Sunteți pe pagina 1din 15

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE ÎN

DISARTRIE

SEMESTRUL I
Nr. Unităţi de Obiective/competenţe Conţinuturi Nr. Observaţii
crt învăţare ore/perioada
1. Cunoaşterea copilului şi Antrenarea copilului în diverse
înregistrarea cazului. situaţii în vederea diagnosticării şi
2.Consemnarea anamnezei orientării procesului terapeutic. SEPTEMBRIE
3. Examinarea vorbirii Tehnicile de terapie cuprinse în
 examinarea programul terapeutic conţin: Săptămâna
nivelului de - diagnosticarea complexă 1, 2, 3
înţelegere a (teste de intelingenţă, de
vorbirii personalitate, de lateralitate, 6 ore
 examinarea de identificare a schemei
funcţiei auditive corporale, a unor forme şi
(examenul figuri geometrice, de
DEPISTARE ŞI audiometric) identificare şi cunoaştere a
I. DIAGNOSTICARE  examinarea culorilor şi nuanţelor, de
(EVALUAREA articulării verbale orientare spaţio-temporală);
INIŢIALĂ)  examenul vocii - completarea fişei logopedice;
 examinarea - convorbiri psihoterapeutice
structurii de grup şi individuale;
gramaticale - jocuri cu caracter adaptativ la
 examinarea mediul de corectare (într-o
vocabularului ambianţă plăcută, jocuri
activ pentru testarea cu planşe a
4. Examenul lexic şi grafic vorbirii, jucării, alfabetul
5. Examinarea motricităţii ilustrat);
6.Cunoaşterea - jocuri la alegere pentru a
particularităţilor proceselor observa cum acţionează
psihice şi a personalităţii copilul fără indicaţii (din
7.Cunoaşterea investigaţiilor proprie iniţiativă);
- jocuri de antrenare asociată a

1
medicale analizatorilor (vizuali,
8. Examinarea rezultatelor auditivi, olfactivi, gustativi,
activităţilor şcolare tactili);
9. Stabilirea diagnosticului antrenarea în jocuri de
logopedic perspicacitate.

1.Familiarizarea cu mediul Folosirea unor cuvinte de laudă pe OCTOMBRIE


cabinetului: tot parcursul activităţii terapeutice
 formarea unui din cadrul programului la cabinetul Săptămâna 4
mediu de logopedie.
psihoafectiv, de 2 ore
intercomunicare
pentru a stimula
controlul de sine si
in procesul
fonaţiei
 înlăturarea
negativismului
ETAPA fata de vorbire,
II. PREGĂTITOARE crearea încrederii
in posibilităţile
proprii
 dezvoltarea
motivaţiei pentru
comunicare
2.Înlăturarea fixaţiei, atenţiei
asupra propriei persoane sau
obiecte personale

2
1. Relaxare/ Tonifiere Tehnici folosite în terapia OCTOMBRIE
recuperatorie: explicaţia,
 Eliminarea forţărilor exemplificarea, conversaţia, Săptămâna
şi tensiunilor din corp demonstraţia, folosirea unui model 5, 6
 Eliminarea forţărilor (păpuşă, planşe, minge), a scărilor.
şi tensiunilor Efectuerea unor exerciţii de relaxare 4 ore
laringeale, faringeale, musculară
buco-faciale Realizarea unor jocuri care impun
 Tonifierea aparatului manifestări comportamentale de
fonoarticulator tipul: poziţii şi tonus muscular, mers
şi alergări, sărituri, apucare,
aruncare, prindere, urcări, echilibru.

