Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Data: 23.01.2018
Clasa: a VII-a
Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”
Cadrul didactic: GarabajiuTeodor
Obiectul/ Disciplina: Geografia continentelor și oceanelor
Tema : Zonele climatice ale Eurasiei (continuare).
Tipul lecţiei : Mixtă
Subcompetenţe:
 S1. Utilizarea posterului, proiectului şi a altor metode complexe la caracterizarea particularităţilor componentelor naturii continentelor;
 S2. Argumentarea relaţiilor dintre componentele naturii;
Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
 O1. să caracterizeze zonele climatice ale Eurasie amplasînd datele generale în tabel;
 O2. să compare două regiuni climatice ale zonei temperate indicînd 3 asemanari și 3 deosebiri;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: Lucru individual cu manualul, Diagrama Venn, RAI, lectura, analiza textului, extemporal
b) Mijloace de învăţământ: manual GEOGRAFIA CONTINENTELOR ŞI OCEANELOR, cl. VII-a, harta ZONELE ȘI REGIUNILE CLIMATICE ALE EURASIEI ,
fișe de lucru, minge.
c) Forme de organizare a activităţii didactice: frontala, individuala
Strategii didactice Activitatea profesorului Activitatea elevului T’ Observaţii
Sub-
comp../ Forme de
Etapele lecţiei Metode şi
Obiect. Mijloace org. a
procedee de
oper. didactice activi.
învăţăm.
didactice

EVOCAREA

1.Moment Profesorul își pregatește 1


mijloacele didactice. Face min
organizatoric
apelul.
2.Captarea Conversaţia frontala Profesorul întreaba elevii daca Elevii își expun parerile despre 1
sunt la current cu situația statului fenomenul dat.Elevii enumera min
atenției
din SUA la moment în frigului. factorii climatogeni posibili care
Profesorul anunță ultimile știri ar fi provocat scăderea bruscă a
despre consecințele frigului. temperaturii, argumentînd logic
Intreabă elevii: care ar fi factorii opinia sa.
care au provocat acest fenomen
și de ce?
3.Evaluarea temei S2 Extemporal Fișe de Individual Anunța Extemporarul pentru Îdeplinesc sarcinile din fișa de 8
lucru tema precedent. Împarte fișele lucru min
de acasă
de lucru.

REALIZAREA SENSULUI

1.Anunțarea frontala Profesorul anunță tema nouă: Elevii notează tema nouă 2
temei noi Zonele climatice și tipurile de min
climă.
2.Anunțarea Conversatia Fișe de frontala Profesorul anunță obiectivele Elevii notează obiectivele în
obiectivelor lucru propuse pentru tema data: caiete .
operaționale 1. să caracterizăm zonele
Manual climatice ale Eurasie.
2. să comparăm două regiuni
climatice ale zonei temperate.
3.Predarea temei S1 Lectura Harta frontala Cere elivilor să enumere și să Elevii enumeră toate zonele 1
noi noteze zonele și regiunile climatice și regiunile climatice min
S2 Diagrama climatice ale Eurasiei din fig. specifice Eurasiei, notîndu-le în
Venn 2.45 caiet.
O1
Analiza Elevii studiază individual și 22m
O2 textului individual Profesorul imparte fișa de lucru: îndeplinesc tabelul și diagrama cu in
a Tabel:Zonele climatice și datele cerute.
Diagrama Venn Cere elevilor să
studieze individual si să
indeplinescă diagram și tabelul
cu date din temă.
În momentul cînd elevii
studiază, profesorul verifică
extemporalul.

REFLECŢIA

1.Consolidarea S1 RAI Minge Frontala Propune elevilor în baza temei Elevii se implică activ și în baza 6
achizițiilor noi S2 noi să aplice metoda RAI . temei noi formulează intrebari și min
O1 Profesorul incepe cu întrebarea: răspunsuri în vederea consoldării
O2 Cîte regiuni are zona temperate? noilor cunștințe.
2.Notarea Notează argumentat elevii. 2
min
3.Tema de acasă Dă sarcina 3 pag 73 pentru acasa Notează sarcinile pentru acasă 2
și explica ce trebuie de realizat. min
Propune elevilor să realizeze o
descriere a climei R. Moldova
folosind termini geografici
specifici.
D I A G R A M A N V E N N

 Regiunea temperată de vest Europei  Regiunea centrală a zonei temperate din Asia
Tabel: Zonele Climatice

Temperatura medie a
Mase de aer izotermei Amplitudinea anuala a
Numirea zonei climatice Cantitatea de pricipitații
temperaturii
Vara Iarna Ianuarie Iulie
Extemporal
Tema: Clima. Factorii climatogeni. Elementele meteorologice.

1. Caracterizați factorii principali care influențează clima Eurasiei.

2. Care sunt cauzele modificării temperaturii aerului în cursul aerului și a distribuirii neuniforme a precipitațiilor pe teritoriul Eurasiei?