Sunteți pe pagina 1din 32

in anll

anII 1981-1982 inlreaga presii preaă avlatlci


avlatlcă mondlali
mondiali a pu!Jllcal
pu~lIcal dlverle
dlverae
p 0 clee de avioane considerate
conalderate ..revolu,lonare"
revoluţionare" prln
prin solu,lIIe
aoluţme conslructlve lJl şi
economlce
eco omlce pe pe care Iele aduceau. Considerate
Conslderale avloane
avioane ale anilor 2000, aC8stea
aceslea
g' au pe planlfetele
" giseau plan,etele prolectan,llor reputaţie. Se
proiectanţilor de la firme cu 0o mare reputa,le.
ernarci
• arci prlntre
printre aceltea
acestea un avlon
avion cu geometrie varlablli
variabilă (arlpi
(aripă ce se rote,te)
roteşle)
pruentat
ezentat cltltorilor
cititorilor din tara
lira noastri de almanahul .."ŞtIInţă
$lIIn,i ,I
şi tehnlca"
tehnică" 1984.
1984-
Es!e
Eate remarcabll
remarcabil faptul
taptul ca acest avlon,
avion, atlat
atlat in st.
u dlu la NASA, fusese
studiu tUlese gindlt
gindit
-eallza!
re Izat sub formi
formă de macheti
machetă cu 0o Jumitate
Jumătate de lecol
aecol inainte de citre
către fra-
tra-
ctor ,I Nlculae Breazu din Tel,ani-Prahova.
VIctor ,1 Telşanl-Prahova.

In
in vara '<ira anului 1933, tratii fratii Victor si şi Ni- casa
casfl eu cu etaj, sistem bloc, ea ca la ora$
oraş -
culae
-uIae Breazu, din comuna T Teişan~
eiScmi, au primele din sat -, avlnd avînd pravali
prăvăli de co-
-cconstrui
struit dupa după conceptie proprie Si şi cu loniale Si şi marunti$uri
mflruntişuri la parter. Casa,
Cee ce Ie-aule-au stat la indemlna Indemînă un cărămidă, s-a darimat
din earamida, dărlmat la cutremurul
01",• lao
la' care au fixat ulterior moto- din noiembrie 1940, dar a fost refacuta
moto- dinnoiembrie refăcută
~ de la motocicleta ce 0o posedau. dupa război, numai parter si
după razboi, şi tara
fără
Incercat aparatul pe izlazul de la pravalie.
prăvălie_ A murit In 1975, la virsta de 71
Gargan,
Gorgan. afIat aflat Intre
între satele TeisaniTeişani Si Ho- . de ani, nelaslnd
şi Ho- nelăslnd urma$i.
urmaşi.
i; ajutat de vintul vîntul usar uşor ce cobora Din c1asele
clasele primare ei cunoscusera
cunoscuseră
- spre re munte pe Valea Teleajenului, pe Georgica Sttlpeanul,cel care - mai
Georgică Stllpeanul,cel
ces
esta a s-a ridicat la InlIltimea
înăltimea de 7-8 m Si şi tirziu -, - , ajuns aviator Sişi comandant aI al
a zburat
z urat mai multe zeci de metri pe di- primei escadrile de bombardament la
ec:,:a
ecţia sud-nord, dinspre rlul rîul Valea lui Braşov , faeea
Brasov, făcea adeseori zboruri spre
Dragomir
~gomir catre către marginea satului Ho- Bucureşti si
Bucure$ti şi retur $i şi care executa Intot·intot-
vilceaua La Roghina.
• I,l, spre vllceaua Roghlnă . deauna viraje repetate deasupra satelor
urajati
uraJ<lti de acest succes, au mers Olteni $i şi Teisani,
Teişani, salutlnd
salutînd parintii,
părintii, fralii
fraţii
rrunteatea mai departe si şi au conceput si şi $i
şi pe Invatatorii
învăţătorii lui, Maria Si şi Dumitru I. 1.
re~t
r e = t un a1t alt planor cu planul rabatabil, Brezeanu 1.. Aceste frumoase viraje vor
care PnTl pn'1 rotire de 90° se suprapunea fi incalzit
înc~zit imaginatia tuturor copiilor din
aeasupra pra fuzelajului, avlnd avînd astfel 0o mai satul natal, ea ca $işi pe a fratilor Victor $i şi Ni-
Ni-
rezistenta
rezIStentii la inaintare.
înaintare. Avea sa sfI de-
de- culae Breazu.
• cu multi ani mai Inainte, înainte, precurso-
precurso- Faptele locotenentului aViator Gheor-
avioanelor
CMOaneior cu geometrie variabila, variabilil, ghe Stilpeanu,
Stîlpeanu, eroieeeroice Inîn timpul luptelor
construite truile abia dupa după eel cel de-al II-lea de la Mara$e$ti
Mărăşeşti $i şi Oituz din vara anului
razboI mondial.
razbo 1917 $i şi cu realizari
realizi!iri rem area bile la co-
remarcabile
Dispunmdpurund de aparat fotografie fotografic la vre- manda primei escadrile de bombarda- bombarda-
mea aceea, acesti aceşti trap
frati ne-au Iasat Iilsat imagi- ment, au intrat In legendele satului si şi au
acesJor aparate de zburat In în trei fo- trasat nobile idealuri $i şi Indemn puter-
ografii.. In doua douil din aceste fotografii fotografri se nic pentru acei 3 (trei) consateni consflteni ur-
Yl'Oe, 'e, la sol, primul aparat luat din fata, tatii, ma$jl
maşi l ee ce .i-au urmat calea pe "drumurile
c1in
din profil; in In a treia fotografie
fot ografie eel cel a1bastre",
albastre", atra$i atraşi de aceeasi
aceeaşi chemare a
a. doilea aparat, fixat In în aer cu slrrna sirmfl zborului pe aripile vlntului. vintului.
otografiat
orografiat lateral si şi de dedesubt ca Si şi
Realizarile fratilor Victor $i
Realizările tratilor şi Niculae
:n ar fi in In zbor. Breazu se Inscriu Înscriu in In bogata aetiune
actiune de
Intrecere
întrecere cu plIsarilepăsările cerului a multor fii
Crne
Cine sint slnt aeesti
aceşti doi trap?frati? ai neamului romAnesc,românesc, care Inca Incă de la
Pnmul, Victor (cunoseut (cunoscut sub nu· Inceputurue
Inceputurîle aviatieiaviaţiei au purtat faima in-. in-
e de Neluta), născut In
Nelută) . nascut în 1902, a ur- teligentei $i şi visurilor de zbor ale romA- româ ·
I: ceJe 5
cele clase c1ase primare la scoala
şcoala din nilor de-a lungul si şi de-a latul plImintului
pflmlntului
sa cu Invatatorul
tnvăţfltorul OJ.
D.I. Brezeanu intreg.
Intreg.
( 868-1959),
868--1959}, dupfl dupa care a ajuns con-
cAtor
Ator de autobuz pe ruta Ploiesti- Ploieşti­ Mr. avoav. (r)
C pina. A urrnarit urmflrit adeseori de la vola- vola- OCTAV BREZEANU,
BREZEANU. Teipni Teişani
ma$inii
maşinii activitatea aviatica desfasu-
aviaticil desfăşu·
tA de AR.PA A.R.PA la Strejnicu si şi Clm-
Cîm- Bucure$ti,
Bucureşti, 18 ianuarie 1985
., cu tot sufletul si şi cu toatatoalil mintea
lSCoditoare,
seoditoare, fapt ce I-a
l-a condus la rea-
rea- ,1 Col. (r) C-IIn C·lln IVln ,I ,1 I.M. $I.'.n,
Şt.'ln, "Un
arillate mai inainte.
. e arMate Inainte. A trait trăit putin,
puţin, vii Impllnlt
implinit - Lt. LI. ev.
IV. Gh. Sllipeenu",
Stllp..I1U".
doar 39 de ani, murind In in 1941, laslnd
Iăslnd Edlture Mlllleri,
Edituri MIIIt.ri, 1973-
sur
gur fiu mostenitor,
moştenitor, pe lonel
Ionel V. 2 0.1
0.1_. Brezeanu,
Brez.lnu, "Blogrella
"Blogriila 'Imlllel
lamlilei
8Breazu.
eazu, tehnician la poduri $i şi sasele.
şosele. preol
preot N.
N. Stllpeenu-Ollenl",
Stllpelnu-Olllnl", ml-
AI doilea, Nieulae, Niculae, nascut
nilscut in 1904, 1904. al nUlcrl1 In pillrlrea
piltrlr.. 'Imlllei.
lamlllel.
33 Mr. IV. av. (r) O. Br.zeanu
Brez..nu (n. 11117);
1(117); .Iev
alev
ea $i şi ultimul baiat, bliiat, urmeaza
urmeazil la pllol
pilot Nlpoleon
Napoleon G. lonescu Ionescu (n_ (n. 1920,
ac~ scoala primara
şcoală primară din satul natal, morl
mort In Iccldenl accident de avlon avIon II
va\atorul
vatătorul OJ. D.l . Brezeanu. Ca si şi tra-
fra- Alexlndrll, In 1941); col. aviator
Alexlndrla, Ivillor (r)
e sau sflu i$i lşi eonstruie$te
construieşte prin 1935 0o Stanan (n. 1926).
Popescu Slellan 1926)_

AEROMODELISM 6.
6. Faur Fanel
7.
Fanal Vasile A.S
AS ... Micronlks"" - Arad
. .,Mlcronlka 2. Farka~
Farkaş Ervin
Ervi n "Explorlri
. Expl orAri " - Deva
Dev.
7. Stroe
Slroe Co nstantin
Constantin A.S. "Semaniitoarea"
"Semănătoare. " - Bucur9$tI
Bucureşti 3. Mitu
3. Milu Marian .. Melalu l" - Tirgovl~te
"Metalu Tirgo .. şt.
SENIORI 8. Cioclanu Cornel 4. l uga Daniel
4. "" Explor.ri"
ExplorAri" -- Deya
Dev.
9. AI bescu Drago~
9 Albescu Dragoş 5. Onulu OVidlu
5. Ovidiu CSTA
CSTA - SucesvaSucoav.
1. Popa Aurel
1. .."Volnla" Tg Mure~
Volnla" - Tg. Mureş 10. David Erwin
10. A.S.
A.S "Aripiie" Braşov
.. Aripii .. " - Bro$OY 6. Storocluc Loredana CSTA - SuceavaSuceav.
2. Popa Cringu ,Avia"-INCREST
,,Avla"-INCREST - Bucuresti 7. Nicoar. Nicola.
Nicolae
3.
3. Csomo Sandor .. Plastica" - Ora
Oradeade a JUNIORI a8. Isler Daniela
O.n ela ,,~'ploriri
"EXploriri"" -- beva
Dev.
4. Mangalea Cornel CSU -Galali 9.
9. Vrabie Sandu'
Sandu "Metalul" -- TIrgoyi$le
nrgovlşt.
5. Buciizar
Bucazar loan Gaz Metan" - Media~
.."Gaz 1. Hanga
Hong. Ladislau
Ladlslau jun. A.S. "Rapid" - Oradea ....S.A. - Bucure,li
5. Ioan Mediaş 10. luga Marlus
10. Martui A.S.A. Bucureşli
6. Morar Aurel .."Voinţa Tg. Mure~
Voinla " - Tg. Mureş 2. Barta Ciprian
Clprian ....
A.S 5. "Cimentul" - Turds
Turda
7. Matel
Malel V.lle
V_II. CSTT
CSTT -- Bra,oy
Br.. "" 3.
3 Rula Cristian
Crlslian "
8. lordan
Iordan Gheorjl,he
Gheor",he ,,Arlpllo" - Bra,oy
•.Arlplla" - Br.. "" 4 Brata
Brala Ale.andru Vlad A.S "Rapid" - Oradea
9.
9 Musca
Muscă Mihai ' .."Tehnofrig"
Tehnofrig" - CluJ-Napoca
Cluj·Napoca 5. David
Oavld Heino
6. Costan
Helna
Coslan lonel
Ionel
A.S. .Arlplla"·-
nArlpU.-·- Bra,oy
A.S. "Cimenlul"
Bra,ov
" Cimentul" - Turd
Turd.•
NAVOMODELISM
10. serban
Şerban Ion .."Ştiinla"
stiinla" - Pucioasa
7. Ban Raou
Raau Virgil A.S. "Rapid" - Orad.
Orad.aa SENIORI
8. Dinu
Oin'u Mi hal
Mihai A.S. Semănătoarea" - Bucure~ti
AS.•"Semanaloarea" Bucureşll
JUNIORI
9. Musca Mlhai
Mihai Rainond C.S
C.S.. "Oneşti" Gh. Gh. Dei
..Ones~" - Gh. Dej 11 Pelrache
Petrache Vasile
Velle A.S. "ICEMENERG" - Sua. Bue..
10. Stra$nei
10. Siraşnei Cristian A.S
A.S...." Micronika··
Micronika" - Arad 2. LAzArescu 10 n
Ion ....
A_5. S. ,,Aeronautica"
,...... onaullc ...
1_ Zonlea
1. Zontea Doru
Ooru CSU - Galali Galall 3. Obroham Pelru
Pel ru Club .Jlul".. Ji ul" - Pelr0$8nl
Pelr,,"nl
2. Sipos FlavIus
Flavlus "Gloria"
..Gloria" - Dej Oej 4. Suciu loan
4. Ioan A.S.
A.S. ""Lemnarul"
lIlmnarul" -- Tg. Tg. Mu
""'_...
6. Ciortan
5. Clortan Leontin Club .. Ji ul" - Petr",.nl
Petr,,"nl
3. Furzes Gyorgy .."Voinţa"
CSTT
Voinla" - Tg.Tg. Mure$
Mureş RACHETOMODELISM 6. Milu Nlcu
6. Nicu
Leantin
Club .."Oţelul"
O\llul" - G.lali
G.lall
4.
<l Boer Zollon
Zoltan CSTT --Br""" Bra,oy
7. .... 5. ICEPRON ... V - Gal-tl
5. Adronescu Cezar .."Şliinţa
Stiinla"" - Pucioasa 7. Ungureanu
Ungur•• nu Ion A.S. ICEPRONAV Galati
Petrochimistul" - Pile~ti
""Petrochimistul" SENIORI 8. Orban Helmul
Helmut ....
A.S 5...."Mecanlc"
Mecanic" - Tlml,oar.
Tlml' .....
6.
6. Porojnicu
Porolmcu Eduard Pilaşti
Arnilll CSTT - Br.. 0'1 9 Goga
9. Goga Ille
III. A.S.
A.S. ...... ron.utic.· -Sucu
•.Aeron.utic." -Sucu
7. Arn..,1 Lucian
lucian CSTT-Br"ov 1 Torodoc Dorin CSTA - SueeavaSuceava
8 Bula
Buta Mihal
MihaI CSTT - Brasov Braşov 10. Suez. GheorRha
Su.:zs GheorAh. ....
A.S. 5. " Voinls"
VOinţa" - "'r.dArad
CSTA - Bucure~ti 2. Nlcolale Petru .Metalul" - Tirgovi~le
"Melalul" T irgo vişte
9 Dan Octavian Bucuraşli 3. Kokossy Vladimir ....Exploriiri·:
Explorarl': - Deya
Dev.
10.
10 Pacozdi Levente
Levenle .." Viltorul"
Vlllorul " - Gheorgheni JUNIORI
4 Catargiu Ion
4. CSTA - SuceavaSuco ....
5. Coloere
5 Danul
Coloară Dan ul "Volnla"
"Voinl a" - Sibiu
Siblu 1 Plesch
1. P1eech suif.,
Ştoifan
6. Tutulea George "Metalul" Tirgovlşte
"Metolul" - Tirgovl$l& 2. Ciortan
clonan Crislian
CriSllan
AUTOMODELISM 7 Storoclue
Slorocluc Vasile CSTA
eSTA - Sueesv.
Suceava Vreltlu Mihal
3. Vrelllu Mi hai
8 Purcerea
PurCârea Valentin
ValenUn .Chlmla· - Buzau
..G/llmla" •4 6urche.
Surc • Dan [)an ...
....
SENIORII
SEMOR 9g Oumltru Tudoral
Oum, ru Tuoorel YoIOla - Sibiu
•VO,nl. Slbou 5
5. eo,oc..-..
Co,oc.u ,.
o -'III Petru
Pr.ru ~plor n_o..
ExOiorar - Dewa IIII C Dan
"00<1<1.1---.
011
a~II''''''''
La 31
La
nere in
31 decembrie
decembrie 1926
in construcţie
constructie este transm
o FALSA
ENIGMĂ
ENIGMA
1926 ordinul
ordin ulde
transmis
de pu· pu-
$Snt ie-
is şantie­
aURCOUp
SURCO
suportabilii in furtunile din illf.;~~-'l:tr-i~frt4i~~!sif'itttn i
Nord $1 sub bombele avlali .II
relor din Cherbourg.
re lor din Cherbourg . porturile de sud ale Maril h,,·it nri~ l ..
La 18
La 18 noiembrie 1929, 1929, SURCOUF
SURCOUF este iunie ancoreaza in
lansat, probele
lansat, probele incepind
incepind in in 1931
1931 şi $i termi-
term i- pleacs la 30 iunie in patru
nindu-se in 1935, 1935, datorită
datorita soluţsol ul iiilor
il or con-con- rilor germani; se intoarce
structive absolut noi. Turela Turela dublă dublii de 27 intra in arsenalu l de I ... a "rt.,~.~.
203 mm
203 mm in in special
special aa cerut cerut o0 punerepun ere la la (New Hampshire, S.U.A.) 'A ..!J-+-1~Ifm"';~,~.fn011kr'h "Hi '"
punct fo
punct foarte mlnulioasa, efectuată
arte minuţioasă, efectuatii de de ar-ar- naj.
1935. Calitatea
Calitatea şi $i an-
nO~le~
;' m~b~r~ie~~~~~~~~
senalul din Brest in 1935.
duranla subansamblu
duranţa subansa mblurilor rilor ies in ev evi-
i- La 5
ordinele
c. denls cu ocazia unui raid
denţă raid efectuat su sub b
a.a comanda căpitanului
comanda capitanului de de fregată
fregats Belot, Be lot,
t "'pul mon-
i mon- SURCOUF trece pe la
cind SURCOUF la Casabl
Casablanca, anca,
220 de lansat in in Cqnakry, Dakar şi
Conakry, $i retu
returr la Cherbourg.
Cherbourg.
, SURCOUF
SURCOUF a acliune
de acţiune In 1935
in 1935 probele sint terminate şi $i SUR-
SUR-
.'2
2 000 mile mari ee şi $i dis nea nea de de un COUF este
COUF este considerat
considerat ca ca pus pus la la pun punct ct
ament impresioriant
a."ent impresioriant :: 22 nuri grele
nuri grele perfect, efectuefectuind 0 croaziera
ind o croazieră in Antile
203 mm, 2 tunuri
203 mm, 2 tunuri A de 7 mm, 12 A de 7 mm, 12 tu-
tu- sub comanda căpitanului capitanului de de freg fregataată
, lanstorpile
anstorplie de de 0 mm
O mm un mic
un mic hi- hi- Derrien, iar
Derrien, iar apoi
apoi este
este ataşat
ata$at Escadrilei
Escadrilei 55
oavlon.. In
oav.on In 194 194 dupa capitularea
după capitularea submarine. cu baza la
submarine, la Brest.
Brest. .
~ral1\ei, comandant
-,ante., comandant - trecut cu cu Intre 11 martie
Intre martie şi $i 11 iu
iulie 1938 intreprinde
lie 1938 intreprinde
.aa de partea partea Forţ Fori lor Franceze Libere o croaz
croaziers de 16000 mil
i eră de 16000 mile, efectuind e, efect uind vi-
e generalului
generalului de de aulle,
au lle. SURCOUF
SURCOUF de- de- zite in
zite in Antile
Antile şi $i in
in Africa.
Africa.
venlnd .nd in in scurt
scurt timp timp un un adversar
adversar reduta-' reduta-' in 1939
in 1939 esteeste din din nou
nou in in croaz
croaziera,
i e ră, de-de-
pentru
pen flotele Axei.
tru flotele Axel. Or, Or, esteeste cel cel puţin
pulin clararea război
clararea razboiului gasindu-I in
u lui găsindu-1 in Marea Marea
Sto'prm zator ca
I 'pnn zător ca o navă care luase parte0 nava care luase parte Sargaselor, de unde
Sargaselor. de unde se ind reaptă sp rese indreapta sp re
pp de de aproape
aproape cinci cinci ani ani la la lupte
lupte grel grel ee Fort-de-France, sosind
Fort-de-France, sosind la la 44 septembrie.
septembrie.
sa d.dlspara spară cu cu echipajul
echipajul său sau de de veterani,
veterani, Participa apoi
Participă apol la la escortă
escorta dde convoaie
e convo aie in in
ira sa
il să transmită un transmita un mesaj radio,,
radio Atlantic şi
Atlantic $i sese găseşte
gase$te la la Brest
Brest pentpentru ru ca-
ca-
ira
r. să sa lase măcar macar o0 urmă, urma, mai ales ales că ca inin renaj in momentul ofensivei
renal in momentul ofensivei germane din germane din
loona
z" ă nu nu fuseseră
fusesera semnalatesemnalate su submarine
bmarine iunie 1940,
iunie 1940. Pleacă
Pleaca precipitat
precipitat din din Brest,Brest,
54 vase de suprafaţă suprafala germane. Ipoteza fiind la
fiind la unun paspas de de capturare
capturare sau sau autosa-
autosa-
leufun darii submarinu
tun dării submarinu lui crucişător cruci$ator de bordare III Blaturi
ături de aile unitiil i ale
alte unităţi ale flotei, f1otei,
c.'fe aviaţiile
c:ăt-e avialiile sau marinele aliate aliate dintr-o cu mai
cu mai puţinăputina şansă $ansa.. Soseş Sose$te te la
la
eroare oare nu nu poate
poate fifi acceptată,
acceptata, pentru pentru că ca Plymouth pe
Plymouth pe 2020 iunie
iunie şi$i este
este intern
intern at. at.
,I ueta inconfundabila şi
.. ta sa era inconfundabilă $i nimeni Rearmat in
Rearmat in octombri
octombrie 1940, merge
e 1940, merge in in
a raportat
raportat un atac impotriva impotriva unei nave Scotia pentru
Scoţia pentru antrenamentul
antrenamentu l echlpaju echlpaj ului lui
_ a,emenea
esemenea dimensiuni".
dimensluni". $i este
şi este ataşat
ata$St pe pe lingă
lings aa II-a Flot ll~
II-a Floti brita-
l ~ brita-
sa -sa stabilimstabilim adevărul
adevarul in in acest
acest caz caz de de nica de
nică de submarine,
submarine, la la Holly
Holly Loch Loch.. In In 1941
1941
arllle" in
ariIle" in mult mult pomenitul
pomenitul "Triunghi "Trlunghl i$i rei
işi reia activitatea de
a activitatea de escortor
escortor al al coco nvoa-
nvoa-
eermudetor", lasind
S.rmudelor", Iăs1nd pe cititori să apre- pe cititori sa apre- ielor din Atlantic. Munca
ielor din Atlantic. Muncă o bscură şi greu obscurii $i greu Ltd, London, 1 ..Submarines ,
aze unde poate poate duce duce goanagoana după dupa sen- sen- "Submarines
ze unde Weinfeld &
Weinfeld Nicolson, London,
& Nicolson, London, 1977 1977 ss
utonal.
ut nlll. ....Histoire
Histoire de de la la Guerre
Guerre Sous-marine'
Sous-marine" oe de
Pentru
Pentru a obline
obţine datele tehnico-tactice
tehnico-tactice Richard Humble, Humble, publicată publicata la la Editura
Editura
su bmarlnului,să
bmarinului, sa consultăm consultam anuarul anuarul Richard
le !u Elsevier
Elsevi er dindin Bruxelles
Bruxelles in 1981.
in 1981.
'a eez "Les
-.ncez ..Les Flottes
Floltes de de Combat"
Combat" ediţia edilia Prima dintre dintre acestea acestea menţ menlioneaza un
Prima ione ază un
938 pagina peglna 36: 36:
Submllrln de croaztllri lucru suplimentar: SURCOUF aa fost
lucru sup limentar: SURCOUF fost pr· po-
bmarln de croazleri mul submarin
mul submarin care care "a ..a incasat
incasat"" o0 rac racheta ~ă
SUSURCOUF RCOUF (1929) (1929) lansata .de .de pe pe un un avion,
avion, din din nefericire
nefericire de de
lansată
Oeplasament
Oepl asament = = 22 880 880 t/4t/4 304
304 tt la un avion aliat $i din fericire fare VIC-
la un avion aliat şi din fericire fără v.c·
... ngime
glme 110 m
1'0 m ti me. Toate lucrarile
time, Toate l ucrările menţionate se b. menlionate se ba-
_atm e . me 9m
9m zeaza pe ve rsiunea oficială
pe versiunea oficials,, rezultat rezullat a
zează
San\ler: Cherbourg. Pe
t.er : Cherbourg. Pe cal cala ă :: 1927.
1927. in in verdictului cu curţiirlii maritime
maritime de de la la Ph Philade·
i lade -
servlciu verdictului
.ciu:: 1934.
1934. phi a din 15
phia din 15 martie 1942.martie 1942.
p tere 77 600/3400
Pere: 600/3 400 CP. CP o La mai mai bine bine de de 40 40 de de ani ani de de la la tra
trag lca
ezii: 18110
18/10 nodurI.
noduri. La g,ca
'eza intimplare, revista
intimplare, revista br britanice
itanică ....Sunday Sunday Ti-
to ar e: 22 diesel-Sulzer
toare: diesel-Sulzer de de 3800 3800 CP, CP, 22 mes Magazine",
Magazine". in in num
numerul ei dindin 27 27 no- n(}-
mes ărul ei
toare
toar electrice de
e electrice de 11 700700 CP. CPo iembrie 1983, 1983, reia reia problema
problema sub sub un un titlu
tillu s0- $t>-
Raza de acliune: 12000 mile marine la o0 iembrie
;l.az& de acţiune: 12000 mile marine la cant: "L-eu lCutundal
cant: "L-au lCufundlll 1I1I1Iţ0 p. Surcouf?" 111111\11 pe Surcouf7
'SZ8
eza de de 10 10 noduri.
noduri. Articolul prelintă prezinta pe pe scurtscurt datele datele cu cunas-
EchlpaJ Articolul nos-
Ee pal : 150
150 oameni.
oameni. cute şi
cute $i versiunea
versiunea oficială oficiala conform conform cârN carilla
N'Tlament:
r"'ament: 22 tunur tunurii de de 203203 mm, mm, 22 tunuri tunuri SURCOUF a fost abordat la ora 22,30 in
,. aeriene
aeriene de de 3737 mm,mm, 44 mitraliere,
mitraliere, 10 10 tu-
tu- SURCOUF a fost abordat la ora 22.30 in
februarie de
februarie de către
catre nava nava de de transport
transport m m .-
rr lanstorpile
lanstorpile de de 550
550 mm,mm, 11 hidroavion.
hidroavion. tara americană
tară americana "ThomlMon ..Thompeon Lyk.", Lyk.... N:.f!I! l'I:.es'
serv alii : Intră
servatli: Intra in in categoria
categoria celor celor 33 sub- sub- cargou a fost grav avariat, avinc:
nne da de 22 800 800 tt (2 (2 845
845 tt metnce)
metrice) auton- autori- cargou a fost grav avariat, avirel
nne prova distrusă
prova distrusa.. La La citeva
citeva zeci zeci de de seCUnde
secunde
ule de articolul 7,
za e da articolul 7, aliniatul 2, din partea alinlatul 2, din partea dupa abordaj , echipajulechipajul aa aUlit auzit o0 pp..--
d upă abordaj.
•• doua doua aa Tratatului
Tratatului de de la la Londra
Londra (1930). (1930) . ternice
te explozie sub
rn i că explozie sub navă. naviL Căută Cautarile rile -. --
prezent cel
prezent cel mai mai mare mare submarin
submarin din din zona au durat
dural pină pina aa doua doua zi zi 19 februs' ee
19 februar
lo n ă au
me Şi
me $i-a terminat incercări
-a terminat incercarile printr-un
l e printr-un la ora 08,30, dar tiira nici un alt rezu '8
a d de 2 500 mile, parcurs de la Conakry la ora 08,30, dar f ără nici un alt razI.. '8
a d d e 2 500 mile, parcurs de la Conakry decit găsirea
decit gasirea unor unor pete pete de de ulei. ulel. Loc," LoCt;
• Cherbourg
Ch erbourg cu cu viteza
viteza de de 14 14 noduri.
noduri. exact al al abordajulu
abordajuluii este este 10" 10" 4a 40' la" Is • •
e<Slu ne atinsă atinsa:: 80 80 m.m. exact
e-s.une dine nordica $i 7'i1'
dine nordică şi 7f1' 30' longitudi ne ves· 30' longiludine ves-
a Deplasamentul $i
'8 Deplasamentul şi viteza au fost in- viteza au fost in- tice.,
tică
_ eatecate la la suprafaţă
suprafata şi $i in
in imersiune"
imersiune" in conticontinuare sint pentru
pentru prima prima da da:.a
in nuare sint
5a m
sa menlionam
enţionăm că ca SURCOUF
SURCOUF era era in in publicate evenimente
publicate evenimente de de la la bordbordul ul ssuO- t>-
IICB moment
BCe moment cel eel mai mai meremare submarin
submarin din din mari nulu i, ce nu au fost cunoscute dd ~
marinului, ce nu au lost cunoscute,
me dar
f!'e dar nu nu ş$1i cel cel mai mai maremare submarin submarin motive lesne
. motive lesne de de inleles,
inleles, după dupa cum cum vO"- o
zat in
zaI in cel
eel de-al
de-a I doilea
doilea răzb razboi mondial,
oi mondial, vedes.
vedea,
aces!
cest titlu tltlu revenind
revenind tipulu tipulu ii japon
japonez ez II 400,
400, Dupe SOSirea
După SOSirea acestuia acestuia in in Marea
Marea B Brr'a- a-
un deplasament de 5223/6560 t.t.
un deplasament de 5 223/6 560 nie pentru
nie pentru aa continua cont inua lupta lupta impo impo·'. r 8
uzeul Marinel
uzeul Marinei Franceze Franceze din din ParisParis fasci$tilor, este imediat
fasciştilor, este imediat trimis la Da e trimis la Da e"-
ed len teaza ă şi $i comercializează
comercializeaza o0 broşură bro$ura port. Două
port. Douii săptăpsiiptapmini m ini mai mai tirziu tirziu aau cc
car',nind notila
ca '"ind notiţa istorică a acestui sub- istorics a acestui sub- douB
do grave incidente:
uă grave incidente:
a' n.
a. n. aalsturi
lătur i de de notiţa
notita tehnică
tehnics şi $i planu-
planu- -- Pe Pe 33 iulie
iulie la la ora
ora 33 p.m p.m.. o0 echipă
ech ipa ·"ar. -
ee const
const ructive.
ructive. Datele Datele teh teh ninicece sintsint mai mai mata britanica
mată britanicB in incearca
cearcă să sa preiapreia co co :'0-
II 'ilIe ş$ii precizează,
-::!:!e!al,ale precizeaza, intre intre altele, altele, că ca lui subm
lui submarinului. Incidentul se
arlnuJui. Incidentul se te''''
te
~ e e 10 10 tuburi
tuburi lanstorpile
lal1storpile sint sint de de diverse
diverse cu impuşcar
impu$carea a 44 membri
membri al ai ech.pe
echlpe ~ •
cu ea a
PUrl dupa cum
r dupa cum urmează:
urmeazs: 44 tuburi tuburi fixe fixe de de .. aborda)'
abordaj' britanice britanice şi $i injungh
injunghierea ierea .. "
-550 - mm mm in in prova,
prova, 22 grupuri
grupuri de de cite cite 33 tu- tu- ofilerr francez
ofiţe francez..
orientabile de
rP onenlabile de 400400 mm,mm, stocu stocull de de tor-
tor- -- in in aceeaşi
aceea$i zi, zi, Înin cursul dupa-a- e-
e la bord fiind de 14
e a bord fiind de 14 torp ile de 550 mm torpile de 550 mm zii , la
zii, la Mers-el·Kebir,
Mers-el-Kebir, bază baze navală navalii "a 'SI!!--
$ 8 8 de 400 mm.
e 400 mm . Echipejul
Echipajul menţionat
mentionat aici aici ceza din
ceză din Algeria,
Algeria, flota f10ta britanică
britanicii someaz so eaza
es ee cel eel dindin urmăurma şi$i se se compunea
compunea din din :: 88 navele din
navele din radăradii să sa ii sese alăture
ahiture sau sau sa sa ~e se
'Sf! 5 mai$tri militari clasa
e' 5 m aiştrl mil itari clasa 1, 21 maiştri I, 21 mai$tri predea şi
predea $i deschid
deschid focul. focul. Mo Morr 11 300 300 ce
contramal
co $tri,, 85
tram a l ştri 85 subofiţeri
subofileri şi $i marinari,
marinari, marinari francezi
marinari francezi şi $i sint sint distruse
distruse ~ il) a
eel un
_ total de
n total de 119,119, plusplus comandantul.
comandantul. millie
multe nave. nave.
at8. un
lati un extras
extras din din notita
not ita sa sa istorică
istorics:: $ocul acestor
Şocul acestor două doua even evenimente
im ente aa los: fos'
Ce de-al
Ce de-al treilea
treilea SURCOUFSURCOUF (a (a treia
treia paralizant pentru
paralizant pentru echipajul
echipajul subms- submar n
ava'ti cu acest nume) este un submerin.o
cu acest nume) este un submarin $i numai 14 din 150
şi numai 14 din 150 vor să continue bpta vor sa contm e I ota
ce8!ta navs remarcabila
ce ta nava rem a rcabilă marchează un marcheazs un in Marea
in Marea Britarjie.
Sritanie. Ceila Ceilallţili au au saba sabot •
eentt Important
important In in evolu
evolulia submari-
ţi a submari· echipamentele şi
echipamentele $i auau distrus
distrus piese plese '" IT' (-
or tante de
tante de pe pe submarin
submarino Bri Britanicli
taniCII ·a -au
922. Franta a oferit spre studiu teh- terna! inlr-Un lagar
ternat intr-un lagăr de prizon.erl d de prizonleri dl.
or de a Departamentul COrt- verpool şi$i au
verpool au lormat
format un un nou nou ech'p echlpa ::-
a ale o temă da ceJcetate marinari
marin ari franfrancezi
cezi a, al forţelo.
tOrielo, genBf" genera ~ w

