Sunteți pe pagina 1din 4

O NOUĂ FORMULĂ DE CALCUL A A NEW FORMULA FOR

CONSTANTEI DE SOLIDIFICARE COMPUTING THE CASTING


A PIESELOR TURNATE SOLIDIFICATION CONSTANT
Cristinel MORTICI*, Mirela MORTICI**
**
„Valahia” University of Târgovişte, Romania
**
„Voievodul Mircea” High School, Târgovişte, Romania

Rezumat. Este stabilită următoarea formulă pentru Abstract. It is established the following formula for
calculul constantei de solidificare: computing the solidification constant
bs πa L a s (TSme − TC ) bs πa L a s (TSme − TC )
k= , k= ,
bS a S (TSme − TC ) + bL a L (T0me − TSme ) bS a S (TSme − TC ) + bL a L (T0me − TSme )
folosind dezvoltările în serie ale funcŃiei exponenŃiale şi a using the expansions in power series of the exponential
funcŃiei erorilor. function and error function.

Cuvinte cheie: turnare, solidificare, funcŃia erorilor Key words: casting, solidification, error function

1. Introducere 1. Introduction
O problemă importantă în procesul de turnare An important problem in casting is the problem
este aceea de a găsi formule cât mai precise pentru of finding more precise formulas for computing the
calculul constantei de solidificare. solidification constant.
Constanta de solidificare are variaŃii relativ The solidification constant has large variations
mari în funcŃie de natura aliajului şi în funcŃie de in function of the alloy nature and in function of a
numeroşi alŃi factori. lot of other factors.
În lucrarea de faŃă se foloseşte relaŃia pe care o In this work it is used the relation involving the
satisface constanta de solidificare, ca o consecinŃă a solidification constant, which is a consequence of
formulelor care dau expresia analitică Stephan şi the formulas for analytic expressions Stephan and
Schwarz a câmpului de temperatură din forma de Schwarz of the temperature field from the mould. In
turnare. Este vorba de următoarea relaŃie: fact, the following relation holds:
k2 k2
− −
4⋅ a S 4⋅a L
π e e
ρL ⋅ L ⋅ k = bS ⋅ (TSme − TC ) ⋅ − bL ⋅ (T0me − TSme ) ⋅ , (1)
2  k   k 
erf   1 − erf  
2 a  2 a 
 S   L 
(de exemplu [1, 3]), unde: (e.g. [1, 3]), where:
- ρL este densitatea aliajului lichid - ρL is the liquid alloy density
- L este căldura latentă specifică aliajului - L is the specific latent heat of alloy
- bS este coeficientul de acumulare a căldurii a - bS is the heat accumulation coefficient of the
aliajului solidificat solidified alloy
- TSme este temperatura solidus a aliajului - TSme is the solidus temperature of the alloy
- TC este temperatura de contact la interfaŃă - TC is the contact temperature at the interface
- aS este coeficientul de difuzibilitate termică a - aS is the thermal diffusivity coefficient of the
aliajului solidificat solidified alloy
- bL este coeficientul de acumulare a căldurii a - bL is the heat accumulation coefficient of the
aliajului lichid liquid alloy
- T0me este temperatura iniŃială de turnare a aliajului - T0me is the initial temperature of the liquid alloy
- aL este coeficientul de difuzibilitate termică a - aL is the thermal diffusivity coefficient of the
aliajului lichid liquid alloy
Are loc mereu inegalitatea TSme ≥ TC, deşi It allways holds the inequality TSme ≥ TC, even if
acestea au valori apropiate în general. În calcule nu these values are closed each other. In calculations,
se poate considera că TSme = TC, deoarece în relaŃia we cannot consider that TSme = TC, because in the
(1) ar dispărea primul termen din membrul drept şi relation (1), the first term in the right side will
astfel rezultă relaŃia imposibilă: vanish and the result is an impossible relation:

RECENT, Vol. 9, no. 1(22), March, 2008 55


O nouă formulă de calcul a constantei de solidificare a pieselor turnate

k2

4 ⋅a L
π e
ρL ⋅ L ⋅ ⋅ k = −bL ⋅ (T0me − TSme ) ⋅ , (2)
2  k 
1 − erf  
2 a 
 L 
având în vedere că membrul stâng este pozitiv, iar taking into account that the left side is positive and
membrul drept este negativ. the right side is negative.
Deşi sunt date metode pentru calculul However, there are given other methods for
constantei de solidificare în ipoteza TSme = TC (de computing the solidification constant under the
exemplu în [2]), iar verificările practice se dovedesc hypotesis TSme = TC (e.g. [2]), but nevertheless, the
a fi în concordanŃă cu formula obŃinută, este de practical verifications are in concordance with the
preferat a stabili formule pentru calculul constantei deduced formula. Because of this, other formulas
de solidificare bazate pe considerarea cazului real la must be established for computing the solidification
care TSme > TC. constant, under the general assumption that TSme > TC.

