea funcţională Cuplarea

Stabilizarea activă a ruliului calculează din


diferite mărimi de intrare situaţia reală de mers
şi încărcare şi comandă automat amortizarea
vehiculului. Avantaje:
– Confort sporit la mers fără încărcătură şi la
încărcare parţială
– Mai mare stabilitate la ruliu şi o siguranţă
mai mare în mers
– Protejarea încărcăturii şi a vehiculului
La utilizări speciale ale vehiculelor cu centru de
greutate de încărcare ridicat sau la transportul
lichidelor se poate selecta o amortizare întărită.
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
Lampa de control din comutatorul basculant
este aprinsă verde.

Decuplarea
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant
Lampa de control din comutatorul basculant
se stinge.

138
Exploatarea vehiculului
Instalaţia de gresare centralizată BEKA-MAX şi cuplajul semiremorcii cu instalaţie de gresare integrată

Instalaţia de gresare centralizată


BEKA-MAX şi cuplajul
semiremorcii cu instalaţie de
gresare integrată
Funcţie

La intervale regulate sunt gresate


componentele constructive conectate la
instalaţia de gresare. Pe durata gresării este
aşat un mesaj pe ecran.
În cazul instalaţiei de gresare care nu este • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
pregătită de funcţionare, pe aşaj apare un sus
mesaj, se aprinde lampa de control “Lampa Se realizează gresarea.
centrală de avertizare” şi este emis un semnal Pentru durata ungerii pe ecran apare un mesaj.
acustic. Alte informaţii privind becurile de
control şi mesajele pe ecran vezi “Sumarul
indicaţiilor şi mesajelor”, Pag. 340.
Timpii de pauză şi cantitatea de lubriant
pentru ecare gresare pot  reglaţi numai la
un atelier specializat.

Gresarea intermediară manuală la instalaţia


de gresare centralizată BEKA-MAX

În caz că este necesar, gresarea intermediară


manuală poate  acţionată după cum urmează:

139
Exploatarea vehiculului
Spoilerul de acoperiş

SPOILERUL DE ACOPERIŞ

• Reglaţi spoilerul de acoperiş astfel


Reglarea corectă Reglarea spoilerului de acoperiş
încât în ţara de utilizare să nu
ATENŢIE e depăşită înălţimea maximă
Pericol de accidente! admisibilă pentru vehicule.
La reglarea spoilerului de acoperiş Respectaţi prevederile naţionale
puteţi aluneca şi cădea de pe relevante.
vehicul. Urmarea sunt accidente • Înainte de încărcarea pe un trailer
grave. sau un vagon de cale ferată
De aceea: coborâţi spoilerul de acoperiş.
• Acordaţi atenţie ca suprafaţa Reglarea spoilerului de acoperiş:
de sprijin să e sigură şi
nealunecoasă

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Spoilerul reglat corect reduce rezistenţa
aerului şi prin aceasta consumul de carburant – Înălţimea maximă admisă a
cu până la 2 l/100 km. De aceea spoilerul de vehiculului poate  diferită de la
acoperiş trebuie să e corect reglat. Pentru ţară la ţară.
aceasta acordaţi atenţie următoarelor indicaţii: – După încărcarea pe un trailer sau
– Spoilerul de acoperiş nu trebuie să e mai vagon de cale ferată înălţimea
înalt decât structura. maximă admisă a vehiculului
– Prelungirea imaginară a spoilerului peste poate  depăşită. Deteriorările la
muchia sa posterioară trebuie să e exact trecerea pe sub poduri sau prin
• Slăbiţi şuruburile striate 1 de pe ambii
pe muchia frontală a suprastructurii. tuneluri pot  urmarea.
suporţi
De aceea:
• Susţineţi spoilerul şi slăbiţi şurubul striat 1
de la celălalt suport
• Deplasaţi spoilerul şi strângeţi din nou
şuruburile striate

140
Exploatarea vehiculului
Deschiderea şi închiderea capotei frontale

DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA CAPOTEI FRONTALE

AVERTISMENT • Rabatarea în sus a capotei frontale


Pericol de deteriorare!
Unele părţi constructive pot 
deteriorate în timpul deschiderii.
Închiderea
De aceea înainte de rabatare:
• Opriţi ştergătoarele de parbriz
• Aşteptaţi până când braţele
ştergătoarelor de parbriz se aă în
poziţia de repaus

Deschiderea
• Opriţi ştergătoarele de parbriz
• Aşteptaţi până când braţele ştergătoarelor
de parbriz se aă în poziţia de repaus

• Trageţi capota frontală de buclă 2 în jos şi


închideţi-o cu un impuls uşor
Blocajul capotei frontale trebuie să se audă
cum se închide.

• Trageţi pârghia 1 din cabină


Capota frontală este acum deblocată şi se
deschide sub acţiunea arcului.

141
Exploatarea vehiculului
Elementele laterale de protecţie

ELEMENTELE LATERALE DE PROTECŢIE

Elementul lateral de protecţie fără Rabatarea elementului de protecţie superior


şuruburi
ATENŢIE
Pericol de accidente!
Elementele de protecţie sunt
proeminente lateral după rabatare.
Astfel tracul poate  împiedicat,
având drept urmare un accident
grav.
De aceea acordaţi neapărat atenţie
următoarelor:
• Apăsaţi în sus elementul superior de
• asiguraţi-vă că elementele laterale
protecţie 1 din lagărele din cauciuc şi
de protecţie nu împiedică tracul • Demontaţi şplintul 4 din partea interioară din rabataţi-l în jos
bolţul de susţinere 3
Elementul lateral de protecţie • Demontaţi bolţurile de xare 3 din suporţii Rabatarea elementului lateral de protecţie
superiori ai elementului de protecţie inferior

1 Elementul lateral de protecţie superior


2 Elementul lateral de protecţie inferior • Demontaţi şplintul 4 din bolţul de susţinere 3

142
Exploatarea vehiculului
Elementele laterale de protecţie

• Demontaţi bolţurile de xare 3 din suporţii Închiderea elementului inferior de protecţie De aceea acordaţi neapărat atenţie
inferiori ai elementului de protecţie • Demontaţi şplintul 4 din bolţul de susţinere 3 următoarelor:
• Ţineţi bine elementul inferior de protecţie şi • asiguraţi-vă că elementele laterale
demontaţi bolţurile de xare 3 din suporţii de protecţie nu împiedică tracul
inferiori ai elementului de protecţie
• Rabataţi în jos elementul inferior de protecţie
2 şi apăsaţi-l în lagărele din cauciuc
• Montaţi bolţurile de xare 3 în suporţii
inferiori ai elementului de protecţie
• Asiguraţi bolţurile de xare cu şplinturile 4

Închiderea elementului de protecţie


superior
• Rabataţi în sus elementul superior de
protecţie 1 şi apăsaţi-l în lagărele din
• Apăsaţi în sus elementul inferior de protecţie
cauciuc
2 din lagărele din cauciuc şi rabataţi-l în sus
• Montaţi bolţurile de xare 3 în suporţii • Concomitent prindeţi masca 5 din partea de
superiori ai elementului de protecţie jos, în direcţia de deplasare înainte şi înapoi
• Asiguraţi bolţurile de xare 3 cu şplinturile 4 • deblocaţi masca cu un impuls uşor spre
exterior (tragere)
Elementele laterale de protecţie cu • Rabataţi în sus placa masca
şuruburi
Închiderea
• Rabataţi în jos masca 5
Rabatarea
• împingeţi cu ambele mâini masca părţii
ATENŢIE inferioare 5 până la xarea acesteia cu un
Pericol de accidente! zgomot
Elementele de protecţie sunt
proeminente lateral după rabatare.
• Trageţi bolţurile de xare cu cablul 3
Astfel tracul poate  împiedicat,
peste elementul superior de protecţie şi
având drept urmare un accident
introduceţi-le din nou în suporţii inferiori ai
grav.
elementului de protecţie
• Asiguraţi bolţurile de xare 3 cu şplinturile 4

143
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea manuală a cabinei

RABATAREA ŞI COBORÂREA MANUALĂ A CABINEI

• la pompare păstraţi o distanţă


Operaţiunile pregătitoare
sucientă între manivela de
• Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării
ATENŢIE acţionare şi cabină şi semnalizator
nedorite prin saboţi şi frâna de parcare
Pericol de accidente! • la vehicule cu dotare pentru
• Aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N”
servicii de iarnă, înainte de
Rabatarea şi coborârea cabinei • Opriţi ştergătoarele de parbriz, vezi
rabatare îndepărtaţi aparatul
poate duce la accidente grave. “Ştergerea, spălarea şi încălzirea
De aceea: ataşat (de ex. plugul pentru
parbrizului”, Pag. 61
• Feriţi zona de rabatare a cabinei zăpadă)
Braţele ştergătoarelor trebuie să se ae în
• Nu staţionaţi între cabină şi şasiu poziţia de repaus.
AVERTISMENT
• Nu vă sprijiniţi de vehicul • Decuplaţi contactul general
Pericol de deteriorare!
• Rabataţi cabina în faţă • Opriţi încălzirea auxiliară, , vezi “Instal.
întotdeauna până în poziţia La vehiculele cu axa faţă pe pernă
climatizare cu reglare automată a temp.,
de capăt de aer şi anvelope 385/65 R 22.5
instal. climatizare la staţionare şi încălzirea
în cazul vehiculului coborât în faţă
aux. cu aer”, Pag. 94 şi vezi “Încălzirile
AVERTISMENT are loc coliziunea scării de urcare în
auxiliare”, Pag. 105
Pericol de deteriorare! cabină cu anvelopa.
• Goliţi spaţiile de depozitare
Unele părţi constructive pot  Urmarea este deteriorarea scării de
• Goliţi scrumiera şi închideţi compartimentul
deteriorate în timpul rabatării. urcare în cabină şi a anvelopei.
De aceea înainte de rabatare: scrumierei
De aceea înainte de rabatare: • Goliţi cutia de depozitare
• Opriţi ştergătoarele de parbriz • ridicaţi partea din faţă a
vehiculului, vezi “Suspensia • Goliţi, opriţi şi dezgheţaţi frigiderul, vezi
• Aşteptaţi până când braţele “Frigiderul”, Pag. 116
ştergătoarelor de parbriz se aă în aer - aer”, Pag. 127
• Rabataţi masa rabatabilă
poziţia de repaus • La vehicule cu dotare pentru servicii de
AVERTISMENT
• Deschideţi capota frontală iarnă, îndepărtaţi aparatul ataşat (de ex.
Pericol de deteriorare!
La basculare obiectele libere pot plugul pentru zăpadă)
cădea. Obiectele pot deteriora • Deschideţi capota frontală, vezi
vehiculul. “Deschiderea şi închiderea capotei
• Înaintea basculării îndepărtaţi frontale”, Pag. 141
obiectele libere din cabină sau
depozitaţi-le în siguranţă

144
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea manuală a cabinei

• Scoateţi bara de acţionare 1 • Poziţionaţi la limita superioară pârghia 4 • Poziţionaţi cheia pentru piuliţele roţilor 7 cu
• Deschideţi capota frontală supapei de comutare piesa unghiulară 6 din sculele de bord pe
• Închideţi uşile piuliţa 5
AVERTISMENT
• pompaţi cu ajutorul manivelei 2
Pericol de deteriorare!
Cabina se va debloca şi se va rabata în faţă.
Rabatarea Cu bara de acţionare 1, în timpul Rabatarea trebuie făcută peste punctul mort.
pompării pot  deteriorate cabina şi • Pompaţi până când cabina ajunge în poziţia
semnalizatorul. nală şi nu se mai rabatează în faţă
De aceea:
• la pompare păstraţi o distanţă
sucientă faţă de cabină şi Coborârea
semnalizator
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Deteriorarea frigiderului prin
conectarea prematură.
De aceea:
• Reporniţi frigiderul numai după o
perioadă de aşteptare de două ore
• În caz că acesta există, rabataţi în jos
capacul 3 din zona de urcare a pasagerului

145
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea manuală a cabinei

Notă • Pompaţi până când auziţi cum cabina se • În caz că acesta există, închideţi capacul 3
Înainte de coborârea cabinei, vericaţi blochează în dispozitive din zona de urcare a pasagerului
ca dispozitivele de blocare să e libere.

Vericarea blocării
ATENŢIE
Pericol de accidente!
În cazul în care cabina nu este
complet blocată, la o frână puternică
aceasta se poate rabata. Urmarea
este un accident grav.
De aceea:
• După coborâre, vericaţi
întotdeauna blocarea cabinei.
• Asiguraţi-vă că burduful 10 se aă în poziţie • Pârghia 4 a supapei de
• Poziţionaţi la limita inferioară pârghia 4 a etanşă pe canalul de aspiraţie 11 redirecţionare trebuie să e
supapei de comutare Praful şi umezeală nu trebuie aspirate. îndreptată în jos
• Poziţionaţi cheia pentru piuliţele roţilor cu • Depozitaţi saboţii de imobilizare şi sculele • cuplaţi contactul
piesa unghiulară pe piuliţa 5 de bord
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Cu manivela 2, în timpul pompării
pot  deteriorate cabina şi
semnalizatorul.
De aceea:
• la pompare păstraţi o distanţă
sucientă faţă de cabină şi
semnalizator
• Poziţionaţi cheia pentru piuliţele roţilor 7 cu
piesa unghiulară 6 din sculele de bord pe
piuliţa 5 Indicaţia “STOP” cu becul de control “Blocarea
• pompaţi cu ajutorul manivelei 2 • Împingeţi bara de acţionare 1 în suport cabinei” 9 şi “Lampa centrală de avertizare”
Cabina coboară. • Închideţi capota frontală 8 trebuie să se stingă.

146
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea manuală a cabinei

Dacă mesajul de defecţiune nu se stinge:


• Rabataţi din nou cabina
• Coborâţi complet cabina
Cabina trebuie să se audă cum se blochează.
Dacă în continuare este aşat mesajul de
eroare, este posibil ca sistemele de blocare
ale cabinei să e defecte. Deplasarea este
interzisă, iar sistemele de blocare ale cabinei
trebuie vericate neîntârziat la un atelier
specializat.

147
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea electrică a cabinei

RABATAREA ŞI COBORÂREA ELECTRICĂ A CABINEI

AVERTISMENT
Operaţiuni pregătitoare Braţele ştergătoarelor de parbriz trebuie să se
Pericol de deteriorare!
ae în poziţia de repaus.
ATENŢIE La vehiculele cu axă faţă cu • Decuplaţi contactul
Pericol de accidente! suspensie pneumatică şi anvelope • Opriţi încălzirea auxiliară, , vezi “Instal.
Rabatarea şi coborârea cabinei 385/65 R 22,5 în cazul vehiculului climatizare cu reglare automată a temp.,
poate provoca accidente grave. coborât în faţă are loc coliziunea instal. climatizare la staţionare şi încălzirea
De aceea: scării de urcare în cabină cu aux. cu aer”, Pag. 94 şi vezi “Încălzirile
• Asiguraţi-vă că în zona de anvelopa. auxiliare”, Pag. 105
rabatare a cabinei nu se aă Urmarea este deteriorarea scării de • Goliţi spaţiile de depozitare
obstacole urcare în cabină şi a anvelopei. • Goliţi scrumiera şi închideţi compartimentul
• Nu staţionaţi între cabină şi şasiu De aceea: scrumierei
• Nu vă sprijiniţi de vehicul • înainte de rabatarea cabinei • Goliţi cutia de depozitare
• Rabataţi cabina în faţă ridicaţi vehiculul din faţă, vezi • Goliţi, opriţi şi dezgheţaţi frigiderul, vezi
întotdeauna până în poziţia “Suspensia aer - aer”, Pag. 127 “Frigiderul”, Pag. 116
nală • Închideţi masa rabatabilă
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare! • La vehiculele cu echipament de deszăpezire,
AVERTISMENT
îndepărtaţi dispozitivul ataşat (de ex. plugul
Pericol de deteriorare! La rabatare obiectele libere pot
pentru zăpadă)
Unele părţi constructive pot  cădea. Obiectele pot deteriora
• Deschideţi capota frontală, vezi
deteriorate în timpul operaţiunii de vehiculul.
“Deschiderea şi închiderea capotei
rabatare. • Înaintea rabatării îndepărtaţi frontale”, Pag. 141
De aceea înainte de rabatare: obiectele libere din cabină sau • Deschideţi capota frontală
• Opriţi ştergătoarele de parbriz depozitaţi-le în siguranţă • Închideţi uşile
• Aşteptaţi până când braţele
ştergătoarelor de parbriz se aă în • Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării
poziţia de repaus nedorite prin saboţi de imobilizare şi frâna
• Deschiderea capotei frontale de parcare
• La vehiculele cu echipament de • Aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N”
deszăpezire, înainte de rabatare • Opriţi ştergătoarele de parbriz, vezi
îndepărtaţi dispozitivul ataşat (de “Ştergerea, spălarea şi încălzirea
ex. plugul pentru zăpadă) parbrizului”, Pag. 61

148
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea electrică a cabinei

Rabatarea Notă
În cazul capacului din cauciuc 3 lipsă,
Notă tasta magnetică poate  acţionată şi
În cazul defectării dispozitivului electric cu un alt obiect metalic (de ex. cheia
de rabatare cabina poate  rabatată şi vehiculului). Tasta magnetică trebuie
manual, vezi “Rabatarea şi coborârea întotdeauna atinsă cu un obiect metalic.
manuală a cabinei”, Pag. 144. • Apăsaţi capacul din cauciuc până când
cabina ajunge în poziţia nală şi nu se mai
Vehiculul cu bare de protecţie din material rabatează în faţă
plastic
Vehiculul cu bare de protecţie din oţel

• Poziţionaţi la limita superioară pârghia 2


supapei de comutare

• Rabataţi în jos capacul 1 de la scara


pasagerului • Poziţionaţi la limita superioară pârghia 2 a
supapei de comutare
• Acţionaţi tasta magnetică prin apăsarea pe
• Acţionaţi tasta magnetică prin apăsarea pe capacul din cauciuc 3
capacul din cauciuc 3 Cabina se va debloca şi se va rabata în faţă.
Cabina se va debloca şi se va rabata în faţă. Rabatarea trebuie făcută peste punctul mort.
Rabatarea trebuie făcută peste punctul mort.

149
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea electrică a cabinei

Notă Notă
În cazul capacului din cauciuc 3 lipsă, După blocarea cabinei în dispozitivele
tasta magnetică poate  acţionată şi de blocare motorul pompei poate  auzit
cu un alt obiect metalic (de ex. cheia cum operează mai greu.
vehiculului). Tasta magnetică trebuie • Închideţi capacul 1 din partea scării
întotdeauna atinsă cu un obiect metalic. pasagerului
• Apăsaţi capacul din cauciuc până când • Închideţi capota frontală
cabina ajunge în poziţia nală şi nu se mai
rabatează în faţă

Coborârea
• Poziţionaţi la limita inferioară pârghia 2 a
Vehiculul cu bare de protecţie din material
supapei de comutare
plastic
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
Deteriorarea frigiderului prin
conectarea prematură.
De aceea: • Asiguraţi-vă că burduful 10 se aă în poziţie
• Reporniţi frigiderul numai după o etanşă pe canalul de aspiraţie 11
perioadă de aşteptare de două Praful şi umezeală nu trebuie aspirate.
ore, vezi “Frigiderul”, Pag. 116
Vehiculul cu bare de protecţie din oţel
Notă
Înainte de coborârea cabinei, vericaţi AVERTISMENT
ca dispozitivele de blocare să e libere. Pericol de deteriorare!
• Acţionaţi tasta magnetică prin apăsarea pe
capacul din cauciuc 3 Deteriorarea frigiderului prin
Cabina coboară. conectarea prematură.
• Ţineţi apăsat capacul din cauciuc până De aceea:
când auziţi cum cabina se blochează în • Reporniţi frigiderul numai după o
dispozitive perioadă de aşteptare de două
ore, vezi “Frigiderul”, Pag. 116

150
Exploatarea vehiculului
Rabatarea şi coborârea electrică a cabinei

Notă
Înainte de coborârea cabinei, vericaţi
ca dispozitivele de blocare să e libere.

• Asiguraţi-vă că burduful 10 se aă în poziţie Indicaţia “STOP” cu lămpile de control


etanşă pe canalul de aspiraţie 11 “Blocarea cabinei” 9 şi “Lampa centrală de
Praful şi umezeală nu trebuie aspirate. avertizare” 8 trebuie să se stingă.
• Poziţionaţi la limita inferioară pârghia 2 a
Dacă mesajul de defecţiune nu se stinge:
supapei de comutare Vericarea blocării
• Acţionaţi tasta magnetică prin apăsarea pe • Rabataţi din nou cabina
capacul din cauciuc 3 ATENŢIE • Coborâţi complet cabina
Cabina coboară. Pericol de accidente! Cabina trebuie să se audă cum se blochează.
• Ţineţi apăsat capacul din cauciuc până Dacă în continuare este aşat mesajul de
În cazul în care cabina nu este
când auziţi cum cabina se blochează în eroare, este posibil ca sistemele de blocare
complet blocată, la o frână puternică
dispozitive ale cabinei să e defecte. Deplasarea este
aceasta se poate rabata. Urmarea
interzisă, iar sistemele de blocare ale cabinei
este un accident grav.
Notă trebuie vericate neîntârziat la un atelier
De aceea:
După blocarea cabinei în dispozitivele specializat.
• După coborâre, vericaţi
de blocare motorul pompei poate  auzit
întotdeauna blocarea cabinei.
cum operează mai greu.
• Pârghia 4 a supapei de
redirecţionare trebuie să e
îndreptată în jos
• cuplaţi contactul

151
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

INSTALAŢIILE DE FRÂNĂ

Sistemul electronic de frânare Cu ajutorul BrakeMatic MAN sunt sincronizate Spaţiul liber pentru acţionarea pedalei
(EBS) funcţiuni ale EBS şi ale frânei continui, nu trebuie să e limitat de nimic. Păstraţi
vezi “Utilizarea, acţiunea şi funcţia frânelor întotdeauna spaţiul pentru picioare al şoferului
Descrierea funcţională continue”, Pag. 169. liber de obiecte.
Notă
Funcţiunile integrate Defecţiunile sistemului electronic de
La schimbarea încărcării vehiculul se
Cu ajutorul sistemului electronic de frânare frânare
simte puţin diferit la frânare. EBS trebuie
este optimizată frânarea. Acesta ajută în mai întâi să regleze distribuţia forţei de
situaţiile critice de mers la un control mai bun frânare în conformitate cu noua stare
şi la reducerea distanţei de frânare. În plus de încărcare. Pentru aceasta vehiculul
este îmbunătăţită împărţirea forţei de frânare trebuie frânat de câteva ori.
pe toate roţile.
În sistemul electronic de frânare sunt integrate ATENŢIE
următoarele funcţiuni: Pericol de accidente!
– Frâna de serviciu (frâna de picior) Limitele zice nu pot  însă depăşite
– Sistemul antiblocare (ABS) nici cu EBS. Acest lucru trebuie
– Asistentul la frânare avut în vedere mai ales în cazul
– Controlul momentului de tracţiune carosabilului alunecos, ud şi nexat.
În funcţie de dotările vehiculului, pot  integrate Siguranţa ridicată oferită de EBS nu
în plus următoarele funcţii: trebuie să ducă totuşi la asumarea În cazul unui EBS nepregătit pentru funcţionare
– Controlul patinării transmisiei (ASR) riscului! pe ecran este indicat un mesaj. Sunt aprinse
– Programul electronic de stabilitate (ESP) De aceea: lămpile de control “Lampa centrală de
– ABS Offroad • Modul de conducere, mai ales avertizare” şi “Instalaţia de frână” şi se aude
– Reglarea forţei de cuplare viteza trebuie adaptată permanent un semnal acustic.
– EasyStart la starea carosabilului, vizibilitate
– Frâna pentru teren accidentat ATENŢIE
şi la situaţiile din trac
– Frâna de direcţie Pericol de accidente!
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi
– Frâna nisorului • Păstraţi întotdeauna distanţa de – La un deranjament al EBS
– Frâna de staţionare, vezi “Frâna de siguranţă comportamentul la frânare şi
staţionare în staţii”, Pag. 167 deplasare al vehiculului este
modicat.