de are de Gaulle
de Gaulle A A rămas
ramas la la ba.d
bord 'rt -n ca ca 'ta1el e oe e
secund
secu d coma"dan camandantul Lou s
Lou s B ars" B a 50- :...a
bard 5'"
bord sOn .---:b81~a'_
li s nta c
.,..
a~ "ca $ aT cr.
"'cere· sa.
Să • _ aa
aco 0o
aeo
- So\la Sol,a $. ,ca Ica fostUIUI
tost ,.. eomandant
comandao~ a
submarinulUl
submac "ulu, au intimplOat ;n 'mpIOat refuzul
rafuzul oli-
Clalillitil
Clalltilţllor or franc
francezeeze in elucidarea
elu cid area sltua-sllua-
lţiei
ie, $1,ş i. mai
mal mu lt, au prl
mult. mlt tot ltel
prrmit elul
ul de scri-
sori $i şi lIilite
vizite "in
"in lipss"
lipsă" la
l a domiciliu,
domiciliu . ultima
scr
scriisoare găsită in lala
soare gssita faţa u$ii
uşi i stab ilind cs: că :
"nu existaex i stă documente
docu mente in in acest aparta-
men!.
ment. Ele sint bine puse la past rare in
păstrare În
S.U.A."
S.U.A." .
Iată $1
lats ş i concluzia articolului
art icolul u i:: "Se
.. Se pare
c ă cercurile oliciale
cs oficiale de peambele
pe ambele pSl'\i părţ i
ale Canalului au inca Înc ă motive serioase de
a nu dori dori elucidarea
elu cidarea misterului".
misterului ".
:;;i
Ş i a$aaş a am ajuns
aj uns de la la OZN-uri
OZN- uri la 0o pro-
ble m ă politics
blems po litică din cursul celui cel ui de-a
de-alI doi-
do i-
lea razboi răz boi mo ndial. dar, indiferent
mondial . dar. Indiferent de

------::~~~~~~1_:_-~..:----rt=~~i:~;~:~
concluzii, SURCO UF rămîne un subma-
rin cu performanţe tehnice deoseblte.
cu performanle deosebite. _
concluzi i, SURCOUF ramine un subma- __

CRISTIAN CRAclUNOIU
-p
-fu !..
T
Planul pe
Planul pe care
care vi-I
vi-I prezentăm
prezentam in in
acest numar
acest numar esteeste o0 rsntate
raritate,. deoa-
deoa-
rece este
rece este foarte dlficil să
foarte dificil gase~tl
sa găse in
ti in
noastre un
zilele noastre un plan
plan original
original (de(de
~antier) al
şantier) al unei
unel nave
nave din din epoca
epoca de de
tranzltie de
tranziţie de la
la vele
vele lala abur,
abur, respectiv
respectiv
mijlocul secolulu
mijlocul secoluluii trecut
trecut Aceste
Aceste
planuri au
planun au mai
mai fost
fost prezentate
prezentate de de
catre rev
către revistele
istele Das Logbuch 111
Das Logbuch 11111972
/ 1972
~i Model
şi Model Werft
Wert! dindin aprilie
aprilie 1983.
1983, in insa

fiecare aa prezentat-o intr-o maniera
prezentat-o Într-o maniera
incompletă
incompleta., Ne Ne revine noua noua place-
place-
rea de
rea de aa oferi no~tri pla-
cititorilor noştri
oferi Cititorilor pla-
nurile complete
nurile complete ale ale acestei
acestei fregate
ce ar
ce ar putea
putea deveni
deveni un un model
model perfect
perfect
clasa C4-mintatun
pentru clasa C4-miniaturi
ELlSAB.ETH era
ELlSAB,ETH era o0 construcţie
constructie din din
lemn, cu
lemn, cu urmatoarele caracteristicI
caracteristici
principale:: deplasamentul
principale deplasamentul 2912 2912 tt
lunglmea max
lungimea maxima 79,30 m.
i mă 79.30 m. ilar lun
ar lun
gimea intre
gimea perpendiculare 7711.,50
intre perpendiculare 50
Latimea ma)(imă
Lâţimea maxima atingea
atingea 13.20
13,20 m m.
pescajul maxim
pescajul maxim 6,206,20 m. Viteza
Viteza
xima cu
'(ima cu motorul
motorul 10 in funCI
functiune
Jne
noduri, iariar viteza
vlteza maxim
maxima3
motor şi ~i vele
vele aa fost
fost dde 1414
torul avea o0 putere
orui avea putere
CPo
CP.
Corpul fregatel
Corpul fregatel era
era piturat
pituratnegru
negru
deasupralimel
deasupra plutireŞI~icaptuşlt
linieidedeplutire captu$lt
cucu placI
placi dedecupru
cuprusub subapă
apa.linta
Liniacece
une(lte sabordurlle
uneşte sabordurile era era alba,
alba, capa-
capa-
celefiind
cele fimdnegre exteriorsi~Iroşii
negrelalaextenor ro~iilala
interior. Puntea
interior. Punteaera eradin
dinlemn
lemnnatur,
natur,
iar bordaJUi
iar bordajul era era vopsit
vopsit inin roşu
rO(lU pepe
parteaInterioara
partea mterioara.

