Sunteți pe pagina 1din 21

MĂRIMI ŞI UNITĂŢI FUNDAMENTALE

ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL DE UNITĂŢI ( S.I. )

Nr. Mărimea Unitatea fundamentală


Crt. Fundamentală Denumire Simbol
1 Lungime metrul m
2 Masa kilogram kg
3 Timp secunda S
4 Intensitatea curentului electric amper A
5 Temperatura termodinamică kelvin K
6 Cantitatea de substanţă mol mol
7 Intensitatea luminoasă candela cd
MULTIPLI ZECIMALI AI UNITĂŢILOR
DIN CADRUL S.I.

Factorul Prefixul
de multiplicare Denumire Simbol
10 Deca Da
102 Hecto H
103 Kilo K
106 Mega M
109 Giga G
1012 Tera T
1015 peta P
1018 exa E
1021 zetta Z
1024 yotta Y
SUBMULTIPLI ZECIMALI AI UNITĂŢILOR
DIN CADRUL S.I.

Factorul Prefixul
de multiplicare Denumire Simbol
10-1 Deci d
10-2 Centi c
10-3 Mili m
10-6 Micro 
10-9 Nano n
10-12 Pico p
10-15 Femto f
10-18 Atta a
10-21 Zepto z
10-24 Yocto y
ALFABETUL GRECESC

Litera Simbol Litera Simbol


Alfa A  Niu n 
Beta B  Xi  
Gama   Omicron O 
Delta   Pi  
Epsilon E  Ro P 
Zeta Z  Sigma  
Eta H  Tau T 
Teta   Ypsilon Y 
Iota I  Fi  
Kapa K  Hi  
Lambda   Psi  
Miu M  Omega  
ADEVĂRURI FUNDAMENTALE

 În fizică orice obiect se numeşte corp.

 Toate corpurile sunt constituite din substanţă.

 Substanţa este formată din atomi şi molecule.

 Atomii sunt formaţi din nuclee şi electroni.

 Nucleele atomice sunt formate din protoni şi neutroni.

 Electronii, protonii, neutronii etc., se numesc particule elementare.

 Tot ceea ce există obiectiv, într-un cuvânt, se numeşte materie.


 Materia este o realitate obiectivă care se manifestă sub două forme :

substanţă şi câmp.

 Orice schimbare care are loc în natură se numeşte fenomen sau proces.

 Toate fenomenele reprezintă o formă de mişcare a materiei.

 Mişcarea materiei are loc în spaţiu şi în timp.

 Materia nu poate exista decât în mişcare.

 Materia nu se creează, nu se pierde – materia se conservă.


MOTTO :

“ Căci nu vrea ca să piardă din ochi a lumei căi,

Ca nu cumva măsura,cu care el măsoară

În lipsa-i să se schimbe……şi el întors din văi

Silit ca să înceapă din începutu-i iară “

( Mihai Eminescu )
DEFINIŢIILE UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ÎN S.I.

ALE MĂRIMILOR FIZICE FUNDAMENTALE

 METRUL ( m ) este lungimea drumului parcurs de lumină în vid în


timp de 1 / 299792458 dintr-o secundă.

 KILOGRAMUL ( Kg ) este egal cu masa prototipului internaţional al

kilogramului ( masa unui cilindru de platină-iridiu păstrat la

Sèvres,în Franţa ).
 SECUNDA ( s ) este durata a 9.192.631.770 perioade ale radiaţiei

care corespunde tranziţiei între cele două nivele de energie hiperfine

ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.

 AMPERUL ( A ) este intensitatea unui curent constant care,

menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea

infinită şi cu secţiunea circulară neglijabilă, aşezate în vid la o

distanţă de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste două

conductoare o forţă de 2 x 10-7 dintr-un newton pe o lungime de 1

metru.
 KELVINUL ( K ) este fracţiunea 1 / 273,16 din temperatura

termodinamică a punctului triplu al apei.

 MOLUL ( mol ) este cantitatea de substanţă a unui sistem care

conţine atâtea entităţi elementare câţi atomi există în 0,012


12
kilograme de carbon .

 CANDELA ( cd ) este intensitatea luminoasă, într-o direcţie dată, a

unei surse care emite o radiaţie monocromatică cu frecvenţa de 540

x 1012 hertzi şi a cărei intensitate energetică în această direcţie, este

de 1 / 683 dintr-un watt pe steradian.


MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DERIVATE

Mărimea Simbolul Numele unităţii Simbolul

Presiune p pascal N / m2

Densitate  Kilogram / metru cub Kg / m3

Tensiune superficială  newton / metru N/m

Volum V metru cub m3

Căldură specifică c Joule / kilogram Kelvin J / Kg K

Capacitate calorică C joule / kelvin J/K


Căldură latentă  Joule / kilogram J / kg

Frecvenţă  Hertz Hz

Pulsaţie  Radian / secundă rad / s

Acceleraţie a Metru / secundă la m / s2

pătrat

Viteza v metru / secundă m/s

Constanta elastică k newton / metru N/m

Energie mecanică E Joule J


DENSITĂŢILE UNOR SUBSTANŢE ( în Kg / m3 )

Solide Lichide Gaze

( t = 17 – 230 C ) ( t = 150 C ) ( p = 1 atm , t = O0 C )