152
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

– Până la reacţia frânei sunt


necesare o cursă mai mare a
pedalei de frână şi o mai mare
presiune pe pedală.
– În unele cazuri speciale lumina de
frână nu este aprinsă.
– În cazul defectării EBS vehiculul
este frânat fără reglare. Roţile se
pot bloca mai rapid la frânare.
Pericol de derapare! Trebuie luată
în calcul capacitatea de frânare
mai redusă
De aceea: Indicaţiile pentru circuitul de frânare I (osie Atunci apar pe ecran un mesaj şi simbolul
• Conduceţi vehiculul încet şi cu faţă) şi circuitul de frânare II (osia spate) indică “STOP”. Sunt aprinse lămpile de control
precauţie presiunea de rezervă din ecare circuit de “Lampa centrală de avertizare” şi “Instalaţia de
• Solicitaţi neîntârziat vericarea frânare. frână” şi se aude un semnal acustic.
sistemului unui atelier specializat Atunci când presiunea de aer dintr-un circuit
ATENŢIE
Informaţii suplimentare privind mesajele de de frânare este indicat sub 6 bari, este
Pericol de accidente!
deranjamente, vezi “Sumarul indicaţiilor şi disponibilă o presiune de rezervă prea
mesajelor”, Pag. 340. redusă. În cazul unei presiuni de rezervă
prea redusă în circuitele de frână I
Frâna de serviciu (frâna de picior) sau II, nu este asigurată o frânare
sucientă. Vehiculul nu este
Instalaţia pentru aer comprimat pregătit pentru mers! În cazul
Frâna de serviciu acţionează asupra deplasării există pericol de accident
tuturor roţilor portante ale vehiculului, prin grav.
intermediul a două circuite independente de De aceea:
aer comprimat. • Opriţi imediat, asigurându-vă în
cadrul situaţiei tracului
• Lăsaţi motorul să funcţioneze cu
turaţie ridicată până când este
atinsă presiunea (mesajul se
stinge)

153
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

• Dacă presiunea nu este atinsă: ATENŢIE ecran nu este aşat niciun mesaj. Asiguraţi-vă
Nu puneţi vehiculul în mişcare Pericol de accidente! că vehiculul dvs. este echipat cu un indicator al
• Stabiliţi cauza şi solicitaţi Atunci când garniturile de frână uzurii garniturilor de frână, vezi “Lunar înainte
remedierea acesteia unui atelier sunt uzate, efectul de frânare este de pornirea motorului”, Pag. 415.
specializat. insucient. Vehiculul nu este
La defectarea unui circuit al instalaţiei de pregătit pentru deplasare! În cazul Vericaţi uzura garniturilor de frână vezi “Lunar
frânare, rămân în funcţiune celălalt circuit, deplasării există pericol de accident înainte de pornirea motorului”, Pag. 415.
instalaţia frânei de parcare, instalaţia de grav.
frânare continuă şi consumatorii auxiliari. O De aceea: Evitarea supraîncălzirii frânelor
acţiune sucientă a frânei de serviciu nu este • Solicitaţi regulat vericarea La frânarea la viteză constantă pentru o
însă asigurată. garniturilor de frână unui atelier perioadă lungă de timp (de ex. la coborârea
specializat pantelor) plăcuţele de frână sunt puternic
Garniturile de frână şi discurile de frână • Solicitaţi înlocuirea garniturilor de încălzite. Dacă este posibil cuplaţi frâna
Uzura garniturilor de frână este puternic frână uzate continuă şi eliberaţi astfel frâna de serviciu,
inuenţată de condiţiile de utilizare şi modul evitând supraîncălzirea plăcuţelor de frână.
de conducere. Grosimea garniturilor de Dacă vehiculul este echipat cu un indicator al Atunci când puterea frânei continue este
frână trebuie vericată regulat la un atelier uzurii garniturilor de frână, suplimentar faţă de sucientă, frâna de serviciu poate  eliberată
specializat. În cadrul acestei vericări trebuie vericarea garniturilor de frână la un atelier şi se poate răci. Avantajele sunt uzura redusă
controlate toate osiile, deoarece uzura poate  specializat, grosimea rămasă a acestora a garniturilor de fricţiune şi o mai bună frânare
diferită. În cazul circulaţiei frecvente în oraş şi poate  consultată şi în meniul vehiculului. la acţionarea ulterioară a frânei de serviciu.
pe distanţe scurte poate  necesară vericarea Atunci când nu este atinsă grosimea minimă
garniturilor de frână şi între intervalele de AVERTISMENT
a garniturilor de frână, pe ecran este aşat
service. Pericol de deteriorare
un mesaj. Indicatorul uzurii garniturilor de
În cadrul vericării garniturilor de frână frână nu absolvă şoferul de obligaţia solicitării La deplasarea cu frânele încălzite se
efectuate la un atelier specializat trebuie regulate a vericării garniturilor de frână la un pot forma suri în discurile de frână.
vericată şi starea discurilor de frână, în atelier specializat. De aceea:
privinţa uzurii şi coroziunii. • Nu vă deplasaţi prin apă cu frânele
Dacă vehiculul nu este echipat cu indicator al erbinţi
garniturilor de frână, uzura poate  vericată
la frâne. Cu toate acestea, cea mai sigură Sistemul antiblocare
modalitate de stabilire a grosimii garniturilor
de frână este vericarea acestora la un Descrierea funcţională
atelier specializat. Atunci când nu este atinsă Un vehicul dotat cu sistem antiblocare (ABS)
grosimea minimă a garniturilor de frână, pe rămâne stabil pe direcţie şi dirijabil şi în cazul

154
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

frânării maxime pe un carosabil alunecos, intermitent lampa de control “ABS” şi este emis Acelaşi lucru este valabil pentru
deoarece roţile nu se blochează. un semnal de avertizare. remorcă, dacă aceasta nu este
Pentru a atinge distanţa minimă de frânare, dotată cu ABS sau ABS-ul este
pedala de frână trebuie să e apăsată complet Defecţiunile sistemului antiblocare defect.
indiferent de starea carosabilului. De aceea:
• Modul de conducere, mai ales
ATENŢIE viteza trebuie adaptată permanent
Pericol de accidente! la starea carosabilului, vizibilitate
– Erorile de conducere (distanţa şi la situaţiile din trac
prea redusă, viteza prea ridicată) • Fiţi mereu pregătit să frânaţi
nu pot  compensate de către • Păstraţi întotdeauna distanţa de
ABS. Reducerea distanţei de siguranţă
frânare nu trebuie luată în calcul! • Frânaţi treptat
– Sub cca 5 km/h ABS-ul nu are • Sistemul trebuie vericat la un
efect. atelier specializat.
– În cazul activării blocării
diferenţialului şi a trenului Controlul funcţionării ABS când este
motor tensionat, funcţionalitatea În cazul unui ABS nepregătit pentru funcţionare cuplată o remorcă fără ABS
ABS-ului poate  limitată. pe ecran este indicat un mesaj. Sunt aprinse
De aceea: lămpile de control “Lampa centrală de
• Modul de conducere, mai ales avertizare” şi “ABS” şi se aude un semnal
viteza trebuie adaptată permanent acustic.
la starea carosabilului, vizibilitate ATENŢIE
şi la situaţiile din trac Pericol de accidente!
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi
Vehiculul este frânat fără reglare în
• Păstraţi întotdeauna distanţa de
cazul cedării ABS-ului. De aici:
siguranţă
– Roţile se pot bloca mai rapid la
La vehiculele care au cutie de transfer: frânare pericol de derapare!
În cazul blocajelor transversale cuplate, – Trebuie luată în calcul capacitatea
ABS-ul este numai în mod limitat funcţional. de frânare mai redusă
În acest caz este aşat un mesaj pe ecran,
Lampa de control “ABS remorcă” este aprinsă.
se aprinde lampa de control “Lampa centrală
Aceasta se aprinde şi când nu este cuplată o
de avertizare”, se aprinde sau semnalizează

155
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

remorcă, dar este conectat un consumator la Cu ABS Offroad cuplat intervenţia frânei are
priza N pentru remorcă (cu 7 poli). loc în funcţie de viteza de mers:
– Sub 15 km/h ABS-ul nu intervine, tendinţă
Controlul funcţionării ABS când este de blocare!
cuplată o remorcă cu ABS – Între 15 km/h şi 40 km/h este permisă o
alunecare mai mare a roţilor (funcţie ABS
redusă). Suprafaţa de rulare instabilă este
împinsă sub roată acţionând ca o pană,
ceea ce duce la un efect mai bun de frânare.
De aceea, la viteze reduse şi suprafaţă de
rulare alunecoasă este atinsă o distanţă
de frânare mai scurtă decât ar  posibil la
intervenţia normală a ABS-ului. • Apăsaţi comutatorul basculant sus
– La peste 40 km/h ABS-ul intervine în mod
normal.

Pe durata conectării ABS Offroad, EasyStart


se deconectează automat.
În cazul unui ABS al remorcii nepregătit
După deconectarea ABS Offroad, EasyStart
pentru funcţionare pe ecran este indicat un
se reconectează automat.
mesaj. Sunt aprinse lămpile de control “Lampa
centrală de avertizare” şi “ABS” şi se aude un
Cuplarea ABS Offroad
semnal acustic.
Stingerea becului de control şi a mesajului de ATENŢIE
pe ecran depinde de tipul de ABS al remorcii. Pericol de accidente!
Pe drumurile amenajate şi la o
ABS Offroad viteză sub 40 km/h roţile se pot Pe ecran este aşat mesajul “ABS Offroad”.
bloca mai rapid la frânare, pericol Lampa de control “ABS” clipeşte.
Descrierea funcţională de derapare! Trebuie luată în calcul
ABS-ul pentru regimul de deplasare pe teren capacitatea de frânare mai redusă Decuplarea ABS Offroad
accidentat poate  cuplat numai departe de De aceea: • Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
drumurile publice, în condiţii de sol nesigur, • decuplaţi ABS Offroad pe în partea de sus
moale, cum ar  de ex. pietriş, nisip, noroi, drumurile amenajate Sau
mlaştină sau zăpadă mare şi umedă. • Decuplaţi contactul general

156
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Lampa de control se stinge. remorcă sau semiremorcă. Scopul este vehiculului. Controlul patinării transmisiei ASR
Funcţionarea normală a ABS-ului este remorca sau semiremorca şi autotractorul este activat numai cu presiune de rezervă
garantată de la o viteză de cca 5 km/h. să-şi frâneze propria greutate. sucientă în circuitele de frână.
Reglarea forţei de cuplare nu poate regla
Asistentul la frânare uzura plăcuţelor de frână. Aceasta depinde de Creşterea pragului de patinare poate  cuplată
diverşi factori, cum ar  tipul frânei pe roată numai în afara drumurilor amenajate şi în
Asistentul la frânare sprijină şoferul într-o (disc, tambur), calitatea plăcuţelor de frână, condiţii de sol nesigur, moale, cum ar  de ex.
situaţie de urgenţă. În aceste situaţii asistentul dimensiunea frânei pe roată, anvelopele, pietriş, nisip, noroi, mlaştină sau zăpadă mare
la frânare recunoaşte acţionarea rapidă a mobilitatea componentelor de frânare, gradul şi umedă. Prin activarea creşterii pragului
pedalei de frână, sporeşte puterea de frânare de murdărire, răcirea etc. Aceşti parametri de patinare, ASR permite o patinare mai
şi în acest fel reduce distanţa de frânare. sunt foarte diferiţi în cazul autotractoarelor şi mare. În condiţii de sol moale aceasta poate
Atât timp cât puterea de frânare este necesară, remorcilor sau semiremorcilor. determina îmbunătăţirea tracţiunii vehiculului.
presiunea asupra pedalei nu trebuie redusă. O forţă de frânare prea redusă a remorcii Deconectaţi creşterea pragului de patinare la
sau semiremorcii nu poate  compensată revenirea pe drumurile asfaltate.
Controlul cuplului de tracţiune de reglarea forţei de cuplare. În cazul uzurii
ridicate a plăcuţelor de frână ale autotractorului Controlul patinării transmisiei activat
Un moment de tracţiune se produce la trecerea
vericaţi şi instalaţia de frânare a remorcii sau
într-o treaptă inferioară de viteză, la reducerea semiremorcii. Aceasta trebuie să funcţioneze
alimentării, la acţionarea frânei continue sau la
ireproşabil, în special trebuie respectate
coborârea unei pante prin rezistenţele rezultate
efectele de frânare prevăzute de lege şi
în trenul motor. Este sporită înclinarea de utilizate plăcuţe de frână adecvate (respectaţi
blocare a roţilor antrenate fără să conteze dacă recomandările producătorului). Aveţi în vedere
frâna de serviciu este acţionată sau nu. ABS-ul
în special funcţionarea uşoară a frânelor.
nu poate interveni aici. Controlul momentului
În cazul unei uzuri puternice a garniturilor
de tracţiune compensează acest efect. Acesta de frână ale vehiculului tractor şi remorcii
recunoaşte astfel de situaţii şi acţionează prin
sau semiremorcii solicitaţi consultanţă de
creşterea dozată şi la momentul potrivit a specialitate la un atelier specializat.
turaţiei motorului, înainte ca roţile să se poată
bloca. Sistem de reglare antipatinare a tracţiunii
Când ASR este activ, lampa de control “ASR”
Reglarea forţei de cuplare clipeşte galben.
Descrierea funcţională
Reglarea forţei de cuplare produce stabilirea Controlul patinării transmisiei (ASR) împiedică
puterii de frânare între vehiculul tractor şi rotirea roţilor de antrenare la pornire şi
accelerare. Astfel este asigurată stabilitatea

157
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Defecţiunile controlului patinării transmisiei Lampa de control se stinge. ATENŢIE


În cazul unui ASR nepregătit pentru funcţionare Pericol de accidente!
pe ecran este aşat un mesaj. Sunt aprinse Programul electronic de stabilitate (ESP) Limitele zice nu pot  însă
lămpile de control “Lampa centrală de menţinute nici cu ESP. Acest lucru
avertizare” şi “ASR” şi se aude un semnal Descrierea funcţională trebuie avut în vedere mai ales în
acustic. Programul electronic de stabilitate (ESP) cazul carosabilului alunecos, ud şi
ajută şoferul prin frânarea automată şi prin nexat. Siguranţa ridicată oferită de
Cuplarea creşterii pragului de patinare reducerea cuplului motorului la confruntarea ESP nu trebuie să ducă totuşi la
Comutator basculant, dacă vehiculul este dotat cu situaţii critice. De ex., la manevre bruşte asumarea riscului!
numai cu ASR: de evitare sau la viteză mare în curbă acesta De aceea:
reduce deraparea, plierea autotrenului şi • Modul de conducere, mai ales
răsturnarea acestuia. viteza trebuie adaptată permanent
la starea carosabilului, vizibilitate
Creşterea pragului de patinare trebuie şi la situaţiile din trac
conectată în următoarele situaţii: • Fiţi mereu pregătit să frânaţi
– în afara drumurilor amenajate şi în condiţii • Păstraţi întotdeauna distanţa de
de sol nesigur, moale, cum ar  de ex. siguranţă
pietriş, nisip, noroi, mlaştină sau zăpadă
mare şi umedă Programul electronic de stabilitate activ
– în pantele laterale mari de pe drumurile
asfaltate sau schimbarea puternică a
înclinaţiei
• Apăsaţi comutatorul basculant sus La activare, ASR şi ESP permit o patinare
Pe ecran este aşat mesajul “ASR Offroad”. mai mare. În astfel de situaţii aceasta poate
Lampa de control “ASR” este aprinsă galben. determina îmbunătăţirea tracţiunii vehiculului.
Creşterea pragului de patinare admisă este Decuplaţi creşterea pragului de patinare,
activă. atunci când condiţiile nu mai sunt îndeplinite.

Decuplarea creşterii pragului de patinare


• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
în partea de sus
sau La ESP activ lampa de control “ESP” clipeşte
• Decuplaţi contactul general galben.

158
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Defecţiunile programului electronic de


stabilitate
ATENŢIE
Pericol de accidente!
Cu ESP-ul decuplat sau nepregătit
de funcţionare nu se realizează
intervenţia automată a frânelor la
virarea cu viteză ridicată şi derapare.
De aceea:
• Modul de conducere, mai ales
viteza trebuie adaptată permanent
la starea carosabilului, vizibilitate În cazul unui ESP nepregătit pentru funcţionare • Apăsaţi comutatorul basculant sus
şi la situaţiile din trac pe ecran este aşat un mesaj. Sunt aprinse Pe ecran este aşat mesajul “ESP Offroad”.
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi lămpile de control “Lampa centrală de Lampa de control “ESP” este aprinsă galben.
• Păstraţi întotdeauna distanţa de avertizare” şi “ESP” şi se aude un semnal Creşterea pragului de patinare admisă este
siguranţă acustic. activă.
Alte informaţii privind becurile de control şi
Cu MAN HydroDrive cuplat, programul mesajele pe ecran vezi “Sumarul indicaţiilor şi Decuplarea creşterii pragului de patinare
electronic de stabilitate (ESP) este decuplat. mesajelor”, Pag. 340. • Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
Pe ecran este aşat mesajul “Defecţiune ESP”. în partea de sus
Se aprinde lampa de control “ESP” şi se aude Cuplarea creşterii pragului de patinare sau
un semnal de avertizare. Comutator basculant, dacă vehiculul este dotat • Decuplaţi contactul general
numai cu ASR: Lampa de control se stinge.

159
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Programul electronic de stabilitate (ESP) acest interval sau imediat ce, după pornire, – În cazul unei defecţiuni a
în remorcă este atinsă turaţia necesară a motorului, (s-a sistemului de frânare şi/sau a
“accelerat” sucient), frâna se decuplează transmisiei, sistemul EasyStart nu
automat. La o nouă acţionare a frânei de funcţionează.
serviciu în stare de oprire, EasyStart intră din De aceea:
nou în funcţiune. • Fiţi mereu pregătit să frânaţi
• În rampă sau pantă abruptă porniţi
Atunci când următoarele condiţii sunt cu ajutorul frânei de mână
îndeplinite, EasyStart intră în funcţiune:
– Vehiculul este oprit ATENŢIE
– Comutatorul domeniului de deplasare cuplat Pericol de accidente!
pe deplasare sau manevrare (înainte sau La decuplarea contactului general,
înapoi) EasyStart este deconectat. În cazul
– Frâna de parcare nu este acţionată frânei de mână neacţionate vehiculul
– Ultima frânare până la oprire s-a făcut fără se poate deplasa necontrolat.
Lampa de control “ESP remorcă” este aprinsă,
intervenţia ABS-ului De aceea:
în cazul în care remorca este echipată cu
ESP, iar acesta este activ pentru remorcă. – ABS Offroad deconectat • Înainte de părăsirea scaunului
Pentru funcţia exactă a ESP la remorcă vezi – Pedala de frână acţionată şoferului acţionaţi întotdeauna
instrucţiunile de utilizare ale remorcii. Nu sunt Pe durata conectării ABS Offroad, EasyStart frâna de parcare
aşate defecţiunile ESP la remorcă. se deconectează automat. Lampa de control • La oprirea de mai lungă durată a
din comutatorul basculant continuă să e vehiculului, parcaţi-l cu saboţi de
EasyStart aprinsă. imobilizare împotriva deplasării
După deconectarea ABS Offroad, EasyStart
EasyStart cu MAN TipMatic se reconectează automat. În anumite situaţii poate  necesară
EasyStart este un sistem de confort şi ATENŢIE dezactivarea EasyStart, de exemplu, la
siguranţă. Acesta facilitează pornirea pe Pericol de accidente! manevrele pe teren plan.
drumurile în rampă uşoară. Aceasta nu După cuplarea contactului, EasyStart este
– În condiţii nefavorabile, vehiculul decuplat.
absolvă şoferul de sarcina de a  permanent
se poate deplasa, chiar dacă
pregătit pentru acţionarea frânei.
sistemul EasyStart este conectat,
EasyStart intervine după frânarea vehiculului
de exemplu în cazul unei mase
cu frâna de serviciu în funcţiune până la oprire.
totale ridicate şi/sau unei rampe
După eliberarea pedalei de frână presiunea de
abrupte.
frânare este reţinută pentru scurt timp. După

160
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Cuplarea vehiculului tractor şi remorcii. La o apăsare Sau


mai puternică a pedalei de frână se măreşte • Selectaţi comutatorul domeniului de
presiunea de regim presetată a frânei pentru deplasare pe deplasare înainte
teren accidentat. Cuplul motorului poate 
mărit cu vehiculul încă frânat.

