Sunteți pe pagina 1din 185

Cuno$tea interesele care o miinau pe viiduvii $i niciunul nu

era fn folosul fiului siiu. Din ce blestematil de pricinil nu


poate sii se indriigosteascii de o fatii de wirsta lui? s-a
fntrebat, de.$i $lia raspunsul.
- lady 0 'Sullivan nu este femeia potrivitii pentru tine.
PROLOG John a fncercat ca vocea sii. nu-i arate ingrijorarea pe care
o sim/ea. Nu poate sii tefaciifericit.
Cristopher $i-a fnjipt pupilele negre p e tatal siiu,
Anglia, 1820 incordandu-$i spatele. Cuno$tea dinainte piirerea
John Nathaniel Beresford, al $OSe!ea marchiz de Whitam, marchizului despre relaJia Lui amoroasii cu baroneasa, dar
s-a uitat la intii.iul lui nascut cu adevarata fngrijorare fn /11ase o hotariire $i avea sii fie consecvent.
ochii albastru deschis. Atitudinea tanarului era de autentidi - 0 iubesc! a exclamat cu gias hotiiriit. Si nimic $i nimeni
sjidare a autorita{ii sale, dar el nu-~i spusese ultimul cuvdnt 1111 ma va face sii-mi schimb parerea in privin{a
fn discu/ia pe care o purtau. sim/amintelor mete.
- Este hotardrea meal aproape a {i.pat Cristopher ~i nu a ,,Blestemata tinerete navalnicii! ", s-a gandit John. Se
clipit cond #-a marturisit sim/iimintele de bii.rbat sim(ea neputincios $i. drept riispuns, i-a diiruit singurele
i'ndriigostit. Am nobila inten(ie sa mli insor cu ea orice arfl, 1·orhe care nu trebuie spuse unui biiiat convins cii trairile fi
a rostit cu g las hotardt. \"/1111 imparta$ite.
Joh~1 a inghi(it saliva densli care i se strtinsese pe ceru/ N-o vei face daca $Iii ce e bine p entru tine. l-a
g urii. l,<>i amintea /impede sim/iiminte/e despre care vorbea 1111wnin{at, nefiind COfl$lient in totalitate de ceea ce implica
} iuf SOU; e/ insU.)'i /(' tniise fa varsta Jui, dar pentru asta nu 111/0. Te voi dezmO$leni $i repudiafora sii simt remu$ciiri;

trebuia sci .,·e aha tu de la atitudinea sa de tatii protector# 1111111ci vei in/elege ce simte ea cu adevii.rat pentru tine, I-a
II e in Crezo I 0 r. 111·1·r/ i=at.

- E~·ti prea f<iJl(ir ca sci te gande$ti la un pas atat de <'ristopher a clipit de mai multe ori, nefncetand sa-si
insemnat prern111 cii.witoria. /-a fnfruntat John cu duritate, I'' 11·1·0.1·cti total. Ameninfarea /impede nu a avut efectul p e
insli o clip<i mai l<ir::i11 .1·-0 diit pentru tonul pe care fl , 1111 · ii dorise John; dimpotrivii , i-a .fntiirit $i mai mult

.folosise. Nu q·ti 1m',l!Jiti1. 1 11111 ·ingerea tanarului.

-Am doucizeci ti<· 011i. Stiu ce vreau. ..t.~a sa.fie, a riispuns in cele din urma $i apoi a piirasit
John s-a g<i11dit ni 1111 ahordase cu duritate problema. l•1/oli11t1'rn. ie$ind fn strada de parcii. era urmiirit de diavol.
Dintre cei trei.fii ai .wii. ( 'ristopher era eel mai hotiirdt, nu .lu /111 a ramas singur $i cu o senzaJie de lnfrangere in
liisa niciodaui 11i111ic· la j11111<itate. Si din aceastii pricind ... 111 ' lfrgreta profund distan/a care fl despar/ea de fntaiul

hotardrea de a .1·e C(ts<ilnri c11 <> fe meie cu doisprezece a11i /111 11111·1 ·111. dar se intdmplasera prea multe lucruri de cand

mai in vdrsta dec<il cl ii slcimea 1111.fior de teama $i indoieli. ,, 111/1I/'.\( '.\"(' din razboi, de cand luptase in Spania fmpotriva

4 5
ARLETTE GENEVE ]UBFJTE-MA
lui Napoleon # acum nu $lia cum .1·tl 1i1dreple> re/a/ia care if drept la el $i a observat ingrijorarea care Ii umbrea privirea.
lega pe via/a de fiii lui. Era con~·tient dl! /ipso unei femei fn A remarcat mandibula incordata $i rictusul de suparare pe
educa/ia baie(ilor sai, dar era torziu pentru Lamentari. care nu izbutea sii-1 ascunda.
Ni$le biitiii u~oare in U$ii I-au smuts din giindurile sale. - Cristopher fyi va schimba hotiirarea.
- lmi pare riiu cii te intremp, tatii, dar Cristopher a p/ecat John afacut un gest de surpriza auzind vorhele.fiului sau
farios foe $i nu $1iu incotro se duce. mijlociu: la cei §aptesprezece ani ai lui, Arthur eru mult mai
Glasul Jui Arthur.jiu/ lui eel mijlociu. l-afacut sii ridice matur decat intaiu/ niiscut. S-a uitat la silueta Jui un pie
capul deodatii. Sta tea fn picioare in spa/iul care despar(ea slabufa $i la obrajii care incii nu-$i pierdusera prospe{imea
salonul de bibliotecii. John a oftat fnainte sa-i riispundii. rnpiliiriei, dar se putea intrezari deja in el barbatul care va
- Femeia aia nu poate sii fl faca jericit, sunt iiitru totul dl!veni i'n viitor.
incredin/at. $i n-am de gdnd sa contribui la nefericirea lui, a - E surd $i orb la s.faturile mete. Si nu am la fndemanii
spus cu o oarecare ~ww'iia/a in glas, ca $i cum cearta cu rlecat ameninfari ca sii-l determin sii se mai gandeascii.
Cristopher 1-arJi afectat profimd. Arthur $i Andrew cunO$teau - Dii-i timp. ht va da seama de nesiibuinfa lui $i se va
fascinafia pe care o sim/ea Cristopher pentru viiduva rii=gandi.
0 'Sullivan, dar se ab/ineau sii se amestece sau sii adopte o Johns-a gandit ca dacii fl caracteriza ceva pe Cristopher
atitudine pro sau contra, amiinunt pentru care John le era 1·m tocmai tenacitatea de a-$i duce La capat idealurile $i in
recunosciitor. Arthurs-a uitat ganditor la tatiil sau. Credea 111'('/ moment. fn ochii Lui. el devenise eel mai mare dusman

cii fratele lui nu era cu adevarat indragostit de femeie, ii it/ ,\'QU.


ziipiicise cu fagiiduielile ei oferite atdt de U$Or unui baiat
neexperimentat precum Cristopher. Lordul Beresford a oftat Cristopher a sovait 0 clipa infata U$ii de la intrare. Nu
adanc in faf a acestui necaz suferit. Ophelia 0 'Sullivan era 1·n1 incuiatii, $i acest.fapt neobi§nuit 1-afacut sa-si mijeascii

cunoscutii pentru firea ei U$uraticii. Lista de aman/i de cdnd "' /iii ganditor. $tia ca personalul avea dupa-amiaza Libera.
riimasese vaduva fusese nesfdr$ila. ca §i cea a defectelor. 11 s1msese Ophelia dupii ce facuserii dragoste noaptea

Blestemata sii fie! Chiar el ti fusese amant cu /uni fn urma, 111·mta, cu pasiune $i lascivitate, dar ea nu fl astepta la ora
dar nu avea des tu/ curaj ca sa-i spunii fiului lui, de$i i§i 111 n·a si din aceastii pricina a $Ovait inainte sa deschida usa

inchipuia ca acest amiimmt nu arfl de insemnatate, crezan- ) 1 ·''' treacii pragul in penumbra. Vestibululfrumos era bogat

du-se Cristopher fndragostit cum se credea. Era atiit de 11111111dobit cu tablouri cu rame aurite $i vaze chi11ezesti de o
tnciipiiJiinat, de hotiirat .}'i de neclintit fncd.t aceste insu$iri ii 1·1il11t1re incalculabilii; mai erau un supvrt pentru umbrele
Jaceau sa ia hotarari gre~ite. Fratele tau se indreaptii spre )I 1111 cuie1; amiindouii goale. A observat usile inch ise care

dezastru $i nu pot sii_/ac 11imic ca sa-l impiedic. Situa/ia asta f111 1·1111 accesul fn salon $i biblioteca. Si-a liisat wnbrela ~·i
ma umple de 0 enormafrustrare. a mormait el. , ,,,,,, aga(ate in cuier $i miinusile din piele pe masa din
Arthur a trecut pragul $i s-a indreptat cu pas hotarat 11·,rih11/, /anga alte miinu$i din piele, mai luxoase decal ale
pana in locul unde sttttea tatiil sau in picioare. S-a uitat 1111 1111uinunt care l-afacut sa se intrebe cui apar(ineau dar
6 7
ARLETTE GENEVE
a uitat asta de tndata. Discufia avutii cu tatal lui fl tulburase
.foarte muit ~i simfea nevoia sii audii vorbele dragiistoase
ale Opheliei, sa se bucure de ziimbetul cald pe care i-1oj erea
ea cu driigiila$enie. li adora gura, ar putea sa o siirute ore
intregi. Cum indriiznea piirintele lui sii-i punii la indoiala
simfiiminte/e? 0 iubea! Si din aceasta pricinii ina/ta nu avea
de gand sii ingiiduie ca ni$te prejudecafi absurde sii-i
desparta, chiar da cii amenin/area de a fl dezmo~tenit ii
atarna deasupra capului ca o spadCi ascu/itii, ciici marchizul
nu ameninfa in van. Dar lui nu-i pasa, dreptul fnttiiului
nascut putea sii se duca dracului. Nu ii lipsea puterea de a
incerca sii ca~tige existenfa pentru amandoi $i chiar dacii, la
i'nceput, nu va putea sa-i ofere Opheliei luxul cu care era
ob1~nuita, iubirea pe care i-o purta va fl mai muit decat de
ajuns. 0 secunda mai tarziu, Cristopher a riimas /intuit
locului, gata sii urce prima treapta spre et~jul superior. PARTEA iNTAI
Auzea glasul ei dulce, dar cu cine vorbea? Fara tndoialii, nu
cu el, ciici Ophelia nu ~·tia cii avea de giind s-o viziteze dupa- WHITAM HALL, ANGLIA
amiaza. Cand a auzit rasul unui barbat, inima is-a oprit fn
piept, .flindca acesta tocmai ii pomenise numele. Jar
Cristopher afocut ceea ce un domn nu ar.face niciodata, a
ascultat in intuneric, ca ,'Ii cum arfifost un riiufiiciitor.
Minutele care au urmaJ au devenit agonice din pricina
durerii, a furiei $i a dezamiigirii. Cristopher a a.fiat adanc $i
a inchis ochii inainte de a lua o hotiiriire care a vea sa-i
schimbe sensul existen(ei. S-a i"ntors $i a i~·it din casa;
trebuia safacii rost de o armii $i sii riizbune o jignire.

Sunt un soi aparte de barbat, care nu are nevoie sa


rosteasca anumite vorbe pentru ca o femeie sa-~i dea seama
ce simte pentru ea.
CRISTOPHER GEORGE BERESFORD

8
ARLETTE GENEVE 1UBF,$TE-MA
a rostit cu glas botarat, dar sunt oameni politici englezi care
conspira pcntru a face acest lucru realitate ~i asta ne poate
duce la un conflict de interese cu aliatuJ nostru.
Cristopher s-a gandit un moment la vorbele contelui de
1 Liverpool. Daca spanioli i descopereau ca nobili englezi
conspirau in Spania ca sa-1 dea jos pe regele Fernando,
relatia dintre cele doua tari ar putea sa se rupa ~i sa devinii
foarte fragila pentru viitoare aliante. Angliei ii convenea sa
Palatul Westminster, 1830
mcntina pactele $i acordurile cu Coroana spaniota, dar totul
Cristopher George Beresford 11 privea pe Robert se putea duce de rapa daca sustinatorii lui Carlos i$i atingeau
Jenkinson I rara sa clipeasca. Documentele pe care i le scopul: sa-1 inlature pe Fernando. In luna mai a aceluia~i an,
lnmanase erau prea lnsemnate $i poate de aceea Robert avea regele Spaniei publicase Sanctiunea Pragmatica, ce anula
chipul umbrit de ingrijorare.
Legea Salica ~i le ingaduia femeilor sii acceada la tronul
- Daca semnaturile astea sunt autentice, ne confruntam spaniol, in absenta mo$tenitorilor baieti. Decretul fusese
cu ~ problema de o anvergura imensa. Robert a racut cativa aprobat mai intai in 1789, dar nu se promulgase niciodata
pa$1 care !-au dus, rarasii-$i dea seama, spre biroul sau. Este oficial pana la data aceasta. Pricina era foarte limpede, Maria
necesar sa fie convocata de urgenta o $edinta cu caracter Cristina de Bourbon, a patra so\ie a lui Fernando, ii daruise
urgent cu Arthur Wellesley2 • o fiica, Isabel, ~i prin na$terea fetitei, Carlos Maria Isidro de
Crist~pher a inclinat U$Or din cap. Prietenia care ii Iega pe Bourbon fusese indepartat pe linia de succesiune de la tron,
Robert $1 pe John, tatal lui, fusese cea care ii detenninase sa dar apostolicii continuau sa sprijine drepturile de succesiune
~~ ceara ajutorul. De cand varul surorii sale vitrege, Aurora, ale lui Carlos in detrimentul infantei Isabel, considerand
11 adusese hartiile din Spania, abia daca mai putuse sa ilegala Sanctiunea Pragmatica. insa eel mai lngrijorator
doanna. dintre toate era faptul ca incepeau sa conspire In favoarea
- \Oi cere sa fie unnarit un posibil spion francez, i-a spus lui Carlos ~i sa obtina rezultate multumitoare.
deodatii pe un ton stapanit. Individul avea documentele - Credeti cu putinta sa ia carli~tii armele impotriva
asupra sa. Un prieten al familiei mele le-a recuperat in ora$u1 regelui Fernando?
spaniol Cordoba. intrebarea lui Cristopher 1-a !acut pe Robert sa ii
Robert s-a a$ezat pe fotoliul moale, capitonat. priveasca drept in fata.
- Nu m-ar deranja deloc sa fie i'nliiturat monarhul spaniol, - Spania Inca se resimte dupa conflictul armat pe care
1-a avut cu Franta cu ani in unna, in niciun caz nu este
A! doil~a_emllc <le_~ivcrpool ~i prim-ministru al Regatului Unit de I 8 · ·
1

)8~? pana la I) urnl~c 1827 (n.n.) a iunre interesata de o noua disputa intre sustinatorii lui Fernando ~i
· ln.larul ~u~t: tk \\lcll1ngto11 ~1 prim-ministm al Regatul ui Unit de la 22 ianua ·e cei ai lui Carlos, a raspuns Robert in timp ce $i-a plecat
1828 pan.1 la 22 no1c111bnc I 810 In.a.) rr
privirca ca sa examineze documentele.
10

l 11
Alu.ErrE GENEVE
intorcea tilclc cu o surprindere nepreracura.
hotarator. Cristopher nu $tia ca John Beresford, tatal Jui era
- Daca mui s unt $i al{i nobili implicati, a comentat
Cristopher, trebuie sa dam de ei. in spatele acestui fapt. Marchizul nu putea ingiidui ca lntaiul
sau nascut sa fie in continuare amestecat in misiuni riscante
- Dar trebuie s-o facem din Spania. Acolo avem destui
care puteau pune in primejdie obligatia sa ca mo~tenitor
agenti care sa le ia urma conspiratorilor, dar ne trebuie un
Whitam.
conducator de cchipa. L-a privit patrunzator. In cateva
saptamani vei pleca spre Cordoba. - Poti sa te antrenezi din nou, a staruit Robert cu
incapli\anare. Cristopher 1-a privit in fatii. Daca dore~ti , voi
Cristopher a refuzat categoric sa fndeplineasca porunca
primita. vorbi cu John despre asta. Poate ne ofera o alternativa de
care sa tinem seama.
- Nu sunt calificat ca sa due la bun srar~it aceasta
misiune, a spus.
,,Cu tatal lui? Robert avea de gand sa vorbeasca cu
De cate ori se gandea sa calatoreasca in Spania, i se fiicea
parul maciuca. marchizul de Whitam?" s-a intrebat ~i imediat a $tiut ca
trebuia sa-1 tina se parintele sau deoparte; nu putea lngadui
~ - A trecut prea multa vreme, sunt con~tient de asta, a sa se amestece in treburile Jui, fie ele de stat sau nu.
raspuns Robert. Dar ai Jegaturi frate~ti cu spaniolii ~i asta
- Nu va fi nevoie, i-a spus brusc. lntr-o fractiunc de
poate fi in folosul nostru. Vei putea sa te mi~ti cu u~urinta
secunda pe hotarase sa-~i reia munca de agent. Voi calatori
printre ei Tara sa treze~ti banuieli.
in Spania cand va fi nevoie ~i voi in$tiinta Coroana in
Cristopher a ridicat o spranceana auzind comentariul.
Jegiiturii cu conspiratorii, chiar dacii va trebui s-o fac d in
Daca imparta~ea ceva cu spaniolii, era aversiunea reciproca
pe care ~ i-o nutreau. Ronda, a adiiugat. Lady Penword are acolo o fenna, cred ca
pot sa profit de targurile de vite care au loc In sudul Spaniei.
- _Famil ia surorii melc vitregeAurora locuie~te in Malaga,
Lui Robert i-a pliicut sugestia. Sa se foloseascii de
nu 1~ Cordoba; legaturile frate~ti de care porneniti targurile de vite i s-a parut foarte interesant. Ar putea sa
nu: m1 sunt de folos, pre2ent2 mea acolo ar starni banuieli.
treacli drept cumparator, rara sa stameasca banuieli.
fntr-adevar, era un mic inconvenient, s-a gandit Robert ~i
- Spania trebuie sa fie o tara frumoasa pentru cineva care
s-a intrebat daca fiica Jui John 1-ar putea ajuta pe fratele sau
o viziteaza prima oara.
sa se deplaseze prin Cordoba fiira sa dea de banuit.
Cristopher nu putea fi mai in dezacord.
- Ai fost eel mai bun agent al Coroanei ... , a continuat
- Am mai fost acolo in unna cu multi ani.
contele in dorinfa sa de a lncerca sa-1 convinga, dar ranarul
I-a intrerupt. El ~i fratele lui, Andrew ciilatoriserii pana la Malaga ca
s-o aducii pe Aurora in Anglia, la cerea tatalui !or, care
- Imi lipse~tc antrenamentul, a precizat el.
tocmai suferise un infarct. Iar amintirea a redevenit
Si era adevarat. Dupa ce, cu doi ani in unna, implinise
dureroasa ca odinioarii, nu pentru ca avea o sora pe jumatate
douazeci §i opt, i'ncetase sa mai lucreze sub comanda Jui
spanioloaicii, ci din pricina intamplarilor care avuseserii ca
Robert. Sa fie mo$tenitorul de la Whitam Hall fusese
12 unnare o fiicii nelegitimii. John Nathaniel Beresford i~i
13
ARLE1TE GENEVE 1UBE$TE-MA
lasase in Anglia cc i trei fii , de opt, de ~ase ~i de patru ani ca orasul sudic Granada.
sa m~ar~a sa luptc sub comanda generalului Wellesiey. Cristopher a intiirziat ciiteva secunde pana sa raspunda.
~data aJuns pe pamant iberic l?i dupa mai multe Jupte - Asa este, a rostit cu un fir de glas. Amintirile ii lasasera
sangeroas~, a fost ranit grav in batalia de la Bailen, in care inima expusa simtfunintelor de abandon pe care nu izbutise
aproape ~1-a pierdut viata, dar In timpul recuperarii a sa le dep~easca, nici cu varsta, nici cu tacerea. Tata adora
cu~oscut o spanioloaica de care s-a lndragostit profund. locul acela $i nu izbutesc sa inteleg pricina. ,,Si de aceea eu
Iubirea pentru ea 1-a fiicut sa lupte cu lnver~unare ca sa se urasc pamantul ala", $i-a spus. Robert a ramas giindindu-se
refaca. 0 iubea i'ntr-atat incat s-a gandit cbiar sa abandoneze la vorbele lui dispretuitoare. Spania este un iad potrivit doar
totul, inclusiv ceea ce lasase 1n Anglia: pe fiii Jui.
pentru nesabuiti, a lncheiat Cristopher.
~ristop?er crcscuse !ara mama ~i cu indiferenta tatalui Stia ca vorbele lui sunaserii prea dur dar nu s-a corectat.
fatavde el §I de cei d~i frati mai mici ai Jui. II vazuse tanjind - Chiar daca serveste planurilor noastre, i-a spus Robert,
d~p~ dragost~a une1 femei care nu 11 prep.iise indeajuns ca sederea ta acolo nu va da de banuit. Vei putea sa te mi$ti
sa-§1 lege v1ata de a lui, fiindca, In cele din urma printre prieteni $i sa afli pana unde merg int.eresele u.nor
spani?loaic~ nu l-a lnsotit la intoarcerea i'n Anglia. si nobili englezi care au hotiirat sa striinga Iegatunle financ1are
ranchmna a rnceput sa i se nasca in suflet pentru abandonul cu afaceri$ti spanioli.
indiferenta ~i uitarea tatalui. '
Richard Moore, conte de Cray era eel care 11 mgrijora eel
~archizL~I de W.bitam nu a mai fost niciodata acela§ i mai mult pe Robert. Era un barbat foarte influent $i putemic
dupa ce s-a mtors dm razboi. Vreme de ani a fost 0 naJuca iar Cristopher s-a intrebat ce interes putea avea M_?ore in
mi§catoare, fiira iluzii pentru nimeui ~i nimic, dar totul s-a conspiratia spaniola ca sa se alieze cu bonapartistii ..In plus,
schi~bat 1n ziua cand a primir o scrisoare din Spania, scrisa lista data de Brandon McGregor contffiea nurnele ma1 multor
de catre lns de Velasco, In care aceasta ii in~tiinta ca aveau spanioli influenti, printre care Carlos de Lucena, cons il ie~
o fiica, o bastardii blestematii! John Nathan iel Beresford al secretarului de stat spaniol; de asemena pe eel al lui
ie§ise din izolarea sa, in care se mentinuse de bunavoie Adolphe Basile, un important annator francez, ~i pe eel al
nesocotind faptu l ca fii i lui aveau nevoie de el. '
baronului Claude Benoit.
De atunci, relatia dintre Cristopher ~i Jobn se - Ciind trebuie sli plec?
imbvun~tatis~ i'ndeajuns pentru a se trata cu politete, chiar
d~ca §J cu d1spret rece. Nici el, aici fratii lui nu puteau sa Cina de Ia Whitam Hall s-a dovedit stanjenitoare ~ i
UJt: ca o f~~cie intervenise in dragostea pe care le-o purta incordata ca de obicei. Andrew se straduia ca discutia sa nu
tataJ lor, ca rl transfonnase lntr-o carpa In Joe de sot si tata cada In a~ela~i mutism de fiecare zi dar era in zadar. Priviri le
de fami lie. Cristopher ii ura a~adar pe cei care ii tinusera pc pe care $i le adresau John si Cristopher era foarte.grai.toar~.
John depa~e de familia lui, de tot ce cuno~tea ~i iubea, iar Arthur ramiinea 1ntr-o tacerea suspecta; dintrc CCI tret frat1 ,
acum trebuia sa se intoarca In iadul spaniol.
el era eel care avea cea mai buna stare de spirit, abia daca se
- Stiu ca tatal dumitale petrece vreme indelungatii vara in supara din ceva ~i isi pastra atitudinea senina, fiira sa- ~ i
14
15
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA.
piarda c urnpiitul, in ccle mai mul te dintre conflictele carmen• din Granada, impreuna cu sotul ei Justin si copiii
farni liale.
lor.
- Ciilatoria la Londra a fost multumitoare? I-a intrebat - Cu Aurora mereu sunt probleme, a raspuns Cristopher
J~hn pe Cristopher in vreme ce i~i ducea la buze paharul cu
pe un ton detasat. . .
vm ro~u. incercarilc Jui de a lncepe o conversatie de cele
A w

Incruntarea Jui 1-a racut pe John sa n d1ce o spranceana. I


mai multe ori e rau zadamicite de atitudinea intransigenta a se parea de neinteles parerea dura pe care o avea 1ntaiuJ Jui
intaiului sau nascut.
nascut despre sora sa Aurora si despre spanioli in gcn ~ ra l.
- Trebuie sii ma intorc in cateva zile.
- Cristopher mi a trecut, cred, peste faptul ca sunoara
John a clipit de cateva ori auzind vestea. Cristopher ar fi noastra s-a maritat cu eel mai bun prieten al lui, a spus
putut sa dea lamuriri mai amanuntite, dar continua sa se deodata Andrew, cu scopuJ de a-1 stanjeni, dar fara succes.
poarte cu deosebita raceala ~i indiferenta.
Era limpede ca fratele lui mai mare avea gbeatii In vene.
- .Bii~uiesc ca vei putea sa o iei la timp pe domni~oara Cristopher a recunoscut in sinea lui ca Andrew avea
Martm dm portul Dover. Andrew ~i Arthurs-au uitat la fratele dreptate . Ce! mai bun prieten al lui, Justin C l ay tor~ Pe~wor~
lor, foarte interesati de riispunsul Jui . Laird McGregor va veni devenise un las de cand pusese ochii pe sora IUJ . $ 1 dupa
sambiita viitoare, a continuat John, are de gand sa o ia Ia nunta sta rea de prosteala in care se afla nu se imbunatatise
Ruth~encastle. ~a fi musafira Jui in unniitoarele siiptamani . catusi de putin. Continua sa fie catelustll ei. Oare toti barbatii
Cnstopher ~1-a ascultat tatiil :lara sii facii niciun se prosteau cand se lnsurau? ,,Nu cand se i~su~au, . cand se
corn~ntariu. Nu putea sii refuze sii o ia pe domni~oara indragosteau", ~i-a spus, dar el nu va mgadu1 ca. ~n
Martin, altfel tatiil lui ar putea sa banuiascii adeviiratele sim\iimant atat de daunator sa se nascii in pieptul sau. Ntc10
pricini ale lntoarcerii la Loncira iar el dorea ca revenirea sa femeie nu-I merita, Cristopher stia mai bine decat oricine..
ca agent al Coroanei sii ramanii secreta, ca ~i rapoartele ~i John II privea in continuare fix. Atitudinea lui distanta $1
numele posibililor conspiratori.
rece il ingrijora mult. De cand se crezuse indragostit de
- Nu am nicio problema sa iau pachetul ~i sii-l due unde Ophelia O 'Sullivan nu mai avusese nicio r~Ia1i.e cu a.It~
trebuie. De obicei sunt destul de eficient in asemenea soi de femeie si asta ii nedumerea. Avea aproape tre1zec1 de anr $1
insiirciniiri, a riispuns pragmatic.
niciun interes sa-~i intemeieze 0 familie si sa aiba un
Andrew a flu ierat inainte de a-~i duce la gurii o bucata de mo~teni tor care sa-i ~u ca succesiunea 1:1ai departe. ~r:m~
fripturii. A mestecat-o ncincetand sii-~i priveasca fratele mai de ani s-a i'ntrebat ce 1-0 fi spus ea de se mtorsese hotarat sa
ma re, care continua sa ta ic bucati de carne pe farfurie faca rost de-o anna. Veselia ii fusese inlocuita de nevoia de
intr-u11 mod atilt de meticulos ca friza scrupulozitatea. ' razbunare care inca ii da.dea fiori pe ~ira spinarii. Cristopher
~ - Pachet? ~ compari pe dornaisoara Martin cu un pachet? se transformase dintr-un biiiat plin de viata ~i bucurie intr-un
Sa nu te auda sora noastra, i-a spus in vreme ce tua ni~te barbat inchis in el. Dispretul pe care 11 oglindeau ochii lui
mazare in furculit.a , sau vei avea o problema serioasa cu ea.
Din ferici re, Aurora nu se afla la Whitam Hall, ci in a sa ' Locuintll i1.olata cu tum, cu pepiniera, 1nconjurata de un zid (n.a.)
16
17
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
cand se uita la femei ii dadea mult de gandit, i se parea aventura nemaipomenita. Avea ocazia sa cunoasca o tarii urata
irational. Atata indi ferenta era de neexplicat. Nicio femeie de ciitre francezi, dar care ei ii.stamea rnulta curiozitate, de~i a
nu ii tulbura catu$i de putin, nici nu-i trezea interesul regretat, pret de o clipa, minciuna pe care i-o spusese tatalui ei
masculin $i erau multe celc care incercasera fara succes. ca s-o lase sa piece; o chinuia, pentru ca niciodatii nu ii mintise
John a lasat ochii in farfurie $i a incercat sa se concentreze In mod deJjberat. Jean Michel Martin credea cu tiirie case afla
asupra cinei, cu un nod apasator in stomac. I$i iubea fiul, dar in drum spre Cordoba, ca sa-~i viziteze bunicul matem, pe
Cristopher nu-i ingaduia sa ajunga pana la el. Gines de Lucena. Dar ea scbimbase toate planurile ~i, odata
ajunsa 'in Paris, a putut sa schimbe ruta ~i sa-~i continue
calatoria in Anglia. Sa giiseasca un bilet pe Sfanta Elena nu
fusese greu, dar scump da. Aproape i~i epuizase resursele
bane$ti pe care le avea dar nu ii parea rau, avea sa-~i vada
2 prietena de suflet! Cu toate acestea, cand vaporul a ajuns in
port, persoana care o a~tepta nu era Marina, ci un englez intepat
~ i arogant care a fiicut-o sii regrete pomirea de a caliitori
Agata Martin a inchis ochii in fata placerii n~teptate pe singura intr-o tarn straina $i despre care auzise o infinitate de
care i-a provocat-o blanda briza marina. Ancorau in portul pove~ti ingrozitoare.
Dover $i nerabdarea o cople$ea. Drumul de la Le Havre fusese
greu. Marea se dovedise agitata in timpul zilelor de navigare Cristopher era furi bund . Niciodata in viata lui nu se
$i majoritatea pasagerilor suferisera urmanle, dar asta nu a simtise atat de suparat $i furios pe o fem eie - s-a corectat -
contribuit la mic$orarea starii ei de bine, chiar daca se simtea nu femeie, vipera veninoasii. ~i-a intors privirea reci spre
istovitii. Si-a pus ochii lntunecati pe pasagerii care se apropiau persoana care ii scotea din sarite cu fi ecare vorbii care ii
de balustrada de la tribord ca sa priveasca Ia$ia de pamant ie~ea din gura. Cum putuse sa accepte cu supunere sa o ia
englezesc ce se zarea In departare. Cateva femei i$i tineau din Dover ca s-o duca la Whitam Hall ? Ei bine, pentru ca
palariile voluminoase cu amandoua mainile, tematoare ca fusese singurul care era disponibil ~i, in plus, avea de
vantul le va smulge din acele cu care erau prinse $i le va arunca rezolvat ni$te treburi insemnate pe care nu putea sa le
in mare, unde se vor pierde dar nu diideau atentie poalelor care amane, dar, chiar in momentul in care femeia a atlat ca nu se
li se umflau in jurul picioarelor, piirand ca in orice moment i$i duceau direct la i'ntalnirea cu Marina, ci in tumultuosul Ora$
vor lua zborul lasand la vedere rutaria de corp. Agata $i-a tntors Londra, 1$i aratase firea peste masura de razboinicii.
atentia catre Anglia, care era tot mai aproape. Era nerabdatoare Caracterul acela spaniolesc indisciplinat il deranja foarte
s-o imbrati$eze pe prietena ei Marina $i sa-i povesteasca o mult, iar ostilitatea cu care ii privea ii inver~una.
multime de lucruri. Fusese o adevaratii surpriza sa primeasca
scrisoarea ci, in care o ln$tiinta ca se casatorise cu un scotian lntoarcerea la Whitam Hall se dovedea prea lunga. Agata
$i ca locuia la capatul lumii, dar Agatei totul i se parea o Martin s-a uitat cu du~manie la englezul intepat care o luase
18 19
ARLETTE GENEVE ]UB~E-MA
din port ca s-o lnsoteasca In caliitoria catre Portsmouth. Era
ghetarul eel mai dur ~ i mai rece dintre toti. Salutul truf~ P.~
contrariul a ceea ce trebuia sa fie un domn, caci se purta ca care i 1-a acordat domnul ·Beresford de indata ce-a pus ochn
un om al cavemelor, morocanos, iritabil §i de o aroganta fiira pe ea a fiicut-o sii se simta ca ultimul om ~i , ca ~i cum asta nu
margini. in scrisoarea pe care i-o trimisese prietena Marina ar fi fost de ajuns, o purtase prin Londra de parca ar fi fost un
nu se spunea cine unna s-o duca pana la ea. Odiseea ei de a bagaj stanjenitor. Agata putea sa treaca peste .asta, dar c~ea :e
merge de la Paris pana in Anglia fusese 1ngrozitor de umpluse paharul antipatiei era cape drum, p1erduse vahza m
obositoare ~i simtea o nevoie uria~a sa se scufunde 1ntr-o care se afla darul pentru Marina, ca ~i lucruri personale de o
baie calda vreme de ceasuri. Oasele o dureau ~i mu~chii ii valoare incalculabila 9i pu!inii bani care ii ramaneau. Nu 9tia
erau J'ntepeniti; traversarea cu vaporul se dovedise o cand o pierduse dar intr-una dintre opririle pe care le-au fiicut
experienta pe ca re nu dorea s-o mai repete. Din nou ~i-a ca sa rezolve el ni~te treburi intr-unul dintre cele mai sarace
trecut privirea lntunecata peste chipul barbatului, peste ochii ca11iere din Londra, a vazut ca mica valiza disparuse. La
Jui precum cerul, care ariitau o stralucire disprep.titoare ce a inceput lord Beresford a refuzat sa o caute, argumentand ca va
tulburat-o de tot. Avea buzcle fine stranse intr-o linie care fi cu neputinta s-o recupereze, ca poate cazuse pe drum sau
arata neplacerea ce ii stapanea ~i un rictus de plictiseala, ca fusese furatii de hoti dar pana Ia unna a acceptat sa faca
~i cum nu ar fi putut sa lndure prezenta ei 1n trasura stramta; drumul inapoi, in incercarea de a da de ea.
dar era tocmai ce simtea !;)i ea.
Lord Beresford nu daduse importanta pierderii dar Agata
- Ai putea sa a rati un pie de bunavointa. i-a spus deodata. da. El nu putea sa-~i inchipuie nenorocirea pe care o
Agata nu dorea sa ii lase prietenei ei o impresie gre~ita, presupunea pierderea aceasta. To~ i, chiar daca .pier~~era
pentru ca ii tratasc pc cnglez cu dispret ~i de aceea voia sa multa vreme intorcandu-se in fiecare dintre locunle v1z1tate,
nctezeasca asperitliri lc inainte de a ajunge la destinatie.
valiza nu a aparut. Agatei ii venea sa planga din pricina
Cr istophe r s-a stapanit d in nou. S-o poarte dupa el prin pierderii dar ~i-a fiicut curaj ca sa se stiipaneasca. S-a folosit
Londra la rezo lvarea fc luritelor lui treburi fuscse o gre~ea la de suparare ca de un aliat pentru ca el sa nu vada cat de
tota la, dar abso lut necesara. Sa- i asculte pJangeriJe
adanc afectata se simtea.
pe rmanente despre vremca pie rduta fusese un supliciu, iar el - Asta a fost un comentariu dintre cele mai grosolane,
nu putea sa se Jaude ca avea prea nmlta rabdare cu femeile, venind din partea unui presupus domn englez, i-a spus
mai ales ca nd erau ca domni$Oara Martin. intre ei se nascuse
lndurerata ~i pe un ton exagerat.
o dusman ie ~i o Iimpede antipatic. fncordarea di11 trasura C ristopher a bombiinit din nou in sinea lui . Uitase
devenise sufocanta.
numarul de plangeri pe care le primise de-a lungu l vremii
- M-a~ duce In iad chiar acum, nurnai sa nu te mai aud. petrecute impreunii ~i s-a temut ca nu se va putea stapani
Agata s-a uitat la el cu chipul contractat din p1.icina ji.gnirii. daca tanara va continua cu atitudinea aceea ofensiva. Nu
A lasat ochii In jos inainte de a scoate un oftat adanc. Cand putea sa mai piarda vreme cautand o geantii pe care e~ o
coborasc pl ina de iluzii de pe pasarela vaporului, sperase pierduse din neatentie. Londra era un ora~ prea mare 1ar
sa-~i lntalneasca prietena de sufle t, In schimb daduse peste infractorii urnblau in largul lor cautaod victime u~oare.
20
21
1UBF$TE-MA
Banuia chi:r c~ domni~oara Martin ar fi putu1 s-o uite pe
r:·1mana la ei pentru multa vreme, altminteri va srarsi prin
vapor. dar, 111 on ce cnz, cl avea treburi de rezolvat iar valiza
a-i suci gatul. Daca Brandon si Marina vor intarzia sa vina
va trebui sa a~teptc pana cand va putea sa se in~oarca s-o
s-o ia, o va arunca in mare, inapoi in Spania sau in Franta,
recupe~eze. ~u i-~ ~pus totu$i ca avea aceasta intentie; mai dar a continuat s-o priveasca pe furis, ca in ultimele patru
degraba ar ti mgh1f1t ca rran lncins.
ore. In ciuda acelui miros aparte trebuia sa admita ca era
- Predispozitia de a te pune in evidenta continua sa mii
destul de interesanta, chiar daca intratabilii. Avea cei mai
surp~inda,. mai cu seama ca ma deranjeaza pana $i mirosul neoTi ochi pe care ii viizuse vreodata, intr-atat de negri incat
dum1tale, 1-a riispuns.
nul:>era In stare sii deosebeasca pupilele de iris si fiiceau un
Agata a scos o exclamatie de surpriza. ComentariuI
fusese cul~e~ gro.sol.aniei. Nu avusese timp sa se spele! $i
1.:ontrast foarte ciudat cu parul, atat de blond incat parea de
argint topit, mo$fenire rara i'ndoiala de la tatal. francez. ~ra
nu putea sa-l 1mp1ed1cc s-o poarte Ia.ra oprire dintr-un loc
lntr-altul. Era istovita ~i fLUfoasa, dar plina de curiozitate fata
putin mai inalta decat cele mai multe fete sparuole d~r .c~ia~
:;;i 8$3 parea micuta, bine proportionata; firea razbom1ca $~
de cnglezuJ acela care parca plictisit de lume. ,,Di.n cc mot iv
focul din ochi trebuie sa fi fost mostenire din partea mame1
s: P?a.r~ ca un capcaun?'', s-a i'atrebat intrigata, dar nevoind
sa-$1 tma gura. spanioloaice. Hispanicii dovedisera vreme de veac.uri. ~a
traiau prin si pentru a cuceri lumea, chiar de-ar p1en ·~
- 1:1iciodata n-ar trebui sa spui a$a ceva unei doamne.
lncercare. Jar el ii ura! Orgoliul ~i pornirea aceea care 11
~ Cnstopber~s-a uitat In stanga $i-n dreapta, ca $i cum ar fi mana de cele mai multe ori spre dezastn1. ~i datorita acestei
cautat ceva. Ingustimea trasurii racea ca gestul sa para
exagerat. reguli, domnisoara Martin, fiind pe jumatate spanioloaica,
- 0 doamna! Unde? Unde este? era inclusa In aversiunea lui.
$i-a fixat din nou privirea pe peisaj, dar s-a gandit mai
.Agata $i-a inabu$it un strigat a.uzi.nd insulta ncru$inata.
bine, se va preface ca doarme, a~a nu va mai trebui sa asculte
Cnstopher Beresford era un barbat de nesuferit si o bruta.
nicio vorba a... S-a mustrat. El era un domn, nu putea sa-i
- N-am de gand sa-ti mai adresez cuvantu1, a spus.
plateasca cu aceea~i monedii a insultei. Desi credea ca
~.I a oftat adanc usurat auzind-o, ceea ce a sporit izbutise sa-i inchidii gura pentru restul drumului ~i in plus
ost1lrtatea dintre ei.
- Dumnezeu exista ! curand vor ajunge la Whitam Hall. A oftat ~i si-a aplecat
capul pana I-a rezemat de peretele trasurii, $i-a pus palaria pe
Vorbele, rostite spre tavanul trasurii, au facut ca tacerea
fata si a inchis ochii. . ..
care a urmat sa devina inabu$itoare, dar niciunul dintre ei
nu a dat lnapoi i'n atitudinea Jui razboinica. O lmpu~catura 1-a :tacut sa tresara. A desch1s ochn
dezorientat si a vazut lngrozit ca adormise cu adeviirat.
Cristopher s-a mustrat in sinea Jui. fntotdeauna stiuse
Trasura se oprise, iar fata disparuse de pe locul ei ca sa faca...
sa:si stap.an:asca replic_a, si daca insulta primita ar ft fost
Dumnezeu ~tia ce! ~i-a cautat pistolul in haina. Mereu il lua
ne1_nteme1ata, dar feme1a aceea atotstiutoare II scotea din
cu el cand calatorea, fiindcii drumuri le erau pline de
sante. Nadajduia din toata inima ca micuta vrajitoare sa nu
22 rauraciitori, dar a observat stupefiat ca nu-I avea. A auzit alta
23
ARLETTE GENEVE lUBF,$TE-MA
ii_npu$catura $i cai care plccau In galop. A rostit o injuratura pentru ca altfel nu-$i explica schimbarea parerii in privinta
$~ ~ inceput sii deschida u~a triisurii dar cruar cand punea i nlati$lirii fetei.
p1c1orul pe treapta, sticla geamului s-a spart. Cristophe r a - Pentru ca dumneata dormeai, mi-am permis sa-ti
simtit o durere ascutita in umar. Datorita forte i impactului, folosesc arma ~i sa ii infrunt pe raulacatori. Vizitiul a fost de
capul is-a izbit brusc de rama u~ii. S-a uitat in jos $i a vazut mare ajutor, de buna seama. Amandoi talharii au fugit
cum haina albastra i se piita de sange la iniiltimea inspaimantati, pacat ca unul dintre ei, drept razbunare, a tras
omoplatului; era ca $i cum un carbune incins i-ar fi intrat in asupra trasurii ~i te-a nimerit pe dumneata. Ea continua sa se
came $i ar arde-o. A simtit o U$oara ameteala $i chiar daca a ocupe de rana. Vizitiul s-a dus dupa ajutor, cred ca nu va mai
izbutit sa se tina de clanta, a ciizut Ia piimant cu un sunet surd. intarzia mult. S-a speriat destul de riiu cand te-a vazut intins
la pamant ca un pre~. Cristopher era suparat. Adormise ~i nu
. ~ deschis ochii $i a privit cerul albastru. Pentru o clipa s-a i$i daduse seama de primejdia reprezentata de atacatori .
s1mtit confuz. Arsura de la umiir II fiicea sii 'injure $i atunci a intr-adevar i~i pierdea iscusinta $i lll$inea l-a lacut sii fie $i
fost con$tient ca ni$te maini se mi$cau pe el. Oare voia sa-l mai brutal. A incercat sa se ridice, dar mana ei l-a oprit tinan-
?moare? Ea i'l impu$case? Cu o mi$Care bruscii, i-a oprit mana du-l la pamant. Nu te mi~ca.
m momentul in care ii injunghia din nou dar nu a putut sii - N-am sli stau intins aici. Sane lntoarcem la Whitam
opreasca un geamiit care i-a ie$it din gatul uscat. Hall ~i ma va vedea doctorul Harry. Daca te las sa continui
- Ajunge! Daca voiai sa ma omori, ar fi trebuit s-o faci poti sa-mi provoc i ~i alte riini in plus fata de cele pe care
cand eram inca in nesimtire, i-a spus. Lasa incet cutitul jos deja le am, pe Ianga un rau ireversibil, a adiiugat.
sau am sa-ti rup mana. Agata a ras cu glas melodios auzindu-i vorbele, dar
Agata s-a oprit un moment auzindu-i vorbele $i deodata Cristopher a stat cuminte sub mana ei.
ochii i-au cazut pe cutit, neintelegand. O clipii dupa aceea a - Te ingrije$te deja un medic. Cristopher s-a uitat intr-o
zambit $i Cristopher a inchis ochii din pricina durerii care parte $i-ntr-alta, dar nu a vazut niciun barbat. Ea a inteles de
i-a strapuns miiruntaiele. Chipul tinerei se transfonnase indatii. Surpriza! El a oftat simtindu-se din nou injunghiat.
complct, datoritii zambetului; parea un inger, nu un demon Fae o treaba buna.
batau$.
- Femeile nu pot fi medici, nu sunt in stare de a~a ceva.
- Incerc sii-ti scot glontul din umar cu cutitul. S-a uitat la Vorbele lui au lacut-o pe Agata sa se opreasca. ~i-a
el $i a conti~uat sa-l Iamureasca. Ne-au atacat doi banditi, indreptat trufa~a umerii, dar nu i-a raspuns cum se a~tepta el.
dar nu trebu1c sa te ingrijorezi, noi doi le-am dat ce meritau. lntepatura o duruse cu adevarat, insa a reu~it sa se
Cristopher.a oftat din nou. stapaneasca, spre marea sa satisfactie.
- Noi ... ? a incercat sa intrebe. - Glontul nu a atins niciun organ vital, totu$i trebuie sa
Ea a zambit iar $i el a putut sa-i vada $irul de dinti albi $i scot a~chiile ~i parte din tesutul care a patruns odata cu
desavar$iti. Soarele arunca reflexe aurii in parul ei blond glontul. Acum iti acord doar primul ajutor, cand vom ajunge
ciufulit. Fara indoiala, lovitura la cap ii inceto$aSe gandirea la ...
24 25
ARLETTE GENEVE
- Wbitam Hall, a spus el tara sa-~i desprinda privirea de Se simtea cam ametit ~i a $tiut ca multe dintre vorbele
pe chipul ei.
care ii ie$eau pe gurli se datorau Jaudanumului.
- ~and vom ajung_e acasa, voi coase rana ~i o voi bandaja. - Aveam pricinile mele sli ma simt iritata, i-a miirturisit.
Cristopher a dat dm cap doar, caci se simtea putin ametit. A fost o dezamagire ca prietena Marina nu a venit sa ma ia
- Ce mi-ai dat? a lntrebat-o deodata.
din port. Nu dorm de mai bine de trei zile; nici nu-~ lnchipui
Agata I-a privit surprinsa.
- Cum ti-ai dat seama?
cat de rau se pot imbolnavi oamenii pe mare cand sunt valuri
putemice. Am mers printre vomismente ~i am curatat
. El a :latinat din cap neincrezator. Gustul ranced ~i pastos
rcgurgitari, in plus m-am ocupat de ameteli $i le$inuri , toate
dm gura era o dovada !impede ca ii daduse un tonic ca sa-i
aline durerea ~i sa-1adoarrna. astea tara sa pot sa ma odihnesc $i, drept bomboana de pe
coliva, dumneata m-ai purtat cape un bagaj stanjenitor din-
- Nadajduiesc ca nu e cianura, a spus pe un ton sarcastic.
tr-o parte intr-alta a Londrei.
Ea a plescait din limba, nevenindu-i sa creada vorbele Jui.
Englezul era chiar insuportabil. Ii salva viata ~i el Ii 0 scurta tacere s-a Uisat intre ei. Cristopher a fost primul
multumea cu insulte_. A~tepta momentul sa i-o pliiteasca. care a rupt-o.
- Ma jigne~ti, I-a mustrat acra. Niciun pacient de-al meu - Nu $tiu ce ma deranjeaza mai mult, rana de glont sau
n~ s-a.p~ans pana.~cum de ingrijiirile mele. El a gemut iara~i mirosul dumitale.
dm pncma dureru provocate de degetul ei apasat pe rana de Ea a racut o mi~care brusca $i Cri stopher a gemut din
Ia umar. Ti-am dat putin laudanum. nou. 0 merita, pentru ca nu se stapanise.
,,De ce simt nevoia s-o intarat?'', s-a intrebat ~i a ~tiut de - Ceea ce miroase este un amestec de ardei iute $i
indata raspunsul, chiar daca nu voia sa-i recunoasca: i se grozamli. Pus pe piele sub forma de alifie alunga cele mai
parea de necrezut ca ea ii speriase pe atacatori in vreme ce multe lighioane $i, crede-ma, pe vapor erau cu zecile.
el dormea ca un prune. Lovitura suferita de mandria lui era Cristopher trebuia sa fi banuit. Ea nu avea sa marturiseasca
prea mare ca sii-$i tina gura inchisa. ca singurul bilet pe care il putuse gasi $i plati era pentru o
- Nu cred nicio clipa ca ai pierdut prilejul sa ma faci sa CU$eta in partea cea mai joasli a vaporului, concret In zona de
platesc pentru lipsa mea de cavalerism, ca sate citez. incarcamant. Nu mai am nicio rochie nepatata de voma, a$a
Agata a oftat, jignita pana in maduva oaselor. Ea se ca poti fi recunosclitor ca miros a grozamli ~i nu a altceva.
aratase iritata ~i obosita, e adevarat, dar englezul nu trebuia - Atunci lti datorez o scuza. Agata a apasat bandajul cu
sa-i raspunda cu bruschete ~i exces de egocentrism. putere ca sa opreasca hemoragia pana vor ajunge la
- 0 recompensa meritata pentru o purtare grosolana i-a destinatie. Avea incredere ca stransoarea aplicata ranii va tine
spus ea trufa~a. ' pana vor ajunge la Whitam Hall. Cristopher a inchis ochii o
Unele vorbe ale Jui Inca o dureau. clipa, in vreme ce ea continua sii-$i vada de treaba. imi va fi
.- Fara indoiala, vorbe$te blandetea intruchipata, a replicat greu sa te iert ca mi-ai folosit arma tara sa-mi ceri
Cnstopher, dar tara intentia s-o supere. perm1smnea.
26
27
ARLE17B GENEVE
Agata a ras de 1ngrijorarea lui. Pe Ianga faptul ca era
englez, mai parea $i ingamfat.
-Arma dumitale a fost bine folosita in mainile mele sunt
--
o lragatoarc cxcelenta. Tata a fost ofiter de armata si' m-a
invatat sa trag cand am fost destul de mare ca sa pot tine m1
pis tol tn manii. Cristopher a dat din capul blond ca $i cum ea 3
ar fi spus o prostie. Ce tata invata o fetita sa traga cu anna?
Acum sa ne intoarcem la trasura $i sa-1 ~teptam pe vizitiu.
Vreau sa ajungem la ... Agata era fascinata de John Beresford. Dincolo de
Agata a Iasat fraza neterminata. I se parea cu neputinta aspectului lui serios ~i matur, se ghicea un barbat fermecator
sa-$i aminteasca nurnele. ~i atent. Radia gentilete $i un aer nelini ~tit ~i tainic ce izbutea
- Whitam Hall, a completat Cristopher in vrcme ce se sa-i atftte curiozitatea femeiasca. Stralucirea din ochii alba~tri
ridica.
nu i se stingea niciodata $i nu putea sa nu-I mai priveasca
Ea Ii daduse jos haina §i cihna$a $i acum nu putea sa se prostita. Tamplele ii erau putin argintii dar asta nu fiicea sa
imbrace cum trebuie rara ajutorul ei. Cand s-a ridicat in toata para mai in varsta, dimpotriva, ii dadea o infiiti~are distinsa.
l~i'ilti~ea lui, Agata si-a lnghitit saliva cu greu, cu totul Singurul barbat distins pe care ii cuno~tea si putea sa-1
h1pno~1za.ta de vec}erea torsului masculin. A privit pieptul gol egaleze era contele de Zambra, Alvaro del Valle, ca ~i fiul
tarn sa chpeasca. In vreme ce ii dezbraca, nu observase cat de acestuia Lorenzo, dar ei nu dovedeau eleganta aceea innscuta
putentic $i viril era dar acum, cu fiecare mi$care pe care o fiicea pe care o aveau unii barba\ii privilegiati, printre care ~i gazda
ca sa-$i puna din nou cama$a, muschi i i se vedeau $i ii aratau ei. John a intors fila ziarului fiira sa-$i ia ochii din el ~i, prin
ca pe un baroat foarte at:ragator $i primejdios. A $tiut ca drumul acest gest, a atras din nou atentia Agatei. Gesturile ii erau
~ana acasa o sa i se para foarte ltlllg; imaginea trupului vanos btande iar fe lul de a da din cap, elegant, ca ~i cum totul la
1 se intiparise pe retina $i se ruga in sinea ei ca englezul sa nu-
el ar fi fost masurat dar nu studiat. Amandoi se aflau in
si fi dat seama de interesu l trupesc pe care II trezise In ea. Nu sufrageria ampla, irnpodobita in culori vesele. Prima impresie
era singurul barbat pe care JI vazuse pe jumatate dezbracat, dar a Agatei, dupa ce a vazut casa, a fost ca nu parea o re$edinta
eel mai spectaculos, da. Din fericire, cand vor ajunge la englezeasca. in spatele culorilor frumoase, se aflau ni~te
?estinafie, va disparea din via ta ei pentru totdeauna. Acest gand maini de femeie nebritanice, putea sa jure. S-a uitat la cea~ca
1-a provocat o senzatie de adanca U$urare.
pe care o tinea in maini $i i s-a parut superba. Desenul cu
flori galbene se armoniza perfect cu frunzele verzi. Totul in
casa radia eleganta $i bogatie. A ~tiut, fiira sa-i spuna nimeni,
ca familia Beresford era foarte instarita ~i de neam la fel de
vechi ca al prietenei sale Marina. Aceasta descoperire a lacu-
t-o sa ridice o spranceana; ea era un amcstec destuI de ciudat
28
29
ARLETTE GENEVE
datoritii imprejurarilor care au dus la na$terea sa. Fiicii a unui all at ca doctorul Harry Ii cususe rana $iii bandajase umarul
tata franccz, care lupta impotriva spaniolilor $i a unei dar acum, imbracat impecabil, nu piirea defel riinit. Agata a
spanioloaice care se razboia cu francezii. ,,Putea o na$tere sa rcgretat ca nu purta bratul sustinut cu o e$arfii de gat, ca sa-i
fie mai extravaganta?". Acest gand a fiicut-o aproape sii \ina umarul imobilizat; astfel, vindecarea ar fi mult mai iute.
izbucneasca in ras. Dar s-a corectat, nu era un amestec ciudat Cristopher s-a uitat la fata care tinea in maini o cea$Ca de
ci o femeie cu un piirinte destul de neobi$nuit iar tatiil ei nu cafea $i care ii privea cu sprancenele ridicate, cu o expresie
accepta sii renunfe la partea galicii ce Ii revenea, fiindcii ease intrebatoare. Purta o rochie cu flori de culoare purpuriu
simtea cordobeza din cap panii-n picioare dar era foarte greu intens $i foarte putin potrivitii pentru varsta ei $i parul prins
sii te simti adeviirat cand toti ceilalJ:i te socotesc o ciudatenie. intr-un coc la ceafii dar atat de strans incat Cristopher s-a
Sunetul bohotului refinut l-a fiicut pe John sa ridice ochii gandit ca va avea o durere de cap groaznica daca nu slabea
peste marginea filei de ziar, ca sa se uite Ia ea. Agata zambea acclc. Fara sii vrea, a schiµtt un gest batjocoritor ca riispuns
cu privirea tintita pe cea$ca pe care o finea in maini, dar filra la privirea ei, ceea ce a fiicut-o sa-1 fulgere cu privirea.
sa bea din ea $i imaginea fetei i s-a piirut peste masurii de John a observat uluit schimbul de priviri dintre
fermeciitoare. A impaturit ziarul $i l-a liisat pe coltul mesei domni$Oara Martin $i fiul lui eel mare. Exprima amuzament
largi ca s-o priveascii mai bine. din partea Jui $i ofensa din partea ei. Era pentru prima oara
- Cafeaua e buna, te incredintez. Ea a tresarit la auzul in multi ani cand fiul Jui arata o atitudine alta deciit
vocii lui John. Intotdeauna aduc din Spania o cantitate indiferentii in prezenta unei femei $i acest amanunt 1-a
indestulatoare ca sii nu lipseascii la Whitam Hall. umplut de un adeviirat interes.
- Vizitati des tara mea? Intrarea intempestiva a lui Arthur $i Andrew 1-a fiicut pe
intrebarea fusese rostita cu unreal interes. John a vazut-o Cristopher sa ia loc in dreapta tatalui siiu. Arthur s-a a$ezat
ducandu-$i Cea$ca la buze, fiira sa inceteze sii-1 priveasca. Dar chiar in fatii iar Andrew alaturi de Agata. John s-a uitat la fiii
nu a putut sii-i raspundii din cauza aparitiei in sufragerie a lui mai mici :?i s-a intrebat cum puteau sii fie atat de diferiti
intaiului siiu nascut. Cristopher s-a oprit in prag, ca $i cum s-ar unul de altul. Chiar daca aveau o infi1ti$are foarte asema-
fi ~doit daca sa intre sau nu in incapere. A scrutat-o cu privirea natoare ca inaltime :?i constitutie, la fire $i purtare erau foarte
pe Agata. Ea s-a simJ:it privita de parca ar fi fost o catarca scoasa diferiti.
la vanzare in piatii. A liisat ce3$ca pe masii $i $i-a privit tinuta, - Ai dormit bine, domni$oarii Martin?
sii vada daca nu era patara sau $ifonatii, dar infiiJ:i$area ei era Agata s-a intors catre Andrew, care ii pusese intrebarea,
imaculara; ma rog, a recunoscut ca nu la fel ca a lui. cu un zambet pe buze, in vreme ce tinea cea$ca de poqelan
Cand In s!ar$it au ajuns la re$edinta, in dupa-amiaza de r entru ca lacheul sa i-o umple cu lichidul intunecat. 0
dinainte, Cristopher o Iasase lmpreuna cu bagajul pe treptele sccunda dupa aceea, au adus de la bucatarie o tava plinii cu
de la intrarea conacului $i dupa un salut politicos $i deosebit croasante, gogo$i $i biscuiti proaspat copti. Aroma dulce era
de rece, plecase $i disparuse din fata privirii ei pana in dclicioasa $i a lacut-o sa-$i linga buzele, era intr-adevar
dimineata aceea in sufrageria familiala. Putin dupa aceea, a flamanda.
30
31
ARLETTE GENEVE
- Foarte bine, lord Beresford, i-a raspuns politicoasa. - Multumesc, lord Beresford, dar nu va fi nevoie. Prefer
Rasul inabu~it al lui Arthur a racut-o sa-~i indrepte atentia sa ma odihnesc la Whitam Hall panii vine prietena mea
spre el. Spusese ceva amuzant? Nu ~tia. Marina, a raspuns cu glas tremurator.
- Sa-i spui lord lui Andrew e ca ~i cum ai spune domn John a privit-o cu neobi~nuit interes.
unui pore. - Dar lord McGregor $i sotia sa vor sosi peste o
Dar eel pomenit nu s-a suparat din pricina comparatiei, saptamana, i-a spus el uimit. Va trebui sa iti cautiim vreo
era prea ocupat sa mestece jumatatea de gogoa~a calda pe distractie piina atunci.
care ~i-o varase in gura; cateva fire de zahiir i se lipisera de Agata ~i-a tnfipt ochii negri pe Cristopher, care i~i pastra
buza de sus, dar el se ocupa deja de ele. Agata 1-a imitat ~i. 0 expresie oepasatoare pe chipul siiu atriigator. Continua sa
simtind gustul pliicut ~i suav pe cerul gurii, a inchis ochii mcstece in ceai $i clinchetul linguritei a izbutit s-o enerveze.
inciintata. Croasantele erau aproape la fel de bune ca acelea Cum putea sii stea la masa de parca ar Ii stat pe un tron $i
de la Paris. demonstrand atata indiferentli fata de tot?
Cristopher statea incruntat. Fiecare mi~care pe care o - Mi-ar pllicea sa ma intorc la Dover ca sa caut ceva...
facea domni$oara Martin era urmarita de el, abia con~tient Nu a terminat propozitia; nodul din gat crescuse pana
de asta. Ea !acea gesturi iuti ~i deloc elegante cu miiinile de ajunsese de marimea unei nuci. John i-a privit chipul rnahnit
cate ori vorbea, ca ~i cum ar fi incercat sa intiireasca mtelesul neintelegiind pricina. Trecuse de la veselie la tristete cu
vorbelor. iuteala fulgerului.
-Astazi sunt foarte binedispus $i te asigur ca nimic din ce - Cristopher trebuie sa se intoarca la Londra. John nu
spui nu va putea sa schimbe asta, pot sa te incredintez, pierdea niciun amanunt din expresia intiiiului siiu nascut
i-a raspuns Andrew lui Arthur. cand a racut sugestia. imi lnchipui ca nu va avea nicio
- S-ar cuveni sa o insotiti pe domni~oara Martin Ia pricina sa nu te lnsoteascii.
Portsmouth. Poate vrea sa cumpere cateva suveniruri inainte Cristopher deja tagiiduia <land din cap, cand Arthur a
sa piece spre Ruthvencastle. spus:
Agata a ridicat brusc privirea auzind sugestia lui John. - Te voi insoti eu, domni~oara Martin.
Ea nu putea sa cumpere nimic, banii i se pierdusera pe drum, Oferta lui a tacut ca ochii lui John ~i ai Agatei sa se
la fel ~i obiectele personale. Si totul din pricina unui englez lndrepte spre el, cu surprindere.
lntepat ~i prea arogant ca sii-~i piardii vremea lncerciind sa le - Mulpimesc, a izbutit sa spuna, cu desiivar~ire tulburata.
recupereze. Privirea i-a zburat de la chipul lui John la eel al Tacerea s-a liisat deodata in sufrageria confortabilii.
lui Cristopher apoi a strans buzele de supararea care inca nu - Te-ai speriat cand ati fost atacati? Nu este ceva obi~nui~
Ii trecuse. Sa-~i aminteasca de colierul de perle al mamei sa dai peste rauraciitori pe drumul principal dintre Londra ~1
sale, pe care nu va mai putea sa-1poarte, Ii smulgea gemete Portsmouth, dar uneori se 1ntiimpla. Bine ca te in sotea
din inima. Ca ~i de cameea in care pastra portretul piirintilor Cristopher.
ei, fiicut la putinii vreme dupii nunta lor. ,,Putea intrebarea lui Andrew sa fie mai nepotrivita?"
32 33
ARLETTE GENEVE
~i-a spus Agata. Ii era ru~inc sa ad1nita ce se petrecuse dar a~teaptii prezenta dumitale.
nici nu voia sii exagereze pu:rtarea unui englez intepat care Trebuia sa refuze de indata.
nu merita asta. Totu§i, a liisat ca intelepciunea sii vorbeascii - Ar fi foarte nepoliticos sa nu riispund la o invitatie
prin gura ei, chiar dacii era manipulata de diavol. tacuta intr-un chip atat de binevoitor? s-a aventurat sa
- Din fericire ma insotea lord Beresford ~i m-am simtit intrebe, neluandu-~i privirea de pe chipul gazdei ei.
permanent aparata de el, a spus fiira sii-~i ia privirea de la Nu avea nicio rochie potrivitii, in afara de una.
Andrew. Doar Cristopher a simtit batjocura din vorbele - Foarte nepoliticos, i-a raspuns John cu un zambet in
rostite de spanioloaica dar chipul nu i-a triidat nicio emotie. ~oltul buzelor fine. Agata s-a gandit ce scuzii. sii invoce ca sa
A dov~dit un curaj nemaipomenit infruntandu-i pe bandifi, fie scutita de prezenta la acea ilustra cina. Vei merge insotita
a contmuat ea. Este visul oricarei fete de cincisprezece ani: de Arthur. Andrew a ridicat cu interes o spranceana, auzin-
sa se simta in siguranta in compania unui adeviirat domn du-1pe tatal Jui. S-a gandit ca domni$oara Martin va muri de
englez, a incheiat Agata cu aceastii fraza sarcastica. plictiseala in compania fratelui sau. Nu trebuie sa uiti ca e~ ti
John ~i-a privit fi ul, care continua sa-~i mentina atentia o taniira debutanta. Ea nu intelegea vorbele Jui John. 0
asupra ce~tii de ceai, strain de comentariile fals magulitoare tanarii debutanta? Chipul i-a aratat nedumerirea pe care o
ale domni~oarei Martin, dar zvacnetul u~or din ochiul siiu simtea, dar marchizul a incercat sii-i lamureasca indoielile.
d!ept~ ariit~ ca nu se simtea la fel de nepasiitor precum parea Fiecarui invitat i se acorda un insotitor, in cazul unei
\il tatal lu1 s-a lntrebat ce naiba s-o fi petrecut intre ei care doamne, sau o insotitoare in cazul unui domn. Pentru ca nu
sa justifice acea aparenta ostilitate ~i frazele cu lndoit i~teles cuno~ti regulile noastre engleze~ti, am socotit nimerit sa iti
ale tinerei.
dau dinainte un insotitor care sa nu-ti fie strain $i care sa
- Daca e cineva in stare sa puna pe fugii ni~te raufiicatori poata sa te conducii cu succes pe durata serii.
pur \)i simplu doar cu o privire, acesta es te Cristopher al Acum intelesese. Agata s-a uitat la Arthur, cares-a inro~it
nostru, a raspuns Andrew in gluma. Nu-i a~a, frate? sub privirea ei. I s-a parut un amiinunt ind.ntator, nu mai
Agata era foarte nedumerita; intepaturile ei nu avusesera vazuse niciodata ro~eata pe chipul unui barbat. Sa creascii
unnarile la care nadajduise. Pesemne, englezului ii curgea inconjurata de veri, cei mai multi dintre ei talhari, ii daduse
otet prin vene.
o imagine asupra biirbatilor foarte destinsii ~i diferita ~i de
- Diseara vom cina la palatul Casterham, i-a fn$tiintat aceea i se parea foarte greu sa ~i- i inchipuie pe varul Lucas
John. Am lncredere ca veti fi punctuali. Atentionarea catre sau pe guralivul de Felipe inro~indu-se din pricina privirii
cei trei fii nu admitea discutie. Agata a racut ochii mari unei femei.
lngrozita. Ea nu putea sa asiste la o cinii atat de insemnata'. - Onoarea ar fi trebuit sa ii revina lui Cristopher, pentru
S~~ da? De buna seama ca nu! Era un musafir impus, cu ca este eel mai mare.
mcmn chip nu putea sa-i punii pe Beresforzi intr-o asemenea Andrew a lasat vorbele sa cadii ca din lntamplare. Cel
situafie. Se intelege, domni$oara Martin, dumneata ne vei pomenh ~i-a fulgerat fratele mai mic cu privirea, din pricina
insoti In calitate de oaspete special. Contele Casterbarn lndraznelii lui. Ultimul lucru pe care ii dorea la o cina
34
35
ARLETTE GENEVE ]UBJlfTE-MA
plicticoa~a era sa-i tina companie unei femei ca domni§oara t\vca parul strans lajumatatea capului §i liisase ca~eva ~uc_l.~
Man in . Agata nu voia sa lngaduie ca sugestia Iui Andrew sa
libcre pe umeri. Agata a considerat potrivit sa nu-~1 faca grtJ1
fie Iuata in seama §i s-a grabit sa lncuviinteze hotan1rea p1.:ntru pierderea unor ace de par in timpul cinei, dar tacer~a
patriarhului Beresford.
din interiorul trasurii o racea sa fie ~i mai nervoasa decat vo1a
- v,i ti o placere, lord Arthur. Nadajduiesc ca voi fi o
si1 admita.
companie potrivita Ia masa.
Cristopher era con~tient de stanjeneala fetei. Stiitea chiar
- Domni~oara Martin, placerea va fi a mea, a raspuns in fata Jui §i era imbracata nepotrivit pentru o cina de gala,
taniiruI cu timiditate.
dar nicium.il dintre Beresforzi nu i-a ar iitat-o, ca sa nu se
Glasul Ii sunase prea trist dar nimeni nu a dat insemnatate ru ~ ineze. Lumina felinarului trasurii smulgea scant~i ~ri
§i au continuat micul dejun vorbind despre lucruri banale.
parului ei blond care, pentru o clipa, i-a amintit de ~ndm~tl~
dunelor de pe o plaja. Buclele se loveau de urecbtle m1ci,
Iara cercei. Singura bijuterie pe care o purta, in afara de un
inic pieptene din sidef §i perle pe care ~i -1 pusese intr-o parte
4 a cocului, era un crucifix simplu din aur agatat la gat cu un
lant fin. ~i-a Ia.giiduit sa se intereseze de valiza care se
pierduse cu cateva zile in urma, cand se va int.~arce In
agitatul ora~; macar acest mic gest de compe~s~re 11 dator~ .
Trasura i se p~rea prea mica. fi lips ea aerul din pricina
Andrew se uita cu mare interes la frantuzoa1ca sau trebuia
nervozitatii care o stapanea. i~i petrecuse toata ziua alegandu-
sa spuna spanioloaica? Avea ~alul strans peste piept ca §i
§i toaleta cea rnai potrivitii pentru cina, dar nicio haina nu i se
cum ar fi fo st un scut de aparare. Pentru ca in vebicul nu
parea indicata pentru eveniment. Siujnicele de la Whitam
incapeau decat patru persoane, J~hn h~ta~se~sa ~earga cu
Hall fusesera foarte cumsecade §i toate hainele ii erau curate
Devlin Penword in trasura acestuia. Ce1 do1 barbat1erau, pe
~i ciilcate de parca nici nu ar fi indurat vreodata neajunsurile
langa prieteni, rude §i profitau de orice ocazie ca sa
traversarii pe mare. in cele din urma, alesese o rochie de
vorbeasca despre nepotii lor, pe care ii adorau.
culoare albastru turcoaz §i cu dantelii de culoarea filde§ului
- Nu ai de ce sa fii agitata. Glasul Jui Andrew a rasunat
la decolteu. Matasea era noua, iar croiala acceptabila, dar
in tacerea din trasura ca un aleluia de speranµi. Sir Arthur te
acum regreta ca nu acordase mai multii atentie modei. In
va apara de orice rau.
ultimii ani, principalul ei interes In viata fusese sa studieze.
Agata a !ncetat sa mai priveasca peisajul ca sa-~i puna
Dar studiul se dovedea destul de costisitor, iar tatal ei nu inota
ochii pe cl dar pe drums-au intalnit cu cei ai lui Cri stoph~r.
In bani; so lda ca ofitcr in retragere era derizorie. S-a hotarat
Avand spatele rezemat de spatarul din catifea, _o pa~e dt~
sa-§i completeze tinuta cu un §al spanioI din dantela toledana,
chipul acestuia era in penumbra dar a putut sa it vada ochn
mo§tenit de la bunica matema. II cumparase bunicul Gines
stralucitori care o priveau indescifrabil.
inainte ca razboiul sa distruga economia farii §i pe oamenii ei.
36 - Multumesc, a izbutit sa baiguie cu timiditate. \Oi
37
ARLEITE GENEVE
1UBE$TE-MA
incerca sa nu-ti uit sfatul 1n legiiturii cu insotitorul meu.
- Lady Isabella Kelly este fiica unui conte sciipatat, dar
- E nemaipomenit ca trebuie sa faci o gluma din orice,
w o dotii generoasii. Chiar daca nu aurul pe care_ ii posed~
1-a mustrat Arthur cu glas sec pe fratele sau mai mic. Intr-o
cste partea cea mai stralucitoare a persoanei sale, ct un sugh1t
zi iti vei da seama ca lumea nu se invarte in jurul tau §i al
ideilor tale. deosebit pe care $i-I face auzit cu fiecare silabii pe care o
roste$te.
Izbucnirea i-a luat prin surprindere pe cei din trasura.
- Isabella este destul de frumoasa, a liimurit-o Arthur pc
Arthur nu-$i pierdea niciodatii cumpatul, pentru nimic.
Agata, ca $i cum ar fi fost nevoie ca ea sa cunoasca acest
Chipul lui Andrew continua sa fie zambitor in ciuda criticii
ami:inunt.
dure primite $i Agata $i-a spus ca nimic nu izbutea sa n
- Iar Julie Freeman, a continuat sii spunii Andrew, este
necajeasca sau sa ii strice buna dispozitie celui mai mic
cea mai tenace vanatoare de soti din dite am cunoscut. S-a
dintre cei trei Beresford. Era eel mai vesel $i mai nepasator.
oprit o clipa ca sa traga aer in piept. fl urmiire§te $i It
Pe ea o incanta sa-i asculte glumele.
hartuie$te cu neru$inare pe Cristopher $i uneori intr-u.n mo~
- Invidia ma face sa ma exprim a§a, a recunoscut pe un
de-a drcptul vulgar. Andrew a tiicut un moment. De$1, daca
ton atat de frustrat incat a sunat patetic. Tu eel putin vei purta
c sa aleg, prefer sughitul Isabellei dedit tertipurile Juliei ..
o conversatie pUicuta §i interesanta multurnitii domni§oarei
- $i nu puteti si'i faceti schimb sau sii-i dati o s ~g=s~•=
Martin; dimpotriva, Cristopher §i cu mine vom fi nevoiti sa
gazdei despre insotitoarele voastre? a intrebat, cam zapac1ta
ascultam vreme de ceasuri nesfilr§ite cat este de greu sa
de lamurirea Jui Andrew.
fixezi florile din stora pe borurile paliiriilor de dama. Sau §i
- Un domn englez nu $i-ar jigni niciodata gazda
mai bine, a continuat, cat de greu este sa stapcine§ti o iapa
punandu-i sub semnul 'intrebiirii bunul ~ust in. ale~erea
cand faci o plimbare prin Hyde Park, pf in cu desavaf$ire de
insotitorului sau insotitoarei Ia masa. Agata $•-a mfipt
annasari condu§i de mainile pricepute ale domnilor
pupilele pe figura aproape ascunsa a Jui Cristopher, care ~e
londonezi, dar straini de fiumoaseJe amazoane care incearcii
mentinea intr-o tacere desi'ivar§itii. Oare el detesta compama
sa respire un pie de aer curat $i singurul lucru pe care 11
domni~oa rei Julie la fel de mult cum o detesta Andrew pe
izbutesc este sii inghita praf murdar.
cea a Isabcllei? Dar iubitul meu friitior Arthur va avea
Agata era uluitii. Andrew nu putea sii vorbeascii serios ori
da? enormul privilegiu de a sta de vorba cu o fata abso lut
nonnalii $i fermeciitoare, despre vreme, politica din Spania,
- Sa dea Dumnezeu sa-ti .fi picat Isabella, i-a spus Arthur,
serbarile campene$ti pline de fete frumoase $i chiar despre
nlzbunator. Geamatul Jui Andrew a sunat foarte adevarat In
pasionantele lupte cu tauri. .
urechile ei; nu piirea sa se prefaca. Merifi asta $i chiar mai mult.
Agata $i-a astupat gura cu mana inmi:inu$ata ca sa-~1
- 0 prefer pe Julie decat pe Isabella, i-a replicatAndrew
amuzat. iniibu$e rasul. Ea nu vorbea despre vreme, politica sau taun.
Putea sii vorbeascii despre cum se disecii un cadavru sau cum
- Cine sunt Isabella $i Julie? a lntrebat Agata foarte
curioasa. sa re cuno~t i febra tifoida, de~i, cu siguranta, acest subiect
38 de conversatie nu ar fi potrivit pentru o cina festiva.
39
Alu.Em GENEVE
- ~i inteligenta, a adaugat deodataArtbur Nu uita Andrew. ,,Mai sa fie! Ascuti~ul vocii lui ar putea sa se ia la
di domni~oara Martin, pe langa faptul ca este o fata ~onnala ' intrecere cu sabiile toledane'-', s-a gandit Agata. L-a privit in
cum :>pui ru, este prima femeie medic pe care o cunosc. ' tatii dar Cristopher i-a oferit o privire inofensivii de zeflemea
.lnjma Agatci a mceput sa-i bata nebune~te 'in piept. De ce sau dispret, nu $lia prea bine.
0 lmgu~eau? Si de.ce Cristopher ramanea in afara discutiei? - Ce vrei sli spui cu a atrage prea mult atentia asupra
Absent Ia tot. Ca ~1 cum rcstul lumii prea putin l-ar interesa. persoanei rnele? I-a intrebat cu o anume neplacere pe care nu
- Foarte frumoasa $i interesant:a, a fost de acord Andrew. s-a deranj at s-o mascheze.
A:111ur, te vor invidia toti domnii de la cina $i pentru asta te - Spaniolii tipii prea mult, a riispuns el pe un ton
urasc.
indiferent.
_Agata $tia ~a ~narul nu vorbea serios cand spunea ca 1$i - Cristopher ura~te tot ce are legiitura cu francezii sau
ura~te fratele. In c1uda scurtei vremi petrecute la Wbitam Hall spaniolii, a intervenit Andrew glumet. Dar adu-ti aminte
putuse sa observe enonna camaraderie care exista intre ei. ' zicala ,,Cainele care latra nu mu$di".
A Multu~1~sc, ~ r: plicat, ~n fata nea~teptatu lui elogiu.
-
Ea 1-a privit cu sincerli recuno$tintii. Zambetul larg al
I~telesese ~a d1scutia fusese pnlejuita ca sa o scape de o parte tiiniirului ar putea sii topeascii inima cea mai rece. Era al
drn ne~oz1tatea care o stapanea 1n fata unui even.iment pe naibii de chipe~, ca $i fratele siiuArthur, dar Cristopher avea
c~re ~u ti c?n~ro~a. A fost un gest foarte frumos sii incercati un magnetism salbatic $i intr-o anumitii miisurii crud, care ii
sa ma facet1 sa u1t ceea ce am de infrumat In seara asta. atragea atenpa in mod constant rara sii poatii evita asta.
- Dar n-ai de ce sa-ti faci griji. Noi, fratii Beresford te - "Cainele care latra mu$cii pulin", 1-a corectat cu glas
vorn apara de orice, altminteri lady McGregor va c~re melodios.
capetele noastre pe o tava de argint. Andrew a inclinat din cap in semn de incuviintare dar
Ochii Agatei s-au lacut mici la auzul nurnelui de femeie Agata nu a apucat sii-i raspundli caci chiar in acel moment
maritata al prictenei sale. I-ar fi placut atat de mult sa asiste trasura s-a oprit in fata unui conac care a liisat-o cu gura
la nuntii, sa-i fie na~a...
cascara. Era maiestuos, demn de un rege ~i indatii s-a incruntat
- \Oi putca sii vorbesc In ftancezii pe timpul cinei? lngrijorata. Ea nu era obi~nuita cu protocolul englczesc dar, ca
i'ntrebarea nevinovata 1-a fiicu t peArthur s-o priveascii uJujt. La sa fim sinceri, nici cu eel spaniol. Singurele ei momente
randu l siiu, Andrew s i-a relinut un inceput de zambet. Nu maiestuoase au fost in palatul Zambra ~i in compania prietenei
stapanesc prea bine limba engleza $i presimt ca spaniola nu sale Marina ~i a fratelui acesteia, Lorenzo. Si atunci, cum o sa
~ste o limba foartc cunoscuta aici, nu-i a$a? a adaugat cu faca fata unei cine cu nobili englezi?
mteres.
- \Oi incerca sii te ajut in toate, nu trebuie sa-ti fac i griji.
- InvAn?lia uram tot ce are legaturii cu francezii, a spus Glasul senin al lui Arthur i-a piitruns in strafw1dul inimii.
de~data Cn stopber s.i cu aceste vorbe acre a participat pentru Va avea eel mai bun insotitor la masa, nu ar trebui sa-~ i faca
pnma oara la discutie. Ar ft bine sii nu uiti, a avertiza- griji pentru fl eacuri, dar i~i racea.
t-o. Dar vei putea sa vorbe~ti in spamola cu fratii mei dacii Agata a Juat bratul pe care Arthur i-1 dlidea inainte de a
nu atragi prea mult atentia asupra persoanei dumitale. cobori cele douli trepte ale trlisurii ~i cand a ridicat privirea
40
41
ARLETTE GENEVE IVBE$TE-MA
d~n ~am~nt'. C~istopher. disparuse din campul vederii ei. m.:voie de un moment in singuratate. Agata a coborat treptele
~1-~ mch1pu1t ca probab1! era domic sa se indeparteze de ei spre tufele de trandafiri ~i indata mireasma patrunzatoare a
~1 dm nou .s-a in~ebat de ce era atat de singuratic, dar ~i-a
florilor a invaluit-o cu prospetimea ei dulce. A mers spre
fixat ate~t1a pe t~narul chipe~ c~re o conducea pe scari m
H\ntana rotunda din piatra, cu statuia Jui Neptun sculptata pe
sus, spr: mtrarea m conac. John ~1 Andrew ii a~teptau, alaturi
ca. S-a a~ezat pe marginea lucioasa ~i a inaltat chipul catre
de un barbat _foarte ~istins, despre care Agata s-a gandit ca
era de acela~1 rang ~1 varsta ca ~i marchizul de Whitam noaptea lntunecata ~i instelata.
Se simtea chinuit:a, jignita. Mai multe doamne ~optisera
- D?mni~oara Martin, dii-mi voie sa ti-I prezint pe b~nul
~eu pneten Devlin Charles Penword, duce de Arun ~i socrul vorbe neplacute ~i usturatoare cand Arthur o conducea
foce1 mele Aurora. inspre sufrageria fina ~i eleganta. La inceput, nu daduse
.A_~a~a i-a zambit ilustrei figuri. Avea parul carunt ~i des insemnatate dar sranjeneala ranarului a luat-o cape 0 ofensa
~1
maim mari dar moi. personala. in plus, chipurile pline de dezgust ~i jignirile
. - Este o adevarata placere, domni~oara Martin. Ducele st:aruisera pe toata durata cinei, provocandu-i o stanjenitoare
1-a luat mana ~i a dus-o la buze cu un gest atat de firesc incat senzatie de rau fizic. De ce naiba spusese ca era pe jumatate
a fiic_ut-o sa se simta tulburata ~i incantata totodata. Vorbea frantuzoaicii? Nu era ea vinovata ca era un amestec ciudat,
spamo!a! Glasu! duce!ui era grav ~i puternic, avea siguranta de~i recuno~tea ca ii transmisese stinjeneala ei ~i lui Arthur,
?mulu~ mul~mit de viata ~i implinirile sale. Era cu adevarat t:are inrautatise totul incerciind s-o ajute. Oare numele ei
1mp~a~r~~1 ~u toate ca privirea ii era mandra, a primit-o cu frantuzesc nu o trada drept o invadatoare? Fir-ar sa fie! Era
?u~a:omta ~1 caldura In ochii alba~tri. Arthur va fi eel mai nevinovata de razboiul care avuse Joe intre cele doua patrii
mv1,d1at barbat al serii, pot sa va asigur de asta. ale sale iar tatal ei nu era vinovat ca se nascuse de partea
. ~~ata a zambit fericita, chiar daca ~tia ca nu era frumoasa gre~ita . A oftat intristata, simtindu-se impartita intre
~1 ntct ~u avea ~n. chip de?se?it se simtea bine printre acei simtaminte. i~i iubea din suflet tatal, pe Jean Michel, ~i
o~neni elegant1 ~1 rafinat1. ~1-a inchipuit ca seara putea fi putuse sa vada cu ochii ei iubirea pe care o avea pentru
mmunata.
mama ei, Maria Isabel. in ciuda absentei ei, faptele ii
dovedeau convingerile ~i taria inimii. Jean Michel indurase
vreme de ani jignirilc ~i atacurile spaniolilor care urau tot
ce avea legatura cu francezii; dar niciodata nu raspunsese
5 atacurilor. Hotarase sa riimana in Spania in ciuda infrangerii
suferite in razboi. Faptele lui de iubire neconditionata nu ii
rascumparau in ochii lumii? $i cine erau blestematii aia de
englezi ca sa se erijeze in judecatori ai radacinilor ei? Ca sa
Seara se dovedise un dezastru desava~it, dar, din fericire i~i dea cu parerea cu atata libertate, rara sa cunoasca pricinile
putuse sa fuga in gradina, unde a~tcpta sosirea Iui Arthur c~
~i imboldurile sale?
o bautura racoritoare. Scuza rostita era adevarata chiar a~ea Totu~i, nu trebuia sa-i ti raspuns lui lady Margaret intr-un
42 '
43
ARLErrE GENEVE
mod atat de brusc, fn ciuda acuzatiilor voalate. Ea era doar Sprancenele blonde ale lui Cristopher s-au ina.ltat deodata
u~ mu~afir .$i n~ avea niciun drept sa se arate aqagoasa sau intrebiitoare in fata insultei neru~inate.
sa puna la mdo1alii bunavointa familiei Beresford, al carei - la te uita! a exclamat, surprins ill parte de izbucnirea
oaspete era. Se simtea atat de suparata incat inima fi batea • sa. 0 femeie care ~tie sa-~i foloseasca limba ~i pentru
ta I · · m
mp ~cu un c1o~an1t nei'ncetat. $i In starea aceea de furie $i altceva decat sii umezeasca firul de ata ca sii it bage in ac.
~esenttment~, c:1sto?her a venit dupa ea ca s-o duca inapoi Agata a rasutlat arat de putemic incat aproape s-a inecat.
m palat, cu ob1$nu1tul sau dispret $i aroganta. Cu toate Sa umezeasca ata... !
~ce~te~ •• d~ca -~ e ~eva era sigura Agata era ca nu va mai - Ia te uitii! a repetat cu ochii ca ni~te pumnale. Un biirbat
mgadm m~a o 31gn~re in noaptea aceea infemala l?i $i-a varsat care i~i dii aere folosind vorbele in fata unei femei fiira
P_e eel ~at ~are dintre fratii Beresford neputinta pe care 0 aparare.
s1mtea $1 funa care o stapanea. ,J~i da aere?'', s-a intrebat Cristopher, dar ea m1 era
. - Frat~le _m:u se simt~ atat de tulburat ca ti-a ingaduit dispusa sii se opreasca din acel razboi verbal pe care ii
sa-1 convmg1 sa te lase_ smgura, lncat $OVaie sa vina dupa incepusera $i nici el nu ii va ingadui vreo pauza.
dumneata. De aceea, mt-am luat libertatea de a 0 face eu in - Fara indoiala, e~ti suparatii ~i nu ~tii ce spui, i-a rlispuns
• h' Jui.
locul . Ochii Agatei s-au redus la o Jinie' auzind u-1 . lffil• cu condescendenta. Dar, daca englezii invidiaza ceva la
9