CRISTI AA t: G
CRISTI
CRISTIAN
CRIST/AN CRcn
90 100 ill}

--- --- ------ i-- ------ --- - ------ _._-

''''~ -~----

odelism - -
odelism Supliment Tehn
Supliment ium
Tehnium
J3

--}:r-- -- -,r
incheiere a primului
pă incheierea primul ui război razboi Kolben-Dan·~k" ("Skoda")
Kolben-Dan~k" ("Skoda") aaratin- rătin­
d aJ -- ci cindnd pe pe cim cimpu purilerile de de du-se dispuse
du-se dispuse să sa livreze
livreze utilajul utilajul pen- pen-
~ta ~ i fă facusera
c u seră aaparit p a riţiia a cu cu succes
succes tru echiparea
tru echiparea unei unei secţii sectii destinate destinate
-e ee tancuri tancu ri -, - , cercetă
cercetarile ri le iin n do-do- asamblarii de
asamblării de tancuri
tancuri si ~i autobiin-
autoblin-
.l pe perfectionari
rfecţionăriii blindatelor blindatelor au au date. Militarii
date. Militarii româniromani -' - care care apre- apre-
nuat în i n ritm ritm susţinut.
sustinut. ciau că
ciau ca "Soluţia
"Sol utia cehoslovacă
cehoslovaca pre- pre-
A apăru aparutt noi tipuri tipuri de de tancuri
tancuri:: zi ntă
zi nta citeva
cUeva caracteristici
caracteristici care care sint sint
~'b 'bii, lansatoare de
ii, lansatoare de gaze gaze de de llupta,
u ptă, atitea calităţi
tot atîtea
tot calitati :: bunăbuna protecţie,
protect ie, ar- ar-
• uuncatoare
cătoare de de flăcări,
flacari, antiaeriene,
antiaeriene, mament puternic
mament puternic şi ~I o 0 maremare mobili- mobili-
anc, radiotelegrafice,
snc, radiotelegrafice, portpo- port po- tate. Protecţ
tate. Protectiia carelor cehoslovace
a carelor cehoslovace
u cura\itoare
curăţi toare de de mine,
mine, produseproduse în in i~i datorează
işi datoreaza calitateacalitatea elaborării elaborarii oţe­ ote-
ng lia, a, FFra ranţa,nta, S.U.A., S.U.A. , U.R.S.S., U.R.S.S., lurilor şi
lurilor ~i sistemelor
sistemelor de de tratare
tratare ter- ter-
~errnania nia,, Italia,Itali a, Cehoslovacia
Cehoslovaci a şi :;;i mica aa feţei
mică fetei expuse
expuse loviturilor loviturilor (ce- (ce-
onia. Noile Noile maşini ma:;;ini de de luptă
lupta aveau aveau men@re)" -- au
mentilre)" au optatoptat pentru pentru mode- mode-
carele Ie mai mai puternice,
puternice, folosind folosind lui "Skoda
lul "Skoda R-2", R-2" , un un tip tip perfecţionat,
perfectionat,
carburant benzina,
t carburant benzina, dar dar şi ~i mo- mo- realizat În
realizat in 1935,
1935, al al tancului
tancului "T "T-11"
-11"
blindaj mai
na, blindaj mai rezistent,
rezistent, şenile :;;enile (10,5 t)t) creat
(10,5 creat În in 1930.1930. EI EI aa intratintrat În in
ionate, care
rl ecţ ionate, care au au contribuit
contribuit la la productie in 1936
producţie în 1936 şi a început să fie~i a inceput sa fie
I ri rea r'ezistenţei (ezistentei de de rulare rulare la la livrat armatei
livrat armatei cehoslovace
cehoslovace in in 1937.
1937.
'pes e 33 000 000 km, km , la la creşterea
cre:;;terea vitezei, vitezei, Echipa de
Echipa sp~ciali~ti militari
de sp~cialişti militari tri- tri-
ă rl r ea a demarajului
de marajului şi :;;i frînările
frinarile misă
misa la la uzinele
uzinele "Skoda" "Skoda" pentru pentru aur a ur·· ..
Totodata, s-a
Jşt e . Totodată, s-a îmbunătăţit
imbunatatit şi :;;i mări
mari livrarea
livrarea comenzii
comenzii aa cerut, cerut, după dUps
s em ul de de direcţie
directie prin prin folosirea
folosirea Încercăril
incercarile e de de rigoare,
rigoare, o0 serie serie de de
rn enzilor lor pneumatice
pneumatice şi :;;i frînelor
frinelor modificări.
modificari. Conform Conform observaţiilor observatiilor ei ei
draul ice. ice. Suspensia
Suspensia aa cunoscut cunoscut studiul şi
-- studiul ~i experimentările
experimentarile au au du- du-
ifficari notabile: s-a
ic ă ri notabile: s-a mărit
marit diame- diame- rat aproape
rat aproape jumătate jumatate de de an an --,, ex- ex-
.. ggaletilor
a l eţilor de de rulare
rulare --.::. o0 noutate noutate . prim ate prin
primate vocea căpi
prin vocea tanului Con-
capitanului Con-
acest sens
acest sens se se datorează
datoreaza america- america- stantinn Ghiulai,
stanti Ghiu lai, responsabilul
responsabilul tehnic tehnic
or iinn construcţia
or constructia tancului tancului "Cris- "Cris- alal comisiei
com isiei române,romane, atenţia atentia aa fost fost în- in-
e - , iar iar pentru
pentru ridicarea ridicarea vitezei vitezei şi :;;i dreptată
dreptata înde.os indeos.ebi ..ebi sprespre perfecţ perfectiiona- ona­
c. 'Tlinuarea
inuarea zgomotului zgomotu lui s-a s-a aplicataplicat rea motorulUl.
rea motorului. In In cooperare
cooperare cu cu spe-
spe-
peste ggaleti a leţ i un un bandajbandaj de de cauciuc.
cauciuc. cial i ~ttii
cialiş ii uzinei
uzinei motorul
motorul tanculu tanculuii aa cu- cu-
Alte!te îmbu n ătăţiri s-au
i mbunaJa\iri s-au opritoprit asupra asupra noscut o0 serie
noscut serie de de mod modificari
i f i cări prin pri n
oarelor pri
I zoarelor prin montarea un?r
n . montarea unor stra,- stro- care se
care se ur urmarea
m ă rea să sa dea dea un un randa-
randa-
csco ape, eplscoape., episcoape, penscoape periscoape ment mai
ment mai bun bun .in.in condiţiile
condi\iile climat climatice ice
I geamuri .din
geamuri .din sticlăsticla incasabil
incasabila, ă, ale României.
ale Roman iei. In In ce ce au au co constatnstat ele7 ele7
care au au spo sporit rit ggradul
radul de de protejare
protejare aa Pentru
Pent ru aa se se putea
putea folosi folosi benzina benzina de de
pajelor (in
"pajelor (in primul
primul ră razboi
zboi mon- mon- 6060 ca, CO, fo follosita
osită de de armata
armata rom romana,
ân ă ,
a multe multe din din pierderile
pierderile umane umane ale ale raportull de
raportu de comprimare
comprimare al al cil cilindri
indrilor lor
cestei noi arme arme s-au datorat datorat lovitu- lovitu- fost micş
aa fost miqorat orat de de la la 66 la 5,75. Sc
la 5,75. Sca- ă­
o primite Imite prin vizoarele vizoarele deschise) deschise).. derea puterii
derea puterii motorului
motorului Cu cu 20 20 CP CP re- re-
a e aceste perfecţionări perfectionari au au făcut facut zultata
zu l tată din din această
aceasta modificare
modificare aa fost fost
t ancul să
tancul sa devinădevina o0 maşin ma:;; ina ă de de compensată
compensata de de repro reproiectarea
iectarea arbo- arbo-
ppta ă rap rapida, idă, cu cu un un armament
armament puter- puter- relui cu
relui cu came
cam e care care aa redat redat motoruluimotorului
ec. capabil
capabila ă să desfa~o~re acţ
sa desfăşoşre ac\iunii uni puterea iniţială.
puterea initiala. A A maimai fost fost îmbună­
imbuna-
upta pe o0 rază
.lptă raza mare. In In 19371937 110- 0- tăţit sistemul de
tatit sistemul de răc racirei re a a motorului,
motorului,
'.:nent-colonelul Radu Davidescu, Radu Davidescu, aa lagărului
lagarului arborelui
arborelui cotit cotit şi si sistemul
sistemul
edind pentru pentru sporirea sporirea numărului numarului dede răcire
racire aa uleiului,
uleiului, ultima ultima perfecţio­ perfectio-
blindate în
de blindate in armat
armata a română,
romana, aj ajun-
un- nare realizîndu-se
nare realizindu-se prin prin cuplarea
cuplarea su- su-
ea ,a concluzia că
a concluzia ca tancul
tancul devenise devenise plpliimentara
mentară a a două
doua sisteme sisteme -- de de
ui?or
ma uş or de condus, rapid, mobi l,,
de condus, rapid, mobil conceptie originală
concepţie originala -, -, care care contri-contri-
ernic armat" armat",, cu cu o0 "bună"buna suspen- suspen- buiau la
buiau la diminuarea
diminuarea temperaturii temperaturii cu cu
. alte avantajeavantaje decurgeau decurgeau din din 20° C.
20° C. A A mai
mai fostfost studiată
studiata diagrama diagrama
a tul că era mai "bine amenaj at în
ca era mai "bine amenajat in dede distribuţie
distribu\ie aa carburantului carburantului şi si
erior, ventil ventilat at -- uneori uneori electric electric la la av~msul
aVl'lnsul la la aprindere.
aprindere.
ca ele grele -, -, unele unele se se Înch inchid id er-er- total , datorită
In total,
In datorita studiilor
studiilor comisiei comisiei
etic impotriva
imnntrilJ:l gazelor, gazelor, pot pot naviganaviga romane, tan
române, tanculcul "Skoda
"Skoda R-2" R-2" destinat
destinat
In ceaţ ă şi :;;i fum
fum,, dispundispun de de ra.diradiote- ote- României
Romaniei aa cunoscut cunoscut aproximativ aproximativ 60 60
'afie sau sau telefonie".
telefonie". de corecturi ş~i i îmbunătăţiri
de corecturi imbunatatiri,, perfec- perfec-
"'portanţ rtanta a tancurilor
tancurilor nu nu aa mai mai ţionări
tionari care care aU fost însuşite
au fost insusite de de fabri-
fabri-
.lt fiIi contestată.
contestata. Toţi Toti autorii
autorii mili- mili- canţi
can\i şi, si, ulterior,
ulterior, aplicate aplicate în in con-con-
a'ăta
ratau u importanţa
importanta lui lui . În in luptalupta strucţia
structia blindatelor
blindatelor livrate livrate armatei armatei
h!,'''''''V''
e sivel .. DiscuţiileDiscutiile se se duceau
duceau asu- asu- cehoslovace.
cehoslovace.
a mod ului ui lui lui de de- folosire.
folosire. Genera- Genera- Da!ele tehnice
Dajele tehnice generale generale ale ale tancu-
tancu-
to",ti" nno şi
Estienne ~i colonelul Charles Charles de de lui ""Skoda
lui Skoda R-2", R-2" , introdus
introdus in in fabrica-
fabrica-
le În in Franţa,
Franta, colonelulcolonelul Heinz Heinz ţie
tie În i n aa douadoua parte parte aa anului anului 1937, 1937,
erlan·an,, În in Germania,
Germania, erau erau pentru pentru erau urmă
erau toarele : lungimea
urmatoarele: lungimea 55 m; m; lă­la-
~s 'ea masivă masiva aa tancurilor tancurilor În in coo-coo- ţimea
timea 2,15 2,15 m; m; iinaltimea
nălţimea 2,25; 2,25; greuta-
greuta-
are cu cu aviaţia:
avia\ia: Mari Mari unităţi
unitati şi :;;i uni-
uni- tea
tea (echipat
(echipat de de luptă)
lupta) 11 11 t;t; grosimea
grosimea
b Indate
Indate au au luat luat fiinţă
fiinta in in Franţa,
Franta, blindajului
blindajului varia varia intre intre 25 25 mm mm (partea(partea
9 la. a. Germania,
Germania, U.R.S.S., U.R.S.S., Italia. Italia. din faţă
din tancului şi
fata aa tancului si turelei),
turelei), 16 16 mm mm
armata română,
armata roma na, <;Ieşi oe:;;i existau
existau (spatele
(spatele turelei turelei şi si părţile
partile laterale) laterale) şi si
aUşt
alistii ca ca col. col. G. G. Vizante,
Vizante, It-col. It.-col. 12 mm
12 mm (Ia (Ia pantele
pantele inclinate inclinate peste peste
ItZU, care
VltzU, care cereau cereau crearea crearea unor unor 300); motorul
30"); motorul cu cu benzină,
benzina , in i n 4Jimpi,
4 Jimpi,
unităţi
unitati de blindate, totuşi
de blindate, totu~i Ma- Ma- cu răcire
cu racire cu cu apă,
apa, era era de de tip tip "Skoda
"Skoda
e StatStat Major Major român roman nu nu aa acceptat
acceptat T-11",
T-11", cu cu o0 putere
putere de de 120 120 CP, CP, dez-dez-
It aceastaaceasta decît decit in i n preajma
preajma ce- ce- voltată
voltata de de cei cei 66 cilindri
cilin dri in in linieli nie cu cu o0
de-alI doilea doilea razboi razboi mondial.mondial. Din Di n capacitate
capacitate de de 6700
6700 cm cm33,, la la 11 800 800 ro- ro-
ă cauzăcauza şi ~i dotarea
dotarea s-a s-a subor-
subor- taţil/min;
tatii/min; pentru pentru manevrarea
manevrarea moto- moto-
a concepliei
"nn""n!t;,,; conducerii conducerii militare militare rului, conducătorul
rului, conducatorul dispunea dispunea de de 66
"""'''''''n''· subordonarea batalioanelor
â e subordonarea batalioanelor viteze
viteze mers inainte şi
mers inainte si 66 viteze
viteze mers mers
ncurin diviziilor divizillor de de infanterie,
infanteri e, înapoi;
inapoi; comenzile
comenzile tancului tancului erau erau pne- pne-
c-te un regim
cite regiment ent pentrupentru fie- fie- umatice;
umatice; suspensia suspensia era era pe pe arcuriarcuri
armată.
armata. foaie; armamentul
foaie: armamentu'l se se compunea
co mpun ea
..,r."",,,,p
arece tancurile tancurile Renault Renault FT-17 FT-17 -dintr-un
dintr-un tun tun "Skoda"
,,$koda" de de calibrulcalibrul
nn ratea e In In dotarea
dotarea armatei armatei române romane 37,2
37,2 mm mm şi si ~~ mitraliere
mitraliere "ZB" "Z8" de de cali-
cali-
8an II 1919 1919 -- aveau aveau o0 concepţie conceptie orul
brul 7,92 7,92 mm mm (una (una montată
montata in in turelă,
turela ,
că depaş depasita, ă. În in 1935
1935 Ministerul
Ministerul cealaltă
cealalta alături alaturi de de conductor);
conductor); re- re-
ăzbo de de la Bucure:;;ti aa luat
la Bucureşti luat ho- ho- zerva
zerva de de muniţii
munitii era era formată
formata din din 78 78
să le e inlocuiasca
inlocuiasca cu cu maşini
ma:;;ini proiectile de
proiectile tun Şsi 22 5550 cartuşe
de tun cartuse de de
După o Ince incercare care nereuşită
nereuslta de de aa mitralieră
mitraliera. Performan Performan\ele ele sale sale erau: erau:
n co co tract ract cu cu uzinele
uzinele de de oo vitezalteză de de O km km/n pe e căIle
caile ru fere
rutiere
dl area
rea B 8 tan a ie e s-a s-a apela
apela Şi?l in i tjur de de 55 m m in cimp; cimp; trecea trecea
e ce ce 05 ovace es l ' anceze ceze ae nri co 0 ad ad- ee Oee 80 80 cm, efT'
an ee l e e 22 o0 staco
staco ee
care de p ca ac e ~-
carac:te za
u o -nzes
ul
ta e de
tate
n.zes aare
de tiP
IP ee ec
ca r d '.
e ca a on-
erev Z<.lr e Sf deci
nerevlZ
0..-
-........../
"-.../
ca za
ca ca !lor e ectuate
za mod rfleanlor ectuate cu nevonevo de reparaI
reparat [[ ...)). cu totutotul
esta i
esta ollor fr pere
c.do pere. livrarile
Ivranle pen- inferioare ca blindajblindaj, armament.
armament, vi- vi- ....E
r ar a a română roman a au intimat intirziat destuldestul tezii şi
teză ~i fără
fara transmisiuni radio, in w
oe I in
1. in noiembrie 1937 se ra-
oorta conducerii militare româneşti romane~ti
comparatie cu carele
comparaţie
Pantera şi
carele inamice Tigru ,
~i Tigru Royal"
Royal" cu care re-
...i5«
i5
>-
til
porta v>
o0
~aterialul [~
ca n :aterialul [~koda)
odal R 2 se află afla in confruntat in luptele
gimentul s-a confruntat luptele de u

!JjJ@
cu rss de solutionare
solulionare a litig litig iiiilor teh-
lor teh- pe Morava pentru
pe pentru cucerirea 10calită­
local ita- z
;;:;
Ice.
ce Se Se fac fac experimente asupra ţilor
tilor Hohenruppesdofi,
Hohenruppesdorf, Srik, Srik, Mistel-
Mistel- ....
z
>=
ototipurilor, in curs de fabricare, a
ot01lpurilor, Tzisterdorf ş~ ii Aibestal din
bach, Tzisterdorf din ;! ;> ~
v> V>
d erselor organe. Nici unul din ele Dupa acesţ~
aceste confruntări
confruntari ozU0
Z
Austria. După
u este montat. Qin Oin comanda făcuţă facu!a doar un
doar un singur tanc "Skoda.. ~koda R-2"
R-2" s-a u
.;
doar 15 care
doar care se găsescgasesc in in ţară".
tara". In mai aflat in stare de funcţionare
afiat În functionare de-de- -EoC
anul 1938
anul 1938 şi ~i primele
primele luni ale anului oarece, după dupa cum reieşeare i ~ea din ace-ace-
Cehoslovacia a fost
939 - Cehoslovacia fost ocupată
ocupata la~i document, tancurile avariate
Iaşi avariate "nu z
zw
uJ
de trupele
-::le trupel e germane
germane in martie 1939 1939 s-au mai mai putut repara
repara din din lipsa to- V>
v>
ww
-
-, com anda
coman da insăinsa aa fo,Şt fo§t onorată.
onorata. tala aa pieselor de schimb".
tală schimb". Acest lu- lu- o0
OiJupa acest an, uzinele "Skoda",
pa acest .. Skoda", sub sub cru a avut insă insa o0 importanţă
importanla minoră
minora

..
co ducere germană germana,, au continuat continual ultimele zile de război,
in ultimele razboi, pină
pina

sub
os
oductia tipului "R-2"
' rodus in
denumirea
b denum
.. R-2" care
in dotareavVehrmacht-ului
dotarea iNehrmacht-ului
"Pzkpfw 35"
irea "PZkpfw
inarmata Divizia 6 blindată
S1 inarmată
care a fost

35".. Cu el a
blindata ger- ger-
atunci Regimentul 2 care
atunci
evidentiindu-se În
evidenţiindu-se
ca factor decisiv În
ca
siunilor trupelor române,
care de luptă
i n repetate rinduri
in indeplinirea
lupta

indeplinirea mi-
romane, la materia-
mi-
materia-
@ll@
(f/JJl@ ~
aa'll!ă care
care aa folosit tancurile planurilor de
lizarea planurilor de comandament,
comandament, :g.
ce oslovace la
ce la luptele pentru ocu- aducindu-~ii contribuţia
aducindu-ş contri butia la la infringe-
parea Franţei
parea Frantei din din 19dQ. 1940. Germanii rea Germaniei
rea Germaniei naziste in cel cel de-al
e-au uHli utili~t
~t pină pina in 1942 cind cind pe doilea război
doilea razboi mondial.
mondial.
!?aslurile
aSlurile "Skoda "Skoda R-2" au montat montat tu- tu-
unur de calibru calibru mare, mare, transformin- BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
au-Ie
du- e in autotunuri.
Tn 19dQ
in 19AO armata română romana dispunea Arhiva Ministerului Apărării
Arhiva Apiirarii Naţio-
Nal io- ·
de 126 ,,~koda R-2" , număr
126 ,,~koda numar redus redus nale, 10ndfond 948, dosar nr. nr. 893.
893.
daca se se aveau in vedere necesităţile necesitatile Cartier, Raymond, La
Raymond, La seconde
seconde
ee Ci(in 1939 Ministerul de Război Riizboi pre- pre- guerre mondiale.
guerre mondlale. Paris. 1965.
co Iza za sa sa achiziţioneze
achizitioneze inca inca 382 382 Davidescu, Lt.-colonel Radu, Carul Carul
ancuricuri de acest tip tip insăinsa evenimen-
evenimen- de luptă
lupts şi :1;1 meeanizarea
mecanlzarea In in armatele
e e militare şi ~i politice ~u ~u impiedicat moderne. Problema
moderne, Problema noastră,
noastra, Bucu- Bucu-
rea Izarea
rea Izarea proiectului)
proiectului).. In paralel paralel au au re~ti 119371.
reşti /19371. Eimannsberger, Răz­ Riiz-
aal fost impgrtate 76 tanch tanchete ete bolul carelor
boiul carelor de de luptă, Bucure~ti,
lu ptii , Bucureşti,
Skoda oda A-1" f¥1" (C.K.D. Praha) Praha) -- de de 1937.
3 8 t. tiP
38 tip folosit
folosit pentru recunoa~teri,
pentru recunoaşteri, Gaulle, Col. Charles Charles de, Vers Vers I'ar-
I'ar-
•'narmat rmat cu cu 22 mitraliere -- şi ~i 75 tan- tan- mee de
mee de m~tier,
metier, Paris,
Paris, 1935.1935.
cu
CUrl franceze ....Renault-35".Renault-35", de de 10 t,t, Ghiula i, Colonel (r)
Ghiulai, (r) ing. Constantin,
Constantin,
asoci ere d~
asociere d~ tipuri
tipuri,, despre
despre care care se Contribu,ia Inginerilor români
Contrlbu'la romini la la do-
rem
e arca ,.Intre sistemul francez şi
arca:: "Intre ~i tarea armatei
armatel cu tehnică
tehnlci de tancuri tancurl
ce
eel cehoslcehosl ovac există exista o mare apro-
0 mare apro- :l;i automobile
şi automobile intre primul prlmul ,I al doi-
şi al doi-
ere: carele
ere' carele lor noi noi de luptă lupta sint sint lea război
lea razbol mondial,
mondlal, in in "Buletinul
"Buletinul
ne protejate ş~ii puternic
e protejate puternic armate. arm ate. tehnicii de de tancuri şi ~i auto" , nr.
Armamentul
mamentul anticar anti c ar al adversarului 3/ 1968.
3/1968.
comu n, Germania,
CO'11u Germanfa, impune soluţii solutii Guderian, Oberst Oberst Heinz, Achtung Achtung
asemanatoare"
asemănăto are" . Panzer, Berlin.
Berl in. 1936.
Acest material a rămas ramas in dotarea dotarea Talpe~
Ta lpeş,, Locotenent Ioan, loan, Preocupări
Preocupiri
'rupelor
rupelor române romane iin n t ot timpul celui ce lui pe linia
pe IInla inzestrăril
inzestriril armatei
armatel române
romine
de-al doilea
de-a doilea războirazboi mondial, consti- cu tancuri
cu tancurl in in anii
anli 1935-1939,
1935-1939, in in
tuu nd.nd, alături
alaturi de tancurile tancurile " Re- "File dindin istoria
istoria militară
militara aa poporului
poporului
aau/t-35", i nzest rarii celor 22 re-
1t-35" , baza inzestrării re- roman",
rom vol. 1, Ed
ân" , voI. Editura Militara,, Bu-
itura Militară
9g mente ente de care blindate. blind ate. Treptat, Treptat, curei?ti ,, 1973.
cureşti 1973.
ca
"a ontă orita pi pi erderilor
erderilor suferite
suferi te - Regi- Regi- Tank Data, Data, Ab e rd r dee
ee n proving
proving
e tul 11 care care de luptă, lupta, din din cauza cau za grounds series, published publi shed by by We We
a,lor pierderi
ar or pierderi su ferite, suferite, a cedat
cedat In c. Old Greenwich, Con
Inc. Conn. n.,, 1.a.
f.a.
estul de material
estu mat erial celui de-al de-al doilea
d oilea The lIIustrated
Illustrated Encyclopedia of of the
eg
eg ment, inc etindu-~
incetindu-şi practi i practi c exis- World's Tanks and Flghtlng Fighting Vehi-
en'a --,, dotarea
""'a dotarea a fost modifi modificată cata cles. A
cles. A technical
techn ical directory
directory of major major
introducerea unor noi ti puri
r '1 Introducerea puri combat vehicles
vehicles from
from World War War I to to
ac
achlzilionate
lZ.iţion ate de la ali aliali
aţi sau captu- the present
present day, day, Lond
Londo n, 1977.
on, 1977.
rate.
ae Tudor, Colonel
Colonel dr. Gheorghe,
Gheorg he, Forţa Forta
sfir~itul lui aprilie
La sfirşitul april ie 1945, 1945, un ra- . de
de şoc,
:l;oc, Editura
Editura M Militara Bucu
ilita ră ,, Bu re~ti,
cureşt i,
port ort al comandantului
cnmandantului Regimentului Regim entului 1982.
1982.
--
~
-

:. .