Atunci când următoarele condiţii sunt


îndeplinite, frâna pentru teren accidentat intră
în funcţiune:
– ultima frânare până la oprire s-a făcut fără
intervenţia ABS-ului
– sistemul de frânare funcţionează ireproşabil
– comutatorul basculant este apăsat
• Apăsaţi comutatorul basculant sus
Pornirea cu frâna pentru teren accidentat
Lampa de control din comutatorul basculant
este aprinsă. AVERTISMENT • Apăsaţi comutatorul basculant sus
Pericol de accidente! • Eliberaţi pedala de frână
Decuplarea – Frâna pentru teren accidentat • Acţionaţi pedala de acceleraţie (accelerare)
• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant este activă numai la o viteză sub • Eliberaţi comutatorul basculant
în partea de sus 3 km/h. Vehiculul porneşte acum.
Lampa de control din comutatorul basculant – După eliberarea tastei, efectul de Notă
se stinge. frânare pe teren accidentat poate Dacă în interval de 3 secunde
 anulat. În acest caz vehiculul comutatorul basculant este acţionat
Frâna pentru teren accidentat rulează rapid în pantă/rampă. din nou, efectul de frânare pe teren
De aceea:
accidentat poate  utilizat din nou pentru
Descrierea funcţională • Apăsaţi comutatorul basculant
pornirea de pe loc din rampă.
Cu ajutorul frânei pentru teren accidentat numai cu vehiculul oprit
Dacă după mai mult de 3 secunde
este facilitată pornirea, în special din rampe • Eliberaţi comutatorul basculant
comutatorul basculant este acţionat din
abrupte. Atunci când frâna pentru teren numai după acţionarea pedalei de
nou, trebuie acţionată mai întâi frâna
accidentat este acţionată cu pedala de frână acceleraţie (accelerare)
de serviciu pentru a utiliza frâna pentru
apăsată, presiunea de frânare se menţine în • Acţionaţi pedala de frână teren accidentat.
cilindrii de frână şi după eliberarea pedalei. • Apăsaţi complet pedala de ambreiaj
În plus, sunt acţionate frânele de serviciu ale • Deplasaţi schimbătorul de viteze în treapta 1

161
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

Frâna de direcţie
Frâna nisorului este activă numai dacă:
Descrierea funcţională – contactul este pornit
Frâna de direcţie serveşte la reducerea razei – frâna nisorului este cuplată
curbei în timpul rulării în curbe. În acest scop, – viteza este sub cca. 2 km/h sau vehiculul
roţile din spate din interiorul curbei sunt frânate staţionează
dozat. – vehiculul nu a fost încetinit până la oprire
Frâna de direcţie poate  activată tot timpul. cu ABS activ
– sistemul de frânare funcţionează ireproşabil
Atunci când următoarele condiţii sunt
îndeplinite, frâna de direcţie intră în funcţiune: În locul frânei nisorului acţionaţi întotdeauna
– Blocajele transversale ale axelor spate sunt frâna de mână:
decuplate Lampa de control “Frână de direcţie” clipeşte. – în pantă ascendentă sau descendentă
– Deplasarea înainte – la staţionări de durată (peste cca. 1 minut)
– Viteza vehiculului sub 30 km/h Decuplarea – înainte de părăsirea scaunului şoferului
– Un anumit unghi de virare depăşit • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de – după frânarea cu ABS activ până la oprire
jos Frâna nisorului este eliberată odată cu
Cuplarea acţionarea frânei de parcare. După eliberarea
Frâna nisorului frânei de parcare, frâna nisorului se activează
automat din nou atunci când sunt îndeplinite
Descrierea funcţionării şi siguranţa condiţiile menţionate anterior.
Frâna nisorului este un sistem de confort. În cazul deplasărilor cu peste 15 km/h
Spre deosebire de frâna de parcare, aceasta după cuplarea frânei nisorului, aceasta se
are un necesar mai mic de presiune şi o forţă decuplează automat şi trebuie să e din nou
de frânare mai redusă. cuplată de către şofer.
Frâna nisorului împiedică deplasarea
automată a vehiculului pe suprafeţe orizontale. ATENŢIE
Vehiculul poate  împins împotriva rezistenţei Pericol de accidente!
frânei nisorului, de exemplu de către un utilaj – Frâna nisorului nu are forţa
pentru asfaltare la asfaltarea carosabilului. de frânare a frânei de parcare.
După cuplarea frânei nisorului şoferul trebuie Atunci când frâna nisorului
• Apăsaţi comutatorul basculant sus este cuplată, vehiculul se poate
să rămână pe scaun, deoarece frâna nisorului
nu poate împiedica întotdeauna deplasarea deplasa necontrolat.
automată a vehiculului.

162
Exploatarea vehiculului
Sistemul electronic de frânare (EBS)

– În cazul întrerupătorului general Pe ecran este aşat un mesaj, iar lampa de


al bateriilor sau întrerupătorului control din comutator luminează cu culoarea
de izolare al bateriei deconectat, galbenă la activarea frânei nisorului.
frâna nisorului nu funcţionează.
– În caz de defecţiune a sistemului Decuplarea
de frânare, frâna nisorului nu • Apăsaţi butonul în partea de sus
funcţionează. sau
De aceea: • circulaţi cu viteză mai mare de 15 km/h
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi Mesajul de pe ecran şi lampa de control din
• În pante ascendente sau buton se sting la eliberarea frânei nisorului.
descendente acţionaţi întotdeauna
frâna de parcare
• Înainte de părăsirea scaunului
şoferului acţionaţi întotdeauna
frâna de parcare

Cuplarea
• Acţionaţi pedala de frână şi frânaţi vehiculul
până la oprire

• Apăsaţi butonul în partea de sus

163
Exploatarea vehiculului
Frâna de parcare (frâna de mână)

Frâna de parcare (frâna de mână) ATENŢIE ATENŢIE


Pericol de accidente! Pericol de accidente!
Descrierea funcţionării şi siguranţa Utilizarea frânei de mână în timpul La deplasarea pârghiei spre faţă
deplasării este acceptabilă numai în frâna de imobilizare nu este
Frâna de parcare acţionează prin aerisirea caz de urgenţă, adică la defectarea acţionată. Vehiculul se poate
cilindrului de frână cu arc şi membrană prin frânei de serviciu. Roţile se pot deplasa necontrolat. Urmarea poate
intermediul forţei arcului, mecanic, pe roţile bloca şi se poate pierde controlul  un accident grav.
axei (axelor) spate sau pe roţile axei faţă, în vehiculului. • Vericaţi neapărat dacă pârghia 1
cazul unei frâne pneumatice de parcare a axei De aceea: este anclanşată complet
faţă. • Nu acţionaţi frâna de parcare în
timpul deplasării
ATENŢIE
Pericol de accidente!
Acţionarea frânei de parcare
– În cazul frânei de mână
neacţionate vehiculul se poate
deplasa necontrolat.
– Saboţii de imobilizare asigură
suplimentar vehiculul împotriva
deplasării.
De aceea:
• Înainte de părăsirea scaunului
şoferului acţionaţi întotdeauna
frâna de parcare Lampa de control “Frâna de parcare” este
• La oprirea de mai lungă durată a aprinsă.
vehiculului, parcaţi-l cu saboţi de ATENŢIE
imobilizare împotriva deplasării Pericol de accidente!
• Apăsaţi pârghia 1 până la anclanşare spre Atunci când vehiculul sau autotrenul
spate este oprit cu frânele încinse la
Frâna de parcare este acţionată, atunci când temperatura de regim trebuie luată
pârghia fără tragerea de blocajul pârghiei 2 nu în calcul o capacitate mai redusă de
mai poate  deplasată în faţă. frânare a frânei de parcare.

164
Exploatarea vehiculului
Frâna de parcare (frâna de mână)

De aceea: şi lampa de control a “frânei de parcare” se


• Utilizaţi întotdeauna saboţi de stinge.
imobilizare
Poziţia de vericare
Acţionarea parţială a frânei de parcare
Cu poziţia de vericare se poate stabili la
• Apăsaţi pârghia 1 în trepte, până la punctul urcarea sau coborârea unei pante, dacă forţa
de presiune spre spate de frânare a frânei de imobilizare a vehiculului
• Menţineţi pârghia în poziţia dorită tractor este sucientă pentru a reţine vehiculul
Lampa de control “Frâna de parcare” este cu remorca sau semiremorca.
aprinsă. Dacă vehiculul este dotat cu frână de
Imediat ce pârghia este eliberată, aceasta se imobilizare pneumatică a axei faţă, vericarea
mişcă automat în faţă în poziţia de eliberare, trebuie efectuată şi pentru vehiculul singur. • Acţionaţi frâna de parcare
iar frâna de parcare este eliberată şi lampa de • Eliberaţi pedala de frână
control a “frânei de parcare” se stinge. Efectuarea vericării: • Apăsaţi spre interior pârghia 1, treceţi-o mai
departe spre spate, peste poziţia liberă şi
Eliberarea frânei de parcare ATENŢIE
menţineţi-o
Pericol de accidente!
Frânele remorcii vor  eliberate, autotrenul va
În poziţia de vericare vehiculul se  menţinut numai de frânele vehiculului tractor.
poate deplasa. Urmarea poate  un
accident. După vericare:
De aceea: • Eliberaţi pârghia 1
• în timpul procedurii de vericare Pârghia se deplasează singur înapoi în poziţia
ţi întotdeauna gata să frânaţi de frână de parcare.
(pedala de frână) Remorca va  din nou frânată.
Dacă la această vericare se demonstrează că
• Decuplaţi EasyStart, vezi “Sistemul frâna vehiculului tractor nu poate reţine trenul,
electronic de frânare (EBS)”, Pag. 152 poziţia aleasă pentru parcarea vehiculului nu
• Decuplaţi frâna de staţionare în staţii, vezi este potrivită. Parcaţi vehiculul într-o poziţie
“Frâna de staţionare în staţii”, Pag. 167 potrivită.
• Trageţi blocajul pârghiei 2 • Decuplaţi frâna nisorului, vezi “Sistemul
Pârghia se mişcă automat în faţă în poziţia de electronic de frânare (EBS)”, Pag. 152
eliberare, iar frâna de parcare este eliberată

165
Exploatarea vehiculului
Frâna de parcare (frâna de mână)

Defectarea frânei de parcare – La pierderi rapide sau instantanee


de presiune roţile spate sau faţă
Pentru ca frâna de parcare să poată  se pot bloca. Atunci vehiculul
eliberată, trebuie să e presiune de rezervă poate intra în derapaj. Urmarea
sucientă în circuitul de frână III. poate  un accident grav.
De aceea:
• Opriţi imediat, asigurându-vă în
cadrul situaţiei tracului
• Lăsaţi motorul să funcţioneze cu
turaţie ridicată până când este
atinsă presiunea (mesajul se
stinge)
În anumite condiţii indicaţiile de pe ecran, • Dacă presiunea nu este atinsă Nu
lampa de control “instalaţia de frână” şi lampa puneţi vehiculul în mişcare
centrală de avertizare se pot stinge. Numai • Stabiliţi cauza şi solicitaţi
lampa de control “Frâna de parcare” este în remedierea acesteia unui atelier
continuare aprinsă, deşi frâna de parcare nu specializat
Atunci când presiunea de rezervă din circuitul este acţionată. Acest lucru indică o presiunea
de frână III este prea scăzută, pe ecran este prea mică în circuitul III.
aşat un mesaj STOP. Sunt aprinse lămpile ATENŢIE
de control “Lampa centrală de avertizare” şi Pericol de accidente!
“Instalaţia de frână” şi se aude un semnal
acustic. În cazul unei presiuni de rezervă
prea mici în circuitul III pot 
frânate roţile din spate sau din faţă.
Vehiculul nu este pregătit pentru
deplasare!
– La pierderi reduse de presiune
sau la presiune de rezervă prea
scăzută, garniturile de frână vin în
contact cu tamburele sau discurile.
Acestea sunt supraîncălzite, se
uzează mai rapid şi se pot aprinde.

166
Exploatarea vehiculului
Frâna de staţionare în staţii

Frâna de staţionare în staţii ATENŢIE


Pericol de accidente!
Descrierea funcţionării şi siguranţa – Este posibil ca frâna de oprire în
Frâna de oprire în staţii este un sistem confort. staţii să nu aibă forţa de frânare a
Spre deosebire de frâna de parcare, aceasta celei de parcare.
are un necesar mai mic de presiune şi, posibil, – În cazul întrerupătorul general al
o forţă de frânare mai redusă. bateriilor sau întrerupătorul de
izolare al bateriei deconectat,
Frâna de oprire în staţii este activată numai frâna de oprire în staţii nu
dacă: funcţionează.
– contactul este pornit – În caz de defecţiune a sistemului
– frâna de oprire în staţii este cuplată de frânare, frâna de staţionare nu
– viteza este sub cca. 2 km/h sau vehiculul funcţionează. • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
staţionează De aceea: sus
– vehiculul nu a fost încetinit până la oprire • Fiţi mereu pregătit să frânaţi Frâna de staţionare în staţii este cuplată.
cu ABS activ • În pantă sau în rampă cu Aceasta rămâne cuplată şi dacă se decuplează
– sistemul de frânare funcţionează ireproşabil declivitate mare acţionaţi contactul.
întotdeauna frâna de parcare Becul de control din comutator luminează
În locul frânei de oprire în staţii acţionaţi galben imediat ce frâna de staţionare în staţii
• Înainte de părăsirea scaunului
întotdeauna frâna de parcare: este activată.
şoferului acţionaţi întotdeauna
– atunci când staţia se aă în pantă sau în frâna de parcare
rampă cu declivitate mare Decuplarea
– la staţionări de durată (peste cca. 1 minut) • Apăsaţi în partea de jos comutatorul
Cuplarea basculant
– înainte de părăsirea scaunului şoferului
• Acţionaţi pedala de frână şi frânaţi vehiculul Lampa de control din comutator se stinge
– după frânarea cu ABS activ până la oprire
până la oprire. atunci când este eliberată frâna de oprire în
Frâna de oprire în staţii este eliberată odată cu
acţionarea frânei de parcare. După eliberarea staţii.
frânei de parcare, frâna de oprire în staţii se
activează din nou atunci când sunt îndeplinite
condiţiile numite mai sus.

167
Exploatarea vehiculului
Frâna de întindere

Frâna de întindere Cuplarea

Introducerea şi securitatea

La acţionarea frânei de întindere, numai


remorca este frânată pentru a întinde trenul.
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale
producătorului remorcii.
ATENŢIE
Pericol de accidente!
– La o remorcă fără ABS roţile se
pot bloca. Atunci vehiculul poate
intra în derapaj. Urmarea poate 
un accident grav. • Apăsaţi încet pârghia 1 în direcţia B
– Atunci când este utilizată numai
Remorca sau semiremorca frânează. În
frâna de întindere, frânele remorcii
acelaşi timp frânele vehiculului tractor nu sunt
se pot supraîncălzi. Urmarea
active.
poate  reducerea forţei de
frânare şi prin aceasta un accident
Decuplarea
grav.
De aceea: • Eliberaţi pârghia 1
• Acţionaţi cu mare prudenţă frâna Pârghia se deplasează automat înapoi în
de întindere poziţia de ieşire A.
• Utilizaţi frâna de întindere numai Frânele remorcii sau semiremorcii se
pentru întinderea trenului. eliberează.

168
Exploatarea vehiculului
Utilizarea, acţiunea şi funcţia frânelor continue

FRÂNA CONTINUĂ

Frâna de motor, MAN PriTarder, Acţiunea frânei de motor şi a PriTarder – Frâna de ajustare cu regulator pentru viteza
Intarder şi MAN BrakeMatic MAN (retarder primar) de mers (FGR) şi limitator pentru viteza de
mers (FGB) activate:
Efectul retarderului primar este în funcţie de Dacă viteza memorată trebuie redusă (de
Utilizarea, acţiunea şi funcţia frânelor
turaţia motorului (turaţie ridicată = putere ex. la coborârea pantelor) o viteză mai
continue
ridicată a frânei de motor). Retarderul primar redusă poate  obţinută printr-o frânare
este automat întrerupt la o turaţie a motorului scurtă cu frâna de serviciu. Această viteză
Utilizarea frânelor continue
sub 850 rot/min, pentru a evita “calarea” nu este depăşită atât timp cât acţiunea
Frânele continue servesc la frânarea fără motorului. Pentru frânarea în continuare treceţi frânei continue este sucientă.
uzare a vehiculului. De aceea, ele sunt într-o treaptă mai mică de viteză sau acţionaţi FGR este decuplat în acest sens. Acesta
utilizate în cazul coborârii pantelor lungi pentru frâna de serviciu. De la o turaţie a motorului trebuie din nou activat de către şofer, imediat
menţinerea unei viteze constante sau pentru de cca 1000 rot/min frâna de durată va  din ce viteza memorată trebuie din nou atinsă.
frânarea la viteze mari. Prin aceasta, frâna de nou cuplată automat. FGR nu se decuplează.
serviciu este mai puţin solicitată şi în caz de Forţa optimă de frânare este indicată pe – Cuplarea frânei continui cu regulator pentru
urgenţă întreaga ei putere stă la dispoziţie. turometru (2 Led-uri verzi sunt aprinse, vezi viteza de deplasare (FGR) şi limitator pentru
Frânele continue pot  cuplate în orice treaptă “După pornirea motorului acordaţi atenţie”, viteza de deplasare (FGB) activate:
de viteză. Pag. 181). La depăşirea vitezei memorate la coborârea
Acţionarea corectă a frânei continue, vezi pantelor frâna continuă va  automat
“Deplasarea economică”, Pag. 432. Acţiunea Intarder-ului (Retarder secundar) cuplată, pentru a menţine această viteză
Nu frânaţi însă numai cu frâna continuă, (+ cca 2 la 4 km/h). Reglarea vitezei de
Puterea Intarder-ului este în funcţie de viteza deplasare şi limitarea vitezei de deplasare
deoarece în cazul frânelor de serviciu
vehiculului (viteză ridicată = putere ridicată a
nefolosite garniturile de fricţiune se pot durica rămân conectate.
frânei).
(“deveni ca de sticlă”), ceea ce are ca urmare
reducerea forţei de frânare a frânei de serviciu.
Funcţiile MAN BrakeMatic
În acest caz garniturile de frână trebuie
vericate neîntârziat la un atelier specializat. În MAN BrakeMatic sunt integrate următoarele
funcţiuni:
– Cuplarea frânei continue la frânarea cu
frâna de serviciu (pedala de frână).

169
Exploatarea vehiculului
Frâna de motor nereglată

Frâna de motor nereglată Indicaţia pentru frâna de motor cuplată – Frâna continuă nu poate  utilizată
ca frână de parcare.
Elementele de acţionare şi indicaţiile De aceea:
• Nu conectaţi frâna de motor în
Comutatorul de pe coloana volanului cazul carosabilului alunecos
• Dacă este necesar, acţionaţi
pedala de frână
• La turaţii reduse ale motorului
treceţi motorul într-o treaptă mai
mică de viteză sau acţionaţi
pedala de frână
• Înainte de părăsirea scaunului
şoferului acţionaţi întotdeauna
frâna de parcare
Simbolul “Frâna de motor” indică faptul că • La oprirea de mai lungă durată a
frâna de motor este conectată. vehiculului, parcaţi-l cu saboţi de
imobilizare împotriva deplasării
Frânarea cu frâna de motor
• Apăsaţi tasta 2
1 Comutatorul de pe coloana volanului
Frâna de durată frânează cu puterea maximă.
2 Tasta “PORNIT/OPRIT”: conectare sau Cuplarea
Simbolul “Frâna de motor” apare pe ecran se.
deconectare
ATENŢIE
Pericol de accidente! Decuplarea
Indicaţia pentru puterea optimă de frânare
– În cazul carosabilului alunecos • Apăsaţi tasta 2
Atunci când acul indicator se găseşte în zona
(ud, cu gheaţă, zăpadă, murdărie, sau
verde deschis a turometrului, este atinsă
ş.a.) apare pericolul de derapare • Acţionaţi pedala de acceleraţie
ecacitatea optimă de frânare, vezi “După
şi alunecare! Simbolul “Frâna de motor” nu mai este aşat.
pornirea motorului acordaţi atenţie”, Pag. 181.
– La cuplare acţiunea frânei poate 
întreruptă. La coborâre se poate
de aceea derapa la comutarea
treptelor de viteză!
– Cu cât turaţia motorului este mai
redusă, cu atât mai redusă este
forţa de frânare.

170
Exploatarea vehiculului
Frâna de motor reglată şi MAN PriTarder (Retarder primar)

Frâna de motor reglată şi MAN PriTarder Elementele de acţionare şi indicaţiile Indicaţii pentru Retarder-ul primar cuplat
(Retarder primar)
Comutatorul de pe coloana volanului
Răcirea

Dacă PriTarder-ul MAN este cuplat, acordaţi


întotdeauna atenţie ca turaţia motorului să
nu scadă sub cca. 1600 rot/min, pentru ca
răcirea sucientă să e asigurată. Prin aceasta
este evitată reglarea înapoi (reducerea)
timpurie a puterii de frânare. Menţineţi turaţia
motorului, mai ales la coborârea pantelor
lungi, prin trecerea în trepte de viteză
mici, peste cca 2000 U/min. Consumul de
carburant nu este inuenţat de turaţia mare, 3 Indicaţie cu treaptă atunci când frâna
deoarece injecţia în funcţionarea din inerţie nu continuă a fost cuplată de şofer cu
alimentează cu carburant. 1 Comutatorul de pe coloana volanului: ajutorul comutatorului de pe coloana
mărirea şi reducerea treptată a puterii volanului (spre “+” sau “–”).
Încălzirea de frânare Treapta (cifră mică) indică treapta de
2 Tasta “MAX/OFF (OPRIT)”: cuplarea frânare curentă. O treaptă redusă, de
Atunci când temperatura lichidului de răcire puterii maxime de frânare sau ex. 1, înseamnă o putere redusă a frânei
este sub cca. 60 °C, MAN PriTarder-ul poate  decuplarea continue.
conectat pentru încălzirea mai rapidă. Imediat 4 Indicaţie fără treaptă atunci când
ce temperatura lichidului de răcire depăşeşte Indicaţia pentru puterea optimă de frânare frâna continuă a fost cuplată de
cca. 60°C, retarderul este deconectat automat. Atunci când acul indicator se găseşte în zona MAN BrakeMatic sau cu tasta 2.
verde deschis a turometrului, este atinsă
ecacitatea optimă de frânare, vezi “După Frânarea cu Retarder primar MAN
pornirea motorului acordaţi atenţie”, Pag. 181.
ATENŢIE
Pericol de accidente!
– În cazul carosabilului alunecos
(ud, cu gheaţă, zăpadă, murdărie,
ş.a.) apare pericolul de derapare
şi alunecare!