2. Mobilitate generală Mobilizarea întregului corp prin


Dezvoltarea metoda exerciţiului fizic: jocuri de
mobilităţii corporale mişcare însoţite de vorbire,
ETAPA DE legate de limbajul gimnastica braţelor, gimnastica
III. TERAPIE verbal- gimnastica mâinilor, gâtului şi a capului, Exerciţiile de
GENERALĂ generală (gimnastica gimnastica toracelui şi a mobilitate
braţelor mâinilor, abdomenului, aplaudatul, mersul generală şi
gâtului şi capului, ritmat. respiraţie
toracelui, nonverbală
abdomenului) se vor relua
la începutul
fiecărei
3. Educarea respiraţiei Obţinerea unei respiraţii lungi, fără şedinţe de
a) Respiraţia generală, efort, uşor, educarea respiraţiei prin terapie.
neverbală: metoda exerciţiului, demonstraţiei,
 Formarea unei astfel se pot executa exerciţii: pentru
respiraţii diafragmale expiraţie, pentru inspiraţie, pentru
corecte învăţarea inspiraţiei diferenţiale
 Mărirea capacităţii (alternarea inspiraţiei pe cele două
respiratorii nări), de respiraţie cu suport concret
 Obţinerea unei (folosind instrumente muzicale), de

3
expiraţii lungi fără respiraţie în faţa oglinzii, prelungind
efort treptat expiraţia, exerciţii libere în
 Tonifierea întregului stare de repaos sau libere de
organism respiraţie în mers.
 Realizarea pe cât
posibil a unui bun OCTOMBRIE-
echilibru între inspir şi NOIEMBRIE
expir
 Realizarea unui Săptămâna
control conştient 7, 8
asupra procesului
respirator şi cu 4 ore
precădere asupra
expirului
b) Respiraţia verbală:
 Obţinerea unei
respiraţii controlate
 Exprimarea orală
numai în expiraţie,
fără efort
 Obţinerea unor
modulări şi
diferenţieri de
tonalitate ale vocii
 Obţinerea unei
respiraţii fără efort cu
elemente melodice

4. Realizarea coordonării:
Se pot efectua exerciţii de NOIEMBRIE
mişcare-respiraţie-vorbire
coordonare generală pentru formarea Săptămâna 9
a)dezvoltarea motricităţii fine
poziţiei corecte a corpului (copilul 2 ore
b)pregătire generală grafo-
îşi păstrează echilibrul cu ochii
motrică:
închişi, stând pe ambele picioare),
 formarea poziţiei
exerciţii-joc de respiraţie cu emiterea
corecte a corpului

4
 educarea mâinii vocalelor/silabelor deschise, cu
dominante reglarea ritmului respirator
combinate cu antrenarea
musculaturii fine a mîinii domonante
(de flexie-extensie a degetelor, de
prehensiune).
Tehnicile utilizate în terapia
recuperatorie vizează executarea
unor tipuri de exerciţii practice
(înşirare de mărgele, colorare, de
desen figurativ sau după şablon,
imagini lacunare, mototolire,
înşurubare, deşurubare), jocuri de
construit, exerciţii de
coordonareoculo-motorie cu
antrenarea membrului superior
dominant, jocuri de identificare
„stânga-dreapta”, de localizare a
unui obiect prin raportarea la schema
corporală.

5. Definirea lateralităţii şi a În cadrul acestei etape se vor folosi NOIEMBRIE


coordonării oculo-motorii metode şi tehnici de lucru precum: Săptămâna
exerciţii privind dezvoltarea schemei 10, 11
corporale şi a lateralităţii, exerciţii 4 ore
de grupare a obiectelor, jucăriilor
după un criteriu dat, jocuri de
recunoaştere a poziţiilor unor obiecte
raportate la propriul corp, exerciţii
de recunoaştere a gusturilor
familiale, jocuri de memorie, munca
dirijată şi independentă,
demonstraţia, conversaţia.

5
6. Dezvoltarea abilităţilor Educarea percepţiilor auditive ce ţin
perceptiv – motrice, vizual- de vorbire prin emiterea de sunete şi
auditive: identificarea sursei de emisie,
 Educarea si recunoaşterea sunetului iniţial al
dezvoltarea cuvântului, educarea auzului
componentelor fonematic.
auzului: percepţia, Educarea atenţiei vizuale verbale: în
atenţia, memoria faţa oglinzii se vor urmări mişcările
diferenţierea auditivă gurii logopedului şi apoi ale propriei
si vizuală, simţul guri ale copilului în timpul DECEMBRIE
acustico – motor pronunţării diferitelor sunete. Săptămâna
Educarea sensibilităţii vibro-tactile 12, 13
şi kinestezice: perceperea vibraţiilor, 4 ore
forţei, direcţiei, căldurii jetului de
aer pe dosul mâinii copilului în
timpul pronunţiei sunetelor.