"'
oI>
dct
_·u "
~-u~ --\~
~'
~

=
c::-
o
O
o
_ ; ((
((

~ @
@
""-.~
ro-

~
~
~

- 6- Sl
:y %1
~~
.0
_0
'-
1=

~~ ~~
o0

.~u a~
......
--
0- ~ i

.,...,..
' . :;D:;:
::;D ~
<D

. ,.~
~8
~G \e'
\8'
e ~@ ~0
~@
~

k- o o
~

~.
<C..-
I OU
c:..
~

oo
00 =
o
. =
. =
~

=
=
=
m
fi ~

=
=
~

=
==
=
-===
==
'.
...
U: __~~~~~~OO
~~~~~~o o0 o0 o0 o 0
0 o 0
o o

• o
()
o
u
.. I} o

f ~ o o o o o o o

"171
I
di nt re categori ile cele mai
Un a dintre său mic a fost ales ambreiajul
ritul sau nează
neaza prin ffricti
r icţi un
une clopot ul 7 s O
e Clopot 0
spectaculoase ale automodelelor ra- centrifugal. Subiectul acestui articol dată pin ionu l 1, care realize
data cu el pinionul realizeaza ază
diocomandate este cunoscută În
esle cea cunoscuta in este tocmai principiul său sau de func- ra nsmiterea m i ş~ c ăm
mai departe t ransmiterea ar il a
limbajul de specialitate sub numele ţionare.
tionare. puntea motoare.
de 8.CT
8CT 3,5-7 cm 3 . Dacă
Daca privim desenul alăturat
alaturat vom
yom Acest tip de ambreiambreiaj este desLL
aj este dest
Este o0 categorie in În cadrul căreia
careia observa ca că pe ax ul ,motorului
motorului 10 se de silenţios
silentios şi
:;;i nu comp
comporta o rt ă nici
ni ci u
pot participa automodele (copii ale aşază,
a!?aza, prin intermediul conului 9, tip de acţionare
action are (mecanică
(mecanica,, hidrau-
mod.ele existente sau prototi-
unor modele volantul de antrenare şi :;;i pornire a lică
lica sau electrică)
electrica) direct as asuupra
pra sa
puri) la scara 1 :8"radiocomandate şi
1:8"radiocomandate!?i Solidară cu acestea
motorului 8. Solidara viteza sau oprirea modelu lui putind
echipate cu motoare termice de 3,5 este piesa 3, care ghide az ă, prin iQ-
ghideaza, fi controlate În in orice moment,
mom ent, pr pr"'l
sau de la 3,5 la 7 cm 3 . Proba se lagărului 2, clopot ul 7. In
termediul lagarului alegerea regimului de turaţie t uratie al mo-
desfăşoară
desfa!?oara pe un circuit cu o 0 lun- volantul 8 se mai fixează
fixeaza două
doua ştif­
!?tif- torului. Singurul reglaj care se face
gime de 240 - 300 m şi ~i constă
constii turi din oţel
otel care antrenează
antreneaza bacu- asupra sa este esta cel al arcurilor 6
dintr-o alergare În in grup (6 - 8 mo- ril e ambreiajului 5. Cinematica miş­
riie mi!?- care trebuie să sa asigure
as igure decuplarea
urmărindu-se realizarea unui
dele), urmarindu-se căr ii este următoarea:
car urmatoarea: motorul se . bacurilor 5 de clopotul 7, atu ncI nci
1. PINION nnumar
umăr cît
cit'mai
'mai mare de ture intr-un
Într-un antrenează
antreneaza cu ajutorul unui un ui demaror motorul, funcţionează
cind motorul.
cînd functioneaza lla a ralan
2. LAGAR BRONZ mp dat (5 min pînă
interval de ttiimp pina la elect ric prin intermediul volantului
electric realizind astfel staţ
realizînd stat ion area mode uu-
ionarea -
STRiNGERE VOLANT
3. PIEsA STRÎNGERE
ŞAl BA
4. SAiBA 30 min). 8, pînă
pina la pornirea sa;sa; volantul an- lui 1nin grila de start sau reducerea VI- 1-
5. BACURI AMBREIAJ . Pentru a putea realiza transmite- trenează
treneaza În in continuare bacurile 5 şi !?i cind necesităţile
sal e cînd
tezei sale necesitatile sau parti-
partj-
6. ARCURI AMBREIAJ rea forţe
forteii de tracţiune
tractiune a motorului stringere 3; În
piesa de strîngere in momentul
momentul În in cularităţile
cularitatile pistei pe care se ddesfa- es fă­
7. CLOPOT
ec h ipează modelul la puntea
care echipeaza care din cauza forţei fortei centrifu ge şoară
:;;oara alergarea o 0 impun.
8. VOLANT
9. AX MOTOR motoare a acestuia, un ansamblu (care creşte
cre:;;te o dată cu creşterea
0 data cre!?terea tu-
SIG U RANŢA FI XARE CLOPOT
10. CANAL SIGURANTA strict necesar este ambreiajul. raţiei
ratiei motorului) este Învinsă
invinsa rezis-
Pentru simplitatea şi :;;i pentru gaba- tenta arcurilor 6, bacurile 5 antre-

.
13>0,1c1
13··

'//-j/~
'l'/.t0I
~
~
~
10
ID 7

"6 ~ -- r-
t-- -. -- - - r-S:
i-S: 1.0
11)

~
~ ţq N
N ce T"""
("'>l
(',,;j cO -Q.
-Q
-s -G-
oS -Go oS
-S

.~
~
i///./; ~
'l//h

1x45
2x45 f0- 3
t-I'--"' o----'

15,0,/
25,0,1

7 5
2 5 . 4 5 10
10 07 2

~ tD
._-_.-_.
2:
O
19
m=1 1 3
z =12

deosebit de util uti! al tinzlnd spre o0 aşe


mult, tinzÎnd za re "de-a la-
a!?ezare ruieazil În
a) modelul ruleaza in linie dreaptă
dreapta ;; tenta Iq
tenţă lq, Înaintare
inaintare (o pata de ulei, mîzgă
(0 pată mizga
mecaniee
mecanice a automodelelor co- eo- tul", ceea ce face destul de dific.i lă pilo·
c1ifieila pilo- mode lui execută
b) modelul executa un vira;.
viraj. .. .). In acest caz, int
etc ... ră În
intra in aactiulle
cţ iulle me-
me-
e prin radio este diferentialul, el el tarea, ajungînd i mposib ilă la vi-
ajungind aproape imposibila cazul a, transmiterea mişc
In cazul ării se
mi9Carii canismul de blocare al diferentialuludiferenlialului,
.: ind rotilor motoare ale aeeleia9iaceleiaşi teze mari. face în in ordinea următoare
urmatoare:: pinion de comportindu-se ca o0
puntea motoare comportîndu-se
sa
să se rotească
roteasea cueu tura ţii diferite la
turatii Curent, În In modelism se uutilizeaza ti lize ază antrenare 8, car casă diferential 7, ax
earcasa rigida. Realizarea miniaturala a
punte rigidil.
erea in însă fiecare
În viraje, primind insa fieeare trei dife renţiale:
trei tipuri de diferentiale: ghidare 6, pinioane sateliti 13, 13. pinioane acestui mecanism ridicil
acestui ridica probleme des-
un cuplu motor egal. Diferenţie­
ega\. Diferentie- eu pinioane cu
- cu dantură conic.ă
eu dantura eonica (fi (fig.
g. 1) planetare S 5 şi t 1 axe planetare, roţ
9i 12 rotii mo- tul de dificile, greu gTeu de rezolvat artiza- artiza -
urapei roţilor
uratiei rotilor În viraje este impu
In vira;e impusa să eu pinioane cu
- cu da ntură dreapta
eu dantura d re aptă toare. Pinioanele sateliţi
sateliti nu se rotesc nal, momodeli~tii
delişti i găsind
gasind însă
lnsa şi
9i aici o0 rezol-
fao'uI că roata exterioara
tu! ca exterioară parcurge
pareurge o0 eu bile (bile care suplinesc
- cu suplinese de fapt pe axul de ghidare, egalizind turaţia·
ghidare, egalizînd turatia' ce- vare simplă
simpla şi 9i eficace:
eficace : utilizarea unei va- va·
. a mai mare decît
':'.ţâ dedt cea in ter ioară ,,
eea interioara pinioanele sateliţi)
sateliti).. lor 2 pinioane planetare şi 9i implicit a roti-
roli- seline pe bază baza de silicon, care se corn· com·
- un arc de cerccere de razăraza mai Figura 1 prezintă
prezinta principiul
prineipiul de func func-- lor motoare. portă
porta asemănător
asemanator unui mecanism de
diferen ţ ial cu pinioane
tionare al unui diferential Iransmiterea mişcării
Pentru cazul b, transmiterea mi 9carii blocare.
blocare.
eonice, principiu care este valabil şi
conice, ~i se face În aceeaşi ordine, cu
In aceea9i eu deosebirea Iată
lata În in continuare desenul de exe exe·
pentru celelalte două doua tipuri (diferentia-
(diferentia- că
ca acum roata aflatăaflata in
în interiorul curbei cutie al unui diferenţial
diferential (fig. 2), (unul
lui inventat În 1-827 de PECQUER n·a
In 1827 obligată sa
este obligata să se rotească ţie
turalie
roteasca cu o0 tura dintre ultimele tipuri utiliza te in con-
utilizate con·
suferit modificări
modificari de principiu,
prineipiu, ci numai mai mică (avind de parcurs un spaţiu
mica (avînd spaliu automodele) , care prezinta
structia de automodele),
Îmbunătă
1mbunatatiriţiri tehnologice). dedI cea din exteriorul ei.
mai mic) decît ei. Ca două
doua parti cularită ţi constructive.
particularitati constructive:
Forţa
Forta de tracţ iune a motor
tractiune motorului ului auto- urmare , pinionul planetar din interiorul
urmare, interiotul a) pinioanele sateliţi
satelip sînt
sint inlocuite
1nlocuite cu
modelului (electric sau termic) este virajului va obliga satelitii să sa se rot ească
easca bile;
transmisă
transmisa cu eu ajutorul
ajutorul pinionului 8 car· car- ~ in
şi axei lor,
în jurul axei lor, antrenînd
anlrenind Într-o
intr-o tu·
N· b) transmiterea cuplului cuplului momotor OT de la
diferentia1u1ui, iar prin IIlterme-
case! difereniJalului. inlerrne- rapee mai mare arborele planetar şi
ra 9i roc:ta
roata ambreiajul centrifugal la roa a dintata
ambreiaju! ' ;ata
diul cuI
diu! lui ro
rotiJorr motoare
toare • ex'enor
din extenor O se face prin B1rermediul
10 'erme - I un unui- il!'
an de
Pe :ru ex
Pen·:u exemp:TI? &area r R
Rl.lperea
perea !egi.t 9Qe ore
re cele tip Gal:. Rn;u:;. ~...
"".~ .a.• __
A - -
aI ~
al /unc;xman. eren~
eren
tat mal
ta! rna! 5sus,. nnu ne
ne va greu sa
va fiIi grec sa
modul cum
gem modul cum sint a.şeza:e
gem sint ~:e p e9
cum partiCIpă
cum participa ele
ele ati! Ia real.Zarea
atit la reauzarea
Iizarii turaţiei
hzarii turatiei rotilor, cit şi~i la
rotilor, cit Ia
uneia dintre
uneia dintre ele
ele de
de aa se
se roti
roti mal
mal rr
Va re
Vă recomandam urmarirea Cu
comandăm urmărirea eu
tete aa tuturor
tete tuturor cotelor
cotelor de de execu\le
executie
teri de
teri de la
la acestea
acestea ducindducind la la neret
ner
insatisfactii, mun
insatisfactii, munca că Înin zadar.
zadar.
Reperele 2,
Reperele 2, 4, 10 şil?i 11
4, 10 se vor
11 se vor rr
din duraluminiu,
din duraluminiu, 1, 1, 3,3. 5,
5, 66 din otel C
din otel a
77 şi~i 12 din materiale
12 din materiale antifrictlUne
antifrictiune
mentul pe
mentul pe role
role 88 se se poate
poate înloc
iniac
buc~ din
bucşă din bronz,
bronz, ea ea trebuind inkX
trebuind ÎnIo(
1.
1. Cauciuc
Cauc roata
iuc roa tă insa lala un
un interval
interval de de timp
timp care
care dep
d
2. Janta roat
roata însă
2. Jantă ă
3.
3. Buc,şăa jantă
Buc jantii de numărul
de numarul de de oreore de de functio
functionare
nare"
4.
4. ~alba
Şaibă
cuplul şi~i ttura
cuplul' uraţiapa motorului
motorului utiliza
utilizatt
5.
S. Pinio n planetar
Pinion planetar solidar
solidar cu cu janta
janta 22 in ultimul
în ultimul rind,
rind, de de "stilul"
"stilul" dede abar
abordai
6.
6. Ax ghidare
Ax ghidare satelit
satelit virajelor. Piese
virajelor. Piesele le 22 şi~i 44 asigură
asigura regii!
regLa
7.
7. Carcasa dilerenţ
Carcasa diferentialulu
i alulu ii fu nctionarii diferentialului,
funcţionării diferentialului, de de la Ia
8.
8. Pinion antrenare
Pinion antrenare diferenţ al
diferenliial foarte uu$oara
foarte şoară pînă pina la la completa
completa sa sa
9.
9. Ax punte
Ax punte spate
spate care chiar,
chiar, In
in funcţie
functie de de natura
natura pispis E
10. Buc,a ax ax punte
punte spate
spate care
10. Bucşă
11.
11. ~urub
Şu rub fixa
fixare pinion
re pin ion antrenare
anlrenare particularitatile
particularită tile trase
traseului de urmat.
ului de urmal.
-- carcas
carcasa diferenlial
ă diferenţ ial
12. Pin
12. Pinion planelar
ion plan etar SUCCES!
SUCCES!
13. Pinon satelit solidar
13. Pinon sat elit solid ar cu cu ccarcasa dife-
arcasa dife-
renlialului prin intermediul
rentialului prin intermediul axu axului de ghi-
lui de ghi- FANEL FA
FANEL FA
dare 6.
dare 6. maestru al
maestru al spo
spo rt

r--A
Z=11
Z=11

~
" '. ,' ,
\
... '" I
A

®~
®~ 5.
1, S.
1, Axe planetare
Axe planetare
Rz~
A-A Rz~
2,
2, 4.
4.
3.
3.
Piese
Pi reglare ddlleren\ial
ese reglare
Buc~a
Bucşă
i ferenţ ial
@
@)
6.
6. ~ai be --
Şaibe pinioanele
pinioan planetare
ele planetare
8.
8. Ru lmenl pe
Rulment pe role
role
9.
9. Rulment ppe
Rulment bile
e bile
10.
10. Roala dinţată
Roată dlnlala -- didiferentlal
ferenţ ial
Z=22
Z=22
11.
11. Roata ddinţată
Roată in\8la -- axax intermed
intermed ar ar
12.
7, 12.
7, ~iba
Şaibă 01 o
O) 0
13.
13. Siguranta
Si guranţă ~ '='--fllr--
..j '=1 ---1111--
14.
14. ~u rub
Şuru b M3
M3 cucu cap
cap ingropat
ingropat -4'-4'
1S.
15. Bile - pinioane satelll
Bile - pinioane satel it

Rz25j
® V ® RZ~
Rz~ 2,8
B -B Rz~
8 -B

......
--
ON
ON
ee
~~

Dupe
După BILE DlFERENTIAL
DlFERENŢIAL
• CU
•ModetlbClJ heute
.ModeU.bw
pentru clasele
cLasele de .CJJtomodele
.CJJtomodeLe RC F1,2,3

euri funcţionale
curi funetionale:: Dispozitivul
2. Dis eomandii a va-
pozitivul de comandă va- experimer
expe tai pentru
rimental pentru aa obline
obtine cele
cele 3 tutu
1. Variatorul dde
L Variatorul e tutura~ie,
raţie, realizat cu riatorulu
ria t o rulu ii cuprinde
euprinde un nu numarator
mărător de· de· ratii dorite
ratii dorite lala motor.
motor.
Tl -T5,
Tl- a1imenteaza motorul
T5, alimentează motorul în in impul-
impul- cadic COB
cadic COB 490. La La fiecare
fieeare impuls pri· pri· actionarea
Prin acţ ionarea contactului K2, K2 , al
al CE
ce
suri cu
suri eu factor de umplere variabil variabil,, obti-
obp- mit de la la emitâtor
emitator,, se
se aactioneaza con·
c tionează con- releu al
luilalt releu al s tatiei,
tatiei , se
se inversează
inverseaza sen
5
nind astfel maxim de randament în
astfel un maxim in /0-
fo- tactul Kl al releuluireleului de pe pe rec;eptor.
rec;ept or. sui de
sul de rota
rotatie al aI motorului,
motorului, motor~
mota
energiei bateriilor
losirea energiei bateriilor sausau acumula-
aeumula- Cele două doua porti ŞI-NU $i·NU alcâtuiesc
alc<:ituiesc unun mergind la turaţia
mergînd turatia maxima.
maxima . Inversarea II
toarelor, şi$i o0 putere disipata
disipata minima pe formator de de impulsuri TTL, TTL, eliminînd
eliminind posibila numai cînd
posibilă d nd ii~irea
eşirea AA aa numa
nUInil
tranzistorul serie Tl. TL Tranzistoarele TI Tl impulsunle
impulsun le parazite ce pot proveniproveni dindin ratorulUl e în
rătorului in zero,
zero, ceea ce se intim intimp
$i T2 funcţionează
şi funcponeaza în in regim de comu· comu- vibratia armăturii
vibratia armaturii releului. La i~irile B
La ieşirile B cind motorul ee pe STOP sau
cind sau HARA
tatie
ta turapa mo
e, TUJaba motorului fiind propolÎlO
orulu fnnd propo$· ~i C
şi C ale numarătoru
numaratoruluii se obtiflobtin succe·
succe· LA. n,
L' TI. ilf!Tltn..
;l€TltTt.! el pr pre en' .
I'li>!.3 (c ~ rIdurata "l1p
oală generate
g.-nera e de si, ..4 ss ri"" d.
diferiie. ~oresp
j e cor .. nz· d
'~punzind c :.nC
ne ~.

T3 ~ ' r
UŞI ivibra met\Z' d·
menz! _3 ee oru UII dde tura
or lura Ie
f
F TO
ea
apare:zero \og)c la "'ea ~
Sc'"mrtt alcatw din două port
U.
intimplă cînd
Aceasta se intirnpla dnd ambele ie-
~ ~ C sint in
Şit! B şi (poziţia STOP) şi
în zero (pozitia ~i
condensatorul C3 se va În cărca prin
incarca
R17 şi~ RI8.
RIB. Durata de i;lqionare
actionaTe a sire-
nei se regleaza
net reglează din R18.
RIB. Actionarea si-
renei recunoa~terea pozitiei
nmei permite recunoaşterea pozi\.iei
STOP cînddnd navomodelul e in ~i ob·
în larg şi
servaţia directa
servatia directă e mai grea
grea.
sint critice. Re-
Valorile pieselor nu sînt
două perechi
9-12 V, cu doua
leul "Rei", de 9--12
trebut sa
de contacte, care vor trebui să suporte
curentul consumat de motor, se poate
eventual confectiona, sau se poate re-
bobina un releu de 24 V. V.
Bibliografie:
Bibliografle:
1_ Sport şi
~i tehnicii
tehnlci nr_
nr. 6/1973
Colecţia revistei"
2. Co1eclia revistei "Tehnlum"
Tehnlum"

DUŢA
Ing. FLORIN DUTA
Tf : ASl15.;.-17
T.2 : A[180K
73 ,T5,T7. Ts,lio: 8[107,8[171,8[172
73,T5,T7, ) etc
8[107,8[171, BC172,etc
T~ T6, Ta
Tt" , T(;, BC178, Be
8078,
T8 :; 8ct77,
8C177, 250, etc
BC250, 4
~

D1, D2
D." D2 FI.,07 1,1NI.,003 elc
1NI.,003 etc
{ 8;
~ R.t
Ai
"
B 2
3 12
Dr ,,-D6
Dr,:-D6 FFD10B sau oricare din seria £FD
;: FFD108 EFD II
(ti
fQ

,f
8
J

conţine toate trecerile de la p -


contine
ţia laterală
tia laterala spre cea din prof
invers. Pentru oricare alta
invers. altă lucra r
aceeal?i
aceeaşi complexitate,
complexitate, tehnica tehn ica oe de
materia lele !iii
cru, materialele şi instrumen
instrurnen ea ee
ffii sirnilare.
similare. Sint necesare dec
tra nsparenta degresată cu a c
n sparentă degresata ~
tuş negru, t oc şi
tUl? ~i pen
peniţă ita topogra
de asemenea un echer gradal gradat
foa rfecă .. Cînd
foarfeca Cind toate liniile li niile care a
tuiesc desenul au fost fast reproduse
foliile
folii le respecti
respective, ve, trasam
trasăm mal rna -r "
im aginar, traseul de insertie
imaginar, inserţle 8J a
toarei a rmăt u ri. Aceasta,
toa rei armaturi. Aceasta. conf co nf
nată din sirmii,
nata sîrmă, a carei cărei grosilT'e
grosime
stabi e~ te in raport de scara rna
sta bi l eşte a
tei,
tei, nu va depasi depăşi contururile ae de
nate in în cele doua d ouă vederi (imag r

a c) . Pentru lucrari
cl
i mă este cuprinsa
x ima
lucrări a caror
cuprinsă intre
a rmătura corespunzatoare
armatura
căror cota
între 30-40
corespunzătoare aces
cotă
3O-d() r

va avea 01 mm. Dimensiunilor I


prinse intre între 40 şi ~i 80 mm Ie le re
grosimii de 01,5
grosim 01 ,5 mm si şi 02 mm mIT'
tru lucrari
lu crăr i care nu depa$esc depăşesc .
mm.
De asemenea se pot co com b
două grosimi cu astfel de stru
doua
de rezistenta
rezistenţă la piesele co nfigur
configu
detaliat. Imaginea d exempl exemplificâ ifica
dizarea armaturii armăturii prin tex tura
acesteia cu ata aţă 0 0,2-0,3 mm 1i li
respectivă
tura respect iva va ocupa pe cît cit
bil un spatiuspaţiu cît cit mai mare iÎn n caco
rurile exterioare din imaginea irnag inea e
Pentru protejarea contururilor conturu rilor t
sate in tuş, rotim cu 180"
în tU!il,
proiecţia foii
stinga proiectia foliei ei laterale
lateraJe
imaginea b. b. Inscriem
I nscriem structura
rezistenţă in
rezistenla spaţiul respectiv
în spatiul
Continuăm seria de no.iuni
Continuam no~iuni referi- conform imaginii f,f, depunem
toare la tehnicile de modelare-mu- spatula ipsos preparat în in mai m
laje, ilustrÎndu-le două teme apli-
ilustrindu-Ie cu doua etape, ghidînd
etape, ghidi nd foarte atent contl cont
cative ce redau miniatural secvenţesecvente transparentă. Altern
de pe folia transparenta. Alter
actualizate din inventarul unei cora- coră­ poziţia volumului
pozitia volu mului modelatmodela! si şi de a
odinioară.. Pentru inceput
bii de odinioara început ne menea utilizarea celor daua două fol foii'j
propunem sa să realizam
realizăm silueta unuia ghidare cu care prabam probăm perma
reprezentanţii faunei acvatice,
din reprezentantii exactitatea