171
Exploatarea vehiculului
Frâna de motor reglată şi MAN PriTarder (Retarder primar)

– La cuplare acţiunea frânei poate  Puterea frânei este crescută cu o treaptă. Sau
întreruptă. La coborâre se poate Sau • Acţionaţi pedala de acceleraţie
de aceea derapa la comutarea • Apăsaţi în jos comutatorul de pe coloana Simbolul “Funcţionare retarder” nu mai este
treptelor de viteză! volanului 1 aşat.
– Cu cât turaţia motorului este mai Puterea frânei este crescută treptat.
redusă, cu atât mai redusă este Simbolul “Funcţionare Retarder” cu treapta
forţa de frânare. apare pe ecran.
– Frâna continuă nu poate  utilizată • Eliberaţi comutatorul de pe coloana volanului
ca frână de parcare. Comutatorul de la coloana volanului revine
De aceea: automat în poziţia de ieşire. Vehiculul frânează
• nu conectaţi frâna de durată în cu puterea de frânare reglată.
cazul carosabilului alunecos
• Dacă este necesar, acţionaţi Deconectarea şi reducerea treptată a puterii
pedala de frână frânei
• La turaţii reduse ale motorului • Trageţi comutatorul de pe coloana volanului
treceţi motorul într-o treaptă mai 1 scurt în sus (direcţia “–”)
mică de viteză sau acţionaţi Puterea frânei este redusă cu o treaptă.
pedala de frână sau
• Înainte de părăsirea scaunului • Apăsaţi în sus comutatorul de pe coloana
şoferului acţionaţi întotdeauna volanului 1
frâna de imobilizare Puterea frânei este redusă treptat.
• În plus, asiguraţi vehiculul • Eliberaţi comutatorul de pe coloana volanului
împotriva rulării prin saboţi Comutatorul de pe coloana volanului revine
automat în poziţia de ieşire. Vehiculul frânează
Conectarea puterii maxime de frânare cu puterea de frânare reglată.
• Apăsaţi tasta 2 La trecerea din treapta 1 în treapta 0 frâna
Frâna de durată frânează cu puterea maximă. continuă este decuplată.
Simbolul “Funcţionare Retarder” apare pe
ecran. Decuplarea
• Menţineţi comutatorul de pe coloana
Conectarea şi creşterea treptată a puterii volanului 1 în sus, până când simbolul
frânei “Funcţionare retarder” nu mai este vizibil.
• Trageţi comutatorul de pe coloana volanului Sau
1 scurt în jos (direcţia “+”) • Apăsaţi tasta 2

172
Exploatarea vehiculului
Intarder (Retarder secundar)

Intarder (Retarder secundar) Elementele de acţionare şi indicaţiile Indicaţia pentru Intarder-ul cuplat

Funcţia Comutatorul de pe coloana volanului

Intarder-ul este un retarder hidrodinamic,


umplut cu ulei, care este montat pe cutia de
viteze. El transformă energia de frânare în
căldură, care trebuie eliminată prin sistemul
de răcire.
În cazul Intarder-ului cuplat acordaţi
întotdeauna atenţie ca turaţia motorului să
nu scadă sub ca. 1600 U/min, pentru ca
răcirea sucientă să e asigurată. Prin aceasta
este evitată reglarea înapoi (reducerea)
timpurie a puterii de frânare. Menţineţi turaţia 3 Indicaţie cu treaptă atunci când frâna
motorului, mai ales la coborârea pantelor continuă a fost cuplată de şofer cu
lungi, prin trecerea în trepte de viteză 1 Comutatorul de pe coloana volanului: ajutorul comutatorului de pe coloana
mici, peste cca 2000 U/min. Consumul de mărirea şi reducerea treptată a puterii volanului (spre “+” sau “–”).
carburant nu este inuenţat de turaţia mare, de frânare Treapta (cifră mică) indică treapta de
deoarece injecţia în funcţionarea din inerţie nu 2 Tasta “MAX/OFF (OPRIT)”: cuplarea frânare curentă. O treaptă redusă, de
alimentează cu carburant. puterii maxime de frânare sau ex. 1, înseamnă o putere redusă a frânei
decuplarea continue.
Încălzirea 4 Indicaţie fără treaptă atunci când
frâna continuă a fost cuplată de
Atunci când temperatura lichidului de răcire MAN BrakeMatic sau cu tasta 2.
este sub cca. 60 °C, retarderul poate 
conectat pentru încălzirea mai rapidă. Imediat Frânarea cu Intarder-ul
ce temperatura lichidului de răcire depăşeşte
ATENŢIE
cca. 60°C, retarderul este deconectat automat.
Pericol de accidente!
– În cazul carosabilului alunecos
(ud, cu gheaţă, zăpadă, murdărie,
ş.a.) apare pericolul de derapare
şi alunecare!

173
Exploatarea vehiculului
Intarder (Retarder secundar)

– Cu cât viteza este mai redusă, Puterea frânei este crescută treptat.
cu atât mai redusă este forţa de Simbolul “Funcţionare Retarder” cu treapta
frânare. apare pe ecran.
– La pornirea în cursă cu temperaturi • Eliberaţi comutatorul de pe coloana volanului
exterioare foarte scăzute puterea Comutatorul de la coloana volanului revine
de frânare este activată la prima automat în poziţia de ieşire. Vehiculul frânează
acţionare cu întârziere. cu puterea de frânare reglată.
– Frâna continuă nu poate  utilizată
ca frână de parcare. Deconectarea şi reducerea treptată a puterii
De aceea: frânei
• nu conectaţi frâna de durată în • Apăsaţi comutatorul de pe coloana volanului
cazul carosabilului alunecos 1 scurt în sus (direcţia “–”)
• Dacă este necesar, acţionaţi Puterea frânei este redusă cu o treaptă.
pedala de frână sau
• Înainte de părăsirea scaunului • Apăsaţi în sus comutatorul de la coloana
şoferului acţionaţi întotdeauna volanului 1 şi menţineţi-l
frâna de imobilizare Puterea frânei este redusă treptat.
• În plus, asiguraţi vehiculul • Eliberaţi comutatorul de la coloana volanului
împotriva rulării prin saboţi Comutatorul de pe coloana volanului revine
automat în poziţia iniţială. Vehiculul frânează
Conectarea puterii maxime de frânare cu puterea de frânare reglată.
• Apăsaţi tasta 2 La trecerea din treapta 1 în treapta 0 frâna
Frâna continuă frânează cu puterea maximă. continuă este decuplată.
Simbolul “Funcţionare Retarder” apare pe
ecran. Decuplarea
• Menţineţi comutatorul de pe coloana
Conectarea şi creşterea treptată a puterii volanului 1 în sus, până când simbolul
frânei “Funcţionare retarder” nu mai este vizibil.
• Trageţi comutatorul de pe coloana volanului Sau
1 scurt în jos (direcţia “+”) • Apăsaţi tasta 2
Puterea frânei este crescută cu o treaptă. Sau
Sau • Acţionaţi pedala de acceleraţie
• Apăsaţi în jos comutatorul de pe coloana Simbolul “Funcţionare retarder” nu mai este
volanului 1 aşat.

174
Exploatarea vehiculului
MAN BrakeMatic

MAN BrakeMatic Comutator basculant la vehicul cu frână de 1 MAN BrakeMatic şi reglarea a vitezei de
motor reglată, MAN PriTarder sau Intarder: deplasare cuplate
Funcţia 2 MAN BrakeMatic decuplat, reglarea
vitezei de deplasare cuplată
După conectarea contactului general MAN 3 MAN BrakeMatic decuplat, limitarea
BrakeMatic este automat pornit. vitezei de deplasare cuplată
Nu se aprinde nicio lampă de control în 4 MAN BrakeMatic şi limitarea vitezei de
comutatorul basculant. Descrierea funcţională, deplasare cuplate
vezi “Utilizarea, acţiunea şi funcţia frânelor
continue”, Pag. 169. Decuplarea şi cuplarea BrakeMatic MAN

Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe Decuplarea MAN BrakeMatic


ecran
ATENŢIE
Elementele de acţionare Pericol de accidente!
Comutator basculant la vehicul cu frână de În cazul carosabilului alunecos
motor nereglată: (ud, cu gheaţă, zăpadă, murdărie,
ş.a.) apare pericolul de derapare şi
Aşajele de pe ecran alunecare!
BrakeMatic cuplat este indicat prin saboţii de De aceea:
frânare şi simbolul reglării vitezei de deplasare • Deconectaţi BrakeMatic-ul în
selectate: cazul carosabilului alunecos
• Apăsaţi comutatorul basculant sus
Lampa de control din comutatorul basculant
este aprinsă.

Reconectarea MAN BrakeMatic


• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant
în partea de sus
Lampa de control din comutatorul basculant
se stinge.

175
Exploatarea vehiculului
Întrerupătorul general şi întrerupătorul de izolare al bateriei

DEPLASAREA

– Alimentarea cu curent a AVERTISMENT


Pornirea şi oprirea motorului
consumatorilor electrici (de Pericol de deteriorare!
exemplu, iluminatul) este Suanta pentru aer de ardere şi
Întrerupătorul general şi întrerupătorul de
întreruptă. pompa de recirculare a încălzirii
izolare al bateriei
Urmarea poate  un accident grav. suplimentare postfuncţionează,
De aceea: pentru ca încălzirea suplimentară să
Întrerupătorul general mecanic al bateriilor
• Deconectaţi întrerupătorul general se răcească.
al bateriilor sau separatorul De aceea:
Funcţionare şi siguranţă
bateriilor numai cu vehiculul oprit • Nu deconectaţi întrerupătorul
Întrerupătorul general mecanic al bateriilor
separă legătura dintre baterii şi instalaţia principal al bateriei atâta timp
AVERTISMENT cât încălzirea suplimentară
electrică. Şi instalaţia de telefonie este Pericol de deteriorare!
separată de la baterie. postfuncţionează.
La vehiculul cu AdBlue:
Următoarele sisteme sunt deconectate de la După decuplarea contactului general Notă
baterie: în cca. 2 minute sistemul de dozare Multe funcţii ale vehiculului
– Aparatul de control UE pentru AdBlue este golit. Dacă în sunt comandate prin intermediul
– Modul de bord Telematik acest timp este deconectată partea calculatorului central de bord (ZBR),
– Iluminatul interior şi lamba de manevrare de electrică a vehiculului, în sistemul care trebuie mai întâi să memoreze
sub uşi de dozare rămân resturi. Urmarea starea sa la deconectare, înainte de a-i
– Închiderea centralizată şi macaralele poate  deteriorarea sistemului de  întreruptă alimentarea electrică.
geamurilor dozare (obturarea prin cristalizarea De aceea aşteptaţi cca. 1 minut şi apoi
ATENŢIE sau congelarea soluţiei AdBlue). deconectaţi întrerupătorul general al
Pericol de accidente! De aceea: bateriilor.
• Aşteptaţi cel puţin 2 minute şi apoi
– La deconectarea întrerupătorului
decuplaţi
general al bateriei sau a
separatorului bateriilor se
realizează decuplarea motorului.
În acest caz servofrâna şi
servodirecţia nu mai funcţionează,
vehiculul putând  direcţionat şi
frânat foarte greu.

176
Exploatarea vehiculului
Întrerupătorul general şi întrerupătorul de izolare al bateriei

Cuplarea Acest lucru se întâmplă la cca 35 de secunde De aceea:


după acţionarea comutatorului sau imediat • Deconectaţi întrerupătorul general
ce postfuncţionarea încălzirii suplimentare al bateriilor sau întrerupătorul
s-a terminat şi încălzirea suplimentară s-a de izolare a bateriilor numai cu
decuplat. Şi instalaţia de telefonie este vehiculul oprit
separată de la baterie.
AVERTISMENT
Următoarele sisteme sunt deconectate de la
Pericol de deteriorare!
baterie:
– Aparatul de control UE La vehiculul cu AdBlue:
– Modul de bord Telematik După decuplarea contactului general
– Iluminatul interior şi lampa de manevrare de în cca. 2 minute sistemul de dozare
sub uşi pentru AdBlue este golit. Dacă în
– Închiderea centralizată şi macaralele acest timp este deconectată partea
geamurilor electrică a vehiculului, în sistemul
• Îndepărtaţi capacul de protecţie 1 de pe de dozare rămân resturi. Urmarea
Sunt exceptate transportoarele de substanţe
întrerupătorul general poate  deteriorarea sistemului de
periculoase. În acest caz la reţeaua de bord
• Poziţionaţi pârghia 2 şi rotiţi-o în sensul dozare (obturarea prin cristalizarea
rămâne numai aparatul de control UE.
acelor de ceasornic până la limită sau congelarea soluţiei AdBlue).
Pentru protecţia împotriva murdăriei: ATENŢIE De aceea:
• Poziţionaţi capacul de protecţie 1 pe pârghie Pericol de accidente! • Aşteptaţi cel puţin 2 minute şi apoi
– La deconectarea întrerupătorului decuplaţi
Decuplarea general al bateriilor sau a
• Îndepărtaţi capacul de protecţie 1 de pe separatorului bateriilor se
pârghie realizează decuplarea motorului.
• Rotiţi pârghia 2 în sens invers acelor de În acest caz servofrâna şi
ceasornic până la limită servodirecţia nu mai funcţionează,
• Poziţionaţi capacul de protecţie 1 pe vehiculul putând  direcţionat şi
întrerupătorul principal frânat foarte greu.
– Alimentarea cu curent a
Întrerupătorul electric de izolare a bateriei consumatorilor electrici (de
exemplu, iluminatul) este
Funcţionare şi siguranţă întreruptă.
Separatorul electric al bateriilor separă Urmarea poate  un accident grav.
legătura dintre baterii şi instalaţia electrică.

177
Exploatarea vehiculului
Întrerupătorul general şi întrerupătorul de izolare al bateriei

Cuplarea

• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de


sus
Comutatorul trece înapoi pe poziţia neutră.
Conexiunea electrică între consumatori şi
baterii este stabilită.

Decuplarea
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant

178
Exploatarea vehiculului
Pornirea motorului

Pornirea motorului De aceea: În cazul unui vehicul cu instalaţie de aprindere


• pe durata deplasării lăsaţi şi motor rece:
Poziţiile cheii de contact întotdeauna cheia de contact în
poziţia de deplasare II

Deblocarea direcţiei

• dacă sunt disponibile, acţionaţi întrerupătorul


general mecanic respectiv comutatorul
electric de izolare al bateriilor
• Introduceţi cheia în contact, în poziţia 0
• Mişcaţi volanul înainte şi înapoi, în acelaşi
timp rotiţi cheia de contact în poziţia I
Direcţia este deblocată.

Cuplarea contactului Pe ecran este aşat mesajul “PREÎNCĂLZIRE”.


Lampa de control “Start acără” este aprinsă.
0 Introducerea sau extragerea cheii de
• Acţionaţi pedala de frână Este aşat apoi mesajul “MOTOR PORNIŢI”.
contact, contact oprit
• Apăsaţi complet pedala de ambreiaj Atât timp cât pe ecran este aşat acest mesaj,
I Poziţia radioului, contact oprit
• Aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N” motorul este gata de pornire.
II Poziţia de deplasare, contact conectat
III Poziţia de pornire • Nu acţionaţi pedala de acceleraţie
• Rotiţi cheia de contact în poziţia II Dacă motorul nu a fost pornit pe durata aşării
ATENŢIE Contactul este pornit. Dispozitivul de acestui mesaj, este aşat mesajul “NOUĂ
Pericol de accidente! imobilizare este dezactivat automat şi toate PREÎNCĂLZ” şi se aude un semnal sonor. În
– Atunci când cheia de contact este lămpile de control se aprind. acest caz:
rotită în poziţia 0 sau I, motorul se • Rotiţi cheia de contact înapoi în poziţia 0
Notă (contact decuplat).
opreşte. În acest caz servofrâna şi
Dacă pe ecran este aşat mesajul “Cod • Cuplaţi din nou contactul
servodirecţia nu mai funcţionează,
invalid Blocare activă”, a fost utilizată o
vehiculul putând  direcţionat şi
cheie de contact greşită. Acţionaţi demarorul şi porniţi motorul
frânat foarte greu.
– Atunci când direcţia este
blocată, vehiculul nu mai poate  La vehicule cu aparat de preîncălzire a
direcţionat. lichidului de răcire şi motorul rece: La
temperaturi sub cca. -25 °C lichidul de răcire

179
Exploatarea vehiculului
Pornirea motorului

trebuie încălzit cu aparatul de preîncălzire a ATENŢIE – Acceleratoarele de pornire


lichidului de răcire pentru a facilita pornirea Pericol de otrăvire! deteriorează senzorul din sistemul
motorului. – Atunci când motorul se aă în de aspiraţie. Urmarea poate 
funcţiune sunt eliberate gaze de deteriorarea motorului sau o
Vehicul cu cutie de viteze manuală: evacuare otrăvitoare. deteriorare în sistemul de curăţare
– Atunci când încălzirea a evacuării.
Notă suplimentară este conectată De aceea:
Motorul poate  pornit numai atunci sunt eliberate gaze de evacuare • nu utilizaţi acceleratoare de
când cutia de viteze este cuplată pe otrăvitoare. pornire
poziţia neutră “N” sau ambreiajul a fost
În spaţiile închise, de exemplu în
complet deconectat. Dacă motorul nu porneşte
garaje, gazele de evacuare nu pot
 eliminate. Inspirarea gazelor de
Vehicul cu MAN TipMatic: evacuare poate provoca pierderea • Rotiţi cheia de contact înapoi în poziţia 0
cunoştinţei sau moartea. (contact decuplat).
Notă • Aşteptaţi cca 30 secunde pentru ca bateriile
Motorul poate  pornit numai atunci De aceea:
• Nu lăsaţi niciodată motorul pornit să-şi revină
când cutia de viteze este cuplată • Repetaţi pornirea conform celor descrise
pe poziţia neutră “N” şi comutatorul în spaţii închise
• Nu conectaţi niciodată încălzirea mai sus
domeniului de deplasare a fost cuplat
suplimentară în spaţii închise
pe poziţia “N”.
• Asiguraţi-vă că încălzirea
suplimentară nu se conectează
Porniţi motorul: niciodată automat în spaţii închise
• Rotiţi cheia de contact până la limită în
poziţia III şi ATENŢIE
• Acţionaţi demarorul maxim 10 secunde Pericol de incendiu şi deteriorare!
• Eliberaţi cheia, atunci când motorul
– În cazul utilizării unui accelerator
funcţionează
de pornire, de exemplu pilot de
Cheia de contact sare înapoi în poziţia II
pornire, se pot produce aprinderi
(poziţia de deplasare).
necontrolate. Urmarea poate
 incendierea sau deteriorarea
motorului.

180
Exploatarea vehiculului
După pornirea motorului acordaţi atenţie

După pornirea motorului acordaţi atenţie La toate vehiculele după pornirea motorului: • Vericaţi şi corectaţi nivelul de
ulei, vezi “Zilnic înainte de pornirea
Lămpile de control şi presiunea de ulei motorului”, Pag. 406
• Determinaţi şi remediaţi imediat
În cazul unui vehicul cu instalaţie de aprindere cauza pentru presiunea prea
şi motor rece: redusă sau prea ridicată a uleiului
la un atelier specializat

După pornirea motorului celelalte lămpi de


control se sting atunci când funcţia lor de
control sau de avertizare este îndeplinită. Se
poate porni numai după stingerea aşajului
STOP de pe ecran.
În cazul presiunii prea reduse sau prea ridicate
Domeniile de turaţie
a uleiului de motor se aprinde lampa de control
“Presiune ulei” şi lampa centrală de avertizare
luminează intermitent.

După pornirea motorului instalaţia de aprindere AVERTISMENT


funcţionează în funcţie de temperatura Pericol de deteriorare a motorului!
lichidului de răcire până la încă 6 minute. Presiunea de ulei prea redusă sau
Atunci clipeşte lampa de control “Aprindere”. prea ridicată poate avea ca urmare
deteriorarea motorului.
AVERTISMENT De aceea:
Pericol de deteriorare a motorului! • după pornirea motorului vericaţi
În cazul unei turaţii prea ridicate a întotdeauna presiunea uleiului,
motorului în timpul fazei ulterioare vezi “Zilnic după pornirea
aprinderii, motorul se poate defecta. motorului”, Pag. 424
De aceea: • în cazul aprinderii lămpilor de 1 Domeniul economic (bandă economică)
• în timpul fazei ulterioare aprinderii control pe durata deplasării, opriţi 2 Domeniul economic optim: LED-urile de
nu lăsaţi motorul să funcţioneze la imediat vehiculul cu respectarea culoare verde indică domeniul de turaţie
peste 800 rot/min. situaţiei din trac şi opriţi motorul pentru efectuarea deplasării în modul cel
mai economic (Bestpoint).

181
Exploatarea vehiculului
După pornirea motorului acordaţi atenţie

3 Domeniul optim de operare a frânei • În cazul unui mesaj Stop opriţi – Simbolul STOP şi un mesaj sunt aşate pe
continue cu frâna de motor şi MAN imediat vehiculul cu respectarea ecran
Pritarder: Domeniul de turaţie în care situaţiei din trac – Se aude un semnal
motorul frânează în mod optim. • Dacă este necesar, opriţi motorul, În plus lampa de control poate lumina roşu,
4 Zona roşie, câmp de avertizare: Turaţia acţionaţi frâna de imobilizare de ex. 6
maximă admisă a fost depăşită, pericol şi asiguraţi vehiculul împotriva Informaţii suplimentare privind mesajele
pentru motor! deplasării. de defecţiune, vezi “Sumarul indicaţiilor şi
• Remediaţi imediat defecţiunea, mesajelor”, Pag. 340.
AVERTISMENT iar dacă este necesar, solicitaţi
Pericol de deteriorare a motorului! neîntârziat unui atelier specializat Puterea motorului redusă
Depăşirea turaţiei maxim admise remedierea acesteia
pentru motor poate avea ca urmări • În cazul aşării defecţiunilor cu o Motorul dispune de o protecţie proprie, care
deteriorarea motorului. prioritate mai redusă, solicitaţi unui poate reduce puterea motorului. Acest lucru se
De aceea, înaintea şi în timpul atelier specializat cu următoarea petrece în funcţie de temperatura exterioară,
deplasării în pantă: ocazie remedierea cauzei sau a înălţimea de utilizare şi temperatura lichidului
• cuplaţi la timp o treaptă de viteză defecţiunii de răcire.
inferioară (frână de motor)
• cuplaţi la timp frâna continuă Transportul feroviar în cazul vehiculelor cu
Exemplu pentru un mesaj de Stop:
• urmăriţi turometrul înălţime a şasiului deosebit de mică
• dacă este necesar, acţionaţi frâna
de serviciu În cazul unui vehicul cu înălţime a şasiului
Utilizarea frânei continui, vezi “Frâna de motor, deosebit de mică (vehicul cu volum optimizat,
MAN PriTarder, Intarder şi MAN BrakeMatic”, aşa numitele autotractoare ultra), în special
Pag. 169. cu anvelope de dimensiunile 295/55 R 22,5 şi
295/60 R 22,5 pe axa spate, garda la sol este
Indicaţiile de defecţiune foarte redusă. În anumite cazuri transportul
feroviar nu se poate realiza în siguranţă.
ATENŢIE – Unghiul de înclinare al vehiculului poate 
Pericol de accidente! insucient pentru urcarea pe vagonul de
Neobservarea defecţiunilor indicate tren fără a  deteriorată bara de protecţie.
poate duce la accidente, pagube – Din cauza gărzii la sol reduse a vehiculului
materiale şi vătămări corporale. Un mesaj Stop apare atunci când: este posibil ca unele componente ale axei
De aceea: – Lampa centrală de avertizare 5 clipeşte roşu spate să intre în coliziune cu axa centrală
a vagonului de tren. Consecinţa poate 

182
Exploatarea vehiculului
După pornirea motorului acordaţi atenţie

deteriorarea axei. Ridicarea vehiculului cu AVERTISMENT În imagine robinetul de blocare 7 este


suspensia pneumatică nu măreşte garda Pericol de deteriorare! prezentat în poziţie deschisă.
la sol a axei spate şi nu împiedică nici Conducta de legătură dintre cele
coliziunile! două rezervoare limitează garda la Vehiculele cu bare de protecţie din oţel şi
sol. La depăşirea obstacolelor se pot grilaj de protecţie pentru faruri
De aceea înainte de transportul feroviar: produce deteriorări ale conductei de
• Reglaţi nivelul de mers, vezi “Suspensia legătură şi ale rezervoarelor. Vehiculul este livrat cu un grilaj de protecţie
lamelară - pneumatică”, Pag. 124 şi vezi De aceea: pentru faruri montat. Este permisa deplasarea
“Suspensia aer - aer”, Pag. 127 • Treceţi peste limitele şoselei şi cu acest grilaj de protecţie pe drumurile
• vericaţi dacă vehiculul poate  deplasat pe alte asemenea obstacole numai publice.
rampa de urcare fără a  deteriorată bara cu viteză redusă şi cu atenţie În vederea unei mai bune protejări a farurilor
de protecţie de deteriorări, suplimentar este livrat şi un
• vericaţi dacă vehiculul poate  urcat fără În caz de urgenţă conducta de legătură poate grilaj de protecţie cu ochiuri mici, ataşabil. În
coliziune între axa spate şi axa centrală a  blocată. Astfel, pe ambele părţi: conformitate cu prevederile legale, în cadrul
vagonului de tren Uniunii Europene nu este permisă utilizarea
• deplasaţi vehiculul cu atenţie pe vagonul pe drumurile publice a grilajului de protecţie
de tren ataşabil, cu ochiuri mici. În cazul utilizării
pe drumurile publice, omologarea de tip a
Vehicul cu instalaţie cu rezervor dublu vehiculului poate  anulată.

