Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE

A RINOLALIEI PENTRU COPII CU DEFICIENŢE PROFUNDE, SEVERE


ŞI/SAU ASOCIATE

Nr Nr. ore/
Unităţi de învăţare Obiective/competenţe Conţinuturi Observaţii
crt perioada
1. I. DEPISTARE ŞI 1.1. Cunoaşterea capacităţii 1. Examinarea funcţiilor Se aplică în
DIAGNOSTICARE funcţionale a aparatului fonator. aparatului fonator: 4 ore/ faţa nasului o
- respiraţie, fonaţie, 12.09-23.09. oglindă rece.
(EVALUAREA
deglutiţie 2011 Aburirea
INIŢIALĂ) 1.2. Cunoaşterea particularităţilor 2. Examinarea structurii acesteia
articulatorii şi fonatorii organice şi a competenţei indică o
funcţionale a organelor nazalitate
aparatului articulator: deschisă.
- buzele, limba, vălul Perceperea
1.3. Cunoaşterea nivelului de palatin, musculatura senzaţiilor de
dezvoltare psihică, a motricităţii mimicii şi a nărilor, vibrare
generale, a mişcărilor fine, dantura. palpând
percepţia, inteligenţa, memoria, 3. Examinarea vorbirii aripile
atenţia, auzul fonematic reflectate şi independente: nasului,
Pronunţarea vocalelor şi a indică
consoanelor izolate şi în nazonanţă
conversaţie, poezie, etc. deschisă.
4. Examinarea Pronunţarea
psihopedagogică înfundată a
sunetelor
nazale (m, n),
omiterea sau
înlocuirea lor
cu „p- b”
indică

1
nazonanţă
închisă
2. 2.1. Familiarizarea cu mediul 2 ore /
cabinetului: - se crează un mediu 26.09-30.09
2.1.1. Formarea unui mediu afectiv;
psihoafectiv, de intercomunicare - exerciţii uşoare sub formă
pentru a stimula controlul de sine şi de joc, fluierat, supt,
în procesul fonaţiei. sforăit, fredonare
II. ETAPA 2.1.2. Înlăturarea negativismului fata
PREGĂTITOARE de vorbire, crearea încrederii in
posibilităţile proprii
2.1.3. Dezvoltarea motivaţiei pentru
comunicare
2.2. Înlăturarea fixaţiei, atenţiei
asupra propriei persoane sau obiecte
personale
3. TERAPIE 3.1. Întărirea şi relaxarea - exerciţii fizice simple: 22 ore/
GENERALĂ musculaturii organelor vorbirii rotirea braţelor (“moara de 03.10-22.10.
3.2. Formarea şi dezvoltarea vânt”), rotirea capului, 31.10-23.12.
respiraţiei nazale, decondiţionarea aplecarea capului în faţă şi
III. FORMAREA obiceiului „vicios” al respiraţiei în spate, aplaudatul,
ELEMENTELOR orale imitarea spălatului
CONSTITUTIVE 3.4.Formarea şi dezvoltarea mâinilor, închiderea şi
ALE ACTULUI expirului oral prin dezvoltarea deschiderea pumnului,
FONATOR: suflului bucal folosind toţi muşchii arătarea fiecărui deget în
1. Mobilitate generală palatini şi faringieni pentru parte etc.
2. Reeducarea închiderea şi deschiderea -exerciţii de respiraţie şi
respiraţiei sfincterului palato- faringian. suflu bucal ca : stingerea
3. Formarea şi 3.5. Diferenţierea zgomotelor şi a unui chibrit aprins, a unei
dezvoltarea auzului sunetelor din jur. lumânări,împrăştierea
fonematic şi a atenţiei 3.6. Dezvoltarea controlului auditiv hârtiuţelor, a unui puf de
auditive 3.7. Dezvoltarea autocontrolului vată, suflu în nai , fluier,
4. Orientare vizuo- vizual (în faţa oglinzii) muzicuţă, suflul în balon
spaţială 3.8. Dezvoltarea mobilităţii buzelor, - fredonarea unor melodii,
a obrajilor, a limbii bâzâit, ritmizare cu