exaotitatea modelajului. Dupa După
atit căluţ-de-mare,
atît de cunoscutul calut-de-mare, numărr de astfel de secvente
numa secvenţe valUl VOIUI
imaginea a. constrl,lit in
constn.Jit cepe sa
incepe să se contureze
Pe jumătatea
jumatatea unei coli de format piesă .. Inainte de a prepara urma
piesa urmă
desenăm, la o
A4 desenam, scară redusa
a scara redusă,, ve- rele amestecuri de IpSOS, ipsas. degro
exemplarulu i a.
derea din profil a exemplarului excesul de material. materi al , masurammăsuram
AceiaşI
Ace lal?i desen va fi redat red at intr-o
într-o marcăm
marcam dupa după desene,
desene. atit din pr p
proiecţie fro
proiectie frontală.
ntala. Uzind de sistemul cît şi
cit ~i frontal.
fronta l. spaţiile
spatille ramaserămase nec( necc
reţelei caroiate.
retelei obţinem coordona-
caroiate, obtinem pletate. Forma
pietate Fo rma proIectata
prol ectata fiin d
fiind
rea vederi
vederilorlor desenate.
desenate . Acestea se curs
cu rs de fasona
fasonare re aJa ustănstan Ele SI51 de
Iran
ranspun
spun separat pe do douău a foli
'oliil nerile
er e de IPSOS 0' o ffi deose
transparen
ra sparen e Imag ea b reprez eprez " Iii
a ree pot.> &> ~
o.---
-n
- oua
(lOW rrr>r> - •-
• r ~ .a.a .:- G.~ .. uu L..i
lr e:'" rrlec.z.a " ;2; ~_c
-:- cor:'urr - - ·'f _ .-: c:acs ...
C'" J,. ....

~= - ' '1f: - ~ <-crr ar€' are.;.


- co co r respec e ~ i a ed'1i! de pas ' a c ~eg a
mediar
~ O!: : ~ i; ...... o ta'e 'mo ra- negati el
negah elor,r. pă part c mponente al e fflexi bi
exibil roiectat.
rOle -a . Săge Sage 1He e
ii s".r r S r,, _t r ca-
ec.e- mmatritei descrise îin nu
at riţei descrise numarul anterior
măru l anteri or toare vi
toare vizeaza
ze ază trei trei seg segme e te te ar-d
. O r r<na de sa blu co- al revisrevistei. Pentru Pentru su suplim
pli mentarea
entarea par, în
par, i n care
care se se imp impun flue ua ~E
un fluctua'
de de 'c celor do uă p roiec- elasticitatii
elastici tiparelor, aa căror
tăţii tiparelor, caror gro- gro- grosime (imag
grosime (imaginea inea k). k). Exp Exp ca ca
com uă modelajul elemente- sime nu
sime nu va depăşidepa~i 3,5 3,5 mm,mm , în in ames-
ames- consta În
constă in aceea
aceea că ca seg segmen
me ee e e rr
oe d ~ta li , finaliza re ca re pre- tecul respectiv
tecul respectiv se se adaugă
adauga' gelatinăgelatina pective ale
pective ale negativulu
negativuluii de de cc -e 'a fae
noe deo ootrivă , talent ş i imagi na- 10-15%. Imaginea Imaginea hh prezintă prezinta un un teaza extragerea
tează extragerea fără fa ra dire
dificu tii ra'
'a oglcă. Siefuirea cu hîrtie abra- astfel de tipar, tipar, cu cu turnarea
turnarea închisă,inchisa, pieselor multiplicate,
pieselor multi plicate, evide"" evide ra
ră s peli culi zarea cu şelac şi talc peliculizat cu cu stearină
stearina şi ~i optim
optim pen- pen- În aeeste porţiuni.
in aceste portiuni. -
r - c.heia dificil a fază de modelaj multiplicare. Ca
tru multiplicare. Ca probăproba turnăm,turnam, prepara cleiul
Se prepară
Se eleiul În in amestec
amestec o
'1la nea g). Con form cu piesa in ipsos, cîteva.eJSemplare.
în citeva.e>semplare. Exempla- Exempla- gelatina pe
gelatina pe baza
baza noţiun notiunilori lo r ccun -
:: 'lflgur a t ă se suc cede îormarea rul definitiv, care va va completa
completa an- an- cute. Imaginea
cute. Imaginea II figureazăfigureaza în sli
in sti
~egahvel or , deci a m ulaju lui. Silueta samblul machetei, va va fifi multiplicat
murtiplicat în in negativul rigid
negativul rigid de de ipsos,
ipsos, iar iar
"'-'ooe ata se or i zonta lizează cu una duracryl. Prepararea Pr epararea constă consta în Tn dreapta tiparul
dreapta tiparul flexibilfl exibil intro in trod a
... fe ele laterale pe o supraf aţ ă de amestecarea pulberii şi
amestecarea ~i licpidului
licpidului intr-o carcasă
într-o earcasa,, tot tot de de ipsos.
ipsos. Asa Asa
::: ast,1 nă şi se î n castrează pînă la li- care au aceeaşi aceea~i denumire. oonumire. Int Intr-un
r-un biată,
blata, m atriţa 'este
matrita 'este proiectată
proiectata sec seetic o
a de sep araţie - care coincide vas de cauciuc de de mici dimensiuni
dimensiuni nata În
nată in imaginea
imaginea m. m. Negativului
Negat ivu lui 0
;:rac IC cu co nt urul din imaginea b introduce duracrylul-praf
se introduce duracrylul-praf la la pro-
pro- partea inferi
partea inferioara
oară ii s-a rezervat u
s-a rezervat
'n r-un nou strat de plastilină. portia necesară.
porţia necesara. Peste acesta acesta se se volum mai
volum mai redus,
redus, dar dar suficient
sufi eient pe pe
toarna, treptat, lichidul
toarnă, lichidul de de amestec tru multiplicările
tru multipliearile de de serie.
serie. Armă Armatu t
li'i se malaxează
şi malaxeaza astfel ca întreg intreg con- con- optimă
optima aa acestuiaeestui tip tip de de piesă
piesa cili cili
tinutul să
ţinutul sa dev[nă
dev!na flu fluid ti nzind .spre
id tinzînd' spre drică
drica este este schiţată
sehitata În in următoar
urmatoar
viscozitate.
vîscozitate. Timpul de Începere aa
incepere imagine, n.
imagine, n. Grosimea
Grosimea acesteia aeesteia es es
prizei amestecului fiind foarte scurt, scurt, de 0 1 mm mm şi ~i sese confecţionează
confectioneaza. dd
manipularea şi li'i turnarea în Tn matriţă
matrita 22 bucăţi
bucati de de sîrmă,
sirma, independente.
independente.
se vor înscrie inscrie Într-un intr-un ritm adecvat. Piesele de de serie
serie se se produc
produe În i n Ufi
Ul"
utilizeaza acelaşi
Se utilizează acelali'i tip de armătură armatura mătoarele
matoarele condiţii.eonditii. Menţinem
Mentinem mut mUICIJ
ca la exemplarele de ipsos. Pentru o0 jul confecţionat
eonfeetionat la o0 temperatu temperature ri
cop iere cît
copiere cit mai exactă exacta aa detaliilor, scazuta sau Într-un
scăzută intr-un mediu mediu umed um
cele două doua negative, etanş etan~ asam- Confecţionăm
Confectionam pentru pentru început
inceput arma. arma·
b late, se rotesc alternativ cu 180"
blate, 180" turile şi ~i estimăm
estimarn numărul numarul optim opti m de dE
spre stîngastinga şi li'i spre dreapta dreapta la la inter- ttuurnari
rnări pe zi. ' Peliculizăm cu stea·
pe zi. Peliculizam cu stea·
val de 3 mi minute,
nute, intervalinterval care care se se dis- rrina,
ină, la fiecare
fiecare multiplicare,
mult iplieare, titiparele pare E
tanteaza ddupa
tanţează upă 30 minute. Pe parcur- di n imaginea 1.I. Se
din Se toarnă
toarna ipsos ipsos pre- pre-
sui
sul uneiunei ore li'i jumătate
şi jumatate piesa defini- parat În in cele două doua ..negative,
negative, făra fara aa
tiva şi-a
tivă ~i-a finalizat
finalizattimpul ti mpul de priză priza şi ~i depa~i planul
depăşi planul 'de 'de separaţie
separatie orizontaorizo nta
poate fi ulterior extrasă extrasa din matriţă matrita.. Exeesul de
Excesul de ipsos se înde părteaz ă cc
indeparteaza
Reactia exotermă,
Reacţia exoterma, necesară necesara repro- oo spatulă
spatula rectilinie,
rectilinie, pprotejinrotejîn dd În- ill-'
ducerii acestu i ult ultiimm exemplar, face face treaga
treag a sstt rruetura
uctură a a m mul aj ului. SS
ulajului.
ca ttiparul elastic
iparul elasti c de cl de clei
ei săsa ddevinaevină asam
asambl b l ează
eaza eta etanşn~ cel cele e ddoua neg~
o u ă nega-
inutilizabil.
in utilizabi l. Piesei realizate, real izate, de al altfel
tfel Dezasamblam
tive. Deza carcasa cînd
sa m b lă m carcasa cTnd tim~t im-
un i că , i se vor în
unica, depărta iimpuritati
indeparta m pu ri tăţ i lle e pulde
pul de priză
priza aa de păş iit
depa\l t 12 minute, iar
12 minute,ar
şi
li'i va ffii ddebavurata.
e bavurată . I se pot fixa, fixa, tot tot 'apoi
ap negat ivul de clei. După
oi negativul Dupa un un
ccu duracryl , tijele de montare şi
u duracryl, li'i tot intervalse
scurt interval des pri nde piesa
se desprinde piesa din din
acum se vor co completa
mpleta cu ace acelali'i
laşi tiparul de ipsos. Pentru Pentru seria piese-
material eventualele poroz
material porozitati.
ităţ;' lor ulterioare se proced procedeaza ează identic.
identic.
A doua temă tema se referă refera la fabrica-
f abrica- Deficienţele
Deficienlele de turn turnareare se se reme-
reme-
rea, în in condiţiil
conditiile e unei minitehnologii diază
diaza cu ipsos, umectînd umectind cu apă apa
A de serie, a unor piese dde e artilerie - piesa. Pentru a reconstitui reconstitui,, conven-
atit de frecvent întîlnite
atît inti/nite la bordul ţional,
tional, autenticitatea exemplarelor exemplare lor
modelelor. reproduse, piesele de artilerie res-
Proporţionarea la dimen siu
Proportionarea si unile
nile pective se vopsesc cu un amestec amestec
ambarc aţiei -
ambarcatiei realizarea tunului de icial de şelac
superficial
superf ~elac şi ~i pigment de de
bronz --,, căci caci despre aceasta este bronz.
v~rba, va fi obţinută
vorba, obtinuta în in cea mai mare
parte prin strunjirea mecanică meeanicii. a
unei bare metalice. metal ice. Celelalte detalii
m se vo vorr asambla ulterior. Piesa res-
pectivă , în
pectiva, in conformitate cu eu imaginea
i, se presează
preseaza În plastilină cu
in plastilina eu partea
superioară ,, depăşi
superioara depa~ind nd substantial
planul de separatie. s e paraţie. Se nivelează niveleaza
Se uniformizeaza
uniformizează suprafala
suprafaţa de se- orizontal acest plan, se peliculizeaza peliculizează
paralie
paraţie peliculizind-o
peliculizînd-o ulterior cu stearină şi
eu stearina
cu ~i de asemenea se co- eo-
stearină . Acoperim intreaga
stearina. formă
întreaga forma piază in
piaza În negativul de ipsos intreaga întreaga
cu un strat de ipsos.
ipsos. Desprindem suprafaţă. Aceasta se ajusteaz
suprafata. ajusteaza ă
rectificăm plan intreaga
plastilina, rectificam d upă un format dreptunghiular şi
dupa ~i i
suprafaţă , confeclionind
suprafala, confecţionînd manual pa- rectifică pe cît
se reetifica cit posibil abaterile
Protejăm piesa in-
tru butoni conici. Protejam în- de planeitate evidente ş~ii porozităţile porozitatile
castrată Tn
castrata placă, acoperind-o cu
în placa, (imaginea j). Continuăm sa
j) . Continuam să ajustăm
ajustam
hirtie fasonăm
hîrtie subtire, peste care fasonam manual cei 4 butoni coniei. conici. De ase-

Tabelul
Tabelul nr. I

TRONSOANE DE LlNIE
LINIE VEB BERLINER TT BAHNEN PENTRU COMANDA
ŞI CONTROL
$1

Art.
Ari. nr. Denumlre
Denumire Caracteristici
Caracterlstlcl tehnIce,
lehnlce, utilizare
utlllzare

6610 LInie de
L1nle intrerupere L
inlrerupere L= mm; prevăzulă
·~ 57 mmj prevazula cu 2 cleme de prlndere, •• se
(fig. 1)
(llg. foloseşte le
lolose,te la Introducerea IIIIU
,au scoalerea dIn
din cir-
clr-
cuitul electric a blocurilor
blocu rllor de linIe
IInle pe care le
Ie dell-
deli-
mllează impreuna
mlteazii IInla de Izolare 6620.
tmpreunâ cu linIa

6620 Unle de Izolare


Izolare L ~ 57 mm;
mmj "e fOlose,te ca Ironson
ae lolose,te tronson (unlpolar)
(unipolar) de
Nle.
NIC NICOLAESCU
NICOLAESCU
(fig. 2) Izolare a blocurilor de linie lac parle
linle ce 'ac parte din clrcu-
l1e de curenl
ite curent diferite.
dUer/te.
6630 Unle conductoare
conducloare in L ='" 57 mm; lasi curenlul eli
L Iă l'dCi
1."acă peste Inlreru,
Intreru·
.ens unlc
sens unic (Ilg.
(fig. 3) perea din ,Ina ,lnă numaI
numBI inlr-un sena, blocindu-l
jntr-un sens, blocindu-I
apre r.elălall lena
spre celilalt lens (e'ect lupapă).
(elect de supapi).
Se poate
lIolte reallza
tează a
teazi o dlodii
relattv uşor
realiza relativ
dlod 1N4007 IIU sau F407 Ie
dlcă se adap-
ufor ,I daci
IInla de lnl~
la linIa
,1
adap·
Intre-
-e
• cons!rui
construi unun circuit
circuit feroviar
feroviar miniatural
rruniatural folosind echipament disponibil rupere 6610.
ooastra comerciaJa?
aua noastra comercialâ? Raspunsul este afirmativ ~,
Răspunsul este şi, deoarece
deoarece Inîn prezent
r'.,.,....,.,."
~2,!l1'I:lO IT TI este
es e eel
cel rnai
mai bine reprezentată in
bine reprezentata în magazineie
magazinele de de specialitate, vom 6640 Unle
Un comandă
Ie de comanda L =0= 57 mm; trans mite o
transmite comandă prin ~lna
a comandi ~Ina IInte-
(fig. 4) rloară de contact in momenlul
rloarii momentul IrecerU
trecerU unul m0-
mo-
aratam
aratam acest
acest lucru
lucru cu cu echipament
echipament VEB VEB Berliner
Serliner IT Bahnen.
ca pentru
'unea ca
mentiunea echipamentul VEB
pentru echipamentul VEB PIKO legăturile elec-
PlKO Sonneberg legiHurile elec· del
dei motor.
componentele
cortlpO enlele unui unui circuit
circuit feroviar
feroviar se execută dupa
se executa după acel~i
aceleaşi reguli ca ~i
şi
6510
6510 de alimentare
Unle de L '" 57 mm; previzuta cu doui cleme de p •
prodase1or
pr' • oloage
r 0oma VES Berliner
oage VEB Ser er IT IT Bahnen
Bahnen, tronsoanele
ror>soane!e speciale de de Ii·
li· cu curent (1Ig. 51
cUmll (ftg. S) 18 ",cord." c1rcu Ia a
r-
care a em nevoie
nevoie pentru
nr_. _11):
~
)~_ _
comanda ~
pentru cornanda şi oontrolul
conrrolul ciro.Ja
ca el modelelor'
tJeI mâr
ele· ...,an·
Ill""
dare M loIosq
de cu
e, ca pu ~ _- eo, oe a:;;-oanea, ar
!':' ta- anponza . apa-
€cmponza-apa-
rat e de
-CJr
CII' -rem-esoru.·
-2mare ce ia feted [fa;~ .~;
-'eareson.... cmerlt
C J:Ten! continuu
conun .,, s1nt
=0 •
~ . . . . . ' .iOf1 de C1.
: 1:"
C'lre
!r en :r allernatIV.
ahemativ, traI".sforma·
recc mandale de ambele firme ş~ii servesc
" recomandate
rransrorrna-
\?aU ce
ca !;>ati: de pp.e.care in real
e<:are în izarea ooricar
realizarea nca; .- circ
circuit uit înin marimile
ma rimile HO, TI ~i N.
TT şi N_
In tabelul nT.
nr. 2 SînI
sint prezentate caracteristicile tehnice ale aparatelor de alimen· a1imen-
tare de Ia la reţe
retea,a, urmind ca pupitrul de comanda,
comandă, releul de comanda şi ~i comutatorul
[emporizat sa fie disc
temporizat discutate
utate in exemplificării modului
în contextul exemplificarii rnodului lor de utilizare.
Tabelul nr. 2
Tabe/u/

AL
APARATE DE A I MENTAR~
L IM ENTAR~ DE LA RETEA RECOM~NDATE DE
REŢEA RECOM.NDATE OI! FIRMELE
VEB PIKO SONNE'f:IERG ~I VEB BERLINER'
SONNEb ERG ŞI BERLINER"TT
TT BAHNEN

Art. nr. Denumlre


Denumire caracterl.tlci tehnice, utilizare
Caracteristici ţ'9' nr.';
f'j. nr.j l'ufilrtlde comandă 1J21f
Pupifrtlae eomanda lJ21f
545/21 0
• 545/210 Transformator- Allmentare
Alimentare de la reteaua monofilZat.
reţeaua de 220 V c.a., monofazat. hfi9-9 nr-IO ~
Releu! &!
nI'. fO Releul aomandă tJlrfO
aomonda fJ'r( O
&au 8110
sau 811 0 (fig. 6)
redresor F, (lIg. Tenslunea la ieşire
Tensiunea 2-1 2 V c.c.-O,6 A. Serve,te
1 ~lre 2-12 Serveşte
cu precadere
precădere la actlonarea motoare
acţionarea modelelor motoare.
Berliner TT Bahnen.
VEB Berllner

•• 5540/5/1 Transformator Z, releaua de 220 V c.a., monofazat.


Alimentare de la reteaua
(lIg,
(fig; 7) Ten.lunea la le,lre
Tensiunea ieşire 16 V c.a.-1,2 A. Serve,te
Serveşte la
acllonarea macazurllor, semnalelor etc., Indlfe-
acţionarea macazurilor, Indife-

•• 5510/5/3 Transformator-
redresor FZ 1
producătorul
rent de produci

Alimentare
Ten.lunea la I1~
Tensiunea
torul aeestora.
acestora.

A1lmentare de la reteaua
releaua de 220 V c.a., monofazat.
lre 2-12 V c.c.-1,2 A ,I
eş ire şi 16 V
. ,
A
+
CU('o5OI'
CIH'MJI'
A
,

~
(fig. 8) c.a_-1,2 A.
c.a.-1,2A.
Fu{nlzeazi contlnuu pentru modelele
Furnizează curent continuu
motoare ,I alternatlv pentru macazurl, semnale,
şi alternativ
barlere, indiferent
bariere, prOducătorul acestora .•
indlferent de producitorul

• Producator Bahnen. azi VEB Berliner TT Bahnen .


Producător Zeuke TT Bahnen,
•• Producator
Producător VEB PIKO Sonneberg.
tB +
B2
82
COMANDĂ (fig. 9, producator VEB Berliner TI
PUPITRUL DE COMANDA TT Bahnen, art.
nr. 8211) se utilizează
utilizeaza inîn montaje simple sau semiautomatizate, comenzile date
său fiind continue (prin ridicarea c1apelor) sau momentane (prin
prin intermediul sau
c1apelor)_
impulsuri asupra c1apelor). Fig.nr. {f Real/zarea
Fig.nr.{{ comulafiei
Reolizoreo cOh1vla(iei oe
c:k crJfre releu/de comandă 8HO
re.leul de eomond 81d0 a
COMANDĂ (fig.
RELEUL DE COMANDA (fig_ 10, producător
producator VEB Berliner TT Bahnen, art. art.
nr. serve~te la comutarea dorita a circuitului de curent atunci cînd
nr_ 8410) serveşte dnd electro-
magnetii ~i 2 ai releului primesc impulsuri de curent.
magneţii 1 şi curen!.
Cursorul repartitor antrenat de miezul bobinelor asiguraasigură prin deplasarea sa al-
temanta contactelor ia
ternanta la bornele releului (fig.
(fig_ 11).

5EMNAL LUMINOS
COMANDA UNUI SEMNAL LUMIN05 PRIN RELEUL 8410
b,l b2, b~ -- b!OCVr
b,lb2, b/OC(Jr /l ~
d!- ~

In cadrul schemei din fig. 12 · semnalul luminos S indica indică in


în permanenţă
permanenta s- <semno/
{Semno/ /UhUn~
/Uhld'"
uOPREŞTE" (lumina roşie).
"OPRE$TE" ro~ie). în această situatie circuitul de curent ce a1imenteaza
tn aceasta alimentează blo-
ble- a/imetJfoior
Fll-- alimenfal
Fl{ cl'
cui de linie
cul Iinie b, controlat de semnal este intrerupt
întrerupt intre ~ B, ale releului 8410,
între bornele B şi
modelul oprindu-se la intrarea in în blocul b,. Prin actionarea c1apei corespunzătoare
corespunzatoare de 8211-fJ<Jp,fru d~
comcmd6
la pupitrul de comandă electromagnetul 2 din componenta
comanda 8211 este activat e1ectromagnetul componenţa releului
~, in
8410 şi, în consecinţă,
consecinta, se realizează ~i B-B,; blocul b, este
legaturile electrice A-A, şi
realizeaza leg'iturile 8'tfO -reieu de
8'dO-reieu
astfel alimentat,
a1imentat, modelul punîndu-se
punindu-se în mi~are simultan cu trecerea semnalului in
in mişcare în po- cornonc:i
comCJll='.i
zitia ,,LIBER"
,,IJBER" (lumina verde).
verde) _ Comanda de readucere a semnalului in în pozitia
~OPRE$TE" se dă
~OPREŞTE" da prin pupitrul 8211.

Fis f7f':
Fig nr. 12 e<ma"da lH>ui
f2 C<manda ~emnCl/. lumino«
emu; semnal. /vmino& "rin r~/ev/ d+
f'r-;n r~/eul df fof 0O

fi'}
fl 9- nr:5 L;"ie oe
nr 5 Linie alimenfare cu curent
de alimentare ew ent 651D
6510
f,J. nr:
Fig. nr.l· Lime de inlrerufer
1 · Linie intreruferee G
6610
6fO

olimellfalor
f'C/p dro de
C()mandti

fJ-,
F,,, nr.
nr.22 Linie
Linii!: de iZ%r 662 0
i.zo/ar e 6620
Adu<:er ea ooulomafă
fi9. nr f 3 Ilducer uloma fa t" poz.i(io