• Robinetul de blocare 7 se roteşte în sensul


acelor de ceasornic până la limită

Redeschiderea conductei de legătură:


• Robinetul de blocare 7 se roteşte în sens
invers acelor de ceasornic până la limită

183
Exploatarea vehiculului
După pornirea motorului acordaţi atenţie

Fixarea grilajului de protecţie cu ochiuri mici: • pe cadrul grilajului de protecţie 8 de pe Îndepărtarea capacului:
partea interioară a vehiculului se extrage din
clemele de xare 10
• pe cadrul 8 de pe partea exterioară a
vehiculului se extrage din clemele de
xare 9

Vehicul cu placă de montaj pentru


echipamentul de deszăpezire

În conformitate cu prevederile legale, la


deplasarea pe drumurile publice trebuie
întotdeauna montat capacul pe placa de
montaj pentru echipamentul de deszăpezire,
• pe cadrul grilajului de protecţie 8 de pe în cazul în care nu este montat un astfel de • Ridicaţi în faţă partea inferioară a capacului
partea exterioară a vehiculului se apasă în echipament. Capacul serveşte la protejarea
clemele de xare 9 pietonilor în cazul impactului, precum şi
împotriva murdăririi plăcii de montaj. Acesta
se xează pe placa de montaj prin forţă
magnetică.

Pentru a evita deteriorarea capacului, înaintea


părăsirii drumurilor amenajate, acesta se va
detaşa.

• Extrageţi capacul în sus

• pe cadrul 8 de pe partea interioară a


vehiculului se apasă în clemele de xare 10

Îndepărtarea grilajului de protecţie cu ochiuri


mici:

184
Exploatarea vehiculului
După pornirea motorului acordaţi atenţie

Aşezaţi capacul:

• Curăţaţi temeinic capacul şi placa de montaj


• Introduceţi eclisele capacului de sus în
ghidaje 11
• Fixaţi capacul din faţă la placa de montaj
Capacul se xează datorită forţei magnetice.
AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
– În cazul în care capacul este
murdar, acesta nu poate  montat
corespunzător. Astfel, capacul
se poate desface provocând un
accident grav.
– Impurităţile deteriorează placa
metalică magnetică de pe partea
interioară a capacului.
De aceea:
• Curăţaţi temeinic capacul şi placa
de montaj înaintea xării

185
Exploatarea vehiculului
Oprirea, oprirea motorului şi parcarea vehiculului

Oprirea, oprirea motorului şi parcarea Materialele inamabile, pulberile şi – Atunci când încălzirea
vehiculului vaporii se pot aprinde, de exemplu: suplimentară este conectată
– la alimentarea cu carburant sunt eliberate gaze de evacuare
Creşterea nedorită a puterii sau a turaţiei în apropierea depozitelor de otrăvitoare.
carburant, cărbune, lemn, cereale În spaţiile închise, de exemplu în
Pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor ş.a. garaje, gazele de evacuare nu pot
şi a deteriorărilor la motor, trebuie respectate – la parcarea pe suprafeţe înierbate  eliminate. Inspirarea gazelor de
următoarele reguli: sau alte suprafeţe acoperite evacuare poate provoca pierderea
La creşterea nedorită a puterii sau a turaţiei, – la parcarea pe fân, paie sau cunoştinţei sau moartea.
acţionaţi imediat frâna. Dacă turaţia nu se frunziş De aceea:
reduce, opriţi imediat vehiculul asigurându-vă – la transportul substanţelor • Nu lăsaţi niciodată motorul pornit
în cadrul situaţiei tracului, deconectaţi periculoase în timpul încărcării şi în spaţii închise
contactul general, dacă este necesar “calând” descărcării. • Nu conectaţi niciodată încălzirea
motorul. De aceea: suplimentară în spaţii închise
• Nu opriţi sau nu parcaţi • Asiguraţi-vă că încălzirea
Oprirea vehiculului niciodată vehiculul în apropierea suplimentară nu se conectează
materialelor inamabile, pulberilor niciodată automat în spaţii închise
ATENŢIE şi vaporilor
Pericol de incendiu şi explozie! • Nu conectaţi niciodată încălzirea Vehicul cu MAN TipMatic
– Atunci când motorul se aă în suplimentară în apropierea • Eliberaţi pedala de acceleraţie (nu mai
funcţiune sunt eliberate gaze de materialelor inamabile, pulberilor acceleraţi)
evacuare erbinţi, iar instalaţia şi vaporilor • Acţionaţi pedala de frână şi frânaţi vehiculul
de evacuare a gazelor de la • Asiguraţi-vă că încălzirea până la oprire.
încălzirea suplimentară devine suplimentară nu se conectează • Acţionaţi frâna de mână
foarte erbinte. Instalaţia de niciodată automat în apropierea • Aduceţi comutatorul domeniului de
evacuare a gazelor necesită timp materialelor inamabile, pulberilor deplasare în poziţia neutră “N”
foarte îndelungat de răcire. şi vaporilor Prin aceasta ambreiajul este închis şi
– Atunci când încălzirea
ATENŢIE nesolicitat, fără ca vreo treaptă de viteză să
suplimentară este conectată
Pericol de otrăvire! e cuplată.
sunt eliberate gaze de evacuare
erbinţi, iar instalaţia de evacuare – Atunci când motorul se aă în
a gazelor de la încălzirea funcţiune sunt eliberate gaze de
suplimentară devine foarte evacuare otrăvitoare.
erbinte.

186
Exploatarea vehiculului
Oprirea, oprirea motorului şi parcarea vehiculului

Notă • Apăsaţi comutatorul basculant 2 jos: Grupul Oprirea motorului şi decuplarea contactului
Atunci când la staţionările de lungă de splitare lent
durată comutatorul direcţiei de • Treceţi schimbătorul de viteze pe poziţia
deplasare nu a fost cuplat pe poziţia “N”, neutră “N”
pe ecran este aşat un mesaj, iar
transmisia este cuplată automat în Oprirea la ralanti (oprirea automată a
poziţia neutră. Înaintea următoarei motorului)
porniri comutatorul direcţiei de
deplasare trebuie mai întâi cuplat pe Atunci când vehiculul este staţionat şi sunt
poziţia “N”, deoarece, în caz contrar, nu îndeplinite următoarele condiţii, după cca. 5-10
poate  cuplată nicio treaptă. minute pe ecran este aşat un mesaj.
În cazul îndeplinirii condiţiilor pentru încă
Vehicul cu cutie de viteze manuală: cca. 1 minut, motorul este decuplat automat.
• Eliberaţi pedala de acceleraţie (nu mai Contactul rămâne pornit.
acceleraţi)
Condiţiile sunt: ATENŢIE
• Acţionaţi pedala de frână, frânaţi vehiculul
– Vehiculul este oprit Pericol de accidente!
până la oprire şi apăsaţi în acelaşi timp
pedala de ambreiaj. – Frâna de mână este acţionată – Atunci când cheia de contact este
• Acţionaţi frâna de parcare – Motorul funcţionează la ralanti rotită în poziţia 0 sau I, motorul se
– Nicio pedală nu este acţionată opreşte. În acest caz servofrâna şi
– Priza de putere nu este cuplată servodirecţia nu mai funcţionează,
– Nu este pornită regenerarea la staţionare vehiculul putând  direcţionat şi
frânat foarte greu.
Contactul rămâne pornit. – Atunci când direcţia este blocată,
vehiculul nu poate  direcţionat.
Urmarea poate  un accident grav.
De aceea:
• Rotiţi cheia de contact în poziţia I
sau 0 numai cu vehiculul oprit
• Blocaţi direcţia numai cu vehiculul
oprit

• Apăsaţi comutatorul basculant 1 în jos:


comutaţi încet în grupul domeniului

187
Exploatarea vehiculului
Oprirea, oprirea motorului şi parcarea vehiculului

Blocarea direcţiei şi parcarea vehiculului După decuplarea contactului


general în cca 2 minute sistemul
ATENŢIE de dozare este golit. Dacă în acest
Pericol de accidente! caz sistemul electric al vehiculului
– În cazul frânei de serviciu sau de este decuplat (prin întrerupătorul
mână neacţionate vehiculul se general al bateriei, întrerupătorul de
poate deplasa necontrolat. izolare a bateriei sau întrerupătorul
– Saboţii de imobilizare asigură de urgenţă) în sistemul de dozare
suplimentar vehiculul împotriva rămân resturi. Urmarea poate 
deplasării. deteriorarea sistemului de dozare
De aceea: (de ex. obturarea prin cristalizarea
• Înainte de părăsirea scaunului sau congelarea soluţiei AdBlue).
şoferului acţionaţi întotdeauna De aceea:
AVERTISMENT • aşteptaţi 2 minute înainte să
frâna de mână
Pericol de deteriorare a motorului! • La oprirea de mai lungă durată a decuplaţi sistemul electric al
După o solicitare puternică a vehiculului, parcaţi-l cu saboţi de vehiculului prin întrerupătorul
motorului, temperatura lichidului imobilizare împotriva deplasării general al bateriei, întrerupătorul
de răcire aându-se aproape de de izolare al bateriei
zona roşie 4, după oprirea motorului • După acţionarea întrerupătorului
• Acţionaţi frâna de mână
se produce o stocare a căldurii în de urgenţă porniţi vehiculul cât
• Rotiţi cheia în poziţia 0 (contactul oprit) şi
compartimentul motorului. mai curând posibil
scoateţi-o
De aceea:
• Rotiţi volanul până când se aude blocajul.
• Nu opriţi niciodată motorul imediat,
Volanul nu mai poate  rotit.
ci lăsaţi să funcţioneze cca. 1-2
• Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării
minute turaţia la ralanti.
nedorite prin saboţi şi frâna de mână

• Rotiţi cheia de contact în poziţia I


Motorul se opreşte. Contactul este oprit. AVERTISMENT
Pericol de deteriorare!
La vehiculul cu AdBlue:

188
Exploatarea vehiculului
Deplasarea vehiculului în caz de urgenţă

Deplasarea vehiculului în caz de urgenţă

O pornire în caz de urgenţă poate  posibilă,


chiar dacă pornirea motorului nu este posibilă,
dar vehiculul trebuie totuşi deplasat, pentru că
de ex. se aă într-o locaţie fără posibilitate de
observare sau periculoasă. Pornirea în caz
de urgenţă este posibilă numai cu transmisia
manuală. Prin pornirea de urgenţă vehiculul
poate  deplasat numai dacă acesta nu este
prea încărcat şi dacă este sucientă presiunea
aerului din sistemul de frânare.

• Se apasă până la capăt de cursă pedala


de ambreiaj
• Cuplaţi treapta 1 de viteză
• Eliberaţi frâna de parcare
• Eliberaţi pedala de ambreiaj
• Acţionaţi pedala de acceleraţie (“accelerare”)
• Rotiţi cheia de contact până la limită în
poziţia III şi
• Acţionaţi demarorul mai mult de 10 secunde
Demarorul este acţionat şi deplasează
vehiculul.

189
Exploatarea vehiculului
Oprirea motorului în caz de urgenţă

Oprirea motorului în caz de urgenţă AVERTISMENT Comutatorul pentru oprirea de urgenţă de


Pericol de deteriorare! pe prelungirea aripii
Funcţionare şi siguranţă După decuplarea contactului general
în cca. 2 minute sistemul de dozare Decuplarea
Comutatorul pentru oprirea de urgenţă se pentru AdBlue este golit. Dacă
găseşte pe panoul de instrumente şi/sau în în acest timp partea electrică a
exterior pe prelungirea aripii de pe partea vehiculului este deconectată, în
şoferului. sistemul de dozare rămân resturi.
Acesta separă legătura dintre baterii şi Urmarea poate  deteriorarea
instalaţia electrică. Aparatul de control UE nu sistemului de dozare (obturarea prin
este separat de la baterii. cristalizarea sau congelarea soluţiei
AdBlue).
ATENŢIE
De aceea:
Pericol de accidente!
• După acţionarea comutatorului de
– Atunci când comutatorul de oprire oprire de urgenţă porniţi motorul
de urgenţă este deconectat, cât mai curând posibil
motorul se opreşte. În acest caz
servofrâna şi servodirecţia nu mai AVERTISMENT • Opriţi vehiculul
funcţionează, vehiculul putând  Pericol de deteriorare! • Acţionaţi frâna de parcare
direcţionat şi frânat foarte greu. Suanta pentru aer de ardere şi • În caz că este necesar rabataţi prolul lateral
– Alimentarea cu curent a pompa de recirculare a încălzirii în faţă.
consumatorilor electrici (de suplimentare funcţionează inerţial, • Deschideţi în sus clapeta roşie de
exemplu, iluminatul) este pentru ca încălzirea suplimentară să siguranţă 7
întreruptă. se răcească. • Apăsaţi în sus comutatorul basculant 8
Urmarea poate  un accident grav. De aceea: Toţi consumatorii sunt deconectaţi de la
De aceea: • Nu deconectaţi niciodată reţeaua de bord, mai puţin aparatul de control
• Deconectaţi comutatorul de oprire comutatorul de oprire de urgenţă UE.
de urgenţă numai cu vehiculul pe durata postfuncţionării încălzirii
oprit suplimentare Cuplarea
• Apăsaţi comutatorul basculant 8 în jos
• Apăsaţi în jos clapeta de siguranţă 7 până
se aude cum se blochează

190
Exploatarea vehiculului
Oprirea motorului în caz de urgenţă

Comutatorul pentru oprirea de urgenţă de


pe locul şoferului

Decuplarea

• Opriţi vehiculul
• Acţionaţi frâna de parcare
• Deschideţi în sus clapeta roşie 1
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
Toţi consumatorii sunt deconectaţi de la
reţeaua de bord, mai puţin aparatul de control
UE.

Cuplarea
• Apăsaţi în partea de jos comutatorul
basculant

191
Exploatarea vehiculului
Exploatarea cu AdBlue

AdBlue, ltru de particule diesel, un consum plauzibil în cazul unor completări De aceea:
prea frecvente cu AdBlue. Din acest motiv • Umpleţi rezervorul corespunzător
sistem de evacuare
se va completa cu AdBlue cel mai devreme numai cu AdBlue
Exploatarea cu AdBlue atunci când 1/4 din rezervor a fost consumată.
La ecare completare umpleţi minim 1/4 din Dacă vehiculul este exploatat fără AdBlue,
Introducere volumul rezervorului de AdBlue. Volumul cu AdBlue necorespunzător sau cu alt lichid
rezervorului de AdBlue poate  consultat pe sau fără ca sistemul AdBlue să e funcţional,
Prin adăugarea dozată a unui agent de plăcuţa de fabricaţie a rezervorului. Plăcuţa de omologarea de tip va  anulată. Ceea ce
reducere (denumire comercială AdBlue) fabricaţie este xată pe rezervorul de AdBlue. implică interdicţia vehiculului de a circula pe
în sistemul de tratare ulterioară a gazelor Completare AdBlue, vezi “Zilnic înainte de drumurile publice. Operarea vehiculului în
evacuate, noxele din gazele evacuate (oxid de pornirea motorului”, Pag. 406. aceste condiţii în ţările UE şi posibil şi în alte
azot) sunt transformate în substanţe ecologice ţări să e o încălcare a legislaţiei sau a altor
(azot şi vapori de apă). Pentru informaţii privind calitatea soluţiei prescripţii, care poate aduce penalizarea. În
Exploatarea cu AdBlue este necesară pentru AdBlue se va consulta broşura vehiculului plus unele reduceri, care au fost oferite la
respectarea normei legale Euro 6 privind „Instrucţiuni pentru întreţinere”. cumpărarea şi/sau exploatarea vehiculului (de
emisiile. AdBlue nu este aditiv pentru carburant ex. reducerea impozitului, taxei de drum) îşi
AVERTISMENT pot pierde valabilitatea retroactiv. Acesta poate
şi trebuie adăugat separat între-un rezervor
Pericol de deteriorare!  cazul în ţara de origine sau într-o altă ţară,
propriu.
– Nu trebuie amestecate carburant, în care vehiculul este utilizat.
Conform normei Euro 6 privind emisiile sunt apă sau alţi aditivi (de ex. aditivi
monitorizate următoarele aspecte: pentru iarnă) în soluţia AdBlue. Următoarele restricţionări ale exploatării
– nivelul de încărcare a rezervorului AdBlue În caz contrar componentele descrise (sancţiuni), cuplul de motor redus şi
– consumul de AdBlue sistemului de evacuare pot ceda modul de mers încet sunt prevăzute de norma
– calitatea AdBlue (de ex. catalizatorul) sau pot  Euro 6 privind emisiile.
– funcţionalitatea sistemului AdBlue distruse (de ex. garniturile).
– În rezervorul de AdBlue nu trebuie
Soluţia AdBlue trebuie completată la intervale să pătrundă impurităţi. În caz
regulate de către şofer. Consumul de AdBlue contrar componentele sistemului
se situează până la cca. 4% din consumul de de curăţare a evacuării şi ale
carburant. Conform prevederilor normei Euro sistemului de injecţie AdBlue pot
6 privind emisiile se compară cantitatea de ceda (de ex. înfundarea duzelor
AdBlue introdusă în sistemul de curăţare a de injecţie).
evacuării cu cantitatea prelevată din rezervor.
Din considerente tehnice nu poate  calculat

192
Exploatarea vehiculului
Exploatarea cu AdBlue

Nivelul rezervorului de AdBlue şi


restricţionările exploatării

Pe durata aşării mesajului, aşajul rezervei 1 În cazul în care nivelul se aă sub cca.
indică permanent rezerva de AdBlue. Pentru 5% din volum, pe ecran este aşat mesajul
aşarea rezervei de carburant apăsaţi scurt “Completare AdBlue”. Sunt aprinse lămpile
În cazul în care nivelul rezervorului de AdBlue tasta 2. După cca. 5 secunde aşajul trece de control “Lampa centrală de avertizare” şi
scade sub cca. 10% din nivel, pe ecran înapoi la rezerva de AdBlue. “AdBlue” şi este emis un semnal acustic.
este aşat mesajul “Completare AdBlue”. Se
aprinde lampa de control “Lampa centrală de Notă
În cazul în care nivelul rezervorului de
avertizare” şi este emis un semnal acustic. În Dacă mesajul nu este luat în
AdBlue scade sub cca. 2,5% din volum, după
acest caz completaţi imediat cu AdBlue, vezi considerare, iar nivelul rezervorului
următoarea oprire a vehiculului pe ecran este
“Zilnic înainte de pornirea motorului”, Pag. 406 de AdBlue continuă să scadă, există
aşat mesajul “AdBlue! reducere putere”. Sunt
pericolul reducerii cuplului motor.
aprinse lămpile de control “Lampa centrală de
avertizare” şi “AdBlue” şi este emis un semnal
acustic. Cuplul motorului este redus.
Notă
Dacă mesajul nu este luat în
considerare, iar nivelul rezervorului
de AdBlue continuă să scadă, există
pericolul limitării vitezei la cca. 20 km/h.

Dacă rezervorul de AdBlue este gol, după


următoarea oprire a vehiculului sau a

193
Exploatarea vehiculului
Exploatarea cu AdBlue

motorului, pe ecran este aşat mesajul Notă


“AdBlue! mod de mers încet”. Sunt aprinse Dacă mesajul nu este luat în
lămpile de control “Lampa centrală de considerare, există pericolul reducerii
avertizare” şi “AdBlue” şi este emis un semnal cuplului motor.
acustic. Viteza este limitată la cca. 20 km/h
(mod mers încet). După cca. 10 ore de funcţionare a motorului şi
următoarea oprire a vehiculului, pe ecran este
Calitatea AdBlue, funcţionalitatea aşat din nou un mesaj. Se aprinde lampa de
sistemului AdBlue şi restricţionările control “Lampa centrală de avertizare” şi este
exploatării emis un semnal acustic. Cuplul motorului este
redus.
Notă
Dacă mesajul nu este luat în
considerare, există pericolul limitării
vitezei la cca. 20 km/h.

După încă cca. 10 ore de funcţionare a


motorului şi următoarea oprire a vehiculului
sau a motorului, pe ecran este aşat din nou
un mesaj. Se aprinde lampa de control “Lampa
centrală de avertizare” şi este emis un semnal
acustic. Viteza este limitată la cca. 20 km/h
În cazul utilizării unei soluţii AdBlue (mod mers încet).
necorespunzătoare sau al constatării unei
disfuncţionalităţi a sistemului AdBlue, pe ecran
este aşat un mesaj. Se aprinde lampa de
control “Lampa centrală de avertizare” şi este
emis un semnal acustic.