2. Main Result
2. Rezultatul principal In order to express the solidification constant k
Pentru a exprima constanta de solidificare k din from the relation (1), the formula of power series
relaŃia (1), se utilizează formula de dezvoltare în for the exponential function will be used:
serie a funcŃiei exponenŃiale:
∞ 1
e x = ∑ ⋅ xi , x∈R , (3)
i = 0 i!
şi formula pentru funcŃia erorilor and the formula for the error function
2 ∞
(−1) i
erf ( x) = ⋅∑ ⋅ x 2i +1 , x ∈R . (4)
π i =0 i! ( 2i + 1)
π π
Prin împărŃirea relaŃiei (1) cu ρ L ⋅ L ⋅ se By dividing the relation (1) by ρ L ⋅ L ⋅ , the
2 2
obŃine result is
2
k k2
− −
4 aS 4aL
e e
k = α⋅ + β⋅ (4)
 k   k 
erf   1 − erf  
2 a  2 a 
 S   L 
În care α şi β au semnificaŃiile următoare where α şi β stand for
2b (T − TC ) 2b (T − TSme )
α = S Sme , β = − L 0me . (5)
ρLL π ρL L π
Prin înlocuirea relaŃiilor (2) şi (3) în (4) se By replacing the relations (2) and (3) in (4), the
obŃine result is
i i
∞ 1  k2  ∞1  k2 
∑ i! ⋅  − 4a 
 ∑ i! ⋅  − 4a 

i =0  S  i =0  L 
k = α⋅ +β⋅ . (6)
2i +1 2i +1
2 ∞ (−1) i  k  2 ∞ (−1)  i
k 
∑ i! (2i + 1) ⋅  

1− ∑ i! (2i + 1) ⋅  
π i =0  2 aS  π i=0  2 aL 
Având în vedere că seriile de puteri utilizate au Taking in consideration that the power series
viteza de convergenŃă foarte rapidă, acestea se pot used have fast convergence speed, these series could
aproxima cu primii doi termeni ai fiecăreia şi astfel be approximated with the first two terms of each
relaŃia (6) devine series and consequently, the relation (6) becomes

56 RECENT, Vol. 9, nr. 1(22), Martie, 2008


A New Formula for Computing the Casting Solidification Constant

k2 k2
1− 1−
4a S 4a L
k = α⋅ +β⋅ . (7)
1  1 1  1  1 1 
⋅k − ⋅k 3  1− ⋅k − ⋅k 3 

π  aS 12a S a S  
π  aL 12a L a L 
 
Prin aducere la acelaşi numitor By computing the common denominator
1  1 1   1  1 1 
⋅k 2 − ⋅ k 4  ⋅ 1 − ⋅k − ⋅ k 3  =
π  a S 12a S a S  
  π  aL 12a L a L 

(8)
 2       2  
k  1  1 1 1  k  1 1
= α 1 − ⋅ 1 − ⋅k − ⋅ k 3  + β ⋅ ⋅ 1− ⋅k − ⋅k3 .
 4a S   
π  aL  
π  4a L  a S  
   12a L a L   12a S a S 
În relaŃia anterioară, prin înmulŃirea In previous relation by factoring the
parantezelor, pentru obŃinerea unui polinom în k, expressions, in order to obtain a k polynomial, the
rezultă un polinom de gradul al 7-lea. Luând în result is a 7-th degree polynomial. Taking into
considerare că puterile de ordin superior ale lui k account that the higher powers of k are closed to
sunt comparabile cu zero, acestea pot fi ignorate din zero, the other terms could be ignored. More
relaŃie. În mod concret, dacă se ignoră puterile de precisely, if the terms containing the powers of k
ordin mai mare sau egal cu 3, atunci se obŃine, după greater than or equal to 3 are ignored, then after
înmulŃire cu π, următoarea ecuaŃie de gradul al multiplying with π, the result is the following
doilea: quadratic equation:
 1 α π  2  α β 
 + ⋅k + − k −α π = 0. (9)
 a 4a S   a a S 
 S   L
Deja termenul care conŃine k3 are coeficientul Even now, the coefficient of the term
foarte apropiat de zero, neglijabil, şi anume: containing k3 is closed to zero, practical neglijable:
 1 α α β β 
 + + − − k 3 . (10)
π a a 12 a πa 4 a πa 12 a π a 4 a πa 
 S L L L S L S S L S 
Prin utilizarea formulei de rezolvare a ecuaŃiei By using the solving formula for the quadratic
de gradul al doilea şi păstrând soluŃia pozitivă din equation and keeping the positive root of (9), the
(9) rezultă: result is:
2
 α β   α β   1 α π 
− − + − + 4α π  +
 a a   a aS   a 4aS 
 L S   L  S
k= (11)
 1 α π 
2 +
 a 4aS 
 S
sau or
 
