Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala de Arte şi Meserii Copălău

Institutor învăţământ primar: Pantea Geanina- Loredana

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: I B
OBIECTUL: Matematica
SUBIECTUL: Ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 0 la 100
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIV FUNDAMENTAL: formarea priceperilor şi deprinderilor de ordonare
şi comparare a numerelor naturale de la 0 la 100

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să numere crescător de la 0 la 100, fără şi cu “elemente surpriză” în
numărare
O2- să recunoască numere după anumite caracteristici (mod de formare,
vecini, numărare de obiecte)
O3- să localizeze în şirul 0- 100 numerele naturale deduse din cerinţe
O4- să scrie numere naturale la alegere sau impuse de anumite cerinţe
O5- să citească numere naturale de la 0 la 100, în urma procesului scrierii
acestora
O6- să stabilească, prin expresiile “mai mic” sau “mai mare”, mărimea unui
număr faţă de un număr dat
O7-să coloreze, cu culori cerute, porţiuni corespunzătoare numerelor date

STRATEGII DIDACTICE: inductive, deductive şi algoritmice


METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, Metoda
“Mozaic”, “Turul galeriei”, jocuri : “Şapca”, “Îţi ghicesc numărul!”

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe, fişe de lucru (10 tipuri), cartonaşe cifre,


simboluri pentru echipe, bulinuţe, cretă colorată, creioane colorate, bandă
scoth hârtie
Nr. Evenimentele Ob. Conţinutul învăţării Acţiuni şi operaţii Evaluare
crt lecţiei op.
1. Captarea atenţiei O1 Joc: “Şapca” Dispuşi în cerc, copiii numără crescător de la 0 Bulinuţă cu
la 100, în sensul acelor de ceasornic, cu calificativ
folosirea cuvântului “şapcă” “şepci” în loc de corespunzător
“şapte”, (ex.: 2 şepci pt. 27) modului de
participare la
Anunţarea Tema: “Compararea şi ordonarea joc
2. temei, a numerelor naturale de la 0 la 100”
obiectivelor Cerinţe înaintate elevilor:
lecţiei şi a - să scrie numere în şirul 0-100,
modalităţii de la locul potrivit, conform
notare cerinţelor
- să spună dacă un număr este
mai mare, mai mic sau egal cu
un număr dat
- să se ordoneze în grupuri,
respectând cerinţele
Notare: pentru răspunsurile date
vor primi bulinuţe colorate,
corespunzătoare calificativelor FB,
B, S
3. Reactualizarea O2  stabilirea ordinii de lucru a  elevii extrag un cartonaş cu număr (1…19)
cunoştinţelor elevilor în acest moment al  se aşează în bănci în ordinea crescătoare a Probă orală
însuşite anterior lecţiei numerelor extrase, respectând şi indicaţiile (Bulinuţă cu
privind intervalele calificativ
O3  localizarea şi scrierea unui  analizează şi completează tabelul de pe fişă corespunzător
număr din şirul dat care să cu numărul cerut elevului care se află la modului de
corespundă cerinţelor formula- tablă. rezolvare a
te de enunţuri (individual, de  Suplimentar: Dacă unii copii îndeplinesc în sarcinii)
către toţi elevii clasei) timp lung sarcinile cerute se cere celorlaţi copii
să completeze tot tabelul
4. Dirijarea O4  completarea şirului şi cu alte  Copiii completează şirul cu oricare numere şi Observare
învăţării numere (care lipsesc) cu oricâte doresc, până la completarea directă
tabelului
O5  Suplimentar: Elevii care au completat Verificarea
tabelul şi au şi scris numere pe suport modului de
primesc o fişă în care să identifice locul completare a
ocupat de nişte copii în sala de spectacol tabelului

O2  Joc: “Ursuleţul” Se formează 4 echipe, prin alegerea unui simbol


5. Obţinerea O6 (iepure, răţuşcă, cocoş, puişor). Fiecare membru
performanţelor O7 al echipei va primi câte un creion colorat.
Copiii se grupează după culori şi vor analiza în Evaluarea şi
grup ce au de colorat cu culoarea respectivă, notarea prin
apoi revin la echipa iniţială, completând bulinuţe
imaginea cu culoare.
Se afişează lucrările pentru analizare, iar copiii
trec, în grup, de la o fişă la alta pentru a verifica
modul de rezolvare a sarcinilor.
6. Asigurarea O6  Joc: “Vă ghicesc numărul” Copiii, distribuiţi în echipe de câte patru, scriu Aprecieri
retenţiei şi a pe o foiţă un număr, pe care învăţătoarea îl va verbale
transferului ghici adresând întrebări şi folosind
raţionamente matematice.

7. Aprecieri, “Mi-a plăcut/Nu mi-a plăcut” Copiii se vor aşeza, după dorinţă, pe unul dintre
evaluare cele două scaune aşezate în faţa clasei. Aşezaţi Aprecieri
pe unul vor enumera ce le-a plăcut în lecţie, iar verbale
pe celălalt vor enumera ceea ce nu le-a plăcut.
La fel va proceda şi învăţătoarea copiilor.