2
3.9. Dezvoltarea muşchilor velari, mişcare, bătăi din palme,
relaxarea muşchilor laringieni etc.
5. Antrenarea 3.10. Coordonarea şi sincronizarea Muşcătură de iepuraş, de
mobilităţii faciale, mişcărilor vălului palatin crocodil, suflarea
labiale, linguale, 3.11.Dezvoltarea capacităţii de baloanelor, a mingii de
mandibulare, velo- întindere şi excitare a palatului pingpong, folosirea paiului
palatine moale pentru ridicarea obiectelor
uşoare, sugerea obrajilor,
ţuguiere, etc.
4. TERAPIE Terapia Terapia Rinolalie Rinolalie 20 ore/
SPECIFICĂ rinolaliei rinolaliei închise deschisă închisă 16.01.-
deschise 4.1. Relaxarea Ordinea Exercitii de 23.03.2012.
4.1. Obţinerea vălului palatin. corectă a respiraţie
IV. sunetului Obţinerea sunetelor pentru
COORDONAREA ŞI deficitar şi sunetului deficitar este: dirijarea
SINCRONIZAREA exersarea lui şi exersarea lui Vocale: a, ă, curentului
MIŞCĂRILOR 4.2. Inhibarea, 4.2. Dezvoltarea e, o, i, u de aer pe
VĂLULUI înlăturarea rezonanţei nazale Consoaneh, nas: se
deprinderilor în cazul sunetelor m, p, n, l, t, folosesc
PALATIN ŞI A
greşit dobândite “m” şi “n”. f, v, c, k, g, oglinzi;
MUŞCHILOR prin elaborarea 4.3.Folosirea lor d, b, s, z, r pentru
FOLOSIŢI ÎN analitică a corectă în Exersarea sesizarea
ARTICULAŢIE mişcărilor vorbirea curentă, vocalelor narinelor
Reeducarea fiecărui necesare folosirea începe cu care se
sunet vocal şi consonant articulării expirului bucal, „h”pentru mişcă la
şi a capacităţii de a le corecte a nazal în funcţie eliminarea „m” şi „n”
folosi în poziţii şi sunetelor. de sunet, silabă, rezonanţei şi nu se
combinaţii diferite 4.3. Folosirea formarea nazale mişcă la „p”
expirului bucal, tonalităţii . Se începe si „b”;
nazal în funcţie prin -Exerciţii de
de sunet, silabă, exersarea în emitere a
formarea silabe, în sunetelor
tonalităţii . cuvinte, mai nazale-
4.4. Corectarea întâi în mobilitate a
expresivităţii şoaptă şi vălului

3
feţei şi apoi mai palatin şi
rezonanţei tare. emiterea
bucale prin - exerciţii corectă;
emisie intensă pentru pentru „m”-
bucală îndepărtarea se realizează
grimaselor , închiderea
a deperdiţiei ermetică a
nazale şi a buzelor cu
suflului suflarea
nazal. aerului pe
nas
pronunţându
-se „m”
prelungit.
5.1. Prelungirea 5.1. Prelungirea Exersarea în Exersarea în 8 ore/
5. debitului de la debitului de la silabe, în silabe, în 26.03.- 06.04.
V. CREŞTEREA cuvânt la cuvânt la cuvinte, cuvinte, 30.04.-11.05.
DEBITULUI ÎN propoziţie propoziţie propoziţii, propoziţii
PRONUNŢIEDE LA 5.2. 5.2. Diferenţierea prin imitare, prin imitare,
SUNET LA Diferenţierea senzorială şi repetare, şi repetare, şi
senzorială şi motrică între citire, (dacă citire, (dacă
CUVÂNT- motrică între pronunţia corectă nivelul de nivelul de
PROPOZIŢIE- pronunţia şi greşită dezvoltare dezvoltare
FRAZĂ corectă şi al copilului al copilului
greşită permite) permite)

6. 6.1.Introducerea 6.1. Introducerea Recitări versuri, conversaţii 8 ore/


vorbirii vorbirii realizată simple şi interpretări de 14.05.-08.06.
VI. realizată corect corect în vorbirea roluri.
în vorbirea curentă
AUTOMATIZAREA curentă 6.2. Exersarea
6.2. Exersarea vorbirii corecte
vorbirii corecte oral şi în scris
oral şi în scris

4
7. Se vor selecţiona exerciţii care 7.1. exerciţii de 4 ore/
corespund particularităţilor copilului respiraţie; 11.06-22.06.
care se află în terapie 7.2. motricitatea
aparatului fono-articulator;
7.3. imitarea de sunete
sub formă de onomatopee;
7.4. exerciţii specifice
auzului fonematic;
7.5. repetarea unor serii
de silabe;
VII. EVALUARE
7.6. pronunţarea
FINALĂ cuvintelor mono-bi şi
polisilabice;
7.7. denumirea unor
imagini sau obiecte;
7.8. repetarea unor
propoziţii scurte
7.9. formarea de
propoziţii scurte pe baza
unor imagini concrete;
7.10. răspunsuri la întrebări

Notă:
1. Obiectivele din etapa pregătitoare şi din terapia generală au caracter permanent.
2. Şedinţele au caracter specific şi vor fi adaptate respectând particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor cu deficienţe
severe profunde asociate.
3. Evaluarea se realizează şi la finalul fiecărei etape, în timpul terapiei, pentru a se observa nivelul atins de elev şi dacă este
necesară sau nu continuarea intervenţiei în acea etapa.
4. Planificarea a fost concepută pentru structura unui an şcolar cu 36 săptămâni.
5. Obiectivele fiecărei etape vor fi atinse în funcţie de competenţele şi de nivelul achiziţiilor elevului.

Notă specifică: Terapia rinolaliei trebuie să înceapă după intervenţia chirurgicală, care să înlăture cauza tulburării de vorbire
(extirparea vegetaţiilor, rezolvarea deviaţiilor de sept, refacerea integrităţii părţilor despicate ale buzei, maxilarelor, palatului şi
vălului, etc.)