Ill~ .1pu1 . ca firea dumitaJe fndriizneata trebuie sa fj fost spanioli - ma mlirginesc sii-ti citez vorbele - , este
pncma $1 nu te1?1peramentul moale al lui Arthur, dar oricum capacitatea acestora de a nu face nimic in cea mai mare parte
a fost o gre$eala pe care trag nadejde ca n-ai s-o mai faci. o a timpului.
fata nu poate r~mane n~insotita, chiar daca piitime$te de un Ochii Agatei s-au deschis cat farfuriil e. ~ i atunci toata
~aracter U$~rauc. Ea_voia sa-i raspundii, dar mana Jui a oprit incordarea acumulatii, nepllicerile $i insultele din noaptea
mceputu l raspunsulu1. Te rog, data viitoare stiipane$te-$i firea aceea au alcatuit un vulcan care a erupt inauntrul ei. Un
asta spaniol~asca_ la o _masa unde se atla oameni inteligenti. blestemat de englez indraznea sa 0 insulte! 0 fiicuse
Spatele Agate~ s-~ mcordat aidoma corzilor unei ghitare. trantorita? Ma rog, pe ea ~i pe spanioli in general.
A. l~a~ vorbel~ lu1_ ~~1st~~her in eel mai riiu chip cu putinf.a. - Parere care difera, fiira nicio indoialii, de cea a lui sir
~g1d1tatea atitudmu Im 1 s-a parut peste poate $i nelalocul Francis Drake'. Nu a existat i;;i nici nu va exista un jefuitor
e1, purtarea severii a indignat-o $i, impotriva oriciiror englez care sa fi asudat atata furand rodul muncii spaniolilor.
a~te~tii~i, i-a replicat jignita pana in maduva oaselor $i tara Cu greu poti sa-mi acuzi compatriotii de lene cand voi sunteti
sa-$1 masoare vorbele. cei care ati izbutit sa va umpleti cuferele tarii sa vii spetiti.
- E plac~ut sa :ad ca ai a$a o pretuire deosebita pentru Cristopher se bucura s-o scota din siirite. 0 englezoaica
firea_noastra spamoleasca. Noblete invidiara de catre englezi mai degraba $i-ar fi mu$cat limba decat sa ii riispunda pe un
de cand: lumea lume, nu-i 3$a? a raspuns pe un ton sec. $i, ton critic, dar pasiunea pe care o arata domni$oara Martin i
~pro~o, m afara de tatal dumitale, nu am vazut niciun om
mtehgent la masa. Corsar. navigator, negut3tor de sclavi si om politic englez; In l 580, regina Eli-
1

sabeta I 1-a tacut cavaler (n.t.).


44
45
ARLErrE GENEVE
se parea foarte atragatoare. De multa vreme nu se mai i11vinsa? Cu ce drept se erija in invingator asupra ei? Ca
amuzase ccrtandu-se cu o alta spanioloaica in afara de sora r;ispw1s la provocare, a racut ceva de care se va cai mai tarziu,
lui, Aurora. dar pe care in acel moment, orbita de furie, indure~ata de
- Stii proverbul ,,Cine fura de la un hot..." privirile pline de prejudecati ale doarnnelor englezo~1ce~ nu
Nu a tenninat fraza, dar Agata era pe punctul sa le~ine I-a considerat nepotrivit. Sufocata de ofensa, nus-a gand1t la
de suparare. S-a uitat la el cu atata sfidare incat Cristopher urmiirile faptelor ei. Cristopher statea in locul eel mai bun,
s-a temut serios pentru integritatea sa fizica. Niciodata nu chiar Janga marginea fiintanii rotunde, foarte aproape de ea.
mai vazuse o femeie atat de furioasa ~i totodata atat de Agata a racut un pas ca sa ajunga in fala Jui. Cristopher s-a
adorabila. rasucit putin ca sa n-o piarda din vedere, ramanand cu sp~tele
- Ne-ati scufundat galioanele, ne-ati furat posesiunile. Ati ta fiintana. Atunci ea a ridicat tocul botinei ~i l-a lov1t cu
luptat impotriva lui Napoleon pe pamant spaniol, e adevarat, putere in picior. Exclama\ia lui de surprindere ~i durere a avut
dar numai din interes, ca sa conspirati ~i sa puneti la cale gust de miere topira pe buzele ei. Cristopher a racut un pas
nenorociri . Ma in ~el oare, lord Beresford? inapoi dar pantoful i s-a lovit de piatra ~ntanii. ~i a ra~a~ un
, Ca ~i cum ~i-ar fi dat seama de absurditatea apara1ii ei, moment dezechilibrat; ea a profitat de hpsa lui de stab1htate
Agata a tacut brusc dar cu o stralucire razbunatoare in ochi. ca sa-1 impingii cu putere. lntentiile ei au fost cu totul
infierbantata cum era, uitase ca era o simpla musafira In casa nea~teptate pentn1 el. Cristopher a simtit cum cade pe spate.
lui. El ii era gazda ~i ea tocmai ii daduse o grarnada de Marginea de piatra a fiintanii era prea joasii, abia ii ajungea
motive ca s-o arunce in strada. la inaltU:nea butonilor. A batut aerul cu mainile, cautand sa
Cristopher se apropia foarte incct, fara sa-~i ia ochii de pe m
se \ina de ceva 'incercarea de a nu cadea in apa. Pentru ~
cbipul fetei, schirnonosit de suparare. Agata a detestat Agata era at.at de aproape, a izbutit s-o apuce de bra\ ca sa
stapanirea de sine pe care o arata englezul; tinuta impecabila, lncerce s a-~i recupereze echilibrul dar contragreutatea
parul bine pieptiinat spre spate, rara niciun fir nelalocul lui. nea~teptata a racut tocmai pe dos: a tarat-o cu el in cadere.
Si deodara a simtit impulsul sa strice aceasta ordine atat de Chiar dacii adancimea nu era mare, amandoi s-au udat de tot.
con~tiincios alcatuita. A coborat ochii pana pe batista perfect Ea a inceput sii tu~easca ~i sa scuipe apa pe gura de parca
lnnodata de la gat, de proportii exacte la ambele capete, ~i a ar fi fost noroi infierbantat de caldura iadului. Cum
dorit sa rupa acel echilibru desavar~it pe care II arata el 1n lndraznise s-o traga in f'antiina? I-a infipt genunchiul drept In
aparenta. Sa-I fa ca sa se clatine in forta lui masculina, dar stomac ~i I-a afundat ~i mai mult in rnalul de pe fund. Cu
cum sa izbuteasca? Dandu-i un pumn! degetele ca ni~te gheare, 1-a apucat de buclele blonde, ~acum
- Un barbat ar fi simtit duritatea caracterului meu in fata nu tocmai lngrijit pieptanate, ~i i-a bagat capul sub apa. Dar
unei asemenea desra§urari de lipsii de bun simt. Poti sa fii forta lui Cristopher era mult peste a ei, a izbutit sa-i pun~
recunoscatoare ca e~ti o frantuzoaica supusii, fiindcii noi, genunchiul intre picioare ~i a ~runcat-o pe deasupra capulu~
englezii, obi~nuim sa fim marinimo~i cu invin§ii. in partea cealalta a f'antiinii. Agata a zburat pe deasupra lu2
A

Spatele Agatei s-a lncordat $i mai mult. O filcuse supusa? Cristopher ~i a cazut cu gura in apa, cu poalele sumese pana
46 47
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
in talie. Amplitudinea flintanii ii impiedicase sii-$i faca un in care se giiseau. Domni$oara Martin a cazut in iantanii $i
rau mai mare in lupta. Cand a reu$it sa scoata capul din apa, dtnd am incercat s-o ajut am alunecat $i eu. Ede necrezut cat
el statea deja in fata ei. Cu un gcst brusc, a prins-o de brat $i de impiedicate pot deveni femeile cand sunt langa apa.
a lasat-o in picioare in mijlocul flintanii. S-a uitat la el cu desavar$ire depa~ita de emotii. Daduse
- Badaran blestemat! Cum indrazne$ti ... , 1-a insultat, dar l<imurirea de parca ar fi fost ceva firesc ca o femeie sa fie atat
nu a fost in Stare Sa Siar$easca propozitia vazand gestu) de de impiedicata incat sa cada intr-o iantana. A observat ca el
durere pe care I-a fiicut el cand $i-a atins umarul. isi netezea parul intr-o incercare de a scurge apa $i de a tine
Agata uitase ca era ranit. S-a rugat ca rana sa nu i se '
buclele '
rebele spre spate. Agata a racut ceva cu totul
deschida din pricina izbucnirii ei. nca$teptat $i nelalocul sau: cu mana dreapta i 1-a ciufulit din
- Vrajitoare neru$inata! Daca nu $tii sa prime$ti o insulta, nou dar s-a cait o secunda mai tarziu. ,,Ce-am fiicut?", s-a
fcre$te-te sii le roste$ti. Ea I-a privit cu dll$miinfo. Se ruga '
intrebat. Dar nu putea sa raspunda la intrebare, pentru ca nu
pentru el $i golanul o insulta. Daca amandoi erau uzi pana la ~ tia ce o impinsese sa-1 atinga dupa tot ce spusese despre ea.
oase era doar vina ei, pentru ca nu $tiuse sii-$i stapaneasca Cristopher a privit-o uluit dar nu $i-a mai netezit parul.
pomirile, dar mai degraba $i-ar lasa pielea la saramura decat - Este o U$Urare sa vezi ca biirbatii nu se dovedesc la fel
sa recunoascii. Si atunci, un tu$it i-a luat pe amandoi prin Jc impiedicati ca femeile cand se afl a aproape de o fiintana.
surprindere. Au i'ntors capetele la un ison $i au vazut mai $i, Iara sa a$tepte raspuns, s-a indreptat spre Arthur, care
multe perechi de ochi care ii priveau de parca ar fi fost fiinte o privea lo continuare jumatate uluit, jumiitate amuzat.
din alta lurne. Singurul care avea un zambet panii la urechi Agata i-a lacut un gest din cap ca sa i i ofere bratul, iar
era Andrew. Arthur era profund afectat de spectacolul t£marul a condus-o inapoi la conac, neincetand sa se uite la
lamentabil pe care ii ofereau amandoi uzi. Marchizul avea in dara de apa pe care o lasa la fiecare pas. Comentariul ei
mana o cupa de $ampanic $i o strangea nefiind con$tient de sunase la fel de absurd ca $i lamurirea data de Cristopher.
ce fiicea. Figura lui serioasii 1-a racut pe Cristopher sa injure - Intarziati prea mult, a fost explicatia scurtii pe care i-a
printre dinti. Lui John abia daca ii venea sa creada oferit-o Andrew lui Cristopher ca sa justifice prezenta tatalui
spectacolul ru$inos pe care il ofereau fiul lui eel mare $i lor in gradina. Ar trebui sa te vezi. parca e$ti un ~obolan ud.
domni$oara Martin. Se uita la chipurile lor cu o surpriza Tonul jovial al fratelui sau eel mic nu 1-a deranjat,
desavar$ita. Nu era in stare sa lnteleaga pricina pentru care dimpotriva. L-a racut sa schiteze un zambet, pentru prima
amandoi erau uzi $i se certau in picioare in apa. Ce ii oara in multi ani. intr-adevar, se simtea ca un $Obolan ud.
scapase? Cristopher a ie$it din fantana $i, odata afara, i-a Inirna lui John i-a tresarit in piept privindu-i. Sa-~i vada
intins ei mana cu un gest galant ca s-o ajute sa iasa. Agata a fiul eel mare intr-o asemenea incaierare i se parea
primit de parca ar fi fost o regina care ii ingaduie Jacheului ncmaipomenit, iar gcstul ei de a-i ravii$i parul i se intiparise
sa o ajute sa coboare dintr-o trasura. Se simtea suparata pana pe retina cu o nadejde care ii mu~ca din maruntaie. Ar fi cu
intr-un punct de neconceput $i incapabila sa spuna ceva putinta ca o straina sii fi trezit interesul fiului sau mai mare?
inteligent. Dar Cristopher a fost mai iute in a lamuri situatia Trebuia sa inceapa sa faca cercetari in aceasta privinta, dar
48 49
ARLErrE GENEVE 1UBE$TE-MA
pres imtirea era prea puternica pentru a o ocoli. Dumnezcule! Mi-am ingaduit libertatea de a cere ni$te rlicoritoare
~i dacii se in§ela? Acum trebuia sa le ofere gazdelor o scuza pl'ntru amandoi. Este o dupii-amiaza superba de care sa te
pentru ca plecase in ni~te imprejuriiri atilt de nea§teptate.
hucuri in gradina. ~ . . .
Ea nu a $tiut sa vada intentia ascunsa in aceasta mv1tat1e
ffu.:uta intr-un chip care i s-a piirut altruist dar o emotiona
dcforenta pe care o arata. La Whitam Ha}' se vorb~a in
6 .~pan i ola in toate ocaziile cand era prezenta. ln plus, o aJutau
s:·1 -~i perfectioneze engleza, care se imbunatatea pe zi ce
ln~ce. Beresforzii erau ni$te gazde minunate.
John piirea foarte interesat sa stea de vorba cu ea. Voia sii-i
II ura! Era eel mai nesuforit barbat din cap cunoscuse. Se vorbeasca despre familia ei; scopul lui, la urma unnei, era sa
a§t~pta la 0 scuza din partea lui, dar, vazandu-i tacerea, mai
n .:rceteze. Sa cunoasca. I-a oferit brattil ca s-o insoteasca in
bine ar pune o piatra intr-o colivie §i s-ar a§tepta sa cante.
foi$or, unde servitorul lasase tava. Agata s-a lasa~ condus~ cu
Canalia o evita cu orice pret. De douii nopti, de cand se
l'timbenil pe buze. Frumosul foi$Or era folos1t uneon ca
intorsesera de la cina din palatul Casterham, nu-I mai vazuse
pavilion $i era situat lntr-un colt al superbei gradin~, foart~
§i nu ~tia daca nerabdarea pe care o simJea de a-I infiunta se
aproape de iaz. Era acoperit de o planta agiit.~itoare cu m§t~ tlon
datora dorintei de revan~ sau fiindca intr-adevar ii era dor de
asemanatoare iasomiei, dar, privindu-le mai de aproape, Agata
el. Ultimul gand a paralizat-o pret de cateva clipe. Cum putea
a vazut ca nu asta erau. Constructia era U$Oara, dar rezistenta
sii-i fie dor de un om care, in loc de vorbe, scotea §erpi pe gura?
~ i pastra esenta locului in care se gasea. Cand s-au ~flat in
Dar era adevarat, ii era dor de prezenta Juj, de comentariile Jui
primitorul salona$ de vara, au Juat toe unul in~fa~a celuilalt.' _
taioase. De chipul Jui aspru §i lipsit de caldura, de ochii
- Este superb, i-a spus lui John cu desavar§Ire cople$1ta.
stralucitori §i inteligenti. cbiar dacii reci ~j calculati. I~i petrecea
Din colti$orul acela se putea bucura de lini$te mult mai
ceasurile gandindu-se la el §i la comentariile Jui usturatoare. mutt. Yn departare, putea sa vada inceputul labirintului.
M~ca Precista! Se simtea atrasa de Cristopher Beresford! Arthur ii vorbise despre partea cea mai frumoasa a gradinii
l§i pierduse mintile. Pesemne balaceala din rantiinii ii
din spatele conacului. .
inmuiase creieru l, era si ngura explicatie plauzibilii pentru - Dupa aceea vom face o plimbare prin sera. Am izbuut
simtamintele pe care le nutrea §i pe care in acel moment nu sa cultiv fl ori exotice aduse din alte parti ale lumii. Ma fac
le stiipanea. Agata era atat de concentrata pe gandurile ei sa ma simt foa11e mandru.
!near nu 1-a auzit pe John venind. El a ie$it pe uria$ele U$i cu - \a fi o placere sa vii insotesc In sera, lord Beresford.
gea?1 dinspre gradini $i s-a indreptat spre locul unde se afla - Spune-mi John, te rog, i-a zis pe un ton foarte corect.
ea. II insotea un servitor cu o tava cu racoritoare. Auzindu-i Ea a primit incantata. Marchizul a umplut un pahar cu
pa$ii, Agata s-a lntors spre casa $i a privit gestul amabiJ al limonada $i i 1-a oferit; 1-a luat recunoscatoare, ne'incetand sa
marchizului cand a salutat-o.
50
priveasca flori le mici ~i albe ale plantei agatatoare.
51
ARLErrE GENEVE
- Trebuie sa-mi cer scuze, a inceput Agata, pen Cristopher nu ii urii$te pe spanioli, a replicat $i Agata
lamentabilul spectacol pe care I-am oferit in seara aceea I ,i-;1grabit sa-1 corecteze, sii-l scoata ~n ~e$ea~a, dar John n~

palatul Casterham . A fost o purtare neingaduitii $i 1 ,1dat voie. lar daca intr-adevar ar stmp avers1unc fa~ de e1,
copilareascii din partea mea. 11
r ti numai vina mea. Ea L-a privit atenta ~i el i-a dat ~
John a studiat-o diteva momente inainte de a-i raspunde. tnmurirc scurta. L-am lasat s ingur in Anglia cand avea ma1
- Nu te invinovati intru totul, domni~oarii Martin, $i fiul 111ulta nevoie de m ine, ca sa ma due in Spania sa lupt
meu a fost riispunziitor pentru spectacolul pe care 1-ati oferit. 11 11 potriva lui Napoleon. Tocmai i~i pierduse mama. Nu m -
Erati amandoi In fiintana. 11111 ga ndit la urmarile faptelor me te, nici la raul pe care ar

Ea a tagaduit dand din cap. putca sa i-1 faca absenta mea. . .