ln po:z.i "OI'R€:! TE
( io "oPRqTE K

r'jJ nt:
fi nr. 6 Translormalor-redre
Transl ormafor-redre30r
$or F2 a unJ.li
Q unpi .:Je",,,ol
.:Je171"CI/ Ie/mine»
/(/mi n cM

CIRCULAŢIEI
CONTROLUL CIRCULATIEI
COMANDĂ 8410
MAl MULTE RELEE DE COMANDA
PRIN MAI
° mică automatizare
O mica
rea semnalului in
autornatizare În
în poziţi
in comanda unui semnal luminos se obtine
pozitiaa "OPRE$TE"
"OPREŞTE" datorita
obţine prin reduc
datorită impulsului de curent transmis
linia de comanda
comandă 6640 la trecerea modelului motor (fig. (fig. 13).
Plednd de la aceasta
Plecind această schema
schemă simpla
simplă se ajunge la alta mai complexa, complexă, ca acei! aCe\!
fig. 14, in
din fig. în care circulatia
circula ţia unor modele mergind in în acela!ii
acelaşi sens poate fi con contr
cu ajutorul mai multor relee de comanda comandă 8410_
8410.
';} nr 3 Linit:
<'9 ~~ tN"C
Linie conducloare i',"/1n -'I!/I'3 un/c 6630 Să presupunem, de exemplu, ca
Sa urmeaza sa plece
că 2 modele urmează pIece succesiv in ac
sens,, din zona blocului bb"l , parcurgînd
sens parcurglnd traseul din figura figură , constituit din bloc e ~
eo·
flj.
fi'I nr.B rran$lormafor-redre~or
nr.tJ Transformalor- FZ1
r edrt:Mf' FZI ~i bh.
b l şi
b 3, b4,
b" b4 , bs Observăm ca
br.. Observam că circulatia
circulaţia pe aceste blocuri este controlata de 3 rele
comandă ce realizeaza a1imentarea
de comanda alimentarea cu curent a blocurilor bb~,~ , b, şi ~i b
b. In
in urma
pulsurilor primite de la liniile Iiniile de comanda
comandă SI, 51, S1,
52, s,.
53. Blocurile b " b- ~ b,
b, şi b: sint ;m
tate, direct de sursa FZl.
tate
lnainte de plecarea noului model, semnalele S
inainte 5 "I, S~ şi~i S sint aşezate
S3, sînt ~e ir. in
"UBER" (lumina verde), astfel ca
"LIBER" că acest model trece din blocul b in ~i de aici
în b: şi 310
Prin trecerea peste linia de comanda SI 5" , electromagnetul
e1ectromagnetul 1 al releului 8410 or.
aI releuJui ne _
activat, se deschid circuitele electrice A-A: A-A~ şi ~ B-8:,
B-B:, semnalul S 5 fiind readas
readus in
zitia
ziţia "OPRE$TE".
"OPREŞTE".
Trecind pe Iinga lingă semnalul S: ~i ajungînd
S, şi ajunglnd in în blocul b<. b" modelul transl!ll1e
transmne pm: pru:
ma s_ un lmpuis
rua activeaz3 electrornagnetul
mpuls ce activează electromagnetul 1 al releului 8410 ne. nr 2,2. sim ,
i:TI .an
eeectromagnetul
ectromagnetul 2 al releu1ui 8410O n:.
aI reeulu;.!h nr 1.1 Acest fapt fap are ca urmare'rmare scoa-erea
scoaterea dee
c ..reru
ent a bIocu bb, semnaluI
semn 5 _ trece
trec.e· pozitia
poz.;ia ,.OPREŞTE·
OPRESTEk)) entarea
'--_..-L..... I:.
c ~
.!--I:.-<
CTER ICI PA E
175m
Iffie .oon
caJ 241m
41m
De ent 74 t
87 n
o orr 1140 cp
10

. -~
·.. ,

l~----~i~1~~~~~rm~~1
.L-J-J-L----l--l~~I·~~~~~~~~fTIO
~ \

1 1
Hugo
Hugo Junkers
Jun kers (1859-1935)
(1859-1935) aa înfiintat infiintat
şi
~i condus
condus Junkers-Flugzeug-und-Moto-
Junkers-Flugzeug-und-Moto-
ren-Werke
ren-Werke Dessau.
Dessau. Renumele
Renumele profeso- profeso-
rului
rului Junkers
Junkers a fost fost prea
prea putin
putin legat
leg at dede
av iatia militară.
aviatia militara. EI EI îşi
i~i are
are originea
originea În in lan-
lan-
sarea şi
sarea ~i sustinerea
sustinerea de de către acesta, încă
catre acesta, inca
din
din deceniul
deceniul doidoi al al secolului,
secolului, aa formulei,
formulei,
generalizată
generalizata astăzi
astazi,, aa avionului
avionului de de trans-
trans-
port
port .. mOl)oplan,
mOl)opl an, cu cu aripa
ari pa jos,jos, complet
co mplet
metalic.
metalic. Infruntind nu nu numai
numai scepticis-
scepticis-
mul co ntemporanilor să
mul contemporanilor saii,, dar
dar şi~ i greută­
greuta-
tile
tile provocate
provoc ate de de nivelul
nivelu l tehnologic
tehnologie pre- pre-
car al
car al acelei
aeelei epoci,
epoei, Junkers
Jun kers aa perseverat,
perseverat ,
elaborl nd de-a lu ngul a mai bine de un
elaborînd de-a lungul a mai bine de un
deeeniu şi
deceniu ~i jumătate
jumatate proiectele
proiectsle unor unor avioa-
avioa-
ne care, o0 dată
ne care, data introduse
introduse În in exploatare,
ex pi oatare,
s-au
s-au dovedit
dovedit aa fifi printre
printre cele
eele maimai bune
bune aleale
acelor
aeelor ani.
ani. Astfel
Astlel au au stat luerllrile şi
stat lucrurile $i cueu
"capul
"capul de serie"
serie" al avioanelor
avioanelor metalice
metal ice
.Junkers,
Junkers, monomotorul
monomotorul F-13, F-13, pe care îliI
pe care
prezentăm
prezentam alăturat.
alaturat.

tid """",,1, jl l!!!!!!!!I!II!111111111


'I! "
" " !" ! ! " I " " tE
u:E
II 11111111111111
~e:J~ e
~e - care - a ~e a
pa 0)4!:l S 3a:: ... e s " rr.ia5~- Date C sc ur un sa sau
o ~ ~"'c'" a..
av u s.S a p !!faller12u ~otOfu oto lo a r 0, sat slac
stacI e 58".
~ ti;;
a ae prOiect" jambaa a -:renu
Iar- eo u de ater zare zare s-a rrupt dar marea versatl! ta e a aces
ersa! oI tllle acestu 'p e a
ea c mo op a mI)- in
In rest
resl ce u a
Ula n-a suf!!\'
sufe! t a ar
ava'" , gra
grave e s in -n Jun ers F-13 a tost cons!ru' - ~~ ""aa
fos constrlo
e- ae a e zare f'l< a.-na O tal' ce.
plus. tOI' ceo de la bard au scapat
a DOrd scăpat cu vlata vlată pullO de 322 de exemplare in ma "'u
pul,n Ie
'TIc. Te
p patru pasag en ŞI o Anpa aVionuluI.
Aropa aVlonulul, cu profii prahl gros,gros,- avea un Serii
senl,, mereu imbunatallte.
îmbunataţ,te . Aslfe Astle' Oaca
dsca
-~ U pel1 ru dOI m embri din • plan central, dreptunghiul dreptunghJul ar, ce lacea Iăcea exemplarele primei serii aveau lungimea lunglmea
-a "te ae a fi scos la zbo r, corp comun cu fuzelaJul,
fu zelalul , si
SI do u ă planuri
doua de 9,60 m şi ~i anvergura de 14,47 m, la ur-
...,.;...:::=,..
e -9 9 prototipul J-13 este trapezoidale, prevazute
laterale, trapezoldale. prevăzute cu ele- mătoarele aceste dimensiuni au fost mo-
matoarele
:l\!'ie d F-13 nume sub care roane de dimen dimenSiuni siuni mari,mari. St ructura de dificate la 10,50 şi ~i respectiv 17,75 m. m. Cit
Cît
II ga cunoscut în intreaga rezi s tenţ a era alcat
rezistenla alcăt uitau ită din nervuri , le- prive~le instalati
priveşte instalal iaa de propulsie,
propulsie, pentru
_ a on se Impunea prin silueta gate intre
între ele p priri n lonjeroane confecl c onfecţio­io- prototi p s-a ales un motor molor Mercedes
~ ă aerodinamica , remarcab i lă nate din tuburitu bu ri de aluminiu . Fuzelajul era D-1I1 a. de 117 kW, dar exemplarele de
0-111 a,
Kea epocă eliberată de hobane construit din pano uri. uri, Intregu
lntregu l aparat era succesiv, motoare din ce
serie au primit, succesiv,
SI avind un tren de aterizare acoperit
acoperi t cu tab t ablă s u bţire d
la sublire de e dural umin iu iu,, in'
în ce mal puternice: ser seriile
iile F-F-13a
13a şi ~i
a 'ltr-un număr minim de ele- on d ulată,
ondulata , ce avea să
sa fie "Ia
"I modă " in in
a moda" in-- F-13ba au lfost ost echipate cu motoare
plus, motorul in lini e, racit cu ae ro nau t iica
dustria aeronaut c ă pin
pină a in preajma cel celuu i lila de 136 kW şi
BMW IIla ~i respectiv Junkers
-a com plet caren at, cu radlatoru l de-al doilea razb răzb oi o i mondial. Postul Po stul de pi- L-2 de 147 kW, kW, dar ulterior s-a trecu trecult la
"o",tal, inc adrîndu-se la rindul lui lotai. cu dou
lotaj, do uă a locuri alatu a lătu rale,
rate , avea co- instalarea allor motoare, de
inslalarea altor de.. exemplu
& ru moasă a întregu lui ap arat. Sin- menzil.e principale plasate in stinga,
menzil.e st inga, iar Junkers L-5 de 228 kW pentru F-13be,
e ement d lscord ant îl con stituia cele citeva aparate de bord ş~ii manete de
cel e cîteva BMW IV de 169 kW pentru F-13bi, BMW
- a deschisă a echipaj ului, deş i înj u- pe pplan~a
lan ş ă şi~i de pe o "modern ă"
0 fo arte "moderna" V de 279 kW pentru F-13bo şi ~i chiar Bris-
-3: print r- un c arenaj frum os profl- cons o lă
consola cen tra lă com
centrala co mpletau
pletau inventaru l 101 Jupi ter VI de 353 kW. Din cele peste
tol Jupiter
uli e co n s tru c ti vă d i ct ată d e obi- cabinei echi echipajul
paj ul ui. Pent ru pasag eri era conslruite o
300 de aparate construite ~esime a lost
0 şesime f ost
_ : mpului, co nfo rm căr uia nici un pi- prev ăz u t ă
prevazuta o
0 abin ă
c abina închi s ă ,, aproape
inchisa "absorbită " de Lufthansa , dar celelalte
"absorbita
accepta să zboare claustrat înt r-o co nfo rt ab i l ă,, cu
confortabila patru lfotolii a~ezate
otol;; aşeza te .'au
au cunoscut
Cunoscut o răspîndi r e la scara mon-
0 raspindire mim-
-g8 inchi să. spre in inain te şi
ai nte ~i ech
echipateipate cu centu ri d e si- dială. putind Ii
diala, intilnite in
fi intîlnite ţăr i de pe patru
În lari
- "strucţia avio nului era deosebit de g uranţ
guranla. ă. Accesul
Accesu l se făc ea
facea, , in funcţie
lunclie de continente. Cîteva
Citeva av avioane
ioane F-13 au 1051
fost
:3 oferi nd o bună rez i ste n ţ ă, ch iar _şi va ri al]tă , pe una sau doua
varial')ta, două porti portiere
ere late- montale in U.R,S.S.
montate U.R.S.S. şi ~i mentinute
menlinute in în servi-
~ e mai dure co n d iţi i de exploa\are. In ra le. In spatele cabinei pasageri pasagerilor. lor. o0 por- ciu pina
pină in
în preajma celui. de-al doilea raz- răz­
sens meri tă a m i n tită aterizarea fo r- ti e ră speciala
tiera special ă oferea,olerea, la seriile perfecli pe r fecţi o-
o­ boi mondial.
a exem plarului înmatricu lat D- 335, nate, un acces rapid la comparti compartimentu ment ull

anvergura •• _. _. _
porta nta ..... 4 oc-
suprafaţa portantii
supralala
greulatea
greutatea de zbor •••• _
greutatea gol .
viteza de croazlera
croaz ,e'ă _.
plalonul pract
• plafonul pract,cic
autonomia de zbo'
Avionull Junkers F- 3
Avionu
echipat cu un motor 8 B • ' III C _
kW construit in I,cenla cea'a'- -- C<;~o -
Culoarea apara:u
apara'ulu!
u e'a a'"-'
e"a a-;-'
inmatricularea
inmat ricu larea era âc a CLl I ~,:
acu ta:::_ ~e
de 0o parte ŞI de ceaa
~I oe cea a a a! ~~ __
precum şi ~i pe inlraaos
,"traaos
pilor.
pilor.

junkers (-13 »«bmwIIlc


))«bmw Ilie
0,5 1
1925
13
la Ib Ie
le Id

ULIA. R B E

2 3
ELE AV
AVIOANELOR
IOANELOR farma:a In oamna a.
formata an 199 - esc.a
esc;a cieasupra reprezenm
o.easupra reprezenra emblema
em ema aaVlOOU' '1OnI.I- rolllAna In octombrie 919.
romAna Apara uI
9 9 Aparat
EŞTl INTRE ANII
E$TI drila S. 12, dată cu
l2, o0 data InIoa ea ~JOane·
eu tnIoc lui F. 40 pe care zbura comandanrul
comandantul es- es· dispunea de cinci motoare Maybach de
1916-1921
" '6-1911 lor Farman cu aparatele ~ enge·
Sopwtth enge- căpitan ul de
eadrilei de observare F. 5 capitanul
cadrilei 260 CP fiecare. Avea o0 lungime de 28 m
ze şti. Aparatul, ca de altfel tntreaga
ze~ti. es·
Intreaga es- marină Radu lrimescu, personalitate
marim personaiitate şi o
$i anver gură de 44 m.
0 anvergurc\ m Cele 11 rezer-
rezer·
cadrilă pusa
cadrilc\ dispoziţia Marelui car-
pusc\ la dispozitia car· marcantă a aviatiei române.
marcantc\ romAne. Cu acest benzină cu o
voare de benzinll 0 capacitate de
s·a deplasat pe frontul bu·
tier general, s-a aparat comandantul lrimescu a execu- execu· 3 100 I Iiîi asigurau un zbor fc\ra fără escalc\
escală de
covinean, stabilindu·~
stabilindu-şi IIngă
baza lingc\ tat numeroase misiuni de luptă, luptc\, inclu-
inc\u· 1 000 km.km. Avionul dntărea
clntc\rea 12 t şi~ lua la
Dorohoi. Brăilei) .
siv bombardamente (portul Brc\ilei). Incărc ătură de 4 t. De 0o con-
bord o0 tncc\rcc\turc\ con·
"Trifoiul cu patru foi" era emblema Avionul de VÎnătoare
vimtoare Nieuport 11 pi- pi· deosebită fatc\
structie cu totul deosebitc\ fală de avi-
avi·
vlnătoare Nieuport 11 pi·
avionului de vinatoare pi- căpitanul Vasile Craiu avea ca
lotat de cc\pitanul oanele cunoscute de tehnicienii ro- roo
lotat de aviatorul francez Henri Man- Man· emblemă
emblerna o vlrfurile in unghi
0 cruce cu VÎrfurile mani lji
mâni şi cu tot refuzul echipajului captu- captu·
franco-română
choulas din escadrila franco·rornAna ascutit (Crucea Maria) lii şi benzi trico·
trico- rat de a da vreo lamurire,lămurire, locotenentul
N. 3. Cu acest aparat caporalul pilot lore. Pilot şi~i apoi comandant al aI escadri-
escadri· aviator Petre Macavei impreună Impreuna cu o0
Manchoulas a doborît două avioane
dobont douc\ vinătoare N. 10, cc\pitanul
lei de vtmtoare Căpitanu l Vasile echipă de mecanici au reparat avionul
echipa
inamiee pe 12 februarie şi
inamice ~i 25 iunie 1917. Craiu a sustinut numeroase lupte ae- ae· şi in ziua de 27 octombrie 1919 a deco-
$i
numeroase documente ostaş cu mina Intinsc\"
"Un ostali Întinsă".. repre-
repre· riene. Astfel, pe 19 şi ~i 21 aprilie 1917 Bucure~ti, avlndu-I
lat spre Bucureşti, avindu·1 ca pilot se- se·
campaniei dintre anii
campamel zenta emblema avionului cc\pitanuluicăpitanului luptă cu avioanele inamice, iar pe 12
luptc\ cund pe maiorul Haralambie Giossanu
_919 ~
,919 şi din perioada interbelica,
interbelică , Gond, comandantul escadrilei de vIm· vină ­ atacă in zona loealitc\pi
mai 1917 ataca localităţii Bar-
Bar· ~ navigator pe capitanul
şi Căpitanul Cezar $tiubei.
Ştiubei .
~ . sute de fotografii păstrate
pastrate In
tn toare N. 3. Cu acest aparat pilotul a bo~i un hidroavion german pe c;,are
başi <;.are l-a
I·a După o
Dupc\ escală la Adjud pentru alimen-
0 escalc\ alimen·
particulare,
particuiare, În in fototeca Muzeu-
Muzeu· doborlt două avioane inamice pe 20 iu·
doborît douc\ să amerizeze pe riul
silit sa rlul Siret. In ziua D.LR 70 a aterizat la Pipera dupa
tare, D.L.R după
Central şi~i arhivele militare am şi 16 august 1917.
lie lji de 10 noiembrie 1917 Intr-o luptă ae-
Intr·o luptc\ ae· un zbor
zbor'de·de 542 km pe care I·a făc u t in
fc\cut In
copen
copen' pina pire In
tn prezent 18 embleme riană
riaM doboară
doboarc\ un avion inamic deasu· patru ore şi ~i 18 minute .• .•A servit timp de
rnpodobeau avioanele româneşti
Irnpodobeau rornAne~ti de Grupul III aeronautic Gala~i
Galaţi MMc\~~tiului .
pra Mărăşeştiului. dtiva ani ca avion pentru antrenarea pi·
citiva
e, recunoa~tere,
e. recu noaştere, vînătoare
vinatoare şi ~i "Pumnalul lui Siegfried" era em· loplor ce
lotilor ee urmau să zboar~ pe bombar·
sc\ zboar!:!
,..,..,."""m,ent.
dament. Un scut cu benzi tricolore pe care
carE; hlema avionului german D.L.R.DLR. 70 Sie· diere.
diere.
tam pentru prima datc\
n:am dată intr·o
Într- ~ ancoră $i
erau desenate o0 ancorc\ şi o coroană
0 coroanc\ mens Schuckert, capturat de armata ,,Asul ae treflă
,,Asul treflc\ şi$i ciinele
c!inele de vIm·vină ·
rom!n ească
roroAneascc\ unele dintre
eembleme.
eembeme.
:; puJ Bacău
pul I aeronautic Baciu
:scadria Farman 2 care In
in vara anu-
anu·
• l Îf ~ avea terenul de zbor la
ea un aparat Farman 40 cu o
• a rea 0
teresantă ce reprezenta un
U1teresantc\
onjurat de cocarde tricolore.
Inconjurat
- de observare F. 40, numit
• • din escadrila FF.. 6, avea ca em-
em·
o păpuşică
o' papu~ica pusă
pusa chiar In botul
. Cu acest aparat, sublocote-
sublocote·
Dumitru Bădulescu a doborît
Durnitru Bc\dulescu doborit in
În
oe 9 august 1917 un avion austriac
OI!
k C. 1.,
tik I., observatorul inamic,
enentul
enlUl major Francisc Schlar- Schlar·
prizonier.
luat prizonier.
a'ul căzuse in
tul inamic cc\zuse In apropiere
Gro~ti .
Grozeşti
ora ra a reprezentat emblema mai
aparate de observare pe care

•~
rMrioA_
-o
°
piloţii ~i observatorii proveniti
. otii şi
rnar-:nc\. a astfel de emblerna
avionul F
emblemă a
F._ 40 numit "ElIa""Ella" ce

!
~e
parte tot din escadrila F. 6_ 6. Pe
avion
avicl au zburat printre a1tii: alţii: loco·
loco-
Petre loanin (o (0 victorie ae- ae·
!j.l sublocotenentul observator
• 'ee StUpeanu
Sttlpeanu (0 (o I victorie ae- ae·
, cavaler al aI ordinului Mihai Vitea- Vitea·
a m-a m-a $işi alaI Legiunii de onoare.
ele de 1, 2, 3 şi ~i 6 august 1917
• ail executat misiuni de recunoaş- recunoalj'
I aliere lji
raliere şi bombardare a poziţii­ pozitii·
Şuşitei.
e de pe Valea $uljitei.
aVlOn Nieuport 17 din escadrila
illItOO
toare N. 1 avea ca emblerna emblemă Ii· li-
a
,.8' Intr· tntr·un
un cerc. Nu ljtim ştim cine a
. pe acest aparat. aparat.
110 ul M. Farman metalic, numit
-Gara de Nord" , avea ca em- em·
o păpuşică a~zatc\ In
-băiat aşezată
papu$icc\·bC\iat tn fata
.. cu eu cite
dte o cocardă tricoloră pe
0 cocardc\ tricolorc\
!lancurile. Pe una din părţile
- flancurile. partile
. avea desenatc\desenată $i şi o 0 acvilă
acvila -
Bucure~tiului.. Aparatul a avut
Bucureştiului
două nume: ,,Acvila" lji
dOt.lA şi "Obor-
"Obor·
de . ord" lji şi sosise in în zbor de pe
. de la Salonic pilotat de un avia- avia·
sfîrşitul lunii oetombrie
ez pe la sfirljitul octombrie
El
EI a fost incredintat locotenentu-locotenentu·
• Constantin Mincu.
Ii'
17 octombrie 1917 echipajul echipajullt. pi·
It. pi-
C M Mmcu ncu - It. observator Radu Cu- Cu·
au aruncat manifeste in ina·
In liniile ina-
Acest aparat a fost scos din servi- servi·
.ebruarie 1918.
februarie 1918.
II II aeronautic TeCUCI
Tccuci

angutanur' era emblema aVlonu·


.w pilotat de sergentul aviator Ra·
vascea din eseadrila F. 4. Apara·
a indeplinit nurneroase misiuni de
, La 9 iunie 1917, echipajul Vas·
escu tn tirnp ce executa 0 reo
'ere u-: zona Rocoasa·MMc\~ti·
r e a fost potemic bombard at
. anhaer'iana inamica, aparatul
'0 ovituri in planuri ~i earlingil.
tanul" luptc\ eroic eu avioanele
;Atoare inarruce In zilele de 19 $i 25
.9 , bombarcleaza pozitii\e ina·
s bIoco,enentul observator T.
~ pe 2 . 2 e 91 . Pe
_ observa·
a fost emblema avionului de vÎ- cunoa~tem pilotu
nu cunoaştem pilOtll sau escadriJele
escadrilele din mljlocul fuzelajuJui. iar aVJOaflete Sap- aile embleme, aces! lucru a
.p Spad pe care a zburat căpi · făcut parte aparatele cu dese-
care au flicut dese· with erau vopsite in ar~t1U. poTIan!a deosebitii. pentru
friederich Rostoski. Pilot în ar- nele respective. Am identificat numai Ca o noutate, informAm pe cititori tiei roman~ti.
o-ungară, Tânit grav la mina tipurile avioanelor. Astfel ..Capul de revistei ~Modelism" că cea mai \ec e MultUInirie noastre ~