7. Formarea conduitelor Exerciţii pentru formarea noţiunilor


perceptiv - motrice: de culoare, formă, mărime, direcţie,
 Formarea structurii poziţie: jocuri de sortare, identificare
perceptive de culoare: obiectuală şi imagistică, după unul
recunoaşterea, sau mai multe criterii cu verbalizare,
identificarea, aceleaşi tipuri de exerciţii prin
discriminarea şi intermediul software-ului
capacitatea de a opera educaţional cu verbalizare, exerciţii
cu culori de sinteză perceptuală (puzzle,
 Formarea structurii incastrare, completare imagine
perceptive de formă lacunară), exerciţii de orientare în
 Perceperea cantităţilor spaţiul restrâns (foaie de bloc, caiet
şi a mărimilor de desen) după repere date sau
 Formarea capacităţii puncte de sprijin.
de orientare şi
structurare spaţială:
- Cunoaşterea noţiunilor
spaţiale(sus-jos, dreapta –

6
stânga, înainte – înapoi,
departe – aproape, pe – sub,
în - lângă), operarea cu ele
- Identificarea poziţiilor
- Localizarea obiectelor în
raport cu propria persoană, cu
obiectele din mediul
înconjurător

Evaluarea de la sfârşitul Exerciţii-joc de respiraţie nonverbală DECEMBRIE


semestrului I şi verbală. Săptămâna
Exerciţii pentru reglarea ritmului 14, 15
respirator şi pentru realizarea 4 ore
echilibrului inspir-expir.
Exerciţii de expir prelungit cu
rostirea unui material verbal gradat
ca dificultate.
Exerciţii de ascultare şi reacţie, de
înţelegere a unor mesaje accesibile
însoţite de suport concret-intuitiv.
Exerciţii aplicative de executare de
comenzi verbale simple.
Joc de rol cu imitarea unor acţiuni.
Exerciţii de coordonare generală.
Antrenamente ludice de exersare a
conduitelor perceptiv-motrice: de
culoare, a formelor geometrice, a
formelor grafice, de mărime şi
cantitate, de spaţialitate şi
temporalitate, de cunoaştere a
schemei corporale şi lateralităţii; a
conduitelor perceptiv-motrice-
vizual-auditive, de dezvoltare a
memoriei audiovizuale.
Exerciţii de emitere şi întărire a

7
sunetelor existente deja în repertoriu.

Reactualizarea cunoştinţelor Exerciţiile ce se pot efectua vor


dobândite în semestrul urmări parcurgerea obiectivelor şi
anterior activităţilor terapeutice recuperatorii
realizate până la această dată.

8. Formarea capacităţii de Educarea noţiunilor de SEMESTRUL


orientare şi structurare temporalitate: exerciţii de II
temporală: recunoaştere şi de discriminare între
 învăţarea noţiunilor zi şi noapte după tipurile de IANUARIE
temporale(înainte – activitate dominantă, de numire a Săptămâna
după, prima dată – a zilelor săptămânii, de identificare a 16
doua oară, ieri – azi – anotimpurilor după imagini, planşe, 2 ore
mâine) executarea unor serii de două sarcini
 dezvoltarea capacităţii simple, succesive.
de a percepe ordinea
şi succesiunea

9. Cunoaşterea schemei
corporale:
 indicarea, denumirea Însuşirea schemei corporale şi
corectă a părţilor fixarea lateralităţii: exerciţii de
corpului la schema cunoaştere a schemei corporale
IANUARIE-
proprie, partener şi în proprii/a partenerului, de identificare
FEBRUARIE
imagini şi numire a elementelor principale şi
Săptămâna
de detaliu ale schemei corporale
17
 cunoaşterea aspectului proprii şi ale partenerului (în 2 ore
simetric al corpului oglindă, pe un coleg sau o păpuşă, în
 reprezentarea schemei imagini), exerciţii de observare a
corporale alcătuirii corpului prin antrenarea
motricităţii generale şi ale diferitelor
părţi ale corpului, folosirea fiecărui
segment al corpului, realizarea unor

8
jocuri didactice cu vocabular
imagistic – noţiuni corporale (loto
imagistic „schema corporală”),
exerciţii de asociere parte corporală-
simţ corespunzător, asocierea
obiectelor cu părţile corespunzătoare
ale corpului, jocuri de reconstituire
ale corpului din părţile sale
componente, jocuri de pantomimă.