- Eu I-am impins rarii sa gandesc. M-a infuriat a$a de rau Agata a oftat u~or. Razboiul din Spama se te_rm1~ase de
!neat nu mi-am masurat faptele. Simteam o dorinta enonna mul\i ani dar riinile pe care le provocase nus: c~ca_tr~~asera
sa ma riizbun. im:f1, nici in tabara engleza, nici in cea franceza $1mc1 m cea
Cam la asta se a~tepta John, dar ce o fi racut Cristopher !ipaniolii. .
de a infuriat intr-atat o fata? In strafundul privirii lui are un d1spret pe care nu
- Am incredere ca purtarea lui a fost cea a unui cavaler. 11
butesc sa-1 inteleg ~i care m i se pare neobi$nuit.. . Nu ,
Ar fi de neiertat sa te fi jignit in chip voit. 111 tcresant, a spus Agata intr-o $Oapta, nefiind con~tientii ca
Agata $i-a mijit ochii negri, gandindu-se la vorbele lui. John o manipula ca sa-~i exprime sentimentele. ~ .
- De fapt, nu m-a jignit, dar mi-am varsat nervii pe el. in candoarea ei tinereascii ~i pasiunea iberica nu 1$1
John a $tiut ca ii lua apararea lui Cristopher $i acesf 111f1sura tonul nici semnificatia vorbelor. . .
amanunt i-a pliicut. -o femeie l-a ranit adanc acum multi ani, a martuns1t
- Fiul meu este un biirbat extraordinar: Un domn, chiar deodata John. Agata a clipit de mai multe ori, incercand sa
daca un pie cam rezervat. Iti cer scuze in numele lui daca a usi mileze revelatia. $i de aceea se dovede~te uneori cam
spus vreo vorbii nepotrivitii care te-a j ignit. trufa$ ~ i rece.
Agata a strambat din gura auzindu-l. Cristopher nu era Ea nu era in stare sa faca sau sa spuna ceva. I se parea
rezervat, era inuman . 11 eobi~nuit ca domnul Beresford ii povestea ~$a ce:a d~spre
- ii urii$te pe spanioli $i pe francezi, a zis, ca raspuns la 11 nul dintre fiii sai !?i ~i-a inchipuit ca respecttVulm nu 11 I-~~
comentariul lui John ~i de parca ar fi fost o taina pe care 1:·1cea ca ea sa cunoasca partea aceea emotional a a pove~t11
11
tocmai o descoperise. ~i din pacate sau din fericire, eu sunt l11i . La urma urmei, o considera du~mancii.
$i una ~i alta. - Nu toate femeile sunt la fel, a spus deodatii.
El a schitat un zambet. Tonul ei fusese de mahnire John a observat ca ea nu se inclusese in exprimare.
adeviirata. Domni$oara Martin era extraordinarii. Naivii, dar De buna seama, dar abandonul meu ~i purtarea din
totodata vioaie, isteatii. 0 undii de aer proaspiit in stiituta t recut a doamnei i-au hotarat firea de acum.
ambianta englezeasca. Agata ~i-a baut dintr-o inghititura limonada care ii mai
53
52
~amasese In pahar, straina de tot ce nu era interesul pe c 1mume din Spania. Agata a racut ochii mari de surpriza. Nu
i-1 trezea trccutul Jui Cristopher. \'Sle chiar asa de neobi$nuit.
- Si mama lui Cristopher? - Dar aici trebuie sa fie al naibii de frig , a spus surprinsa.
John a baut o lnghifitura scurta din riicoritoare 1nainte de I se parea foarte ciudat ca fructe originare din Spania
a-i raspunde. p11lcau fi recoltate de pe pamant englezesc.
- A murit dupa na~terea lui Andrew Ni~te fierbinteli au - De aceea le cultivam in sera.
doborat-o. La scurta vreme, m-am lnrolat in armata ca sa Dar Agata nu a mai apucat sa spuna nimic fiindca in
lupt lmpotriva lui Bonaparte. foi ~or au sosit Arthur si Andrew, ca sa li se alature pentru
- Si mama mea a murit. A luat-o riizboiul, ca pe multe µustarea din gradina.
mame pe vremea aceea. - Mai e limonada?
- .St~u, am fost acolo $i am vazut groziivia care Ii lovea pe Privirea Agatei s-a imbliinzit ciind Arthur s-a asezat langa
spamol1. John a p.rivit cbipul mahnit al fetei cand ~i-a amintit ca. Gasise in el un prieten bun. Ce-o avea Beresforzii de ii
de. m~artea mamei sale ~i atunci ~i-a <lat seama de pierderea t rczeau un asemenea interes?
una~a pe care au suferit-o cei trei fii ai Jui. A simtit ca parca i
se lua un val de pe ochi. Agata $i-a m~cat giinditoare buza. Cristopher ii privea in tacere pe Robert Jenkinson Sipe
Chiar daca nu-$i amintea de chipul mamei ei, pentru ca era Arthur Wellesley. Amandoi barbatii stateau fata in fata langa
doar un bebelu$ cand ea a murit, avea In schimb o multime de birou iar el statea In picioare foarte aproape de uriasa
amintiri daruite de tatal ei, care o iubise din tot sufletul. Jar biblioteca plina cu caqi vechi. Pre1 de cateva secunde, si-a
in~-un jurnal scrisese tot ce ~i amintea despre ea, felul ei de a luat privirea de pe tomurile luxoase din piele gravata ca sa-
pnvi, de a zambi. Cateva versuri ale unor cantece pe care le ~i fixeze atentia pe pergamentele pe care Robert le inramase
lnvatase pe de rost. Zicatori populare spaniole$ti care o amuzau ea si cum ar fi fast tablouri. Indiscutabil, contelui Ii place~
pentru cam ele erau insultap frantuzii. Si atunci, sentimentul sa se inconjoare de istorie; biroul Jui era o dovada a acestm
de singuratate a devenit prea profund $i dureros. imi pare rau lucru. Existau objecte de o valoare incalculabila pe frumosul
ca ti-am ?"ezit amintiri triste, s-a scuzat John oarecum ru$inat. birou si pe diversele mese si rafturi care impodobeau
Dar Agata a zambit $i durerea a disparut din ochii ei incaperea. .
ciiprui. - Richard Moore a fast poftit la cina pe care o va ofen
- Am atatea lntrebari pe care mi-ar placea sa i le pun - a contesa Grant la conacul ei din Soutbsea. Southsea era o
tacut un moment inainte de a continua - incat mi-e teama sa statiune balneara din Portsmouth, situata in extrema sudica a
recunosc. John i-a umplut din nou paharul cu limonada $i insulei Porsea si apaqinea comitatului Hampshire. Centrul
Agata i-a mulpnnit cu un gest al capului. Este chiar foarte sta\iunii se afla la doar o mila de centrul orasului Portsmo~~'.
buna, a admis simplu. foarte aproape de Whitam Hall, locul de re~edinta al fam.1he1
- In sera, pe Janga flori exotice, avem un Jamai $i un Beresford. Contesa a extins invitatia pentru tatal dumn1tale
portocal pe care fiica mea Aurora s-a lncapatanat sa-i aduca John s i pentru restul familiei . Cristopher a inclinat din cap.
54 55
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
Dar este de importanta capitala sa nu-I pierzi din vedere p Ii~ considerata o povara sau un musafir nepoftit. Arthur
Moore. Un agent 'ii urmiire~te p~ii dar $tim ca la cina v lkresford devenise protectorul ei ~i lncerca prin toate
incerca sa ia legatura cu informatorul lui. mijloacele sa o faca sa se simra bine .,in ~ijl?cul lor: ~ inv_it~
- Ii voi supraveghea fiecare pas. a fost raspunsul lui scurt la plimbari lungi pe camp, prin ora~ ~l ch1ar la p1ata. Et II
- Am lncredere ca in aceste zile de dinaintea plecarii i placea timiditatea lui, felul in care rO$~a cand Ii _a~re~a vre~
Spania, vei lua miisuri ca sa redevii acela$i agent antrena lauda meritata. Era un barbat foarte ch1pe~, cu o m1ma calda,
de altiidatii ~i cu acelea~i rezultate. n fire placuta, respectuos; ar putea sa fie tovara~ul ideal d~c~
Cristopher nu a clipit auzind indoiala din glasul lui Arthur ca nu ~i-ar fi pus ochii pe barbatul eel mai putin potnv1t
Wellesley. dintre toti: fratele Jui, Cristopher. Ahia daca 11 vedea la
- Jeffrey Anderson $i Frank Kenner fac o treaba Whitam Hall. De la incidentul din rantana lui Neptun, din
excelenta, abia pot sa donn noaptea de cat sunt de obosit. palatul Casterham, nu mai §tia nimic despre el.
Jeffrey Anderson ~i Frank Kenner erau vechi agenti deja A respirat cu p!acere aromele gradinii. Co~tesa ~ra~t s:
pensionati, care se ocupau de instruirea diferitilor membri ariitase foarte binevoitoare ~i educatii cu ea d~1 era o mv1tata
pe care ii recruta Coroana pentru serviciile secrete. surpriza. Incuviintase prezenta ei la cina cu o deosebi~
- Bine, a incheiat Robert. A$teptam mult de la act:astA politete. Iar ea era dornica sa nu se mai simtii o intrusa. Ochi1
noua misiune. lar acum, o sii Iamurim cateva amanunte i-au strabatut frurnoasele tufe de trandafiri, luminate de razele
inainte de plecarea dumitale In Spania. lunii. Nu era o intfunplare ca se afla singurii in gradina din
Cristopher a li'isat locul de langa bibl ioteca pentru a se spatele casei, trebuia sii respire un pie de aer. Cun?$tintele ei
apropia de Robert $i de Arthur. A luat unul dintre scaunele cu de cngleza erau foarte putine $i, chiar daca in ult1ma vreme
spatar imbracat in stofii ~i s-a a~ezat comod intre cei doi cei putuse sa exerseze mult, inca ii era greu sa se fa~a .inteleasa,
mai de seama biirbati din Anglia. din pricina accentului putemic. ~i-a fix.~t p~1v1re~ pe o
sculptura dintr-un colt al gradinii; propoqule s1_lu~te1 g~ale
i-au smuls un zambet §i a hotarat sa arunce o pnv1re ma1 de
aproape. A coborat in grabii treptele dar s-a oprit pe ultirna :a
sa-~i intoardi fata spre u~ile deschise care !aceau accesul m
7 salon. Candelabrele straluceau in spatele stjclei transparente
iar era s-a indoit o clipa daca sii se indeparteze, caci ii
fiigaduise lui Arthur ca va lipsi doar cateva minute ca sa ia 0
Agata era dezamagita. Prietena Marina amanase gura de aer inainte de a se intoarce in salo~ul de d~ns.
intalnirea cu ea cu cateva siiptamani. In scrisoarea pe care o Gradinile engleze§ti erau frumoase. F1ecare dmtre cele
primise chiar in dimineata aceea, o in$tiinta ca treburi pe care le vedea i se parea mai frumoasa d:cat .ce~ de
insemnate o retineau la Ruthvencastle. Chiar dacii Agata se dinainte iar cea a contesei Grant era spectaculoasa. D1fentele
simtea foa11e in largul ei la familia Beresford, o deranja sa figuri din mannura situate in mai multe colturi laceau ca
56 57
________ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ _
.... , --
ARLEITE GENEVE 1UBE$TE-MA
locul sa para un muzeu in aer liber. Cand aproape ajunses Sulul de hartie continea informatii foarte insemnate, si
Janga figura care ii atrasese atat de mult atentia, a auzi llC\.!St amanunt a racut-o pe Agata sa ridice 0 spranceana. Ce
glasuri in spatele ei. S-a intors cu iuteala ~i a vazut spcriata 11aiba se petrecea? Intelesese perfect numele regelui Spanici:
ca o femeie $i un barbat se indreptau chiar spre locul unde l'crnando. De asemenea, pe eel al unui francez, Claude
se afla ea. Din fericire, rochia albastru inchis o fiicea aproape Iknoit si pe eel al lui Carlos de Lucena y Moreno, viiru~ ei
nevazuta In ochii lor. S-a ascuns dupa statuia uria~a ~i ~i-a ~1 pc al unuia dintre consilierii secretarului d.e Stat s~a~~ol,
tinut rasuflarea ca sii nu fie descoperita. Ultimul lucru pe Manuel Gonzalez y Salmon 1• A intuit ca contmutul hartulor
care II dorea era sa spuna ce facea neinsotita in gradina, caci 11 nplica probleme pentm varul ei. Trebuia sa faca rost de ele,
asta ar putea sa-l puna pe Arthur intr-o situatie destul de oricat ar costa $i de aceea s-a hotiirat sii-1 urmiireasca pe
neplacuta pentru ca o Jasase iara~i singura.
spaniol de indata ce acesta s-a despiif1it de femeie $i ~e
Femeii ~i barbatului Ii s-a alaturat un al treilea, care a ie~it cnglez. Nadiijduia sa nu intarzie prea mult, nu d~rea ~sa- 1
dintr-un loc ce scapase atentiei ei $i cand 1-a auzit vorbind ingrijoreze fara rost pe Art~ur Beresford, dar ~t1a. ca ~c
intr-o engleza la fel de proasta ca a ei a zambit dar o secunda
pctrcce ceva de insemnatate. In vreme ce a~:ep~a ~a~ f eme1~
mai tarziu $i-a ciulit urechile. in tacerea noptii, rasunase un ~i englezul sa piece din griidina ca sa poata sa-$1 mcea?a
nume ~i era un nume pe care ea ii cuno$tea foarte bine. Un urmarirea personalii, a auzit discutia lor particulara. Chiar
moment dupa aceea, conversatia clandestina a continuat dar daca engleza ei nu era prea buna in practica, a putut sa
intr-o spaniola fortata, Agata a banuit ca din pricina ca unul inteleaga cele mai multe dintre vorbe. ~i surpri~a ei a fo~t
dintre participanti era spaniol. A indraznit sa se apiece un majora cand a auzit numele Jui Cristopher de ~a1 mult~_on:
pie ca sa vada fetele persoanelor care vorbeau in $Oapta ~i a J\u pomenit de o capcana. Despre recuperarea m cred~rn IUJ
putut sa observe un barbat. Parea spaniel. Era slab $i avea ~i a unei parti dintr-o mare mo~tenire. Cand in slar§tt s-au
piirul negru, purta haine bine croite dar in niciun caz nu se indepartat de griidina, Agata s-a pregatit sa-1 unnareasca pe
puteau compara cu cele ale englezului cu piirul ro~u. Un spaniol pana in ascunzatoarea lui. Nu a fost anevoios sa-1
moment dupa aceea $i-a pus ochii pe femeia frumoa sa $i unncze, ci istovitor; sa urmareasca un barbat imbracatii de
elegantii care din cand in cand intervenea in discutie. I se ocazie ~i cu pantofi cu toe era un supliciu.
parea o doamna de neam mare $i foarte sofisticata pentru ca Oe~i spaniolul a intors capul de mai multe ori ca sli vada
era i'mbracatii ca pcntru a seduce barbatii. Valurile ~i daca nu era urmarit, ea a dovedit aceea~i iscusin1ii in a se
dccoltcurile ei scandaloase nu urmareau decat un scop. J-a ascunde. Strada strlibatuta de marinarii care intcseau multele
viizut buclele ncgre priose In ace cu diamante ~i rocbia din taverne din apropierea portului fusese un obstacol pe care
atlaz de cu loarea filde~ului, care sub razele lunii parea de I-a depa~it cu chiu cu vai. Din fericire, carticrul spre ca~e se
argint. A vazut cii Ii dadea uo sul de hfui:ie spaniolului ~ i (j lndrepta la era la fel de el~gant ca acela In care ~ra s 1t~at
atragea atcntia sa nu ii piarda. Buzele ro~ii abia daca i se conacul contesei Grant, §i Agata ii cuno~tea. Cu cateva ztle
depih1au cand vorbea $i sasaitul anumitor vorbe a deranjat-
o imediat.
1 Secretar de stat spaniol din anul 1826 (n.a.)
58
59
ARLErr£ GENEVE
in urma Arthur ii aratase imprejurimile zonei castelul
Southsea. 11 11 11 11ul lucru la care se ~tepta era sa dea nas in nas cu
c'nstopher Beresford, care o privea cu ochii mijiti.
Inca i~i amintea liimuririle lui amanuntite. Castelul fuses
~ocu I o liisase rara rasuflare dar el a izbutit s-o prinda. de
construit in anul 1544, ca parte a unei serii de fortificatii
rnqloc ~i sii n-o lase sii cadli. Pret de cateva clipe nesla~1te'.
Regele englez Henrie al YIU-lea poruncise construirea Ju
Agata nu a $tiut ce se petrecea dar sim~ea rasuflar~a Im
in jurul coastelor Angliei, ca sii apere in feJul acesta tara d ( '11stopher pe frunte, mainile lui putem1ce care 0 t1~eau
invadatori. Arthur 1i mai spusese ca un vapor foarte lnsemna
1111 11 n ~i posesiv, prelungiod atingerea intr-un fel care 1 s-a
numit Ma1y Rose se scufundase in chip tragic in fat
rnrul duke, chiar daca scandalos.
castelului Southsea, la putinii vreme dupa construirea sa. Cu
Tc-ai ratacit?
amiinunte precise, i-a spus cii nava fusese construitii in portul
Tutuirea a luat-o cu totul prin surprindere.
Portsmouth ~i ca l~i datora numele celei mai apreciate surorl
Da, voiam sa fac o plimbare ~i m-am riitiicit, a spus ea
a regelui Henrie, Maria ~i emblemei dinastiei Tudorilor,
rnmul lucru care i-a trecut prin m~te. . . .
trandafirul. Arthur ~i cu ea strabatusera cheurile, parcul ~i
in lumina felinarelor cu gaz ch1pul lm Cnstopher t se
castelul ~i de aceea i-a fost acum atat de u~or sii-1 unnareasca
pe spaniol prin aceasta zonii. pOrca al naibii de atragator $i nu ~ ~ti~t s~ int.erp~eteze
priv irea pe care a vazut-o in ochu Im st~aluc1t?n.• E!a
Agata s-a oprit la un colt de strada ~i s-a uitat la
h111jocura? Interes? Deodata, el a strans-o ma1 t~re $1 ~ tarat-
necunoscut, care scotea o cheie din buzunar ~i o baga intr-o
11 in josul strazii, spre port, unde cateva perech1 se phmbau
broascii. De~i se simtea obositii a strabatut distanta care o
1mhrati$ate sub lumina lunii, schimband vorbe drligastoase.
despArtea de cliidire. Dupii cateva minute, o ia~ie de lumina
c';i n<l s-au indepartat indeajuns de cladirea pe care ea o
a scaldat una dintre incaperile de la primul niveJ al cliidirii
~p 1 onase cu ne~inare, Cristopher i-a dat drumul ~i a ~rivit­
~i ea s-a deplasat pe trotuar panii la partea din spate, unde o " c..:u ochi de gheata. Agata fusese atat de cople$1ta de
poartii din fier, mica ~i ruginitii dar deschisa fiicea accesul
, 1·111.atiile pe care i le trezea atingerea mainilor lui incat
in gradina din spate. Fara sii stea pe ganduri, a intrat
111tasc sa nascoceasca o scuzii buna.
rugandu-se sii nu o atace niciun animal. A socotit distanta
Sunt un barbat inteligent. Pot sii accept orice explicatie,
dintre fereastra de la primul nivel $i piimant, unde se afla ea;
,. 1, c..:onditia sa fie plauzibila $i sii aibii o oarecare coerenta.
iniiltimea nu era mare ~i In plus castanul uria~ ar putea sa-i
nun dar ea nu avea o explicatie pe care sii i-o dea. Avea
doar b~nuieli $i nu se gandea sii implice o familie atat de
foloscasca de rcazem cand va i'ncerca sa se catere. Convinsa
de ceea ce avea de fiicut in zileJe urmatoare, s-a pregal"it sa
111sl.!mnata, precum familia Beresford, In concluziile ei, eel
faca drumul lnapoi ciitre conac, la bal. Va trebui sa gaseasc~
o Himurire pc care sa i-o dea lui Arthur Beresford pentru 1111\ in panii nu avea dovezi de netagliduit. .
( 'ristopher s-a uitat uluit la emotiile pe care le oglmdea
lipsa ei prelungitii dar ingrijorarea pe care o simtea pentru
d iipul fetei in fata stiiruintei lui: vinli, ru$ine, incliplitanare ...
ceea ce descoperise a miqorat vina de a ft plecat tara sa
\Oiam sa fac 0 plimbare ~i m-am ratacit, a repetat
spunii nimic. Cand a inchis cu grija poarta $i s-a lntors,
60 dn.: laratia de mai inainte.
61
L.
ARLETTE GENEVE lUBF.$'TE-MA
Era s ingurul lucru pe care avea de gand sa-1 recunoa A fost v ina mea, i-a raspuns intr-o ~oapta.
in fata lui . Sunt intra totul convins de asta, a spus el pe un ton sec.
- ~ot sa fiu orice, Gata 1, dar nu prost. l>ar intr-adevar nu se va mai repeta, a avertizat-o. Chiar
- Agata, 1-a corectat ea, numele meu este Agata. 1lc-ar trebui sa te leg de piciorul unei mese ca sli nu-i mai
Tacerea Jui Cristopher i-a sporit nervozitatea. Era • pri ci nuie~ti neplaceri lui Arthur.
tr-a~evar stanjenitor sa-i sustina privirea, sa rama Agata nu a putut sii-~i inabu~e geamatul de pe buze
neclmtita In fata scrutarii Jui dar nu racuse nimic rau d 1111zind avertismentul. S-o lege de piciorul unei mese? Ma
fugise de la o cina o vreme, indeajuns pentru ca barb~tii rog, scapase din alte noduri mai stranse, numai ca el nu avea
guste un pahar de coniac in saloanele amenajate In ace de unde sa ~tie iar ea nu avea de gand sa-i spuna.
scop. - N-am tacut niciodata nimic cu intentia de a-I supara pe
- Tata era foarte ingrijorat de lntarzierea ta. Arthur, i-a raspuns, in parte indurerata. Ooar ca nu stapanesc
Auzind asta, obraji i i s-au racut TO$ii ca focul. Voia prca bine limba engleza ~i ma siint nelalocul meu. De aceea
Jipse~s~aA cat m~i putina vreme cu putinta dar sa mearga . simteam nevoia sa fiu un pie singura, ori in gradina ori
tocun $1 m roch1e de ocazie nu fusese U$Or. plimbandu-ma pe strada. Am actionat dintr-o pomire ~i lmi
- imi pare rau, s-a scuzat mahnita. Cristopher a cerce pare riiu.
~-o. $i_ mai amanuntit. Stateau fata in fata. inaltimea lui Cristopher s-a oprit brusc ~i s-a uitat la ea uluit.
mtim1da dar a incercat sa n-o arate. Se simtea de parca ar - Fratele meu se simte responsabil. Ea 1-a privit la randul
fost prinsa racand vreo pozna. Starea de stanjeneal ci neintelegand ce incerca sa-i spuna. Nu voi ingiidui sa ii
~da~ga.ra la_ ~ngrijorarea in legatura cu ce descoperise, foci riiu, a adaugat el.
1mp1e~1ca sa mventezc ceva care sii para convingator. Nu Asta fusese culmea impertinentei.
va mat repeta, fagadu iesc, a adaugat. - Niciodatii nu i-a$ face rau. ii port o afec\iune sincera, a
El a hotariit sa nu mai staruie asupra subiectului. rcplicat cam iritata.
- Ne vom intoarce la petrecere. Fratele meu Arthur es - Nu te juca cu el, altfel vei avea de-a face cu mine.
suparat ca a cedat capriciilor tale U$Uratice. O doamna n ,,Sa se joace cu Arthur? Ce incearca sa-mi spunii?", s-a
tre~uie sa se plimbe neinsotita, este una dintre regulile eel inrrebat indignata.
mat elementare ale etichetei. - Nici nu-mi trece prin minte, a spus ea indureratii .
. Ea Ince.pea sa urascii toate vorbele care aveau legatura c Fratele dumitale este un barbat extraordinar $i meritii toata
ettcheta $1 normele. Era obi$nuita sa ia hotarari de un pretuirea $i admiratia mea.
singu~·a, sa nu trebuiasca sa dea lamuriri $i de aceea i$i uitas Ochii Jui Cristopher au scanteiat auzind-o. A privit-o atilt
daton~ .ca musafir: sa nu-$i supere gazda cu fapte de patrunzator !neat Agata a simtit nevoia sa-~i faca cruce.
nepotnv1te. Och ii lui a lba~tri aveau o unda de crispare care a zapacit-o,
ca ~i cum aceasta din urmli declaratie ar fi fost pentru el ca
' Joe de cuvimc, in limba spaniolii gata insemnand pisica. (n.t.) l> piciiturii de venin ce ii ardea maruntaiele. Dar nu ~i-au mai
62 63
ARLETTE GENEVE
s~us nimic pe drumul de intoarcere la conac. Agata putea A venit vremea sa uiti trecutul ~i sa-mi iefli atitudinea,
s1mta supararea Jui Cristopher, dar nu era ill stare 11 spus tatal lui , cu ochi stralucitori. Cristopher a strans
lnteleaga pricina care dusese la cre~terea racelii dintre ei. huzcle transformandu-le intr-o linie finii. Tot ce-am racut a
li>st pentru binele tau.
Ochii taniirului au fulgerat manio~i.
. Nu doresc sii vorbesc despre asta, a riispuns sec.
John ~i- a privit fiul ~ i durerea a crescut ~i mai mult in
8 N11 llctul Jui de tatii chinuit. Stiitea teapan in fata lui dar tara
Nit piarda controlul. ii sustinea privirea de parcii ar fi fost un
rival primejdios, un du~man caruia nu trebuie sa-i intorci
Cristopher era iritat. De~i cuno$tea pricina supariirii lu spatcle. Si stralucirea dispretuitoare din ochii lui alba$tri i
nu p~tea sa f~ca n~mic in legiitura cu asta. Statea departe d
s-a infipt in stomac ca un pumnal ascutit.
ea dm propne vomta, dar crisparea Ii cre$tea intr-un rit
- Stiu ca e~ti implicat intr-o nouii misiune, sub
accelerat. ~tia ca fata ascundea ceva ~i de aceea o urmare
rnnducerea Jui Robert, a spus John dupa cateva clipe
din ochi tot timpul, nu scapa nimic atentiei Jui dar se simte
nt.:sffir$ite, dar a venit vremea sa-ti indepline~ti datoria de
neputincios In a obtine un raspuns convingiitor Ia intrebiiril
inlai nascut $i sa dai un mo~tenitor familiei.
Jui. Din noaptea In care o prinsese iscodind aceea~i cladir
Nari le Jui Cristopher s-au dilatat auzindu-1.
pe care o pandea ~i el , Agata statea cate de departe putea d
el; nu o vazusc niciodata a~a de apropiata de Arthur ca ~ - Arthur poate sa continue cu linia succesorala, 1-a
uJtimele z ile. Acum, cand ii cuno~tea sentimentele fata d infruntat cu amaraciune.
fratele lui, se simtea mai lini~tit dar ~i suparat in acela~i timp Tatal Jui a oftat obosit Fiecare vorba pe care o rostea ca
Intrarea In birou a tatalui sau I-a racut Sa inceteze Sa ma s5 se apropie de fiul siiu avea efectul opus: ii despaf1ea $i
faca spec ulatii. 111ai mult.
- Zilele a stea imi pari cam absent. - Este datoria ta sa oferi un IDO$tenitor familiei, a repetat
Repro~ul Jui John I-a luat prin surprindere. \:ll chipul sever. Sa cauti o so tie demna ...

- Am trcburi lnsemnate de rezolvat, a fost riispunsul Iu' Cristopher 1-a intrerupt pe un ton glacial.
scurt. - Singura pe care am iubit-o nu ti s-a piirut potrivita, iti
- lntr-o z i va trebui sii nu ma mai ignori i-a spus John aminte$ti? a scuipat cu ranchiunii.
~m dureral. ' John a ~tiut ca gre~ise vorbele. Fiul lui se retriigea din nou
Tata ~i fiu ~i -au sus1inut privirea, sfidandu-se reciproc. ~ i punea $i mai multa distanta intre ei.
- !'I~ te-am ignorat niciodata, a replicat Cristopher pe un - N-am sa cad in gre~eala de a-ti aminti amiinunte pe care
ton nd1 cat. lc-ai uitat dupa cum ti-a convenit, a replicat autoritar. Ar fi
John a oftat adanc in vreme ce inainta spre fiul Jui eel o dovada de intelepciune din partea ta sa tii cont de ele.
mare. Cristopher a crispat pumnii peste masa.
64 65
Alu.EITE GENEVE IUBE$TE-MA
- Si ce femeie ti se pare demna ~i potrivita de a p •l1uc\ia pe care o simtea, chiar daca incerca s-o ascunda. Nu,
ilustrul nume de Beresford? Poate insipida lady Kelly? S 111111i\ia nu il in$ela.
scorpia de lady Freeman? Continui sate porti ca un prost, i-a spus John. Surd in
John I-a privit furios. Nu era tocmai cavaleresc sa ihsprc\ul tau, orb pentru ca starui~ti pe ceva ce s-a intamplat
refere la doua doamne lntr-un mod atat de nepoliticos. f111 n.:cut.
- Chiar daca ti se pare de necrezut, nu ma gandisem I ( 'ristopher I-a privit indurerat $i dispretuitor.
niciuna dintre ele. Si n-am sa te mint, domni~oara Martin m Nu voi lua niciodata in calcul posibilitatea de a o curta
a fiicut sa regandesc anumite amanunte ale acestei chestiun rl' domni$oara Martin. Nu are clasa $i nici titlu. La urma
Cristopher a facut ochii mari, uluit. Cateva clipe m 111111ci, nicio inSU$ire vrednica de pomenit.
tarziu un putemic hohot de ras cinic a rupt tacerea din biro John se simtea cu adevarat stanjenit auzindu-1 pe fiul lui
dar a incetat la fel de repede cum incepuse. Tatiil lui nu pute rd mare $i disprettil acestuia fata de sexul feminin.
sa vorbeascii serios. imi pare rau ca ai 0 parere atat de proastii, fiindca , spre
- Ymi spui ca ti-ar placea sii vezi ca viitoare marchiza d 1koscbire de tine, am putut sa vad cu ochii mei cat de
Whitam pe o femeie de neam atat de prost? John 1-a privit c lnimoasa...
adanc dezgust. Care este cuvantul spaniolesc? A , mi-a ( 'ristopher I-a intrernpt cu asprime.
amintit! 0 mahalagioaica, a incheiat pe un ton veninos. Este necioplita, neindemanatica. Mi$carilc Ii sunt
- Nu este nevoie sii te striiduie~ti s-o descalifici, i- "rcoaie $i atat de neatente incat intr-o zi o sa-l dea jos pe
raspuns tat.a l lui cu glas de gheata. Am crezut ca vad la tin l\nhur cu 0 lovitura a mainii.
un anume interes fata de ea, a recunoscut oarecum tulburat. ()eamatul unei femei 1-a racut pe John sa inchida ochii $i
John era suparat ca interpretase gre~it purtarea fiu lui sau pl· Cristopher sa expire zgomotos. Agata $i Arthur stateau
- Din fericire, domni~oara Martin, a subliniat Cristopbe ill pragul U$ii deschise a birouJui. Ea t$i \inea mana la gura,
vorbele, a pus ochii pe Arthur. p11alc pentru a inabu$i un \ipat de groaza in fata criticilor pe
Nu putea sa-~i retina repulsia fata de tat.al Iui. Nu conta ,·arc tocmai le auzise in legiitura cu persoana ei.
cata vreme trecuse, durerea era tot vie ~i ll chinuia. Arthur i$i privea fratele cu desaviir$ire uluit, dc$i dupa
- Stii ceva ce eu nu ~tiu ~i ar trebui? l-a intrebat John. ~11rpriza de inceput pe care i-au provocat-o vorbele lui, chipul
Cristopher s-a gandit un moment dar In cele din urma a 1 a dipatat treptat culoarea cenu$ie a furiei, dar credincios
riispuns: f1 ri i lui lini~tite, i-a aruncat doar 0 privire mahnita inainte de
- Doamna a miirturisit interesul pe care 11 are pentru 11 pleca luand-o pe Agata de brat ca s-o scoata din casa.

Arthur. Cristopher regreta vorbele jignitoare pe care le rostise,


Tata! Jui a ~ovai t daca sa-1 creada sau nu. Experienta 'ii d:1r nu mai putea sale retraga. S-a uitat la tatal sau , care i-a
spunea ca domni~oara Martin nu era interesatii sentimental rnspuns cu o privire dezamagitii.
de fiul sau mijlociu. Vazuse cu ochii Jui privirile pe care i le - De multe ori mi-a fost ru$ine de purtarea ta. Din pacate,
arunca lui Cristopher cand credea ca nu o observa nimeni , usl<izi este unul dintre acele prilejuri.
67
66
AR.LEITE GENEVE
John nu a mai spus nimic. Cu mi~ciiri incete, dar elega 11111 p o impiedica sa dea frau liber adanci i dureri care o
s-a sculat de pc fotoliu $i s-a indreptat catre vestibul rara d1111ui a. Fiecare vorba rostita de Cristopher i se infipsese in
intoarca pri virea. Avea o multime de scuze de cerut 1111111:"\ ca un cui ascutit. Putea sa il ierte pentru insultele
numele fiului sau.
ndr l·sate daca nu le-ar fi rostit in fata lordului Beresford. Asta
Cristopher $i-a trecut miina prin par, dezgustat de el insu rr 11 <.:eva ce nu putea sa uite ~i nici nu voia. $tia mai bine
Vorbise sub efoctul durerii provocate de vorbele tatalui s drl':"11 oricine ca era un musafir impus la Whitam Hall $i,
iar domni$oara Martin fusese tapul ispa$itor pentru izbucn · 1w111ru un moment chinuitor, i-a venit sa injure dar s-a
lui; acum regreta profund. Se purtase atat de proste$te cu -111p:init cu o vointa de tier pe care nu $fia ca o are.
spus~se tatal lui. ~i daca era sincer cu el insu$i, trebuia C ristopher i$i va cere scuze, i-a spus Arthur deodata.
adm1ta ca vorbelc lui dispretuitoare fusesera provocate Agata I-a privit indurerata.
sentimentul de nemultumire pe care i-1 producea interes Nu are de ce; s-a marginit sa spuna adevarul $i acesta nu
dornni$Oarei Martin pentru fratele lui, Arthur. De la prima I iorn.:~te. Dimpotriva, ne pune la locul nostru cand uitam care
intalnirc, in portui Dover, fusese fascinat $i dezgustat totoda ,·stc, a raspuns cu glas retinut.
de navalnica fata care ii furase stapanirea de sine, insu$ire Nu avea nicitm drept sate jigneasca, i-a spus pe un ton
care $i-o desavar$ise in multa vreme, ca $i cum ar fi fost rntic dar nu a consolat-o ca~i de putin. De la povestea cu
armura protectoare. Vreme de ani, $tiuse sa-$i controlez 1'Phelia O'Sullivan, Cristopher nu a mai fost acela~i.
simtamintele. I$i inchisese voit sufletul dar sosirea ei Pupilele Agatei au stralucit cu un anume interes.
provocase o revolta a simturilor pe care nu putea $i nici n Ophelia O 'Sullivan? a intrebat, chiar daca nesigura ca
$tia sa o stiipaneasca. ~i acum, ce naiba sa faca? voia sa asculte o aparare a lui Cristopher.
( 'analia, i~i merita toate ~i fiecare dintre blestemele ei.
Tacerea dinauntrul bisericii St. Thomas era ca un bals Fratele meu o iubea ~i de aceea I-a infruntat pe tata cu
pentru ranile ei suflete$ti. Simtea nevoia sa fi e singura 11ilhicararea unei inimj indriigostite. In ciuda amenintarii cu
Arthur refuza sa o lase intr-o asemenea stare de nervi damo$tenirea, a fost neclintit in convingerile lui dar
Credea ca era foarte suparata, dar nu era a$a. Cu toat tl11amna nus-a dovedit Ci.5a fidela cum o credea el. L-a in$elat
rabdarea din lume, Arthur incerca sa-i povesteasca amanunt , rL·me de saptamani fiicandu-1 sa creada ca il iubea. I-a spus
despre biserica $i insemnatatea ei. Din secolui al XII-le va dorca mai mult decat orice pe lume sa devina sotia lui,
catedrala avusese un rol insemnat in dezvoltarea ora$ul u 111111fttoarea lady Beresford.
Portsmou th. f-a mai povestit ca i'n anu1 1449 fusese inchjsl Dorinta de a-$i uni vietile prin casatorie este de obicei
~i parohul excomunicat din pricina incidentului Iegat de 111 marea fireasca atunci cand doi tineri se 1ndragostesc, a
uciderea episcopului de Chichester, da.r pe ea nu o interesa 1·orncntat ea.
niciunul dintre aceste amanunte, 11 asculta vorbind dar nu Arthurs-a gandit o clipa inainte de a continua.
era arenta. De$i ii venea sa tipe, ramanea neobi~nuit de O' Sullivan era cu doisprezece ani mai in varsta decat
calma. Compania placuta a Jui Arthur o lini$tea dar in acela~i 1 ·ristopher. in plus, vaduva ~i ambitioasa. Agata s-a uitat la
68
69
ARLETTE GENEVE
el surprinsa. J-a spus ca era singurul biirbat pe care i'1 iubi t"motiile contradictorii pe care le sirntea Cristopher dar asta
cu adeviirat, dar nu era a§a. IHI ii dadea dreptul sa fie mu~cator. ~ i despot. Crede ca toate
- L-a tacm sa creada a§a ceva, mintindu-l? a intrebat, m Hllnl perverse, manipulatoare ~i nedemne de incredere.
interesatii decat voia sa recunoascii. - Ce s-a intamplat cu doamna?
- 0 minciuna neru$inata. Cand Cristopher a ajuns la - Cu Ophelia O'Sullivan? Nimic.
acasii ca sa-i spuna ca trebuiau sii fugii la Gretna Green ... - Nu a primit o inva\jtura de minte?
Ea I-a intrerupt: Agatei nu-i venea sa creada.
- Gretna Green? a repetat cu un fir de glas. - invatatura de minte? a repetatArthur, uirnit de vorba.
- Este un sat din sudul Scotiei, vestit pentru casatoriil - Vreau sa spun, o pedeapsa pentru viclenia ei. Tanlirul a
celebrate acolo cand tinerii nu au binecuvantarea parintilo datinat o singura data din capul blond. Cineva ar fi trebuit
!or. Dar n-a apucat sii-i spuna nimic fiindca, atunci cand s:i i-o dea, a rostit ea.
ajuns la conac, lady O'Sullivan nu era singura. Toate acestc - ~n ultima vreme II pande§te ca sa incerce sa reinnoade
capatau ni§te proportii gigantice. A auzit-o razand de el n.:latia pe care au avut-o in trecut. Dar Cristopher se arata
Agata era peste masura de uluita-. Era cu ultimul amant d ntat de rece incat imi vine greu sa cred cum de doamna nu
servici u. Amandoi radeau de cat de naiv se dovedise a s lUr~c~te inghetata in incercarile ei.
mo~temtorul de laWhitam Hall. De cat de U§Or fusese sa-· - Lady O'SuUivan dore ~te sa se intoarca la fratele
marupuleze ardoarea tinereasca. dumitale?
Ochii Agatei au aratat toata groaza pe care o simtea. - Cel putin incearca, dar nu cred sa izbuteasca. Participa
- Si ce a facut Cristopher? adcsea la acelea~i evenimente ca ~i el ~i cand nu este poftita
Era tot mai interesata. vine ca insotitoare a cuiva care este. De aceea Cristopher
- S-a lntors la Whitam Hall ca sa caute o anna. Era ocole~te cu orice pret astfel de evenimente sociale. Agata
hotarat sii-1 omoare pe barbatul pe care ii credea vinovat s-a ridicat de pe banca din lemn ~i Arthur a racut la fo l.
pentru tot dar tata I-a impiedicat sa comitii o imprudenta care Amandoi au i e~ it in lumina dupa-amiezii ~ i s-au intors la
ar fi putut sa-l coste foarte scump. Discutia care a avut Joe Whitam Hall. Aveau un drum lung pana acasa, care era
intre ei a fost monumentala. Cristopher era convins ca situata in afara ora~ului . Trag nadejde ca vei ~ti sa pastrezi
Ophelia era nevinovata, sau eel putin a~a cred, a trecut at.at t:lcerea in legatura cu ce ti-am spus despre trecutul
de multa vrcme ca abia imi mai amintesc. Atunci, tata i-a 1.buciumat al frate1ui meu.
luat o data pentru totdeauna panza de pe ochi. I-a miirturisit Ea I-a privit cu atentie ~i o scanteie de malitiozitate. in-
ca el insu~i fusese amantul ei cu !uni 1n urrna. Agata ~i-a tr-adevar, lamuririle lui Arthur o ajutasera mult. Acum putea
stapani t o exclamatie de surpriza. Din dupa-amiaza aceeaj sa inteleaga mai bine pricina pentru care Cristopher se purta
relatia dintre ci nu a mai fost la fel. Si de atunci Cristopher a~a cum o fiicea: era un mecanism de aparare.
nu mai are lncredere in nicio femeie, le considera ni§te - Nadajduiesc sa nu dau vreodata nas in nas cu acea
manipulatoare fara inimii. Agata putea sa inteleaga mai bine O' Sullivan ...
70
71
ARLETTE GENEVE 1UBF.$TE-MA
111111crei pe care o ocupa Gonzalo Perez. Nu fu sese greu
_,, i atle identitatea. Ambasada spaniola i i ajutase In
n ·1Tctarile lui $i relatiile bune dintre Arthur Wellesley $i
h :111<.:isco Cea Bermudez' lacusera cu putinta gasirea

9 t11li11ma- torului.
<'ristopher i$i dadea toata silinta sa afle pentru ce nobil
rnglcz Jucra individul dar cautarile lui nu dadusera Inca
111adc. Din buzunanil interior al redingotei a scos un soi de
Cristopher se hotiirase sii treaca la fapte. Vreme de dou ~pl:racl u ca sa forteze deschiderea ferestrei dar inainte de a
zile 11 urmarise pe Gonzalo Perez, informatorul nobilul, 111rcpe s-o forteze, ceva greu a cazut chiar langa el, la cativa
englez care conspira cu bonaparti~tii ca sa-1 dea jos pe regel n·1 1t imetri de locul unde se afla. Iarba deasa din gradina a
Span iei. Dar Perez nu mai avusese nicio lntalnire c 1111io11izat zgomotul. S-a uitat uimit la casa de bani care se
complicii Jui ~i acest amiinunt il mgrijora. S-a uitat din no 11dihnea la picioarele lui. Doar cativa centimetri au lips it ca
la ceasul de buzunar, arata ora unsprezece fiira un sfert a \:l ·!:ii piarda capul de pe umeri . A facut un pas inapoi ~ i a
noptii.
1Hlicat privirea ciitre locul de unde cazuse, iar ceea ce a vazut
A coborat din trasura ~i i-a dat instructiuni lui Simo 1 a lasat cu gura cascata. Un flacaia$ cobora cu destula
sa-i'I a$tepte pana cand se va lntoarce. Pentru un moment, 11gilitate de la fereastra deschisa. L-a vazut apucandu-se cu
regretat ca nu luase o trasura inchiriata dar nu avea incredere m:iinile de creanga cea mai groasa a castanului $i lasandu-
In angajati striiini, care obi~nuiau sii-~i dea drurnul la gurii, ·~1 corpul sa se legene in gol pana cand a reu$it sa urce un
iar Simon lucra pentm familia Beresford de peste zece ani, p11.: ior $i apoi pe celalalt pe creanga, ca sa ramana lipit de ea
de aceea tacerea Jui era garantatii. A traversat strada c1 o maimuta. Cateva momente dupa aceea I-a vazut
margimta de copaci $i a deschis poarra din fier, care a scartait 1:iriindu-se ca un ~arpe pana la trunchiul gros dar pcscmnc nu
cand a aj uns la jumatate. Tiicerea ~i mtunericul strazii a u :1 socotit bine fiindca una dintre crengile mici $i rasucite i
racut ca zgomotul si'i fie ~i mai puternic dar dupa ce a \ ·:i prins de $apca $i i-a smuls-o de p e cap. Intr-o clipa o
a$teptat ditcva momente in deplinii lini$te, a intrat In gradina l'ascada de par blond i-a dezvaluit identitatea hotului . A
din spa te. A cercetat con~ti incios fiecare dintre ferestrele 111 chis ochii ;;i $i-a stapanit o injuratura. Trebuia sa-$ i fi
inchise; nu se vedea lumina. la niciuna dintre el. Era Iara· 111chipuit.
putinta de tagadii ca singurul chiria$ din casa se atla mcii la
clubul Adams, ca in ultimele doua seri. A ales foreastra de la Coborarea se dovedea mai anevoioasa decat urcu$ul.
unul dintre donnitoarele de jos pentru ca i s-a parut eel mai Agata s-a prins de creanga groasa inainte de a-~i da dnimul
putin accesibil $i eel mai probabil sa contina informatia pe de pe pervazul ferestrei . De$i ramasese atarnata in gol, nu
care o cauta. C lactirea era un han vecbi nefolosit care unna
sii fie refacut in scurta vreme, de aceea era nelocuit, in afara i\ inbasador spaniol in Anglia intre anii I 828 ~i I 832 (n.a.)
72
73
ARLETTE GENEVE lUBESTE-MA
~-a fost fricii. De copila coborase $i urcase in copaci, ca f\t lgcrat. S-a ridicat, masandu-$i fese le dureroase. Nu era
JOC. Ceea ce o ingrijora era cum sa due.a o cutie de bani lll'VOie Sa ma la~ i Sa cad a$a de bruSC, ai fi putut Sa-mi faci
de grea panii la Whitam Hall. S-o arunce pe fereastra in fa 111ult rau, I-a mustrat cu glas ~optit.
neputintei de a o ciira, fusese cea mai mica dintre rele d tar tu ai fi putut sa ma omori.
• v '
$1-a spus ca pentru moment, eel mai grabnic era sa se dea j Vorbele lui erau lipsite de repro$, amanunt care a racut-o
din copac $i sii piece de acolo, apoi va vedea cum s-o tarns pc Agata sa ridice o spranceana, caci se a~tepta la un
pana la o triisura inchiriata. Si-a luat un nou avant $i a izbuti prnnclnic de insulte. Dar era adevarat, dacii ar fi ciizut cut ia
sii se prinda de creanga cu amandoua picioarele. Acum u 1k bani in capul lui Cristopher, acum ar avea o mare belea.
partea cea mai complicatii: sii se forteze sa rarnana deasup I>ar nu avea de unde sii ~tie ca el era dedesubt, fiicand
crengii $i nu dedesubt. Cand a vazut ca aluneca $i nu putea s l>umnezeu $tia ce!
se tinii, a ales sii se tarasca pana la trunchi; sarcina s-a dovedi imi pare rau, dar in apararea mea voi adauga ca nu
foarte grea $i inceata pentrn ca propria greutate 0 tragea i: ~I iam ca te aflai sub mine.
jos, dar a izbutit $i deja pusese un picior In golul in forma d Cristopher a rasuflat auzind-o. Vorbele ei i s-au parut
.,V" care impiiftea trunchiul in mai multe crengi. srnzuale ~i piiciitoase, de bunii seama ca i-ar placea sa fie
- Ai nevoie de ajutor? 11u h ea. Ce dracu era cu el?!
Glasul cunoscut a Ia.cut-a sa se dezecbilibreze $i sii alunece. imi inchipui ca nu este cutia ta.
Nu a fost indeajuns de iute ca sii se tina $i greutatea corpului A incercat ca vocea sa:..i sune neutra.
i!
!acut sa scape una din maini; panii la urrna, i-a sciipat §i - 0 concluzie corecta.
cealalta. Agata s-a pregatit pentru loviturii dar nu a cazut pe - $i nu ai de gand sa-mi spui cui apartine.
pamant. Un corp tare $i puternic a impiedicat-o. A tras in piept Adevarul este ca nu ~tiu, a recunoscut ea tematoare.
parfumul biirbatesc pe care ii cuno$tea atat de bine $i s-a - Furi o cutie de valori tara sa $tii cui apartine?
pregatit sii-1infrunte pe eel mai mare dintre fratii Beresford Lui Cristopher nu-i venea sa creada ~i nu putea si'i nu se
Cristopher a tinut-o in bratele lui mai mult decat cerea 111ai uite la intati$area ei.
bunacuviinta $i ne$tiind sa spuna dacii s-o tina a$a . Daca mai stam aici in picioare certandu-ne pentru
imbrati$atii se datora surprizei de a o revedea sau placerii de lkacul asta, autoritatile vor avea vreme sii ne aresteze.
a o atinge. Fata era foarte U$Oara. - E ciudat ca nu au !acut-o deja, te vezi de la o pO$tii;
- Multumesc, a fost singura vorba chibzuita pe care a 1·:qrnl tau e ca o torta arzanda ~i cu hainele astca pari un
putut sa o spuna. El continua s-o tina in brate rarii sa piarda 'krbedeu sadea.
niciun amanunt de pe chipul ei imbujorat, In ciuda Ea ~ tia ca se referea la culoarea parului ei care, rara
intunecimii noptii. Poti sa-mi dai drumul, nu mai e nic io rc\inerea $epcii, i se reviirsa in valuri pe spate.
primejdie sa cad. $i Cristopher a ascultat: i-a dat drnmul - Mi-am pierdut ~apca la coborare. $i-apoi, in clipa asta
deodata, rara menajamente. Agata a cazut cu fundu l de m1ma ingrijoreaza autoritatile de vreme ce nu sunt singura
pfuuant. Vaietul ei I-a tacut sa zambeasca. Ochii fetei I-au in aceasta misiune.
74
75
ARI.BITE GENEVE IUBE$TE-MA
Vorbele ci ii implicau In mod direct pe el. . Mergi In spatele meu ~i nu mai face nicio imprudenta.
- Eu nu am nimic de-a face cu acest furt $i n-ai sa m Sl rada era pustie a~a ca au putut s-o traverseze ffira nicio
amesteci, a raspuns amenintator. problema. Agata a deschis porticra trasurii $i a tinut-o pentru
Ea continua sa-~i maseze fundul, dornica sii se riizbun cu cl sa poata sa lase cutia. Un moment dupa aceea a urcat
pentru ca Ii diiduse drumul ~a de lle<l$teptat dar recW1oscato· dintr-un salt cele doua trepte inauntru. Cand amandoi au fost
ca era acolo ~i astfel putea s-o ajute cu cutia de bani. Cristoph n ~czati confortabil in trasura, cu cutia la adapost sub
Ii unnarea mi~carile mainii cu prea mu1t interes. pil:ioarele lui Cristopher, Agata ~i-a lngaduit sa scoata un
- De buna seama! a spus ea. Domnia ta fiiceai Jinistit uftat adanc. Chiar daca chipul Ii ramanea senin, avea un nod
plimbare prin zona, nu-i a~a? in stomac de care nu va putea sa scape eel putin pentru o
- Te supravegheam. Ochii Agatei s-au deschis cu gro ~ vrcme. El statea in fata ei ~i o privea cu imensa neru ~ i nare.
~tiam ca pui ceva la cale in locul asta unde te-am gasit seril fmi 1nchipui cui apaqin pantalonii ~i cama ~a pe care le porti
trecute ~i dupa cum sc vede, intuitia nu m-a in~elat, a continua ~a un adevarat talhar. Agata $i-a privit hainele un pie
el. Tanara ramanea tacuta. Si cum aveai de gand sa o cari? ru~inata, dar nu avea de gand sa marturiseasca de unde le
Cristopher se referea la cutia de bani. imprumutase; numai ca nu a fost nevoie, Cristopher a ghicit.
- N-am avut vreme sa ma gandesc la asta. Pot sa afinn ca au fost luate din garderoba mea personala, nu
- Neajunsul de capatai al femeilor, niciodata nu gandesc, c a~a? Tacerea ei a fost confirmarea banuielii lui. Este una
tree direct la fapte. dintre cele mai bune cama~i ale mele.
Agata a plescait din limba,jignitii de vorbele lui. El parea Agata a izbucnit In srar~it, suparatii ca fusese descoperita.
iritat dar ea era obosita ~i dorea sa ajunga la Wbitam Hall. - Nu puteam risca sa stric hainele Jui Arthur sau ale Jui
Aventura 1$i cerea polita. Sa mi$te cutia grea de Ia dulap Andrew, nu mi se parea drept, ~ i nici nu puteam sa cer
pana la fereastra o lasase aproape fiira puteri. imprumut de la personal, fiindca ar fi putut sa ma dea in
- Pierdem vreme pretioasa. Ai adus o trasura? vileag dupa aceea.
Nelini$tca din glasul ei I-a fiicut pe Cristopher sa Cristopher a ridicat o spranccana formand un arc perfect.
bombiine printre dinti. - in schimb, nu ti-a pasat daca 'imi stricai hainele in
- Ceea ce ai fiicut este considerat un delict, a mustrat-o cu infruntarc, a~a-i?
glas aspru. Obrajii Agatei au capatat culoarea cire$elor. L-a privit cu
- Stiu, dar doresc .a protejez pe cineva. El nu se mi~ca ochii m ijiti, fiirii sa ~tie daca vorbele luj crau de batjocura
din Joe. Ai cuvantul meu ca iti voi lamuri lotul cand vom fi sau de supiirare. Cristopher statea in fata ei cu toata eleganta,
intr-un loc sigur. cu redingota impecabil incheiata, $iretul batistei de la gat
Cristopher s-a aplecat ca sii ia cutia si cand a avut-o in perfect innodat ~i fiira un singur fir de par nelalocul lui. S-a
maini, i-a fiicut semn cu capul sa-1 urmeze. Cutia era mai intrebat cum naiba izbutea sa fie mereu impecabil, rara 0
grea decat banuise dar nu i-a fost greu s-o care, avand cuta pe haine, fiira un fir de praf pe pantofii stralucitori. Nu
destula grija sa nu se pateze de iarba strivita. exista niciun fir de iarba pe hainele lui, de~i luase cutia de pe
76 77
ARLEITE GENEVE lUBE$TE-MA
solul gradinii. Intr-adevar, era un barbat care se cvidenri 11jutorul lui, adaugand cu aroganta ca ajutorul avea un prei.
prin eleganta ~i rafinament, dar in momentul acela ea J-a <'utia de bani va fi deschisa in odaja lui, departe de privirile
caci o facca sii se simtii mai mahalagioaica decat oricand. pcrsonalului ~i de posibili curio~i nepoftili, pr-ecum tatal sau
- Haincle nu au suferit nicio striciiciune, a riispuns cu u fratii Jui. Agata a fost de acord pana la urma.
zambet nevinovat care nu I-a piicalit defel. $i vor fi repus Tacerea din conac i s-a parut ciudata dar nu nea$teptata.
de indatii la locul !or. < 'ristophcr i-a spus ca tatal lui, Arthur $i Andrew se aflau la
Cristopher a ~tiut ca niciodatii nu va mai putea sa s 11 intalnire cu ducele de Arun, la Crimson Hill $i ca aceste
i'mbrace cu cama~a pe care o purta ea fara sa-~i aduca amiot 1111alniri de obicei se prelungeau multe ceasuri, fapt pentru
ca mangaiase pielea ei aurie. Ca parfumul ei patrunsese i rare nu se vor intoarce decat spre dimineata, imprejurare
fiecare fir al t;esaturii. Hotomana nu-~i pusese vestii de acee rare ii avantaja. Ea s-a abtinut sa ii spuna ca deja $tia ~ i ca
curbele moi ale sanilor erau cu desiivar~ire vizibile pe sub de aceea se hotarase sa intre in cladire $i sa fure cutia de bani
panza; a putut sa observe aureola intunecata ~i sfarcuri le a unui necunoscut tocmai in noaptea aceea.
drepte. $i dorinta a pus stapanire pe el rara mila, zapacin.. Agata s-a uitat cu multa curiozitate la lncaperile private
du-I. A cli pit de mai multe ori, incerciind sa-~i controlezc 11k Jui Cristopher; era pentru prima oara cand vedea o
rasuflarea, care devenise garaitoare dar Agata nu era locuinta barbateasca atat de curata $i de ordonata. U$a de
con~tienta de stanjenea!a lui fizica, se uita pe geamul sticla care dadea in terasa particulara era inchisa, dar cu
triisurii . draperiile din catifea albastra stranse, liisand sa intre lumina
$i-a pus un picior peste celalalt ~i a inceput s-o observe, l11nii. A privit mobila eleganta de cire~. Dormitorul avea un
pe cat de zapacit pe atat de interesat de fiecare gest al ei. ,,tlona$ privat care continea o comoda cu sertarele inchise $i
Dorinta II biciuia in continuare rara control, dar era un barbat t:ira cheic ~i un scaun tapitat intr-un bleumarin pal, asortat cu
obi~nuit sa ~i-o stiipaneasca. draperiile. Mai era ~i o biblioteca micutii, cu fel urite carti in
cngleza; a putut sa observe $i una in fra nceza $i alta in
spaniola. Peretii nu erau acoperiti cu tapet, ca in rcstul
locuintei, ci zugraviti in tonuri aurii care se asortau perfect
10 cu mobila $i cu a$ternuturile de pe pat.
Cristopher a pus cutia pe comoda, ca sa se tlezbrace de
n.:dingota $i sii-$i desfaca batista de la gat. Agata ii urmarea
atenta fiecare mi$care. Canalia, nu-$i pierdea eleganta nici cand
Sos irca la Whilam Hall a dezlantuit o discutie aprinsa s~ dezbraca. A vazut cum lasa haina $i batista pe scaun. 0
intre ci. Agata voia sa duca in odaia ei cutia dar Cristopher si.:cunda dupa aceea a deschis unul dintre sertara$ele din partca
s-a impotrivit cu hotarare. Tn cele din unna, ea cedase, chiar de sus a comodei $i a scos un soi de cheie. Ea a hotarat sa nu
daca Iara voie, $i acceptase ca el s-o duca In apa rramentele stca dcoparte dar inainte de a ajunge liinga cl, u~a cutiei fuscse
lui. Cristopher ii spuscse ca nu va putea s-o deschida fara deschisa cu deplina ll$Urifltii. Si 0 intrebare a lnceput sa-i
78 79
ARLETTE GENEVE
sfredeleasca creierii: de ce era interesat lordul Beresford d -· Adevarul este ca nu $tiu nimic.
continutul ei? De unde avea abilitatea asta de a deschide cutiil S-o protejeze? De ce? Sau, mai bine zis, de cine? s-a
de bani ale altora? Ei i-ar fi luat foarte multa vreme, trebuia s inlrebat.
recunoasca, dar el izbutise aproape fara sfortare. Ce ii - Ji cuno$ti continutul?
ascundea? $i-a ridicat ochii din cutie spre chipul lui Cristopher, Ea a negat din nou cu o expresie grava.
stralucirea din pupilele lui cre~tea pe masura ce scotea Este o lista, s-a aventurat sa afirme cateva clipe mai
feluritele documente, de parca s-ar fi simtit mandru de el. 1;·1rziu. Si contine numele unei persoane pe care o iubesc
- Ma intercseaza doar unul dintre aceste documente, a 111ult.
spus Agata cu un fir de glas. Cristopher a recitit numele dar Agata i-a luat-o inainte:
A scotocit cu degetele inauntru pana ce a dat de - Carlos de Lucena y Moreno.
pergamentul racut sul dar inainte de a-1 putea lua, Cristopher - De Lucena este unul dintre consilieri i lui don Manuel
i 1-a smuls. de Gonzalez y Saltn6n, nu-i a~a?
- Poate fi primejdios, i-a spus pe un ton autoritar. Ea n Ea $i-a mU$Cat buza inferioara, dar a confirmat.
i-a inteles vorbele. Se poate dovedi riscant pentru tine sa - De Lucena este vlirul meu. Cristopher a dat drumul
cuno~ti continutul, a adaugat. El a destacut pergamentul ~i a uerului pe care ii retinuse de la marturisirea ei anterioara. Sa
citit numele de pe el. lndata s-a incruntat ca ~i cum s-ar ti nuda ca iubea un barbat ii provocase o emotie pe care nu $tia
gandit la feluritcle posibilitati care se deschideau. Ce nume rnm sa $i-o explice. Nepotul mamei mele Maria Isabel.
vrei sa aperi? Si de ce? - Dar numele tau de familie este Martin, i-a spus U$Or
Cele doua intrebari le rostise cu glas sec, nelncetand s-o ll'itat.
priveasca. Agata a hotarat sa fie sincera. - in Spania, copiii poarta douli nume de familie, eel
- Cand, acum cateva seri, am cinat la Southsea, am patern ~i eel matem.
descoperit ceva ce mi s-a parut semnificativ ~ i foarte Cristopher $i-a blestemat superficialitatea. Dacli ~i-ar fi
insemnat. in vreme ce ma plimbam prin gdidinile conacului :11nintit acest amanunt, ar fi putut sa afle cu mult inainte de
Grant, un barbat ~i o femeie s-au lntalnit cu un al treilea intr- kgatura de rudenie care o unea pe domni$oara Martin de
un loc retras din gradina $i i-au dat aceasta hartie. t ·arlos.
- Te-au vazut? a lntrebat-o. - Cred ca exista o conspiratie pentru rasturnarea regelui
Ea a cllitinat din cap. vostru, Fernando. Agata a clipit surprinsa. Numele varului
- Am izbutit sa ma ascund In spatele unei statui. 1.·1u este vehiculat printre posibilii conspiratori.
Cristopher ~ i - a amintit la perfectie ansamblul de statui Ea a negat cu hot!iriire acuzatia lui !impede .
care impodobea gradinile Jui lady Grant. .. Familia mea este credincioasa coroanei spaniole.
- Unul dintre ei era spaniol, nu-i a$a? De data asta a . Trebuie sii piistrez acest document, intelegi? Este
confim1at cu un gest. Trebuie sa aflu ce $tii ca sa pot sa te 11.:cesar, pentru ca incerc sa-i descopar pe posibilii tradatori.
protejez. Varul meu nu este un tradator. Apararea sa era
80 81
AR.LEITE GENEVE
previzibila, chiar daca inoportuna. Cristopher regreta c 1l11cl a$ avea-o in fata, a admis convinsa.
familia ei era amestecata in posibila conspiratie caci incep Atunci, poti sa fii de mare ajutor.
sa simta o oarecare simpatie fata de ea. Agata a simtit Pupilele Agatei s-au redus la un punct cand a devenit
fior de teama. Toate piesele incepeau sa se a$eze la locul I \'1111~! ienta de ceea ce presupuneau vorbele Jui.
A inteles ca lordul Beresford era foarte implicat in chestiun N-am sa te ajut sa-mi spanzuri varul.
De ce e$ti a$a de interesat de problemele Spaniei? I· I ·:I a oftat obosit. S-o faca sa fie rezonabita era ceva
intrebat brusc. 11proa pe cu neputinta.
Cristopher a $OVait sa-i raspunda, dar pana la urma s- N-am de gand sa spanzur pe nimeni, fie el varul cuiva
hotiirat sa-i spuna adeviirul. "'" nu. In orice caz, coroana spaniola se va ocupa de asta
- Sunt agent al coroanei engleze. Ea a dat capul pe spa 1l11ra va fi nevoie.
ca $i cum marturisirea ar fi fost absurdii. insarcinat c De ce vor englezii sa-1 rastoame pe regele nostru? a
aceasta misiune. r11s111 pe un ton imperativ.
-Agent al coroanei? Ce insemna asta? Nu avea de uJJd Asta incerc sa aflu. Anglia mentine relatii bune cu
sa $lie. N111111ia iar Coroana nu dore~te sa fie intrerupte de conspiratii
- Daca vrei un vinovat, cauta-1 In casa dumitale, nu i h1111apartiste.
tr-a mea, I-a infruntat cu glas intretaiat. t\gat.a nu $tia ce sa creada. Cand in seara aceea a auzit
- E adevarat ca sunt amestecati englezi dar $i spanioli. 1111111clc varului ei, a ~tiut ca trebuia sa puna mana pe listii $i
- Varul meu nu este unul dintre ei! a rostit cu inflacarar aA i111:crce sa-1 ajute. Avea obligatia sa-1 previna dar din
Cristopher a studiat cu atentie chipul fetei. Obrajii ii er t1&1lnicire nu putea s-o faca pentru case afla In Anglia.
aprin~i $i rasuflarea grea. Nu a $tiut daca asta se dato Ilonaparte nu mai reprezinta o problema pentru
nervozitatii sau posibilitatii ca familia ei sa fie amestecat! 1f111111oli, a afirmat cu hotarare.
complot, dar functia pe care o indeplinea Carlos de Luce I >ar sunt $i nobili francezi amestecati in conspiratie, de
ii facea potrivit pentru urzirea unei lovituri de stat, alatu 11·1·1·a sunt dispus sa fac tot ce depinde de mine ca sa
de sustinatori ai lui Bonaparte. Era foarte cunoscut faptul 1h•/\alui complotul.
nobili spanioli ii ajutasera pe imparatul francez, Napoleon A111 auzit doua nume, ~i-a amintit Agata brusc. Adolphe
supuna cu succes poporul spaniol in razboiul din 1808. U11•11k ~i Claude Benoit.
- Ai putea sa-1 recuno$ti pe englezul care s-a intalnit c )1 a trecut degetele peste frunte incercand sa-~i mai
Gonzalo Perez? •1111111casca ~i altceva dar nu a izbutit. Cristopher a adoptat
- Gonzalo Perez? a intrebat curioasa. """·'· 11 atitudine blanda fata de ea, care a prins-o cu gardajos.