pe frontul italian a intrat volun- incruc~le" pe fon-
mort cu doua oase IncrucIŞate" Eon· emblemă descoperită reprezmtâ o ban Ionesc . Dan Anto .
armata română . A seT\/! in dife- clul unui disc negru, apare
dul unUI apace pe fuzelajul
tuzelajul stea tncadratâ IT- n r ea se alla dulescu ~ Ion Sca!~ care ne-a
unui • de oare
toate eupon
leuport desenat! pe aparat ~not al ti ilispoz lie material docW':1 :ar-
XXN eazul" apare 1 12. graIi.
T pe n
"Mirage" 2000

Avio
Avionul monoloc, vinator vînăto r pol iva-
poliv a-
lent pent pen tru ru superioritate aeriana ae r iană :;Ii
şi
interdictie
in te rdi cţ i e cu mare . raza de actiune,
rază de acţiune ,
Mirage 2000 a efectuat
Mi rage 2000 a efectuat pri mul zbor primul zbor
la Istres (Franta)
la Istres (F ra nţa) la 10 martie
martie 1978.
1978.
Aparatul,
Aparatul, pilotat pil otat de
de catre
către pilotul
pi lotul :;Ief
şef
al firmei Jean
al firmei Jean Coureau, Coureau, a efectuat
un
un zbor zbor de de 65 65 min ute, ati ngind
minute, ngînd vi-
teza
teza de Mach Mac h 1,3 1,3 ~i şi plafonul
plafon ul de
13000
13000 m. Instalatia Instal aţi a de de forta
forţă este
este
as
as igu
igur rata
ată de un un motor
moto r SNECMA
M53-2 de
M53-2 de 83,5
83, 5 kW
kW (8 500 kgf) sau
(8500
SNECMA
SNEC MA M53- 55 de 88,6 88,6 kW (9000
kg
kgf) f) ..
Mirage
Mi rage 2000 2000 pastreaza
păstrează formulaformula
const
construct r u c tiva
ivă a a avioanelor
avioanelor Mirage Mirage
III,
II I, aripa
aripă delta, dar dar pepe noinoi baze
baz e aero-
aero-
dinamice ~şii teh
dinamice nologic
tehnolog e.
ice.

Date
Date tehnlce
tehnice
Anvergura
Anve r g u ră 99m m
Lu
Lungime
ng ime 15 15 mm
Suprafala
Su p rafaţ ă portanta
portan t ă 40 40 m2
m2
Masa
Masa avionu
avionullui ui gol
gol 99 000
000 kgkg
Masa
Masa iînc
ncarcaturii
ă rc ăt u r ii utile 55 800
800 kg
kg
Masa maxim
Masa max i m a ă 15
15 000 kg kg
Viteza
Viteza maxima
maxi m ă in în palier
palier ++ Mach 2,3 2,3
Viteza
Viteza maxima
m axi m ă co ntin ua
contin u ă Mach
Mach 2,2
2,2
Viteza
Viteza de
de aterizare
aterizare 260 260 kmlh
km / h
Viteza
Viteza ascension
ascensională ala maxima
maxim ă 15 000 m/
15000 min
mlmin
Urcare
Urcare la 15000 m
la 15000 m cu viteza
viteza de
de Mach 2 iÎn
n 44 minute
min ute
Plafo
Plafonn practic
practic 20 20 000000 mm
Raza
Raza dede actiu
acţiun nee cucu rezervoare
rezervoare supl imentare
imentare ++11 800
800 km
km
c
CALE 0o R SPORTIV
SPORnV I TER 1
I.
1. CO
CO CURSURI II TERJUDETENE
TERJUDEŢENE

fabrica
fab r ică de
de catre
către I.P.L.
IP.L. .,.23
.23 Au-
Au-
ato.
D. 11-12 ianus".
1I-12lanuatle -- Bucur",ti
Bucureşti
26-27
26-27 8or,IIo
3- 4
8priile
ma,
3- 4 mal
- oeI
-Del
-Iasl
-Ia, Nr.
Nr. P/U
P/U
5-11
5-11 mal
mII -Bucuresti
-Bueu'8$tl cr!. Denumlrea
Denumlru m aterlalelor
materialelor U.M.
U.M_ Lei Observatil
Obse",etll
--Bucureşll
Bueur",t. crt. lei
ICA 10-11
10-11 mal
mai
7-
7- 81untO
8 lume --B,..ov
Bra,o. I.1. Plese
Piese Injectate din plasticplestlc
,.--,5Iunte
14-15 lume -- Bae6u
Bae'u
21-22.unio
21-22 luni - Pucloasa
Pucioasa 1.
1. Balamale
Balamale din din plastic
plastic set 10 buc.
buc, 11,80
11,80
21-22 iunio
lunl8 -- Salonta
Salonle 2. Furci
Furcă cu cu ,tift
1-
1- 31ulie
22-23
3 Iulie --PII.şti
Pitesti
2.
3. Buc,i
Bucşă I2l
,tlft
(2) 5 mm
..
"
18,40
08,05
08,05
22-23 septemb.ie
septembrie -- Plo.esti
Plole,II 4. Buc,i I2l (2) 3 mm " 08,05
08,05
25-27
25-27 aprille
ap.ille -- Clul-Napoca
Clul-Napoea
26-28 septembrle
26-26 aeplembrle -- CluJ-Napoca
Cluj-Napoea 5.
5. Supor!
Suport bechle
bechle buc.
buc. 03,85
11-12octombrie
11-12octomb". -Dej
-Oei 6. Pirghle
Pirghie de comandi
comandă set. 5 buc.
aeI. buc, 14,80
7. Levier
levier de comandi
de comandă 14,05
7.
8. Supor!
Suport pirghle
pirghie .."
" 17,25
9.
9. Furci
Furcă bechle
bechle buc. 16,80
14- I 5 lebrusrle
14-15lebruarle -Orodea
-Oradea 10. Butuc roati
rOlltă aero I2l (2) 55 16,20
19-20
t&-2O aprilie
aprilie -Timlsoara
- Tlmlşoarl 11. Butuc roati
roetă aero I2l (2) 72
..
" 16,65
10-11 mal
26-27.ulle
26-27 Iulie
- Bueur",t'
Bucureş\l
-- Suesaya
Suceava 12. Butuc roahl
roată aero I2l (2) 92
.
"
16,65
17,25
14-151unle -- Turda 13. Butuc roati
roată auto I2l (2) 78 li
X 33 ""
14-15 Iunie
21-22
21-22 iunie
Iunie
Turd.
- Gh.
Gh Gh.
Gh Del
Dej 14. Butuc roati
roată auto (2) 78 x
I2l li 45
." 11,50
11,50
PII DACIA IA S Oacla") 7-10
7-10 august
august -- Pitestl
Pit. ti 15. Set man,ii set 116,15
15_ man,ă pentru emllitoremllător
Ol CIT fA S .. Ollclt") 30-31
30-31 lugust
• .. PISTONUL DE AUA IA S .. SemanAtoar ••··) 4-7
augu.t
4-7 septemb.ie
septembrie
-- Cralovi
Craiova
- Bueurestl
Bucur",tl
16.
16. Set
Set man,i
man,ă montati
montată pt. pl. emllitor
emllitor ". 394,45
394,45
11-120ctombrle -Arad 17. Muli
Mulă de legituri
legătură servo buc.
buc. 18,40
VOLANUL DE AUA (A.S "MlcronJka") 11-120ctombrl. 18.
18.
19~
Ellce cu supor!
Elice cu suport 140 mm
Ellce
Elice cu cu supor!
suport 200
140 mm
200 mm
.. 16, 10
16, 10
....
19. mm
20.
20. Ellce
Elice cu cu suport
suport 215 215 mm
mm 18,40
8-
8- 99 martie
martie - Constanta
Con.lan,. 21. Determallzator 05,45
5- 6 aprilla
aprilie -- Tulcaa
Tule.a 22. Elice api cu suport I2l 06,40
24-25 mal -- 0,,0 •• (2) 50 mm buc.
buc, 06,40
O"ov. 23. Elice api buc.
26-271ulie
26-21IU1i -Arad
-Arad apă cu luport I2l (2) 40 mm 07,35
8-11
8-11 mal
mal -- Bucurestl
Bucureşti 24.
24. Roll
RoII Injectate
Inlectate I2l(2) 15 per~chl
per~chl 04,00
19-201ulle
19-20Iull. - Tg.
Tg Mur", 25.
25_ Rol'
RoII InJect ate I2l
Inlectate (2) 25 04,00
26-28 august
auguli - Neptun
aptun 26. Sistem de angrenare ellce elice api
apă buc. 04,05
15-16
15-18 lebruarte
lebrua". -- GhJrglu
Giurgiu 27. Cleme bu~e bulle buc. 28,75
II.
II, Accesorll
AccesorII metallce
metalice
3- 4 mal
4mal
17-18 mal
-1.'1
-18$1
-- De.a
Deva
28.
29.
Motor cu buJle
bulle 3,2 cmc
Motor cu buJle
buc. 2387,80
21-221unle -- Tlrgo.i,ta bulle 5 cmc buc. 3305,40
21-221un18 TirgovI,te 30. Motor cu bujle
bulle 7 cmc buc. 3305,40
31. Motor cu buJle
bulle 10 cmc 3220,75
19-
19- 20 ,ulte
Iulia
26-271ulle
26-27Iull.
-- Sibiu
SIbiu
- Sucesva
Suceava
32.
33.
Motor cu buJle
itul
bulle 25 cmc
!tul dublu (pentru rezervor)
..". 3800,35
17,25
12-13.ulle
12-13 Iulia
7-
7- 81unte
81unle
-Foesani
- FOCş8nl
- Rm
Am Vilcea
Vile..
34. tut Ilmplu (pentru rezervor)
.... 23,00
1- 33 august - Bueuresti
Bucur",u
35.
36.
orb \pentru
BuJle
(pentru rezervor)
ncandescenti
Bul'e fncandascentă
... 17,25
59,00
37.
37. Chele
Cheie pentru buJIl
bulll . 17,15
II.
II. CONCURSURI REPUBLICANE 38. Clpit
Capit de tlJi
tlli tip
tIp A let, ~,buc.
~, buc. 27,65
39. Capit
Capii de tlJi
tlli tip B 08,20
- etaps Judeteono. pIns
atap6ludeteane, pina la 26
26 octombrle
octombrie 40. Filtru carburator buc. 17,00
-- etaps
etapa cerc.
cerc, pins
pinllaJa 15 lun.e
IUnl8
- etaPII\Udataana.
etapA judeteana. pin6 18 13
pinA II 13 IUlle
Iulie III.
lll. Plese
PIH@ din IIbre
flbri de atlcli,
IUcli, caucluc
cl\Jcluc ,I
.1 lemn
- etapa inala. 1-3
elapa IInala. , -3 lugust
eugu t - Olul-Napoca
Olu!-Napoci
- etapA flnal4.
etlpa finalA. 15-17
15-17 august
auguat -- De.aOevi 41. Coci fuzelaJ
fuzelal macheli
mach ..ă IAR-823 buc. 316,25
;- etapa
etapl unitAII
unitAll (cereurl).
(cercuri), luna mal
ma
....
42. Coci
Coei fuzelaJ
fuzelal planor lip tip I buc. 316,25
-- etapA
etapa finalA.
llnala. 7-8
7-8 iunle
Iunie Bucure$tI
Bucuraşll (Academia
(Academl.
MllitarA)
Militara)
43.
43. Coci luzalal planor tip
Coci fuzelaJ pllnor tip II" 299,00
-- etapaludeteans. .44. Coca
Coci fuzelaJ
luzelal planor tip III 299,00
etapA Judeleane pInt pin' la 15 mal
mal ",
-- etape
elape finale:
finali . '45.
' 45. Coci navomodel tip FSR-15
48.
46. Coci
Coei navomodel tip FSR-6,5
FSR·15 .'" 230,00
230.00
a) AEROMODELE.
AEAOMOOELE 8-7
b) AUTOMODELE.
8-7 un.e
lun e -- De.a
AUTOMOOELE. 24-25 octombrie - Sibiu
Deva
Sibiu 47. Coca
Coci automode1
aulomodal tip RALL RAll YE VE
..
. 230.00
184,00
c)
ci NAVOMODELE.
NAVOMOOELE, 28-30 28-30 august
lugull - Neplun
Neptun A Cod
48. Coci fuzelal
49. Cod
luzela) motomode1
Coci automodel
motomodel R/C
lutomodel formula 1
".. 299,00
170.50
-- In
In vacant a de vara
vacan,1 va.A (tabere)'
(Iaba.e) ..
......
a)
• ) AEROMODELE.
AEAOMOOELE. tabArA tablra - :;;Ibtu
Sibiu 50. Cod
Coci automodel
lutomodel OL TCIT
OLTCIT " 193,50
193.50
b)
b) AUTOMODELE.
AUTOMOOELE .. - Braso. Brl OV 51. Coci
Cocă macheli
macheti ROMBAC 373,00
c)
e) NAVOMODELE.
NAVOMOOELE, ..• -- Amara Amarl 52. Coci veller cat X
vener cel. 367,00
- Tabara
Tabara centra"
centralA de rachetomodele
raehalomodela -- lulle
Iulia -- TI'go.lste
Tlrgovl$te 53. Coci veller cat.c ... 10 " 367,00
367, 00
54. Coci velier
vener cat. M .".'" 326,00
III.
III. CAMPIONATE
CAMPIONATE REPUBLICANE
55.
55. Coci navomodel Tran.aUantic
Tran ..tlantlc ... 326,00
56. Coci navomodel
nlvomodel FSR Up
57. Coci navomodel FSR Up
tip III
tip IV . 230,00
230.00

..."
A
4 OMODELE
O OOELE 230,00
58. Coci navomodel electric 50.00
Ca p de
de mlcromodele - etapa
atapi asoelatle.
"ocla,Ie, plnA
pinA II
1. 1 martle
...
mlcromodele martie 59. Coci bot planor tip A I 32,00
-- etapa
elapa ludel.
judat. plna
pina II 1516 mart.e
ma"le SD.
80. Coci captlv
captiv Uptip III 81,00
-- semifinalA.
aemitinala, 8-10 aprllieapriila - Slanlc
516nlo 61. Coca
Cocă capUv
captiv Uptip IV 81,00
- linalA.
IInal6, 11-13
11-13 aprlll.
.p.nle - SI ... lc ..
Sllnte .
......
2.2. pII de
de ae,omodele
aeromodela RC
AC -- etlpa
etapa asoclalle.
asoela'Ie. pinA la 1. I1 august
augusl 62. CarenaJ
Carenal roati
roată I2l
(2) 55 34,50
-- etaps
alapA ludeleen!
ludetesnA pinsla
pl"a la 15 august
IUllua' 63. CarenaJ
Carenll roati
roală I2l
(2) 72 34,50
- semifinals.
semllinsla. 11-3-3 septernbrla
septambll. - Galati Gala,1 64. Anvelopa
Anvelopi aero
lero I2l(2) 55 14,95
- f1nalil.
finala 4-f lipI_brie -- Oal8\1
4--8 .aplombrl.
Ca P l&romodele
leromodela zbo,
zbor libe,
htMsr -- elapA
etapA .soclalle.
.,oela"., pinA
all8(1
pina II 1 luni.
Iunie
65.
a5. Anvelopi aero
66. Anvelopi
eero I2l
AnvelopA aero I2l
(2) 72
(2) 92
.". 16,
18, 10
18,40
- etapa
etapi ludetean
jude,aan',• . pins
pin' 18la 15 ,unle
Iunie S7.
87. Tren de aterlzlre
aterIzare "
. 34,50
-- seml',""., 28-30
semifinali, 28-30 lulle
lull' -- Pite~tl
PltafU 88. Anvalope
-- finals.
Ilnal4, 31 IIIlIe-3 "'VUal -- PII.,tl
31 lullo-3 BUgU.t PII .." aulomodel el 78 x
AnvelopA automodell2l li 33 buc.
buc_ 21,85

4 Ca pp _om odele captive
_omodela captive -
-
atapa asocialie.
atept .. oela'Ie pinA I.
atapli jude,ean'. pina
etoplliudateani.
la I1 iunle
pina II
Iunie
la 15
15 lunle
Iunia
69. Anvalopi
Anvelopă automodel
lutomodel I2l
70. Anvelopi automodel
lIutomodel
78 x
(2) 78
formula
li 45
1 ... 21,85
21,85
--
--
semlfina"\.
IBmlllnali. 24-26
linals.
finala 27-29
24-26 lunl8
27-29 lunle
Iunie - Bacau
Iunie - BaduBacju
BacAu 71. Anvelopi
72.
Anvelopă lutomodel
72. Butuc roati
automodel OL
roată tip formu
TCIT
OLTCIT
la 1. .". 21,85
11,50
"..
formula
73. Butuc rOlti
roată tip OL TCIT
OLTCIT 11,50
AUTOMODELE
AUTO ODELE
- etlpa
elapA asocialle
aSOCiatie
74. Elice pentru FSR tip IPL
50,52
50, 52mmmm
IPl - 3D, 30, 35, 40, 45, 48, .. 23,00

...
-- .'apă ludatean;;.
.tapA luda,aană, plnala
pIna la 15
15 septembrle
nplembfle Beghete lemn 5 x
75. Baghete li 5 sel
set 19,00
--
-
semifinals.
semllinal •. 22-25
linelA.
22-25 leptambrie
•• plembr e - Braso.
Ilnsl6, 28-28 ..plemb.le Bra,ov
211-28 ..pt.mbrl. -
B..
."'0'
,ov 76. Baghete lemn 5 x
77. Baghate
71. Baghete lemn 5
li 10
x
li; 20
19,00
19,00
19.00
78. Lemn
lemn balsa
ballB debltat
debltllt mc nu I-a
s·a stabilit p retul

Ca p na.omodele machete - etapa


elapa Isoclalie.
a.oelalla, pin';
pinii.II 15
1S martie
marile Prsturile
Preţurile sint informative
Informative $i şi nu vor exista difersnte diferenţe mario
mari
-- etapAludeteana.
alapA jud.,esne pinA pinA II
la 15 Iprllie
aprilie II.
-- semifinalA.
seml'lnalA 4-74-1 mal
mi' -- Bucurest.
Bucure,tI
II . De la C .A.P.-!;lelimbiir.
C.A . P.-Şelimbăr, str. 30 Decembrie nr. 423. 423. jud
jud.o Siblu.
Sibiu , cod 2428.
2428, se pot pal
-- flnsla.
lina", 8-11
1-11 mal - Bucure,U
Bucu",,11 cumpiira
cumpăra prln prin virament
vlrament · sau cu numerar pliici plăci din stlplex
sUplex in dilsnts
direflte nuante:color,
nuan ţe :color, trans-
Ca P na omodele pro pulsate - etapa
etRpa a.oel.,le.
&aoclalle pinall
pin' la 15
15 mai
mal parenl . mat ~i
parsnt. şi incolor.
Incolor, necesars
necesare pentru machetele de modelism. modells m.
- etlpA
etapA ludeteo.nti.
judSle.n6, pinA la I1 lunie
pinA 10 Iunie Aceste
Aceste pliici
plăci de stlp lex sint produse in sectoru
stlplex sectorull micamică Industrie
industrie Sectia STiPLEX
STiPLEX, in
-- semlTinala.
semilln.I •. 8-11
8-11 iunie
iunie - Rm Am Vilcea
Vilcea urmatoarele
următoarele dimensiun
dimensiunil standard: '
-- linal';.
finslă, 12-15
12-15 lun1. vn.,.1
Iunie -- Rm. V1lcel 450 x 350 mm. mm, cu pretulpreţul de 70 lei/coalaIei /coa l ă
-- etaps
etapA .Ioclalle.
asocla,ie, plnA
pina I.
la I1 august
augult 450 x 350 x 1.2
-- etapa
etapA ludeteans.
judeleană. pina
pinA la
1. 15 augusl
auguII 1,2 mm.
mm, cu pretul preţu l de 60 Isi/coalaIei/ coală
-- semlflnale.
sem,'melA 31 31 o.ugusl-3
augu'I-3 saptombrie
septembrie - Naptun
Neplun 450 x 350 xx 1 mm ., cu pretul preţu l de 50 lei/coala Iei/coal ă
-- finals.
IInal6 4-8 lipI_brie - N.ptun
4-8 '.pternbrle plun 450 x 350 x 0,5 mm. mm. cu pretul de 40 Isi Iei/coală
/coala
Alte dimensiuni ss se pot executa la cerere ~i şi pretul
preţul va fi după normars.
li stabilit dupa normare.
Ill. Clublll sportiv C
III. De la Club,,1 . S . T.
C.S. A .-Bucure~ti din Aleea Matelotilor
TA-Bucureşti Matelolilor nr. 2. 2, secto
sectorr 1.1, cod
ODELE 71557. telefon
71557, telefon 180372, 180372. se pot cumpara urmatoarele
cumpăra următoarele materiale pentru mOdel
modeilsmism :'
Cam9ion.llIJ1 de rache!omodete - etapA asoc1ali. 1. Cuarluri
1. Cuarţuri in gama de frecvente 27 MHz cu 145 lei bucatatse bucatalse livreaza
livrează un cual1
cu a" de
- "apAlu!! eanA p ni I. 15 lulle emisie' ~şii dous
două cUlirturi
cuarţ uri de recsPlie)
recepţ i e)
- sem I nali 4--{; august - Tlrgovble Aceste cuart cuarţuriuri sint fabricate de I. C . S .I.T.
C.S.I T.EE --Bucureş
8u cu re~ti.
ti . care livrează ,I
c are livreaza ş i pentru
pent ru
- I a 7-10 &lgull - Tlrgo .. export.
ex port.
2-
2. Placaj
Placej pentru aVlal ie $i
aviatie şi model
modehsm ism (din lemn de esenlii esenlă de te es'eacă sa ar
e mesteaca" 8'm)
nI
FEROVIAR
FEROVIAR cu
c 3 straturl
stralurl inctllate
incl81ate cu tacofil
tecofi . de urmatoareie
următoarele d.mens d,mens unl' n
500 - 1 150 x 200 -- 600 x 08-
500-1150.200 08 - 45 m
45""'"
Pr
Pffll 50 e m'
u rl!U$
r~ sa
să olerom
o en Cc 81 8( f eciru1a
ecăru. e.uct ct ,110
'Onati SU
SU RY
RY
ERATĂ: in
ERATA: in nr.4(9)/
"r.4(9)1 19115
1985 aIal reWlslel
reYlSle, ceea
ceea cece 1~
!ŞI1 dorB!$te.
doreş te . Ahrma
Afirm la .a OV
ov. ca
că nr.
nr 44 IUOIU
ILIOIU DAN, DAH, TI n - - . ReVlsta
oenL Aev'lIta se de
se VI l'lde
<W4slre.
~re. la I~ pagina
pagina 2525 s-a
s-a slrecural
slrecurat 0o gre-
gr .... aa lost
fost un un cadou
cadou de de AnulAnul Ncu Nou ne ne ono-
ono- iintr-adeviir
tr-adevăr loarte foarte btne bine dar dar numArul
numărul de de
~ala : dal"l"
$e;JIa: dalele lehnico-lac1lce menţionale
lehnica-Iacllce menlionale reazA ~şiI va
reaza vă mull
mulţum um lm. i m. abonamente
abonamente este este iincancă redu$.
redus. Nu Nu de1IRem
deţ in e m
Page 22 -- .,An
Page "An Original
Origjr. I
MURE~AN
M UREŞAN HORATlU, HORAŢlU, Clul-Napoca. ClUJ-NapOCL Nu Nu mai
mai multI' multe planun planuri de de labrica
fabr i că pentru
pentru IAR IAR
la
la avionul .M 55 slnl
avIOnul BB.M slOI de
de lapl
tap! cele
cele ale
ale
putem
putem publicapubl ica postere
postere la la mijlocul
mijlocul revistei
revistei 80. A~eptam
80. Aşteptăm planurile planurile eiaborateeiaborate de de dv.dv.
Variable-Geometry
VariabIe-Geomeny Ff
aparaiulul
~a'alulu. Breguel
Bregu!?! A. 14.
A. 14. 10 modeIiers
first 10
first model1ers oj a
I ..din
din considerente
considerente tehnice. tehnice. Este
Este prelerabil
preferabil sa să llie ie desenate
desenate in in tu~tuş pe pe
DURLESTEANU
DURLESTEANU ILIE, ILIE, V.lul. Valul. De~ Deş1 i din
din hirtie sau
hirtie sau calc calc alb.
alb. Pot Pot Iifi ~işi pliate.
pllate. PentruPentru in
in the
the Romanian
Romanian
clasa
clasa "Oido"
"Oi do" au făcut parte
au facut parte 99 unitall,unităţi , nici
nici cei
cei ce ce doresc
doresc sa să corespondeze
corespondeze cu cu dv dv List
Ust forfor 1985.
1985.
POPESCU
POPESCU BOGDAN,
BOGDAN, Bucur
Bucur..
..tl. Speram
". Sp erăm
una
una nu nu s-a s-a numit
numit "Ullyses".
"Ullyses". Aceasta Aceasta este este pentru
pentru schimburl
schimburi de de plar\uri
pla"uri din din domeniul
domeniul Page l3 -- ,.A
Page "A False
False .
oo nava
nav ă de de tiptip similar,
sim ilar, imaginata
i maginată de de catre
către tehnlci
tehniciii milltaremilitare va vă publicam
publicăm adresa: adresa: str. str. COUP' presents
COUF' presents thi
sa
l i putem
putem satislace
satislace macar
măcar partial
parţial cererile
cererile autorul
autorul unui unui roman
roman de de s.ucces.
s,ucces. Retinem
Reţinem Labirint
Labirint 4, 4, sC.sc. B,B, ap.ap. 18,18, Ti Timi~oara
mişoara 1900. 1900. and history ci. o:;
and history of
dv. Va
dv. Vă multumim
multumim pentru pentru aprecieri
apreci eri.. insa
i nsă ideea
ideea de publica ~i
de aa publica şi 0o astfel
astfel de de ALBESCU
ALBESCU CRISTIAN CRISTIAN EUGEN, EUGEN, Clmpu- Clmpu-
BALABAN
8ALABAN CRISTlAN, CRISTIAN, Brilla. I ncercăm
Brina. lncercam nava
navă .. lung Moldoyaneec. Rol
lung Moldov8neac. Roţil ile,
e, frinele,
frinele, cuplelecuplele
french
fi'ench submarine
submarine
sa prezentAm ~i
să prezentam şi planuri
planuri care care sa să poata
poată Ii fi BIRO
BIRO ,TEFAN,ŞTEFAN, MangaliL Mang.lI.. TORNADO TORNADO va va ~i