10. Dezvoltarea mobilităţii


fono-articulatorii
Executarea unor exerciţii de
 Antrenarea mobilităţii gimnastică facială (umflarea
faciale, labiale, alternativă a obrajilor, umflarea şi
linguale, retragerea simultană a obrajilor,
mandibulare, încreţirea, descreţirea feţei, imitarea IANUARIE-
velopalatine râsului, a surâsului). FEBRUARIE
Gimnastica labială: întinderea Săptămâna
buzelor, rotunjirea buzelor, formarea 18
unei pâlnii cu buzele, acoperirea 2 ore
unei buze cu cealaltă alternativ,
vibrarea buzelor.
Gimnastica linguală: executarea
unor mişcări rapide şi ritmice de
scoatere şi retragere a limbii, mişcări
spre dreapta şi spre stânga, imitarea
plescăitului, ştergerea dinţilor pe
afară şi pe dinăuntru cu limba.
Gimnastica mandibulară: ridicarea şi
coborârea ritmică a mandibulei,
mişcări spre dreapta şi spre stânga a
acesteia, mişcări înainte şi înapoi ale
mandibulei, imitarea rumegatului
animalelor.

9
Gimnastica velopalatină: imitarea
tusei, a căscatului, mişcări de
deglutiţie, de eliminare a salivei.

11. Dezvoltarea auzului


fonematic
 Formarea capacităţii Tehnicile recuperatorii vizează în
de diferenţiere cadrul acestei etape imitarea
fonematică sunetelor din natură în şoaptă, în
 Formarea percepţiei ritm stacato şi prelungit, conform cu
fonetice corecte indicaţiile logopedului, diverse
 Analiza fonematică, jocuri didactice („ Deschide urechea
acustică pentru bine!”), exerciţii de ascultare şi
dezvoltarea atenţiei identificare a unor semnale sonore, a
auditive sunetelor emise de animale, sau de FEBRUARIE
 Educarea memoriei către diverse instrumente muzicale, Săptămâna
auditive exerciţii de identificare a vocii 19
persoanelor familiale. Se urmăreşte 2 ore
analiza auditivă a sunetului (la
început, mijloc, sfârşit).
Se realizează analiza fonetică de la
silabă, la cuvânt, propoziţie:
repetarea unor silabe sau sunete în
scopul diferenţierii consoanelor
surde de cele sonore, analiza
fonetică a cuvântului, apoi sinteza
lui, diferenţierea cuvintelor
paronime, separarea în propoziţie a
cuvântului cu sunet deficitar.
Realizarea unor jocuri cu ritm şi FEBRUARIE
mişcare, bătăi din palme, structuri Săptămâna
euritmice, interpretarea unor cântece 20
scurte. 2 ore