Agata nu mai auzise niciodata acel nume. F~1i istovita, ar fi mai bine sate intorci in odaia ta ~i sa
- Stapanul cutiei de valori, a lamurit-o el pe scurt. lti 11d1h ne$ti.
Ea s-a gandit pret de un moment. < \ : se va intampla cu cutia de bani?
- Da, ~i a~ putea s-o recunosc $i pe femeia care ii lnso\ Nu ai de ce sa-ti faci griji pentru asta, ma voi ocupa eu
82 83
ARLErr£ GENEVE IUBE$TE-MA
de tot. Si ragaduiesc sa nu fac nimic care sa ii ciaune voru I ei Carlos ~i bunicul Gines daca documcntele gasite se
viirului tau. Ai cuvantul meu. 1lovedeau a ft adevarate.
Agata s-a intrebat daca putea sii aiba incredere in el, d Nu l-a~ da niciodata jos peArthur cu o lovitura a mainii,
nu avea altii solutie decat sii-i accepte ragiiduinta. Inca nu 1 n ami ntit
in $Oapta.
putea intoarce in Spania ca sa ii avertizeze pe Carlos, dar Cristopher a izbucnit 1n ras din pricina tonului indurerat
putea lncerca sii-i trimita o telegramii. Da, asta va face pl· care putuse sii-l perceapa in glasul ei.
doua zi. A oftat, mahnitii. Trebuia sa se intoarcii dar nu ave Pe mine nu m-ai da jos, de asta te asigur. Cum naiba
bani pentru asta, va trebui sii a$tepte sosirea Marinei ca sa o p11tca sa ia aceasta afirmatie, spusa pe un ton atat de arogant?
roage sii-i cumpere un bilet pe urmiitorul vapor. Totul i se '-·a intrebat Agata, negasind raspuns. N-am intalnit niciodatii
piirea descurajant. Dar deodatii sii lase responsabilitatea in 11 kmeie care sa primeasca ni$te insulte nemeritate intr-un
mainile lui Cristopher a racut ca U$Urarea sii fie instantanee. rhip mai demn. Purtarea mea nu are justificare. imi pare
E l a observat emotiile care ii brazdau chipul: istovire, foarte rau.
hotarare, durere ~i u~urare. Jnstinctiv, i-a luat 0 mana ~i i-a Vorbele lui Cristopher erau sincere $i ea le-a interpretat ca
strans-o intr-ale lui ca s-o lini~teascii. Ea 1-a privit uimitii de 11tare.
gestu~I lui nea~teptat dar rarii sa se retragii din stransoare. - iti accept scuzele.
- Imi datorezi o scuzii, i-a spus pe negandite. $ i atunci el a tacut ceva cu totul nea$teptat ~i lipsit de
Cr istopher i-a adresat un inceput de zambet care i-a hunacuviinfii. A aplecat capul spre ea $i i-a atins U$Or cu gura
schimbat complet inrati~area. Chipul sever cu triisiituri dure buzele pline, care s-au deschis a~a cum se deschide o floare
~evenise foarte atriigiitor. Radia un fannec coplc~itor. Inima dind o saruta soarele dar atingerea a fost atat de scurtii incat
Agatei a tresarit in piept. ii gasea irezistibil, dar totodata de Agata s-a intrebat daca intr-adevar existase sau, dimpotriva,
neatins. l:;;i inchipuise. A insotit-o pana la U$a odaii, a deschis-o $i
- 0 rnie ~i nu ar fi de ajuns, i-a spus el. Recunosc ca c~ti i-a racut loc sa iasa. Ea a tacut asta ca un automat; abia se
o permanentii durerc de cap dar in niciun caz nu e$ti tinea pe picioare. Cristopher a condus-o pana in iatacul ei,
mahalagioaica. A tiicut un moment ca sa-~i plimbe ochii care se afla in capatul celalalt al coridorului. I-a deschis U$a
deschi~i la culoare peste figura ei. De~i, viizandu-te ca un cavaler $i, cu mana intinsa, a poftit-o sa intre. Fata a
imbracarii in hainelc mele, nu sunt convins lntru totul de ascultat supusii dar inainte de a intra de tot, s-a intors ca
vorbelc acestea. sii-~ i ia riimas bun. Zambetul barbatesc ii provoca gadilaturi
Agata a rasuflat adanc $i ingrijorarea s-a mi C$Orat in stomac $i ii punea aripi inimii sii zboare.
!ndcajuns ca sa descopcre ca era ingrozitor de obositii. - Vise placute, Gata!
lnco rdarea o istovise, mental $i fizic. Teama e ra eel mai Pret de o c lipa nes!ar~ita , amandoi s-au privit cu
mare du$man care exista dar a hotarat sii nu aratc car de sinceritate ~i rara ranchiuna. '
speriata se simtise in ceasuri lc de dinaintea furtului cucie i de -Agata, 1-a corectat din nou . Numc]e meu cste Agata.
bani , nici In fata vi itorului nesigur care se deschidea pentru Si a inch is U$a in unna ei.
84 85
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
Cristopher a ramas cateva secunde in fata ~ii inchise ta t 'ristopher avea de gand sa piece curand, nu va pu~e~ sa ste~
ca mintea sa inceteze sa-i lucreze cu toata iuteala. Cutia d 4°11 Marina cum voise cand a inceput aventura e1 $1 atunc1
bani continea mult mai multa informatie decat prevazuse ' .
clllfltoria in Anglia se va dovedi in van. Inima i s-a impart1 t
Trebuia sa-i inmiineze Jui Robert Jenkinson o parte di 1r11rc doua emotii limpede deosebite: dor inta de a-$i vedea
documente ca sa le pastreze la Joe sigur.
pridena de suflet $i iubirea care o lega de fam il ie. Nu ar
putca sa-$i ierte daca viirului ei i se intampla ceva grav
pc111 ru ca i$i satisfiicuse un moft trecator. Marina va ~~mane
in Scotia ani de zile $i va putea sa o vada intr-un v11tor nu
11 foarte indepartat. A oftat ganditoare. I se parea
111.:111aipomenit ca intarzia atata sa vina dupa ea dar nu avea
11 11ccva de racut decat sa a$tepte. Agata nu s-a mai gandit la
11sta ~ i a parasit foi$orul ca sa se duca sa-1 caute pe Arthur.
Carlos de Lucena nu putea fi amestecat lntr-un compJot /\ presupus ca ii va gasi in birou $i intr-acolo s-a indreptat.
pentru rastumarea monarhului Spaniei. GiinduJ la o
asemenea pos ibilitate ii producea fiori de teama. Era prea
Cristopher statea pe un colt al biroului tatalui sau, ~ u
bine cunoscut ternperamentul regelui Fernando $i pedepsele
hratele incruci$ate peste piept $i o expresie tainica pe chip.
Jui exempl!lre pentru tradatori, dar varul ei mereu se aratase
l> impotriva, Arthur statea comod pe unul dintre fotol iile
respectuos $i fide! legii, atunci de ce numele lui era trecut pe
11sczate in fata mesei luxoase. I9i privea fratele mai mare
d:·cpt, cu chip senin. Tinea in mana registrul de socot~li al
lista suspectilor? Cui ii era adresata lista aceea? Sa se
giindeasca la multele variante ii prilejuia o cumplita durere fomi liei $i tocul pe care ii folosise ca sa corecteze cateva
de cap. Agata nu putea sa afinne sau sa dezminta nimic, dar dintre uhimele intrari ~i ie$iri de capital. Cand a tem1inat de
avea obligatia sii-1 alerteze pe Carlos in legatura cu ce se 11otat ultimul numar, a lasat tocul in calimara de pe masa $i
punea la cale In Anglia, eel putin, cu ceea ce credea ea ca se
s-a $ters pe maini cu o batista pe care a pus-o dupa aceea in
urzea. Trebuia sii-1convinga pe Arthur s-o insoteasca pentru huzunarul de la pantaloni.
a trimite o telegrama. S-a oprit brusc. Daca agentul - E mare pacat ca talentul tau se risipe:;;te numai in folosul
insarcinat cu misiunea era Cristopher, cercetarile Jui nu se fomi liei. Ai fi un avocat grozav in Londra, i-a spus
vor margini doar la Anglia. Daca crau amestecati ~i spanioli, ( 'ristopher.
logic ar fi sa se duca in Spania ca sa cerceteze... A fiicut ochii Arthur a schitat un zambet; auzise plangerea asta vreme
mari in fata ideii care ii venise: ea ar putea sa ii ofere de !uni, pana ce a recunoscut ca nu avea de gand sa piece
posibilitatea de a lua legatura direct cu Carlos ~i cu din comitatul Hampshire.
secretarul de Stat spaniol.
- Stii doar ca nu ma intereseaza sa deschid un birou
Era o idee extraordinara! Ar putea sa se lntoarca la intr-un ora$ atat de agitat. imi place sa traiesc la tara, lini$tea
Cordoba. Dar deodata s-a dezumflat. In cazul In care care se respira aici.
86
87
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
Cristopher a mijit ochii aJba ~ tri auzind aceste vorbe 1•1·cd ca tata nu se va opune alegerii tale. Arthur era tot mai
Arthur era, rarii indoialii, eel mai bun student pe care nnlumerit. El nu alesese pe nimeni; .arunci, de ce fratele lui
avusese Universitatea din Oxford. $i Andrew se dovedis 11 1inna contrariul? Miirturisesc ca la inceput am avut
un student siJitor, cu note extraordinare, dar Arthur avea 111doielile mele in aceasta privinta dar timpul mi-a aratat ca ai
capacitate inteJectuala mult peste a amandurora. Inteligent 1111 al $aselea simt nu numai pentru studiu ci $i pentru femei.
Jui ii uimea. Asta inscamna ca am binecuvantarea ta?
- $i ce anume te intereseaza? Ochii fratelui siiu exprima Arthur incepea sa se amuze de discutia cu fratele lui eel
o indoiala la auzul intrebarii. E$ti un biirbat lini$tit $i im · 111arc. Acesta se incurca intr-o sfoarii pe care el va fi incantat
inchipui ca de casa... ~ a n stranga, dacii i se ingaduia.
Arthur I-a intrerupt, $tia deja unde voia sa ajunga cu $tii doar ca, fiind viitorul cap al familiei, ai nevoie de
vorbele Jui. nrordul meu pentru o hotarare atat de insemnata.
- Mult mai interesat de familie decat tine. Arthur nu a stat la indoiaJa nici o clipa sa stranga sfoara.
Raspunsul Jui a sunat un pie cam brusc dar Cristopher nu - imi aminte$ti de tatal nostru de acum zece ani.
1-a Juat in seamii. S-a gandit la spusele Jui cateva momente Vorbele lui au avut efectul dorit. Cristopher le-a simtit ca
inainte de a incepe sii vorbeascii iara~i: pc un pumnal in stomac. Pupilele i s-au dilatat de surpriza.
- De aceea socotesc cii e$ti eel mai potrivit sii dai un ·- Asta a fost o lovitura sub centura, i-a raspuns indurerat.
mo$tenitor familiei. Mai cu seama ca am hotarat sate sprijin in cazul in care tata
Arthur I-a privit uluit, se a$tepta la altceva. s-ar opune alegerii tale.
- Responsabilitatea asta este doar a ta, n-am ravnit-o $i, dintr-o data, a $liut lace alegerc se rcferca. Credea ca
niciodata $i nici n-o voi face. t:ra interesat de domni$oara Martin! Sincer vorbind, trebuia
- E$ti indragostit, Arthur? s(i admita ca ar putea ajunge sa fie. Daca Agata l-ar privi cu
- Ce tot spui ... ? Dar nu a reu$it sa termine accea$i intensitate $i candoare cu care il privea pe fratele lui
Cristopher ii punea ni$te intrebiiri tare ciudate $i nu $tia de t:cl mare. Cand Cristopher intra in incaperea unde se afla ea,
ce. Fugi de obJigatiile tale? J-a intrebat brusc. ochi i ei caprui ciipatau o suava nuanta aurie. lar buzele, ro$ii
Cristopher a izbucnit intr-un hohot de ras care a racut ca aidoma cap$unilor coapte, schitau un zambet pe care
spranceneJe lui Arthur sii se ridice lntrebiitoare. Era multa ( 'ri stopher nu $tia sa-1 aprecieze $i nici ea nu-i ingiiduia sa
vremc de cand frateJe lui nu ii mai diirui e o dovada de buna ii observe. intr-adevar, fratele lui era un prost fiira pereche.
dispozipe. Era ca $i cum ar fi redevenit acela$i baiat de acum I>acii ar inceta sa se mai zvarcoleasca in compasiune pentru
zece ani . Ce se scbimbase? Mai binc zis, care era pri cina <.:C se petrecuse in trecut, ar putea sa inteleaga cat de ~Ult
acestei schimbari nea$teptate? valora domni$oara Martin. Cat de special era pentru ea ~· ce
- N-am de gand sa ma insor, a recunoscut Cristophci: S i, putea lnsemna in viitor. .
ca atare, responsabil itatea de a continua linia succcesora la - Ma bucur sli aflu ca nu e$ti deloc interesat de aceea$1
cade pe tine. Ai ob ligatia de a da tin mo~tenitor familiei $i persoana ca $i mine, a spus Arthur. Aceste vorbe I-au prins
88 89
ARLETTE GENEVE [UBE$TE-MA
pe Cristopher oarecum nepregatit. Pesemne aceasta e l11t'llrcase lucrurile din ce in ce mai mult.
pricina pcntru care a tresarit ciind I-a auzit. Este o ma De buna seama ca pot sa invat sa fiu o adevarata
U$urare, lntr-adevar, a continuat fratele lui dar tonul nu e 1luamna, cu indrumarea potrivita. Amandoi fratii au tresarit
a~a de serios cum se a$tepta. Cu incidentul de la ffintana, a 1kodata auzind glasul celei pomenite. Au intors privirile spre
ajuns sa cred ca interesul tau pentru ea ar putea depa 11•111 de la intrare $i au vazut-o pe Agata oprita in prag. Spatele
razbunarile vizigote la care de vorbele Jui in ultimele zile. 11 trl'mura de cat era de lncordata iar ochii, spre deosebire de
Cristopher a clipit ca sa alunge de nedumerirea provoca tikk trecute, ariitau o furie arzatoare. Daca a$ fi interesata de
auzindu-1 pe Arthur. Credea ca el era interesat de domni$O "'ta, a incheiat. Arthur a lnchis ochii In vreme ce i~i inghitea
Martin? Incidentul de la Fantana folosise doar la intari ~ •ul i\'a. Cato fi auzit? De ce voia el sa-1 inghita pamantul iar
convingerii sale. A$a ca s-a hotariit sa $1earga dintr-o lovitu llnll'k lui in schimb, zambea de parca i-ar fi facut un hatar?
orice impresie gre~ita pe care fratele Jui mai mic ar avea l1111t1cipase la asta incercand sa afle ce simtea Cristopher;
despre el. Razbunari vizigote? S-a intrebat unde o fi au 1w11111 sc caia, nicio femeie nu merita sa se vorbeasca despre
Arthur expresia aceea. 1111 111!r-un fel atat de lipsit de pasiune $i crud. Cristopher o
~II\ (';1 cu bagare de seama. Ochii fetei ragaduiau 0 razbunare
- Nu m-a interesat niciodata domni~oara Martin, a sp 1 111111;·1. dar el era sigur ca supararea ei nu i$i avea rostul.
1

cu glas I impede ~i pe un ton precis. Arthur a mijit ochii pa h111·1l·s11l ci pentru fratele lui era intru totul justificat $i chiar
i-a transfonnat intr-o linie. Are toate neajunsurile pe care 111 ti -;11s\inuse. Atunci, de ce parea ca ii vine sa-1 omoare?
urasc la o femeie de~i, din fericire, prezenta ei nu mi se m A1111t;1 :1 tricut pa$ii care o desparteau de Arthur $i cand a ajuns
pare de neindurat ~i, cu vremea, sunt sigur ca voi invata s l11t1~:a d , s-a oprit neincetand sa-1 priveasca. Tanarul s-a
suport. 11tl11 at politicos. Arthur, el a privit-o cu o anume ro~eata, a$
- Am crezut ca... \.'11'11 '>:t 1ncrg In Ora$ sa-i trimit 0 telegrama Marinei, pot sa iau
Arthur nus-a simtit in stare sa continue. Sernnele pe c lln·1111.1 fomiliei? Nu ma deranjeaza sa merg pe jos la dus, dar
le vazuse la fratele Jui cu cateva zile in urma erau fals 1h111111tl de lntoarcere este destul de anevoios.
Atunci, toti se in~eJau in privinta Jui Cristopher. PanA I 11 ·,1an\a care despartea Whitam Hall de Portsmouth era
Andrew racuse cate o gluma in legatura cu asta. $i i-a pa 1h• 111·1 mile.
cu adevarat rau pentru Agata, fiindca ~tia ca el nu ii o k voi insoti chiar eu. Agata banuia. Am sa-i cer lui
indiferent, fapt pentru care va avea de Juptat cu ceea ce Nt1111111 sa pregateasca trasura. A$teapta aici un moment, ma
mai greu: dezamagirea. "''"" 111da1a.
- Cu indrurnarea potrivita, a continuat fratele I t •11 111inut dupa aceea, Arthur a ie~it din biblioteca
pragmatic, $i o atentie necontenita, va invat:a sa se poartc ~1111 1 11 1c 1 .
Ea se pregatea sa-1 urmeze, dar vorbele Jui
sa se mi$te In cercul nostrn in mod cuviincios, dar treb I "'""Phl'r au oprit-o.
sa-i dam ragazul necesar. I 1.1(·:1 mi-ai ft cerut, te-a~ ti insotit cu placere.
Arthur a crezut ca, manat de intentii bune, Cristop I'"' 11\·a ci ardea cand s-a intors sa-1 infrunte. Si a avut
90 91
1UBE$TE-MA
AR/.ETTE GENEVE
acela$i gcst de scarba pe care 1-ar avea privind o insec Nlrivi t gura de a lui ca sa amuteasca orice ocara. Siirutul lung
strivita pe podea. Repulsie $i inca ceva ce Cristopher nu '' pro fund a dezlantuit in ea o furtuna nea~teptata, care ii era
$tiut sa interpreteze. lll'l:unoscutii. Cu un geamat de placere $i cu o indrazneala
- Niciodata, niciodata sa nu-mi mai adresezi cuvantul ra 1111.:nn$tienta, Agata a atins cu limba lui Cristopher,
ingamfat. pnivocandu-i un riispuns pe loc. Cu un mormait izvorat din
Kii flfundul gatului, $i-a a~ezat mana pe parul ei $i i-a dat
. Tonul ei furios 1-a luat cu totul prin surprindere $i nu a
$11ut cum sa-1 ia. Cateva momente mai inainte, ca sa s rapul pe spate pentru ca limba sa piitrunda ~i mai adanc;
adreseze Jui Arthur, tonul ei fusese dulce, dar acum cl p:irca ca incerca sa-i taie rasuflarea. Sarutul lui voia s-o
vorbea cu el , era aspru ca acidul. pl·dcpseasca, s-o lnsemne cu foe $i reu$ea pe deplin.
-; Am crezut ca imi vei multumi pentru interventie. Dar pe nea~teptate, nu a mai sarutat-o. Agata avea buzele
Agata a deschis gura ca sii raspunda dar a inchis-o din 11ml1ate ~i sensibile din pricina asaltului neasteptat dar dorit.
nou fiindca nu era sigura cii-$i stapane~te veninul care ar - Nadajduiesc ca acum vei ~ti sa faci deosebirea dintre
putea sa-i iasa pe ea. Si-a iuat timp inainte de a putea sa ii un sarut si un gest binevoitor de empatie.
dea un raspuns. Vorbele lui au lovit-o cu severitate. C1istopher era o fiinµi
- lertare daca !ti par confuzii, lord Beresford, dar dupa 111scnsibila. O siirutase ca s-o p edepseasca! Era atat de
siirutu l de ieri nu puteam sa-mi lnchipui ca azi ii vei da 111lburata ~i lndurerata incat nu :?i-a masurat fapte le $i I-a
sfaturi fratelui dumitale in privinta mea. pal muit; loviturile au rasunat in tacerea din birou ca ni~te
- Sarut? a intrebat Cristopher, nedumerit. 1mpu$caturi. Acum inte legea prea multc lucruri.
~upilele Agatei au stralucit din cauza spaimei pe care o Te detest , lord Beresford, te dispretuiesc pentru
res ~ mtea. Sarutul nu insernnase nimic pentru el! Si con$ti- dl:osebirea pe care tocmai mi-ai aratat-o.
enttzarea acestui fapt i-a provocat o durere ascutita in piept. O secunda mai tarziu, Agata alerga pe vestibul spre U$a
~ Tii~aduie$ti? Se intrebase mai degraba pe ea insii$i , $i 1k ie~ ire in stradii.
ma1 putm pentru a afla riispunsul lui. Se simtea atat de
TU$inata ... Am crezut ca ... ii era foarte greu sa continue sii
vorbe~sca; nodul pe care ii simtea in gat o ineca. Lni pare
rau ... Agata se intorcea ca sa iasa din incapere, dar mana lui
Cristopher i-a prins bratul. Ea a incercat sii scape din
12
stransoare dar nu a izbutit, de aceea 1-a impins cu amandoua
mainile ca sii se elibereze. Netrebnicule!
Calatoria la Portsmouth se dovedise lunga ~i anevoioasa.
Och ii lui Cristopher s-au redus la o linie rau prevestitoare
la auzul insultei dar nu i-a dat drumul. A continuat s-o tina racerea lui Arthur, adaugata la tristetea care o cople~ea, a
cu putere. 0 secunda dupa aceea a tras-o spre el $i i-a prins i1.butit s-o descurajeze $i mai mult. Din fericire, putuse sa-i
barbia cu mana stanga ca s-o imobilizeze. Si deodata i-a trimita o telegrama Marinei, in care ii spunea ca trebuie sa
93
92
ARLETTE GENEVE
se intoarca neintarziat in Spania ca sa se ocupe de Ni§te batai tn U§a iatacului au racut-o sii se intoarca In
chestiunc de viata ~i de moarte. Ii trimi sese un mesaj vrcme ce i§i punea cerceii. Cand a deschis, a ramas fiira grai.
varului Carlos, avertizandu-1 de conspiratia care se punea I <'ristopher statea in prag, imbracat intr-un fel spectaculos.
cale 1n Anglia impotriva rege lui Spaniei, exprimandu- I >m:a de obicei era un barbat impunator, in costum de gala
lngrijorarea ~i rugandu-1 sa fie pregiitit pentru oric (Ii liiia riisuflarea.
eventualitate. Dar ceea ce Agata nu ~tia era ca, folosindu-s Cristopher nu-§i putea lua ochii de la Agata. Moliciunea
de influenta Jui, Cristopher daduse la toate oficiile po~tal slofoi rocbiei lasa sii se g biceasca silueta voluptuoasii §i
din Portsmouth ~i imprejurimi o alertii in legiitura cu toat ~l·nzualii . Femeia cu parul blond care 11 privea nu avea nicio
mesajele care se vor trimite in Spania. Atentionarea ei nu va fon1ma de cochetarie pe trup. Gatul de lebada, Iara podoabe,
ajunge niciodata la Madrid! scotea in evidenta desavar§ita transparenta a pielii aurii .
Acum, privindu-se in oglindii, s-a Iasat prada deznadejdii. <iura provocatoare te atata s-o sarnti, ochii scanteictori ii
0 interesa un blirbat care o considera mai mult decat o priveau cu o sincera curiozitate. Parea atat de vie !neat a
pacoste. Nu exista pentrn el. Putea viitorul ei sa fie mai trist? simtit o biciuire in marnntaie care I-a nedumerit.
D orinta inimii mai nepotrivita? Se indoia, dar trebuia sa I >omni§oara Martin nu era o frumusete exceptiona lii dar
asiste la o cinli de gala oferita de lordul Beresford inainte de :ivea ceva in fe lul de a fi care atragea spre ea priviri le
inceperea sezonului monden din Londra. La cina urma sii biirbatilor; s-a corectat, il atragea pe el fiira leac.
participe elita societatii din Portsmouth $i Southampton, ca - Trebuie sa-ti dau ceva. Agata nu a spus nimic; a ramas
$i oameni politici de vaza ~i comercianti bogati din alte l<icuta, a§teprand. Am izbutit sa recuperez colierul cu camee
comitate. lnfluenta Jui John Beresford era bine cunoscuta. pc care 1-ai pierdut in Londra. Ochii ei s-au umezit de
Va veni Ja cina ~i ducele de Arun, nobilul care o fennecase n.:cuno§tinta. Cand Cristopher i-a intins cutiuta de culoare
din prima c lipa cand ii vazuse. inchisa, a §ovait daca sa o deschida sau sa o stranga la piept,
Agata a privit imaginea pe care o reflecta oglinda de alama. atat de emotionatii se simtea. Am putut sa recuperez doar
Nu avea aJte mai potrivita pe care o avea pentrn un eveniment bijutcriile, fiindca erau amanetate.
de o asemenea amploare. Nu degeaba fusese rochia de - Nu voi putea sa te rasplatesc niciodata pentru acest
mireasa a mamei sale $i avea pentru ea o afectiune foarte serviciu, a spus ea cu glas intretiiiat.
speciala. Era de un stil foarte pe placul nobilimii celei mai - Este fe lul m eu de a-mi riiscumpara lipsa de sensibilitate
neao§e din Madrid. De culoarea filde§ului, o acoperea foarte din zilele trecute. Singura mea scuza este ca ma grabeam,
cast, de§i insinuant, de la gat pana la glezne. A completat iar rabdarea nu este una dintre calitatile mele cele mai
tinuta cu ni §te ciorapi din matase, dar de la tatal ei cand a inscmnate. Agata a strans la piept cutiuta, cu o recuno~tinta
lmplinit §aisprezece ani. Chiar dacii in Cordoba nu avusese nilscuta din strafundul inimii ei. Da-mi voie. Cristopher a
niciodata prilejul sa-i poarte. Agata a considerat ca sosise luat cutia lngusta din lemn ~i a deschis-o. A scos frumosul
momentul potrivit. Fileul negru Ii strangea parul cu severitate co lier de perle §i I-a pus in jurul gatului ei, care s-a lntors
§iii scotca in cvidenta intr-un fel incanrator culoarea deschisii. tinandu-§i fileul , ca Sa-i ingaduie lui Sa-J inchida CU U§Urinta.
94 95
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
Dorinta de a-~i trece degetele pe gatul ferm l-a lacut Whitam Hall stralucea. Conacul era superb, dar in seara
inghita cu greutate. Ce naiba i se intampla? Dintr-o da lk'l·ca stralucea intr-o lumina aparte. Agata simtea parfumul
dorinta II imboldea ~i ii zapacea. Gata. 1111nlcnii lor a~ezate strategic prin colturi, aroma lor dulceaga
Ea s-a intors cu o privire dulce. Era eel mai frumos dar 11111plca fiecare sala. Candelabrele din tavane luminau cu o
care putea sa-l primeasca. Si-a infipt pupi lele negre lun rc incandescenta incaperile ample ~i pline de oaspcti, iar
chipul barbatului ~ i l-a studiat cu atentie. Dorinta de l'llta fusese spectaculoasa. Ea nu $tiuse ca la bucatariile de la
imbrati~a din recuno~tinta aproape o intrecea pe cea care Whilam Hall era un bucatar din Salamanca. Dupa cum ii
chinuia de cand descoperise ca era indragostita de el. 111111scse Andrew, meritul era al lui John care dorea sa-i faca
- Multumesc, a izbutit sa spuna cu glas intretaiat, d ~· plac singurei sale fiice, Aurora, ca sa se simta cat mai
Cristopher nu a putut sa-i raspunda la multumiri din prici hllll' dind se afl a acolo. Orchestra acompania cu muzica
aparitiei bru~te a lui Andrew pe holul v estibulului de la e fr l11rilcle conversatii U$Oare dintre participanti. U$i le mari
Agata a putut sa zareasca abia o secunda intunecim "11 gl'amuri care taceau accesul in gradinile din spate erau
pupilelor lui inainte de a-~i intoarce chipul catre fratele 11'-sc hise catre noaptea caldii ~ i inmiresmata, parfumul
mic. ll111Hlafiri lor $i al iasomiei se intrecea cu mirosul fl orilor
- Cristopher! Credeam ca e~ti in sal on intampinandu-i ta1111c dinauntru. Agata privea cu mare interes rochiile
oaspeti, alaturi de tata. tkgante $i scumpe ale femeilor, care i$i ascundeau mare
- Mi-a recuperat bijuteriile, Andrew! rnrtc a chipului in spatele unor evantaie uria~e. 0 atingere
Agata i-a aratat colierul de perle care ii stralucea la gal 11,uara pe umiir a racut-o sa se intoarca iute. Era John
cameea pe care o tinea in mana. lkrl·sford, care ii intindea mana in semn de invitatie, pe care
Tanarul i-a !acut cu ochiu l complice. Pe Cristopher l '" 1111 avea de gand s-o dispretuiasca.
deranjat camaraderia pe care a remarcat-o intre ei, de~i I ~ vremea sa inceapa dansul, iar acesta trebuie deschis
~tia sa spuna de ce. Unde naiba era Arthur? tk 1·;·11rc gazda $i invitata specialii a serii.
- Cateodata, cand iti propui, $tii Sa faci lucrurile bi Vorbele lui amabile o fiiceau sa se simta foarte bine.
Ochii lui Andrew I-au privit ~trengari. Si te ln~tiintez c4, Nu cunosc prea bine pa$ii de menuet, i-a spus. John
absenta lui Arthur, eu sunt insotitorul oficial al domni~oa 111 adrcsat o privire tainica, a carei semnifica~e a fost aflata
Martin; a~a a decretat tata. Cristopher s-a scuzat ~ i, cu 111 l'I ipu In care notele muzicale au inundat salonul. Nu era
aplecare a capului, s-a despartit de ej. Cu pa$i energici, 11111m·11 ut, ci un vals. Si, la inceput, ei erau singurii dansatori.
coborat scarile pana la parter. Agat:a $i-a mu$cat bu u11 ~pc\ ii le-au liisat un spatiu amplu, inghesuindu-se Janga
ganditoare. Cel mai mare dintre frati nu i$i pierdea educ ~''ll'le ca sa-i priveasca. Dansul elegant, interprctat intr-un
severa nici cand era vorba de o simpla despiirtire. Preg!ti fll111 mcdiu, ingiiduia ca pimetele sa nu fie foarte iuti , ~i astfel
Ea a primit cu placere bratul pe care Andrew i-l intins 1111 ~r;·1ri le gratioase se intensificau. John o sustinea cu
Seara putea sa se dovedeasca interesailta, la urma urmei. l~• 1111it a te dar cu mare corectitudine, fi\ra sa-~ i ia ochii de pe
wh1p11I ci, care ii zambea cu o placere neobi~nu ita. Marchizul
96 97
ARLETTE GENEVE
de Whit<1m a tacut un gest cu mana ~i mai multi oaspeti 1111.:lnncolie. care a izbutit s-o descurajcze. Parea atat de
s-au ala tu rat la dans. Dupa cateva minute, care ei i s-au P- lnaccesibil. Piesa muzicala se sfar§ise ~i Andrew a condu-
de vis, muzica a incetat ~i in vreme ce continua sa rada d - o ditre unul dintre servitorii care duceau tavi cu cupe pline
excitata ce era, unul dintre oaspeti a preluat ~tafeta de la Joh 1k ~ampanie. A luat una $i i-a oferit-o. Agata a primit-o cu
surpriza ei a fost majora cand a observat prezenta atragatoa clra~. A baut cu placere lichidul racoritor, in vreme ce se
a lui Andre~, eel mai vesel ~i mai petrecaret dintre cei pa l11ll;rcea ca sa fie in fata lui Cristopher, care continua sa stea
Beresford. Agata a fost neatenta cateva secunde, atat cat i- 1~1.c mat neglijent in celalalt capat al salii . A$tepta un gest
trebuit lui sa ii ia mana dreapta intr-a lui, apoi ~i-a pus palm 1k rccunoa$tere din partea Jui dar a inteles ca erau iluzii
mare ~i calda pe talia ei ca s-o conduca in mijlocul spatiul 1k:;;arte, el nu avea de gand sa-i ofere nicio inten1ie de
de dans. A a~ezat-o in fata lui, cu trupurile amandurora U$0 1:i111bet. Deodata, I-a vazut privind-o cu o furie care a lasat-o
aplecate spre stanga. I-a pus mana dreapta pe umar. Agata a p~rplexa . Ochii Jui alba~tri au devenit indigo din pricina
deschis ochii mari, uluita. Andrew doar nu voia sa danseze un dispretului $i Agata $i-a dus 0 mana la gat ca sa-$i lnabU$e
dans spaniol, dar chiar a~a era. Orchestra a inceput ciiteva 1111 geamat. A observat cum trupul barbatului se incorda $i
note pe care ea le cuno~tea prea bine ~i care in acel moment klul manios in care i$i strangea pumnii pe langa coaste i-a
i s-au parut minunate. Ii era dor de aratea lucruri din Spanial :iriitat ca, in starea aceea de nervi, un barbat putea sii devina
Andrew executa pa~ii cu palma rezemata de spatele ei ~i • l(,arte primejdios. A putut sa vada cum narile i se dilatau ca
stralucirea din ochii lui i se parea §trengara $i zeflemitoare s~ rasufl e mai adanc, intr-o incercare de a se stapani. Andrew,
dar Agata s-a concentrat sa mentina ritmul. In momentul care se afla langa ea privind dansatorii, era strain de emo\iile
culminant al dansului, bratul lui a invartit-o cu putere §i a prin care trecea ffatele lui in capatul celalalt al salonului. Ochii
prins-o din nou fiicand-o sa se roteasca de rnai multe ori. Mi Agatei s-au inecat in lacrimi crezand ca sentimentul de
se pare de necrezut ca §tii sa dansezi un dans de-al nostru, aversiune ~i respin- gere ii era adresat dar cand i-a unnarit
i-a spus glumeata. privirea, care acum se indrepta peste umarul ei, a inteles ca ii
Andrew a mai invartit-o o data. ;ilrasese atentia ceva ce se afla in spatele ei. S-a intors ca sa
- Cand o vei cunoa~re pe sora mea vei lntelege ca este vada ce trezise In felul acela furia Jui Cristopher. 0 femeie era
foarte greu sa-i refuzi ceva. Sa lnvat sa dansez pe ritmurile (inta furiei lui $i era aceea~i pe care o iscodise ea in gradinile
voastrc ca s-o acompaniez, m-a plictisit, dar recunosc ca am lady-ei Grant. S-a uitat la barbatul care o insotea $i 1-a
racut-o ca ~a- i ti u pe plac.
rccunoscut ~ i pe el, era englezul tradator! De indata ~i-a
M5rturisirca lui sincera a :tacut-o sa ridice o spranceana, indreptat ochii de la ei spre Cristopher, care statea tot in
dar nu a apucat sa- i raspunda fii11dca tocmai II vazuse pe picioare, nepierzandu-i din vedere pe niciunul dintre ei.
Ciistophe r. Sta tea rezemat negl ijen t de una dintre coloanele Agata s-a lipit ~i mai mult de Andrew.
de la intrarea In mare le salon §i parea ca asculta vorbe le - Cine este femeia din spatele meu? 1-a intrebat in $Oapta.
unuia dintrc oaspeti, dar ochii Jui unna reau mi$Ciirile ei ~i Tanarul a vrut sa se intoarca spre unde ii arata, dar ea 1-a
ale lui Andrew; privirca lui parea intrebiitoare $i de o adauca \inut de brat ca sa-1 impiedice. Andrew a !acut un gest de
98
99
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
incuviintare ~ i a aruncat o privire peste urnar, cu discretie l 11
1
li i11d spanioli in mai mare masura decat ghitarele pe care le
- E ste lady Ophelia O 'Sullivan, iar insotitorul ei es ll11n .·au. Au strabatut i'n caperea pana ce au ajuns in fata lui
Richard Moore, conte de Cray. J11h11. Cativa servitori au pus doua scaunc din papura in
Agata a bombanit intr-un mod abia inteligibil. 11111lrn.:ul salonului ~i ea a ~tiut ca cei doi vor desrata oaspetii
englezoaica aceea care i~i batuse joc de Cristopher in tree ''" llluzica din tara ei. Aplauzele entuziaste ale oaspetilor au
cea care ii pricinuise o durere atat de adanca ~i cu nepuri 111111 o cu totul prin surprindere; !ara indoiala, erau foarte
de vindecat. Si in momentul acela a urat-o din toate puteri ''llllOSCUti de catre nobilii din Portsmouth ~i Southampton.
cu aceea$i intensitate ca $i e l. Agata 1-a cautat din priviri pe Cristopher, dar nu mai
all\ll'a rezemat de coloana, disparuse din dimpu l ei vizual.
A11dn..: w a luat-o de brat ca s-o duca intr-un loc mai bun, mai
•proapc de cei doi ghitari~ti. Ea s-a impotrivit un pie, fiindca
1111 voia sa fie atat de departe de englezoaica ~i de tradator,
13 dn1 s:"1 stamie sa ramana unde era insemna sa ii dea lamuriri
h11 l\ 11drew de ce nu voia sa se mi~te .
I a urmat rara sa i'mpotriviri ~i cand au fost a~ezati rnai
Sa raspunda la i'ntrcbarilc Jui Andrew in vreme ce urma hl11l'. ~ I a i'n~tiintat-o despre muzica pe care urmau s-o auda.
din ochi toate ~i fiecare dintre mi~carile lady-ei O 'Sulliv A~ala a ascultat atenta ce ii spunea §i Iara sa piarda ni ciun
s-a <loved.it o treaba anevoioasa. Femeia vorbea cu glas a 111111111unt. Ea cuno ~tea instrurnentul; ghitarele erau de obicei
de ~optit ~i cu un accent atat de pronuntat cu insotitorul ra1uh.: din lemn de castan sau de nuc §i calitatea lor depindea
incat i-a fost cu neputinta sa inteleaga ce spunea. 1k h-111peratura ~i umiditatea din momentul fabri carii; orice
- Tata a pregatit o surpriza. De fapt, intotdeauna ne of •111111 io l cuno~tea aceste amanunte. Cand unul dintre ghitarititi
wia, cand da o cina Ia Whitam Hall. 11 111n:put sa ciupeasca corzile, a fost semnalul pentru ca
- 0 surpriza? a intrebat dar !ara sii piarda niciun aman lft1 1·1~·a sii inundc salonul de dans. in a~teptare, s-a intins
din mi~ciirile englezoaicei, in spatele ei. r111 1111a rca printre oaspeti, care mmmurau in $Oapta, incantati.
Dar Andrew nu a putut sa-i raspunda, tocmai intraserl 1\ ,:ata a continuat sa-1 caute cu privirea pe Cristopher $i
salon doi barbati pe care ea nu-i mai vazuse niciodatli h1.. 1ar~ it I-a zarit foarte aproape de tatal Jui, marchizul de
z ilele de cand se afla acolo. Wh 11 arn; Ii desparteau doar cativa centimetri. A observat cu
- Sunt Rafael ~ i Franc isco, i-a explicat Andrew. Au ins •"'"l'l' discutia pe care pareau ca o poarta. John ii tinea de
t-o pe sora mea in ciilatoria ei in Anglia ~i de atunci 1111 lil·idura mainii pe fiul sau eel mare, in vreme ce fiicea
s-au mai intors. Au o taverna in Farlington nurnita Blood Sfl 11111 ' ;1p un semn de tagaduire. Cristopher a strans buzcle cu
Coniacul pe care 'il servesc este eel mai bun din toatii tara. 1111 1·1·s1 de manie ~is-a eliberat bmsc. Niciunul dintre oaspeti
Amandoi barbatii aveau piirul negm ~i pielea oache~~\. E 1111 11 p:irut sa-~i dca seama de ceea ce se petrecea 'lntrc tata
imbracati cu multa eleganta, iar perciunii ~i tunsoarea ii t ti I111. (·and marchizul a ridicat privirea ~is-a uitat in spatele
100 LOI
ARLETTE GENEVE
ei, Agata i-a vazut expresia de durere ~i nu a mai fost nevo 11 maedintase hotarat ca nu $tia ca printre oaspeti s-ar fi aflat
de altceva ca sa ~tie ca pricina infruntarii a fost prezen ti lady Ophelia, dar el nu putea sa creada. Mica discutie pe
lady-ei O'Sullivan in casa. S-a rasucit un pie ca sa se uitc L'1irc o avusesera fusese grozav de taioasa. Cand deja atingea
femeie ~i a vazut-o urmarindu-1 cu privirea pe Cristooh ul lima treapta de la coborare, a auzit glasul femeii, care ii
care mcepea sa se indeparteze de salonul de dans. A. ~ttut d1crna. A grabit pasul, caci, daca se oprea, ar putea face ceva
avea de gand sa se duca dupa el ~i s-a hotiirat s-o urmeze. ilras1ic, ca de pilda s-o loveasca. A pornit catre tufele de
- Iarta-ma, Andrew, s-a scuzat, trebuie sa ies un Thome 1rnndafiri , pentru ca de acolo sa se duca la grajduri. Voia sa
Acesta i-a oferit un inceput de zambet care i-a fiicut ini 111~cueze un cal ~i sa dispara, dar Ophelia a izbutit sa-1 ajunga
sii bata mai tare. Fratii Beresford erau prea chipe~j pent 1(111 unna $i sa-1 prinda de brat.
l ini~tea unei femei. Te porti ca un copil mofturos. \Qrbele au izbutit sa-1
- Nadajduiesc ca nu vei intarzia prea mult. Ar ti pacat oprcasca. Whitam Hall era plin de oaspeti, iar el nu voia sa
pierzi spectacolul. t1l·:t un spectacol in onoarea ei, lucru pe care il urmarea ea.
Agata a racut ctoi pa~i in spate inainte sa se intoarca §is 1111.:cpe sii ma oboseasca jocul asta de-a ~oarece le ~i pisica.
iasa aproape In fuga in vestibulul de la intrare. Fo~netut un (ertare, dar ma grabesc.
rochii i-a dat de veste incotro se indrepta femeia c -lntr-O zj va trebui sa incetezi Sa ma mai pedepSe$ti.
mergea cativa metri inaintea ei, dar s-a oprit inain~e s Cristopher a pufnit suparat. S-a intors spre ea cu ochi
ajunga. A observat zona de intrare in casa §i a vazut 11r1iltori.
majordomul tinea capa ~ i palaria lui Cristopher in vreme - Scute$te-ma de deranjul de a trebui sa-ti fac vreo figura,
el i~i punea manu~ile de piele. Fara i'ndoialii, avea ra ultimele cinci dati.
paraseasca petrecerea. Lady Ophelia a respirat adanc ~i a racut o strambatura
Lady Ophelia a izbutit sa-1 ajunga din urma can rocheta la vedcrea careia Cristopher a inceput sa bombane
Cristopher era pe ultima treapta a scarii ce cobora in gradina 111 sinea sa.
din fata conacului. Agata s-a apropiat incet iar majorctomul - $tiu ca e~ti Inca suparat pe mine fiindca nu ai putut sa
a vrut sa-i deschida u~a dar ea a refuzat dand din cap. A dat 111:i uiti, a continuat ea, dar, daca. te consoleaza cu ceva, nici
la o parte ca~iva centimetri draperiile de la fereastra, ca sa se cu nu am putut s-o fac. $i de !uni de zile incerc sate conving
uite. Tonul implorator al femeii era limpede auzibil, de~i nil de asta, in ciuda reticentei tale. Cristopher a injurat cu
putea sa-i inteleaga vorbele. Cristopher nu s-a oprit ci a v1olenta $i i-a prins mana ca s-o ia de pc braµil lui. Dar
mers mai departe spre tufele de trandafiri. Agata ' ' ~i-a
<>phelia nu I-a lasat. A profitat de plimbarea sub clar de luna
inchipuit ca nu ~ti a prea bine incotro se i'ndrepta. Lady a catorva oaspeti la cina ca sa se lipeasca ~i mai mult de el.
Ophelia 1-a urmat iar ea a hotarat sa-i urmareasca. ~lia ca viitorul marchiz nu se va da In spectacol la petrecerea
1a1alui lui. Era prca orgolios $i educat pentru a face a$a ceva.
Cristopher se simtea atat de furios ~i plin de manie incal M-am in$elat $i vreau sa repar gre$eala. Cristopher a privi-
a ~tiut ca trebuia sa piece, ca sa nu faca vreo prostie. Tata! lul t-o de parca deodatii ar fi innebunit. Te iubesc, i-a spus cu
102 J03
ARLE1TE GENEVE lUBE$TE-MA
glas mieros. N iciodata nu am incetat sa te iubesc ~ i ik furie hotarase sa reia relatia cu mo~tenitorul ~i sa-i dea o
caiesc foarte muJt pentru raul pe care ti I-am facut dar era 1111uii ~ansa; averea lui era una dintre cele mai mari din Anglia
confuza ~i ma temearn de tineretea ta. Erai atat de pasional lnr ca prea ambitioasa. intr-o incercare de a obtine iertarea
El a crezut ca nu auzise bine. Era confuza? Sc temea d lu i. declinase numeroasele propuneri de protectie oferite de
tineretea Jui? Era o prelacura! 11 ubili care cautau alinare in bratele ei dar ea stabilise ~tacheta
- Poartii-te ca o femeie ~ i nu te mai da in spectacol. li>arte sus. ii voia pe el! ~i nu-i pasa de anii scur~i de atunci. .,,,I.
- ~tiu cii nu ai putut sa ma uiti, altfel ai fi deja insurat ~ I >aca trebuia sa-l um1iireascii aidoma unei stricate, ova face.
tata a o droaie de copii nesuferiti. Dar uite, e~ti Inca singu I >ar blestematul de Beresford nu se dadea invins.
rara pereche. Atitudinea ta este mai mult decat graitoare ~i n - Iarta-ma, te rog, n-ar fi trebuit sa spun niciodata ceva
~tii cat ma bucurii acest fapt, chiar daca purtarea ta di 111:i1 de grosolan ~i nelalocul sau. A tacut un moment ~i a oftat
ultimele saptamani ma scoate din m inti. Da r sunt incl ra sa dea mai multa greutate vorbelor mieroase. Eram
singura femeie din viata ta, acceptii asta! 111durerata $i biiusem prea mult...
Amintirea vicleniilor puse de ea la cale ca sa-1 prindii in El nu i-a ingaduit sa continue. Dintr-un s ingur gest, a
cursii inca ii lacea greata. Cum a putut sa creada candva c 11.butit sii se desprinda de ea, dar Ophelia a reactionat intr-un
era indragostit de ea? Cao iubea? Era rece, interesata ~ i cea mod foarte diferit, ~i-a aruncat bratele pe dupa gatul lui ~i ( t

mai mincinoasii femeie din lume. i-a cautat buzele ca sa-l sileascii s-o sarute. Cristopher a
- Mereu vei fi pentru mine singura femei e nedemna sa se m.tors fata ~i i-a dat scarbit bratele la 0 parte.
numeasca doamna, a infruntat-o cu glas de gheata. Ophelia a - Dispari dracului o data din ochii mei! Nu doresc sii mai
scos un geamat la auzul insultei. $i acum, scuzii-ma, am de am de-a face cu tine ~i nadajdui esc sa nu uiti asta niciodata.
rezolvat chestiune grabnica pcntru care este nevoie de lnainte de a se putea 1ntoarce, ea 1-a lovit cu furie. Palma
prezenta mea. a rasunat in tacerea gradinii dar Cristopher nu a facut niciun
0 umplea de o imensii multumire ca mo~ ten i torul de la J!.CSt. A rarnas nemi~cat, privind-o deta~at $i rece.
Whitam Hall nu o uitase. Furia care ti consuma era o dovada - Te vei intoarce la mine, Cristopher, pentru ca nicio
!impede a acestui fapt ~i avea de gand s-o fo loseasca in k meie nu va insemna pentru tine ceea ce am reprezentat eu.
avantajul ei. Niciuna nu a reu$it sa-ti stameasdi interesul ~i nu ~tii cat ma
- Te-am invatat sa fii biirbat, i-a amintit cu venin in glas. hucura asta.
Cristopher a privit-o cu ochi ce prevesteau furtuna. Avea £n cele din urrna, Ophelia s-a lntors ~ i a plecat razand.
intipiirite cu foe in memorie vorbele pe care le-a auzit In dupa- El ~ i-a trecut foarte furios mana prin par. Se simtea de
amiaza aceea blestemata, care i-a schimbat viata cu totul. Da, pa rca ar fi sustinut pe umeri toata greutatea lumii. A aruncat
existau atiitea lucruri pentru care trebuia sa-i multumeasca ... o ultima privire inspre Whitam Hall ca ~i cum ar fi fost
- Dar nu m-ai invatat sa fiu un amant mai bun decat tatal ultima oara cand mai vedea conacul ~i o secunda mai tarziu
meu, nu-i a$a? a inceput sa mearga spre el de parca ar fi fost urmarit de
Ophelia a regretat vorbele spuse in trecut. lntr-un acces di avol.
104 105
ARLETTE GENEVE 1VBF.$TE-MA
Un barbat intr-o asemenea stare de suparare era in s lntors privirea spre locul pe care i-l arata. Cine a poftit-o?
de orice. lar el nu avea de gand sa ingaduie ca o muieru~ Agata banuia. Barbatul care o insotea era acela~i care ii
precum ea sa-1 dea afara din propria casa. Cum putea sa diiduse inforrnatii le spaniolului.
arate fericita penttu raul pe care i-1 racuse cu ani In mma? - A venit cu sir Richard Moore, con le de Cray.
se considere singura femeie din viata lui? Blestemata, ii Arthur a clipit ca sa asimi leze informatia. I se parea
da o lectie! m:maipomenit ca doamna avusese neru~ inarea asta, dar de
luni de zile lncerca sa reinceapa relatia pe care a avut-o in
lrccut cu fratele lui ~i nadajduia ca nu va izbuti.
- Cum a reactionat Cristopher?
14 Ea a prefcrat sa nu-i raspunda. Inca avea infipta in suflet
privirea lui mahnita $i pierdut1 cand femeia I-a lnfruntat.
Deodata a auzit un ras fals in salon $i a dorit s-o faca sa
plateasca pentru tot raul pricinuit lui Cri stopher. Ochii celor
Rafael ~i Francisco Ii desratau in continuare cu arta I doua femei s-au intfilnit dar Agata nu a intors privirea,
pc oaspeti, straini de comentariile pe care le isca felul !or d dimpotriva, i-a s ustinut-o cu toata neobrazarea pe care o
interpretare. Agata privea cu atentie chipul sumbru nvea. A observat gestul de dispre~ pe care i 1-a adresat
marchizului, care statea de vorba in chip foqat cu ducele rcalalta ~i rasul batjocoritor cand Ii spunea cateva vorbe
Arun. Cand s-a intors in salonul de dans pe unna pa~il biirbatului care o lnsotea. A $tiut ca vorbeau despre ea, ciici
lady-ei Ophelia, nu se a~tepta sa dea nas In nas cu Artb 1:ontele de Cray a cautat-o din priviri pana a gasit-o. Gestul
Beresford. l' i de batjocura $i rasul au racut-o sa incordeze spatele $i sa
-Arthur... ! a exclamat. Ai ajuns la vreme! ridi ce o spranceanli. Fara nicio indoia!a, petreceau de
- Cred ca niciodata nu m-am grabit atata sa ajung la u minune dar ea suferise afronturi mai grave decat acesta $i
bal. ll caut pe Cristopher... '
rare o fiicusera mai putemica.
- Aplecat. - Arthur! Acesta a lasat chipul tn jos spre ea. Am nevoie
Arthur a tras-o langa un perete ca sa-i poata vorbi, tara s sfl-mi tii isonul.
ii deranjeze pe cei care ascultau concertul lui Rafael ~t - Sa-ti tin isonul? a repetat ~i Agata a vazut ca nu
Francisco. intelesese.
- A plecat? a intrebat-o. - Vreau sa zic sa ma aprobi In ceea ce fac, chiar daca ti
Agata a confirmat <land din cap. sc pare neobi$nuit sau nepotrivit.
- A avut o intatnire cu lady Ophelia in gradina. In capul lui a 1nccput sa sune alarma. Tocmai sosise la
Tanarul a mijit ochii auzind-o. Whitam Hall cu un mesaj urgent de la Robert Jenkinson
- Lady Ophelia se afla aici, la Whitarn Hall ? Ea a facut pentru fratcle lui.
un gest din cap ca sa-i arate unde se afla femeia. Arthur a - Cred ca n-o sa-mi placa sa-~ dau dreptate daca n-o ai.
106 107
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
Ai o privire care ma infioara. \Qi dansa eu in locul lui. \6rbele Jui Cristopher i-au stfunit
Agata I-a luat de mana ca sa-1 duca inspre ghitari~ti. 11 surpriza neobi~nuita ~i s-a 1ntors grabita spre el. Nu a$ putea
- \Om dansa o zambra mora. .ti·mi iert daca Arthur le~ina In fa\a atator persoane pentru ca
Arthur s-a oprit brusc. Nici mort! Era un dans spani 1-ai impins sa pacatuiasca dansand un dans scandalos.
obi~nuit la nun tile tigane~ti. ( 'ristopher nu a $liut cum sa interpreteze expresia fratelui lui
- Este un dans pacatos, a spus ingrozit. ~· 1ind ii privea, era ~urare sau resemnare? I-am viizut pe sora
- Este un dans senzual, nu pacatos. 111ca ~i pe sotul ei Justin dansand aici de ciiteva ori $i cred ca
- E~ti nebuna! Nu am de gand sa dansez cu tine. voi putea sa-ti unnez p~ii. Agata a putut sa observe tncordarea
Agata a ras scurt auzindu-1. ii vedea intr-adevar stanjeni pl' care Cristopher $i-o stapanea. Era rezultatul intalnirii
- Nu ma giindesc sa dansez desculta ~i nici cu castanict nc<lorite pe care o avusese cateva minute mai inainte cu
Voi folo si batista ta, ca sa fie mult mai u~or. Oaspetilor le v 1>phelia. A schitat un zambet de recuno$tinta. Sa danseze cu el
placea. Arthur se temea de un dezastru. O vazuse d era o adevaratii delectare. 0 vei folosi pe a mea.
nenumarate ori pe sora Jui dansand acest dans, impreuna c in vreme ce spunea asta, $i-a desracut batista din matase
Justin ~i s-a gandit ca daca prietenul lui putea "sa-i tin ~ri pc care o pm1a lnnodatii la gat $i i-a dat-o e i, iar fata i-a
isonul", cum spusese Agata, ~i e l ar putea s-o faca, de~i n inapoiat-o lui Arthur p ea Jui. .
ave~ niciun chef. imprumuta-mi batista ta, i-a spus. Agata a profitat de pauza g hitari$tilor ca sa se aprop1e d~
lncerca sa-1 rarasca, dar picioarele Jui Arthur ramanea ci ctt o cerere. Cand s-a intors ca sa ramana in fata IU1
nemi~cate; parca ar fi fost infipt in podea. ( 'ristopher, a vazut agitata ca acesta i~i descheia cama~a. Cu
- Nu se cuvine sa-ti imprumut batista mea. Asta ar pute mi~cari 'incete, calculate, $i-a desfiicut cativa nasturi, ceea
sa-i scandalizeze pe oaspeti, i-a raspuns in vreme ce !ncerc cc le-a entuziasmat pe cateva doamne mai tinere de la
sa dea un pas lnapoi. Agata a profitat ca sa-i dezlege batista pctrecere, cc II priveau prostite, iar pe ea a racut-o sa scoata
alba pe care o purta la gat. Gesturile ei iuti i-au racut pe unii o exclama~ie. Barbatul ala o va ucide cu magneti~mul lui.
oaspeti sa-i priveasca mirati dar ea le-a oferit un zambct Mi~cari le i i erau ca de felina, privirea arzatoare. Agata s-a
dulce. incalca nonnele etichetei engleze~ti dar de cand le indoit ca va putea sa se concentreze la dans fiind atat de
pasa de asta spaniolilor? Ca o femeie sa ii dezlege unui aproape de el. ..
barbat batista era cu totul scandalos dar Agata nu ~tia. N-am Francisco i-a tacut un semn sa se indrepte spre mtJlocul
sii dansez cu tine, s-a impotrivit Arthur hotarat. salonului. Cand a luat bratul lui Cristopher, ~i-a dres glasul
- Nu numai ca vom dansa dar ii vom da unei scorpii ca sa atraga atentia oaspetilor.
ven inoase o lectie pe care n-o va uita in viata ei. - Doamnelor ~i domnilor, in semn de mulµimire pentru o
El se tot impotrivca cu inver~unare ~i Agata a pufnit gazda perfecta, si r John B eresford, doresc sa va daruiesc
privindu-1. Nu putea sa-1 sileasca sa danseze dar voia s~ putin din muzica tarii mele, pe care el o admira arata, $• care
atraga atentia lady-ei O'Sullivan ~ i pentru asta avea nevoie adesea este ascultata aici, la Whitam Hall. Am lnteles ca
de ajutorul unui Beresford. uneori fiica sa Aurora a lnveselit unele c ine de la conac, iar
108 109
ARLETTE GENEVE
eu doresc sa dansez in seara aceasta pentru domnii le voas Amandoua ghitarele au inceput sii sune la unison.
Francisco ~i Rafael ma vor acompania cu ghitarele, lord St;ind intr-unul ctintre colµuile salonului, Andrew se bucura
Cristopher Beresford va fi partenerul meu de dans.
1 11 pli n viizandu-1 pe mandrul de frate-sau mai mare dansand
11
Exclamatia zgomotoasa a lui Andrew a aj uns pana la 111 Agata. Privea cu ochi intrebatori mi$carile ei senzuale,
printre munn urele celor stran~i i'n jurul lor ~ i care 111t1rile mainilor $i zfunbetul care ii lumina chipul. Cristopher
r,eactio na t cu entuziasrn in fata spectacolului nca$tept 1111 sc descurca deloc rau, chiar daca abia departa picioarele la
Agata ii vorbise lui John din priviri .si acum i-a ce 1111sl.'.:irile in cerc darurma cu u~inta ritmul Agatei. I se parea
ingaduinta sa lnceapa. Lordul Beresford i-a dat-o, cu
straluc irc tainica :in ochii senini.
n1·1~1aipomenit sa-1 vada in centrul atenfiei $i s-a intrcbat ce o
11 111ksnit aceasta schimbare de atitudine. Era pcntru prima
John nu -§i putea Jua privirea de la chipul fur ios, d 11 11rt1 cand U vedea dansand pe ritmuri spaniole $i privind o
hotarat al fiului sau eel mare .si i se parea o adi ere de a krm:ie intr-un fel atat de inflacarat ~i patima$.
proaspat sa-1 vada pe Cristopher fiira indi fe renta d ( >aspetii se bucurau de spectacol. Era cu adevarat o
totdeawia. E ra rezervat, introvertit, $i de accea voia sa vad privcli$te unica. In uncle momente, mi$carile Agatei erau de
influenta pe care o avea spanioloaica asupra lui. Poate Aga \'\ altare, ca $i cum o stiipanea o fi erbintealli, ca $i cum ar fi
nu $tia ca Andrew .si nu Cristopher accepta uneori s- 111sl posedata de o forta straina; dadea drumul batistei $i apoi
acompanieze la dans pe Aurora, dar faptul ca intaiul lu • 11 prindea iar<1$i. Ochii ei negri ardeau iar chipul exprima pe
niiscut primise sa danseze cu ea era un semn limpede a cee 1:111d o fericire nestiipanita $i o durere chinuitoare. Gesturile
ce simtea pcntru tanara, chiar daca incerca sa tagaduiasca 11 l:rau expresive $i emotionate, pareau mai degraba urmarea
observat striilucirea ochilor lui cand o privea a.sezandu-se, 1111ui sacrificiu decat un dans.
atitudinea relaxata a umerilor .si aerul degajat pe care ll avea Cand amandoua ghitarele au tacut, aplauzele oaspetilor
tara batista ~i cu ciima~a descheiata.
1111 fost asurzitoare dovedind ca erau obi$nuiti cu acest fel de
- N-am mai dansat niciodara o zambra mora, dar voi ' .
~ pl:c tacol la conacul Whitam Hall. Pieptul Agatei suia $i
incerca, i-a spus cu glas $Optit $i privind intr-un fo e anume rohora cu iuteala din pricina efortului flicut. Gura ii zambea
din sala.
ni tericire adevaratii, panii ce a auzit comentariul dispretuitor
Agata a urmarit direcfia ochilor lui $i a vazut ca obiectul al lady-ei Ophelia. L-a rostit cu glas atat de tare incat a fost
interesu lui lui Cristopher era englezoaica; pentru ea se afla :iuzit de cei mai multi dintre spectatorii adunati in jurul ei.
acolo. Ca sa-i faca pe plac I-a a$ezat in fata, foartc aproape de Venise vremea razbunarii ! Nimeni nu putea · sa-$i
unde stateau lady Ophelia $i sir Richard Moore. I-a cerut sA 111t;hipuie ca purtarea ei avea acest scop: sa atraga atentia
tina de capatul batistei. El a facut-o de parca ar fi fost obi$nuit kmeii asupra ei iar Cristopher o ajutase, fiira sa $tie, cu mult
cu as ta; a apucat capatul panzei fine cu varful degetelor. 11iai multa eficienta.
- Trebuie doar sa ma urmezi. Batista va fo losi ca sa Stia ca dansul cu ea va fi o provocare pe care englezoaica
ramai aproape de mine la rotiri. in mod normal se folose$te 1n1 ova ignora. O 'Sullivan era furioasa din pricina dispretuirii
un evantai dar va fi buna :;;i batista ta.
110
de acum cateva momente din gradini a mo$tenitomlui $i, dupa
lL l
l
ARLETTE GENEVE
cum putuse sa auda, din pricina neincetatelor Jui respinge Fiindcii se crede doamnii vrea o coroana,
De aceea, Agata a inchis ochii $i a cerut tacere restul dar un marchiz e prea mult pentru una ca ea.
oaspetilor. Si-a i'ndreptat privirea lini$tita catre cei d
Merila o spadii ruginitii.
ghitari$ti.
rn s-o foloseascii la Coso def Baratillo'
- Don Francisco, don Rafael, o tonadilla, va rog.
Cristopher a privit-o uluit de cerere. Statea tot in picio Exclamatia generalizata i-a smuls un zambet Agatei, care
in mijlocul salonului dar s-a indreptat spre ea, care i-a I 1111 ~ i -a oprit mi~carile unduioase in vreme ce ca nt~.
din nou bratul. Tonadi/la era o muzicii veselii $i sprint ( ihilarele sunau vesele, ca $i versurile, dar ciind lady Ophelia
care In general era fnsotita de versuri zeflemitoare desp
11 i ntelcs ca tonadilla avea un dublu talc, i-a dedicat o
dragoste. Cantecelele acelea fiiceau furori la curtea spanioJ
111rt11nbatura dispretuitoare. In intregul Portsmouth nu se
De cate ori Aurora se intorcca din Spania, obi$nuia sa can vorbea despre altceva decat despre frumoasa fatii care ii
ultimul repertoriu fnvatat; unele versuri 11 puneau pe regel vr;'1jise pe Beresforzi. Facuse cercetari imboldita de
span iol intr-o situatie foarte staajenitoare.
n11:iozitate ~i vazand-o acum unduindu-se lfinga obiectul
Agata $i-a innodat la brau batista Jui Cristopher, Iasand dnrintei ei, a macinat-o invidia. De aceea a incercat s-o
capat sa-i atarne pe $Old. A apucat de poala rochiei $i
hlameze in ochii Iui Richard Moore, insoiitorul ei, pe care I~
ridicat-o pana la jumatatea genunchiului, apoi I-a luat de b
v:t-~use urmarind evolutia fetei cu prea multa placere, ca $1
pe Cristopher cu un zambet $i $i-a indreptat pa$ii spr.e lad
l't'stul domnilor.
Ophelia. Amandoi s-au oprit in fata ei $i,
- Este o femeiu~ca necioplita ~i ordinara, dar la ce poti sa
$1rengareasca, Agata i-a spus:
re a ~ repti de la o oarecare. .
- E des pre domnia voastra.. ., doamna.
Vorbele spuse Jui Moore au fost auzite de foarte mu lt1
Soviiirea de a rosti aceasta vorba, spusii intr-o spaniol
oaspeti. . .
perfecta, a fost ca o ocara neru$inatii $i a$a a $i socotit-
Agata a urmat notele ghitarei biitand din pal~e,. iar
englezoaica, privind-o cu urii adeviiratii. Nu $fia de cc
rcilalti oaspeti au inceput s-o imite, straini de versun ~1 de
spanioloaica o transfonnase in tinta tuturor privirilor.
pcrsoana careia ii erau dedicate.
Cristopher a riimas uitandu-se la furia pe care Ophelia nu
- Masoara-ti vorbele cand te adresezi musafirei mele, a
izbutea s-o ascunda. II deraajase foarte mult sii spuna ca nu
; 1vertizat-o Cristopher cu o privire tainica dar Ophel ia nu a
putuse s-o uite, ca era Inca singura femeie din viata lui.
dal inapoi din atitudinea ei ofensiva de femeie j ignita.
Simtise pomirea de nestapanit de a se razbuna §i a-i arata
Agata a fost foarte fericitii ca el 0 apara, ca Ii ur~area din
cat de mult se ln~ela, dar nu s-a mai gandit la ea cand a
ochi mi~carile ~i bataile din picioare dar in sch1mb nu o
inccput sa auda versurile tonadillei interpretate de Agata.
innebunise! ingrijorau deloc insultele englezoaicei, fiindca erau s.ta~ite
de dorinta ei nesatisracuta. Pentru un moment, s-a s1mt1t o

' i\ rcnii pentru lupta cu tauri in Sevilla la 1733 (n.a.}.