În acest caz:
• Solicitaţi remedierea defecţiunii unui atelier
specializat

194
Exploatarea vehiculului
Regenerarea ltrului de particule diesel

Regenerarea ltrului de particule diesel ATENŢIE


Pericol de explozie şi incendiu!
Regenerarea în timpul deplasării Instalaţia de evacuare se încălzeşte
foarte tare şi necesită mult timp
Filtrul de particule diesel (FPD) reprezintă pentru a se răci. Materialele
parte componentă a sistemului de curăţare a inamabile, pulberile şi vaporii se
evacuării şi este necesar pentru respectarea pot aprinde. Materialele inamabile,
valorilor-limită de evacuare prevăzute de pulberile şi vaporii se pot aprinde
norma Euro 6 privind emisiile. În FPD se foarte uşor, de exemplu:
acumulează particule de calamină şi sunt – dacă acestea se aă la nivelul
transformate în CO2. Acest proces se numeşte instalaţiei de evacuare
regenerare. Pentru aceasta este necesară – la alimentarea cu carburant
o temperatură de evacuare ridicată înaintea în apropierea depozitelor de
FPD. carburant, cărbune, lemn, cereale
Ţeava nală de eşapament se aă sub
De regulă, regenerarea se realizează automat ş.a.
amortizorul de şocuri 1.
în regim normal de deplasare şi nu este – la parcarea pe suprafeţe înierbate
observată. sau alte suprafeţe acoperite
La scăderea temperaturii gazelor de
– la parcarea pe fân, paie sau
eşapament se stinge lampa de control.
frunziş
– la transportul substanţelor
periculoase în timpul încărcării şi
descărcării
De aceea atunci când se aprinde
lampa de control “temperatură
ridicată a gazelor de eşapament”:
• nu vă deplasaţi în zone cu
materiale, pulberi sau vapori
inamabili
• asiguraţi-vă că nu se aă materiale
inamabile la nivelul instalaţiei de
Dacă temperatura gazelor de eşapament este evacuare
• menţineţi o distanţă minimă de
deosebit de ridicată, se aprinde o lampă de
2 metri faţă de ţeava nală de
control “temperatură ridicată a gazelor de
eşapament
eşapament”.

195
Exploatarea vehiculului
Regenerarea ltrului de particule diesel

Dezactivarea regenerării şi reactivarea După părăsirea zonelor cu materiale, pulberi frecvente, scurte, succesive (de exemplu,
sau vapori inamabili şi a spaţiilor închise, distribuţie marfă) sau la deplasarea cu viteză
reactivaţi regenerarea. redusă (de exemplu, regim de colectare a
iubirii). Atunci pe ecran este aşat mesajul
Dezactivarea regenerării: “Regenerare FPD”. Sunt aprinse lămpile de
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de control “Lampa centrală de avertizare” şi “Filtru
sus de particule diesel” şi este emis un semnal
Lampa de control din comutatorul basculant acustic.
este aprinsă galben.
În acest caz, cel târziu după 3-4 ore porniţi
Reactivarea regenerării: deplasarea între-un domeniu superior de
• Apăsaţi încă o dată comutatorul basculant sarcină până când aşajul dispare. De
în partea de sus exemplu, deplasaţi-vă cu peste 50 km/h,
Lampa de control din comutatorul basculant pe cât posibil fără întreruperi îndelungate.
După conectarea contactului este activată se stinge. Durata cursei - cca. 45-60 minute. Alternativ,
automat regenerare, iar lampa de control din regenerarea se poate efectua şi în staţionare.
comutatorul basculant nu se aprinde. Cursă specială pentru regenerare
Notă
ATENŢIE Dacă nu se efectuează cursa de
Pericol de explozie şi incendiu! regenerare, FPD se va înfunda în
Instalaţia de evacuare se încălzeşte continuare cu particule de calamină. În
foarte tare şi necesită mult timp acest caz trebuie efectuată regenerarea
pentru a se răci. Materialele în staţionare.
inamabile, pulberile şi vaporii se pot
aprinde. Regenerarea în staţionare
De aceea:
• înaintea pătrunderii în zone La aşarea pe ecran a mesajului “Regenerare
cu materiale, pulberi sau FPD în staţionare” se aprind lămpile de control
vapori inamabili, dezactivaţi “Lampa centrală de avertizare” şi “Filtru de
regenerarea particule diesel” şi este emis un semnal
Regenerarea automată se va dezactiva numai În cazul exploatării îndelungate a vehiculului acustic. Regenerarea FPD trebuie efectuat cu
înaintea pătrunderii în zone periculoase sau în domeniul inferior de sarcină, este posibil vehiculul oprit.
în caz de pericol. ca ltrul de particule să nu se poată regenera
automat, de exemplu, în cazul opririlor

196
Exploatarea vehiculului
Regenerarea ltrului de particule diesel

Notă ATENŢIE
În cazul neefectuării regenerării în Pericol de otrăvire !
staţionare, poate  necesară realizarea Atunci când motorul se aă în
acesteia la un atelier specializat. Din funcţiune sunt eliberate gaze de
acest motiv efectuaţi cât mai curând evacuare otrăvitoare. În spaţiile
regenerarea. închise, de exemplu în garaje,
gazele de evacuare nu pot 
ATENŢIE eliminate. Inspirarea gazelor de
Pericol de explozie şi incendiu! evacuare poate provoca pierderea
Instalaţia de evacuare se încălzeşte cunoştinţei sau moartea.
foarte tare şi necesită mult timp De aceea:
pentru a se răci. Materialele • Nu lăsaţi niciodată motorul pornit
inamabile, pulberile şi vaporii se pot în spaţii închise • Apăsaţi comutatorul basculant în sus până
aprinde. când lampa de control din acesta se stinge
De aceea: Dacă în condiţii de temperatură exterioară Regenerarea este activată.
• Înaintea regenerării în staţionare scăzută se solicită regenerarea în staţionare,
trebuie îndepărtate materialele de efectuaţi regenerarea înainte de parcarea
la instalaţia de evacuare vehiculului. Din considerente tehnice, motorul
• Nu efectuaţi niciodată regenerarea trebuie să se ae la temperatura de regim
în apropierea materialelor, pentru a putea efectua regenerarea în
pulberilor şi vaporilor inamabili staţionare. Pentru aducerea vehiculului rece
• menţineţi o distanţă minimă de la temperatura necesară de funcţionare după
2 metri faţă de ţeava nală de pornirea motorului, este necesară o deplasare
eşapament de cca. 20 minute.

Efectuarea regenerării în staţionare:


• oprirea, vezi “Oprirea, oprirea motorului şi
parcarea vehiculului”, Pag. 186 • Apăsaţi îndelung comutatorul basculant în
• Aduceţi cutia de viteze în poziţia neutră “N” sus (cca. 3 secunde)
• Acţionaţi frâna de imobilizare Regenerarea începe la aşarea mesajului
• Lăsaţi motorul să funcţioneze “Regenerare FPD activă”. Motorul funcţionează
• Decuplarea prizei de putere, vezi “Prizele la turaţie ridicată.
de putere”, Pag. 266
• nu acţionaţi nicio pedală

197
Exploatarea vehiculului
Regenerarea ltrului de particule diesel

• aşteptaţi până la dispariţia de pe ecran a Realizarea regenerării la un atelier


mesajului specializat
Durata regenerării în staţionare - cca. 45-60
minute.

În vederea unui rezultat pozitiv, regenerarea


în staţionare nu se va întrerupe şi nu se va
deconecta. În caz contrar aceasta trebuie
repetată la întreaga durată. Din acest motiv
regenerarea în curs de desfăşurare va 
deconectată numai în caz de pericol.

Regenerarea în staţionare se întrerupe în • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de


următoarele situaţii: sus
– motorul se opreşte
– se acţionează o pedală Pe durata regenerării în staţionare vehiculul La aşarea pe ecran a mesajului “Service FPD
– se cuplează comutatorul domeniului de prezintă un zgomot de funcţionare diferit faţă necesar” se aprind lămpile de control “Lampa
deplasare pe deplasare sau manevrare de cel la ralanti, iar din sistemul de curăţare a centrală de avertizare” şi “Filtru de evacuare”
– este cuplată o treaptă de viteză evacuării poate  eliberat fum. Mirosul de gaze şi este emis un semnal acustic. Regenerarea
– se eliberează frâna de imobilizare evacuate este rar. FPD trebuie realizată la un atelier specializat.
AVERTISMENT
Deconectarea regenerării în staţionare:
Pericol de deteriorare!
Dacă nu se efectuează regenerarea
într-un atelier specializat, pot apărea
defecţiuni la motor şi la sistemul de
curăţare a evacuării.
De aceea:
• contactaţi primul atelier specializat
• nu rulaţi mai mult de 120 km sau
2 ore
Motorul dispune de o autoprotecţie prin
intermediul căreia este redus cuplul motor
în cazul în care nu s-a efectuat regenerarea

198
Exploatarea vehiculului
Regenerarea ltrului de particule diesel

într-un atelier specializat. Cu toate acestea pot


apărea deteriorări la motor şi la sistemul de
curăţare a evacuării.

199
Exploatarea vehiculului
Defecţiuni la sistemul de evacuare

Defecţiuni la sistemul de evacuare emis un semnal acustic. Cuplul motorului este este descris aşajul defecţiunilor cu lampa de
redus. control “Sistemul de control al evacuării” 1 în
Defecţiuni la sistemul de evacuare şi tahometru.
Notă
restricţionările exploatării
Dacă mesajul nu este luat în
După conectarea contactului fără pornirea
Exploatarea cu sistemul de evacuare în considerare, există pericolul limitării
motorului este aşată starea sistemului de
stare de funcţionare este necesar pentru vitezei la cca. 20 km/h.
control al evacuării în 5 faze:
respectarea normei Euro 6 privind emisiile. 1 Lampa de control se aprinde pentru cca. 5
Prin intermediul mesajelor aşate pe ecran După cca. 100 ore de funcţionare a motorului secunde: Testul lămpilor de control
este indicat momentul apariţiei unei defecţiuni şi următoarea oprire a vehiculului sau a 2 Lampa de control se stinge pentru cca. 10
în sistem, este monitorizată sau inuenţată motorului, pe ecran este aşat din nou un secunde
calitatea gazelor evacuate (de exemplu AGR, mesaj. Se aprinde lampa de control “Lampa 3 Lampa de control se aprinde pentru cca. 5
senzor etc.). centrală de avertizare” este emis un semnal secunde: Sistemul de control al evacuării
Următoarele sancţiuni descrise, cuplul de acustic. Viteza este limitată la cca. 20 km/h este pregătit.
motor redus şi modul de mers încet sunt (mod mers încet). 4 Lampa de control se stinge pentru cca. 5
prevăzute de norma Euro 6 privind emisiile. secunde
Lampa de control pentru sistemul de 5 Lampa de control luminează intermitent
La constatarea unei defecţiuni în sistemul de control al evacuării cca. 5 secunde cu 1 reluare: Nicio
evacuare este aşat un mesaj pe ecran. Se defecţiune a sistemului de control al
aprinde lampa de control “Lampa centrală de evacuării
avertizare” este emis un semnal acustic. În Lampa de control luminează intermitent
acest caz se va solicita neîntârziat remedierea în decurs de cca. 5 secunde, cu 2, 3
defecţiunii la un atelier specializat. reluări sau luminează în continuu: A fost
Notă constatată o defecţiune a sistemului de
Dacă mesajul nu este luat în control al evacuării:
considerare, există pericolul reducerii
cuplului motor. După pornirea motorului este aşată starea
sistemului de control al evacuării:
– Lampa de control nu luminează: Sistemul
După cca. 36 ore de funcţionare a motorului şi
de control al evacuării este în ordine.
următoarea oprire a vehiculului, pe ecran este
– Lampa de control se aprinde pentru cca. 15
aşat din nou un mesaj. Se aprinde lampa de În vederea facilitării unei vericări rapide a
secunde şi apoi se stinge sau luminează în
control “Lampa centrală de avertizare” şi este sistemului de control al evacuării de către
continuu: A fost constatată o defecţiune a
autorităţi, prin norma Euro 6 privind emisiile
sistemului de control al evacuării.

200
Exploatarea vehiculului
Defecţiuni la sistemul de evacuare

În cazul constatării unei defecţiuni a


sistemului de control al evacuării, este anulată
omologarea de tip. Ceea ce implică interdicţia
vehiculului de a circula pe drumurile publice.
Operarea vehiculului în aceste condiţii în ţările
UE şi posibil şi în alte ţări poate  o încălcare
a legislaţiei sau a altor prescripţii, care poate
aduce penalizarea. În plus unele reduceri,
care au fost oferite la cumpărarea şi/sau
exploatarea vehiculului (de ex. reducerea
impozitului, taxei de drum) îşi pot pierde
valabilitatea retroactiv. Acesta poate  cazul
în ţara de origine sau între-o altă ţară în care
vehiculul este utilizat.

201
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

Asistenţa la frânarea de urgenţă Erorile de conducere (de exemplu, distanţa • Modul de conducere, mai ales
prea redusă, viteza prea ridicată) nu pot  viteza trebuie adaptată permanent
Emergency Brake Assist 1 compensate de EBA. Limitele zice nu pot  la starea carosabilului, vizibilitate
însă depăşite nici cu EBA. Acest lucru trebuie şi la situaţiile din trac
Descrierea funcţională avut în vedere mai ales în cazul carosabilului • Recunoaşteţi limitele EBA şi
alunecos, ud şi nesigur. EBA nu trebuie să situaţiile speciale de rulare şi
Recunoaşterea funcţiei Emergency Brake constituie un motiv de asumare a unor riscuri! acţionaţi la timp
Assist 1 Pentru limitele EBA şi situaţiile speciale de
ATENŢIE rulare consultaţi următoarele descrieri din
Pericol de accidente! acest capitol.
– EBA are numai efect de asistenţă Informaţii suplimentare despre ESP vezi
şi nu absolvă şoferul de sarcina “Sistemul electronic de frânare (EBS)”,
sa de a observa situaţia din trac Pag. 152.
şi de a acţiona în caz de nevoie.
– Este posibil ca EBA să nu
recunoască pericolele de ATENŢIE
coliziune. Sistemul nu poate Pericol de accidente!
recunoaşte întotdeauna situaţiile – Dacă EBA nu avertizează în cazul
speciale de rulare. pericolului de coliziune, înseamnă
– EBA nu se adaptează condiţiilor că nu a recunoscut pericolului, că
de drum. În cazul carosabilului este decuplat sau defect.
Funcţia Emergency Brake Assist 1 poate  alunecos (ud, cu gheaţă, zăpadă, – Este posibil ca frânarea prin EBA
recunoscută în capacul 1 din bara de protecţie. murdărie etc.) apare pericolul de să nu e sucientă pentru evitarea
derapare şi alunecare! unui accident.
Introducerea şi securitatea – Dacă sistemul ESP este oprit sau – La traversarea unor obstacole
Emergency Brake Assist (EBA) se traduce prin nepregătit de funcţionare, nu are staţionare este posibil ca EBA
asistenţă la frânarea de urgenţă. loc reglarea automată a stabilităţii să nu poată evita un accident,
la deplasare. aceasta micşorând doar viteza de
EBA recunoaşte pericolele de coliziune, De aceea: impact.
avertizează şoferul cu privire la un accident • Fiţi mereu pregătit să frânaţi De aceea:
posibil şi îl determină să frâneze. Dacă este • Păstraţi întotdeauna o distanţă • frânaţi întotdeauna la timp şi
necesar, EBA iniţiază frânarea. sigură faţă de vehiculul din faţă sucient

202
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

Senzorul radar coliziunea cu arbuşti sau grămezi de pentru scurt timp pedala de acceleraţie (nu
zăpadă, EBA se va deconecta, iar senzorul mai accelerează) şi apoi o acţionează din nou.
se va verica la un atelier specializat.
– Nu modicaţi poziţia senzorului radar. Regulatorul vitezei de deplasare (FGR,
– Nu strângeţi, nu slăbiţi şi nu deşurubaţi Tempomat) şi controlul de croazieră adaptabil
şuruburile 2. (ACC) se decuplează la frânarea automată,
Curăţarea senzorului radar, vezi “Curăţarea şi adică începând cu situaţia descrisă la punctul
îngrijirea vehiculului”, Pag. 509. C. Acestea trebuie recuplate de către şofer.

Gradele de avertizare şi funcţiile conexe Dacă EBA a frânat vehiculul până la oprire,
iar şoferul nu mai acţionează pedala de
A Nu este recunoscut niciun pericol de
acceleraţie (nu mai accelerează), frâna este
coliziune
din nou eliberată. În pantele ascendente şi
B Dacă EBA a recunoscut un pericol de
De la un senzor radar montat în bara descendente vehiculul rulează din nou. În
coliziune posibil, aceasta avertizează
de protecţie în spatele capacului 1 EBA acest caz se va acţiona frâna de serviciu
şoferul acustic şi optic pe ecran. Cuplul
recepţionează informaţii despre spaţiul din faţa (pedala de frână).
motorului este redus. Luminile de frână
vehiculului. Pentru asigurarea unei funcţionări se aprind. În funcţie de situaţie se poate
corespunzătoare, senzorul radar şi capacul observa o frânare uşor sacadată.
trebuie menţinute în stare curată (la exterior C În cazul recunoaşterii pericolului
şi interior). Capacul nu trebuie să e acoperit de coliziune şi al absenţei reacţiei
cu zăpadă sau gheaţă, nu trebuie vopsit, lipit şoferului, EBA menţine avertizările şi
sau acoperit. În cazul în care capacul este demarează frânarea automată (frânare
deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat. de avertizare).
În zona senzorului nu trebuie montate alte D În cazul recunoaşterii pericolului de
componente. Dacă este montată o placă de
coliziune şi al absenţei reacţiei şoferului,
montaj pentru echipamentul de deszăpezire,
EBA amplică frânarea (frânare de
EBA se va deconecta.
urgenţă).
Chiar şi o modicare minoră a poziţiei În cazul în care nu mai este recunoscut
senzorului poate provoca funcţionarea pericolul de coliziune sau şoferul a întrerupt
eronată. De aceea: avertizarea, aceasta este nalizată, iar frâna
– După atingerea uşoară a senzorului, de este eliberată. Cuplul motorului este din nou
exemplu la “coliziuni la parcare” sau la disponibil atunci când şoferul eliberează

203
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

204
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

Limitele EBA Situaţii speciale de rulare Depăşirea, schimbarea benzii de circulaţie


În următoarele situaţii EBA nu avertizează:
– EBA este decuplată. Circulaţia în coloană, tracul urban
– Deplasare sub 15 km/h.
– Pericolul de coliziune nu este recunoscut,
de exemplu pietonii şi animalele nu sunt
recunoscute, bicicliştii şi motocicliştii nu sunt
întotdeauna recunoscuţi.
– Pe durata semnalizării (sub cca. 60
secunde).
– Pe durata Kickdown (pedala de acceleraţie
apăsată complet).
– În funcţie de situaţie, pe durata frânării cu
frâna de serviciu (acţionarea pedalei de
Atunci când la depăşire, la schimbarea benzii
frână).
de circulaţie sau la rularea pe o bandă de
– Circulaţia din sens opus nu este
La avansarea prea rapidă, de exemplu în circulaţie deviată, distanţa faţă de vehiculul din
recunoscută.
blocaj sau la semafor, EBA poate avertiza şi faţă devine prea redusă, este posibil ca EBA
– În timpul unei defecţiuni a EBA.
frâna. Este posibil ca EBA să emită avertizări să avertizeze şi să frâneze. Din acest motiv,
– Este cuplată o remorcă fără ABS.
prea frecvente, în acest caz decuplându-se înaintea depăşirii se va schimba complet
automat. Din acest motiv trebuie să se frâneze banda de circulaţie sau se va semnaliza
la timp şi sucient înainte ca distanţa faţă de înainte ca distanţa faţă de vehiculul din faţă
vehiculul din faţă să e prea redusă. să devină prea redusă.

Obiectele aate în afara zonei de înregistrare


nu pot  recunoscute.

205
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

Schimbarea direcţiei, intrarea şi ieşirea Rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din Obiectele staţionare
curbe

Atunci când vehiculul din faţă părăseşte banda Este posibil ca EBA să avertizeze şi să frâneze
la intersecţii, intrări şi ieşiri, situaţia nu poate La rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din în faţa obiectelor staţionare de pe marginea
 recunoscută întotdeauna în siguranţă. Este curbe, este posibil ca situaţia să nu e carosabilului, de exemplu indicatoarele de
posibil ca EBA să avertizeze cu privire la întotdeauna recunoscută în siguranţă. Este circulaţie, plantele de mari dimensiuni sau
vehiculul care îşi schimbă direcţia şi să frâneze posibil ca EBA să avertizeze cu privire la parapeţii. Acest lucru se petrece în special la
sau să frâneze prea târziu. Ţineţi cont în mod vehiculele de pe alte benzi de circulaţie şi să intrarea şi ieşirea din curbe. Ţineţi cont în mod
special de aceste situaţii şi, atunci când este frâneze sau să frâneze prea târziu. Ţineţi cont special de aceste situaţii şi, atunci când este
cazul, frânaţi sau decuplaţi avertizarea. în mod special de aceste situaţii şi, atunci când cazul, frânaţi sau decuplaţi avertizarea.
este cazul, frânaţi sau decuplaţi avertizarea.

206
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

Vehicule care rulează în afara benzii Obiecte cu suprafaţă de reexie redusă sau
• apăsarea completă a pedalei de acceleraţie
(Kickdown)

Decuplarea şi cuplarea

Cuplarea automată şi recuplarea


După conectarea contactului general EBA se
cuplează automat.

Vehiculele care rulează în afara benzii sau care Este posibil ca obiectele cu suprafaţă de
revin pe bandă, vehiculele de pe marginea reexie redusă, de exemplu pietonii, animalele,
drumurilor nu sunt întotdeauna recunoscute în motocicliştii şi bicicliştii să nu e recunoscuţi
siguranţă. Este posibil ca EBA să avertizeze sau să e recunoscuţi prea târziu. Este posibil
şi să frâneze, să frâneze prea târziu sau să ca EBA să avertizeze şi să frâneze prea târziu
nu frâneze deloc. Ţineţi cont în mod special sau să nu frâneze deloc. În aceste situaţii
de aceste situaţii şi, atunci când este cazul, frânaţi vehiculul cu ajutorul frânei de serviciu.
frânaţi sau decuplaţi avertizarea.
Întreruperea avertizării şi frânării automate Atunci când EBA este decuplată, se aprinde
o lampă de control “Asistenţa la frânarea de
• Decuplarea EBA urgenţă (EBA)”.
sau
• semnalizare, de exemplu la schimbarea În următoarele situaţii EBA este decuplată
direcţiei, depăşire automat, iar pe ecran este aşat mesajul
sau corespunzător:
• eliberarea completă a pedalei de acceleraţie – EBA a recunoscut şi a avertizat prea
şi acţionarea din nou frecvent cu privire la pericolele de coliziune.
sau – Nivelul de deplasare sau nivelul de
• virare, de exemplu la schimbarea direcţiei, deplasare fără încărcătură nu este reglat,
depăşire

207
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 1

vezi “Suspensia pneumatică comandată • înaintea intrării pe standul de


electronic (ECAS)”, Pag. 121. vericare cu role decuplaţi EBA
– Funcţia ABS de la vehiculul tractor este • Lucrul la standul de vericare
limitată, de exemplu printr-un blocaj cu role se va realiza numai de
al diferenţialului cuplat, vezi “Sistemul către personal instruit al atelierului
electronic de frânare (EBS)”, Pag. 152. specializat
La stingerea mesajului respectiv, EBA este
recuplată automat.