10
ETAPA DE 1. Impostarea sunetelor Se vor respecta paşii de terapie
TERAPIE (obţinerea izolată a recuperatorie de corectare a
IV. RECUPERATORIE sunetelor-vocale) sunetelor pronunţate incorect din
SPECIFICĂ  Pregătirea impostării cadrul dislaliei, astfel: impostarea
A. Emiterea cu ajutorul sunetului, emiterea lui corectă, FEBRUARIE-
sunetelor onomatopeelor consolidarea sunetului corectat, MARTIE
 Emiterea sunetelor diferenţierea lui de altele cu care se
prin imitaţie şi confundă şi automatizarea acestuia. Săptămâna
demonstraţie Pronunţarea corectă a sunetelor se va 21, 22
2.Impostarea sunetelor- exersa prin utilizarea unor jocuri
consoane care provoacă imitarea sunetelor. Se 4 ore
 Pregatirea impostarii articulează sunetul model de către
cu ajutorul logoped şi se cere copilului ca prin
onomatopeelor imitaţie să articuleze şi el (la nevoie
 Emiterea sunetelor e ajutat mecanic). Sunetele articulate
prin imitaţie şi se introduc în silabe directe, inverse,
demonstraţie duble, cu ritm, logatomi, în structuri
 Emiterea sunetelor silabice consonantice sau cu
prin derivarea lor din diftongi, în cuvinte cu fonemul
alte sunete deficitar în cele trei poziţii (iniţial,
mijloc, final), în cuvinte în care
1. Introducerea sunetului în fonemul deficitar se află precedat
B.Consolidarea
silabe (directe, indirecte, sau urmat de o consoană, în cuvinte
sunetelor
logatomi) în care fonemul deficitar este
2. Introducera sunetului în intervocalic, în cuvinte în care MARTIE
cuvinte (mono, bi şi fonemul deficitar este precedat de o Săptămâna
polisilabice) cu sunetul în consoană şi urmat de o vocală, în 23, 24
cele trei poziţii (iniţială, cuvinte în care fonemul deficitar este 4 ore
mediană şi finală) 3.Pronunţia constant, dar primul fonem al
cuvintelor simple din cuvântului este substituit, în structuri
repertoriul personal verbale reversibile, în structuri
verbale progresive prin adiţie, în
sintagme afirmative, negative,
interogative, în dialoguri (convorbiri
libere cu temă, folosindu-se

11
1. Diferenţiera sunetelor la materiale didactice sau teme propuse MARTIE
nivelul silabelor de elev), în cadrul unor povestiri Săptămâna
2. Diferenţierea sunetelor la după imagini sau seturi de imagini, 25, 26
nivelul cuvintelor (paronime) planşe care să stimuleze fluidizarea 4 ore
C.Diferenţierea vorbirii.
sunetelor

1.Integrarea propoziţională Se are în vedere explicarea APRILIE


simplă care exprimă: aspectelor gramaticale de structură Săptămâna
solicitarea, non-prezenţa, şi sintaxă. 27, 28
dispariţia, respingerea, 4 ore
D. Automatizarea refuzul, localizarea acţiunii,
sunetelor posesia, etc.
2.Integrarea propoziţională,
după suport obiectual şi/sau
imagistic, cu o anumită
structură(ex. subiect+verb,
subiect+verb+adverb, etc)
3.Integrare la nivel de texte
scurte, povestiri, ghicitori.
V. ETAPA INIŢIERII 1.Asocierea sunet – literă/ Executarea unor exerciţii de
ÎN ACTUL LEXIC fonem – grafem identificare auditivă a fonemelor, a Introducerea
ŞI GRAFIC 2. Însuşirea literelor unor exerciţii de identificare- acestei etape
3.Identificarea si diferenţiere şi fixare mnezică a în terapie se
recunoaşterea literelor literelor, de redare a grafemului cu va realiza în
A. Învăţarea 4.Cunoaşterea particularităţi- sprijin de puncte/cu ajutorul MAI funcţie de
literelor lor grafo–lexice ale vocalelor săgeţilor, prin metoda citirii globale nivelul
5.Cunoaşterea particularită- şi scrierea cu majuscule/tastarea Săptămâna dezvoltării
ţilor grafo – lexice ale literei pe calculator, de transcrieri 29, 30 elevului şi de
consoanelor din literă de tipar în literă de capacitatea
6.Identificarea diferenţelor mână/asociere fonem-literă mare de 4 ore acestuia de a-
între fonemele, respectiv tipar. şi însuşi
grafemele care se confundă actul lexico-
7.Consolidarea fono – grafică grafic.
a literei

12
B. Învăţarea silabei 1. compunerea şi Exerciţii de lexie şi grafie a silabelor MAI
descompunerea silabei cu suport imagistic. Săptămâna
2.recunoaşterea şi 31
reproducerea silabei 2 ore