11 2
I L3
~TTEGENEVE 1UBF,$TE-MA
fe1:1eic pe dcpl in fericita ; se bucura de loata atcntia I tr hucurau de dansul ~i de cantecul explozive. Nu era in
Cn st<:>pher, chiar daca era din pricina altcia ltllrl' sa descifreze privirea fratelui siiu la auzul versurilor.
~rn wmplicitate? Nu putea fi sigur. Piirea ca se bucura eel
Doamnii, nu-mi ajungi cu vicl~ugurile 111111 mult de versurile cantecului .
nie i la ta/pa din piele a sabofil01: Andrew era multumit. Niciunul dintre ei nu o pusese la
Si prefer cu mull siifiu mahalagioaica kk'tll sau pe lady Ophelia in trecut, nici in prezent ~i o
de cat sii mii v<ind pentru aur. lltrnnoscuta, prin patru vorbe o fiicea sa se inverzeasca la
ffl l'a frunza unui lamai, cum spunea adesea Eulalia. E l
G~amiitul englezoaicei a umplut-o de incantare. 1••1t l1L"ipase impreuna cu Aurora la cateva petreceri tiganc~ti
bucul'ase sii constate ca doamna $tia limba ei matemii, fiin •Oaiba o doica de acest neam fusese un factor insemnat ca
altmit'.leri cantecul nu ~i-ar fi avut rostul. Datoritii parerii • I wnvingii - ~i se bucurase de ele fiindca absenta
c~r~ () aveau britanicii despre francezi, multi nobili refuza. 11111111l'lor ~ i rigiditatii era ceva pentru care era recunoscator.
sa 10 vete limba lui Bonaparte, fapt care favori zase lim t 'h1111 daca Agata nu avea un ton atat de putemic ca sora Jui,
spaniQta. Agata ~i-a infipt ochii pe marchizul de White '' rnrca destul de bine; glasul ei melodios captiva deopotriva
cai:e () privea uluit, neputand sii-i creada indriizneala, dar I llll'i le ~ i barbatii. Fetele mai tinere erau uluite de
sa int~rvinii. Fiica lui, Aurora obi~nuia sa inveseleasca un d1 ·l11voltura Agatei ~i de mi ~carile ei vesele ~i, mai cu
cu dansurile ~i cantecele ei unele cine oferite la Whitam H .111111 111 ocbii barbatilor, atiit de aparte. Cristopher nu piirea
dar i ~~e pruea
A · •
x- · da •
cm t ca musafi!fa 1m. o cuno~tea pe .t-1eme1a

1111 du11111 englez, ci un destrabalat in toata legca. Oare ea era
11 1
?
stl"usese viata lui Cristopher $i nu a $tiut cum sii ia ace "" 11c11ta de influenta pozitiva pe care o avea asupra fratelui
~ica l"azbunare din partea ei, in complicitate cu primul 1111 .1 Ni1dajduia ca nu, fiindca atunci Cristopher era pierdut.
nasct.t t . Acesta, de obicei serios $i morocanos, cu Agata Mcri\i sa fii aruncatii in strada in ~uturi , a protestat cu
trans{'orma intr-un biirbat hotiirat, vorbiirct ~i cu o undA ,1.1 ~11 p tit Ophelia.
umor pe care el nu $lia ca o are. Da, fata era o intl uenta b S1· 11 i la cu o antipatie zdrobitoare la spanioloaicii. Stia ca
pe~tr\..) Cristopher, dar oare el i~i va da seama? Chiar ac • 11 11·\11 nu intelegeau versurile cantecului aceluia stupid ~ i
~nve<::t una dintre piruetele tinerei cu o stralucire de 11.1 1;·11.:ut-o sa nu se simta atat de ru~inata.
mteres in ochi, care liisa foarte putin Joe pentru inchipui
Al"thur era stupefiat. 0 vedea pe Agata dansand intr-un
A Ni, ·1 11oroiul ei nu pateaza, nici insultele nu dor.
atat d~ incantiitor. Crezuse ca o fiicea ca sii distreze oas 11111.1:11ri(o, intoarce-te la treburi/e tale,
dar ~and a auzit prima strofii a tonadillei a ~tiut 1 , ,, ·1 i11 iubire o$i riizboi
s~an 1 (Jloaica i~i ascutise pumnalele la adresa lady-ei Oph , ,.,,., ',\'(('(/ spune ca
~ 1 ca l e arunca la tinta dar s-a simtit un pie ingrijorut 111111 / 1· ii1gaduit... .folosindu-te de talent.
spectc::tcol in privinta lui Cristopher. S-a gandit ca fratclc 11111 , , sii-i ceara lamuriri marchizului de Whitam pentru ca
nu m~rita asta ~i a vrut s-o lntrerupa dar a vazut ca oas 1lt111.1id11 isc unei muieru~ti s-o insulte la o petrecere datii in casa
114
11 5
ARLErrE GENEVE 1UBE$TE-MA
lui. Rasetele Jui Andrew la auzul ultimei strofe au racut-o Frumoasa interpretare, dar nu putea fi altfel din partea
Ophelia sa se inro~easca la fel ca focul eyi sa se infierbante, tllll'• aniste a strazii, 1-a infruntat lady O'Sull ivan sarcastica.
muzica vesela eyi versurile batjocoritoare In s~it incetas Agata nu a raspuns la insulta. Credea cu tarie ca
Ea nu a aplaudat, ca restul oaspetilor, ~i nici nu a zamb , n~lctoaica nu cuno~tea semnificatia cuvintelor folosi te.
Spanioloaica ii aruncase manu~a simbolica a razboiului ~i \111 sta a strazii, ha! Nici nu-~i inchipuia cat de artista pulca
a ridicat-o incantata. S-a indreptat spre locul unde se a •n lie ~i avea de gaod sa-i faca o demonstratie cu primul
Fata era cu spatele, primind felicitarile catorva oaspeti c pn lcj. ~
ramasesera incantati de interpretarea ei, ca eyi ale celor d Lady Ophelia, a intervenit Cristopher cu glas mghetat,
ghitarieyti spanioli, care o secunda mai tarziu eyi-au ocupat d ~~le o adevara surpriia sa va vedem la Whitam Hall, cand
nou locul in sala ca sii cante mai departe. ''sle Iimpede ca nu ati fost poftita.
Contele de Cray se uita nepasator la Agata. Interpretar Arthur ~i Andrew ~i-au infipt privirea pe Richard Moore,
strainei i se paruse mai degraba ciudata, dar se temea l'Ure parea cam nervos eyi domic sa piece. Amandoi ~i-au dat
Ophelia se va da in spectacol ~i mai tare in seara ace lll'allla ca fratele lor cauta 0 infruntare.
dezastruoasa. $tia de respingerea din partea mo~tenitorului Am venit ca 1nsotitoare a lordului Cray, a raspuns ea ~i
la Whitarn Hall, dar era coneytient ca actiunea Opheliei fuse 1 cl pomenit a devenit ~i mai nervos. lar ccea ce a fost cu

nelalocul ei. Trecusera prea multi ani pentru ca puiul Jui Jo mlcvarat o surpriza a fost sii descopiir ca marchizul de Whitam
Beresford sa mai fie ioteresat de ea. S-a uitat la marchiz, c 11c ocupa, 1n prezent, cu strangerea femeilor de pe strada .
ramanea senin, departe de locul unde se afla interpre Cristopher a facut un pas inainte, amcnin\Iitor dar Agata
cantecului , impartind zambete ~i comentarii cu ducele I a prins de bra\ ca sa-l opreasca.
Arun. Fratii Beresford o felicitau cu inflacarare pe taniira. L - Retrage-ti vorbele sau am sate fac sa le inghiti!
Richard Moore i se parea intolerabil ca John lngaduise Tonul Jui Cristopher prevestea declan~area furtunii.
spectacol de aeya prost gust la o cina la care participau oas - Cere-\i scuze, lord Beresford!
ilueytri, apartinand celor mai bune famil ii din sudul Angliei. Richard Moore a intervenit pentru prirna oara in schimbul
Sunetul aplauzelor Opheliei a racut-o se intoarca rara cad de cuvinte dintre Ophelia eyi Cristopher. ,
pe chip sa-i piara zambetul, chiar daca a mijit ochii c Arthur a crezut ca vede alta intentie in gestul Agatei de a
s-o priveasca. De atat de aproape a putut sa vada ca fata \-: interpune intre Moore eyi Cristopher. $i Andrew ~i-a dat
englezoaicei nu mai avea prospetimea tineretii; ridurile adanci -;euma de incordarea care era intre fratele Jui, Ophelia eyi
de la ochi ~i gura nu se puteau ascunde cu praf de orez, nici cu Richard ~i nu a lasat ca posibila altercatie sli dcgenereze.
fard. Pielea palidii ii era ofilita eyi rara stralucire. Parul vopsit Arthur a prins-o cu putere pe Agata ~i a dus-o in gradinile
cre~tea imprcsia de maturitate a trasaturilor, de~ i , pe de altA din fata cooacului, in vreme ce lua o cupli eyi i-o dadea. Din
parte, izbutea sa ascunda firele albe. Dar, Agata a trebuit sa politete, ea nu I-a refuzat.
recunoasdi, era irnbracata superb, de~i nu a invidia-t-o deloc. La randul siiu, Andrew ~i-a pus bratul peste umerii lui
Cristopher a venit foarte aproape de ea eyi a prins--0 de cot. ( 'ristopher ~i l-a 1ndepartat de lady O' Sullivan eyi de Richard,
116 117
ARLETTE GENEVE [ UBE$TE-MA
care il privea cu autentic dispret In ochii de corb. : '/Ollll l urrnator $i poate chiar $i in urmatoarele. Cineva
- Nu merita, Cristopher, sa plecam de-aici. t1i·h11ia sa faca ceva in privinta asta, a afinnat Agata !ara sa
Dar el voia sa se razbune ~i nu s-a mi~cat din loc. ,• lt pt:a~ca. ~
- Da-mi drumul, Andrew! Dar nu tu, a spus cu glas mahnit. Dansul scandalos lasa
Insa frate le eel mic nu I-a ascultat ~i I-a dus in afi ru1111 loc inchipuiri i. Te-ai pus in evidenta .iar fratele meu nu
salonului incercand sa-l lini§teasca. II II\ lit precautia sa te protejeze. Reputat1a ta a .fost foarte
- Nu sunt de acord sa-i dai satisfactie scorpiei aleia, n 11ln :1ata.
sa dai un spectacol in onoarea ei. Nu-mi pasa de reputatia mea, vrei sa $tii de ce? 1-a
Prin vorbele Jui incerca sa obtina renuntarea fratelui s l111n:bat ea.
care se impotrivea sa piece de Ianga doamna. Cand In sfa11 Arthur a confinnat <land din cap.
a cedat, Andrew a rasuflat U§urat. Disputa aparenta trecti Dar mai lntai termina-ti vinul , i-a spus din nou cu glas
practic neobservata de catre ceilalti oaspeti, care continu li111t1rat.
sa asculte muzica celor doi ghitari~ti. l ~a tinea cupa in maini dar tara s-o duci:i la buzc.
Bunul meu nume este pe mai departe nepatat in locul In
- Bea, i-a poruncit hotaratArthur Agatei. Ea a vrut sa rnn.: ma intereseaza, casa mea. Iar la Whi tam Hall pur ~i
elibereze din stransoarea Jui dar a baut cupa rara ~implu am inveselit seara cu incuviintarea tatalui vo~tru:
cracneasca. Mi se pare de necrezut ca te-ai folosit Arthur voia sa-i raspunda dar deodata s-au auz1t m§te
ospitalitatea tatei ca s-o pui intr-o situatie ridicola pe lad \ipcte In salonul de dans. Era Jordul Cray care sAc ~dresa
Ophel ia, i-a repro~at. Ea ~ i-a ars gatul cu lichidul din cup 111ajordomului. Arthurs-a uitat la ea cu rcsemnare mamte de
Era coniac, nu vin ~i J-a baut dintr-o inghititura. A tu~it d 11 -~ i intoarce ochii spre ferestre.
cateva ori, lncercand sa u~ureze arsura pe care o simtea. C - Nu te mi~ca de-aici. Nu mai vreau niciun spectacol. Ma
au mers prin sala, Arthur a mai luat o cupa. Cand au ajuns intorc indata, astfel vei avea vreme sa te lini$te~ti. Am sa
terasa din fata, a pus-o sa treaca de ~ile cu geam deschis v;kl ce se petrece 1n casa.
care dadeau in gradina ~i sa mearga spre uri a~e le ghivec
din teracota care impodobeau laturile frumosului glasvand
dar s-a oprit lnainte sa ajunga la balustrada groasa din piatr
aproape de o baoca din Jemn. Bea, a spus din nou dar ea
refuzat dand din cap. Ai fost foarte ~ireata. Agata a confinna 15
cu o mi~care a capului. Nu ai fost 'invatata sa te porti la t
bal plin de oaspeti?
- 0 merita, a raspuns cu glas sec.Arthur era de acord dar Se simtea atat de frustrata incat a lasat cupa cu vin pe
nu i-a dat satisfactia sa i-o spuna. Spectacolul pe care ii banca ~i s-a uitat la ea de parca ar fi fost v inovata p e ntr~ to~
oferise ca va fi comentat de toti participantii la cina pana in De ce se lncapatana Arthur s-o faca sa bea? Ca s-o convmga
118 119
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
sa renunte la dorinta ei de razbunare, dar ea nu terminasc t\rthur privea uluit scena. Tanara era aplecata peste
lady O 'Sullivan, mai avea polite pe care voia s-o faca sa a
111111.:la cazuta lady-ei O'Sullivan ~ i o ameninta clar.
~l~teas_ca mai devreme sau mai tarziu. Si se parea ca so t(11gkzoaica avea pe chip o expresie de groaza.
u 1m~lrnea dorintele, oferindu-i prilejul. Agata! Glasul lui Arthur a fiicut-o sa ridice chipul de
. - \a sa zica aici te ascunzi, stricato! Glasul Opheliei lk' li1ta Opheliei. El o privea cu totul uluit, incapabil sa
aJuns~Ia :a s~s dar plin de venin. Agata s-a intors $i a priv f\'lll'.\ioneze. Daca Whitam Hall s-ar fi naruit chiar in acel
o la~~ sa chpeasca. Purtarea dumitale a fost grosolana n111111ent nu s-ar fi simfit atat de confuzii $i de suparata. Fir-
menµ un raspuns din partea mea, a continuat englezoaica, 1r s;i fi e! De ce alesese Arthur tocmai momentul acela ca sa
glas strident. k' lnloarca? EI a reactionat in sfar$it $i a apucat-o de brat

Acum ca erau amandouii singure, a profitat de ocazie lntr-o incercare de a nu o mai lovi pe lady O ' Sullivan. Apoi,
sa incerce_s-o int}mideze. Richard insistase sa piece de 1 njutat-o pe aceasta sa se ridice de jos, gemand neajutorata.
pe trecere iar ea fu sese de acord dar rnai inainte voia sl Aw1ta s-a uitat la el cu buzele stranse. Se biigase intre ele
scoata fumurile din cap spanioloaicei neobrazate si ova fa 11p1trand-o pe englezoaica! 0 supara ca vazuse razbunarea
d~ !~data. Din fericire, lordul Moore acceptase ~a se du 1!11r nu avea de gand sii se caiasca. Oare nu vazuse palma pe
sa-1 ia capa, dandu-i astfel posibilitatea sa razbune un afro ,·nrc cealalta i-o diiduse? Acea Ophelia o !acuse artista a
~ - Arata ~ii pentru un cantec oferit in onoarea gazdei? •tr:izi i, femeiU$Ca $i o lovise cu neru$inare; ea nu putea sa
mtrebat-o Agata cu glas bland, Iipsit de dusmanie sau prirneasca asemenea insulte !ara sa raspunda hotarata. Daca
lngiimfare. Ophelia $tia ca fata mintea. Intcntia ei fu se 11 nr fi aflat in Spania $i nu in Anglia, doamnei nu i-ar mai fi

s-o facii de ru$ine $i ar fi izbutit daca oaspetii ar fi Intel !'Amas niciun fir de par pe cap. Cere-ti scuze, te rog ! i-a
scandaloasele versuri ale tonadil!ei. O femeiusca vulga 11.\>runcit Arthur cu glas hotarat $i porunca Jui a jignit-o.
me~ta asta. ~gata nu se a$tepta la palma pe car~ a primit- · lnima ranita a lui Cristopher merita din p lin razbunarea
dupa ~ceea. ~1-a dus mana la obraz ~i, pentru o clipa, nu a $fiu rnnsumata $i riispunsul primit. Dar nu putea sa uite ca se
c~sa react1oneze, dar credincioasa firii ei piitirna$e, a ho ~ A
ulla In casa Beresforzilor, bucurandu-se de ospitalitatea lor,
sa-1 mtoarca ofensa. Si $tii ce fac artistele strazii cu tarfele 1lt: aceea a dat inapoi in atitudinea ei razboinicii, de$i nu s-a
d~mneata? a ~trebat p.e un ton necioplit, nea~teptand rasp ~rnzat in felul cum se <i$tepta Arthur.
dm partea cele1~alte. Dmtr-odatii $i :Iara $tire, $i-a izbit pumnu - Scuzele mele, lady Ophelia, data viitoare voi fi mai
cu pofta .ct: chipul Opheliei. Socul Ioviturii a impins-o pe hotarata.
englezoa~ca pe spate $i femeia a cazut incurcandu-se i'n Nu a dat atentie oftatului tanarului la auzul vorbelor ei.
P?a!ele dm ~atase ga lbena. Atunci, Agata s-a aplecat asupra Ophelia nu a catadicsit sa raspundii $i a luat bratul pe care
e1 $1 ~. a~e~t1zat-o cu ochii ca ni$te pumnale: Sa nu te mai i -I dadea lordul Beresford ca s-o ajute sa-$i recapete firea.
apropn m~1~data de. vreun~I dintre Beresforzi sau vci simp I{ ichard Moore tocmai sosise pe terasii, unde se aflau toti
puter~~ dmplor me1; te as1gur ca fac mai mult rau dccat trci $i nu pricepea ce se petrecuse de se simtea o ostilitate
pumn11. palpabila intre cele doua femei. A a$ezat capa pe umerii
120 12 l
l
ARLE1TE GENEVE lUBE$TE-MA
insotitoarei sale ~i au parasit casa cu capul sus dar inainte w simtea destul de ametita de la coniacul pe care ii bause cu
ajunga in pragul u~ii cu geam ~i sa intre in salonul m dl1.:va minute mai devreme.
s-a intors spre Arthur.
- Scuzele mele Jui s ir John Beresford, a spus lor C 'ristopber devenise un spectator ne~teptat in intunericul
Moore. 0 sii-1 revad la club saptamana viitoare. nop\i i. Cand Andrew a izbutit sa-1 convingii sii incerce sa se
Tac_erea care a unn~t a fost destul de stanjenitoare. 1111 i~teasca in gradina, nu se a$tepta sa se afle arat de aproape
- At obrazul ro~u. Agata ~i-a mu~cat buza, dar inainte 1k Agata; ii despartea doar balustrada din marmura de
poata sii-i dea un raspuns la comentariul lui, s-au a 1kasupra $i feti~cana aceea ii daduse o lectie pe care nu o va
glasuri in marele salon. Piireau strigate, unnate de des llllil in viata lui. El ii adresase doar vorbe sarcastice $i
zarva. Arthurs-a uitat !ntr-acolo intr-o incercare de afla ce 1dkmitoare, se purtase ca o adevarata canalie, dar in seara
petrecea ~i ~i-a inchipuit ca Brandon McGregor avea vr 11r1.:ca, domni~oara Martin ii racuse un dar pe care nu 1l
legatura, caci putemicul Jui accent scotian nu tree 1111.:rita defel. De cate ori i~i amintea de scandaloasele versuri
neobservat. Un mare zgomot de sticle a rasunat nlc tonadillei, ii venea sii radii dar aparitia Opheliei care o
continuare. Vino cu mine, sa vedem ce se intampla. 1·1l11ta pe Agata cu intentii rele ii prinsese cu garda jos. Cand
Dar Agata a refuzat invitatia, dorea sa mai stea o vre 11 auzit insultele $i a vazut palma pe care i-a dat-o Ophelia,
in gradina.
lih:use deja mai multi pa~ i ca sa iasa din locul in care se afla
- Prefer sa te a~tept aici, am nevoie sa respir un pie tlar raspunsul Agatei 1-a tinut pe loc nemi$Cat ~i privind
aer ~i sa-mi treaca ro~eata din obraz. Nu vreau sa-i d 111111 it altercatia. Sa o vadii pe mandra $i aroganta lady
lordului Beresford o lamurire despre ce s-a intamplat. <>phelia trantitii la picioarele domni ~oarei Martin dupa ce
muri de ru~ine.
prin~ise un pumn, a fost un balsam pentru sufletul lui. Traia
Arthur a ~ovait pret de un moment dar ea avea dreptat 11i~te· emotii care il duceau intr-un loc de unde nu era cu
riicoarea noptii va ajuta la atenuarea loviturii pe care o primi p11lintii sii se intoarca. Nimeni niciodatii nu mai racuse ceva
- Mii intorc indata. nt ;it de generos $i de dezinteresat pentru el, chiar daca
~i s-a dus catre marele salon. Agata a fost recunoscatoa 11 rnploarea fusese disproportionatii, fiindcii pumnul ar fi
pentru prilejul de a se lini~ti ~i a-~i incetini ritmul rasuflan i
1111tut sa-i rupa nasul. A ramas ascuns cat a durat infruntarea
Acum ca avea un moment ca sa se gandeasca, a regreta dintre femei $i fu sese cea mai buna hotiirare din viata lui,
P~rnnul pe care i-1 daduse lady-ei Ophelia, dar niciodata in diiar daca ii costase un adevarat efort. El cuno~tea mai bine
v~at~ ei~ nu se simtise atat de furioasa. Fusese cu neputin dccat oricine trucurile ~i josniciile la care putea sii recurga
sa~~t masoare fapte le ~i unnarile lor. A luat din nou cupa din < >r helia, dar Agata ~tia sa se apere destul de b ine singura ~i,
~ns tal care ramasese uitata pe banca din lemn ~i, privind dupii zece ani, a descoperit ce putea sa insemne iara~ i o
ltchidul inch is la culoare pe care il continea, a ~ovait dacii sA ti.:meie in existenta lui: necazuri; dar nu i-a pasat,
bea o inghititura, caci nu voia sii aibii mintea tulburata de dimpotrivii. Cu aceasta noua perspectiva, se simtea din nou
alcool. In cele din urmii, a hotarat sa n-o faca, fiindcii $i-a~a viu. Inima ii batea plina de proiecte ~i de teluri pe care din
122
123
ARLETTE GENEVE
nefericire nu putea nici macar sa le ia in considerare. u111:i apropieri farii sii poata sii scape iarii$i. Tocmai cand
Fo~netul rochiei Agatei 1-a scos pe moment din gand Aw1ta se intorcea ca sa se duca in salon, a intrebat-o cu eel
lui. A observat pa~ii ei fenni ~i a auzit foarte bine murm 11111i puternic glas cu putinta:
care ii insotea. A auzit-o injurandu-1 pe Arthur, blestema lntotdeauna ataci pe la spate? Ea s-a intors iute inspre
pe Ophelia ~i hulind impotriva tuturor ganditoritor din isto Jlns ~i atunci a coborat ochii ciitre tufele de trandafiri de unde
inclusiv sfiintul Pavel. De cate ori ii cadeau ochii pe ea i u privea un Cristopher cu ochii mijiti; parea :furibund dar din
infierbanta sangele dar simµimintele fratelui lui mai mic fata rricina intunericului noptii nu putea fi sigur a. Avea parul ud
tanara ii puneau stavila batailor inirnii. •• acum nu parea blond, ci roz. Pe barbie i se prelingea un
Stiitea mai departe ascuns sub balustrada din marmu l1d1id inchis la culoare care ajunsese deja la gulerul camii$ii
Alesese acest loc fiindca nu se simtea in stare sa ramanA ulhe. ,,Ce !acea acolo, ascuns ca un hot?", s-a intrebat Agata.
ace~i incapere cu lady Ophelia. De fapt, gandul lui fusese ( khii lui aruncau flaciiri ~i ea a tacut un pas inapoi din
piece de acasa dar sa faca asta ar fi insemnat sa-~i umileas precau~ie, dar stapanindu-!?i rasul. Era pentru prima oarii cand
tatal, iar el nu actiona cu o asemenea la~itate ~i de aceea 1111 ariita impecabil. Nu purta batista Ja gat, fiindca era
hotarase sa ramana in gradini la sfatul anume al fratelui i1111odatii pe talia ei, cam~a ii era incii descheiatA, ardtand un
Andrew, pana se va lini~ti. U~ile cu geam deschise lasau sii lriunghi de piele $i ni~te piir blond cret, care i-au grabit batiiile
auda muzica interpretatii in salon ~i putea sii auda 111 imii. Priveli$tea i-a pliicut mult, dar a incercat sa ascundii
conversafiile unor oaspeti indrazneti care ridicau glasu1 ca usta. Este de eel mai prost gust sa ver$i vinul dintr-un pahar
se facii auziti printre lumea care radea. Cristopher ~i 111 capul unui barbat, nu ti s-a spus niciodata? Glasul lui
indreptat din nou atentia ditre Agata. Din locul unde se atl < "ristopher ardea iar ea nu putea sii spunii dacii era din pricina
putea sa-i vada pclrul blond ~i tenul auriu; expresia de sup1m-~ .... s11pararii sau a surprizei. Poti sa fii recunoscatoare ca e$ti
de pe chip ~i frumo~ii ei ochi negri. Era cea mai navalni li:m.eie, altfel acum nu ai mai avea capul pe umeri.
femeie din cate cunoscuse ~i cea mai atriigatoare. A vazut Agata continua sa taca, ingrozita sa vacta ca lichidul din
privind cateva secunde inspre salonul de dans inainte de . paharul ei nu ciizuse peste tufele de trandafiri. Licoarea pata
intoarce capul spre unde se afla el; era limpede ca nu put treptat in culoarea cire~elor ciima$a lui alba $i viizandu-1 a
sa-1 vada. Daca ar ti coborat privirea, ar fi vazut cine era su fost gata sa izbucneasca in ras, dar s-a stiipanit la vreme. Stia
balustrada din piatra. Cristopher a vazut ca intorcea capul spre c<i daca radea de acest accident putea sii-$i piardii dintii dupa
~ile de acces in salon, ca pentru a se lncredinta ca nu o vedo aceea, dar ceva mai puternic decat ea a !acut-o sa-~i batii joc
nimeni ~i, indata dupa aceea, a golit cupa pe care o tinea in de situatia comica in care se vazuse bagata. Coniacul pe care
maini, dar ghinionul a tacut ca a cazut tocmai in capuJ lui. ii bause mai inainte ii daduse o putere de necrezut ~i era de
Lichidul caldut i s-a prelins pe fata $i piirea cii piciiturile vina intr-o masura pentru ilaritatea pe care o simtea.
de alcool i~i bateau joc de el ~i de uluirea lui. Era nedumerit. - Dacii nu te-ai fi ascuns ca un hot ordinar, vinul nu ar fi
Se indoia ca o racuse dinadjns, fiindca era incredintat ca nu cazut in capul dumitale.
$tia ca el se afla acolo dedesubt. Dar acest fapt i-a dat ocazia Cristopher a pufnit uluit $1 s-a minunat de seninatatea
124 125
A.RLEr1E GENEVE
inrati~iirii ei, in ciuda u~oarei ~oviiiri a picioarelor. I)aca nu ar fi fost domnii englezi, a folosit acela~i ton ca
strabatut cu iuteala distan1a care ii despaf1ea. A urcat fl l'll. dar cu o anume batjocura in strafund care a deranjat-o
~ase trepte care duceau de pe terasa in gradina, atat de p ti 111ai mult, acum spaniolii ar vorbi franceza §i ar canta
de nerabdare incat i-au scra~nit dintii. Ea a mai dat inapoi M11rscilleza.
pas, cu bagare de seama, dar Iara respectul la care se a~t Agata a deschis gura uimitii. Asta fusese o lovitura sub
el. Dumnezeule! Femeia aceea il innebunea. lf111t1ra.
Agata 1-a privit cu pliicere. Cristopher se protapise in fi ( 'um indrazne§ti sa vorbe$ti a§a despre compatriotii
ei ca o panterii in fata priizii. S-a indoit de gandurile Jui, ll\l11?
ochii nu ii aratau ce va face mai departe. in ce o privea, ( 'ristopher ~i-a pus mainile in §Olduri ca sa llU le puna Ill
se simtea cam ametita ~i cu curajul trecator pe care ti-I dA ,,11111 ci. Dorinta sa o sarute ii scotea din minti. De cand ii
obicei alcoolul. hll'l'rcase gustul, nu putea sa mai doarma noptile. 0 sarutase
- De la o doamna educatii ar fi de a~teptat macar o sc 111 s ·o pedepseasca $i nici nu-$i inchipuia chinul care
~i o batista, dar aici nu se afla nicio doarnna, nu-i a§a? P 111 ~1 111na pentru el sa se stapaneasca.
o mahalagioaica? I >aca nu-ti place sa prime$ti insulte, incearca sa nu le
Agata ~tia ca ii datora o scuza dar felul lui de a o ce l•Hk~ti, a sratuit-o. Agata 1-a privitjignita pana in maduva
revoltat-o. 0 racuse iar~i mahalagioaicii? Asta nu avea '"' l'lor. Este un fapt demonstrat ca spaniolii nu §tiu sa- ~i
gand sa uite. Se luptase pentru el, se varase intr-o luptl 11111u lc biitaliile dar, Dumnezeule, aici sunt racii englezi ca sa
sa-i apere onoarea; ~tepta macar o dovada de recuno~ti •• 11urn castanele din foe.
nu tonul acela superior. < 'rislopher ~tia ca ataca voit sentimentul patriotic al tinerei,
- Scuzele le-a~ oferi unui domn, nu unui rac englez • .. , ,. Sl' simtea mai mult spanioloaica decat frantuzoaica, dar

e mereu prost dispus. - 11o l111111 sa-i scoata fumurile din cap de indata, ori va face ceva
Cristopher a mai tacut un pas spre ea. 11 amuza. trufin •It,, 11t·. ca de pilda s-o tranteasca pe spate ~i sa se bucure de
care ii privea. ~· la dracu cu pretentiile lui Arthur!
- Nu ~tiu ce ai impotriva englezilor de ii nume~ti in Ap.ala care nu suporta sa se vorbeasca dispretuitordespre
acesta atat de dispretuitor ~i am obligatia sa te avertizt?i fltln1·111ilc ei materne, a interpretat vorbele lui in chipul eel
am sa te trantesc pe genunchi ~i am sa-ti dau atatea bice 111111 111i:nsiv cu putinta. Adora Spania, chiar daca primul ei
trebuie ca sa te fac sa-ti schimbi piirerea. t•U1111· de familie era frantuzesc. A mijit ochii negri §i i-a
Ea a ridicat nasul mic, intr-o atitudine sfidatoare. Toe •11t11rn1 Jui Cristopher o privire inflacarata.
gestul pe care nu ii suporta el la nicio femeie dar pe cart I .ovi-te-ar diareea!
Agata II gasea irezistibi I. l·l u privit-o surprins de ocarii ~i i-a intors-o incercand
- Ar fi o purtare tipica a unui domn englez, nu-i a~a'/ ,, slapaneasca zambetul.
Vorbele au sunat ca o insulta voita. Cristopher a oftat Spanioloaica alunecoasa.
nou. Av,111 a a ramas cu gura cascara, dar ~i-a revenit iute.
126 127
ARLErrE GENEVE [UBFJTE-MA
infliti$arii ei, in ciuda U$Oarei $Ovairi a picioarelor. Daca nu ar fi fost domnii englezi, a folosit acela$i ton ca
strabatut cu iuteala distanta care 1i despaqea. A urcat fl l'll , dar cu o anume batjocura in strafund care a deranjat-o
$ase trepte care duceau de pe terasa in gradina, atftt de p ti mai mult, acum spaniolii ar vorbi franceza $i ar canta
de nerabdare incat i-au scrfr$nit dintii. Ea a mai dat inapoi Mnrscilleza.
pas, cu bagare de seama, dar ffira respectul la care se a~t Agata a deschis gura uimita. Asta fusese o lovitura sub
el. Dumnezeule! Femeia aceea 11 innebunea. "111ura.
Agata 1-a privit cu pliicere. Cristopher se protiipise in ( 'um indrazne~ti sa vorbe~ti a$a despre compatriotii
ei ca o pantera in fata priizii. S-a indoit de gandurile Jui, fll\•I'!
ochii nu 1i aratau ce va face mai departe. in ce o privea, ( 'ristopber ~ i-a pus mainile in $Olduri ca sa IlU le puna in
se simtea cam ametita $i cu curajul trecator pe care ti-1 di ••\1111 ci. Dorinta sa o sarute i i scotea din minti. De cand ii
obicei alcoolul. 1111 r1case gustul, nu putea sii mai doarma noptile. 0 sarutase
- De la o doamna educata ar fi de a$teptat macar o sc 111 s ·o pedepseasca $i nici nu-$i incbipuia chinul care

$i o batista, dar aici nu se afla nicio doamna, nu-i a$a? P tu-1 11 111a pentru el sa se stapaneasca.
o mahalagioaica? I>aca nu-ti place sa prime~ti insulte, incearca sa nu le
Agata $tia ca ii datora o scuza dar felul lui de a o ce ,.. k~ti. a sratuit-o. Agata I-a privit jignita pana in maduva
revoltat-o. 0 racuse iarii$i mabalagioaica? Asta nu avea I .. l'lor. Este un fapt demonstrat ca spaniolii nu ~tiu sa-~i

gand sa uite. Se luptase pentru el, se varase intr-o lupt& I"' 111c batiiliile dar, Dumnezeule, aici sunt racii englezi ca sa
sa-i apere onoarea; a$tepta macar o dovada de recuno~ti 11 1111111 castanele din foe.
nu tonul acela superior. I 'rislopher ~tia ca ataca voit sentimentul patriotic al tinerei,
- Scuzele le-a$ ofcri unui domn, nu unui rac englez "" sc simtea mai mult spanioloaica decat frantuzoaica, dar
e mereu prost dispus. '" 1111111 sa-i scoata fumurile din cap de indata, ori va face ceva
Cristopher a mai racut un pas spre ea. II amuza· trufia th 1 I ll". ca de pilda s-o tranteasca pe spate ~i sa se bucure de
care ii privea. 1;'1 la dracu cu pretentiile lui Arthur!
- Nu $tiu ce ai impotriva englezilor de ii nume$ti in fi Ap,11 1 ~1 care nu suporta sa se vorbeasca dispretuitor despre
acesta atat de dispretuitor ~i am obligatia sa te avertizcz 1•.t c111i le ei mateme, a interpretat vorbelc lui in chipul eel
am sii te trantesc pe genunchi $i am sii-ti dau atatea bice ti••tl nll:nsiv cu putinta. Adora Spania, cbiar daca primul ei
trebuie ca sa te fac sa-ti schimbi parerea. "'"'"' 1k familie era frantuzesc. A mij it ocbii negri $i i-a
Ea a ridicat nasul mic, intr-o atitudine sfidatoare. Toe •11111rn1 lui Cristopher o privire inflacarata.
gestul pe care nu ii suporta el la nicio femeie dar pe onrt I.ovi -te-ar diareea!
Agata il gasea irezistibil. 1-1 11 privit-o surprins de ocara $i i-a intors-o incercand
- Ar fi o purtare tipica a unui domn englez, nu-i a$&'f ,, 1'1<tpaneasca zambetul.
Vorbele au sunat ca o insuJta voita. Cristopher a oftat Spanioloaica alunecoasa.
DOU. Av.11ta a ramas cu gura cascara, dar ~i-a revenit iute.
126 127
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA
- Gagauta! Dobitocule... ! '-lustradii. $i asta pentru ca m-ai tacut dobitoc. Orgoliul de
Cristopher a mai inaintat un pas pana a prins-o in l1t11cic ii era ranit dar nu a scos o vorbii. Cristopher a ridicat-
balustrada ~i el. 11 1lin nou ~ i a privit-o in ochii care fagad uiau razbunare
- A~tept o scuza, a tunat, jumatate amuzat, juma 1h1111luta. Era cu adeviirat frurnoasii! Pe buzele lui s-a ivit un
uimit. ' tnht.:t pe care a reu~ind sa-1 reprime la vrerne; daca Agata
Tocmai descoperise ca ii placea sa o provoace. Insul l111 1·a ta 'indeplinire amenintarea din ochi, gatul lui chiar era
ei ii biciuiau simturile. ~1 p1im~jdie. $i deodatii, fiind con~tient de vulnerabilitatea sa,
- Nu! a raspuns Agata cu mandria unei regine. ili•t1n\a de a 0 saruta i-a perforat maruntaiele. Ce j se intampla! ?
- $tiu cum sa te fac sa-ti inghiti insultele. Ea 1-a privit 11 \'l'dea atat de furioasa incat se bucura de asta. Tanjea sa-i
parca ar fi fost un co~ar slinos ~i s-ar fi temut sa nu 11111 hr1 supararea de pe buze ~i atunci $i-a pierdut ratiunea,
murdareasca. iti dau o ultima ~ansa sa te scuzi. Tana ti 11 strecurat degetele pe sub bratcle ei, deslatiindu-se cu
refuzat din nou hotarata, <land din cap. Agata era o fe 1t111liri11nea pielii. Parea satin 1ncalzit de soarele primaverii. Ea
grozav de orgolioasa iar englezul intrecuse marg ltll - 11 dcpartat. Purtarea Jui bruscii 0 paraJii.ase ~j nu putea Sa
ingaduintei. Avuscse de gand sa-i ofere o scuza pentru "'1111oncze. Ru~inea o cople~ea, furia o consuma ~ i ~i-a jurat
varsase vinul in cap dar atitudinea lui nepasatoare a pas rl uvca zilele numarate. Iar asta, pentru ceea ce ma faci sa
defensiva. Fusese gata sa-i scoata ochii unei englezoaice lutl dt· d\Le ori te privesc.
raul pe care i-1 racuse in trecut, iar el ii mulµunea insul t iura lui a coborat peste a ei de parca ar fi fost a unui lup
incordarea dintre ei scotea scantei. Ai cautat-o cu luman n•11111 11d, jefuindu-i locurile sfinte, sorbi ndu-i gemetele
Cristopher a fos t atat de iute incat ea nu a putut !JI "111 l(l iatc pe care le scotea fiira sa vrea. Sarntul era la fel de
impotriveasca. A luat-o pe sus, a cobocit cele ~ase trepte .. 111 111 t:a simtiimintele traite de amandoi dar Agata nu a
tufele de trandafiri ~ i a pornit spre frumoasa sera. Di pt11h 'll11t. Dupa surpriza de inceput, ~ i -a relaxat membrele
lovitura cu piciorul a deschis u~a ~i aromele ·exotice I lit t1111\dc lui; Ii placea sarutul pe care i-1dadea chiar daca era
patruns in nari dar nu a dat atentie pacii care se re p.11,1111 it de razbunare ~i branit de dorinta. ii iubea pe
inauntru, avea ceva mult mai insemnat de fiicut ~i care ft• k11 il ii la arogant ~i in momentul acela in care se afla in
atentia lui grabnica. A ajuns la banca din piatra ~i a trantit ti.o1t• k lui. a crezut ca totul era cu putintJi.
genunchi cu fata 'in jos, de parca ar fi fost o fetita. A 'inc I '11s1opher i-a mu~cat buza inferioara, ea i-a intors sarutul
s-o bata la fund, tacticos, infuriind-o. Agata era atat de n 1 "' r1·a:;;i dorinta ca ~i el ~i deodata a devenit mult mai
ca nu putea sa scoata o vorba. Asta e pentru vaicarelile ~l 1 n1111·t. 1-a suit o mana pe spate, lntr-o mangaiere u~oara .
De data asta ea nu s-a vaitat. Asta, pentru ca mi-ai luat I i1 p1111-; n;afa ca sa adanceasca siirutul ~i atingerea iar Agata
fiira sa-mi ceri ingaduinta! A continuat sa taca dar nA p11 11 11 simtindu-se devorata. Dupa momentul de desfrau
uita ca multumita acestui amiinunt putuse sa-i puna pe fi f'•• 111 111 d~ alcool, ~ i-a amintit cu o limpezime precisii ca el
hoti. Asta, pentru ca mi-ai varsat vinul in cap! Agata 11 111l 1111a pentru ca o dorea; dimpotriva, o tacea ca s-o
m~cat buzele, nu era vinovata ca el se ascundca ~ 11 l'lt.... t:a. ~ j dezamiigirea i-a maturat iluziile, ca 0 tornada.
128 129
ARLETTE GENEVE
El era atat de absorbit de sarut ca nu a simtit rigidi Am crezut ca te intereseazii sii ~ tii.
bratelor e i intre ale lui ~i deodata o durere de nesuporta ~ i <lupa aceste vorbe ciudate, a disparut din gradina in
paqile lui intime 1-a las at Iara rasuflare; il lovise 1l111·t:1ia marelui salon.
genunchiul. Numai printr-o minune nus-a frant in dou~
putut s-o tina inainte sii piece. Ca sii scape, Agata 1-a pal
cu mana stangii ~i lacand asta 1-a zgariat pe obraz cu in
pe care ii purta.
- Mai sarutii-ma o data ca sa ma pedcpse~ti :?i vei fi un 16
mort.
Cristopher i-a dat drumul ca sa-~i duca mana la obr
ranit; 0 picaturii de sange i-a manjit varful degetelor. t A lmbrati ~at-o cu putere. Nu-i venea sii creadii ca o avea
timp, ea s-a intors ~i a ie~i t din sera cu spatele la fel 111 li11a ocbilor pe M arina. Era ca un vis, nu o vazuse de ani
incordat ca o coarda de ghitara gata sa se rupa. II tut tl1 1,ilc. Sosirea cuplului la Whitam Hall fusese o surpriza
pentru prima oarii! Cand durerea a sciizut indeajuns ca ••·4tll' placuta.
poatii merge, Cristopher a sfidat-o cu glas tare, inainte l ~~ ti foarte frumoasii.Aerul Marii Britanii iti prie~te foarte
se intoarce in salonul de dans. f!lt11'. i-a spus. Marina a scrutat-o pe Agata cu Wl ochi critic. Era
- \Om vedea daca iti \ii promisiunile, Gata! 14 • ;11~i guraliva dintotdeauna, iar greutiitile nu ii schimbasera
Si a ie~it din serii cu pas hotarat. fh, 11 vcsela ~ i nepasatoare. Era cea mai buna prietena pe care
Cand a ajuns la scara care ducea in salon, 1-a vazut 11 1\'l·a. Dar sunt foarte suparatii pe tine. Ma aflu de prea multii
tatal lui stand pe o banca din piatra, langa un ghiveci plin h Im.: la Whitam Hall. Am obosit sa fiu o povarii.

flori care l~i raspandeau parfumul in noaptea calda; parca l~ l·pro$Ul sunase trist.
se bucura de un moment de singuratate. L-a privit /\ m fost foarte ocupata sa-1 aduc pe lume pe fiul meu,
oarecare indoiala fiindca nu ~ti a ce lacea stand singur '"' phcn McGregor. Aceasta fusese pricina intarzierii ei. La
intuneric. Avea un picior pus peste altul, chipul inexpresl tt 111111 vreme dupa ce Agata a ajuns in portul Dover, Marina
in maini o cupii de ~ampanie de care nu se atinsese. Atu • lllhrut ~i nu a putut veni s-o ia. Din fericire, prietenia ~i
s-a ridicat in picioare ~i a mers drept spre el. Ajungand I 1111li·111a care ii lega pe sotul ei, Brandon de fiica marchizului
Cristopher, i-a pus o mana pe umar ~i l-a privit in fat~. I. Whitam Hall, Aurora, racuse ca acesta sa se lngrijeasca de
- Arthur nu este intercsat de dornni~oara Martin. 111 de un oaspete drag. in ce o privea, Agata nu avea de ce
- D e ce imi spui asta? •w planga. Se simtise grozav printre Beresforzi, in afara
John s-a uitat la fiul sau eel mare cu o privire scrutat 11ll i111ului incident cu lady Ophelia, despre care nu avea de
Cristopher nu ~tia ca tatiil lui o viizuse venind pe domni , 1111 s:-1-i povesteasca prietenei sate. Si deja irni doresc sa
Martin cu cateva minute inaintea Jui; am andoi veneau ••• 111111rc langa el, i-a rniirturisit cu glas matern.
acela~ i loc, din sera, ~i nu i-a fost greu sii adune doi cu I k ce nu 1-ai adus cu tine? a intrebat-o curioasa Agata.
130 13 1
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
- Estc inca prea mic ca sa calatoreasca ~i voiam sa 111 nrcinat sa dema~te conspiratia impotriva intereselor
personal sa te iau; de aceea nu am ramas cu el. Iubi •1111 niole.
frateascii pc care o simtea Agata pentru Marina a fiicut <iura Marinei s-a deschis complet, formand un cerc de-
imbrati$eze cu $i mai mulca putere. Era cea mai speci • \ ti~i t.
femeie din lume iar ea o iubea din tot sufletul. Maine v $i tu de unde ~tii toate astea?
pleca la prima ora, va fi o calatorie de o zi. Pentru ca am furat lista.
- Nu pot sii te insotesc la casa ta din Scotia, i-a s I >e ce nu o surprindea aceasta marturisire? Agata era
deodata. Trebuie sa ma intorc de indata la Cordoba. M • pcrta in luarea de hotarari rara sa conteze pe nimeni. $i
s-a uitat la ea de parca nu ar fi auzit-o bine. Sa se intoarc ,,, obicei intra in mai multe belele decat putea sa evite.
Cordoba? Familia mea se afla intr-o mare incurcatura. Nu te-ai schimbat deloc, i-a spus zambindu-i complicc.
- Vrei sii-mi poveste~ti? 10tta furase lista, lordul Beresford era agent al Coroanei,
- Este o conspiratie pentru riisturnarea regelui Fernan 110 ca a ~tiut ca ii scapa ceva. Ai nevoie de ajutorul lordului
Exclamatia Marinei era previzibila. Sunt implicati engl tl11csford.
9i francezi, dar $i spanioli. Marina intelesese! Agata a respirat ~urata.
- Dumnezeule! a spus ingrozita. Dar trebuie sa anun Trebuie sa-1 conving sa vina cu mine in Spania.
Coroana. Marina s-a gandit ca prietenei ei ii era foarte greu.
Agata a negat dand din cap de mai multe ori. I 1l~topher era un barbat enigmatic, rezervat ~i rece. in
- Sunt in joc reputatia ~i bunul nume al varului 111111nele ocazii in care s-au intalnit, se aratase amabil, dar
Carlos de Lucena, a explicat mahnita. It lant. Era atat de diferit de fratii lui, Arthur ~i Andrew!
Marina a crezut ca nu auzise bine. Carlos de Lucena $i dore~ti sa-1 convingi cu ajutorul meu?
unul dintre consilierii secretarului de Stat spaniol. Nu p Marina ~tia ca nu va fi nevoie. Daca intr-adevar era agent
fi amestecat intr-o intriga politica. Ea ~i-1 amintea ca pe •I roroanei engleze, datoria Jui era sa urmeze toate pistele,
barbat crcdincios $i cu principii. lege toate capetele. S-a uitat la prietena ei ~i i-a vazut
- in joc? a izbutit sa intrebe rara sa creada t . l1 ii care straluceau de dor.
dezvaluirea Agatei. " Te rog sa ma ierti ca nu vin cu tine. Ai lacut degeaba o
0 conspiratie intemationaJa pentru rastumarea rog 11,\torie, fiind incii nereracuta dupii n~terea recenta .
Fernando? I se piirea nemaipomenit. . Agata! a intrerupt-o indignata. Trebuie sii-1 anunti pe
- Exista o listii cu mai multe nume, printre ele eel 11 ul tau. inteleg prea bine, nu trebuie sii ceri iertare pentru
varului meu. Coroana engleza o tine la loc sigur 11 111. Nodul pe care ii simtea Agata in gat s-a desfacut tncetul

cerceteaza complotul. •I mcetul. Spune-mi ce ai de gand sa faci, i-a cerut Marina,