α β   1 α π  
−  4α π  + 
aL aS   a 4a S  
 S 
k= ⋅  1+ − 1 . (12)
 1 α π    α
2

2 +  β 
 a   − 
 S
4a S 
  a a  
  L S  
Mai departe, se utilizează formula de Further, is used the following approximation
aproximare (consecinŃă a formulei lui Taylor): formula (a consequence of the Taylor formula):
1
1+ x ≈ 1 + ⋅ x (13)
2

RECENT, Vol. 9, no. 1(22), March, 2008 57


O nouă formulă de calcul a constantei de solidificare a pieselor turnate
valabilă pentru x apropiat de zero. Prin înlocuire în which is valid if x is closed to zero. By replacing in
relaŃia (12), se obŃine: the relation (12), the result is:
  1 
α β   α π  
−  4α π  + 
aL aS 1 a 4a S  
 S 
k= ⋅ ⋅ , (14)
 1 α π  2  
2

2 + 
  α − β  
 a 4 a 
S    a  
 S   L a S  
apoi după simplificări, rezultă: then we deduce, after some simplifications:
α π π
k= = .
α β 1 β 1 (15)
− − ⋅
aL aS aL α aS
Mai departe, înlocuind înapoi valorile lui α, β Further, by replacing back the values α, β from
din relaŃiile (5), rezultă the relation (5), it results that
π
k= .
1 b L (T0me − T Sme ) 1 (16)
+ ⋅
aL b S (T Sme − TC ) aS
După amplificări, formula rezultată este: After some amplifications, is obtained the
formula:
b S πa L a S (T Sme − TC )
k= . (17)
bS (T Sme − TC ) a S + b L (T0me − T Sme ) a L
În final s-a verificat corectitudinea acestei Finally, are verified this obtained formula using
formule utilizând programele MAPLE şi the programs MAPLE and MATHEMATICA. To
MATHEMATICA. Mai precis, s-au considerat be more precisely, for some particular values for the
valori particulare pentru datele iniŃiale şi s-a initial data, are computed the theoretical value for
calculat cu acestea valoarea constantei de the solidification constant k using formula (17).
solidificare k, folosind formula (17). Mai departe, Further, are replaced the obtained value for k in the
s-a înlocuit această valoare calculată în relaŃia (1) equality (1) and also replaced the considered initial
împreună cu celelalte date iniŃiale considerate, data in (1). Then are arrived at the conclusion that
pentru a vedea dacă relaŃia (1) este satisfăcută, deci the computed value k is indeed a solution of the
dacă valoarea k obŃinută din (17) este într-adevăr equation (1), where the terms of the relation (1)
soluŃie a ecuaŃiei (1). În fine, s-a ajuns la concluzia differ in all considered cases by at most 10–6.
că valoarea k satisface (1), în sensul că termenii din
(1) diferă prin cel mult 10–6.

References
1. Bratu, C., Sofroni, L., Brabie, V.: Termophysics of the pouring processes (Termofizica proceselor de turnare). Polytechnic
Institute of Bucharest, Romania, 1984 (in Romanian)
2. Ciobanu, I., MaşniŃă, M., Monescu, V.: Determination of the castings solidification constant by analytical calculation and by
computer solidification simulation. RECENT, vol. 8(2007), nr. 1(19), June 2007, p. 8-14, ISSN 1582-0246, Brasov, Romania
3. Sofroni, L., Brabie, V., Bratu, C.: Theoretical basis of pouring (Bazele teoretice ale turnării). “Didactică şi Pedagogică”
Publishing House, Bucharest, Romania, 1980 (in Romanian)
4. GhiŃă C.: Metallurgical mathematics (Matematică metalurgică). “Academiei” Publishing House, Bucharest, Romania, 1998 (in
Romanian)
5. Ciobanu, I., MaşniŃă, M., Monescu, V., Roşescu, Gh.: Comparison between the solidification time values calculated analytically
and those determined by computer solidification simulation. Metalurgia, no. 11, November, 2006, ISSN 0461-9579, p. 21-30,
Bucharest, Romania (in Romanian)

Lucrare primită în Decembrie 2007 Received in December 2007


(şi în formă revizuită în Martie 2008) (and revised form in March 2008)

58 RECENT, Vol. 9, nr. 1(22), Martie, 2008