C. Învăţarea 1. recunoaşterea si Exerciţii de compunere, citire şi


cuvântului reproducerea în scris a sciere de cuvinte mono/bisilabice cu
cuvântului literele însuşite: vocală-vocală, MAI
 analiza si sinteza vocală-consoană, consoană-vocală,
lexică si grafică a vocală-consoană-vocală, etc. Săptămâna
cuvintelor 32
 accentuarea corectă a
cuvintelor 2 ore
 respectarea spaţiilor
2. despărţirea corectă în
silabe si scrierea corectă a
cuvintelor
3. citirea corectă si
ritmată
4. scrierea si citirea
cuvintelor:
 mono, bi, poli -
silabice
cuvinte care conţin
diftongi si triftongi vocalici
si consonantici

D. Însuşirea 1.recunoaşterea si re-


propoziţiilor producerea propoziţiilor Exerciţii de lexie-grafie cu propoziţii MAI-IUNIE
2.consolidarea propoziţiilor simple/dezvoltate, de analiză a Săptămâna
3.lexia si grafia expresivă, structurii propoziţiei. 33
ritmică si receptivă a 2 ore
propoziţiilor

13
E. Etapa textelor 1.Scrierea unor texte scurte Exerciţii de identificare a părţilor MAI-IUNIE
2.Citirea unor texte scurte componente ale unor texte cu Săptămâna
structuri narative: introducere- 34
cuprins-încheiere. 2 ore
Exerciţii de construire a unor texte
orale.
1.Stimularea capacităţii de a Exersarea unor atribute, senzaţii, IUNIE Se vor
formula corect propoziţii care stări emoţionale prin utilizarea respecta
conţin sunetul corectat acelor cuvinte care descriu o Săptămâna capacitatea
2.Dialoguri situaţionale, texte persoană, animal sau lucru, inclusiv 35, 36 de lucru şi
scurte propriile senzaţii sau trăiri competenţele
3.Convorbiri libere cu teme emoţionale (expresii mimico- 4 ore copilului.
propuse de logoped sau de faciale).
V. EVALUAREA către elev Jocuri de asociere imagistică parte-
FINALĂ 4.Jocuri de rol cu imitarea întreg, funcţie/utilitate-organ/obiect,
unor acţiuni (interpretarea material-obiect, meserii-unelte.
unor roluri situaţionale) Exerciţii de impostare corectă a
fonemelor pronunţate deficitar.
Exerciţii-joc cu antonime, sinonime,
omonime („Dacă nu-i aşa, cum e?”).
Folosirea unor noţiuni integratoare
sau a unui vocabular tematic –
legume, fructe, animale,culori,
schema corporală.

Notă:

1. Obiectivele din etapa pregătitoare şi cele din cadrul terapiei generale au un caracter permanent.
2. Metodele didactice, exerciţiile şi materialele de lucru vor fi adaptate în funcţie de particularităţile fiecărui elev şi de gradul său
de deficienţă; se pot folosi, în acest sens, jocul didactic şi jocul de rol, demonstraţia, stimularea polisenzorială, materiale cu
suport imagistic (pictograme PECS), software-uri şi CD-uri educative.
3. Se va urmări caracterul ludic al activităţilor desfăşurate, iar atunci când este cazul se pot utiliza metode şi jocuri de relaxare,
meloterapia, terapia de expresie grafică şi plastică, ludoterapia, euritmia.
4. Aplicarea recompensei pentru încurajarea progreselor de corectare înregistrate de către elev.

14
5. Şedinţele de terapie logopedică precum şi durata lor au caracter specific şi vor fi adaptate particularităţilor individuale şi de
vărstă ale elevilor cu deficienţă severă, profundă şi asociată.
6. Obiectivele fiecărei etape vor fi atinse în funcţie de competenţele şi de nivelul achiziţiilor elevului.
7. Evaluarea se realizează şi la finalul fiecărei etape, în timpul terapiei, pentru a se observa nivelul atins de elev şi dacă este
necesar sau nu continuarea intervenţiei în acea etapă.
8. Planificarea actuală a fost concepută pentru structura unui an şcolar cu 36 de săptămâni, cuprinzând câte două ore de terapie a
tulburărilor de limbaj pe săptămână.

15