- ~i de unde $lii ca ii cerceteazii coroana cnglct.I ,, \'Oi vedea cu ce te pot ajuta.
intrebat-o nedumerita. Atunci am sa-ti povestesc, dar eel mai important lucru
- Sir Cristopher Beresford este agent al Coroanei ¥1 h· sa-1 convingi pe sotul tau de scbimbarea de planuri.
132 133
1UBE$TE-MA
Marina a fiicut un gest de incuviintare cu capuJ. lkml ru fratele lui. Dansul $i cantecul ei avusesera ca scop
IA -i <lea o lectie femeii care ii fiicuse atata rau in trecut, dar
- Vreau sii fii sincer cu mine. t i 1H1 se va liisa a$a U$0f.
Arthur s-a uitat intrigat la fratele sau mai mare. Ul · Ma sfidezi? a intrebat Cristopher cu o spranceana
dintre oaspeti plecase acurn o ora. Agata ~i Marina stiiteau rlilicatii.
vorbii cu lnfl aciirare In incaperile destinate ei Ia Whit Da, i-a raspuns Arthur cu glas srapanit $i hotarat.
Hall. Brandon bea un coniac cu John Beresford Cristopher I-a privit cu atentie. ii viizuse dansand cu
bibliotecii. Laird de Ruthvencastle era intotdeauna bineve '
A).(ata, insotind-o vreme de zile tarii o replica. Devenise
in casa. Andrew o insotea pe lady Isabella inapoi aca 11pi1riitorul $i confidentul ei $i regreta enorm ca ii supara prin
Indispozitia mamei ei, cu cateva ceasuri inainte de incepe vorbele $i il ranea prin faptele lui dar ceea ce simtea pentru
balului, o Iasase fiira compania parintilor ei $i In grija J 1lomni~oara Martin ii hotarase atitudinea.
John Beresford, care iI delegase pe fiul lui eel mic o - Nu e$ti interesat de ea, tata mi-a spus asta intamplator.
responsabilitatea de a se ocupa de ea. Iar fratele Jui eel m /\ crezut nimerit sa $tiU.
se incapatana sii aiba o discutie cu el. Pupilele lui Arthur au stralucit auzind miirturisirea.
- fntotdeauna am fost sincer cu tine, i-a riispuns pe /\~adar, tatal Ior jucase in favoarea lui Cristopher. Atunci
ton, sdizut.
uv1..:a de vorbit cu el despre manipularile lui. Daca era
Noaptea fusese Junga, stanjenitoare $i foarte incordat! llllCresat Sa incline balanta in favoarea intaiului nascut, de ce
Sosirea Marinei $i a lui Brandon starnise multa agitati ii desemnase pe el drept escortii $i companion al
printre oaspetii care inca nu plecasera $i cand el s-a intors in 1lomni ~oarei Martin vreme de zile?
griidina cautand-o pe Agata ca s-o duca la Marina McGregor,, - Ea va alege $i vei fi foarte surprins, a rostit.
taniira dispiiruse. Arthur nu $tia ca in vreme ce el o cau - Domni$Oara Martin nu este pentru tine.
Agata se Jasa siirutata de Cristopher intr-un colt al serei. - incerci sii-mi spui ca iei in calcul posibilitatea de a
- Nu este femeia potrivita pentru tine, i-a spus deodati ridica la rangul de viitoare marchiza de Whitam o
fratele Jui.
mahalagioaicii?
Arthur a $tiut ca se referea la domni~oa~~ Martin. ~i sil Cristopher a bornbanit in sinea lui. El insu~i spusese
descopere brusc interesul lui Cristopher pentru ea, impotriva :iceste vorbe cu cateva zile in urrnii. Cum indriiznea Arthur
oriciirei a$teptiiri, 1-a fiicut sa se irite. Oare nu tagaduise el cu sa le repete?
cateva zile in urmii atractia pe care ar fi putut s-o simta?. - Pur $i simplu doresc sa $tii parerea mea in aceasta
L-a deranjat u~uriitatea lui. privinta $i iti ~mintesc, in caz ca ai uitat, ca nu sunt obligat
- Si de ce crezi ca nu este femeia potrivitii pentru mine? sa aleg o femeie de rang nobil ca viitoare marchiza. Tata s-
imi amintesc de o discutie asemiiniitoare, de acum ni$te ani, a aratat foarte intelegator in legiitura cu asta. Lui Arthur ii
i-a riispuns hotariit.
venea sa radii dar $i-a stapanit irnpulsul. In cele din urma,
Arthur ~tia ca Agata avea sentirnentele foarte profunde fratele lui i$i stransese funia injurul gatului rarii ajutorul sau,
134
135
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA.
dar ii deranja nestatomicia lui. Dar imi cunosc datoria '" ng. ~i apoi peste eel drept ca sa se incredin\eze ca nu o
mo~tenitor $i voi actiona in consecinta. intotdeauna \il1use nimeni. Nu a ciocanit1 a fost mult mai indrazneata: a
folosu l familiei, a adaugat Cristopher. 11 1n:-at clanta $i a impins ~or U$a groasa. Cu U$Urare, a vazut
1
- Care a fost pricina unei razgandiri atat de bru~te in tA l'ra descuiata. Cristopher statea la birou, cu spatele I~ e~;
0 priVe$te pe domni$Oara Martin? Cristopher nu i-a rasp l\'ca o penita in mana dreapta dar zgomotul caracten stic
doar a zambit, chiar daca gestul Jui i s-a parut lui Arthur jklni\ei care aluneca pe foaia de harti~ s-a oprit br~sc. _ .
mult o ocheada zeflemitoare decat o expresie magulito Nu se cuvine sii intri in inciipenle mele. Vre1 oare sa-t1
Iti amintesc ca pleaci'i maine la prima ora la Ruthvencas cumpromiti definitiv reputatia? , _
Daca Arthur voia sii-i strice momentul de siirbatoare fratel S-a riisucit putin ca s-o priveasca. Agata era desculta,
Jui, nu a izbutit. Iar eu ma gandesc serios s-o insotesc, IHIfcl ca materialul fin al capotului roz se tara cativa
adi'iugat. Sunt multe locuri interesante pe care sa i le arat. ~cntimetri pe covorul persan in culori inchise. Avea parul
- Domni$Oara Martin nu va pleca in Scotia. tkstacut $i cam ciufulit, amanunt care lui Cristopehr i-a
$i Cristopher nu i-a mai spus nimic. rl:fout foarte mult ~i 1-a racut sa simta un _go.l in st~mac. Nu
\'i)zuse niciodata o femeie atat de naturala ~1 de atatatoare.
Trebuie neaparat sa vorbim, i-a spus ea cu o voce
picrita. Cristopher s-a uitat la acele ceasomi~ul.ui ~~ pe
17 110 ptiera $i a vazut ca era trecut de ora doua a d1mme\11. Ca
pricteni, a continuat ea. Nadajduiesc ca in noaptea asta vom
fnce abstractie de parerea pe care o avem unul despre
l'clalalt, ca sa vorbim ca ni$te oameni civilizati.
ii venea sa blesteme. Uhima altercatie cu Cristopher, El nu putea s-o vada ca pe o prietena, cu neputinta, ~
gradina, din noaptea aceea, o intrista $i o indispun vdea ca pe o seduciitoare plina de viata care ii indemna sa
totodati'i. in situatia asta, nu avea cum sa-i ceara ajutoru piicatuiasca cu gandul. .
Trebuia sa aleagi'i vorbele potrivite ca sa-1 faca sii lntelea - A fost o noapte foarte lungii, a raspuns el dar nu a poftit-o
ca el avea nevoie de ea $i nu invers. Cu tot curajul pe care a si"1 piece.
izbutit sa-1adune, a mers pe coridor, desculfa, pana a ajutll Oaca o vedea cineva ie$ind din odaia lui in pnuta aceea,
la U$a odaii lui. Toti cei de la Whitam Hall dormeau $i Agata rcputatia ei va fi distrusa dar ingrijorarea pe care i-a citit-o in
voia sa profite de momentul de lini$te ca sa-i vorbeasca flirt ochii negri 1-a flicut sa se ridice $i sa-i vina in lntampinare'. A
intreruperi, inainte de ziua unnatoare. Se purta pe dos do incuiat U$a $i, luand-o bland de cot, a dus~o pana la fotohul
cum ar fi fost de a$teptat de la o domni$oara educatii, dar comod din fata ciiminului, acum stins, dar Agata nu a luat loc.
viata varului ei era in primejdie $i asta a hotiirat-o. - iti ofer prilejul sa vorbe$ti personal cu varul meu Carlos
~tia ca el nu dormea dupa lumina palpaind care se vedea de Lucena $i cu don Manuel de Gonzalez y Salmon in casa
pe sub crapatura de jos a u~i i din lernn. S-a uitat peste umarul mea din Cordoba, i-a spus deodata $i poticnindu-se.
136 137
ARLETTE GENEVE
O~~rta I-a luat prin·surprindere. Sa vorbeasca personal I >oua, trei saptamani eel mult.
consilierul secretaruJui de stat spaniol era mult mai m
decat putea sii nadiijduiasca. f>rea bine! Ii voi trimite o scrisoare tatiilui meu In care
II voi in~tiinta ca am de gand sii fug din C6rdob~ cu
_ - Ai face asta? Agata a confinnat <land din cap. Casa ill·i;1 inatia Anglia, ca s-o vizitez pe Marina. Va lua pnmu!
sa cercetez fiira sii trezesc banuieJi, don Carlos de Luc
\'upor din Le Havre ca sa ma impiedice. Oricum, crede ca
nu ar trebui sii $tie ca sunt un agent al coroanei engleze $i
111111 in casa bunicului meu.
ma aflu in Cordoba ca sa-1 iscodesc.
< >chii lui Cristopher au stralucit auzind-o.
Agata a plescait din limba auzindu-1; vorba "a iscod Vrei sa spui ca tatal tiiu nu ~tie ca locuie~ti la Whitam
nu-i placuse deloc.
111111, cu noi?
- fnfeleg ca, pcntru a nu alerta du$manii, este nevoie Agata a confinnat, cople~itii de ~ine. .
prezenta ta in casa familiei mele sa fie justificatii, de ac
in Le Havre am schimbat biletul cu altul pentru Angha
m-am gandit ca a$ putea sa te prezint drept logodnicul me clur nu ma caiesc. Voiam foarte mult sa-mi vad prietena, dar
Nu a $tiut cum sa interpreteze U$Oara clipire a ochilor Jut
urum nu pot sa raman, s-a plans. Dar in vremea cat i.i ~e~uie
- Sa-ti in$eli famiJia? Spus a§a, intr-un fel atat de rec 1111ci sa soseasca, va fide ajuns ca sa poti descopen mtng~.
par~a prea calculat. Ar trebui sa fim foarte convingiitori. Hunicul nu va banui nimic iar minciunile mele nu vor fi atiit
.Agata a fost de acord. S-a gandit mult la vorbele lui de grave ~i nici intru totul minciuni. Ii voi spune ca am plecat
Cnstopher. Sii-l prezinte familiei ei cape un logodnic era fi
111ai devreme.
primejdios; abia i'J cuno$tea, chiar daca simtea in adancuJ fun
- Este nevoie sa-i scrii tatalui tau? Ar fi mai bine sa nu
c~ putea sii aiba incredere in el. Avea nevoie de ajutorul Jui ~ l ie.
fimdcii viirul ei era intr-o mare i'ncurcatura $i de aceea Agata a
Ea a negat cu un gest u~or.
fost de acord in ciuda indoieJilor pe care le simtea.
- Bunicul ii va scrie de indata ca sa imi verifice spusele.
- Putem sa lncerciim, i-a spus cu glas convingator. I )aca tata este in ciilatorie spre Spania nu va putea fi la Paris
~ Asa ne purtam ca o pereche de i'ndragostip, a continuat dnd va ajunge scrisoarea bunicului. ~i cand va sosi la
el $1 m acel moment ea s-a viizut descoperitii. Agata nu $tia <'6rdoba, tu deja vei fi rezolvat totul iar eu ii voi spune de ce
cum se purtau perechile de indragostiti. Am avea nevoie de am mintit.
o insotitoare pentru tine ca sa nu isciim banuieli dar atunci Cristopher s-a gandit ca, daca bunicul credea cu adevarat
ne-am da in vileag.
di el era Iogodnicul nepoatei lui ~i ca aveau bine~u~antarea
-:_ Cu famil~a n:iea nu va fi nevoie, a raspuns ea In s:tar$it, ginerelui lui, ar putea sa iasa bine. Ar avea un pnleJ de aur
dupa ce s-a gand1t mai multe minute la feluritele variante.
sii se mi~te printre conspiratori. .
De cata vreme ai nevoie ca sa afli necunoscutele cazului §i
sa-1 rezolvi? - Dar lady McGregor trage nadejde sa o insote~t1 la
Ruthvencastle.
~ristopher s-a gandit Ia posibilul riispuns i'nainte de a-I Zambetul ei larg I-a nedumerit.
rosti.
138 - Ma bucur sii te in~tiintez ca aceste lucruri sunt deja
139
ARLE7TE GENEVE IUBF.$'I'E-MA
re~olvate. Agata ~i-a cantiirit vorbele inainte de a le spu 1ra~11ra cu blazonul familial care era oprita in fata pode~lui
Laird McGregor trebuie sa puna Ia punct ni~te treburi ~Ill lier. Agata cobora in ace) moment din ea; a inalta~ chtpul
Crimson H ill, casa unchiului sau. Cristopher cuno~tea fo
fl ~1-a infipt ochii negri peel, care o privea cu mare m.teres.
bine conacul prietenului lui, Justin Penword, soµiJ sur
Ix a <lat ordin la doi dintre marinari s-o ajute cu bagaJul pe
sale Aurora. Marina ii va propune ca noi doua sii pJec
''"n: lacheul care ii insotea pe Simon incepea sa-1 coboare.
mai ina inte spre Ruthvencastle. Dar va ti o mica schimb ,.,,,..i sa stea pe ganduri nicio clipa, ea a inceput sa parcurga
de planuri: eu nu voi merge in Scotia, ci in Spania. Aici, ,.11 pas sigur pasarela, Iara sa se uite la apa care lovea
Whitam Hall nu va biinui nimeni nimic. Voi putea sii iau
rn111 ccele vaporului ~i il legana in ri~ cadentat..
bilet in Dover cu destinatia Cadiz...
El a intrerupt-o: Bine ai venit pe Diavolul negru, 1-a spus Cnstopher cu
1111 zambet ce nu se mai sf'ar~ea.
- Te vei i'mbarca pe Diavolul negru; este un mic veli
Este un vapor superb, a raspuns ea cu glas timiditatc.
proprietate a tatiiJui meu. De obicei este ancorat In port
El a insotit-o pana inauntrul cabinei ce ii fusese des.ti~~t:a.
Portsmouth in a~teptarea poruncilor lui .
f11 ciuda dimesiunilor mici, avea toate comod1tat1le,
Agatei ideea nu i se parea nebuneasca. In felul aces
1m:luzand o cada din alama ~i un mic ~emineu, ocupat de un
putea sa i~te mai putine banuieli despre directia plecarii ei. rnllir inchis cu cheia. Agata s-a uitat la fotoliul din catifea
- \Oi fi incantata daca lordul Beresford i~i rn~ie dintr-un colt ~i a profitat ca sa lase capa ~i plilaria pe o
incuviintarea.
pcma de culoare grena. ~
Cristopher a ramas ganditor un moment.
- Este cabina pe care a ocupat-o sora mea, Aurora cand
- Tata nu va refuza iar eu voi fi mult mai Iini~tit dacl 11111 luat-o din Spania ca s-o aducem in Anglia. Tata era foarte
oamenii mei te aparii pe drumul spre Spania.
holnav pe vremea aceea ~i nu a putut sa vinii c~ noi. Mai
Agata a consimtit Iara o replica ~i cu o anume ~urare. piistreazii inca unele lucruri de-ale ei pe care nu ~t le-a luat,
Era franta dar panii la unna va putea face ceva bun penrru
11;idajduiesc sa nu te deranjeze.
viirul ei ~i pentru Cristopher.
Agata a negat de indata. Cabina era desiiva~ita.
- Sunt incantata, serios.
Velierul cu trei catarge fusese inciircat cu tot necesarul. Cristopher a riisuflat adanc inainte de a vorbi d~n nou~
Michael Carter, ciipitanul Diavolului negru continua sa
Avca unele indoieli, dar nu voia sa i le impartii~easca, ca sa
impartii porunci In vreme ce desla~ura in fata lordului
n-o ingrijoreze fara rost. .
Beresford harta de navigatie. Cristopher ii convinsese pe - Trag nadejde ca, la sosirea mea, familia ta va fi pregattta
tatal lui sa ii dea vaporul. Fusese o treaba anevoioasii fiindcii sa ma primeasca. Ea urma sa piece singura cu Diavolul
John dorea sa ~tie mai intai direqia ~i poruncile dar, dupa
11 egru. Cristopher trebuia sa rezolve ni~te lucrur~ in ~ond:a
lamuririle lui Robert ~i cu ajutorul Jui Arthur, renuntase sii se
~ i apoi, la Dover, se va imbarca pe Valiant m direc~1a
mai impotriveasca.
ora~ului de coasta Huelva. Agata avea. s~-1. a.~tept~ la
De la iniiltimea prorei velierului, Cristopher a privit Cordoba. Trebuie sa verific anumite cheshun1 a1c1 ca sa nu
140
141
ARLETrE GENEVE IUBE$TE-MA
las nic iun fir necercetat $i daca plec cateva zile dupa ace Oa-mi voie sa-ti pun asta. Cristopher §i-a scos un inel
fami lia ta nu va banui nimic.
rn pecete de pe degetul mic §i i-a luat mana ca sii i-l punii:
- Sa nu pierzi adresa pe care ti-am dat-o. EI a tacut rra sigiliul familiei Beresford. Agata s-a uitat cu gura casc~ta
gest din cap . Casa bunicului meu, La Alameda se afla i In bijuterie. Gestul fusese cu totul nea$teptat. Acum ch1ar
muntii Homachuelos, foarte aproape de mo$ia marchizul puri o fatii logodita. Dar ea continua sii nu scoata nicio
de Z ambra, tatal Marinei.
vorba . Ai grija de tine, s-a <;lespliftit el. Ne vedem curand.
- Nu va fi greu sa gasesc locul $i casa. El a paras it cabina ca sa-i dea ultimele porunci
- \Qi incerca sii trimit pe doi dintre verii mei pana i rf1pitanului ~i Agata s-a Uisat sii cada pe patul mic prins in
Cordoba ca sa te ia. podea.
- Nu va fi nevoie, a raspuns el.
- A$ fi mult ma i lini$tita.
Dar Cristopher a staruit in refuzul sau.
- \Qi putea sa inchiriez un cal cu care sa ma depJasez?
Ymi inchipui ca drumurile nu vor fi potrivite pentru a le
strabate cu calea$ca.
- Bunicul meu are cai la mo~ie.
El era familiarizat cu cuvantul ,,IDO$ie". Sora lui Iocuia la
una, foarte aproape de ora$ul Ronda. Cristopher fusese
gazduit acolo mai demult.
- Nu uita, i-a spus pe nea$teptate, este de foarte mare
insemniitate sa nu banuiasca nimic Carlos de Lucena altfel v~
fi cu neputinta sa ii aflu pe adevaratii vinovati. E~ti sigura ca
va ~leca din Madrid spre Cordoba la data pe care ai spus-o?
Agata a confinnat. Viirul ei, ca un bun cordobez, se
intorcea mereu in sat in luna mai, cand se celebrau Crucile
din M ai.
- Daca varul meu se afla in Cordoba, conspiratorii vor fi
pe aproape, a comentat ea.
~i Cristopher credea la fel. Facuse mai multe cercetiiri
despre Gonzalo Perez dar individul nu se mai afla in
Portsmouth, i$i inchipuia ca s-o fi intors in Spania cu
infonnatie pretioasa inlesnita de ciitre englezi §i ca, posibil,
va a$tepta in C6rdoba.
142
143
ARLETTE GENEVE
lhcc I-a lovit cu putere. Maria Isabel, mama Agatei, se
1111lragostise, impotriva oricaror a~teptari , de un fran~z
lnvadator. Oare femeile din familia lui sufereau de nebume?
~rnu blestemate? El le iubea dar nu putea sii le inteleagii.

18 Cei doi barbatii stateau intr-unul dintre saloanele mo~iei


/.a Alameda. Cristopher incerca sa raspunda la toate
f111 rcbarile pe care i le adresa pe un ton scazut don Gines.
- Este ceva neobi~nuit ca nepoata mea a sosit singura la
Cum putuse sii uite de dildura infemala din Spania? n io~ie, neinsotita de tatal ei. Iar aceasta logodna atat de
nu era decat luna mai; nici nu voia sa-~i fnchipuie ce va fl
nca~teptata ma nelini~te~te peste miisura.
Iunile unnatoare. 1$i simtea batista de la gat uda de sudo
Acesta era unul dintre obstacolele de care trebuia sa
~i haina groasa iI stanjenea intruna. Simtea cwn piinza fl · lrcaca pentru a inlatura biinuielile.
a cama$ii i se lipea de spate dar chiar $i a$a Cristopher - Tatal Agatei este in$tiintat despre vizita noastra in
tacut o figu ra onorabila in fata bunicului Agatei $i ( 'i>rdoba, ca sa obtinem aprobarea logodnei noastre dar
examenului Jui amanuntit. Gines de Lucena y Castro state chestiuni insemnate il retin la Paris deocamdatii; va fi insa aici
1n fata lui privindu-1 fioros. Parul sur ii era amestecat c cu noi peste cateva zile, a r.lspuns Cristopher cu glas sigur.
§Uvite negre. Perciunii lungi care Ii acopereau barbia patra Iar lui Gines i-a placut hotararea pe care o arata biirbatul;
erau Iati $i de$i $i ii dadeau chipului matur o expresie seve nici nu clipea, in ciuda dezavantajului !impede in care se
dar ceea ce ie$ea in evidenta era negrul ochilor, ca $i privirea una.
patrunzatoare $i treaza.
Vreme de ceasuri il bombardase cu intrebari intime,
Gines de Lucena se uita la englez, care ii sustinea privirea personale $i el ii daduse raspunsuri precise, limpezi ~i lipsite
cu hotarare. Strainul era imbracat rara cusur. Haina inchis4 de ~ovaire.
la cuJoare se asorta cu desenele vestei, desavaf$it incheiata, - Bunicule, nu-I mai speria pe Cristopher. Glasul Agatei
pantalonii erau fiira pata. Tinuta lui era potrivita pentru o la spatele lui I-a umplut de o imensa U$urare. Vremea
serata aristocratica intr-un palat de la Ora$, dar nu ca sA petrecuta departe de ea i se paruse nesffir~ita. imi pare rau
umble prin munti. Tinea in maini jobenul $i fl rasucea din pentru intarziere. In cateva secunde ajunsese alaturi de
cand in cand, de parca ar fi vrut sii-$i tinii degetele ocupate. Cristopher ~i s-a aplecat lndeajuns ca sa-i dea un sarut
Era inalt $i cu o conformatie atletica, ~i-a i'ncbipuit ca nu dragastos pe obraz, nu !ara o oarecare ~udo~re, ~a~
obi$nuia sa trandaveasca, dar concluzia aceasta, de~i i-a incercand Sa intareasdi impostura in fa~a OCht!Or VJCJem at
placut, nu a schimbat expresia critica de pe chipul sau. O lui Gines. Bine ai venit la La Alameda, nu-i a~a, bunicule?
fata cordobeza avea obl igatia sii se indragosteasca de un i-a spus Agata. . .
cordobez, sa se marite cu un patriot $i nu sa-$i piarda capul Cristopher s-a relaxat un pie simtind atingerea e1 ~ 1
dupa un afurisic de strain. ~i atunci amintirea singurei lui auzind tutuirea dragastoasa a bunicului. Ochii negri ai
146
147
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
biirbatului au fulgerat auzind declaratia nepoatei. 1.1111fi ca mo ~ ia bunicului ei numara un total de trei sute de
- Binc ai venit, a spus $i el pe un ton destul de foqat, fllpdc de vite, cele mai multe dintre care le vindea Ia piatii,
1-a nelini$tit pe Cristopher. Si ma bucur ca vorbe$ti atat dnr le dadea ~i unor mo~ii vecine. in plus, aveau vitei de tiiiat
bine limba noastrii, ceva neobi$nuit la un englez. ti folurite animate pe care le diideau pentru reproducere la
- Sora mea, Aurora, este spanioloaicii, a explicat pe 1l1c mo~ii din apropiere. Vreo cincisprezece iepe de rasii pura
ton neutru. Nepoatii a unui conte spaniol. E firesc sa vor ti 111ai multi armasari arabi pentru montii completau ~epte lul.
limba fluent.
Vino, am sii-ti arat odaile care s-au pregatit pentru tine.
- Remedios iti va arata odaia care va fi a dumitale cats Gines de Lucena i-a urmarit cu privirea pe cei doi tineri.
aici.
. Rona, cina se va servi la ~apte , sa nu uiti, a spus.
El nu s-a indoit ca aceasta se a.tla cat mai departe Agata a aplecat u~or capul spre bunicul ei, fara sa
putinta de apartamentcle presupusei Jui logodnice, dar nu fn ccteze sa-1conducii pe Cristopher spre incaperile de la etaj.
a pasat. Mulrumitii ajutorului Agatei, va putea sa-i vane - Rona? a intrebat-o el curios.
pe conspiratori cu mult mai U$Or decat crezuse. In plus, - Am doua nume, Agata dupa bunica matema $i Rowena
placea tot ce vazuse pana in acel moment. du pa cea patema $i cand bunicul este supiirat pe mine
Mo$ia era situata pe un versant insorit $i, chiar daca ooi~nui e$te sa-mi spuna Rona, crezand ca ma deranjeaza, nu
afarii piirea foarte austera, interiorul era foarte practic ~lie ca nu-mi pasa defel. Pentru mine este o mandrie sa port
functional. Mo$ia era in acela§i timp agricolii $i zootehni nurnele bunicelor mele.
cu o intindere de teren de vreo treizeci de pogoane, dupa c Cristopher piirea surprins.
ii spusese Agata. Pe traseul scurt, putuse sa observe c - Ymi place rnai rnult numele tau spaniol.
locuinta muncitorilor se afla foarte aproape de cliidire Ea a schitat un zambet candid.
principala. Avea doar doua incaperi, una dintre ele era - Stii ca era numele unei fecioare $i martire italiene. 0
bucataria, cu un ciimin mare cu clopot §i rezemiitoarc t:inara de o mare frumusete ~i caracter virtuos, care a respins
laterale, tnciiperea principala era pentru salahori, iar cealaltA iubirea unui consul roman, Quintiliano. Povestea spune ca,
era salonul, destinat iatacurilor comune, cu un total de zece in fata refuzului ei de a-i raspunde la sentimente, acest
paturi. Toate cliidirile de pe mo$ie, in afara de cea principal~ consul a supus-o la chinuri grele.
~rau de u~.etaj cu un singur culoar ~i acoperi$ in doua ape.~ - Nu ~tiam partea asta a pove~tii despre numele tau.
Jurul curt11 centrale se aflau construqiile pentru animale, Ea a continuat sii-i zambeasca panii cand au ajuns la u~a
precum grajduri, cotete de giiini, de porci, ca $i hambare. Pe odaii. Remedios a scos o cheie din buzunar ~i a descbis
drum, Cristopher vazuse o fierarie $i ateliere de tot felul. lncuietoarea. Dupa aceea, i-a dat cheia Agatei.
Ansamblul de locuinte era unit printr-o griidina interioara, - Este singura incapere care are incuietoare pe dinafara.
inchisa pe o latura de o poarta mare din lemn de castan. Vazand ca el nu intelegea, a incercat sa-i explice: In felul
Mo~ia se autoaproviziona, nu era nevoie sa se mearga la asta nu se atinge nimeni de lucrurile tale cate vreme stai la
C6rdoba pentru alimente. Agata il lamurise cu cateva zile in La Alameda.
148
149
ARLErrE GENEVE 1UBE$TE-MA
Cristopher s-a suparat. A intonatiei? a repetat el cam surprins.
- Dar nu era nevoie... , a inceput insa Agata 1-a intrerup Intonatia cordobeza. Este accentul propriu unei regiuni.
glas ~optit. ( 'ristopher a inteles. Remedios.vorbe~te cu intonatia proprie
- Nu vreau sa-~i bage nimeni nasul printre lucrurile tal ( '(Jrdobei .
Casa bunicului meu prime~te prea multe vizite ale un . lnteleg. Si in Anglia avem rnai multe accente, dupa
persoane straine ~i am gasit de cuviinta sa iau masuri dusa ~i zona.
precautie; pentru orice eventualitate. Cristopher a ram Agata a confirmat. Era un barbat foarte inteligent,
uimit de intuitia ei. El nu inlatura ipoteza nevinoviitiei I ntragator ~i seducator, o problema neconten.ita pentru ea ~i
Carlos de Lucena, de aceea masurile i s-au parut potrivit 11imiamintele ei.
Niidajduiesc ca te vei simti bine aici. - Hainele tale sunt deja a~ezate la locul lor, i-a spus
Dintr-o data, lumina a scaldat incaperea ~i Cristopher deodata, ca sa-$i indeparteze gandurile ce devenisera
ramas Iara grai. Remedios stransese draperiile ~i deschise primejdioase.
ferestrele. Era o incapere foarte luminoasa, cu o salitii c A deschis ~ifonierul mare cu patru u~i ca sa-i arate, in
putea fi folositii ca birou. 0 baie independentii de res vreme ce arunca o privire iniiuntru. A parcurs cu vederea
incaperilor i-a placut cu deosebire datoritii intimitiitii pe c imbracamintea pana ce s-a oprit la ni$te batiste pe care
i-o oferea. Patul cu baldachin era mare ~i piirea comod, iar domnii englezi le purtau innodate la gat. Cu.torile variau de
lenjeria de pat era in culori deschise ~i riicoroasa. A mers la o gama de griuri la alb ~i s-a intrebat de ce o avea nevoie
cativa pa~i panii in balconul mare ce dadea in ni ~te curti <le atatea, cand toate erau la fel.
interioare; rantana scotea un sunet caracteristic, care nu era - Multumesc, atata eficienta tna surprinde, a raspuns
suparator. Cristopher.
- Nu mi-am mchipuit niciodatii ca o mo~ie poate sa fie Ahia erau doua ore de cand sosise la ferma $i toate
atat de mare ~i de confortabila. hainele lui erau perfect impiiturite §i a~ezat~.
Remedios a rostit pentru prima oara un pomelnic de - Remedios i$i face treaba intr-un mod extraordinar, a
vorbe pe care Cristopher nu le-a inteles. spus ea iar chelarea~ a !acut o grimasa hatjocoritoare pe
- Remedios zice ca sa nume§ti mo~ie ferma La Alameda care a vazut-o doar Agata. Cristopher continua sa se uite
este o insulta grava care meritii un raspuns hotarat. curios pe fereastra. Nu mai avem nevoie de ajutorul tau,
El s-a uitat la cheliireasii cu mult respect ~i atentie. Remedios, multumesc mult pentru tot.
Ferneia, cu par sur ~i bogat, avea ochi de vultur ~i zarnbet de Ferneia a !acut o plecaciune inainte sa Plece, dar a lasat
dihor. t1$a deschisa.
- De ce imi vine greu s-o inteleg cand vorbe~te? - O sa fie mai greu decat credeam.
Acum, Cristopher a auzit cu toatii lirnpezimea vorba Prin aceste vorbe, Cristopher a rezumqt calvarul care
"fartucco". fusese interogatoriul stapanului ferrnei.
- Din pricina intonatiei, a raspuns Agata. - Bunicul se simte dezamagit, i-a explicat ea intr-o
150 151
ARLEITE GENEVF. 1UBF.$TE-MA
~oapta. Dupa parerea lui , voi face aceea~i gre~eala ca ttccut. Avea acest obicei din copilarie ~i nici verii ei nu
mama. 1Ci1pau de asta. Stomacul lui Cristopher s-a strans ca ~i cum
El nu i-a observat tonul melancolic. ar Ii primit un pumn dar a ramas tacut privind scena. Cine
- Bunicul tau uita ceva foarte insemnat: nniba era barbatul ala?! Dar ce frumoasa e~ti , mon chiot1!
du~manul. Raspunsul vesel al Agatei i s-a infipt lui Cristopher ca un
Inima Agatei a tresarit auzindu-I, dar ~i-a dat seama cl rumnal in inima. Acum intelegea ca gestul ei de a-i ciufuli
n-o spusese ca s-o jigneasca. Nici macar nu era con~tient prirul cand au ie~it din flintana de la conacul Grant fusese
0 racuse.
ccva negandit ~i nevoit. El il luase ca pe ceva personal ~i il
""' Tata ~u a fost niciodata du~manul meu, a raspuns sii
dcranja profund afle ca nu era a~a.
~oapt:a. Cnstopher a privit-o surprins. EI nu voise sa sp Gines de Lucena a observat cu placere supararea pe care
ceva atat de ofensiv sau da? A renuntat la tot pentru ma rwpoata lui i-o starnea strainului imbrati~andu- 1 atat de intim
A ramas intr-o tara care ii ura, pentru mine. Cristopher ~i­ re mo~tenitorul contelui de Zambra. Mereu dorise ca
dat seama atunci ca o ranise cu comentariul lui dar cand fomiliile del Valle ~i Lucena sa se uneasca prin ciisatoria lui
vrut sa se ~cuze, Agata nu i-a ingaduit. Ne vedem Ia cinl, Lorenzo cu Agata. Baiatul era cea mai buna partida din toata
s-a despart1t pe un ton cam dezamagit. t '6rdoba. Poate daca el dadea o mana de ajutor...
Pentru prima ~ata, el nu a ~tiut ce sa spuna. S-a marginit Tusea lui Cristopher a oprit zarva Agatei, care stea pe mai
sa dea din cap. Agata a disparut In spatele u~ii, pe care a cleparte foarte aproape de Lorenzo, privindu-l cu prea multa
lnchis-o )n tacere. familiaritate, dar mo~tenitorul Zambra ~i-a amintit la vreme
cele mai elementare reguli de politete. S-a depiirtat un pas de
fata ~i i-a intins mana lui Cristopher, care era incruntat ~ i cu
gura striinsa intr-o linie.

19 - Lorenzo del \alle y Linares, i-a spus pe un ton


prietenos.
- Lorenzo este fratele prietenei mele Marina, I-a lamurit
Agata.
- Lorenzo! Strigatul Agatei a atras atentia lui Cristopher Ochii Jui Cristopher s-au indreptat spre ea, intelegand. A
care, tocmai in ace! moment, trecea pe sub arcul care racea primit mana spaniolului in vreme ce 11 scruta cu real interes.
accesul in elegantul salon din frumoasa curte a prunilor. Ce - Cristopher George Beresford, i-a raspuns. Logodnicul
bucurie sate vad! Nu ~tiam ca e~ti in Hornachuelos. domni ~oarei Martin.
- Bunicul tau m-a anuntat ca vii ~i nu ~tii cat doream sa Agata s-a uitat la el, surprinsa. Tonul lui i se paruse prea
te vad, au trecut ani de cand te-am vazut ultima oara. sec cand i-a adresat lui Lorenzo. Trebuia s a- ~ i arate
Lorenzo del Valle a primit cu placere imbrati~area fi reasca
a Agatei. Ea i-a ciu fu lit cu drag paruI, ca de atatea ori in ' Cafelu~ul meu, In limba franceza (n.a.)
152
153
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
lntotdeauna partea nesuferita'? ~i pentru prima oara m d 1 4rc i-o intindea femeia ~ii-a sfuutat-o politicos. ~i pupila mea,
amiaza aceea i-a observat tinuta ~i I-a privit cu oare ~osa de Lara y Guzman, a continuat calugarit.a, care se d!duse
suparare. Era imbracat ca pentru o audienta regala, •11r-o parte spre stanga pentru a face loc novicei care o insotea.
~c~pea nicio mdoiala. Parul era pieptanat spre spate, Frutele ei, Alonso, duce de Alcazar obi~nuie~te sa cum~ere
mctun fir nelalocul Iui. Batista innodata cu un nod desav armasari crescuti de fratele rneu Gines, pentru ~coala_ lm de
la gat ~i sustinuta de un ac cu rubine. A mijit ochii pentru ~·nliirie din Sevilla, a spus calugarita pe un ton pragmatic. .
neplac~rea ei sa nu fie observata de ceilalti barbati aflati Alonso de Lara y Guzman ~i-a Ia.cut intrarea in salo,n ca ~1
salon. Incepea sa urasca atata perfectiune. cum ar fi fost anuntat. ii insoteau doi dintre verii Agate1,
Lorenzo continua sa-1 priveasca cu interes pe strainul c Manuel ~i Ram6n. Jar ambianta a devenit grozav_ de
nu i~i lua ochii de la Agata. Era imbracat ca un adevar Ml<injenitoare. Alonso ~i-a mfipt ochii pe Cri~topher. ~1 1-a
dandy englez, dar hainele lui nu erau cele mai potrivi 11 crutat cu buna ~tiin\a. Gines a racut prezentanle de n goare
pentru torida caldura cordobeza. Spusese ,,logodnic"? S- dar cand ducele a auzit nurnele englezesc a mijit ochii biinuitor.
uitat la cea mai buna prietena a surorii lui ~ii-a tacut un ge - Ce mica e lurnea, lord Beresford! Cristopher nu ~tia de
intrebator care in ochii Jui Cristopher a parut protector. cc folosise un ton critic cand i se adresase. Unchiul surorii
- Logodita? Nu poate fi adevarat! dumitale ~i cu mine suntem vechi prieteni, a adaugat cu
_Exclamatia vesela a tanarului I-a deranjat profund pe. oarecare dispret care 1-a luat pe nepregatite. A inaltat o
Cnstopher, chiar daca ~i-a pastrat umerii incordati ~i gura spranceana blonda intr-un gest intrebator dar nu a riispuns la
incbisa. tonul razboinic cum se ~tepta spaniolul. Am incredere ca ne
- Credeai oare ca am sa te ~tept toata via ta, fartucco? vom vedea in Sevilla, este un o~ superb in aceastii perioacla
I-a intrebat ea cu umor. a anului, a spus Alonso Iara sa-~i ia privirea de la el.
Lorenzo continua s-o priveasca cu interes; micuta _ Ma indoiesc, i-a raspuns Cristopher rara sa renunte la
crescuse. atitudinea hotaratii ~i pastrandu-~i simturile in alerta. Ma
Cristopher ~i-a tinut riisuflarea, uimit. Cum putea sa aflu aici ca sa cunosc familia materna a logodnicei mele,
admita o fata ceva de o asemenea dimensiune? Era oare
mdragostita de Lorenzo del Valle? $i de ce dracu nu ii
spusese? Acum mergea din nou pe orbecaite In privinta ei !
dupa aceea ma voi intoarce in Anglia. Nu pot sa-rni neglijez
obliga\iile prea multii vreme.
A lonso a racut un gest zeflemitor care nu a trecut
j
~i senzatia aceea nu-i placea deloc. neobservat pentru nimeni, dar nu a putut sa-i raspunda din
- Nepoata mea nu vorbe~te serios, nu-i a~a. fetito ? pricina interventi,ei oportune a lui Gines. .
Glasul unei femei pe care nu o vazuse panii atunci I-a - De Lara, ramai la cina? Aceste vorbe 1-au facut pe
fiicut sii se lntoarca spre ea ~i surpriza lui a crescut cand a Cristopher ~i pe Alonso sa-~i ia privirea unul de la celalalt.
observat ca era vorba de o calugaritii. Aceasta s-a prezentat Nepotul meu, Carlos trebuie sa soseasca. . _ .
cu excesiva corectitudine: - AI fi o placere dar imi este absolut cu neputmµ. Trebme
- Eugenia de Lucena y Castro. Cristopher a luat mana pe sii fiu in Sevilla la primul ceas al diminetii. Alonso s-a
154 155
ARLETTE GENEVE lUBEfTE-MA
indreptat catre calugarife. Transmitep-i cele mai bune ~ugcnia. Aceasta se hotarase sii-$i dedice viata lui ~~e~e~
din partea mea nepotului domniei voastre, i-a spus Eugen' dupa moartea sottllui ei in batalia de la Bailen. C~1 dot fit_at
ne vom vedea peste cateva saptamani Ia Madrid, dac4 ei. Manuel $i Ramon respectau hotararea mame1 lor, ch1ar
intervine nimic neprevazut. Femeia a racut din cap un g dm.:a nu o incuviintau. Gines de Lucena fusese ca tat.al pe care
de incuviintare. Atunci Alonso s-a uitat la sora lui, Rosa. nu I-au avut niciodatii ~i de aceea locuiau la ferma ~i 11 ajutau
incredere ca te vei purta cum este de a~teptat din partea t In Lot ce avea legiiturii cu munca $i cu argatii.
~i, dupa aceste vorbe, ~i-a Juat riimas-bun de Ia ceilalfi cu Bunicul pierduse trei fii in razboiul Spaniei cu Franta $i
~oara ~plecare a capului. Dupa plecarea Jui, unnatii de cea 1k aceca sa ii accepte pe biirbatul ales de fiica lui a
verilor Agatei ~i a bunicului, salonul a ramas deodatii mta rcprezentat pentm el o loviturii grea din care nu i$i revenise
Lorenzo ~i Cristopher au profitat pentru a incepe sa Inca iar acum ea, prin logodna ei ii oferea un al doilea pabar
studieze rcciproc. Agata s-a uitat la novice, care nu scos cu venin. Agata a incercat sa nu se gandeascii la asta $i ~i-a
nicio vorba. Statea deoparte, in eel mai indepartat colt d concentrat atentia pe novice. S-a intrebat de ce o fi voind sii
salon, cu inrati~area senina dar mandra, dovada intre intr-un ordin atat de diferit de eel din Sevila. De$i
netagaduit aneamului ei ales.
ciilugiiritele din Cordoba trebuie sii fi fost foarte
Gines s-a lntors putin dupa aceea ~i a primit paharu] impresionate; s-o aiba ca pupilii pe sora unui dvce atat de
vin ro~u pe care i 1-a dat Lorenzo. Cristopher a profitat c insemnat presupunea venituri mari in vistieria lor $i influente
sa-l scmteze ~i mai mult. Parea foarte familiarizat cu fe foarte pozitive la curtea din Madrid. Alonso de Lara era unul
~i cu familia Agatei ~i de aceea a simtit fata de el o dintre oamenii de incredere ai regelui Fernando.
respingere brusca. Ce naiba i se intampla? El i~i ascundea Dar ivirea in salon a lui Carlos de Lucena, urmat de
mereu emotiile sub masca riicelii de aceea simtamintele de Rodriguez Lesma, secretarul siiu a flicut-o sii schiteze un
furie ~i protecfie pe care le simtea acum 11 lasau perplex. 1.ambct care i se nii~tea din adancul inimii. Nu il vazuse de
- Dacii nepotul meu intarzie, vom i'ncepe sa manciim Iarl multi ani ~ i era la fel de impresionant.
el, a spus Gines, dar rara sa a~tepte vreun raspuns din partea Spatele lui Cristopher s-a incordat la sosirea spaniolului.
oaspetilor.
Carlos de Lucena era un barbat impuniitor $i nu a scapat
, - Matu~a, ramai multa vreme la La Alameda? a rntrebat-o auzului lui oftatul de placere pe care I-a scos Agata cand l-
Agata §i Eugenia s-a uitat cu interes la nepoata ei. a viizut. Fir-ar sa fie! 0 sa tresara la fiecare oftat al ei?
I se piirea nemaipomenit sa urmeze exemplul mamei ei - Unchiule, este o bucurie sii fiu din nou la la Alameda.
~i sa se logodeasca cu un strain, nici mai mult nici mai pufiq Gines a acceptat bucuros strangerea de manii a nepotului lui
decat ury englez, ~i nobil.
preferat. O secundii dupii aceea, Carlos s-a intors ciitre
- lndeajuns cat pupila mea sa se instaleze la manastirea Eugenia. Miitu$ii, respectele mele. Este o placere sii iau masa
Santa Isabel. S-a hotarat sa lase ordinul Surorilor augustine cu dumneata in aceastii searii magnificii. Femeia i-a adresat un
din Sevilla.
zambet sincer. Ca nepotul ei sa fi ajuns sii ocupe un post atat
Agata nu ~tia nimic despre viata religioasii a miitu~ii de insemnat tara sii aiba sange nobil era un adevarat succes de
156
157
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
care erau peste masura de mandri. Noul venit a salutat pe Cum a primit vestea tatal tau? a intrebat-o Carlos P~
pe fiecare dintre cei prezen~ in salon, cu corectitudine A~ata. Toti ~tiau case referea la logodna ei cu englezul. Im1
bucurie, pana cand ochii i-au cazut pe Agata. Dar 0 avem aici lnl'hipui ca mai bine decat bunicul, nu-i a$a? . .
pe micuta noastra franµizoaica. Poreda dragiistoasa a lacut-o Agata a ro$it la auzul intrebarii , iar Cristopher s-a s1mt1t
i sc arunce in brate tara sa se gandeasca de doua on. Carl tulburat. 1n afara lui Gines de Lucena, logodna lor era
acceptat cu naturalete imbrati~area. Nadajduiesc ca tatiil t4u nrccptata de ciitre toti cu destula naturalete $i o unda de
bine. Nu I-am mai vazut de mult. ll'rnuscare l-a lovit cu severitate. il deranja profund sa 'in$ele
) • A

Cristopher era cu adevarat stanjenit de situatie. Cu toate tutr-un fel atat de neru$inat ni$te oamem care se purtau atat
avea o sora spanioloaica, nu se obi$nuia cu dragostea efuzi de cinstit cu el.
pe care spaniolii $i-o aratau in public; i se parea prea patim - Recunosc cii la inceput s-a aratat destul de contrariat,
- Trebuie sii-ti prezint pe cincva foarte insemnat pen tlar imi dore$te fericirea, ca $i Cristopher. Amandoi ma fac
m ine, a spus atunci Agala $i 1-a condus in fafa lui, ca foarte fericita.
ramanea atent la tot, ca un ~oim vigilent. Vere, ti-l prezint - Trag nadejde ca nunta va avea loc la Cordoba, a adau~at
logodnicul meu, lordul Cristopher Beresford. ( 'arlos racand-o pe Agata sa fO$easca pana la radacma
Ocbii Jui Carlos au zburat inspre Lorenzo $i acest luc piirului. Si ca vei alege o data potrivita. .
I-a alertat pe Cristopher. - Nu am stabilit data Inca. A~teptam parerea lm Jean
- Este o placere, lord Beresford. Stralucirea de recuno~tin11 Michel in aceasta privinta.
care s-a ivit i'n ochii consilerului secretarului de Stat spaniol Ea a oftat U$uratii de interventia iute a lui Cristopher.
nu i-a scapat ~i i s-a parut ca situatia se imbunatatea pe - Sa trecem in sufragerie, cina este gata de mult.
moment. De~i gasesc nemaipomenit ca veri~oara mea sa fie Tonul autoritar al Eugeniei nu admitea discutie. Toti au
logodita ~i noi sa nu fi ~tiut nimic pana acum. urmat-o in sufragerie.
Agata s-a hotarat s-o ia pe calea de mijloc. $tia ca va trezi
banuieli dar trebuia sa le inlature in chip convingator.
- Singurul care are dreptu] ~i privilegiul de a ~ti in primul
rand este tatal meu.
Carlos a ridicat sprancenele auzind replica orgolioasa a 20
veri~oarei luj, dar nu a mai spus nimic despre asta.
Rosa de Lara privea prezentarile succcsive cu mare
interes. Dintre toti cei prezenti, singurul pe care nu 1J Manuel $i Ramon s-au intors cand mesenii incepusera
cuno$tea era logodnicul englez al nepoatei Eugeniei, care i s- deja al doilea fel. S-au a~ezat la locurile rezervate lor intr-o
a parut peste miisurii de rigid, ii arnintea prea mult de fratele { tacere desavar$ita. II insotisera pe ducele de A1cazar la hanul
ei Alonso. Era imbracat fiirii cusur, chiar daca nepotrivit ~ Las Ventas. Ducele i~i avea acolo trasura, care il a$tepta ca
pentru un eveniment familial lipsit de o eticheta riguroasa. sa se intoarca la Sevilla. Alonso refuzase invitatia Jui Gines
158 159
ARLEITE GENEVE
de Lucena de a riimane la serbarile Crucilor din Mai c fW tll ru ca tara sa functioneze, a comentat Carlos in_ vreme ce
~ '
vor mcepe in curand. Avea treburi insemn3te de rezol ltl ducea la gura o bucata de p~ine. Dar sa nu vorb1m despre
care nu puteau sa a$tepte. politica. Sunt neriibdator sa vizitez C6rd~ba. .
- Cum merg treburile la Madrid, fiule? Strazile sunt superbe, vere, a spus Agata. lar m1rosul
Intrebarea lui Gines 1-a lacut atent pe Cristopher. llorilor lti imbata simturile.
- Regina Marfa Cristina a$te3pta un copil. \estea De ce se nume~te Crucile din Mai?
Carlos a fost o adevarata surprizii pentru toti. Rege i ntrebarea lui Cristopher a lacut ca toti mesenii sa se uite
nadajduie$te sa fie un biiiat. In cl.
- Daca a§a va fi, sa nadajduim ca va fi altfel decat ta - Daca vorbim despre esenta sa religioasa, a inceput
Tonul Jui Gines l-a lacut pe Cristopher sii-1 priveas 1:ugenia, i~i are originea in crucea pe care a murit Hri.stos.
atent. Prin acele puJine vorbe ariitase !impede ce gand - Dar originea sa este romana, nu-i a~a? a intrebat Agata.
despre politica regelui Fernando. Spun asta din pricina pove$tii care a ajuns pana in zilele
- Nu putem sii uitam di cei $ase ani de riizboi cu F ran noastre despre imparatul Constantin eel Mare.
au fost devastatori pentru tara, a spus Lorenzo in contin - Astea sunt legeode, i-a raspuns Lorenzo cu o unda de
- Nestatornicia guvernului este necontenita iar e$ecuril um or.
cand vine vorba sa se rezolve cum se cuvine problemele due - Cum a aparut legenda? a vrut Cristopher sa $tie.
la nes:filr$ite schimbari ministeriaJe, care nu sunt bune pentna - Povestea spune, cu multe inflorituri, de buna seama, ca
popor, a riispuns Ramon flira sii-$i ridice ochii din farfurie. imparatul Constantin eel Mare, in al ~ase~ea an al ~o?1niei
Lui Cristopher i se parea nemaipomenit ca se vorbea lui s-a )nfruntat cu o~ti le barbare pe malunle Dunam, intr-o
despre politica 3tat de liber la masii $i cu femei de faf3. In hatalie in care victoria piirea cu neputinta din pricina miirintii
Anglia in niciun caz nu s-ar face 3$3 ceva. armatei du~mane. Dar intr-o noapte, Constantin a avut un
- Fernando a trebuit sii-$i tina ragaduiala fata de cei care vis in care i-a aparut crucea domnului nostru Iisus Hristos,
~u ocup~t posturi in administratia lui Jose Bonaparte 1, a striilucitoare ~i deasupra ei ni~te vorbe, "In hoc signo vincis",
mterverut Manuel, a§a $i-a atras ura muJtora. care tradus din latina inseamna "sub acest semn vei
- 0 tara care nu are presa liberii se i'ndrepta spre dezastru! invinge". Toti ascultau cu atentie explicatia lui Lorenzo del
a exclamat Lorenzo.
Valle. Impiiratul a poruncit sa se faca o cruce ~i a pus~o in
- Dar s-au inapoiat proprietiitile care fusesera luate fruntea annatei sale care, spre surprinderea lui ~i a
Bisericii, a spus Eugenja cu glas hotiirat.
generalilor lui, a invins tara greutate o$tile ctu~man~. lntors
- E greu. ca sa nu spun cu neputinta, sii poti sii In ora~. a simtit multa curiozitate sa afle semmficatia crucii
multume$ti tot poporul la fel. Trebuie !acute multe refonne ~i cand a aflat-o, s-a botezat in religia cre$tina ~i a poruncit
sa se ridice mai multe biserici de-a lungul Imperului.
Jo~eph-Napo!eon Bonapane( I 768-1844),conte de Survilliers, fraLele mai mare
1

al 1mpAratul~1 ~~poleon I! pc care acesta I-a numit rege al Neapolelui ~i Siciliei Privirea lui Lorenzo s-a oprit pe ciilugaritii, cu o jumatate de
rege al Spamc1 ~· al Indulor. (n.I.) '
zambet. Am explicat bine, maica?
160
161
ARLETTE GENEVE IUBFJTE-MA
- Un invatat nu ar fi povestit mai bine, a raspuns ea. l 'and e$ti poftita cu amabilitate sa pleci de la masa ...
nu trebuie sa uitam rolul insernnat pe care I-a jucat m Agata nu i-a ingaduit sa continue.
imparatului, Elena, trimisa de catre propriul fiu in o Nu m-a poftit nimeni cu amabilitate sa plec de la masa,
sfiint, lerusalim, in ciiutarea adeviiratei cruci a lui Hrist 11rutcstat energic.
adaugat. I'. I a $tiut ca nu abordase bine chestiunea.
- 0 poveste frumoasii, a remarcat Cristopher. (·a logodnic, a~tept o oarecare cooperare din partea ta.
Eugenia a confirmat cu o U$Oara inclinare a capului. •11.1klc ei s-a incordat. Familia ta a$teapta o schimbare a
- Va rugam sa ne scuzati, pupila mea $i cu mine 1"11 lflrii tale, a liimurit-o atunci. Acum nu mai poti sa te
retragem ca sa ne facem rugaciunile zilnice. Ne insot """" fo~ti ca in trecut. E$ti o fata logodita.
draga Agata? Va fi o placere sa contam pe prezenta ta. Purtarea mea a fost f'ara cusur, i-a raspuns un pie cam
Tanara a refuzat hotarata. Cristopher a privit-o, uluit M111nrata de comentariul lui.
refuzul ei sincer la sugestie. Nu putea sa refuze o invl <'hiar nu cuno$ti regulile pe care trebuie sa le urmeze o
racuta atat de subtil de a-i liisa singuri pe barbati sa dis ~111~· H! logodita?
despre chestiuni care nu le priveau pe femei. in fata ta N-am fost niciodata logodita, s-a aparat ea.
bunicului ei, s-a hotiirat sa preia el initiativa. <'and exist:ii un angajament intre doi oameni, lucrurile
- Iertare, logodnica mea a uitat un lucru foarte inset ... "rhimba pentru amandoi, darmai cu seama pentru femeie,
$i pe care voi fi incantat sa i-1 arat. Spre surpriza tut 11u• m1 trebuie sa actioneze in mod independent.
Cristopher a luat-o de cot pe Agata $i a poftit-o A~ata l-a privit drept neintelegand intru totul ce incerca
insoteasca; ea nu a avut incotro ~i a trebuit s-o faca. E ug 1 spuna.
$i Rosa s-au dus in directia odailor lor, iar Lorenzo del Acum ca sunt logodita, trebuie sa plec de la masa ca
$i Carlos de Lucena au schimbat o privire foarte grait 111sotcsc ni$te calugiirite la rugaciune, cbiar daca eu nu
in fata plecarii grabite din sufragerie a Agatei ti 11111 1 dlugiirita?
logodnicului ei. Gines a schitat un zambet viclean. Poa10 Spus a$a, piirea cam invechit, s-a gandit Cristopher.
ii judecase gre$it pe englez. Cu un gest, aratase ca nu 'in Anglia, cand o fata este logodita, faptele ~·
dispus sa ingaduie ca nepoata Jui sa se poarte ca de obi ••lllll'lllariile trebuie sa-i fie intotdeauna aprobate de
Acum ca era o tanarii logodita, trebuia sa se poartc l 11111dnicul ei.
0