Aluminiu 2.700 Alcool etilic 792 Aer 1,29

Argint 10.400 Alcool metilic 810 Azot 1,25

Aur 19.300 Apă de mare 1.025 Dioxid de carbon 1,97

Cupru 8.890 Benzină 700-900 Heliu 0,17

Fier 7.800 Eter 720-736 Hidrogen 0,09

Gheaţă ( O0 C ) 917 Glicerină 1.260 Metan 0,71

Platină 21.450 Petrol 800 Oxigen 1,42


CĂLDURI SPECIFICE ( în J / Kg K )

Solide Lichide Gaze

Aluminiu 920 Acetonă 2.180 Aer 1.000

Argint 250 Alcool 2.430 Azot 1.000

Cupru 380 Apă 4.185 Dioxid de carbon 830

Gheaţă 2.090 Benzină 2.140 Heliu 5.200

Oţel 470 Eter 2.330 Hidrogen 14.300

Platină 125 Glicerină 2.430 Oxigen 920

Plumb 120 Ulei 2.093 Vapori de apă 2.200

Zinc 400
VALORI PENTRU MODULUL DE ELASTICITATE

Materialul E ( N /m2 ) Materialul E ( N / m2 )

Aluminiu 7 1010 Oţel 21 1010

Argint 8,25 1010 Sticlă 5,8 1010

Aur 7,8 1010 Cuarţ 11,5 1010

Cupru 13 1010 Cauciuc 3 1010

Fier 21,2 1010 Gheaţă 0,3 1010

Plumb 1,6 1010 Mase plastice 0,2 1010

Lemn 1-1,2 1010


TABEL CU DATE ASUPRA PĂMÂNTULUI

Acceleraţia gravitaţională la nivelul mării şi 9,806 m/ s2

paralela de 450

Raza medie a Pământului 6371 km

Volumul Pământului 1,09 1021 m3

Masa Pământului 5,983 1024 kg

Densitatea Pământului 5520 kg / m3

Viteza orbitală medie de rotaţie a Pământului 29,7 m / s

Distanţa Pământ-Lună 384,4 103 km

Distanţa Pământ-Soare 149,5 106 km


Viteza unghiulară medie de rotaţie a Pământului 7,29 10-5 rad / s

Câmpul magnetic terestru B 5,7 10-5 T

Momentul dipolar magnetic al Pământului 8,1 1022 A m2

Densitatea fluxului de energie solară pe suprafaţa 1340 W / m2

Pământului

Perioada rotaţiei proprii 23 h 56 min

Înclinarea ecuatorului faţă de orbită 230 27’

Presiunea atmosferică normală 101.325 N / m2

Densitatea aerului uscat în condiţii normale 1,2928 kg / m3


CONSTANTE FUNDAMENTALE

1. Viteza luminii în vid în S.R.I.


c = 2,9979250 108 m / s  3,00 108 m / s
2. Sarcina elementară
e = 1,6021917 10-19 C  1,60 10-19 C
3. Permitivitatea electrică absolută a vidului
0 = 8,8541853 10-12 F / m  8,85 10-12 F / m
4. Permeabilitatea magnetică absolută a vidului
0 = 4  10-7 H / m  1,26 10-6 H / m
5. Masa de repaus a electronului
me = 9,109558 10-31 kg  9,11 10-31 kg
6. Constanta lui Planck
h = 6,626196 10-34 J s
7. Constanta lui Boltzmann
k = 1,380622 10-23 J / K
8. Numărul lui Avogadro
NA = 6,022169 1026 kmol-1  6,02 1026 kmol-1
9. Constanta universală a gazelor
R = k NA = 8314,34 J / kmol K  8314 J / kmol K
10. Constanta gravitaţională
K = 6,673 10-11 N m2 / kg2  6,67 10-11 N m2 / kg2
11. Numărul lui Loschimdt ( numărul moleculelor de gaz ideal din 1 m3 în
condiţii normale
L = p0 / k T0 = NA / V0 = 2,68696 1025 m-3  2,69 1025 m3
12. Condiţii normale ale gazelor înseamnă
 Temperatură normală : 00 C = 273,15 K = T0
 Presiune normală : 101 325 N / m2 = 760 torr = 1 atm = p0
 Volumul molar :V0 = R T0 / p0 = 22,4136 m3 / kmol  22,4 m3
DEFINIŢIILE UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ÎN S.I.

ALE MĂRIMILOR FIZICE FUNDAMENTALE

 METRUL ( m ) este lungimea drumului parcurs de lumină în vid în timp de 1 / 299792458

dintr-o secundă.

 KILOGRAMUL ( Kg ) este egal cu masa prototipului internaţional al kilogramului ( masa unui

cilindru de platină-iridiu păstrat la Sèvres,în Franţa ).

 SECUNDA ( s ) este durata a 9.192.631.770 perioade ale radiaţiei care corespunde tranziţiei

între cele două nivele de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.
 AMPERUL ( A ) este intensitatea unui curent constant care, menţinut în două conductoare

paralele, rectilinii, cu lungimea infinită şi cu secţiunea circulară neglijabilă, aşezate în vid la o

distanţă de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste două conductoare o forţă de 2 x 10 -

7 dintr-un newton pe o lungime de 1 metru.

 KELVINUL ( K ) este fracţiunea 1 / 273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu

al apei.

 MOLUL ( mol ) este cantitatea de substanţă a unui sistem care conţine atâtea entităţi

elementare câţi atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12 .

 CANDELA ( cd ) este intensitatea luminoasă, într-o direcţie dată, a unei surse care emite o

radiaţie monocromatică cu frecvenţa de 540 x 10 12 hertzi şi a cărei intensitate energetică în

această direcţie, este de 1 / 683 dintr-un watt pe steradian.