şi tampoanele
tampoanele pentru pentru modele modele C.F.R. C.F.R. tre- tre- Page 66 -- An
Page An oldoIcI S'ea:
stearr.
realizate
realiza te de că tre orice
de catre orice amator.
amator. Vom Vom Iili publicat
publicat In În anul
anul dintredintre numerele
numerele 22 sau sau buie sa
bull' să incerca\i"
incercati' sa să Ie le confectionall
confecţionaţi sin- sin- the Prusian Na~
the Prusian Na~ ••
caula documentatie ~i
ciuta documentalie şi pentru
pentru 0o blindata
blindată 3/1986.
3/ 1986. gur.
gur. BETH" is
BETH" is presen'
presen'
amli
amfibl bie.e. Pentru
Pentru materiale
materiale cititicititi detalii
detalii in in CARAGEA
CARAGEA DAN, DAN, Turnu Turnu Migural Migurel.. •. Va VA CANELEA
CANELEA DANIEL, DANIEL, Bucu,..tI.
Bucure,ll. Deoarece Deoarece occurrence
occurrence for faT aa
pag.
pag. 30-31.
30-31. mullumim
mulţumim pentru pentru lotografi
fotografii. i. nu
nu am am mai mai publicat
publicat nave nave antice,
antice, vom vom lua lua
POPA CONSTA NTIN, N.holu.
POPA CONSTANTIN, N.holu. Pentru Pent ru drawings
drawings contamcontam aa
POPA
POPA DIDEL, DIDEL, Con.tanll,
Con.tant., CHIRITA CHIRIŢl VA- V"A- in
În studiu
studiu l?i şi 0o galera
galeră greceasci!..
grecească.
tails, all
tails, ali of them fn:::
of them tn:
motora~e
motoraşe cititi cit iţi rubri
rubrica ca "Ad "Adrese
rese utile".
utile" . SILE,
SILE, Ref"I,Re,,,., LUPU LUPO OVIDIU, OVIDIU, Romln. Roman. jIn- n- TEMPEA DAN, Rupea.
TEMPEA DAN, Rupea. Ceea ce propuneţi Ceea ce propuneti
Pentru
Pentru aa va vă da da slaturile
sfaturil e necesare.
necesare, preci-preci- cerceţii sa
cereal să luali
lu aţi legatura
l egătura pentru pentru proble-
proble- dv.. este
dv este alimentare
alimentare turbo turbo ~işi meritameri tă sa să in-În-
shipyard drawmgs
shipyard drawings
zaţi ce
zati ce tip
tip dede model
model dorltidoriti sasă construi\i.
construiţi. mele
mele legate
legate de de activitatea
activitatea de de deltaplanism
deltaplanism cercaţi. Nu
cercati. Nu delinem
detinem planurile
planurile navei navei "ca- "Ca- Page 1] - For the
Page 1] - For t!le arr:x anne
PLESNILA CRISTIAN,
PLESNILA CRISTIAN, Bucur.,tl.Bucure,lI. 0O statle statie cu Federaţ i a Romana
cu Federalia Română de Aviaţie , str.
de Avialie, str. Va-
Va- lypso"
Iypso" aa comandantului
coman dantului Cousteau Cou steau.. cle modeUers the
ele modellers the '
de
de telecomanda,
telecomandă, prezentata
prezentată in in cell'
cele mai mal sile
sile Conta
Conta 6. 6, sector
sector 1, 1, Bucure~ti
Bucureş ti,, tel telelon
efon POPESCU
POPESCU FLORIN, FLORIN, PloI.,". PloI.,11. 0O parte parte din din of
of thethe Romanian
Romaruan
mici
mici detalii;
detalii .. gaslti
găslti in in colectia
colect ia revistelor
revistelor 11
11 7970.
7970. planurile
planu ril e solicitate
solicitate Ie le gaslli
găSiţ i in i n acest
acest nu- nu- Forces in
Forces in WW2 WW2
TEHNIUM,
TEHNIUM, 1985. 1985. Vom publica ~i
Vom publica şi planuri
pl an uri
de
de automodele
automodele telecomandate.
telecomandate.
MOSNEGUŢU MANUEL,
MOSNEGUTU
gretlim
gretlim ca că va
MANUEL, Oal'lllbani.
vă ,,scot
,,scot din
Darabanl. Re-
sărite" locomoti-
din sarite" locomoti-
Re- mar,
măr, Motorul
CUTINA
Motorul utilizat
CUTINA ,TEFAN,
uti lizat aa fost
ŞTEFAN, LugoJ.
fost de
LugoJ. Pehtru
de 6,5 6,5 em
Pel1tru abona-
cm33•.
abona-
with fun details
with full details ana
LIFICIU
LlFICIU CATALIN
CATALIN DAN, Galati. Am
DAN, Galati. Am intrat
intrat advices.
advices. A A short 51•
vele ~i
vele ş i va
vă aslgu
asigurămram ca există ~i
că exista şi cititori
cititori ca-
c ă­ mente
mente la la reviste
reviste straine
străine adresali-va
adresaţi-vă oliciu- oficiu- use
de
de cu rind Tn
curind In posesia
posesia unor unor planuri
planuri de de mo-
mo- rora
rora nu nu Ie le plac
plac nici rachetele ~i
nici rachetele şi nici
nici blln-
blin- lui po~tal
lui poştal de de unde
unde apartinel
aparţ i neţi. i. use in in the
the 23rd
23rd of of
topl anoare
toplanoa re rom
roman ăne~ti.
eşti. datele,
datele, dar dar yom vom continua
continua sa să Ie le publlcam.
publicăm. HUZUM
HUZUM ION, ION, F.le,lI.
Fete,". Serieti Scrieţ i direct
direct labri-fabri- events
events is is included.
ineluded
FADORAS
FADORAS DOREL, DOREL, Semlac, Seml.c, Arad. Arad. Va Vă EHRMANN
EHRMANN WOLFGANG, WOLFGANG, R R....".,
"a, LAZAR
LAZAR ci i. Puteli
cii. Puteţ i constrUi
construI 0o stalie staţie de de teleco-
teleco- Page
Page 17 - "RC Car
17 - "RC Car
u răm mult
uram mult succes
succes la la ~coala
şc oala militara
militară de de LIVIU, Buziu.
LlVIU, Budu. Frumoasa Frumoasă initiativa initiativa dv. (jv. mandă , dar pentru a o utiliza trebuie sa
manda, dar pentru a 0 utiliza trebuie să lion" presents 22
tion'" · presents
av iaţie., Va
aviatie., Vă 'multumim
m u lţumim pentru apreci eri ~i
pentru aprecieri şi Vom
Vom line ţine seama
seama de de ea. ea. aveli
aveti avlzul avizul MTTc. MTTc. for
for .,the
the amateurs.
amateurs.
sugestii. SAAB-J35 este deja
sugesti i. SAAB-J35 este deja un avion is- un avion is- BANICA
BANICl DRAGO" DRAGOŞ, Bucu,..lI. Bucu,..U. Propulsia Propulsia DOCUZ
DOCUZ CRISTI, CRISTI, Buziu. Buziu. DeoareceDeoarece prin prin
toric ~i
toric şi nu
nu poate
poate Iifi incadrat
incadrat la la rubrica
rubrica su- su- the Romanian
the Romanian _Chi! "o.~
navei
navei este este mixta:
mixtă : pentru pentru exploatare
exploatare cu- cu- utilizarea ~işi conleclionarea
utllizarea confecţio narea nesuprav8- nesuprave- titre".
titre" .
gerată. Poate
gerata. Po ate,. totu~i...
totuşI... renta
ren tă se se folose~te
foloseşte un un motor
motor diesel diesel de de 800 gheata
gheată a a motoarelor
motoarelor de de rachetomodele
IOVU
IOVU PAUL, PAUL, .tr. .Ir. M.
M. Vlleazul
Vlleazul 9, 9, bl.
bl. C4,
C4, .e. CPo
CP. in In mislune
misiune de de luptaluptă se se folose~te
foloseşte tur-
800
tur- au
au avutavut loc loc accidente
accidente in
rachetomodele
i n diverse
diverse tari, ţări , lorul
forul Page 18
Page
pose
18 -- An An electrOfllC
electrOOlC!
A.
A, ap.
..,. 19, 6400 Blrlad,
19, 6400 Blrlad, cauta
caută numerele
numerele 1, 1, bina
bina cu cu gaze
gaze ce ce lurnizeaza
furn i zează cca cca 22 200
200 CPoCP. internalional
internaţ ional a a decis
decis scoaterea
scoaterea acestora acestora pose circuit
circuit is is SUge$
5
985 ale
2/11985
2/ ale revistei
revistei noastre.
noastre. Submarinul
Su bmarinul ilil KANTOR
KANTOR LUDOVIC, LUDOVIC, Del. DeJ. A~teptam
Aşteptăm un un din
din comertul
comerţul modelisticmodelistic particular, particular, ele ele RC
RC shiprnodellers.
shipmode!iers
aveţi iÎn
aveli n acest
acest numar.
numAr, putind
putind Iifi achizilionate
achlzillo nate de de catre Page
Page 19 19 -- AllAII those ...
material cu recondillonarea
material cu reco n d iţ lonarea motoarelor. motoarelor. către cluburicluburi
VLAICU
VLAICU CRISTIANCRISTIAN GIOVANI, GIOVANI, 1a,1. ..,1. VomVom DREGHICI
DREGHICI MIRCEA. MIRCEA, Vulcan Vulcan.. Pregatim
PregAtim sau
sau asociatii.
asociat ii. torical
torical ship- rrodels
ship-models
incerca sa să satislacem
satisfacem cererilecererile dv. şi ale
dv . ~i ale planurile
planu rile unui unui sub submarimarinn nuclear.
nuclear. Deoa- Deoa- DARABANA
DARABANl IONE(I;CU,
I ONE5CU, Crllova.
Craloya .
celorl a lţ i coleg!.
celorlalti colegI. sed
sed to ta know
know .."How Houo
rece
rece avioanele
avioanele solicltate
solicitate de de dv. dv. auau lost
lost Coanda
Coandă 1910 1910 este este iin n atenlia
atenţia noastra n oastră,, la la bow statue"
bow stat ue"..
NECULAU
NECULAU COSTlCA, COSTlCl, Zldarllor Zld.rllor 3, 3, bl.
bl. N4,
N4, cerute ~i de catre alti cititori
cerute ş i de către alţi cititori, vor apărea , , vor aparea, lei
Iei şi celelalte aparate menţ i onate ii nn scrl-
l?i celelalte aparate menl ionate scri-
ee. 2,
IC. 2, ap. 79, MIcro
ap. 79, Micro 19, 19, 66 200
200 Gala)l, caută
GeI.)I, cautii rînd PI'
rind pe rind
rind,, inin limitele
limitele spallului
speţlu l ui dlsponl-
disponi- soare.
soare.
Page
Page 20 20 -- ,,ABC,.ABC inIn
nr.
nr. 1/ 1983 ~I
1/1.983 şi 2/1984.
2/1984. Luati Luaţi legatura
legatura la la bil, inclusiv FX.
bil, inclusiv FX. POPA
POPA DANIEL, DANIEL, Brilla. Brllla. in I n viitor
vi itor vom vom in- in- deDing" Section !J)eS
deDing" g:JeS
CJEF5
CJEFS cu cu instructorul
instructorul care care riispunde
rAspunde de de MOLDOVAN
MOLDOVAN GABRIEL, GABRIEL, atr. IIr. HorlaHoria 14, 14, cerca sa
cerca să sat islacem ~i
satisfacem şi cerinlele
cerinţele dv. dv. ting the
ting tbe mainmain av a
model
modelism. ism. cQm.
com. ClICOVI,
CI.coya, 1931 1931 nml,. nml,. Dore~te Doreşte nr. nr. GHINOIU CIPRIAN-RADU,
GHIN OIU CIPRIAN-RADU, Plol.,.lI. Ter- Plol .. tI. Ter- nents.
nents.
IVAZ
IVAZ EUGEN, EUGEN, Deva. Dey.. Luali Luaţi legatura
legAtura la la
CJEF5
CJEFS cu instructorul
Instructorul care răspunde de
care raspunde de
1983 ~i
1/1983
1/ şi lucrarea
lucrarea .."Staţ Statiiii de de telecomandA
telecoman dă minati
minaţi liceul liceul cu cu rezultate
rezultate cit cit maimai bune bu ne ~şiI Page
Page 22 22 -- The The Ro Ro
pentru
pentru modelemodele reduse"reduse".. Trusa Trusa "Vullur"
"Vultur" 51' se menlineti
menţ in eţ i legatura.l egătu ra. cutter MAREAMAREA ..
model
modelism. ism. Retinem
Reţ inem ideea. ideea. poate
poate procura
procu ra de de la la labri
fabricA.ca . VIRGIL
VI RG IL IONESCU. IONESCU. Multumi Mulţumim m pentru
pentru
NEAGU
NEAGU SORIN-ROBERT,
SORIN-ROBERT, Vlctorl.' Victoriei 88, 88, bl.
bl. connection with Wlth t
COJOCARU
COJOCARU VALENTIN, VALENTIN, .al .11 Alba,Alba, com.
cam. apreci
aprecieri; eri; urmarili
urmări ţi iin n continuare
continuare revista. !evista. and details
11,
11, ap..p. 21,
21, 8100
II 100 Brill
Brilla. •. Publicitatea
Publicitatea este este BUHU
BUHU COSMIN, COSMIN, MARDAR. MARDAR. I.1. Urmarili Urmarlţi re- re- details of of no
Hud ..II, JUd.
Hud.,.lI, JUd. BotOfBnl
BoI0f8nl 8863. 8863. Olera OferA la la Page
ut il ă revistei,
utili!. revistei, maimal ales
ales din din considerente
considerente li- li- schlmb
schimb nr. nr. 22 l?1şi 3/1985
3/1985 contra co ntra lotografii
fotogra fii vista.
vista. Vom Vom pub publica lica 15- 28-B2,, 15-
IS-28-B2 IS-29029D,, Page 1424 -- TheThe world
worId -
nanclare.
nanclare. SpenimSperăm sA sA gaslli
găslt i la un all
la un alt cititor
cititor color
color nave, avioane ~i
nave, avioane şi blindate
blindate moderne.
moderne. IS-28M2.
IS- 28M2. Multumim Mulţumim pentru pentru aprecieri.
aprecieri. tal Plane" is
tai Plane" is
nr.
nr. 1/1984.
1/1984. Nu PlNŢl LIVIU,
PINTA LIVIU, Azugl.Azug •• Sa Se parepare ca că B-24
B-24 va va brief description,
description.
GVORGV Nu delinem
deţinem IIsta lista sollcitata
solicitată..
GVORGV BELA, BELA, Tg. Tg. Mur ... In
Mur.,.. In localltatea
localitatea BACIANU FLORIAN,
BlCIANU FLORIAN, Clllr.,I. Prlmul Cilirl,l. Primu l aparea
apărea foarte foarte curind
cu rînd.. Celelalte
Cel elalte avioane avioane in in wings
wingsand and sectio
sectio
dv. există modell~tl
dv. existA m ode liştl cu cu multa
multă experlentli
experientă vi itorul aproplat.
In
In acest domeniu ~i
acest domeniu ş i··chiar
c h iar camplonl.
campioni. Este Este
numar
număr a a aparut
apă rut In in 1983.
1983. MetorulMotorul de de de-de- viitorul apropiat. Page
Page 1626 -- As many ci
As man.., ci.
maro'-
maror' funclloneaza
f uncţionează la la 12 12 V, V, lurnizi
furnizînd nd ST NTION CALIN,
SJNTlON CALIN, Tlml,olra.
Tlml,oar.. Vom Vom in- in- had
had build mode modeJs dci.
loarte
loarte dilicil
dilicil sa
să satislacem concomitent ~i
satislacem concomitent şi
Tncepătorli ~i
IncepAtorl1 şi avansatll,
ava n saţil, de de aceea
aceea poatepoate
pentru
pentru scurte scurte perloade
perioade 350-400 350-400 W. W. Nu Nu cerca sa
cerca sA va vă ajutam
ajutăm .. nian
nian Air Forces Forces oi
este
este recomandabll
recomandabil pentru pentru apllcatia
ap li caţia men-men- FILIPAN DRAGO"
FILIPAN DRAGOŞ, PI'e,ll. Nu d eţinem PlI.,tI. Nu delinem
docu mentatia so
documentatia solicltata.
li citată .
requested further
requested
SlON
SION M' M'IIHAI,
HAI, Blig.,II.Mirage
BIIg ..II. Mirage 2000 2000 iIil aveli
aveti present
present for faT the Erst
in
in acest
acest numar.nu măr . Calelalte
Calelalte in În numerele
numerele vl vII-i- of
of their
their markings
markings.
fTAFETA GENERAŢIILOR ..
ŞTAFETA GENERATlILOR "tet. tltlul
IllIul zlon.'. doui
zlonat. doui 111m.
film. cucu aublect.
.ublect. Inaplrat.
In.plr.'. toare.
toare. Page
Page 1828 -- "Modem
"Modem
unel
un" 'rumoa..
frumo... aellunl
actiunI d.d. popularlzar.
popularlzar• • a din
din IItorla
IIlorl• • avl."eI
vl.tl.. romln.,
romln.j la1• • eţllln •• d.
.«:1llln.a d. OPRESCU
OPRESCU NICOLAE, NICOLAE, M'.'eanu. MI.leenu. Nu Nu deti-
deţi­ tion presents the the ~
tredltllior ,I
tradltllior ,1 ,.allz,"lor
r."lzirtlor romln
romln....tltl din
din do-
do- .chlmburl
.chlmburl d. d. Idel
Id.. ,I
,1 oplnll
oplnl din
din Ic:eal
a_I do- do- nem
nem planurl plan uri detallate
detaliate de de motoare
motoare cu cu personic
personic fighterfigh ter
menlul
m.... lul a.,onautlcll
aeroneutlcll ,I ,1 .. tronautlcll rr.....
atroneutlcll ..... m.nlu
m.nlu partlclplnd
p.rllclplnd tov. tov. Ing.
Ing. L.vc.nco aburi
abu ri pentru
pentru locomotive
locomotive reale. I n cercaţi la
reale. Incercati la PAGES
L.vc.nco
biblloteca
biblioteca Muzeulul Muzeului Callor Căil or Ferate Ferate din din
PAGES 30-31 30-31 -- A.'lS
ut. d.
ut. d. cllr.
cilr. plonl.,11
pionierII lin
din caclrul
cedrul c8fCulul
cercului Gheorghl,
Gheorgh., malor mator Siochitl
8tochlţl lon,
Ion, clpltan
.::Ipllen ders
ders letters, s
d.
de rachelomodel.
rachelomod". al .1 ea.eI
C.... Plonlll'lIor
PIonierilor ,I ,1 Jar
Jar Jan,
Jln, locot.n.nl
locot.n.nl V.ldaV.ld. Gheorgh.,
Gheorghe, Bucure$tl.
B u cureştI.
folmllOt
ŞoIm 101 Patrlel
PelrI .. din
din Cralova
Creloya d. d. la
1. car. am BUDA
BUDA I&AIA. ISAIA, Clul-Napoca.
CluJ-Nepoc• . Vom Vom incercaincerca tails
tails and other ~
and other ne.r.:
cer•• m mal.lru
m.I.'ru mlillar
mlllt.r Palcana
Petcan. G.orge.
Gtorga La Le dde-
.. ded.
prlmll
prI II 0o cuprlnzitoare
cuprlndto • noli: notl: .,Actlun.a
.....ctlun •• mon.trBtII
mon.lr-tl. d. d. modell.m .-au ...u rem_cat
remercll sa
să publicam
pUblicăm planul planul cerut cerut de de dv. dv. ded. NewsNews from from the the
.-a
.-. dd.'I,uret
..'I,ural la 1. Unltal.a
Unltat.. mllll.ri
mAlterl d. d. plonlerll:
pionierii: Brtnzan
Brlnz.n Florin, FilIiFlltl L.urenllu,
laurentiu, NEGOIŢA MARIUS,
NEGOITA MARIUS, PII PII....tI.
II. Vom
Vom publicapublica Model Federation
Model FederatlO .
avl.".
evI.... Cralova,
Cr.IoY., und.
unde .-au
lo8U depl •• ... al1 loll
toti AI ...ndru Lucien,
Alex.ndru Lucian, Morenclu
Moranclu lon,Ion, Mlr.a
Mir•• prelerentlal
preferentlal realizarlle realizările romiine~t româ n eşt ii din din competitional
competitiona.I
plonlerll
pionierII membrl
membri al .1 c.,culul
Cercului d.d. a.,o
aero ",1 ra-re- Daniel.
O.nl". Con.tantln
Con.t.ntln Galvllll
Gllvl'" ",1 altll"
allll".. acest
acest domenlu.
domeniu. Dupa După cite cite $tlm,
ştim , in 1n Plte~ti
Piteşti
nu exista Inca
exis tă incă un club un club de modelism
modellsm lero- lero-
chelomodel.
chelomod... condua condu. de d. tOY.
loy. NIaIlr.'U
Nlltlr.IU Nu
Nu nen. rlmln.
rlmln. dechdecH ..li n A Iellcltlm
'atlcllim ath "" viar.
viar. Putetl
Puteţi particlpa
partiCipa $i ş i in
in aceste
aceste condiliicondi ţ i i
Nicol...
NJco . PIonl.,lIor
PIonierilor I.a1... 'oal
fOII pr.z.n all aII p. lo,tll, ctt
p. 10,111, cII ,I
,1 ,I
,1 p.
p••actualll
ctu.1II memorl
m8fhDl'I al .1 la
la concurs
concurs
actlvltal.a
• cllYltel • mllllarllor,
mlllt.rllor, ....u 'leul
.... fleul demon- c.,culul
cercului .. fi pep. conducilorul
conducltorul lor, pro'. prol. SIMA CRISTlAN,
CRISnAN, Prad.al. Predeal. Vom Vom transmite
transmite
llreţll de
'Ira,1I d. aeromodel.
HI'OIIIod". .. ti au fo.t I.n.al.
eu '0.1 Nlati
Nlltl....lu
lu Nicol ...
rachelomodel..
r.chelomodel.. In In conlln"A'"
contin".,.. .ueu 10.1
l.n••I.
lOII vl-
vi-
Nlcol.e. scrlsoarea
scrisoarea dv. autorului. IS N 42431
TACHE CATALIN, CATALIN, .tr. Corbului 3, Sinala,
.Ir. Corbulul 3, SInell,
lud.tul
Judet ul Prahova dorel?te doreşte sA să corespondeze
corespondeze Subscription department:
PI'
pe teme aviatice. Cautii
lui p47. P47.
Caută planurile
planurile avionu- ROMPRESFILATELlA -
pres a POBox 12-201. BuaIn
ell,
CINCA
CINcl IONEL, Criiovi. Cr.lova. Vi!. Vă vom ajuta. ajuta. Grivilei 64-66, telex 10376
ATOMEI VALENTIN, Foc,lnl. Foc,anl. A~teptam Aşteptăm Price lor one ye.. (4 Issues) 11
desenele
desenele pentru control $i ş! verllicare.
verificare. equivalent.
EDGAR DAN, SUC.avl. SUC.evl. 1. 1. YR-MAH
YA-MAH este
un FN: FN: 2. Nu: Nu: 3. Nu cunoa$temcunoastem.

NOUTĂŢI DE LA FEDERATIA ROMANA DE


NOUTATI I I
Fleeare
Fiecare club lau Iau aloclalle
asociatie lpor-
spor- - Moloare cu exp!o e
tivă poate
tlvi poate cumpiraJe bazi bază de co-
pret unltsr 600 lei
mandă fermi, avlza
mandi InN
Insi de citre
cilre - Motoare cu e:xp!
FRMcI,
FRMd, Itr. ValUeVasile Conta 16, clidlrea
clădirea
1M, pret unltar 870 l eL
CNEFS et.V, de la I RCM-Bucur",H,
RCM-Bucurttttl, Cel care doresc Ii a
magazla-depozlt
magazla-elepozlt .dln din str. C8scadelor,
următoarele materlale
urmitoarele
111m:
IIlm:
calcadelor,
materiale pentru mode- obllgatorlu ,I
Itatll de telecomandi VOl
can t/tatea
toare de crlatale de CUI
telecomandă SUPRA-
Sta111 de telecomandi
-- S1atll
CSTA-Bineua, A1eea
NAR 83,pret
83,pre1 unltar
unitar 66 650 lei
Iei seetor 1, pentru a. ef
-- .. StatU telecomandă RUM 2,
Stat" de telecomandi statlllor pe freeventele
pret unltar
unitar 22 955 lei
Iei MITc. Rel atll suplfmen
-- Statll telecomandă Pilot 4,
StatII de telecomandi 4,
Rachelel. plonl.,lIor din Cr.'ova zboari " p. zlpldi. fon 11 79701140.
pret unltar
unitar 1950 leiIei

R • Ing. lOAN
IOAN ALBESCU
R IdJunct
net prof.
prof, GHEORGHE
GHEORG 8ADEA c