maturitate $i inteligenta. Cristopher practic o tarase ha atat de uluita de aceasta lamurire incat daca ar fi fost
curtea interioara spre unul dintre saloanele mici care scrv t1111rn cu un cutit toledan nu ar fi varsat nicio picatura de sange.
de loc pentru lectura sau odihna. A inchis U$a in unna lui N-am spus nimic la masa care sa cearii aprobarea ta,
privirea stralucitoare. Agata l-a privit rarii Sa inteleagA. I 11 pliins lndurerata.
unnatoarele zile te vei purta ca o logodnica supusa. < 1 fata logodita nu se agata de gatul unui barbat, nici nu
Ea $i-a aratat dezacordul racand ocbii mari. Logodn 1l11111r~tc cu neru$inare cu altul. Este o regula elementarii de
supusii? Si asta ce insernna? fl'llllll'C.
162 163
A Agata a racutun pas lnapoi, prea uimita ca sa reacpon 111ijlocul subtire, in vreme ce cu mana dreapta ii ridica ?arbi~
Imbrati~ase un prieten din copilarie $i glumise cu un var. ~n; buzele lui. Contactul celor doua guri i-a provocat Agate~
- Regula asta mi se pare absurdii, i-a riispuns cu b - ,, scnzatie ametitoare. Cristopher i-a dat capul pe spate ca sa
inaltatii i'ntr-un gest de sfidare. Lipsita de bun simt. Sunt !Msc vederii barbia ~i gatul fin, dar nimic nu il pregatise pe~tru
familia mea, Cristopher! 1rsura violenta pe care a simtit-o cand a sarutat buzele e1, ce
- Spune-mi, Gata, cum o sa-i convingem de adev I s-au parut dulci ca mierea. Ca un explorator curajos ~i-a
logodoei noastre dacii te porti ca ~i cum nu a~ exista? Tre l111rodus Jimba in cavitatea umeda ~i satinata ca s-o exploreze
sa actionam de comun acord ca sa para autentica. llupa voie. Deodata, saru~l a dev~nit p~sesiv, e~~gent,
- Numele meu este Agata, i-a replicat suparata. O de hu.:itand-o sa ii riispunda. Agata se p1erdea m senzatule pe
ca ii amintea de logodna pe care amandoi o acceptasera $i rnrc i le trezea el. Simtea pe piele reactia pe care i-o provoca
responsabilitatile pe care le presupunea dar a recunoscut ( 'ristopher cu sarutul ~i, pe data, un torent de caldura i-a
sinea ei ca el avea in parte dreptate. Pe viitor, trebuia sa Htriibatut prin vene ca o lava licbida. Pulsul i s-a accelerat pana
uite ca dovezile ei de dragoste se indreptau ciitre sin lntr-un punct primejdios. Fierbinteala celor douii trupuri a
barbat care nu voia sa le primeasca: el. Putea fi lTcscut pana la un nivel de infarct Ea a gemut, cop1~$ita de
sc~im~ator. d~ atat? Mai lipsit de niidejde viitorul apropi cmotiile senzuale care ii trezeau trliiri necunoscute. Cnstopher
irrn VOi ammt1 vorbele tale, dar nu pot sa-ti ragiiduiesc ca I nuzea gemetele pati~e ie~ite din gatul fetei $i a a~rofun~t
voi indcplini mereu.
s:"1rutul ~i mai mult, cerandu-i o capitulare pe care ea 1-a ofent-
Tonul glasului ei era t.aios ca lama unui briceag. Agata 0 bucuroasa. Cand ~i -a plimbat limba calda pe gatul ei arcuit,
pregatea sa piece cand Cristopher i-a spus: Agata nu a putut sa-~i stapaneasca o exclamatie de placere dar
- Nu poti sa apari in sufrngerie cu fata asta acrii. 1.:are pentru el a fost ca un ulcior cu apa rece viirsata pe capul
De n-ar fi fost stralucirea ciudata din ochii lui alba~tri, ea lui. Daca ar fi continuat, ar fi srar~it posedand o fata ~are nu
ar fi crezut ca vorbea serios. avea habar de primejdia ce o pandea in bratele Jui . Incet, a
- Fata asui acrii este numai meritul tau, i-a raspuns. intrerupt sarutul $i contactul care ii tinea unit~-. Agata a
El se apropia foarte incet de ea ~j Agata a dat inapoi intarziat cateva clipe pana sa-~i recapete fiea ~l JUdecata.
cafiva pa~i ca sa puna distanra intre ei. Cand o privea in felul /\cum nu mai fa13 acra.
acela atat de hotarat o facea sa-i tremure genunchi i. Cum puteau ni ~te vorbe sa fie atat de zdrobitoare? Sa~tul
- Atunci, va trebui sii rezolv asta, de vreme ce eu sunt eel rusese doar un mij loc prin care s-o faca sa nu ma1 fie
care a racut ca ace~ti fiumo~i ochi sii striiluceascii furio~i. Agata suparata $i lumea i-a cazut 1n cap ca un _deza~t~ b:usc: ~
nu se ~tepta sii o prinda de coate ca s-o impiedice sa fuga. A scuturat-o pana a Iasat-o fara vointa, dar a izbuht sa-~1 revma
observat ca ochii Jui se lnchideau ~or la colturi §i asta diidea indeajuns ca sa-1 priveasca cu ocbi ca ni$te p~~ale.
expresiei Jui o nuanta de primejdie care a alertat-o. Nu ai ce sa - intr-o zi, nu ~tiu cand, iti voi intoarce leclule pe care cu
faci, i-a spus intr-un fel tainic. Nici ea nu a ~tiut la ce se reterea atata bunavointa mi le daruie$ti prin sarutarile tale.
dar Cristopher nu a mai tinut-o de coate ci i-a 1nconjurat Privirea ci lacoma patrunsa de durere 1-a invaluit de parca
164
165
AR.LEITE GENEVE
3r fi fost un nor de furtuna greu $i intunecat, dar Agata n
O m ica nepotrivire in privinta rugliciunilor $i
simfea indeajuns de in stare sa ramana $i Sa a$tepte
111vitatiilor, a raspuns ea. Lor~nzo nu $t!a la ce se referea.
raspuns din panea lui. A parasit micul salona~ul $i
imic ingrijorator, a adaugat Agata, de$1 el nu era de acord
indreptat catre curtea cu pruni, unde probabil barbafii c
111 nprecierea ei. . ._
interesau cu adevarat beau cafea ~i stateau de vorba. ~i
Cand ceva te face sa-i ceri un sarut unm barbat mat m
dracu cu Cristopher Beresford!
vnrsta decat tine, crede-ma, este ceva ingrijorator.
Ea i-a aruncat o privire fioroasa.
Ti I-am cerut ca prieten, a raspuns ru~inata, insli
ncvoind sa recunoasca. Dar am racut-o rara sa ma gandesc .
21 .. Iar eu ti I-am refuzat, nu ca prieten, ci ca un barbat care
ll" pretuie~te mult. Agata a mijit ochii auzind~~I. In plus:
logodnicul tau nu pare cineva cu care sa te pot1 JUCa. Daca
- Saruta-ma! dore~t i, poti sa iei asta ca pe o avertizare. . . _
Lorenzo a ~ovait daca s-o ajute sa sme pe iapa dar
Lorenzo s-a uitat la ea cu totul uluit. Cererea Agatei
inlati~area ci distrata i-a spus mult mai bine dccat vorbel~ ,
nelalocul ei ~i nu $tia ce o starnise. A dat drumul mijlocul
ca mintea ii era concentrata pe ceva ce se petrecuse az~­
ei $i a facut un pas inapoi, cu precautie. Incerca s-o ajute
noapte. A luat-o din nou de mijloc ~i a ridicat-o pe crupa,
urce pe iapa, cand ea i-a spus acele vorbe tulburatoare.
privit-o cu chip serios. nproape rara efort. . .
_ \bi obtine un sarut de Ia tine, Lorenzo, cb1ar de m1-ar
- Vrei cumva sa provoci un duel intre mine ~i IogodnicuJ
trcbui toata via13.
tau? a intrebat pe un ton zeflemitor. Agata s-a intors brusc 11
S-a uitat la el in vreme ce se stramba zeflemitor.
realitate. La ce naiba se gandea cand i-a cerut 3§3 ceva
- Si de ce naiba ai vrea un sarut de la mine? a intrebat-o
fratelui celei mai bune prietene a ei? Nu putuse sa doanni
toatii noaptea din pricina Jui Cristopher $i a Jectiilor lui despre d. fii -
Agata s-a gandit la raspunsul pe care putea sa i-1 dea ara
normele $i regulile engleze$ti in privinta logodnei. Siitula sA
sa II alarmeze prea mult.
se tot zvarcoleasca in pat, s-a gandit sa iasa la o plimbare
- Pentru cii e$ti foarte frumos. Lorenzo a pufnit, suparat
calare. Lorenzo se hotarase sa i se alature, ca de atatea ori t1
de rlispunsul ei. Si fi indcli, prin atitudinea mea, te enervez.
trecut. Abia era or3 $ase a diminefii. Se lntalnisera Ia
Nu ~tii cat imi place sa am aceastli puter~ asu~ra ta. tn.d ur de
raspantia drumului care ducea la Los Encinares. Agata statea
prea multa vreme comentariile tale batJoCon toare ~ 1 am o
pe un trunchi uscat cand a auzit tropotul Jui Sultan, superbu}
cal al prietenului ei. V-ati certat? pofla grozava sa ma razbun.
El a pufnit cu o anume bii$ciilie.
Intrebarea Jui, rostitii intr-un fel nevinovat, i-a racut piirul
sa i se ridice. - Eu nu-mi propun sii siirut toate femei le frumoase p:
166 care le intalnesc, a llimurit-o cu glas stapanit dar glumet. Si
167
ARLETTE G ENEVE [ UB£$TE-MA
sa ~tii ca e~ti frumoasa de ma dai pe spate. Si nu, nu t ll1h1l-o in sufragerie la micul dejun. Domnul de ~~ce.na
enervezi, ma superi, ceea ce nu este acela~i lucru. I·• 111~1iintat, pe un ton oarecum vesel, ca nepoata Jui 1e$1~e
Dumnezeule! ii adora. Nu exista pe lume un barbat ri"d<"1rcasca irnpreuna cu mo$tenitorul Zambra $i o geloz1e
firea ~ i umorul prietenului ei. 0 invidia cu adevarat pe t11t111 iva a inceput sa-l tortureze pana la intoarcerea lor. Ea
care va izbuti sa-i cucereasca inima, fiindca va fi cea I ,,·11i1 cu parul in dezordine, obraj ii imbujora\i $i o
norocoasa femeie din lume. Lorenzo nu se supara nici t1tnl11cire In ocbi pe care Cristopher nu a $tiut s-o dcscifreze.
avea mereu o vorbii buna pentru o fata sau pentru o vadu pa 1rn foarte fericita $i asta I-a tulburat de tot.
Nu conta varsta sau statutul, era dintre acei barbati care I 1·111ar inainte sa treaca pragul sufrageriei, i-a spus cu glas
urme adanci In sufletul femeilor.
- Este cu neputinta sa nu te iubesc, i-a spus cu
"',., fost o impolitete din partea ta sa nu ma a$tepti, mi-ar
!\
mieros. "pliil'lll sa te insotesc. ..
Iar Lorenzo a avut decenta sa para suparat. Vor A}\ata nu s-a mai uitat la Lorenzo, ca sa-$i lnfiga och11 pe
acestea le auzise de cand avea Agata zece ani ~i ~tia cl I ti Ml'rita din plin repro$ul dar inca o usturau buzele de
spunea ca o sora fratelui ei. llt ulltl wnditionat pe care i-1 diiduse cu o seara inainte. Cu
- $i eu te iubesc, mon chiot, dar acum nu se cuvine sl ~11111· accstea, a dat inapoi din atitudinea defensiva.
spui lucrurile astea. Poate ca logodnicului tau nu-i place. l:i rla-ma, dragule. S-a indreptat spre el $i i-a dat un sarut
a fiicut un gest afirmativ din cap, pentru ca Lorenzo 11 ... 1111 11:"1 dimineata. Nu am vrut sate supar.
dreptate. Si daca mai continui sa ma distragi vorbind de I 11slopher a prins-0 de lncheietura mainii ca S-0 silcasca
siirutiiri ~i laude, nu vom ajunge la schit nici la caderea . . •11' apiece $i a privit-o cu nerabdare.
Agata se pregatea sa dea bice calului dar el a luat baturilo l'rag nadejde cii aceasta abatere nu se va mai repeta.
s-o impiedice. Aminte~te-ti ceva foarte insemnat, d 111 rxpresia gurii, U§Or stramba, nu era nici eel mai mic
prietena, a adaugat cu glas foarte serios. Un logo 11111 de ingaduinta.
nutre~te anumite nadejdi despre logodnica Jui ~i are anu \pnta $tia ca nu fiicuse bine, fiind logodita, ca ie~ise sa
prerogative pe care ai face bine sa nu le uiti . I 11... 1sd i cu alt barbat dar ii era foarte greu sa-$i aminteasca
Agata s-a gandit la vorbele Jui . 0 deranja ca fusese ol 11 111 plus, Lorenzo era prietenul ei din copilarie, cu el
nu ea cine i~ i daduse seama de aceste amanunte dar a sch 111~ l\\llSC sil calareasca, sa Injure ~i chiar sa danseze .. Fuscse
un zambet complice. '" 11•'4 trul pe care ea nu putuse sa-1aiba pentru ca nu-1 curgea
- Cine ajunge ultimul, e.fartucco! i•t111 H'llC sange nobil. 0 invatase multe lucruri care Ti erau
$i Iara sii mai a~tepte , a dat pinteni iepei ~i a 1nceput 1uh 111 :-.\: prin na$tcre. Marina ~i cu el fusesera fratii pe care
galop care I-a liisat pe Lorenzo cu cativa metri in unnA. ,, 1 dmisc. O tncurajase mereu sa-$i atinga visuri lc. Pentru
I 1 hutflrase sa studieze, sa aiba o pregatire care sa-i dea o
Cristopher i$i propusese sa aiba o discutie cu Agata '"""ii Ill viata dar cand a aflat ca trebuia sa piece in F~ant~
prima orii a diminetii, dar surpriza Jui a fost maj ora cand "" •11 1 ~i faca studiile, s-a prabu~it chiar daca era con~t1enta
168 169
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
ca in Spania o fata nu avea posibilitatea sa-$i faca un vii sa
1, 11:)-n picioare, dar putea inteleaga ce vazuse el la
demn . Lorenzo, prin sfaturile lui, a fost eel care a conv wori~oara lui: pasiune pentru viata!
~-o sa faca saltul ~i sa piece intr-un loc necunoscut. Este un obicei vechi printre mosieri, 1-a instiintat
Agata Si-a amintit totu$i ca farsa cu logodna fusese pus! C'nrlos.
cale ca sa prinda un ticalos.
Se aprinde un foe mare si se ard haine vechi in sunetul
- Nuse va mai repeta, 1-a incredintat ea pe Cristopher. 1hi1arelor, care plang ca sale ofere un demn riimas bun, a
Un minut dupa aceea, a luat loc aliituri. El a servit-o allougat Lorenzo dedicandu-i Agatei un zambet tainic. Unele
cafea si cateva felii de paine priijita pe care ea nu a fost li.•mci danseaza in jurul focului, in vreme ce barbatii beau
stare sii le mestece. Purtarea Jui o tulbura. Dintr-o dat! hnpreuna o sticlii de vin ~i le privesc.
purta ca un cavaler desiivarsit, atent la fiecare nevoie a ei Ea s-a gandit ca Lorenzo fusese foarte zgarcit in
apoi se ariita atat de rece incat ar putea sii-i inghete sange lnrnuririle lui. Purificarea focului era cea mai frumoasa
In vene insusi diavolului pe tronul lui fierbinte. Agata ar 11oapte din tuna mai in acele locuri. Pretutindeni erau focuri
dat orice numai sii-1vada cii-si pierde cumpiitul un momen mari ~i familii stranse injurul lor. Erau momente pliicute, de
Mes~nii si-au terminat rand pe rand micul dejun si a rnmuniune intre vecini.
plecat dm sufragerie, ca sii-si vadii fiecare de treburile lor - Mica noastra Agata va dansa din nou, sunt incredintat
zi cu zi. Agata era cu desiivarsire ciizutii pe ganduri . d\ anul asta ne va deslata cu arta ei incii o data.
- Ne veti insoti la siirbiitoarea focului purificator din aceas Vorbele lui Carlos au lacut-o sii roseascii de tot ~i nu
searii, lord Beresford? intrebarea lui Lorenzo a racut-o sa sc puteau fi mai nepotrivite. Cristopher s-a uitat la ea intr-un fel
uite la Cristopher. Sunt convins cii vii va pliicea mult. indescifrabil, ceea ce a sfii~it prin a o exaspera. 0 obosea sa
- Foe purificator? a repetat el interesat. tot umble cu picioare de plumb de cate ori se afla langa el.
. - Nu .cr~d ca se poate bucura de ceva ce nu cunoaste, a Sa se gandeasca la fiecare vorba si la fiecare gest ca sa nu-I
111terven1t Agata ~i prin vorbele ei a facut sa-i creasca si mai dcranjeze i se piirea o munca de titan.
mull interesul. Lordul Beresford nu este omul care sa se - Oar pot sii participe doar aceia care doresc sa elimine
bucure de evenimente pagaoe.
ceva din viata lor trecutii iar anul iista eu nu am nimic pe
- Dar nu va sti niciodatii dacii nu participa, a afirmat care focul sa-1 poatii purifica.
Lorenzo.
- Eu am cateva perechi de miinu~i vechi pe care nu m-ar
Ca~los piirea cii se distreazii de minune viizand privirile deranja sa le ard.
amenmtatoare pe care i le arunca verisoara lui Rasul lui Lorenzo Ia auzul comentariului lui Cristopher i
mostenitorului Zambra. Logodna ei cu englezul fusese o s-a parut Agatei ca o inghititura de cucuta. Voia sa se bucure
adevarata surpriza. Mercu crezuse ca familiile de! Valle si de noaptea aceea speciala Iara rigiditatea ~i intoleranta
Lucen~ se ~or uni pana la urrna. ~i privind-o acum pe Agata, englezului ~i dacii el era de fatii nu avea nici cea mai mica
nu a sttut sa s.ptma cat de indriigostita era de strain. Englezul lndoialii ca va fi nevoita sii le vadii pe alte fete bucurandu-se
era opusul e1: corect, cu bune maniere, un domn din cap de foe. Iar acum, multumita ma$inatiunilor celui mai bun
170
171
ARLE1TE GENEVE
prie~e_n al ei,_ Cristopher se gandea la posi~i}i~atea <iura Agatei s-a crispat jignita. Varul ei fusese prea brusc.
part1c1pa iar Agata nu va avea incotro dedit sa i.1 ~nsote
la o sa~b~toare pe care el nu o va 1ntelege ~i nic1 ea nu Rcstul zilei s-a scurs incet ~i plictisitor. Barbatii au fost
putea sa 1-0 explice. plcrnti cea mai mare parte a vremii iar ceasurile la ferma i
- \Oi dansa daca vei fi tu partenerul rneu: domn~Ie 1·1111 parut lungi ~i monotone, in afara de un amanunt. Agata
Valle, I-a provocat atunci pe Lorenzo cu tJ1l zarnbet ~iret. I Ht:hitat un zambet larg cand ~i-a amintit tinuta lui Cristopher
Tusea Jui Cristopher i-a amintit ca nu era defel de ac ti privirea uimita a lui Carlos cand a venit sa-i insoteasca la
cu sugestia ei. atriinsul taura~ilor. Era atat de elegant incat mai degraba ai fi
- Poate lordul Beresford dore~te sa-ti {Je partener in I ~rczut ca se pregatea pentru un bal ~i nu pentru o zi de munca

meu, a spus Lorenzo pe jumatate in gluJ)')a· . ~rca. Stransul cirezilor era o treaba anevoioasa dar el nu avea
Ea a dorit sa-J puna pe prietenul ei Ia 1ocul care I tic unde sa ~tie. ~i deodata o idee a prins riidacini in mintea ei,
cuvenea: sa sarute pimantul. nproape sufocand-o. Ar indrazni? De buna seama! Ce putea sa
- Cristopher a dansat minunat la Wbjtam H.arr. A fo ri~te? Ca el s-o ~eze iarii~i pe genunchi ~i sii-i dea lectia care
partenerul desavar~ it. i sc cuvenea. Dar ar merita daca izbutea sa ii smulga inveli~ul
Ocbii lui Carlos ~i ai lui Lorenzo s-au afi~tit cu neela demodat cu care i~i acoperea personalitatea cople~itoare.
curiozitate neobi~nuita pe englez, necreza11d-o pe Agata. ~· Si Agata a trecut la fapte. A plecat din curtea cu pruni cu
deodata, ea s-a sim~t cu adevarat b. ~I . 1nchisese gura I pa~i mari, de parca ar fi urmarit-o diavolul. A urcat la nivelul
L me. J C .
o~enzo ~i scosese la lurninii o lnsu~ire ll lui r~s~op~er de sus ~i a traversat coridorul pana a ajuns in fata u~ii odaii
donnta de a-i face pe plac. Pentru ca, In cii.Jda rfJaniei 1~.u d lui Cristopher. Si-adus aminte prea tarziu ca era incuiata dar
a .vrea _sa se poarte corect in orice moment, era un barbat nici una nici doua ~i-a scos un ac din par ~i s-a apucat s-o
bmevo1tor §i foarte atent. deschida. Rezultatul merita efortul.
- V-ar placea sa ne i'nsotiti la stransul taura~ilor, lord
Beresford?
D~ca invitatia lui Carlos I-a luat pe C~stopber prin
su~nndere, nu a aratat-o niciun pie. A p~r:rut-O cu multi
pohtete. 22
- Vci fi o pliicere.
Striilucirea din ochii lui Lorenzo i-a aJtat ).gatei ca Ii
scapa ~eva ~i a hotiirat sa nu riimanii deoparte· Cristopher era frant dar multumit, chiar daca mc1
- $1 eu voi fi lncantata sa vin cu voi, a sptJS cu gJas vesel. antrenamentul eel mai dur ca agent al Coroanei engleze nu
Car~os a fulgerat-o cu ochii lui negri. putea sa se asemene cu chinul de a mana cirezile pana la
- Cand vom dori compania ta ... adapatoare. Totu~i, putuse sa stranga relatia cu varul Agatei,
Si a liisat restul frazei in aer. principala pricina a prezentei lui la La Alameda.
172 173
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
Simtea nevoiea enonna sa faca o baie ~i sa se trante l1111i'1 r;-1serii sa riimana sa se odihneascii. Lorenzo stlitea pc un
in pat pana a doua zi dar in Seara aceea ragaduise ca va I 11·111111 din stuf, inconjurat de mai multe ghitare ce pareau ca
parte la sarbatoarea focului. Blestemata sa-i fie soarta! _.. odi hnesc rezemate unele de altele. De$i a strabatut cu
avea puterc decat sa-~i intinda oaseJe in pat dar baia 111 1vi rca pe cei prezenti in jurul focului, nu a ziirit-o nicaieri
~regatita iar hainele a~ezate pe pat. S-a intrebat ce o fi fa 111· Agata; crezuse in mod gre$it ca ii va a~tepta. Oeodatii, o
Agata toata ziua. Dorea foarte mult s-o vada, sa se asi 1·or t.:la trasii de doi miigari s-a oprit la cativa metri de unde se
ca era bine ~i ca ii fusese dor de eJ ca §i Jui de ea. 1111:1 cl. Din ea au coborat mai multe femei imbracate ciudat.
. .Du~a ce s-~ imbaiat ~i s-a uscat, s-a uitat cu o spnlnce l11:11c purtau rochii asemiiniitoare $i parul lasat liber pe
nd1cata la hamele intinse pe pat. A racut o socoteala a for 11111cri . Doua dintre fete s-au apropiat de Carlos, mi~can-
a bagat de seama ca lipsea o batista din acelea pe care obi§nu 1111 -sc cu cochetarie $i aruncandu-i priviri $irengare.
sa le poarte la gat, innodate tarn cusur, dar nu a dat importan Unele sunt foarte frumoase.
pesemne Remedios nu a putut s-o aleaga pe cea mai potrivi <ilasul Jui Lorenzo 1-a racut sli intoarca privirea de la fete
cu culoarea vestei. S-a indreptat spre ~ifonierul lnchis ~i c '' sfi se uite la el. Lui Cristopher i se parea nemaipomenit sa
a deschis U§a dubla, surpriza lui a fost majora: in §ifonier n k vadii imbracate arat de neglijent, chiar dacii senzual, ~i nu
se afla nicio batista. A cautat in sertare, pe diversele raft p111ca sa nu le mai arunce priviri furi~e.
dar nu erau. Nu §tia ce se intamplase cu ele. S-a indreptat sp - Cine sunt? a intrebat neincetand sa se uite la careta cu
U§a ca s-o intrebe pe chelareasa daca vreun servitor le pus rnv iltirul din partea din spate lasat, ca $i cum ar ascunde o
In alt loc dar s-a razgandit; avea vreme doar cat sa se imbr 111ina.
§i sa ajunga in locul de care ii spusese Carlos. Cand a tenni - Fiice de-ale vecinilor fennieri $i mo$ieri . Cristopher a
de incheiat cama~a alba de in, s-a hotarat sa nu-~i rnai pu 11nnarit cu privirea o fatii cu parul negru $i pielea foarte alba.
vesta §i nici haina. Apoi, s-a incaJtat cu cizmele de calarie in <>bi$nuiesc sii inveseleasca seara dansand Ianga foe. Este o
loc de pantofi. Era pentru prima oara in viata lui cand nu se pl;icere sa le vezi.
i~braca aidoma unui adevarat domn, dar judecand dupA - Un dans pagan, i-a spus lui Lorenzo, care a schitat un
tmuta celorlalti barbati de la fenna, nu va atrage atentia. A 1:imbet $trengar, pentru un ritual pagan.
ie~it ~e coridorul de la etaj ~i a luat-o pe scari injos; la unna - iti va placea, pot sate incredintez. Cristopher se simtea
unne1, seara putea fi interesanta. 1111 pie nelalocul lui printre oarnenii aceia ciudati. Radeau $i
glumeau unii cu altii cu un firesc care ii nedumerea. Pentru
Atmosfera festiva i s-a parut nea§teptata. In fata unui foe d 1 in fata focului era cald, s-a hotarat sii-$i ridice manecile
de dimensiun i destul de considerabile, erau adunati barbatii cf.unii$ii $i sii le sumeata in jurul bratelor. Se bucura ca nu
din casii, aceia~i cu care rnuncise cot la cot In dimineata purta vcsta ~i haina, fiindcii s-ar fi simtit cu adevarat rau. Ia
aceea. Intr~un colt indepartat, Carlos de Lucena bea un o inghititura, meri\i. A fost o zi foarte grea. Cristopher a baut
burduf de vin ~i glumea cu vecinii; singurii absenti era din paharul pe care i-1 diidea Lorenzo ~i arsura i-a parjolit
bunicul Gines ~i nepotii acestuia, Manuel ~i Ramon, care se gatul o secunda rnai tarziu. Este rachiu fiert, i-a spus celalalt
174
175
ARLETTE G ENEVE 1UBP$TE-MA
~i este de preferabil sa-1 bei cu inghitituri mici. • l·:ita purta o bluza care ii acoperea umerii, innodata la
- Nu-mi diidusem seama ca e fierbinte, a spus, ince t11nl111nea sanilor umflav. ii acoperea tocmai partea de unde
sa j ustifice iuteala cu care bause $i a tacut o sfoqare sl hi11·pea inchipuirea unui barbat. Cristopher s-a gandit ca arata
tu$easca. ,..,.a multii piele. Bluza fina era din satin ~i ingaduia n:ecerea
Mai multi baieti veniti de Ia alte ferme s-au alat h1111111ii focului cu toata libertatea, desenand trupul e1 zvelt.
barbatilor, cu ghitare pe care au inceput sa le acord l 'uloarca ~i mi~carea materialului pofteau la un festin de
umpland de note noaptea caldii. Atmosfera era lini~ti M'11111alitate. Batista ro~ie care ii acoperea in parte parul lasat
vesela ~i Cristopher s-a lntrebat daca Andrew s-o fi buc llh1·r 'ii cadea pana la brau, unde se inti:ilnea cu fusta larga.
vreodata de o asemenea sarbatoare in multele calatorii. ,\n·asta avea un volan intr-o nuanta mai deschisa $i i'i ajungea
care le tacuse in trecut in Spania. 1111 11 :1 la gleznele frumoase, unde se tennina c_u danteluta alba:
- Vino cu noi, de acolo imaginea focului este surprinza Agata purta un brau din piele striins pe $Old $1legate d_e el mat
~i le vei putea vedea mult mai bine pe fete dansand. Cristop 11 1ultc batiste din matase de diferite culori, dar pe Cn stopher
1-a urmat fara sa piardii nimic din conversatiile pe caro 111 surprins cat de anoste ~i stinse erau in comparatie cu alte
purtau unii cu altii, din rasetele $i vinul care circula printre hnt iste care impodobeau $Oldurile celorlalte fete.
Una dintre fete i-a atras cu putere atentia. Tocmai sarutase Mi se pare scandalos ca fetele se imbraca intr-un fel
obraz o fomeie mai In varstii $i, dupa mi~cari, a ~tiut ca 111:·11 de nestanjenit.
vorba de logodnica Jui; de presupusa lui logodnicii, s-a core Astazi se respira libertate in muntii Homachuelos.
in gand. Cand Agata s-a intors spre el, a riimas stupefiat. Lorenzo a luat o ghitara ~i a a~ezat-o pe genunchiul drept.
imbracata intr-un fel scandalos, foarte asemanator ace) Alli baieti I-au imitat. Deodata, notele pe care le scotea cu
tiganci care i~i instalau corturile in imprejurimile Londrei. 111strumentul puteau sa se auda la mai multe leghe in jur.
vrut sa sc ridice $i sa se ducii Ia ea dar bratul lui Lorenzo I t 'ristopher s-a pregatit sa se bucure de spectacol dar cu
oprit. Noaptea asta este speciala. Vorbele Jui au fost ca I lllntca incruntata.
avertizare ~i a~a le-a luat Cristopher. Fetele au ingiiduin Unul dintre barbatii care era langa un grup mai retras a
rudelor sa se bucure de cantec $i de dans $i Ii Se da voie sa 111 ccput sa cante cu glas putemic ~i grav. Cantu! avea o not~
imbrace cu haine comode $i U$Oare. trq>idanta, plina de dor dar vioaie. Pe parcursul canteculu1
- Ca logodnic al ei ... , a inceput el, dar Lorenzo nu i-a J'. hitarele acompaniau glasul care, dupa ciiteva clipe, a tacu~.
ingaduit sa continue. 1:1.: meile au inceput sa se a$eze in apropierea focu lm ,
- Agata a dansat In seara focului purificator de cand avea formand un cerc in jurul lui. in mijlocul unei taceri
zece ani. Un obicei atat de inradacinat nu ar trebui luat cu desaviir$ite, au stat nemi$cate pret de cateva clipe, dar
u$urinta. deodata au inceput sa se mi$te $i ghitarele s-au g.rabit sa le
C~istopher a ascultat porunca deghizata in sugestie po awmpanieze. Dansul nu semana cu nimic din ce mai vazuse
care 1- 0 racea eel mai bun prieten al ei. Dar nu i-a tacut deloo ( 'ristopher In trecut $i a fost subjugat cu totul. Felul de a se
placere. mi$Ca al fetelo r era patima~ $i ingenios totodata. Spre
176 177
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
surprinderea Jui, unele dintre dansatoare au fiicut sii s
castanietele in aer, de parcii ar fi cerut lini~tea, pe Sunetul palmelor era asurzitor dar fetel e dansau mai
barbatii le-o ofereau supu~i. It pnrle in jurul focului cu o energie deboranta.
Dansul era atat de senzual incat Cristopher abia in - Sunt sigur cii te bucuri de spectacol.
sii clipeascii, ca sii nu piardii niciun amanunt din bra <ilasul lui Lorenzo a ajuns la el ca prin ceata. Cristopher
iniiltate, din rotirile mainilor ~i ale trunchiurilor care ern in continuare vriijit de dansatoare ~i urrnarea in tiece
unduiau. rutmul muzicii ~i puterea erotica a dansuJui 1t111ment mi~carile Agatei.
izbutit sii-l tulbure panii i'ntr-un punct de nebiinuit, au ati Este foarte instructiv ~i cu totul altfel decat ce am viizut
fibrii sensibila in el, despre care nu ~tia ca existii. A pri pRnn astii.zi, a riispuns, rara sa-~i ia ochii de la fliicari.
profilul frumos al Agatei ~i i-a urmiirit mi~carile. I s-a parut Aceasta este o parte a talentului nostru, a spus Lorenzo.
sfida focul cu un zambet pe buzele dulci. Cu mai~ile l>nnsul unei femei cordobeze ~i cantecul cu glas sra~iat de
castaniete parea ca incearca sii mangaie flacarile dar nein thirere, alcatuiesc o sumii de expresii intense, emotii care se
nind s-o faca, de parca le-ar fj provocat, mandrii, S-0 atingL nnsc in inima ~i mor in notele unei ghitare.
Deodatii a smuls una dintre batistele pe care le pu Trebuie sa marturisesc ca m-a surprins in chip foarte
innodate la brau ~i a aruncat-o in foe in vreme ce se invart rll)rnt, a recunoscut Cristopher, incetand pentru.o ~ecund~
Celelalte batiste au avut aceea~i soarta dar inainte de a 1nmai priveasca femeile care incii dansau, ca sa-~1 atmteasca
desface pe ultima, stralucirea panzei i-a atras atentia I or hi i pe barbat. Acesta lasase gbitara jos ~i Ii oferea Inca un
Cristopher. Avea o culoare neobi~nuita ~i era foa rnhar de rachiu; din fericire, lico.area nu ~ai_ ardea, 0 ra~ise
asemiiniitoare cu una dintre batistele pe care le avea e rncoarea noptii. Mi se pare foarte mteresanta tmuta biirbaplor,
cumpiirata dintr-unul dintre cele mai exclusiviste magazi ilnr imi vine greu s-o calific, a continuat Cristopher.
din Londra. Pe data a ridicat intrebiitor o sprancean in acel moment se uita la unul dintre tineri, care se
incercand sii socoteasca cate batiste aruncase ea in foe·, da hotarase sa se alature unei fete la dans; fata a accept cu o
nu se in~ela, fuseserii nouii, iar cea pe care o tinea in man ,·xdamatie de placere compania biiiatului.
era a zecea. Cristopher a ~tiut ca o parte din garderoba Jui - Este tinuta cordobeza, i-a explicat Lorenzo.
topea in ace! moment injarul aprins al rugului uria~. Pentru - Cum se numesc podoabele acelea cu franjuri, care
o clipii, furia i-a stralucit in ochi. Agata nu avea niciun drept 111:lmii de vesta? Apropo, n-am vazut niciodatii o vesta cu
sa-i scotoceasca printre lucruri ~i sa ia hotarari in privinta 1rn1neci.
acestora ~i s-a gandit Ia cea mai buna fonnii de a o face sl Cristopher a vorbit mai mult pentru el insu~i decat pentru
plateasca, la momentul potrivit. hf1rbatul care statea aliituri de el. Lorenzo s-a uitat incotro ii
Taniira continua sa se unduiasca In jurul focului iar 11rata englezul.
celelalte fete au imitat-o: au inceput sa arunce haine in foe, - Se numesc ciucuri ~i folosesc la prinderea capetelor
una dupa alta, ~i cand au sfiir~it, au izbucnit aplauze hainci.
puternice in noapte, ca ni~te impu~caturi . El 1-a privit cu o oarecare nemcredere.
178 l79
ARLETTE GENEVE
- \.e~mantul acela atat de stnlns pe corp ~i care nu 111 1 c;ind mana putemica a lui Cristopher a prins-o de cot ca
de talie nu se poate numi haina, a remarcat pe un ton sc , 11 indepiirteze de foe $i de compania barbatilor. Ea a clipit
Lorenzo a ras de concluzia la care ajunsese Cristop .. lumerita si Felipe a racut un pas catre Cristopher intr-~
Amandoi imparteau bautura ~i glume. Palariile nu s 111111dine amenintatoare, dar el le-a sustinut privirea celor do1
foarte deosebite dar imi plac. tlnrhati cu o avcrtizare pe care ace$tia au inteles-o la perfectie.
Biirba1ii purtau palarii cu bor mic, cu panglici ne ( 'hiar in acel moment, Lorenzo a hotarat sa le dea burduful
asortate cu cingatorile si cizme groase de calarie. dl' vin lui Lucas $i Felipe, care nu puteau sa-1 refuze, pentru
- Este o arta s-o porri fiindca trcbuie sa fie cu desav- L'R ar fi putut fi considerat un gest de dispret $i nimeni nu-1
aliniata de la spranceana st:angii panii la ureche si un pie in dlspreµiia pe fiul unui conte.
parte, dar rara ca borul sa atinga umarul. Un cordobez $tie Beti cu mine.
perfeqie cum. Cristopher asculta liimuririle lui Lorenzo lnvita1ia !impede nu admitea replica.
sa inceteze s-o priveasca pe cea care il interesa cu adev Lucas, Felipe, a inceput Agata, vi-I prezint pe
Agata. Fata continua sa danseze neglijent dar cu acee~i ti l11godnicul meu, Cristopher Beresford.
ca la lnceput. Doi dintre barbatii care statusera mai re~i Amandoi biirbatii au privit-o banuitori $i cu sincera
grup au incurajat-o cu palmele si la un moment dat au prin 11dncredere, dar au primit invitatia tacuta de mostenitorul
intre foe si ei, iar rasul fetei I-a nedurnerit. Parea ca /'.11111 bra.
cunoaste dintotdeauna, desi vazand fami liaritatea cu care \Om fi cu ochii pe tine, racule. Cristopher a ridicat o
luau de mij loc si o sprij ineau cand se rotea, Cristopher 11 pn1nceana, cu un gest mandru care a izbutit sa-1 sperie P~
hotarat sa intervina ca s-o scape dar mana lui Lorenzo I I .ucas dar nu si pe Felipe, care era eel mai agresiv dintre ce1
oprit. Intoarcerea la La Alameda pe firul paraului Rabil lloi. Daca ai nevoie de noi, i-a spus acesta Agatei, $lii unde
este spectaculoasa. in noptile cu luna plina stelele se rasfran 11c gasesti .
In apa si par niste mici sirene din argint. Ea a facut un gest de incuviintare cu capul dar nu a putut
Cristopher i-a primit sugestia cu multa placere. s1i -i riispundii caci Cristopher aproape a ~rat-o spre g:Upul
- In ce directie trebuie s-o iau? a intrebat cu deosebi dens de copaci, fara sa-i ceara piirerea. In urmii ramaneau
interes. 1l1cul, muzica si oamenii care continuau sii bea si sii cante
Agata se uita pe furis la Cristopher, care statea com .,11b stele, straini de plecarea celor doi.
Ianga Lorenzo. II vedea cum bea rara grija, urmarind din - Nu m-ai lasat sii-mi iau riimas bun de la prietenii mei .
priviri fetele care o insoteau la dans. Nu avusese niciun gest Cristopher a pufnit suparat. Acum cii nu mai trebuia sii
de suparare cand a vazut-o cu toate batistele Jui la brau si asta sc stapaneascii in fata Jui Lorenzo, supiirarea ii cre$tea cu
a racut-o sii se intrebe daca i$i daduse oare seama. Palmelo pa~i de uri ~.
celor prezenti au atins punctul culminant cand toate femeilc - Mi se pare nemaipomenit sii incurajezi barbatii sii te
au star~it de aruncat ultima haina in foe. Lucas si Felipe s-au Cllt1eze Cand Jogodnicul taU este de fatii.
hotiirat sa danseze i'mpreuna cu ea dar nu se invartise de douA Agata s-a oprit si Cristopher a trebuit sii se opreascii si el.
180 181
ARI.Erm GENEVE
S-a intors catre ea ca s-o priveasca $i a racut-o c I mi pare rau, a fost o pomire.
intensitate arzatoare. Scuza a fost prea iute ca sa fi fost spusa din inima. El era
- N-am Ia.cut decat sa dansez, ca §i celelalte fete, 1111 pie suparat pentru ca unele dintre acele batiste erau foarte
infruntat jignita de acuzatia lui. $i iti amintesc ca log ll!111npe $i unicate. .
noastra este doar o farsa, de aceea uit de ea atat de des. De ce ai simtit nevoia sa le arzi? a intrebat-o atunct.
- ~tii ca nu, i-a raspuns, §i a prins-o din nou cu putcrc Ea a $Ovait. Niciunul dintre raspunsurile pe care le
s-o faca sa mearga alaturi de el. prcg,utise mai inainte nu i se parea potrivit. _
- Nu ... ? a intrebat curioasa. Pentru di nu-mi place sate vad a~a de scortos, a raspuns
- Logodna noastra nu este o farsa. 1111 sinceritate.
Agata a deschis gura dar a inchis-o din nou din prici Batistele ma laceau scortos? a intrebat el uimit.
vorbelor lui nepotrivite. Fara indoiala, rachiul II fiicuse - Te laceau de neatins.
uite anumite lucruri. Cristopher s-a uitat la ea neintelegand-o ~i A.gata s-~
- Ne indepartam de drumul care duce ciitre La Alame ~·oncentrat, pentru a cata oara in acea noapte?, pe hamele lm.
a obiectat ea. Absenta batistei ~i a hainei ii diidea o ln!ati$are neglijenta._o
- Doar facem un ocol. Un ocol? Daca vor continua 1111.:;inta sa-1 vada cu cama~a putin descheiata, cu manecile
mearga in directia aceea vor ajunge Ia paraul Rabilarga., 1111
11ecate in jurul putemicelor lui antebrate ~i !ara armura
plus, a$tept o scuza din partea ta, a actaugat brusc Cristo t•lcganta a vestei. Dintr-o pomire, a vrut sa-$i treaca degetele
cu o bJandete trucata. prin parul lui, dar Cristopher i-a oprit mana ~i i-a lasat-o
- Purtarea rnea a fost rara cusur, a spus ea intr-o !IOap 1111spendata in aer.
Mereu a fost a$a, dar daca te-am j ignit cu dansul meu, nu - Sa nu mai faci asta!
fost cu voie. Mulµimit? Tonul lui acru i s-a parut nea~teptat ~i dureros. Agata a
El s-a oprit brusc, ceea ce a tacut ca Agata sa h'lsat ochii in jos pentru ca el sa nu-~i dea seama cat o ranise
ciocneasca de trupul lui tare §i putemic; parfumul barbate l'll refuzul sau.
a fiicut-o sa-$i mU$te buzele. Gadilaturile din stom - Nu a fost cu voie, a incercat sa-~i scuze gestul, cu glas
incepusera sa o chinuie. Putea sa deosebeasca !impede 1n:murator. Abia imi dau seama ce fac. Cristopher i-a privit
mirosul de foe $i de bautura pe materialul cfilnii$ii Jui de in. ~hipul mahnit, mainile mici, pe care ~i le incruci~ase, §i
De ce asta ii imbata simturile? Inima i$i iutea bataile $i ""' si -a blestemat nestapanirea. in lumina lunii $i cu urletul
putea s-o stiipaneasdi. ~reunei cucuvele in noapte, i s-a parut cea mai seducatoare
- Nu batistele mete erau cele care ardeau in foe? a dintre toate femeile. Stralucirea din ochi i se stinsese pret de
mustrat-o tara sii-i dea drumul dar pe un ton stapanit. u clipa §i a dorit s-o vada in fiecare moment al zilei dar
"'hi sa zica, $i-a dat seama". Agata nu a $tiut ce scuzi rcfl ectandu-1 peel. Trebuie sa ne intoarcem, i-a spus ea in
sa-i ofere $i care sa para $i adevarata, pentru ca nu se caia 1.:cle din urma, Iara sa ridice privirea. Daca o tinem pe
defel. Fara batista la gat, Cristopher era grozav de atragiitor. drumul asta vom ajunge la hanul El Fogon.
183
182
ARLErrE GENEVE [UB£$TE-MA
Cristopher s-a uitat inspre parau, care se vedea dej Ai mai fost vreodata pe muntele Homachuelos? Cuno~ti
cativa pa~i sub ei dar dintr-o data s-a simtit dezorientat. t11l1l'l:iierile feluritelor poteci? El a negat dand din cap la
ce i~i simtea mintea atat de inceto~ata? Mi~carile atAt 1111 ndoua intrebarile, dar ffirii sa se mi~te din loc. Imi
greoaie? De indata a izbucnit intr-un ras care a luat· O lt11'1 11puiam, i-a spus resemnata.
Agata prin surprindere. l>a r sunt in stare sii te de due inapoi la La Alameda rara
- Dumnezeule! Sunt beat. Si-a trecut amandoua m81 "" Ill rroblema, domni~oara ~tie-t-t-tot. Siguranta lui ~i

prin par ca sa incerce sa-~i puna ordine in ganduri. Nu •H h11 impleticita au lacut-o sa zambeasca. A~a. relaxat de
s-a mai intamplat de mult. 11. 11t1I, era foarte atragator. Daca te mai ui\i la mine In fe lul
Si era adevarat. De cand lucra ca agent al coroanei, tin 1,111111 iit de neru~inat...
alcoolul ~i excesele departe de el. Nu a srar~it fraza. A luat-o iara~i de mana ~i a inceput sa
- Rachiul este prea tare pentru ca un strain sa-l bc1 "'' 111 g<i cu iu\ealli spre parau.
u~urinta, i-a explicat ea cu glas stins. t 'ristopher, a spus ea deodata. El s-a oprit ~i a privi-
El a privit-o neincrezator. ' 11 < khii lui alba~tri aveau o stralucire care o seducea.
- Puteai... Cristopher a ~ovait un moment, puteai sa-
spus mai inainte.
- Nu aveam de unde sa ~tiu ca o sa-ti placa atat de
i-a replicat Agata.
- N-am baut decat doua, sau erau trei pahare?
intrebarea ~i-o pusese lui insu~i dar ea totu~i i-a rasp
23
- Sase, I-a corectat. Era firesc ca mintea lui Cristophor
fie ametita de rachiu. Ca sa poata sa-i stapaneasca efcctt
un barbat trebuia sa fie obi~nuit sa-1 bea ~i daca el nu c l\111ise gre~it. Ea nu ii ceruse un sarut. Nu in mijlocul
mai beat asta se datora robustetii lui. Dar o incanta s! a tiA•h11 1i ~i cu zgomotul apei aluneciind peste pietre. Pentru un
cum i se incurca limba la unele vorbe. El a inchis och '"""'l'lll. ~i-a inchipuit ca era el eel care aluneca peste
secunda ... Sase pahare? Asta e cu neputinta, sau nu'!" tt lh 111asde curbe feminine $ i tensiunea pe care a simtit-<> in
intrebat. Fusese atat de absorbit privind-o cand dansa cA hlh l' I-a zapacit pe data. 0 vazuse dansand seducator,
~i daduse seama cat rachiu bause, imboldit de Loren:.-n 11111h1111du-sc in fata tuturor barbatilor, care o priveau cu
Valle. Urmeaza-ma, i-a poruncit ea, luand situatia in m '"' 111111\', si acum ii cerea un sarut. Pe Dumnezeu, ca i-l va dal

Simtul lui de orientare era destul de confuz. /\ 11pkcat u~or capul spre ea ~i cand gura lui flamanda a
- Sunt intru totul capab il sa te due pana la fe rma. 11111~ 11111.dc de catifea ale Agatei, a simtit o descarcare ce
protestat Cristopher cu glas mieros. 1 • 11111l·\il. A mangaiat cu lirnba interiorul obrajilor ei, cerul

U~oara lui ~ovaire cand era vorba sa se uite in jur a c ,.11 11. ~1ru l de dinti. Aproape rara sa-~i dea seama, a fiicut
perat-o ~i a pufnit vazandu-1 cat de incapatanat se dove 1111111 l'xigcnt, ca sa poata s- o exploreze mult mai bine. Gura
185
184
ARLETTE GENEVE
ei parea case hrane$te dintr-a Jui $i gestul indraznet i-a t tliui.i. Nu putea sa nu o mai sarute $i $i-a tacut din nou drum
o dorinta arzatoare pe care nu putea $i nici nu voia fMltt trc dintii ei ca s-o exploreze cu blandete, netezind
stapaneasca. ttlh11iorul urned al obrajilor ei. A auzit-o scotand un geamiit
Agata a simtit gura Jui Cristopher peste a ei cerand tt111• i s-a parut foarte erotic $i s-a pierdut iar~i in senzatii
riispuns pe care ea i-1 dadea supusa. Buzele Jui erau hot4 th1lc11Lc. Cristopher simtea ca ia foe, de parcii ar fi fost
staruitoare. Se mi$cau in adanc, silind-o sii le separe pe 10111 ~·at intr-un cazan incins. Trebuia sa se opreasca dar i$i
ei; limba lui calda s-a strecurat iniiuntru infi$urand-o pe pt111l11sc stapanirea de sine, stiipanirea pe care o aratase cu
cu blandete. 0 palpitatie adanca a inceput sa-i crcas 1t11h11lric barbateasca pana in acel moment in care avea
pantec, ni$te zvacniri care nu o liisau sa rasufle. Ci 11l11111hi lul trup feminin cu totul la indemana lui.
simtit mana Jui Cristopher pe sub bluza ei ciiutandu-i pi I >codata gura Jui Cristopher nu a mai mangaiat buzele ei,
calda, a $1iut ca el i~i pierduse stapanirea de sine $i sen· •11 atace unul dintre sani. $i-a plimbat varful limbii in
aceea de putere a fost pentru ea un stimulent care a atlll ~u 11 l 11ureolei roz. A supt cu Iacomie srarcul, care a devenit
sii-i riispundii cu $i mai multa ardoare. Treaz, nu a 1111 suh mangaierea Jui . Agata a ridicat $Oldurile in chip
indraznit niciodata sa o atinga in felul in care o Ia.cea; $l c: ''' ltor dar Ia.ra sa fie con$tienta de asta. Simtea ca moare
dacii indoiala i-a strabatut mintea, a fost doar o clip 1uh ~rcutatea dura a trupului lui $i voia mai mult. $tia ca in
alungat-o in strafundul sufletului. Dorea sii se tooeasc ....1ptca aceea putea sa obtina ce voia de la el, controlul $i
el, sa se simta iubitii $i de aceea nu a oprit inainta;ea mA ""'' nirca lui, pe care le ura atata, dispiirusera $i aceastii
lui pe trupul ei, nici limba dinauntrul gurii ei. Dael 1t1t11dine a racut-o sii fie mult mai indrazneata.
murit in ace! moment, nu i-ar fi pasat. Erau minu M1i11a lui Cristopher a cautat printre haine pielea goaHi $i a
senzatiile pe care le traia in bratele lui. Nu a fost constl U1l11·11t poulele fustei in vreme ce i$i plimba vfufurile degetelor
ca a cazut pe spate sustinuta de bratele puterni~o I" p11rtca interioarii a coapselor ei, neincetand s-o sarute.
biirbatului $i, deodata, spatele i-a atins mu$chiul moait A1111t11 s imtea ca o sa explodeze, pantecul i se zbatea cu
mirosul de pamant reavan a invaluit-o, dar aJte senzatii • 1 111ri ce erau pe cat de dureroase pe atat de pliicute $i a

adiiugat la neinfranarea pe care Cristopher i-o stamea. 1t1111 11 1 carul lui ca sii-l impiedice sa se separe. Era pe punctul
A simtit degetele Jui calde care ii descheiau nasturH ul1111gii intr-un Joe in care nu fusese niciodata $i teama a
deslaceau nodul bluzei ca sii alunece pufin dupii accea 111 111 111-0 pret de o clipii trecatoare, dar se simtea incapabilii
pielea expusii a decolteului pana a ajuns la san. Cand p11 ylltukasca atunci cand limba Jui l$i racea de lucru iniiuntrul
lui a inconjurat de tot aureola, s-a jucat cu sfiircul panl 1111 111·1 cu maiestrie $i mainile ii provocau mii de senzatii care
intiirit ca o boabii de niiut. Ea a gemut din p1·10 l1111rh1111eau. Acum o siiruta pe gat. Agata a simtit adierea
profundelor senzatii pe care mangaierile Jui i le provoca ••· 1111 rnsii intre coapse cand Cristopher s-a departat cativa
el a sorbit gemetele ei ca un insetat. 111 111 ll'lllri de ea ~i nu $tia cii i$i cauta pozitia potrivitii ca
Gustul dulce al Agatei, parfumul pielii ei care ardc11 1 p1·11c1rcze. Nu ~i-a dat seama ca ii daduse jos chilotii, in
mainile Iui, adiiugat alcoolului, a avut asupra lui efectul •• mi· l ' C cu limba gusta $i IDU$Ca, intr-un chin dulce, sfiircul
186 187
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
dornic. Deodata, ~i fiira veste s-a simtit invadatli de me ••1<li1 vorbele. Trupul fetei era ascuns de tot sub al lui,
lui, care ii cliuta cu lacornie interiorul trupului dar nu as' lnilc ii tineau capul iar sanii ii straluceau mandri in
durere, doar o miclijena de care nu i-a plisat. Simtea riisu 1111a lunii. Membrul lui s-a mi~cat in ea drept raspuns dar
lui Cristopher pe tampla, pielea lui calda ~i mana care i~i "' " atat de ne~tiutoare meat nu ~i-a dat seama de dorinta
loc printre ei ca s-o mangaie acolo unde nimeni nu a 11 punea din nou staparure peel.

acest privilegiu. Si-a plimbat degetele prin piiruJ ei pu Nume~ti iubire aceasta forma de desfrau? a intrebat-o
atingand punctul feminin care o durea, dar in chip fi 11111 ~i incercand sa se stapaneasca.
placut. Nu putea sa gandeasca, se mi~ca sub el din ins I>111::'1 nu ie$ea din ea, ova face din nou a lui.
dorind mai mult, tanjind dupli un deznodamant al furturd Suntem un barbat ~i o femeie care se doresc $i am dat
care i-o provocau acele degete ~i cand lumea a p~ t11 lihcr pasiunii noastre intr-o noapte calda de primlivara.
explodeazli In fata ochilor ei, Cristopher a impins mai 11 11111Hi asta desfrau, te rog.
alaturandu-se exploziei ei. Durerea provocatli de pior I l11pi1 vorbele ei, Cristopher s-a simtit cu desavar$ire
virginitatii a fost mic~orata de orgasmul puternic c ,, , t\koolul ii disparuse din sange, ca $i dorinta 0 data
scuturat-o din cap pana-n picioare. ti likuta, dar el nu era multumit. Sa iasa din interiorul ei
Agata ii simtea rasuflarea greoaie ~i bataile nebunc$t 111111 I-a costat cea mai mare sfortare din viata sa $i fiicand
inimii. Mi$ci1rile incete ale lui Cristopher ii trezeau din •I 11 vf1zut un gest de durere la Agata care l-a fiicut sa fie
gadilaturi in pantec, care cre~teau intr-un ritm ametitor 11 l ll'lll de dimensiunea faptei lui.
deodatli el a scos un sunet gutural in vreme ce o inun Frai fecioara pana acum un moment, i-a spus, cu
fluidul lui cald. Cateva secunde dupa aceea, a cazut vur~i re cople$it de emotii. Nu aveam niciun drept sa-ti
peste ea; Agata ar fi putut sa ramana a$a, infrantA, 111lv, l'cl mai de pret dar al tau.
ve~ nici a. Sa simta trupul lui Cristopher peste al I·ll'l·arc vorbli a lui i se infigea drept in inima. Redevenea
producea o foarne care continua s-o devoreze. 0 inc 1h11111I stapan pe sine pe care atat ii detesta.
mirosul lui barbatesc, pielea calda lipita de a ei i I ·1istupher! a exclamat indureratli. Eu doream sa se
legatura care depa~ea limitele rationalului. lttt 111pk asta. Tanjeam de multli vreme.
A oftat cu adeviirata fericire iar el a auzit rasufla I Ir t:c? a intrebat cu glas acid.
adanca ~i prelungita ~i nu a ~tiut daca era pricinuitl h1 :i fost gata sa recunoasca ca 11 iubea din toata inima dar
tristete sau de ~urare. pm11ra lui sceptica a oprit-o. Si 1-a privit aidoma cuiva care
- Dumnezeule! Ce-am fiicut? f 'h•1d111 ccva de pret $i pe care nu mai poate sa-1 recapete.
Tonul lui mahnit a smuts un geamat din inima indnlg II htl11'11 ru tot sut1etul dar nu putea sa-i spuna.
a femeii dar Agata a refuzat sa se lase invinsa de descu I 11 ... topher i-a lasat in jos fusta ca sa-i acopere picioarele,
- Mi-ai implinit eel mai tainic vis, i-a rlispuns ea. SI 1111h·a s-ar fi ru~inat de goliciunea ei. Redevenea barbatul
iubita sub patura de stele, pe pamantul pe care ii ador. ' ~1 111ctodic care ii dispiacea atilt de mult.
Cristopher ~ i-a inaltat chipul ca s-o priveasca, fArl 11111 pricina sangelui meu fierbinte, i-a rlispuns suparatli,
188 189
ARLETTE GENEVE lUBF-$ll-MA
fi indca ii simtea iara~i indepartat ~i de neatins. Din ce; •l11li1c. Din reguli ~i etichet:a. imparta~isera un moment
pricina ar putea fi? El a ajutat-o sii se ridice $i a incep 1111111at iar el ii strica prin purtarea lui rara cusur.
i incheie nasturii bluzei cu mi$cari precise. Ea 1-a lovit I ~u am fost cea care te-a sedus; ma rog, cu ajutorul de
mana, furioasa. Momentul magic devenise amar. P ttt'l·\uit al rachiului, a adaugat intr-o ~oapta abia auzita. ~i
singura. 1· \1 voi cere socoteala niciodata. in plus, nu avem vreme de
- N-am nici cea mai mica indoiala, a comentat el cu '6 1!1111 daca vrem sa spalam numele viirului meu.
dur. I .ui ( 'ristopher is-a parut at.at de adorabila incat i-a venit
Cristopher se simtea ru$inat pfula in strafunduri. ,, 1111hrati~eze cu toata puterea. Chiar credea ca el nu fusese
Jui de stapanire cand era vorba de ea 11 lasa slab ~i lips ..~pl\11 pc faptele lui? Era adevarat ca rachiul ajutase, ca ~i
aparare. 11l11irilc ei in timpul dansului dar nu racuse nimic din ce nu
Agatei ii venea sa planga. Cum putea un moment a 111 ,. sf1 faca. O dorea de multa vreme 9i vraja noptii
frumos sa se transforme in ceva urat $i neplacut? ~i-a c 111l11hczc facuse restul. Nu avusese in plan s-o faca a lui
chilotii in iarba ~i i-a pus cu obraj ii aprin$i. El nu ii aco 1 1111 Id atat de grabit dar nu mai era cale de intoarcere.
nicio clipa de intimitate ca s-o faca. 1 'cca ce tocmai am racut impreuna poate sa aiba urmari.
- Sa ne intoarcem, i-a spus ea pe un ton care nu ad 11•1!11 I-a privit rara sa inteleaga. Ai putea sii ramai grea.
discutie. An·asta posibilitate a umplut-o de nesiguranta dar ~i-a
Cristopher s-a uitat la ea cu deosebita curiozitat 1111 11 de indata. ~i-a infipt pupilele pe Cristopher, care nu
aranja hainele botite de parca pe ele ar fi fost suparatA. llll';ll'ase nici cu un pas de pe loc. I-a privit chipul
~tia ca supararea ei se indrepta doar catre el. ,i., ll·sc, hotarat, tinuta ferrna, atenta ~i a ~tiut ca niciodata
- Nu ai de ce sa-~ faci griji, Uni voi asuma responsabiU • \'n putca sii-i restranga libertatea, independenta pentru o
faptelor mele. Agata s-a oprit din incheierea ultimului n , 1hll i1atc trecatoare. Un barbat ca el nu merita sii fie prins
al bluzei, ca sa-1 priveasca cu ochi i~ili din orbite. Voi , 111-.a din pricina unui moment de slabiciune ca acela prin
cu bunicul tau dimineata devreme, a adaugat Cristopher, '"' I 1l·cusera in noaptea aceea.
,,Si asta ce naiba vrea sa insemne?" s-a intrebat in I"xista solutii pentru rezolvarea acestui gen de
acces de furie. f'•1hh·1111:. Nu trebu~e sii t~ i~grijo~ezi. .
- Aceasta tavaleala desfranata, cum i-ai zis tu, trebu 1 'lup11I barbatulm a oglind1t toata groaza pe care 1-0 trezea
ramana intre noi, rara ca nimeni altcineva sa afle. I'll!• :illrmatie facutii rara sa gandeasca. A strfuls pumnii pe
- Nu vorbe$ti serios! a exclamat grabit dar nu i-a in t.1111il I 111p fara sa }nceteze S-0 priveasca patrunzator, arzator.
sa vorbeasca, din simplul motiv ca nu voia s-o asculto t••lt 1111 act impulsiv, a luat-o de barbie $i a prins-o intre el 9i
obi$nuiesc sa seduc fecioare, dar am racut-o $i asta schl tt11111 111111 unui castan. Asprimea scoartei cenu$ii i-a zga.riat
totul. '111·!1" acoperit doar de materialul fin al bluzei. Era pentru
Ea detesta aceastii particularitate a firii lui. Era a f11 •1111111arii ciind Agata il vedea pierzandu-$i de tot stapanirea
corect incat nu putea concepe sa se abat:a de la no ••lltnmlu-i o furie indreptata numai spre ea. Degetele lui
190 19 1
au tinut-o de barbie ca ni~te gheare ~i ii impiedicau fji, r 1111 gest afirmativ cu capul. E~ti a mea, nu mai poti sa
mi~care. Gurile lor erau atat de aproape meat puteau sa .. h1111bi asta. Iar logodna noastra nu mai este o farsa. E~ti
schimb de rasutlari fierbin~.
lo m;ord?
- Daca tii vreun pie la viata ta, $i-o sa mai pornene$ l'.a trebuia sa-1 multumeasca, se aflau in munti ca sa
a$a ceva.
11, ,t:opere un complot. Sa se daruiasca Jui Cristopher nu
Agata $i-a inghitit c u greu saliva. Acea izbucnire ftisrsc in planurile ei, nici sa se indragostcasca nebune$te de
manie o luase cu desav~ire prin surprindere. Ea nu ros 1111µ.urul barbat care ii era interzis; era un nobil la care nu
vorbele ca sa-l supere, ci ca sa-l lini$teasca, de aceea
lntelegea furia. pi11ca sa aspire, dar nu i-a spu~. . .
Prinde-i pe conspiratori $1 vom mat vorb1 despre asta.
- N-o voi face, i-a fiigiiduit intr-o $Oapta dar nu pricia ( ·a $i cum vorbele ei ar fi fost cele pe care le a$tepta
de teama, ci de propria convingere.
( 'ristopher, expresia lui s-a schimbat. Och,ii alba$tri i-au
Ar fi fos t incapabila sii faca ceea ce insinuase. ih- vcn it increzatori, zambetul candid iar Agata a sfiir$it
C ristopher a $0Viiit lnainte sa-i dea drumul ~i caad ~' h1trcbandu-Se daca Iacea bine dar $i-a pierdut lnSU$irea de a
liisat ochii al ba~tri spre buzele tremurande, a simtit o nevo ~1imli cand gura Jui a cerut-o iara$i pe-a ei.
grabnicii sa-i soarba rasuflarea calda.
intoarcerea la La Alameda s-a racut cu rasete $i glume.
~i a trecut la fapte. A siirutat-o profund ~i cornplet. Cu I>in cand in cand, se opreau ca sa se sarute cu patima, sub un
trunchiul o impiedica pe Agata sa se mi$te, a putut rnstan sau un stcjar. Cand au ajuns la ferma, casa era tiicuta
adanceasca sarutul aproape pana a lasat-o rara rasuflare. I il:ir lasasera poarta mare deschisa pentru ei. Unii dintre cei
ea a invatat sii-i deosebeasca saruturile. Cel pe care i-1 <la d111 casa dormeau lini$titi, altii continuau petrecerea cu
acurn era de pedeapsa, furios, plin de aroganta virilitate. n:i lalti vecini. Au strabatut cu pa$i U$Ori curtea centrala, dar
saruta ca s-o pedepseasca, dar nu i-a pasat. L-a prins < 'ri stopher a oprit-o sub un prun ca sii-i dea un ultim sarut.
gulerul camii$ii $i s-a agatat de el ca $i cum de asta ar l':irea ca nu se putea satura de ea. Cand buzele lui aproape
depins viata ei. Sarutul lung ~i-a schimbat intensitatea, acu k -au atins pe ale ei, a simlit mirosul de pamant ro$u rav1i$it
era mai mult o mangaiere decat o pedeapsa. Cristopher i sub cizme, U$Oara aroma acida de fru nze verzi pe care le
rezemase mainile de trunchiul copacului, deasupra capulu n-1scolisera cu mi$carile lor. A aplecat capul $i mai mult spre
ei $i a inceput s-o guste pe indelete, pana ce un geamllt intalnirea cu gura fetei dar Agata avea alte ganduri : ~i-a pus
iniibu$it 1-a racut sii se separe cativa centimetri. Dael intre buzele rO$ii un fruct rotund, stralucitor $i a mu~cat din
privirea ei era fi erbinte, a Jui ardea.
cl fiira sa inceteze sii-l priveascii. Zeama fructului i-a a!unecat
- Trebuie sa ne intoarcem.
pc barbie ~i in momentul in care ridica mana sa $i-o ~tearga,
Agata a racut un semn de incuviintare.
Cristopher i-a lins pielea ~i a inghitit picaturile gustoase. Ea
- Da, a riispuns aproape rara glas.
i-a dat fructu l, pe care el I-a primit de parcii ar fi fost marul
Cri stopher continua s-o priveasca intens.
din gradina Edenului. A mu$cat din el tara sa ia ochii de la
- $tii ca daruirea ta schimbii totul. Agata a sfiir$it prin a gura pe care ea $i-o lingea $i o clipii dupa aceea a sarutat-o
192
193
ARLETTE GENEVE ]UBE$TE-MA
lung ~ i adanc. Contrastul dintre gustul dulce al prunei $i 1uh11rc cand se apleca spre dreapta ~i, deodata, respiratia i
al ei era un nectar divin. Cea mai delicioasii mancare pe • 1 m:celerat.
putea S-0 guste un barbat. Agata ii raspundea c Daca pici in fund am sa rad de tine toata ziua, ai
senzualitate indriizneatii, dar Cristopher a intrerupt sw 1 ll\'1intul meu.