Decuplarea
În anumite situaţii de trac poate  relevantă
decuplarea EBA.
Lampa de control „EBA” este aprinsă.
Decuplarea EBA:
Cuplarea
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus
Lampa de control din buton se stinge.
Lampa de control „EBA” se stinge.

Standul de vericare cu role


ATENŢIE
Pericol de accidente!
La mişcarea rolei pe standul de
vericare EBA nu recunoaşte
situaţia. Aceasta poate avertiza şi
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de frâna.
sus Urmarea poate  un accident grav.
Lampa de control din buton se aprinde cu De aceea:
galben.

208
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Emergency Brake Assist 2 însă depăşite nici cu EBA. Acest lucru trebuie • Modul de conducere, mai ales
avut în vedere mai ales în cazul carosabilului viteza trebuie adaptată permanent
Descrierea funcţională alunecos, ud şi nesigur. EBA nu trebuie să la starea carosabilului, vizibilitate
constituie un motiv de asumare a unor riscuri! şi la situaţiile din trac
Recunoaşterea funcţiei Emergency Brake • Recunoaşteţi limitele EBA şi
ATENŢIE situaţiile speciale de rulare şi
Assist 2
Pericol de accidente! acţionaţi la timp
– EBA are numai efect de asistenţă Pentru limitele EBA şi situaţiile speciale de
şi nu absolvă şoferul de sarcina rulare consultaţi următoarele descrieri din
sa de a observa situaţia din trac acest capitol.
şi de a acţiona în caz de nevoie. Informaţii suplimentare despre ESP vezi
– Este posibil ca EBA să nu “Sistemul electronic de frânare (EBS)”,
recunoască pericolele de Pag. 152.
coliziune. Sistemul nu poate
recunoaşte întotdeauna situaţiile
speciale de rulare. ATENŢIE
– EBA nu se adaptează condiţiilor Pericol de accidente!
de drum. În cazul carosabilului – Dacă EBA nu avertizează în cazul
alunecos (ud, cu gheaţă, zăpadă, pericolului de coliziune, înseamnă
Funcţia Emergency Brake Assist 2 poate  murdărie ş.a.) apare pericolul de că nu a recunoscut pericolului, că
recunoscută în capacul 1 din bara de protecţie. derapare şi alunecare! este decuplat sau defect.
– Dacă sistemul ESP este oprit sau – Este posibil ca frânarea prin EBA
Introducerea şi securitatea nepregătit de funcţionare, nu are să nu e sucientă pentru evitarea
Emergency Brake Assist (EBA) se traduce prin loc reglarea automată a stabilităţii unui accident.
asistenţă la frânarea de urgenţă. la deplasare. – La traversarea obstacolelor
De aceea: staţionare EBA nu poate preveni
EBA recunoaşte pericolele de coliziune, • Fiţi mereu pregătit să frânaţi întotdeauna un accident.
avertizează şoferul cu privire la un accident • Păstraţi întotdeauna o distanţă De aceea:
posibil şi îl determină să frâneze. Dacă este sigură faţă de vehiculul din faţă • Frânaţi întotdeauna la timp şi
necesar, EBA iniţiază frânarea. sucient
La traversarea cu viteză redusă a unui obstacol
Erorile de conducere (de exemplu, distanţa staţionar, EBA poate preveni un accident. În
prea redusă, viteza prea ridicată) nu pot  cazul vitezei ridicate, EBA reduce numai viteza
compensate de EBA. Limitele zice nu pot  de impact.

209
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Senzorul radar şi camera Chiar şi o modicare minoră a poziţiei murdărie. În faţa camerei şi în jurul acesteia nu
senzorului poate provoca funcţionarea trebuie montate alte componente.
eronată. De aceea: În zona dintre camera video şi suportul montat
– După atingerea uşoară a senzorului, de la parbriz poate pătrunde, de exemplu, praf.
exemplu la “coliziuni la parcare” sau la Pentru curăţare, vezi “Curăţarea şi îngrijirea
coliziunea cu arbuşti, EBA se va deconecta, vehiculului”, Pag. 509.
iar senzorul se va verica la un atelier
specializat. Gradele de avertizare şi funcţiile conexe
– Nu modicaţi poziţia senzorului radar.
A Nu este recunoscut niciun pericol de
– Nu strângeţi, nu slăbiţi şi nu deşurubaţi
coliziune
şuruburile 2.
B Dacă EBA a recunoscut un pericol de
coliziune posibil, aceasta avertizează
şoferul acustic şi optic pe ecran. Cuplul
EBA (şi ACC) recepţionează informaţii despre motorului este redus. Luminile de frână
spaţiul din faţa vehiculului de la un senzor se aprind. În funcţie de situaţie, EBA
radar montat în bara de protecţie din spatele poate aplica deja în mod automat o
capacului 1. frânare moderată.
C În cazul recunoaşterii pericolului de
Pentru asigurarea unei funcţionări coliziune şi al absenţei reacţiei şoferului,
corespunzătoare, senzorul radar şi capacul EBA menţine avertizările şi demarează
trebuie menţinute în stare curată (la exterior şi frânarea automată sau amplică
interior). Pentru curăţare, vezi “Curăţarea şi frânarea (frânare de avertizare).
îngrijirea vehiculului”, Pag. 509. Capacul nu D În cazul recunoaşterii pericolului de
trebuie să e acoperit cu zăpadă sau gheaţă, coliziune şi al absenţei reacţiei şoferului,
nu trebuie vopsit, lipit sau acoperit. EBA recepţionează informaţii suplimentare
EBA amplică frânarea (frânare de
În cazul în care capacul este deteriorat, acesta de la o cameră video 3 montată în spatele
urgenţă).
trebuie înlocuit imediat. În zona senzorului parbrizului.
În cazul în care nu mai este recunoscut
nu trebuie montate alte componente. Dacă
Parbrizul trebuie menţinut curat în zona pericolul de coliziune sau şoferul a întrerupt
este montată o placă de montaj pentru
camerei şi fără zăpadă şi gheaţă. Vizibilitatea avertizarea, aceasta este nalizată, iar frâna
echipamentul de deszăpezire, EBA se va
nu trebuie să e îngrădită în niciun mod. este eliberată. Cuplul motorului este din nou
deconecta.
De aceea ştergătoarele trebuie să cureţe disponibil atunci când şoferul eliberează pentru
perfect, fără a lăsa urme şi pelicule de apă sau scurt timp pedala de acceleraţie (“nu mai
accelerează”) şi apoi o acţionează din nou.

210
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Reglarea vitezei de deplasare (FGR,


Tempomat) şi reglarea vitezei de deplasare în
funcţie de distanţa dintre vehicule (ACC) se
decuplează începând cu situaţia descrisă la
punctul C. Acestea trebuie recuplate de către
şofer.

Dacă EBA a frânat vehiculul până la oprire,


iar şoferul nu mai acţionează pedala de
acceleraţie (nu mai “accelerează”), frâna este
din nou eliberată. În pantele ascendente şi
descendente vehiculul rulează din nou. În
acest caz se va acţiona frâna de serviciu
(pedala de frână).

211
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

212
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Limitele EBA Situaţii speciale de rulare Depăşirea, schimbarea benzii de circulaţie


În următoarele situaţii EBA nu avertizează:
– EBA este decuplată. Circulaţia în coloană, tracul urban
– Deplasare sub 15 km/h.
– Pericolul de coliziune nu este recunoscut,
de exemplu pietonii şi animalele nu sunt
recunoscute, bicicliştii şi motocicliştii nu sunt
întotdeauna recunoscuţi.
– Atunci când şoferul acţionează sau a
acţionat cu puţin timp înainte, de exemplu
prin semnalizare, frânare, virare evidentă.
– Circulaţia din sens opus nu este
recunoscută.
– În timpul unei defecţiuni a EBA.
Atunci când la depăşire, la schimbarea benzii
– Este cuplată o remorcă fără ABS.
de circulaţie sau la rularea pe o bandă de
La avansarea prea rapidă, de exemplu în circulaţie deviată, distanţa faţă de vehiculul din
blocaj sau la semafor, EBA poate avertiza şi faţă devine prea redusă, este posibil ca EBA
frâna. Este posibil ca EBA să emită avertizări să avertizeze şi să frâneze. Din acest motiv,
prea frecvente, în acest caz decuplându-se înaintea depăşirii se va schimba complet
automat. Din acest motiv trebuie să se frâneze banda de circulaţie sau se va semnaliza
la timp şi sucient înainte ca distanţa faţă de înainte ca distanţa faţă de vehiculul din faţă
vehiculul din faţă să e prea redusă. să devină prea redusă.

Obiectele aate în afara zonei de înregistrare


nu pot  recunoscute.

213
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Schimbarea direcţiei, intrarea şi ieşirea Rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din Obiectele staţionare
curbe

Atunci când vehiculul din faţă părăseşte banda Este posibil ca EBA să avertizeze şi să frâneze
la intersecţii, intrări şi ieşiri, situaţia nu poate La rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din în faţa obiectelor staţionare de pe marginea
 recunoscută întotdeauna în siguranţă. Este curbe, este posibil ca situaţia să nu e carosabilului, de exemplu indicatoarele de
posibil ca EBA să avertizeze cu privire la întotdeauna recunoscută în siguranţă. Este circulaţie, plantele de mari dimensiuni sau
vehiculul care îşi schimbă direcţia şi să frâneze posibil ca EBA să avertizeze cu privire la parapeţii. Acest lucru se petrece în special la
sau să frâneze prea târziu. Ţineţi cont în mod vehiculele de pe alte benzi de circulaţie şi să intrarea şi ieşirea din curbe.
special de aceste situaţii şi, atunci când este frâneze sau să frâneze prea târziu. Ţineţi cont
cazul, frânaţi sau decuplaţi avertizarea. în mod special de aceste situaţii şi, atunci când Dacă datele primite de la senzorul radar şi
este cazul, frânaţi sau decuplaţi avertizarea. cameră nu sunt plauzibile, situaţia nu poate
 recunoscută întotdeauna în siguranţă. EBA
poate avertiza şi frâna, poate frâna prea târziu
sau deloc. De exemplu, în cazul vehiculelor
staţionare, vehiculelor de culoare închisă pe
timpul nopţii, orbirii din cauza soarelui.

Ţineţi cont în mod special de aceste situaţii şi,


atunci când este cazul, frânaţi sau decuplaţi
avertizarea.

214
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

Vehicule care rulează în afara benzii Obiecte cu suprafaţă de reexie redusă • virare, de exemplu la schimbarea direcţiei,
depăşire
sau
• apăsarea completă a pedalei de acceleraţie
(Kickdown)

Decuplarea şi cuplarea

Cuplarea automată şi recuplarea


După conectarea contactului general EBA se
cuplează automat.

Vehiculele care rulează în afara benzii sau care Este posibil ca obiectele cu suprafaţă de
revin pe bandă, vehiculele de pe marginea recunoaştere redusă, de exemplu pietonii,
drumurilor nu sunt întotdeauna recunoscute în animalele, motocicliştii şi bicicliştii să nu e
siguranţă. Este posibil ca EBA să avertizeze recunoscuţi sau să e recunoscuţi prea târziu.
şi să frâneze, să frâneze prea târziu sau să Este posibil ca EBA să avertizeze şi să frâneze
nu frâneze deloc. Ţineţi cont în mod special prea târziu sau să nu frâneze deloc. În aceste
de aceste situaţii şi, atunci când este cazul, situaţii frânaţi vehiculul cu ajutorul frânei de
frânaţi sau decuplaţi avertizarea. serviciu.

Întreruperea avertizării şi frânării automate


Atunci când EBA este decuplată, se aprinde
• Decuplarea EBA o lampă de control “Asistenţa la frânarea de
sau urgenţă (EBA)”.
• semnalizare, de exemplu la schimbarea
direcţiei, depăşire În următoarele situaţii EBA este decuplată
sau automat, iar pe ecran este aşat mesajul
• eliberarea completă a pedalei de acceleraţie corespunzător:
şi acţionarea din nou – EBA a recunoscut şi a avertizat prea
sau frecvent cu privire la pericolele de coliziune.

215
Exploatarea vehiculului
Emergency Brake Assist 2

– Nivelul de deplasare sau nivelul de Lampa de control din buton se aprinde cu • înaintea intrării pe standul de
deplasare fără încărcătură nu este reglat, galben. vericare cu role decuplaţi EBA
vezi “Suspensia pneumatică comandată • Lucrul la standul de vericare
electronic (ECAS)”, Pag. 121. cu role se va realiza numai de
– Capacul senzorului radar este murdar, către personal instruit al atelierului
acoperit cu zăpadă sau îngheţat. specializat
– Semnalul radar este perturbat.
– Funcţia ABS de la vehiculul tractor este
limitată, de exemplu printr-un blocaj
al diferenţialului cuplat, vezi “Sistemul
electronic de frânare (EBS)”, Pag. 152.
La stingerea mesajului respectiv, EBA este
recuplată automat.

Decuplarea
Lampa de control „EBA” este aprinsă.
În anumite situaţii de trac poate  relevantă
decuplarea EBA.
Cuplarea
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
Decuplarea EBA:
sus
Lampa de control din buton se stinge.
Lampa de control „EBA” se stinge.

Standul de vericare cu role


ATENŢIE
Pericol de accidente!
La mişcarea rolei pe standul de
vericare EBA nu recunoaşte
situaţia. Aceasta poate avertiza şi
frâna.
Urmarea poate  un accident grav.
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de De aceea:
sus

216
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

Controlul vitezei de mers – Este posibil ca ACC să nu


Prin selectarea treptei de viteză şoferul recunoască obstacolele. Sistemul
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de prestabileşte distanţa dorită faţă de vehiculul nu poate recunoaşte întotdeauna
distanţa dintre vehicule din faţă. Pot  reglate 4 trepte de viteză. situaţiile speciale de rulare.
Treapta 1 reprezintă distanţă mai redusă, – Distanţa nu este adaptată automat
Descrierea funcţională treapta 4, distanţă mai mare. la condiţiile de carosabil şi de
vizibilitate.
Introducerea şi securitatea ACC este destinat utilizării pe autostrăzi sau De aceea:
ACC este prescurtarea de la Adaptive Cruise drumuri expres de bună calitate şi poate  • Fiţi mereu pregătit să frânaţi
Control şi înseamnă în traducere controlul utilizat numai cu MAN BrakeMatic conectat. • Păstraţi întotdeauna o distanţă
vitezei de mers în funcţie de distanţa dintre sigură faţă de vehiculul din faţă
vehicule. Aceasta este o funcţie îmbunătăţită a Erorile de conducere (de exemplu viteza prea • Adaptaţi întotdeauna viteza la
reglării vitezei de deplasare (Tempomat) şi a ridicată) nu pot  compensate de către ACC. condiţiile de carosabil, vizibilitate
MAN BrakeMatic. Acesta poate regla autonom Nici limitele zice nu pot  menţinute cu ACC. şi trac
atât viteza de mers, cât şi distanţa faţă de Acest lucru trebuie avut în vedere mai ales • Recunoaşteţi limitele ACC şi
vehiculul care se deplasează în faţă în cadrul în cazul carosabilului alunecos, ud şi nesigur. situaţiile speciale de rulare şi
unei setări anterioare. ACC nu trebuie să constituie un motiv de acţionaţi la timp
asumare a unor riscuri! Pentru limitele ACC şi situaţiile speciale de
Între o viteză de cca. 25 km/h şi o viteză rulare consultaţi următoarele descrieri din
maximă legală, poate  memorată o viteză acest capitol.
ATENŢIE
dorită la alegere (presetare din fabricaţie).
Pericol de accidente!
Această viteză este păstrată, fără ca pedala de
– Controlul vitezei de mers în funcţie ATENŢIE
acceleraţie (“acceleraţia”) să trebuiască atinsă,
de distanţa dintre vehicule (ACC) Pericol de accidente!
atât timp cât puterea motorului este sucientă
este un sistem pentru confort şi – Dacă ACC nu menţine distanţa
pentru acest lucru şi nu este recunoscut un
nu unul de siguranţă. Aceasta setată, înseamnă că nu a
vehicul din faţă rulând cu viteză redusă.
are numai rol de asistenţă şi nu recunoscut obstacolul, este
În cazul recunoaşterii unui vehicul din faţă
absolvă şoferul de sarcina sa de deconectat sau defect.
rulând cu viteză redusă, ACC urmează
a observa situaţia din trac şi de – Este posibil ca frânarea prin
vehiculul cu viteza acestuia, la o distanţă
a acţiona în cazul în care este ACC să nu e sucientă pentru
constantă. Dacă este necesar, ACC frânează,
nevoie. menţinerea distanţei necesare de
acţionând frâna de serviciu şi frâna continuă.
siguranţă.
Dacă vehiculul din faţă dispare, ACC
– ACC nu recunoaşte obstacolele
accelerează până la o viteză dorită setată
staţionate sau foarte lente.
anterior, pe care o menţine constantă.

217
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

De aceea: Senzorul radar şi camera


• frânaţi întotdeauna la timp şi Pentru asigurarea unei funcţionări
sucient corespunzătoare, senzorul radar şi capacul
trebuie menţinute în stare curată (la exterior şi
ACC nu poate  conectat sau deconectat interior). Pentru curăţare, vezi “Curăţarea şi
automat în următoarele situaţii: îngrijirea vehiculului”, Pag. 509. Capacul nu
– MAN BrakeMatic este deconectat. trebuie să e acoperit cu zăpadă sau gheaţă,
– Sistemul electronic de frânare, sistemul nu trebuie vopsit sau acoperit.
antiblocare (ABS) sau controlul patinării În cazul în care capacul este deteriorat, acesta
antrenării (ASR) nu sunt pregătite de trebuie înlocuit imediat. În zona senzorului
funcţionare. nu trebuie montate alte componente. Dacă
– Este cuplată o remorcă fără ABS. este montată o placă de montaj pentru
– Sistemul ABS al remorcii defect. echipamentul de deszăpezire, ACC se va
– Deplasare sub cca. 25 km/h. deconecta.
Senzor radar varianta 1
– Turaţia motorului este sub cca. 600 rot/min.
Chiar şi o modicare minoră a poziţiei
ACC este decuplat automat în următoarele senzorului poate provoca funcţionarea
situaţii: eronată. De aceea:
– acţionarea pedalei de ambreiaj mai mult de – După atingerea uşoară a senzorului, de
5 secunde exemplu la “coliziuni la parcare” sau la
– acţionarea fermă a pedalei de frână coliziunea cu arbuşti, ACC se va deconecta,
– cuplarea frânei continue iar senzorul se va verica la un atelier
specializat.
ACC poate  decuplat automat în următoarea – Nu modicaţi poziţia senzorului radar.
situaţie: acţionarea uşoară a pedalei de frână – Nu strângeţi, nu slăbiţi şi nu deşurubaţi
cu frâna continuă activată şuruburile 2.

După depăşirea acestei situaţii, ACC poate 


conectat din nou de către şofer. Senzor radar varianta 2

La decuplarea contactului viteza memorată De la un senzor radar montat în bara de


este ştearsă. protecţie din spatele capacului 1 ACC (şi EBA)
recepţionează informaţii despre spaţiul din faţa
vehiculului.

218
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

– ACC este decuplat. Notă


– Nu a fost recunoscut un obstacol, de Utilizarea incorectă a ACC, de ex. în
exemplu nu au fost recunoscuţi pietoni şi cazul unei porţiuni deluroase, duce la
animale. un consum sporit de carburant, vezi
– Circulaţia din sens opus nu este “Deplasarea economică”, Pag. 432.
recunoscută. Pentru o deplasare cu optimizarea
– Obstacolele staţionate nu sunt recunoscute, consumului, suplimentar faţă de
ca de ex. vehicule în pană, vehiculele ACC, rma MAN recomandă cuplarea
blocate în trac, capete de pod, semne de reglării vitezei de deplasare cu
circulaţie. optimizarea consumului EfcientCruise,
– În timpul unei defecţiuni a ACC. vezi “Reglarea vitezei de deplasare cu
optimizarea consumului EfcientCruise”,
ACC recepţionează informaţii suplimentare Pag. 227.
de la o cameră video 3 montată în spatele
parbrizului. Situaţii speciale de rulare

Parbrizul trebuie menţinut curat în zona Schimbarea direcţiei, intrarea şi ieşirea


camerei şi fără zăpadă şi gheaţă. Vizibilitatea
nu trebuie să e îngrădită în niciun mod.
De aceea ştergătoarele trebuie să cureţe
perfect, fără a lăsa urme şi pelicule de apă
sau murdărie. În faţa camerei şi în jurul
acesteia nu trebuie montate alte componente.
Un echipament de deszăpezire poate afecta
Obiectele aate în afara zonei de înregistrare
câmpul de vizibilitate al camerei. În acest caz
nu pot  recunoscute.
se va deconecta ACC.
În zona dintre camera video şi suportul montat
În cazuri rare pot să apară defecţiuni la care
la parbriz poate pătrunde, de exemplu, praf.
vehiculul să frâneze fără un motiv aparent. În
Pentru curăţare, vezi “Curăţarea şi îngrijirea
aceste cazuri deconectaţi frânarea automată.
vehiculului”, Pag. 509.
Atunci când vehiculul din faţă părăseşte banda
la intersecţii, intrări şi ieşiri, situaţia nu poate
Limitele ACC
 recunoscută întotdeauna în siguranţă. ACC
ACC nu menţine distanţa setată în următoarele
poate frâna în faţa vehiculului care schimbă
situaţii:

219
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

direcţia. Ţineţi cont în mod special de această Vehicule care rulează în afara benzii Obiecte cu suprafaţă redusă de
situaţi şi, atunci când este cazul, decuplaţi recunoaştere
frânarea automată.

Rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din


curbe

Vehiculele care rulează în afara benzii sau care


revin pe bandă, vehiculele de pe marginea Este posibil ca obiectele cu suprafaţă de
drumurilor nu sunt întotdeauna recunoscute în recunoaştere redusă, de exemplu motocicliştii
siguranţă. Este posibil ca ACC să frâneze, să şi bicicliştii să nu e recunoscuţi sau să e
frâneze prea târziu sau să nu frâneze deloc. recunoscuţi prea târziu. Este posibil ca ACC
La rularea în curbe, intrarea şi ieşirea din Ţineţi cont în mod special de aceste situaţii şi să frâneze prea târziu sau să nu frâneze deloc.
curbe, este posibil ca situaţia să nu e frânaţi când este cazul. În aceste situaţii frânaţi vehiculul cu ajutorul
întotdeauna recunoscută în siguranţă. ACC frânei de serviciu.
poate frâna în faţa vehiculelor de pe alte benzi
sau poate frâna prea târziu. Ţineţi cont în mod Deconectarea frânării automate
special de aceste situaţii şi, atunci când este
cazul, frânaţi sau decuplaţi frânarea automată. • Decuplaţi ACC
sau
• Acţionaţi pedala de frână
sau
• cuplaţi frâna continuă
sau
• Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie
(accelerare, nu kick-down)

220
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe Comutator basculant ACC deconectat


ecran

Volan multifuncţional

Mărirea sau reducerea distanţei faţă de 11 ACC preselectat şi nicio viteză memorată
vehiculul care se deplasează în faţă (înainte de prima cuplare a ACC)
12 ACC preselectat şi o viteză memorată
6 Tasta “+”: 13 Defecţiune ACC
– Conectarea şi memorarea vitezei
după contactul general pornit
– Creşterea şi memorarea vitezei ACC cuplat
7 Tasta “–”:
– Conectarea şi memorarea vitezei
după contactul general pornit
– Reducerea şi memorarea vitezei
8 Apăsaţi tasta “OFF”: Decuplarea
9 Tasta “MEM”: Recuplarea cu ultima
viteză memorată
10 Tasta de preselectare: comutaţi între
FGR, FGB şi ACC

221
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

14 Frânarea a fost declanşată prin Oricând se poate comuta între ACC, FGR şi Notă
intermediul ACC: FGB Unul dintre reglările vitezei de mers este Prin acţionarea pedalei de acceleraţie
– Numai simbolul de frânare: se mereu preselectat sau conectat. (“Accelerare”) se poate conduce cu
frânează cu frâna continuă o viteză mai mare decât viteza dorită
– Simbol frâne şi vehicul: se frânează Pentru ACC şi FGR aceeaşi viteză este setată. ACC va  în acest caz temporar
cu frâna de serviciu (pedala de frână) memorată ca viteză dorită. întrerupt. După eliberarea pedalei de
15 viteza vehiculului din faţă, de ex. 72 km/h Pentru FGB o altă viteză este memorată ca acceleraţie vor  din nou menţinute
16 distanţa faţă de vehiculul din faţă, de ex. viteză maximă. viteza dorită sau distanţa faţă de
54 m vehiculul din faţă setate.
17 Viteza dorită memorată, de ex. 80 km/h Preselectare
18 EfcientCruise acţionează prin reglare, • Apăsaţi tasta 10 de câte ori este necesar, Mărirea şi memorarea vitezei dorite
vezi “Reglarea vitezei de deplasare cu până este aşat simbolul ACC • Apăsaţi tasta 6 “+”
optimizarea consumului EfcientCruise”, Viteza dorită este mărită.
Pag. 227 Prima conectare şi memorarea vitezei după După atingerea vitezei de mers dorite:
19 distanţa setată faţă de vehiculul din faţă contactul general pornit • Eliberaţi tasta 6 “+”
Pot  reglate 4 trepte de distanţă, de la • Cuplaţi MAN BrakeMatic, vezi “MAN Viteza dorită este memorată.
“aproape” (1 bară) până la “departe” (4 BrakeMatic”, Pag. 175
bare). • Preselectaţi ACC Reducerea şi memorarea vitezei dorite
• Acceleraţi sau frânaţi vehiculul până la • Apăsaţi tasta 7 “–”
Defecţiune ACC viteza dorită. Viteza dorită este redusă.
• Apăsaţi tasta 6 “+” sau 7 “–” După atingerea vitezei de mers dorite:
În cazul unei defecţiuni sau a defectării Viteza este memorată ca viteză dorită. • Eliberaţi tasta 7 “–”
denitive ACC: Aceasta va  reglată şi menţinută dacă Viteza dorită este memorată.
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi vehiculul din faţă nu se deplasează cu viteză
• Păstraţi întotdeauna o distanţă sigură faţă mai redusă, distanţa nu este mai redusă decât Decuplarea
de vehiculul din faţă distanţa presetată, iar puterea motorului este • Apăsaţi tasta 8 “OFF”
sucientă. Sau
Preselectarea, cuplarea şi decuplarea • Acţionaţi pedala de frână
sau
Introducere • cuplaţi frâna continuă
După cuplarea contactului ACC este ACC rămâne preselectat.
preselectat.
ACC, FGR şi FGB trebuie să e preselectate Reconectarea cu ultima viteză memorată
şi cuplate pentru a intra în funcţiune. • Preselectaţi ACC

222
Exploatarea vehiculului
Controlul vitezei de deplasare în funcţie de distanţa dintre vehicule

• Apăsaţi tasta 9 “MEM”


Pe ecran apare ultima viteză memorată.
Notă
După deconectarea contactului general
BrakeMatic viteza memorată este
ştearsă.

Reglarea distanţei faţă de vehiculul din faţă

Introducere
După cuplarea contactului este mereu setată
treapta de distanţă 3.

Reducerea distanţei
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
jos

Mărirea distanţei
• Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
sus

Comutarea între ACC, FGR şi FGB

• Apăsaţi tasta 10 de câte ori este necesar,


până la aşarea simbolului FGR, FGB sau
ACC
• Apăsaţi tasta 6, 7 sau 9

223
Exploatarea vehiculului
Reglarea şi limitarea vitezei de deplasare

Reglarea şi limitarea vitezei de deplasare viteza dorită. Numai după ce viteza maximă
La decuplarea contactului viteza memorată memorată nu a fost atinsă, aceasta nu mai
Descrierea funcţională este ştearsă. este depăşită nici la acţionarea pedalei de
acceleraţie.
Notă
Reglarea vitezei de mers (FGR, Tempomat)
Introducerea incorectă a regulatorului
Între o viteză de cca. 25 km/h şi o viteză La oprirea contactului FGB este deconectat şi
pentru viteza vehiculului (Tempomat), de
maximă legală poate  memorată o viteză viteza memorată este ştearsă.
ex. în cazul unei şosele deluroase, duce
dorită la alegere. Această viteză este păstrată,
la utilizarea suplimentară de carburant, ATENŢIE
fără ca pedala de acceleraţie (“Pedala de
vezi “Deplasarea economică”, Pag. 432. Pericol de accidente!
acceleraţie”) să trebuiască atinsă, atât timp cât
Pentru o deplasare cu optimizarea Reglarea şi limitarea vitezei de
puterea motorului este sucientă pentru acest
consumului, suplimentar faţă de deplasare sunt sisteme de confort,
lucru.
FGR, rma MAN recomandă cuplarea nu sisteme de siguranţă. Acestea au
reglării vitezei de deplasare cu numai rol de asistenţă şi nu absolvă
Cuplarea se poate realiza în orice moment.
optimizarea consumului EfcientCruise, şoferul de sarcina sa de a observa
FGR nu este prin aceasta deconectat, ci
vezi “Reglarea vitezei de deplasare cu situaţia din trac şi de a acţiona în
numai întrerupt temporar. După cuplare este
optimizarea consumului EfcientCruise”, cazul în care este nevoie.
menţinută în continuare viteza dorită.
Pag. 227. De aceea:
La MAN BrakeMatic pornit şi alte funcţii sunt
puse la dispoziţie, vezi “Utilizarea, acţiunea şi • Fiţi mereu pregătit să frânaţi
funcţia frânelor continue”, Pag. 169. Limitarea vitezei de mers (FGB) • Păstraţi întotdeauna o distanţă
Între o viteză de cca. 25 km/h şi o viteză sigură faţă de vehiculul din faţă
FGR este decuplat automat în următoarele maximă legală poate  memorată o viteză • Adaptaţi întotdeauna viteza la
situaţii: maximă la alegere. Această viteză nu este condiţiile de carosabil, vizibilitate
– acţionarea pedalei de ambreiaj mai mult de depăşită, chiar şi dacă pedala este acţionată şi trac
5 secunde în continuare la atingerea vitezei.
– acţionarea fermă a pedalei de frână La MAN BrakeMatic pornit şi alte funcţii sunt
– cuplarea frânei continue de către şofer puse la dispoziţie, vezi “Utilizarea, acţiunea şi
funcţia frânelor continue”, Pag. 169.
FGR poate  decuplat automat în următoarea
situaţie: acţionarea uşoară a pedalei de frână Prin acţionarea puternică a pedalei de
cu frâna continuă activată. acceleraţie (de ex. pentru depăşiri, cala
Kickdown) FGR nu este deconectat, ci
FGR nu este recuplat automat, ci trebuie numai întrerupt temporar. Se poate realiza
cuplat de către şofer. o deplasare cu viteză mai mare decât

224
Exploatarea vehiculului
Reglarea şi limitarea vitezei de deplasare

Elementele de acţionare şi indicaţiile de pe Reglarea vitezei de deplasare Limitarea vitezei de deplasare


tabloul de instrumente

Volan multifuncţional

11 FGR preselectat şi deconectat, nicio 14 FGB preselectat şi deconectat, nicio


viteză dorită memorată (înainte de prima viteză maximă memorată (înainte de
cuplare) prima cuplare)
6 Tasta “+”: 12 FGR preselectat şi decuplat, viteza 15 FGB preselectat şi deconectat sau
– Conectarea şi memorarea vitezei dorită memorată preselectat şi conectat, viteza maximă
după contactul general pornit 13 FGR preselectat şi conectat memorată
– Creşterea şi memorarea vitezei “Eco” este aşat atunci când
7 Tasta “–”: EfcientCruise acţionează prin reglare,
– Conectarea şi memorarea vitezei vezi “Reglarea vitezei de deplasare cu
după contactul general pornit optimizarea consumului EfcientCruise”,
– Reducerea şi memorarea vitezei Pag. 227
8 Apăsaţi tasta “OFF”: Decuplarea
9 Tasta “MEM”: Recuplarea cu ultima
viteză memorată
10 Tasta de preselectare: comutaţi între
FGR, FGB şi ACC

225
Exploatarea vehiculului
Reglarea şi limitarea vitezei de deplasare

17 Aşajul luminează intermitent în cazul FGR, FGB şi ACC, dacă există, trebuie să Viteza de mers va  redusă.
deplasării mai rapide decât viteza e preselectate şi cuplate pentru a intra în După atingerea vitezei de mers dorite:
maximă memorată. funcţiune. • Eliberaţi tasta “–” 7
Oricând se poate comuta între FGR, FGB şi Viteza de deplasare este memorată şi
BrakeMatic cuplat ACC. Întotdeauna este preselectat sau cuplat menţinută.
un control al vitezei de deplasare.
Decuplarea
Pentru ACC şi FGR aceeaşi viteză este • Apăsaţi tasta “OFF” 8
memorată ca viteză dorită. sau
Pentru FGB o altă viteză este memorată ca • Acţionaţi ambreiajul, pedala de frână sau
viteză maximă. frâna continuă

Preselectare Reconectarea cu ultima viteză memorată


• Apăsaţi tasta 10 de câte ori este necesar, • Apăsaţi tasta “MEM” 9
până la aşarea simbolului FGR sau FGB Pe ecran apare ultima viteză memorată.
Aceasta este reglată şi menţinută.
Prima conectare şi memorarea vitezei după
Notă
contactul general pornit
MAN BrakeMatic cuplat este indicat prin După deconectarea contactului general
• Preselectarea FGR sau FGB
“saboţii de frânare” şi simbolurile FGR şi FGB. BrakeMatic viteza memorată este
• Ridicaţi sau coborâţi viteza vehiculului până
Dacă frâna continuă a fost decuplată de către ştearsă.
la viteza dorită
MAN BrakeMatic, pe ecran apare în plus
• Apăsaţi tasta 6 “+” sau 7 “–”
simbolul “Frâna de motor” sau “Retarder”, vezi Comutarea între FGR, FGB şi ACC
Viteza este memorată. Aceasta este reglată
“Frâna continuă”, Pag. 169.
şi menţinută.
• Apăsaţi tasta 10 de câte ori este necesar,
Preselectarea, cuplarea şi decuplarea până la aşarea simbolului FGR, FGB sau
Creşterea şi memorarea vitezei
ACC
• Apăsaţi tasta “+” 6
Introducere • Apăsaţi tasta 6, 7 sau 9
Viteza de mers va  mărită.
După cuplarea contactului este preselectat: Pentru ACC şi FGR aceeaşi viteză este
După atingerea vitezei de mers dorite:
– FGR, atunci când vehiculul nu este dotat cu memorată ca viteză dorită.
• Eliberaţi tasta “+” 6
ACC Pentru FGB o altă viteză este memorată ca
viteza de mers este memorată şi menţinută.
– ACC, atunci când vehiculul este dotat cu viteză maximă.
acesta
Reducerea şi memorarea vitezei
• Apăsaţi tasta “–” 7

226
Exploatarea vehiculului
Reglarea vitezei de deplasare cu optimizarea consumului EfcientCruise

Reglarea vitezei de deplasare cu ATENŢIE EfcientCruise). Mărirea şi reducerea vitezei


optimizarea consumului EfcientCruise Pericol de accidente! sunt aproximativ similare.
EfcientCruise este un sistem de
Descrierea funcţională optimizare a consumului, nu un Reprezentarea schematică a funcţiei
sistem de siguranţă. Acesta are Gracul următor indică tronsoanele în care
Introducerea şi securitatea numai rol de asistenţă şi nu absolvă EfcientCruise acţionează prin reglare:
EfcientCruise este o funcţie îmbunătăţită şoferul de sarcina sa de a observa
situaţia din trac şi de a acţiona în A Abordarea cu dinamism a unei pante
a reglării vitezei de deplasare în funcţie de
cazul în care este nevoie. ascendente.
distanţa dintre vehicule (ACC) şi a reglării
De aceea: B Rularea liberă înaintea începutului unei
vitezei de deplasare (FGR, Tempomat). În
• Fiţi mereu pregătit să frânaţi pante descendente şi la traversarea
cazul unei topograi adecvate a străzii din
• Păstraţi întotdeauna o distanţă unei creste.
faţă, acţionarea EfcientCruise are ca rezultat
sigură faţă de vehiculul din faţă C Cuplarea automată a frânei continue
diminuarea consumului, de exemplu pe o
• Adaptaţi întotdeauna viteza la cu MAN BrakeMatic, vezi “Utilizarea,
porţiune deluroasă.
condiţiile de carosabil, vizibilitate acţiunea şi funcţia frânelor continue”,
şi trac Pag. 169 conectat.
EfcientCruise determină în mod continuu
D Deplasarea dinamică pe o suprafaţă
poziţia actuală şi direcţia de deplasare a Şoferul poate adapta EfcientCruise prin
plană sau descendentă.
vehiculului pe o hartă topogracă, asemenea indicarea vitezei dorite în reglarea vitezei de
unui sistem de navigare. În acest mod veţi deplasare şi prin selectarea nivelului ECO la
cunoaşte prolul înălţimii străzii din faţă. starea carosabilului, vizibilitate şi situaţia din Vitezele reprezentate în grac:
Alături de indicaţiile furnizate de reglarea trac. 1 Viteza dorită memorată în FGR sau
vitezei de deplasare (de exemplu, viteza ACC.
dorită), EfcientCruise calculează viteza Prin selectarea nivelului ECO, şoferul indică 2 Viteza de deplasare a vehiculului.
adecvată pentru urcarea şi coborârea pantelor abaterea maximă de la viteza dorită (viteza
şi adaptează viteza de deplasare în mod minimă şi viteza maximă). Pot  selectate mai
corespunzător. Astfel, viteza de deplasare multe niveluri ECO. Treapta 1 reprezintă cea
poate  mai lentă sau mai rapidă decât viteza mai mică abatere posibilă, treapta 4 reprezintă
dorită. La coborârea pantelor este posibilă cea mai mare abatere posibilă de la viteza
depăşirea vitezei maxime legale, în vigoare dorită. În treapta 4 este preconizată realizarea
la nivel local. celei mai însemnate economii de carburant.
O porţiune mai lungă cu mai multe pante
ascendente şi descendente este gestionată în
mod normal fără pierderi de timp comparativ
cu deplasarea numai cu FGR sau ACC (fără

227
Exploatarea vehiculului
Reglarea vitezei de deplasare cu optimizarea consumului EfcientCruise

228
Exploatarea vehiculului
Reglarea vitezei de deplasare cu optimizarea consumului EfcientCruise

Limitele EfcientCruise Aşajul de pe ecran Pentru a deconecta din nou EfcientCruise


Pentru activarea EfcientCruise, suplimentar trebuie repetată procedura.
faţă de condiţiile de conectare a reglării vitezei
de deplasare, este necesară şi îndeplinirea După cuplarea contactului EfcientCruise este
următoarelor condiţii: întotdeauna cuplat.
– EfcientCruise trebuie să e conectat.
– Viteza dorită memorată trebuie să e peste Dacă punctul din meniu nu există, înseamnă
60 km/h. că vehiculul nu este echipat cu EfcientCruise.
– Trebuie să e recepţionate semnale GPS.
– Trebuie să e disponibile informaţii privind Reglarea nivelului ECO
traseul actual.
Reglarea nivelului ECO ridicat:
Element de acţionare şi indicaţiile de pe • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
ecran sus
1 ACC conectat şi EfcientCruise
acţionează prin reglare Reglarea nivelului ECO redus:
Comutator basculant
2 FGR conectat şi EfcientCruise • Apăsaţi comutatorul basculant în partea de
acţionează prin reglare jos
“ECO” este aşat în simbolul reglării
vitezei de deplasare conectate atunci când
EfcientCruise acţionează prin reglare (care
inuenţează viteza de deplasare).

Decuplarea şi cuplarea EfcientCruise

• Apelaţi meniul vehiculului, vezi “Meniul


vehiculului”, Pag. 390
• Selectaţi punctul din meniu “Vehicul”
• Selectaţi punctul din meniul “Reglaje”
Reglarea nivelului ECO • Selectaţi punctul din meniul “EfcientCruise”
Setarea este modicată. Ceea ce înseamnă
că atunci când EfcientCruise era deconectat,
acesta este acum conectat, iar caseta de la Nivelul ECO setat este aşat pe ecran. Barele
capătul rândului conţine o bifă. pline de pe ambele părţi ale simbolului indică
nivelul ECO, în exemplu ECO Level 3. “Min”

229
Exploatarea vehiculului
Reglarea vitezei de deplasare cu optimizarea consumului EfcientCruise

reprezintă abaterea maximă sub viteza dorită Dacă în locul vitezelor este aşat “–”,
(aici 7 km/h), “Max” reprezintă abaterea înseamnă că EfcientCruise este conectat,
maximă peste viteza dorită (aici 7 km/h). dar nu poate acţiona prin reglare. Una dintre
Exemplu: În cazul unei viteze dorite de 80 condiţiile descrise în prezentul capitol privind
km/h, atunci când EfcientCruise este activat, „Limitele EfcientCruise” nu este îndeplinită
viteza minimă este 73 km/h, iar viteza maximă sau reglarea vitezei de deplasare este
87 km/h. Nivelul ECO se deosebeşte în special deconectată.
prin viteza minimă şi maximă respectivă
stabilită la o valoare xă pentru ecare nivel
ECO.

Dacă după apăsarea butonului nu este aşat


nivelul ECO, EfcientCruise este deconectat. 3 Viteza minimă în km/h
4 Nivel ECO, în exemplu ECO Level 3
Respectaţi viteza maximă în vigoare la nivel 5 Viteza maximă în km/h
local şi reglementările legale!
Pe durata intervenţiei EfcientCruise viteza
Aşarea EfcientCruise minimă şi viteza maximă sunt aşate
evidenţiat. Aceasta înseamnă că viteza
Pentru aşarea continuă pe ecran a funcţiei de deplasare a fost mărită sau redusă de
EfcientCruise apelaţi meniul vehiculului şi EfcientCruise. Ceea ce nu înseamnă că a
procedaţi conform descrierii din „Punctul din fost sau este atinsă deja viteza minimă sau
meniu aşare continuă pe ecran”, a se vedea viteza maximă. În exemplu este evidenţiată
„Meniul vehiculului”, vezi “Meniul vehiculului”, viteza maximă. Aceasta înseamnă că viteza
Pag. 390. de deplasare a fost mărită de EfcientCruise
pentru a mări dinamismul.

Dacă în locul vitezei maxime este aşat


“–”, înseamnă că MAN BrakeMatic este
deconectat. La coborârea pantelor frâna
continuă nu se conectează automat. Cuplaţi
MAN BrakeMatic, vezi “MAN BrakeMatic”,
Pag. 175

230
Exploatarea vehiculului
Sistemul Lane-Guard

Asistentul pentru menţinerea Camera Limitele sistemului Lane-Guard


benzii de deplasare
Sistemul Lane Guard nu avertizează în
următoarele situaţii:
Sistemul Lane-Guard
– Cu indicatorul direcţiei (semnalizatorul)
conectat sau după conectarea acestuia.
Descrierea funcţională
– La viteze de deplasare sub 60 km/h.
– Pe carosabil îngust sau foarte larg.
Introducerea şi securitatea
– Pe porţiuni cu multe curbe.
Lane Guard System (LGS) este un sistem de
– Dacă ambele marcaje ale benzii de rulare
confort pentru drumurile foarte bune (de ex.
nu pot  determinate fără probleme, de
autostrăzi), care avertizează şoferul asupra
ex. şoseaua înzăpezită, murdară sau
unei treceri nedorite peste linia de demarcaţie
îmbunătăţită, mai multe marcaje pe şosea
a benzii de deplasare. Imediat ce vehiculul
(zona de lucrări), carosabil ud (oglindă).
trece peste un marcaj lateral al benzii de Banda este recunoscută de către camera video
– În cazul parbrizului murdar în zona camerei
deplasare, se aude un semnal acustic (răpăitul 3 montată în spatele parbrizului. Sistemul LGS
video.
benzii). evaluează marcajele benzilor prin intermediul
imaginii video. De aceea marcajele benzilor
ATENŢIE
laterale trebuie să e disponibile şi vizibile.
Pericol de accidente!
Sistemul Lane Guard avertizează Parbrizul trebuie menţinut curat în zona
şoferul asupra unei depăşiri nedorite camerei şi fără zăpadă şi gheaţă. Vizibilitatea
a marcajelor benzii de circulaţie. Nu nu trebuie să e îngrădită în niciun mod.
asigură ca vehiculul să rămână pe De aceea ştergătoarele trebuie să cureţe
banda de circulaţie. perfect, fără a lăsa urme şi pelicule de apă
De aceea, pentru menţinerea
sau murdărie. În faţa camerei şi în jurul
vehiculului pe banda de circulaţie:
acesteia nu trebuie montate alte componente.
• viraţi întotdeauna la timp şi
Un echipament de deszăpezire poate afecta
sucient
câmpul de vizibilitate al camerei. În acest caz
se va deconecta LGS.
În zona dintre camera video şi suportul montat Atunci când LGS este deconectat, se aprinde
la parbriz poate pătrunde, de exemplu, praf. lampa de control “Lane Guard System”.
Pentru curăţare, vezi “Curăţarea şi îngrijirea
vehiculului”, Pag. 509. Informaţii privind mesajele de defecţiune, vezi
“Sumarul indicaţiilor şi mesajelor”, Pag. 340.