pentru ca, altminteri, ar face iara~i dragoste cu ea sub Lorenzo! a exclamat ea, cu atata placere incat pieptul
din livada. h1i s-a urnflat de mandrie. Cutia aia blestematii nu se lasa.
Cu ~oapte ~i atingeri au ajuns la casa mare. A insop V1110, apropie-te, i-a cerut cu glas dulce care I-a racut sa se

intr-o tacere desavar~ita panii la u~a odaii ei ~i s-a desp 111puna fiira o replica.
de ea cu o ragaduiala in ochi ~i o hotarare pe buze. Totul Oare infumurata domni~oarii Martin are nevoie de
schimbase pentru ei In noaptea aceea. ncprc\uitul meu ajutor?
- Aminte~te-ti , i-a ~optit cu ochi stralucitori, e~ti a m i'.cflemeaua nu a deranjat-o defel. Dintotdeauna se
Si nadajduiesc sa nu uiti niciodata. nuindrise in fata lui Lorenzo ca putea sii faca totul la fel sau
l!h iar mai bine ca el.
Oaca imi dai voie sa ma rezem de umarul tau, voi putea
•~ ajung.
Daca imi dai voie, am sa ti-o dau eu.
24 . $i in felul asta va trebui sa-~ multumesc toata viata .
. Un pret foarte mic pentru un favor atat de mare.
- Fartucco. rnereu prive~ti lucrurile din punctul de vedere
Lorenzo de! Valle se uita la prietena sa, care incerca · l'nre te avantajeazii.
ajunga la o cutie de pe raftul de sus al bibliotecii. Suita pc Oar Lorenzo a racut ce ii cerea ea. S-a apropiat de mica
scara din lemn, abia putea sa o atinga. A privit cu un zam sl:ara din Iemn, cu doar trei trepte ~i Agata ~i-a sprijinit
eforturile ei zadamice, pana cand a vazut-o ridicandu-~i fu ~l:nunchiul drept de umiirul lui. Casa nu alunece, el a tinut-
ca sa puna un picior pe un raft plin cu carti ~i astfel sa obti 11 cu bratele de sub fund, un gest prea intim ~i nu tocmai

obiectul dorit. A observat curba u~oara a pulpelor ta l'rf1\esc, dar rara rea credinta.
ciorapi ~i inima i s-a oprit o clipii. Agata fusese intotdea - De bunii seamii, mon chiot, mereu cauti sa faci lucrurile
prietena intima a surorii lui, Marina ~i nu o vazuse nicioda mai anevoioase.
ca pe o fata adorabilii ~i seducatoare, ci cape o derbedoaicl Degetele ei au atins pretiosul lemn.
vesela, vioaie ~i plina de viata dar in momentul acela n11 -Ea meal
parea o fetitii pozna~ii. I-a observat piirul liisat liber, care n Lorenzo i-a dat drumul ~i s-a intors spre u~a. Agata ~i-a
ajungea pana mai jos de talie; nu ~tia de ce avea parul n.:zemat din nou amandoua picioarele de scara dar a ramas
desracut. A u.rmarit cu privirea mi~carea umerilor, care se \:U spatele la el pana cand, deodata, o agitatie a tacut-o sa se

arcuiau i:n incercarea de a ajunge la cutie jocul mijlocului cl uite in jos. Prietenul·ei era trantit la pamant ~iii sangera
194 195
ARLETTE GENEVE ]UBE$TE-MA
coltul stang al buzei de jos. Cristopher ii privea cu 111re se desfii~urau sub ochii ei fiira sa poatii sa le opreasca.
asasini ~i a ~tiut ce se petrecuse. Cum indraznea l.orcnzo a ie~it din biblioteca cu spatele drept, cu toata
loveasca? 1roganta neamului sau ~i atunci ea s-a intors inspre
- Cristopher, cere-ti scuze! ( 'ristopher.
A coborat cele trei trepte cu o iuteala primejdioasa, tin . Nu poti sa vorbe~ti serios, i-a spus tulburata. Nu poti sa
in maini cutia din lemn dar cand a ajuns langa Loren le hati cu Lorenzo.
acesta deja se ridica ~tergandu-~i cu o batista buza ranitL . Niciun barbat nu se atinge de ce este al meu ~i traie~te
Agata nu putea sa inteleaga accesul de furie al engle an povesteasca.
~i reactia lui viscerala. L-a infruntat supiirata pentru jigni Ea a inchis ochii auzind acele vorbe care i se pareau
prietenului ei, care nu merita ~a ceva. r11trunse de 0 irealitate surprinzatoare .
- Cum te-ai scuzat tu cand ai palmuit-o pe lady Opheli . Pur ~i simplu ma ajuta sa iau o cutie, 1-a infruntat
a intrebat-o trufa~. furi oasa.
Ru~inea pentru ce se petrecuse la Whitam Hall a pictat - Un domn nu te-ar fi tinut in felul acela neru~inat. Ti-ar
culoarea macilor obrajii ei. Ii <lat el ins~i cutia.
- Lorenzo nu m-a jignit nici cu gandul, lady Ophel Agata ~i-a mu~cat buza, ciici Cristopher avea toata
poate sa spuna acel~i lucru? Cristopher a privit-o incerca drcptatea ~i era singura vinovata pentru ce se intamplase.
sa ghiceasca ce ~tia despre relatia pe care o avusese el I.orenzo voise tocmai asta dar ea actionase rara sa
doamna in trecut ~i stralucirea din ochii ei i-a dat raspuns ~findeasca, la fel ca intotdeauna.
Cere-ti scuze! a repetat Agata cu glas hotarat. Lorenzo es - El nu este vinovat de gre~elile melc, a spus cu un fi r de
un prieten foarte drag ~i nu voi ingadui sa ii jigne~ti itlas. Te rog, sunt singura vinovata ~i nu pot sa ingadui sa-i
atitudinea ta retrograda. foci rau, nu merita, Cristopher, te rog, i-a spus sincera. Prin
Cristopher s-a uitat la celalalt barbat. uccste vorbe recuno~tea superioritatea pe care o avea el
- Spune-rni locul ~i ora. usupra spaniolului, dar asta nu a mic~orat catu~i de putin
Ea ~i-a reprimat un geamat de groaza intelegand ca dorin1a uri a~a de a o saruta ~i pedepsi pe care o simtea.
provoca la duel. Noaptea care trecuse ea i se daruise cu o candoare
- Cristopher! a exclamat speriata. O secunda dupa ac 1.:ople~itoare iar in dimineata aceasta se lasa mangaiatii de
s-a intors spre prietenul ei, cu fata schimonosita 11ltul. Credea ca putea sa se joace cu el? Sa-1 faca sa tinjeasca
i'ngrijorare. Lorenzo, logodnicul meu nu vorbe~te serios, dupa ceva ce credea ingropat pentru totdeauna? Cristopher,
~tii. k rog, a staruit cu glas chinuit. Daca intr-adevar ti-a pasat de
El a privit-o candid dar nu putea sa lase rara raspuns cc am imparta~it azi-noapte, renunta. Lorenzo este un prieten
ofensa. foarte iubit ~i respectat in familia mea; este fratele pe care
- Muntele Miresei, ill zori, i-a raspuns calm Cristopher. mereu mi 1-am dorit dar nu am avut norocul sa-l am. in plus,
Agata a crezut ca o sa le~ine in fata acelor eveniment logodna noastra nu este adevarata, cum bine ~tii, nu a cornis
196 197
nicio jignire care sii trebuiasca spalata cu sange. Acest refuz a tintuit-o in mijlocul incaperii.
Ocbii lui ardeau cand o privea. Inca nu $tii ce am venit sa-ti cer, i-a spus pe un ton
- Ma crezi prost? Logodna ooastra aici este cat se
pedant. . . ~ .
de reala §i de aceea nu pot sa nu imi apiir onoarea deb- ~i-a plimbat privirea peste frumoasa b1b1Ioteca dm
Este reputafia mea in joc. ahunos, plina de volume legate in piele, intr-o incercare de
Agata simtea ca se sufoca auzindu-i judecata. Nu 1 sc lini$ti. Culorile felurite $i pale ale ciirtilor cre~teau
intamplase absolut nimic intre Lorenzo $i ea! L-a privit 1111\rctia colectiilor. Mereu adorase Los Encinares, ca ~i
durere in pupilele negre §i a §tiut ca nu avea cum sa-1 facl rrictena Marina. Ce dor ii era de ea, de sfaturile ei intelepte,
se razgandeasca. ~c tcnacitatea cu care infrunta greutatile.
- Blestemat sa fii, tu $i regulile tale absurde! . Ai venit pe jos de la La Alameda?
Nu a a§teptat un raspuns din partea lui. A ie§it d Agata a negat dand din cap. Frumoasa ei iapii, dar de I~
biblioteca aidoma unui suflet unnarit de diavol ca sa-l ca hunicu}, pa§tea Jini~tita lll grajduJ fermei. Juan, vataful ~I
pe varul Carlos de Lucena. Trebuia sa impiedice un du omul de incredere al lui Lorenzo se arata intotdeauna atent
Apoi, ii va sparge capul englezului. , i binevoitor cu musafirii nea$teptati.
- Cum pot sa te conving? 1-a intrebat in ~oapta.
Cu cat avea 1I1ai mare nevoie de bunicul $i de varul ei, Mo~tenitorul Zarnbrei a privit-o cu o stralucire intensa in
atat erau mai departe de ea. Niciunul dintre ei nu se afla ochi, care a fiicut-o sii se infioare pret de o clipa.
La Alameda. Verii ei, Manuel $i Ramon i-au spus · - Cineva trebuie sa-i scoata fumurile din cap racului aluia
plecasera la Cordoba la cacterea serii $i ca se vor intoarce fngamfat.
doua zi seara. De aceea nu o ~teptase nimeni acasa noap Tonul lui dispretwtor cand a vorbit despre Cri stopher a
trecuta, cand s-a inters de la parau cu Cristopher. Conac ilcranjat-o foarte tare.
intunecat $i tacut i se paruse o binecuvantare pentru c - incearca sa-~i apere onoarea. 0 fapta bunii ~i eroicii.
amandoi erau ciufuliti $i patati de iarba $i pamant. Dae - Credeam c-o apara pe-a ta, i-a raspuns el cu un anume
bunicul sau Carlos ar fi fost acolo, ar fi avut o ma dispret. Mi-a aruncat o provocare pe care nu pot s-o
problema sa se explice. ncsocotesc, nu e~ ti in stare sa intelegi?
Agata a urcat cele trei trepte ale casei $i a trecut pragul Ei ii venea sa blesteme de neputinta. Amandoi biirbatii
hotarata. Interiorul de la Los Encinares era la fel de elegant crau incapatanati ~i meritau toate ~i fiecare dintre blestemele
$i de maiestuos ca $i fafad a. A clipit de mai multe ori ca sl pc care le rostea in gand.
se obi$nuiasca cu intunericul din vestibul in vreme co - Unul dintre voi trebuie sa renunte la atitudinea
mergea cu pas hotarat spre birou. Majordomul i-a Iuat caJll razboinicii, a spus ea neluandu-~i ochii de pe chipul lui.
de calatorie. Lorenzo statea in spatele biroului; deschidea Se apropia foarte incet de prietenul sau $i el s-a ridicat in
ni$te scrisori. Auzind pa$ii, a ridicat chipul $i a privit-o. s tar~it de la biroul uria§, ca sa vina in fata ei.
- Raspunsul meu este nu. - Ei bine, acesta nu va fi Lorenzo del Y.ille. Onoarea ma
198 199
ARLETTE GENEVE ]UBE$TE-MA
impiedica. Nu ~tia ce vorbe sa foloseasca pentru ~111 ii'.butit, a hot.amt sa se dea jos din pat ca sa se duca dupa
convinge. Nici englezului nu ii ingaduia onoarea sa 1111 pahar cu apa. Lumina zorilor se strecura prin perdelele
inapoi din provocarea aruncata. Du-te acasa, se face A •111 dantela ~i cand a vrut sa se ridice, ochii i-au dat de silueta
a statuit-o pe un ton afectuos. Juan te va insoti la intoarc A 111ci, care dormea pe un fotoliu, Ianga focul stins. Tinea
la La Alameda. p11·ioarele pe fotoliu ~i capul rezemat de mana. Pe data ~i-a
- Nu pot sa te conving? 1-a intrebat plina de nadejde 1111in1 it totul. ii lovise in cap! Cu o afurisitli de vaza. Cand a
refuzul lui a racut-o sa bombane o injuratura care ar lm•crcat sli se ridice, a gemut de durerea s!a~ietoare care i-a
scandalizat pe orice barbat mai putin obi~nuit cu firea in
1 til:nit tample. Agata a deschis iute ochii auzindu-1.
navalnica. Lorenzo a vrut sa se intoarca la birou convins Cum te simti? I-a intrebat foarte ingrijorata.
' ' Tu mi-ai fiicut asta? Mi-ai spart o vaza in cap? Mi se
Agata va pleca rara nicio replica in plus dar a fost o
gre~ea!a s-o subestimeze. Ea a murmurat o rugaciune ina' rnri.: de necrezut, a murmurat nevenindu-i sa creada ce
de a-i sparge in cap o vaza de o valoare nepretuita, pe c fftru se prietena Jui.
o luase de pe o masutii, foarte aproape de unde stat Nu aveam incotro, a raspuns mahnita.
Lorenzo s-a intors un pie sa se uite la ea, cu desavar~ire ulu lar eu pesemne sunt prost de dau in gropi.
0 secunda dupa aceea, a ciizut pe covor, in nesimti Ea a oftat grozav de intristata de tonul lui jignit. Lorenzo
Iart~-ma, prietene, dar nu puteam ingadui sa te omoare. 11 va ierta foarte greu.
Agata s-a aplecat asupra Jui ~i i-a luat pulsul la gat; o ell lncercam sa evit un dezastru, a spus intr-o incercare de
dupa aceea, a controlat locul unde .ll lovise ~i a vazut ca •-~i justifica fapta nechibzuita.
racuse o taietura mica in pielea capului. Durerea lui de c ~i de-asta m-ai lovit pe mine ~i nu pe intepatul tau de
va fi considerabila cand se va trezi, dar s-a convins pe cnglez? Foarte frumos, draga, foarte frumos, a spus
insa~i ca nu conta un cucui cand era vorba de salvarea un hntjocoritor ~i jignit pana in maduva oaselor.
vieti. · . Nu voiam sa-ti faca rau, i-a marturisit pe un ton spa~it.
Atata incredere in iscusinta mea ma cople~e~te, a
1l'pl icat el dezamagit.
- Te-ar fi omorat, Lorenzo, ~i eu nu a~ fi putut trai cu vina

25 l'•i am ingaduit asta.


- Spre ~tiinta ta, daca a~ fi avut prilejul, nu ma gandeam
~:i trag in inima lui englezeascli, ci doar in trufia lui.
- El ti-ar fi racut mult rliu, i-a spus in ~oapta. Nu-I cuno~ti
Durerea era de nesuportat. Lorenzo abia a deschis ochil la fel de bine ca mine.
~i a observat di'intunericul nu ii deranja atat cat crezuse la - In privinta asta suntem de acord, a spus cu glas mandru.
inceput. Sirntea in gura un gust amar ~i a inghitit de rnai (·um ai ajuns in odaia mea? a vrut sa afle, de~i banuia
multe ori ca sa-~ i atenueze uscaciunea din gat dar pentru cl r1ispunsul.
200 20 1
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
- M-a ajutat Juan. L-am cautat ~i i-am spus ca ai avu ( 'ri stopher nu este logodnicul meu. Este un agent al
accident. Din fericire, tatal tau nu se afla Ia Los Encino 1111111nei engleze insarcinat cu o misiune in Spania.
- I-ai spus ca teasta mea a cautat dinadins vaza? S N-avea sa uite toat:a viata expresia comica de pe chipul
astfel parea absurd ~i de necrezut, s-a gandit ea dar Ju lul, dar s-a straduit sa nu radii, din considera\ie pentru el.
pusese nicio intrebare. Se marginise sa-~i duca ~eful I 11rcnzo nu ~tia dadi s-o creada sau nu. Din atitudinea
incaperile personale ~i sa porunceasca unor slujince sa a 11t11tlczului ariita limpede ca vorbele spuse de ea in ace!
cioburile vazei. Daca tata ar fi la ferrna , ai avea o 1111uncnt nu erau intemeiate.
problema. Eu ani prirnit o lovitura in cap, dar tu ti-ai pierdut
Lorenzo se referea Ja faptul ca petrecuse o parte 1udccata. A, nu, ce prost sunt, femeile nu au judecatii, a
noapte in odaia lui dar Agata a inteles cu totul altcev 111ln11gat ca s-o supere, dar ea nu a dat atentie intepaturii.
crezut ca domnul conte de Zambra nu i-ar fi ingaduit o fa Este antrenat sa ucidii, de aceea nu puteam ingadui sa
reprobabila impotriva 1ntaiului lui nascut. i.• duelezi cu el. Lorenzo a oftat cu ochii inchi~i. Statea in
- Oricum ti-a~ fi spart vaza in cap, a raspuns hotaratA. 1•111. langii prietcna lui, care era a~ezata pe fotoliul din
Lorenzo a izbucnit in ras ~i tacand asta, o durere apropiere, dar distanta care ii despartea i se piirea tot mai
strabiitut craniul. A ridicat mana ca sa o duca Ia oa lhnpcde. S-a ridicat ~i a suferit o u~oara ameteala. Din
in
dureroasa ~i atunci a observat tiiietura pe care o avea c rrricire, era inca imbriicat cu hainele de caliirie, fiinddi avea
- Mi se pare de neinchipuit ca m-ai ranit. ltl·voie sii ia aer curat de indata. Nu ma asculti. Lorenzo!
- E cusuta deja, abia daca iti va ramane o cicatrice mi Exclamatia ei i-a riisunat in urechi ca un tiuit.
- A~a ai fructificat ~ederea ta la Paris; ma bucur. Sunt prea furios ca sa mai raman in aceea~i inci:ipere cu
- Tata zice ca, neavand sange nobil, trebuie sii dau al rim: tara sa-ti sucesc gatul. A 1acut doi pa~i pana la ~ifonier
tumura victii mele, iar studiile erau cea mai bunii alege 1:11 sa ia o ciim~a curata. Agata I-a privit surprinsa. A~teapta-
trebuie sa-i multumesc lui Bonaparte pentru egalitatea 111i1 in biblioteca. Voi veni de indatii ce voi ciipata o intati~are
~anse. Cu zeci de ani in urma, o femeie nu ar fi izbutit. 1b.:cnta.
aceea ma simt norocoasa. Ea I-a privit cu tristete. ii spusese cea mai mare tainii din
Era adevarat, sub conducerea Jui Napoleon, Fran viata ei ~i el se purta de parca tocmai s-ar fi trezit dupa un
ca~tigase multe lucruri pe care alte tari nu le aveau. 1111mn odihnitor.
- Nobletea nu ti-o da un titlu, draga mea, ci simtamintel - imi pare rau ca 1-am impiedicat pe Cristopher sa-\i dea
din inima ~i faptele izvorate din buna credinta. lcctia de care Iara indoiala ai nevoie, i-a spus cu o
- De aceea te iubesc a tat. strambatura copiliiroasa care nu 1-a tulburat catu~i de putin.
- De aceea mi-a spart o vaza in cap. Dar urmatoarele lui vorbe au pus-o intr-o mare
- Trebuie sii-ti marturisesc un lucru de care ma ru~in im:urciitura emotionala, pe care nu o anticipase.
foarte mutt. - Ai impiedicat un duel azi, mon chiot, dar vei putea si:i o
- $i care presimt ca nu-mi va placea defe l. foci ~i maine?
202 203
ARLETTE GENEVE. ! UBE$TE-MA
'"'" d\! necrezut ca te-ai pretat la farsa asta. ~
Ritmul pa~ ilor ei in biblioteca inchisa o ametea ~i, Sc.;opul scuza rnijloacele; i-a raspuns, dar cu o umbra
era adevarat ca impiedicase duelul din dimineata aceea, • · 11uloiala.
va putea sa faca acela~i lucru in zilele urmatoare? Tre t 'arlos de Lucena nu este un tradator, a spus del Valle.
sa-1 convinga pe Lorenzo sa renunte la atitudinea I .a fel cred $i eu.
riizbunatoare. Agata s-a mustrat; eel care flutura razbun /\ tunci, poate ca 1-ai bagat in casa ta chiar pe lup .
ca pe un stindard era chiar vinovatul pentru Iipsa ei de so Aµata nu se simtea in stare sa ia In calcul aceasta
Cristopher Beresford. pc1~1hi Iitate, era foarte speriata $i nesigurii de totul.
Pa$ii prietenului ei In vestibulul amplu au rasunat Ma tern pentru viata bunicului $i varulu i meu.
putcrc In tacerea dimineti i de parca ar fi fost 0 naluca. 1·11stopher $i-a dat cuvantul ca ma va ajuta $i cred 'in el. Se
intors spre el. all1i aici ca sa descopere o conspiratie.
- Vrei un pahar de coniac? a intrebat Lorenzo. J\tunci, draga prieteni'i, nu ai nevoie de mine.
Ea a refuzat cu un gest al capului. Siiptamana viitoare vom merge la Cordoba pentru
- Este prea devreme pentru alcool, chiar ~i pentru I '1111:ilc din Mai $i tu ai putea fide mare ajutor.
unui conte, a comentat. ('red ca $tiu unde bati $i nu-mi place tncotro incerci sa
- Este o masura de protectie. Cred ca nu-mi va pJacea 11111duci.
voi auzi, sau ma in9el? Agata I-a vazut indreptandu-se cA Zambra este Jocul potrivit pentru organizarea unor cine
masa pe care se aflau paharele ~i bauturile. A privit in tac In rare ar urma sa fie invitati cativa englezi recomandati de
cum i$i punea un pahar de vin 9i mi$carile incete cu care 1·,1stopher. Astfel, am putea sa strangem cercul. Lorenzo
tinea $i se apropia drept de ea . Te rog, ia loc, a spus - a µ[indit ca ideea Agatei putea fi buna. $tii ca bunicl:ll nu
Seriozitatea Jui i-a provocat un fior pe $ira spinarii, dar 111r trecere printre nobili cordobezi, dar tatal tau da.
supus cu iu\eala ~i a Juat loc chiar in fata lui, cu spatele 1\ J11ta-ma, Lorenzo! 1-a rugat cu glas intretaiat.
divanul din piele maron. Acum, lncepe cu inccputul, i N-a$ vrea sa-1 implic pe tata.
cerut cu glas ingaduitor. De buna seama, s-a grabit ea sa afirme.
Agata 9i-a inceput povestirea cu poticniri dar neocolin Cum II vom convinge pe Carlos?
niciun amanunt. Lorenzo o asculta cu mare atentie, fiirli s Agata s-a gandit pret de cateva clipe.
lntrerupli. Cand ea 9i-a srar9it povestea, s-a lasat o tacc Varul meu ur~te protocolu l cand se afla in C6rdoba $i
stanjenitoare intre ei, ~i Inca uitase sa ii vorbeasca desp 1k obicei fuge de dineuri $i reuniuni dar nu va refuza sa
intalnirea amoroasa cu englezul, din noaptea trecuta. l'articipe pe una de la Zambra. iti pretuie$te $i admira prea
- De aceea am nevoie de ajutorul tau, i-a spus in final. 1111111 familia ca sa o supere.
Lorenzo $i-a baut dintr-o inghititura vinul $i a inch rn s-a gandit ca nu trebuia sa se mai straduiasca sa-1
ochii; durerea de cap persista. rn11vinga. in minte i-a venit imaginea Jui Andre Moliere,
- Cum ai fost in stare sa-1 1n$eli pe bunicul tau? Mi \'l't:hiul secretar la tatalui sau. Escrocase mai multi oameni
205
204
ARLETTE GENEVE
de afaceri cordobezi $i sedusese fete de maritaL Abia daca putuse sa faca cercetari prin casa $i printre
principaluJ fir pe care trebuia sa-l urmareasca. Dupa ulti h1 •rurile Jui Carlos ca sa afle de.presupusa lui vinovalie sau
Jui cuno$tinte, se intorsese in Cordoba. 1hwcdita nevinovatie. Prezenta seducatoare a Agatei ii
-: \Om face un plan de actiune credibil. -1i.:cto$a judecata. Nu putea s-o indeparteze din gandurile lui
Agata a oftat recunoscatoare. ti toate faptele ti erau dedicate persoanei ei. 0 avea in sange.
0 cauti pe nepoata mea?
- Numele care trebuie incluse pe lista oaspetilor. 1 intrebarea lui Gines I-a oprit cand tocmai ajungea la bolta
urmatoarele: Claude Benoit, Adolphe Basile $i Ric 11 nspre biblioteca.
Moore, daca este in Cordoba. Ultima oara cand I-am v N-am vazut-o de ieri dupa-amiaza, i-a spus ca o
era in Anglia, dar inclin sacred ca acum se afla in ora~ . r\ plicatie la graba sa.
- Vci trebui sa fac unele cercetari in privinta asta. Barbatul 1-a scrutat cu atentie.
Lorenzo a retinut numele. Va cauta o modalitate de ~i-a petrecut ultimele ore la Los Encinares. Daca
include printre oaspeti, daca va da de ei. bunicul ii daduse vestea ca sa-1 supere, a izbutit pe deplin.
t>ur se va intoarce diseara la cina. Narile lui Cristopher s-au
dilatat auzindu-1. Agata nu putea sa fie in casa rivalului lui.
fwi batea oare joc de el? A racut drumul inapoi ~i s-a indreptat
ci\tre incaperile lui. Nepoata mea nu este pentru dumneata,
26 racule! Vorbele lui Gines de Lucena 1-au tintuit in dalele
curtii ~i le-a simtit ca pe ni~te lovituri date drept in inima.
S-a uitat patrunzator la barbatul care ii sustinea privirea cu
Cristopher clocotea de furie. Fusese lasat balta pe cam 111andrie. A$a erau spaniolii. Nobili ingamfali care credeau
de onoare de catre un barbat nedemn $i rara cuvant. Sa cti sunt racuti dintr-un lut mai bun decat restul muritorilor.
caute un martor care sa-1 asiste la duel fusese o trea <iines nu era un barbat atragator dar impunator da, ~i emana
anevoioasa dar, slava Domnului, unul dintre zilieri accep ccva atat de salbatic ~i elementar ce toate sfortarile
in cele din urma in schimbul unei insemnate sume de b civilizatiei nu izbutisera sa ~tearga. Dumneata ai nevoie de
Iar acum i$i cauta logodnica $i n-o gasea nici in casa, nici o domni~oara de rangul durnitale.
imprejurimi. Din dupa-amiaza de dinainte n-o mai vazu Cristopher a mijit ochii alba$tri ca sa-~i ascunda
pe Agata $i credea ca era inca suparata pe el fiindca stralucirea de furie care 1-a napadit pret de o clipa.
anulase duelul cu mo$tenitorul Zambra. Dar, fir-ar sa fief - ~i de ce fel de barbat are nevoie nepoata
inca pastra in minte imaginea lui Lorenzo imbrati~fuid-o dumneavoastra? 1-a intrebat cu glas rece. De don Lorenzo
mancand-o din ochi. Iar el nu putea sa lase un asemen dcl Valle, poate?
afront nepedepsit. A continuat sa strabata curtile cart O scanteie de nedumerire a stralucit in ochii spaniolului
comunicau intre ele, incercand sa dea de ea. ~i a ~tiut ca nu gre~ise tinta. A~adar, ambitiosul bunic visa la
206 207
ARLE1TE GENEVE [UBE$TE-MA
un conte pentru nepoata Jui. 11dca trasiiturilor lui o duritate deloc previzibila. Veniti cu
- De buna seama, baiatul acela ar face-o foarte feric 111l11c sa bern un pahar, i-a spus.
Cristopher a scr~nit din dinti. <'ristopber s-a gandit prct de o secunda dar nu a scapat
- Titlul meu de marchiz vi se pare prea putin? r11lcjul de a sta de vorba cu consilierul secretarului de Stat
infruntat, incercand sii-$i stapaneascii tonul, dar neizbut 1pt1niol. Se afla in Spania cu o misiune, in pofida unui chip
Rasul lui Gines 1-a scos de tot din minti. fc inger ~i a unor ocbi de diavol. L-a urmat in tiicere cu p~i
- Chiar ai crezut ca vorbeam despre titluri? Ah, baietcl hurn rati $i mari . Carlos I-a condus in biblioteca, a umplut
multe de inviitat. du11::-1 pahare cu lichidul auri u ~i I-a poftit sa ia loc intr-unul
- 0 iubesc pe nepoata dumneavoastra, i-a marturisit clinlre confortabilele fotolii.
anumc tulburare, ~i am de gand s-o fac sotia mea. Multurnesc.
Barbatul 1-a fulgerat cu ochii Jui negri intr-un fel care Vii bucurati de ~ederea dumneavoastra aici? 1-a intrebat
infiorat. roliLicos.
- Vci veni momentul in care vei dovedi acest lucru ~iv invat lucruri interesante, i-a raspuns pe acela~i ton
vedea atunci cat de mult o iube~ti. 1kta~at.
Amandoi au riimas tacuti, privindu-se unul pe celiU Cordoba este foarte frumoasa, curand vcti putea s-o
Cristopher nu cuno$tea semnificatia declaratiei misterio vl'dcti. Vom merge acolo saptiimana viitoare. Crucile din
a spaniolului. Mai este momentul care irni place eel mai mult in ora$.
- Unchiule! Glasul puternic al Iui Carlos 1-a racut Cristopher a !nceput sa-~i formuleze intrebarile care ii
expulzeze aerului pe care ii retinuse. Abia daca i$i dad lrcceau prin minte cu privire la Carlos de Lucena.
seama de antipatia pe care o reflectau ochii batranului . Parintii dwnneavoastra traiesc, don Carlos?
Gines nu clipea, nici nu $i-a schimbat pozitia. Era Acesta a dat giinditor pabarul pe gat, :Iara sa-i raspunda
provocare pe care a Juat-o ca atare. Te cautam, a aparut 1111cdiat. Dupii o tacere indelungatii, i-a spus:
problema la grajduri. Cristopher ~i-a destins ume - Tata a murit In batalia de la Bailen, lupta alaturi de
indeajuns ca sii-$i i'ntoarca fata catre varul logodnicei Ju i.:t.:neralul Castai\os. Aveam doar treisprezece ani cand I-am
Carlos era imbracat informal ~i acest lucru I-a racut sii ui picrdut.
pret de o secunda duelul verbal $i vizual avut cu Gines - Imi pare rau. Trebuie sa fi fost foarte greu pentru
Lucena. Spre surprinderea lui, batranul a parasit curtea fa dumneavoastra.
sa-i raspunda nepotului, care a ridicat o spranceana, foartt - Marna a murit la scurt tirnp dupa aceea $i dintr-odatii
mirat de atitudinea lui. Iertati-1, i-a spus deodatii. Nu i-a picC am ramas orfan ~i in grija celor doi unch i ai mei, Gines ~i
prea bine logodna singurei nepoate cu un strain. D• Eugenia. Le datorez tot ceca ce sunt.
1
Cristopher nu ii asculta; I-a privit cu chipul senin. Carlos e11 - Tatal meu, John a fost ranit in aceea~i batiilie ~i acolo a
un biirbat destul de inalt, cu o conformatie zveltii ~i pAr n moscut-o pe Ines de Velasco y Duero, mama surorii mele
inchis la culoare, precum carbunele stins. Profi lul romaa vitrege, Aurora.
208 209
~TTEGENEVE 1UBE$TE-MA
Qarlos a baut dintr-o inghititura continutul paharul l11' 1tatca de con~tiinta, pentru a alege conform
1-.a l~sat pe o masuta din colt. Cristopher inca nu gu 111v ingerilor !or.
dmtt--al lui. E adevarat ca atitudinea monarhiei spaniole impiedica
- A $ fi luptat alaturi de el, daca a$ fi avut varsta pot '*rcsul rapid, a subliniat Cristopher ganditor.
a SPQs deodat~ Carlos, care luase o expresie melancoli Nici regele Femando, nici fratele lui, Carlos, nu sunt
- Unele dintre ideile lui Bonaparte nu s-au dovedit 1 at iti pentru schimbarea grabnica de care are nevoie

ne~hibzuite, dupa cum afirma cei care se pricep, a •l11ia. a fost de acord de Lucena· cu glas ~optit. Sunt prea
Cn stQpher dinadins. "'"~' i ca sa le pese de popor.
~ l:'e!ul in care le-a pus In practica a fost gre$it, nu i I ·urlos de Lucena tocmai recunoscuse, prin afirmatiile
a rasl:luns celalalt tintuindu-1 cu privirea. Ii ci1 tradase coroana spaniola. Cristopher l-a privit intens
"l'Qcmai mi-a servit pe o tava de argint motivul trad 1 spaniolul avea ochii atintiti intr-un colt al incaperii,
s-a g~ndit el. 11di11du-se la lucruri pe care nu le impartea cu nimeni.
. - lncercati sa-m i spunep ca incuviintati am ~i <'ristopher a regretat raspunsurile obtinute. Agata 11
impet-ialista pe care a manffestat-o Bonaparte? 1\111sc cu dintii pe varul ei. Dar acum trebuia sa caute
0 4.pa ce a pus intrebarea a regretat ca , fusese atit
IH't.i ~j OU doar cateva VOrbe.
abrupt dar Carlos nu s-a simtit deranjat.
~ ~evolutia din Fran{a a lnsemnaL o schimbare polt
maJ 0 r-a $i va marca un moment de cotitura in viitor
istori~, chiar daca nu ii recunoa$tem valoarea.
- ~u inteleg prea bine la ce va referiti. · 27
Da~ Cristopher $tia,' numai ca nu voia·sa recunoasca
- ~evolutia franceza a insemnat progresul p
france.:;zi, fie ei de neam nobil sau nu, a continuat Carl Agata a inchis u~a odaii ~is-a rezemat de lemnul masiv.
glas li~$tit. S-a abolit monarhia absolutista, putre2ici ll1d1is ochii $i a inghitit nodul pe care ii si mtea in gat.
c~re Cl-:iinuia poporul. S-a pus frau privilegiilor aristoc t 111 1111bra din incapere a fiicut-o sa mearga spre lampa de
$I clel"\.Jlui. Cristopher asculta in tacere. Proprietatilc: ra s-o aprinda. Facand asta, o fli~ie de lumina galbena a
ra:a.~~ 1at $i s-a introdus principiul lmpartirii echitabl hlt11 odaia umptand-o de caldura ~i a indemnat-o sa-$i dea
platn 1 ~pozitelor. rnpa de calatorie $i S-0 lase la picioarele patului. Nu
- .D~r nu era nevoie de o revolutie ca sa s.e atingA11 I l ~ ISC de fiicut asta cand 0 tuse barbateasca a lacut-o sa
telun, ~ raspuns el in cele din unna cu o unda de indo1 "' 111l'.
glas. <'ristopher! Logodnicul ei statea pe Bisellium, un scaun
Carl os a schitat un zambet precaut. ••111 kinalt, drept ~ i cu loc pentru doua persoane; originea sa
- Pr~ncipiile libertatii de cxpresie ii due pe fra nccn 1111111ana $i era cea mai valoroasa piesa pe care o avea.
210 21 1
ARLETTE G ENEVE
Fusese un .?ar de la .varul Carlos, adus din Italia sp Ii: indoiai cumva de iscusinta mea 'in duel?
pentru ea. In odaia Agatei era decorata cu mobila in 1llestemate sa-ti fie egoul masculin $i aroganta! a bombiinit
roman. inciiperea avea ~i o curte proprie cu filntana ~i 1111111rc dinti. Sa se lupte cu doi barba\i care .se credea~
multe sculpturi, intre ele Saturn, Jupiter ~i Janus, ca ~j 1111111chiparea iscusin\ei in manuirea annelor o sleia de puten.
dafin, mai multi chi paro~i ~i tufe de iasomie ~i tranda I•d Valle este eel mai bun tragator din toatii Cordoba, I-a
Cuf1;ea era lntr-adeviir spectaculoasii. Sa afle gusturile ap h 1~11in\at cu un soi de mandrie. Precizia Jui este extraordinar de
ale Agatei in materie de istorie 11 nedumerise pe Cristop 11ltr;icc.
Logodnica Jui era o cutie cu surprize. M-ai speriat de mo 1-iccare vorba a ei 11 fiicea sa simtii o furie care nu mic~ora
1-a mustrat.
11rrvo7itatea pe care o vedea in adorabilul ei trup. Purta aceea~i
- Un decor foarte neobi~nuit pentru o ferma spanio 111chie ca in dupa-amiaza de dinainte, cand s-au certat aprig $i
Cristopher se referca la divcrsele tablouri ~i obiecte 11111 inta a pus stapanire pe el lasandu-1 farii puterea sa
apartamentul ei. Este surprinzator sii descopar ca e~ti 11·aqioneze. Membrul i s-a um tlat cu o dorin\a pe care nu o
colectionara. ~lapimea.
- Ador cultura romanii, tot ce ne-au lasat mo~tenire Agata a facut $OVaitoare doi pa$i lnspre curte, dar s-a
binele pe care I-au tacut omenirii, i-a raspuns cu un zam 11pri t chiar in prag; u~ ile erau deschise larg ~i mirosul de
care nu I-a paciilit defel. Nu poti sa stai In incaperilc me 111somie lncepea sa umple odaia cu o aroma dulceaga.
particulare. 1·nstopher era imbracat foarte neglijent, fiira haina $i batista;
Privirea lui Cristopher la comentariul ei i-a stra uvca vesta descheiata $i maneci le camii$ii de in sumese pe
stomacul. Dacii o mai privea a$a, o sii cadii i'n fu nd. 11111ebra\ele putemice. Nu purta pantofi, ci cizme de calarie
- Bunicul tau ~i viirul Carlos au plecat la Cordoba. Si-a pana la genunchi $i, pentru prima oara, pe lncaltamintea lui
~rabit calatoria ca sa aranjeze casa pentru sosirea noastrl \l. vcdeau um1e de praf. Dar aparenta lui seninatate o agita

Agata ~i-a mu~cat buza, fi indca era foa rte ciudat. Ca .!, rnai mult. Agata prefcra sa-i infrunte mai dcgraba
Lucena era mereu pregatita pentru familie, darn-a zis nimic, ""pararea decat acea raceala lipsita de pasiune.
Iar verii Manuel ~i Ramon nu se vor intoarce pana la noapte. Cum ai izbutit?
- \Orbele tale suna ca o amenintare, i-a spus ea. Nu a fost nevoie sa fie rnai lamuritor cu lntrebarea. Ea
- Ai putea sa le iei ca pe o intimidare daca ai racut ceva ... 11a ca sc referea la felul cum ii lmpiedicase pe prictenul ei
care sa merite represalii. ~a se prezinte la duel. Agata a ~ovait dacii sa-i spuna
Agata nu se simtea in stare sa faca un pas intr-o directio :rdcvarul sau o minciuna miloasa dar au ca~tigat remu~carile
sau alta. p1: care le simtea.
- Yrei sa ma pedepse~ti pentru ca ti-am salvat viata? - J-am spart o vaza in cap ~i I-am lasat in nesimtire.
Cristopher nu se lndoise nici un moment. Stia ca Agata so Ncdumerirea a fiicut ca sprancenele lui Cristopher sa se
afla in spatele absentei Jui Lorenzo del Valle la duel, dar ii , id ice ~i gura i s-a strambat cu nelncredere. Lorenzo ma va
lnfuria s-o auda de pe buzele ei. 1l'.1ta foarte greu, a adiiugat mahnita. Este eel mai bun prieten
212 213
ARLEITE GENEVE [UBE$TE-MA.
pe care poate sii-1 aibii cineva. ln11111tc de orice, sunt un domn care nu fuge de
- 0 femeie nu poate sii aiba drept eel mai bun prieten tl•hp1 ms abi litatile sale.
barb at. hira indoiala ca el gandea in alta limba, caci nu era in
- Uita-te in jurul tau, Cristopher! \ezi multe femei la at111 r sa-l inteleaga sau sa-i aprecieze vorbele. ,;Damn? Mai
Alameda? Ferma e departe de totul, In afara de 1l1T.rabii un dobitoc ~ i un gagauta", ~i-a spus plinii de furie.
Encinares ~i de mo~ia Vflchez. Sa am prietene este aproa I >r ficcare data cand vorbea despre responsabilitati, ii zgaria
cu neputinta. Iar prictcnia este pentru spanioli ceva Ia fel 11111ul. Era foarte con~tien t a de prapastia sociala care ii
important ~i de trebuincios ca ~i familia. 111-spartea. El era un nobil!
Plangerea sunase sincera ~i emotionata dar el abia pu Dacii vrei sa ma faci sa ma simt prost, izbute~ti, l-a
sa dea atentie vorbelor ei; era pe deplin co~tient 11111strat imbufnata. Multumesc mult!
mi~carea inceata a mainilor, de mersul seducator ~i Ma repet, nu-I vei revedea pe del \alle sau va trebui sii
parfumul tmpului ei, care fl innebunea. Si-a dres glas ul •uporte consecintele.
sa-~i recapete stapanirea de sine dar nu a izbutit. Si care ar fi acestea? \-a intrebat indraznea\ii.
- Nu-I vei revedea pe de! Vcille. Vrei o dovada? i-a raspuns el cu altii intrebare. Agata a
Dacii ar fi palmuit-o, Agata nu ar fi fost mai surprinsd, lllrut precauta un pas inapoi. Cristopher a izbucnit intr-un
- Hm! Nu vorbe~ti serios, a riispuns cu ochii ca nif huhot de dis Iipsit de veselie, care i-a racut parul miiciucii ~i
pumnale. Nu ai ciiderea sa-mi interzici a~a ceva. ~ a ridicat ]n toata inaltimea lui ca s-o intimideze. A ra~ut
- Crede-ma, Gata, vorbesc foarte serios. 1111 singur pas, ramanand la cativa centimetri de ea. Miro9i a
- Cu ce drept te crezi judecatorul vietii mele? I-a intreb d! a infruntat-o cu ochi de gheata. Jar asta este un afront pe
pe un ton sec, neobi~nuit la ea. Si ma numesc Agata, nu- rare nu pot sa-1uit. ,,De buna seama ca miros ca Lorenzo!",
roste~t i bine numele.
~1 ;1 spus Agata innistatii; mirosea a parfumul prietenului ei
- Ca logodnic al tau ... , a inceput dar ea I-a intrerupt: pl'ntru ca ii tinuse capul in poala cat i-a cusut rana pe care
- Ca presupus logodnic, poate vrei sa spui. 1 n racuse chiar ea. Deodatii, Cristopher i-a sfa~ i at cu un
A intarit vorba presupus cu un ton pedant care a izbuti ~ ingur gest pieptarul rochiei ~ i a mototolit in maini
sa-J deranjeze. 111alerialul fin, inainte sa-1 arunce la picioarele patului cu un
- Iara~i te in~eli, domni~oara Martin. Din chiar momentul drzgust adanc. Partea de jos a rochiei, in lipsa sustinerii pe
in care m-ai prezentat drept logodnicul tau, ai racut foart ran~ i-o diidea pieptarul, i-a ciizut la picioare. A ramas doar
adevarata aceastii legatura. Iar consumarea ei trupeascl 111 camizolul transparent 9i In jupon dar nu ~ i-a acoperit
mare~te dreptul meu asupra ta. Nu se simtea in stare sa ij gol iciunea, era prea uluita ca sa poata reactiona 'in fata
inteleagii atitudinea. Ea fusese de acord cu farsa cu un scop a1acului brutal asupra hainelor ei. Suntem chit, i-a spus el
foarte limpede: sa-~i salveze varul de o posibila conspiratie. rara ca zambetul sii i se ~tearga de pe buzele fine ~i bine
Se daruise lui fiindca ii iubea, chiar daca ~tia ca nu putea st dcsenate. 0 rochie pentru zece batiste este un pret cinstit.
a~tepte nimic in schimb. Si-apoi, nu poti sa uiti ca, mai Dar s-a ciiit de gestul lui nechibzuit fiindca nu se gandise
214
215
ARLETTE GENEVE ~ r: 11 noara Iungii vreme ascunsa. Cristopher ~ sa~~at-? dulce
la urmarile acestuia. Sanii ei se vedeau limpede sub p •' indelungat, extaziat de gus~l ei. A ~reb~1t sa-1 ehbereze
11111 111 ite la staruinta ei de a-1 desche1a cama~a. ? aca ~a
fina de in, urcau ~i coborau in ritm grabit. Aureolele roz
bateau j oc de el, care a sirn~it o dorinta atat de puternicii i ,.11111 inua acel joc frenetic avea s-o ia dintr-o data, $1 nu v~1~
Ii ardea miiruntaiele. - , gra-bit ci tandru. Oar Agata nu i-a lasat de ales. 1~1
• n I l l: ' d . •
111 t1ca ~oldurile 1ntr-un fel foarte seduciitor $i se un uia m
- Blestemat sii fii ! l-a insultat ea furioasii.
- Blestematii sii fii tu ~i frumusetea ta provocatoare 111\a lui incat murea s-o penetreze. . . .
infruntat-o el inainte s-o prindii de brate ~ i s-o siirute c Sarutul 0 Jasa fiirii rasuflare, 0 devora. Si cand 1-a s1mt1t
patimii care Ii sfredelea pantecul cu ni ~te siigeti ce liisau ~.llfa pe gat, un geamat i-a scapat involuntar d~ pe buze.
riisuflare. Dar Agata nu s-a opus, cum se a~teptase. El I, a ata\at cu limba in urech~ ca _s-o. ~ii.rut~ din nou ~~
incredea in refuzul ei, care sii-i opreascii dorinta lasciv~ lnl t:nsitate; ii voia in gura e1 , mangamdu-1 c~rul . g~~11,
care i-o trczea doar privindu-1 dar ea ii intorcea siirutul cu lnl:"in\uindu-~i limba de a ei iar el a inteles nevo1a e! ~1 1-a
ardoare care ii paraliza. Agata simtea ca plute~te pe un 111dcplinit supus dorinta. Agata sim~ea_ c~ se to~c~, c~ ar?~a
de supiirare care contribuise la impingerea desfraului i ""b trupul lui care ~tia exact ce locun sa sarute ~1 s~ man~a1e.
pana la limite nebanuite. Incordarea ~i teama din ultime M;ina lui Cristopher se plimba in voie pe trupul c1 fierbmte,
ccasuri lucrau impotriva ei, ca sii-i creascii dorinta pen rare ii raspundea cu o adevarata desca~are.
imbrati ~ari le Jui Cristopher. I-a intors siirutul cu nevinovli - Sunt nebun dupa tine!
~i candoare desiivar~ita. Deodatii, el a tarat-o ~i a trantit-o Ea continua sii-i sarute barbia ~i sii-i mangaie. ~tornacul
spate pe pema moale din pene ~i i-a ridicat mainile deasup nd cd. o secunda dupa aceea a suit rnana ca sii-~1 mgroape
capului , tinandu-i-Je cu blandete. ~i a privit-o cum un m ikgetele in parul ere\ de pe pieptul Jui ~i l-a tras u~or
de foame pri ve~te vitrina unei cofetiirii plinii cu dulciu 1:h:andu-l sii-$i piarda judecata. .
delicioase, neputand sa se sature. $ tia ca trebuia sii _ Si nu $rii cat ma bucura tucrul asta, i~a raspu~s p~ntr~
opreascii ori o va face iarii~i a Jui ~i voise doar sa g:i laituri. Cristopher i-a dat jos din~r-~ m1.~care ch1lott1 fim
pedepseasca putin pentru neobrazare ~i indriiznealii. Nu a _,j s-a descheiat Ia pantaloni ca sa-$1 ehbereze me~brul
trebuie sa se petreacii lucrurile, a spus, cu glas plin de dorin ;11 ntlat de 0 dorin\a pe care nu ~i-o lmplinise ln~a. Dmtr-o
pe care nu s-a deranjat s-o ascundii. Dar cand sunt cu tine ma singurii mi~care s-a afundat in ea ~i a r~~as nem_1~ca~. Ave_a
111.:voie s-o simta, sii fie con~tient de phnatatca e~ catt fel~ta.
pot sii ma gandesc la altceva decat sii te posed. M-al
innebunit! Stia ca ii fiicea rau dar dorin1a ll ardea ~i 11 impmgea sa se
A vrut sa se ridice din pat. Agata ~tia ca el voia sa pleoe' ~r:ibeascii in gesturile lui amoroase, ca atunci cand era ~n
dar era a~a de orbitii de simtamintele pe care i le trezea incat adolescent !arii experienta. Te iubesc, cnglez ar~gant, 1-a
nu putea nici macar sa se gandeascii la posibilitatea s-o spus deodata Agata, cu glas intretaiat de emot1a care o
paraseasca fiira s-o ducii din nou la cer. stapanea simtindu-1 iara~i in ea. .
- Tube$te-ma, canalie! ~i nu mai vorbi . Legiinarea ~oara pe care o incepuse Cn stopher deasupra
I-a cautat buzele cares-au deschis in intampinarea sa ca 217
2 16
ei a impiedicat-o sii auda posibilul Jui raspuns la declar Daca ar trebui sa fac pentru antropologi o descriere $i
ei de iubire dar nu i-a piisat. S-a cufundat complet in vart 1111 raumat al bucuriei unui popor, tara indoiala ar fi acest
pe care Cristopher ii dezliintuia asupra ei $i s-a rotit c um 111pcrh ora$, c u oamenii $i obiceiurile lui, i-a riispuns el
role$te roata unei mori, pana a ametit. Cand credea c4 h11hniti$iind-o cu inflacarare, incalcand toate normeJe $i
poate sa indure mai mult, a explodat in mii de bucati care '''J(ulile lnvatate din copiliirie.
ramas risipitc pret de cateva secunde inainte de a se reuni Cata vreme \ine luna mai $i catii vreme mirosul de
jurul ei. El a unnat-o in explozie o secunda mai tarziu, a 11111 local umple de prospeiime orru;;ul, Cordoba va fi rcgina
s-a prabu$it istovit peste ea. A11daluziei, i-a spus ea zambind.
l 'ristopher a sarutat-o pe ceafii, cu o afectiune sincerii
1111 -;rnta din strafundul inimii Jui. Simtea pentru fcti$cana
111'\'ca ceva cu totul aparte. Era o nebunie tot ce ii facea sa

28 •11111 :1, dar ii !acuse sa inteleaga $i sa respecte ceva ce el


111..,prctuia de cand era copil. Acum intelegea ma i bine
~1111\ iim intele tatalui sau fata de span ioli $i frumoasele lor
111i1~e pline de istorie. A apreciat simtamantuJ surorii Jui, pe
Maretia C6rdobei 1-a liisat tara grai $i, pentru un momen 1111 g demonstrat pentru el.
Iara rasuflare. Explozia de luminii $i culoare era o des!ata Nadajduiesc sate porti cum se cuvine rangului tau, i-a
pentru suflet. Umplea inima de simtaminte de bucurie "P"" deodata foarte serios.
tncredere. Luna mai in Cordoba era flira indoial l~a a izbucnit in ras.
spectaculoasa $i diferitii de toate celelalte pe care I Agata de Lucena va fi pe mai departe aceea$i fcmcic
cunoscuse. Ora$ul se imbraca de siirbiitoare, cu crucile di d111totdeauna, i-a raspuns cu o strambatura de cocbetarie.
flori ~ezate in piatete $i trandafirii care i$i etalau culorile i . Cea mai fermecatoare mahalagioaica pe care am avut
numeroasele parcuri , ca $i ghivecele pline de garoafe f0$ii p1 1vilegiul sa o cunosc. GlumeJe lui Cristopher erau mereu
mu$cate albe care impodobeau mandre cuftile cordobezilor1 II sitrbiitoare pentru ea. $i daca n prive$li pe de! Valle 0
deschise oaspetilor $i indragostitilor. L anna multimii era .. n :unda mai mult decat este ingaduit, te voi tortura toata
molipsitoare, iar el nu putea sa nu mai zambeascii In fata via (a. Ti-am spus.
privirilor $iigalnice pe care i le arunca Agata. intamplarilo Tortura asta mi se pare o amenintare deJicioasa, a
din siiptamana de dinainte schimbasera totul pentru el. Era 1aspuns ea glumeata.
un barbat fericit $i lmplinit, dorea o femeie vie, vesela $i care Calea$Ca pe care o conducea Cristopher se indrepta tara
presupunea mai multa durere de cap decat merita. 111 tiirziere spre palatul Zambra. Fuseserii poftiti de inSU$i
- Sunt mandrii ca iti place Ora$Ul meu. rnntele. La cina vor participa nobili englezi, negustori
Agata 1-a siirutat pe barbie $i a izbutit sa-1 scoata din francezi $i Carlos de Lucena. Cristopher a incetat sa mai
gandurile Jui . priveasca pentru un moment inainte, ca sii-$i atinteasca ochii
218 219
pe femeia care statea Ianga el. Era imbriicatii intr-un ;,.1 di.! jos avea un vestibul amplu care uncori fo losea dre~t
foarte original. k1r d~ primire a vizitelor ~i cateva saloane pentru oaspeti.
Fusta din atlaz f0$U contrasta cu negrul jachetei t 11 ni velul de sus erau situate camerele de dormit cu bliile
catifea. Brau!, tot negru, avea cusuti ni$te ciucuri negri v111 l·..,punzatoare ~i diferite incaperi, precum saloane $i o
f0$ ii care ii atrageau neincetat atentia. Cama~a alba 1n1plf1 zona de jocuri. La nivelul de jos, avea o curte
dintr-un material atat de transparent $i deli cat incat apr r11m:i11ala CU coloane, iar la eel de SUS CU galerie, plus mai
i se putca vedea culoarea pielii pe sub tesatura fina. Pant 11111111.: curti secundare, cu coloane din fier. Avea de asemena
din atlaz ro$u $i cu pasmanterii negre se asortau cu jach 1111 amp\u spatiu cu gradini in partea din spate a clli~irii. .
~i cu braul ~i ii dadeau o lnrati$are desavar$ita. In urech Este 1ntr-adevar maiestuos, i-a spus Cristopher Agatae1,
frumoase purta ni$te cercei din perle care atrageau to rnn: privea amuzata surpriza zugrlivita pc chipul lui la
privirile de catre ori mi$ca din cap intr-o directie sau al \'1'1krea palatului.
Fileul care ii tinea piirul nu izbutise sa prinda cateva buc Cand am sa-ti arat numeroasele lui saloane, ai sa crezi
1
rebele ce ii cadeau Iibere pe umeri. r11 l l! afli in palatul lui Abu •
- E$ti foarte frumoasa. Cate lncaperi are?
Ei i-a placut complimentul, spus cu oarecare tirnidita Agata s-a gandit o clipii.
Cum reu$ea Cristopher s-o faca sa pluteasca doar cu De insemnatate, trei, a raspuns. Galeria Mozaicurilor
vorbii? s-a intrcbat Agata. Aliituri de el se simtca cea m "'IL' cu adevarat spectaculoasa. Pardoseala ei este cea mai
fericita femeie din lume. \ l-che din ora$ ~i se pastreazii in stare desaviir$itli. Mai este
- Dar astiizi nu pot sa spun acela$i lucru desprc tine. I ~· Salonul Mozarab2, cu picturi murale ce reprezinta blitalii
tinuta asta, pari un desavar$it domn englez. Cristopher y,l11rioase ale almoavizilor3 impotriva cre$tinilor $i Salonul in
privit-o fermecat. Spuneti-m i, domnia voastrii, de ce I-a , a'\de, 0 minune pe care nu am de gand sa \i-o dczvalui .
ascuns pe logodnicul meu sub acest strat de elegan J\junsesera la u$a care fiicea accesul inliuntrul palatului.
exageratii? 1 'ri stopber refuzase sugestia ei de a intra prin spate, fiindcli
El a ras de vorbele ei, dar nu a apucat sa-i raspunda pen 1 nia sa admire fiecare dintre amanuntele fatadei . U$ile

ca aj unsesera deja la grajdurile de la Zambra. 11 ria$e din lemn erau decorate cu $iruri de inscrip\ii in latina
Palatul era situat intr-o zona selecta a ora$ului , foarte ·,.1 araba, pentru realizarea clirora se straduisera tamplari
aproape de catedrata $i de moschee. Arhitectura araba era 111usulmani care tasasera marturie data muncii lor: anul
vizibilii in structura, cu nenumarate detalii decorative in stil I .H>O. Cristopher a fluierat cand a citit-o. Niciodata nu mai
musulman. La pereti se fo losise din be l~ug culoarea albll.
foarte intalni tii in Ora$ $i care scotea in relief motivele • \hu Yaq ub Yusuf al-Mansur, califalmoravid de lsbiliya in 1195 (n.a.) . .
1
Mvzomb tcrmen ce defineste popula1ia hispano-romana'. care locuia pe
arhitcctonice, precum cadre de ferestre $i U$i, pe traditionalul 1.:riloriul 'musulman din Peninsula lberica 'In timpul dorm nu tic arabe, ~1 tot cc
fond varuit al peretilor ~i fatadelor. kg.at cu ca (n.t.). . . • . · d I Ar · ·· •·
' ni11astie berbera, lntemeiata de Abdallah 1bn lasm; a stapan1t nor u 1nc 11 ~1
Palatul, cu doua niveluri, avea doua intrari principale. La '"du\ Spaniei (n.t.)
22 1
220
fusesc intr-un loc atat de vechi ~i 1"•111ru ca frati i lui, Arthur $i Andrew au venit spre el. Ce
zidurile sale. 11111h;i faceau in Cordoba?
C iocanul de la u~ii era fin lucrat ~i cizelat ~i avea pe /\~ata a scos o exclamatie de surpriza. De ce erau fratii lui
contelui de Zambra, pictatii In culorile beral I 11stopher la Zambra? ~i-a \inut rasuflarea. Prezenta
corespunziitoarc. Dar inai nte de a putea bate la u~A, lktt·sforzilor insemna necazuri pe ntru amandoi . Profitiind
majordom imbn'icat in livrea verde a descbis ~a groasl 1k -.l:himbul de saluturi dintre ei, a fugit cum a putut spre
- Bine ati venit la Zambra. 1•111tL:a cu portocali, incredintata ca Lorenzo o va urma.
Servitorul slab ~i eficient s-a dat la o parte ca sii le I 11·h11ia sii-i dea cateva explicatii. Dar odata ajunsa in
voie sii intre. In intampinarea lor a venit Lorenzo del V. ~1 11dina, a dat nas in nas cu varul Carlos; prea tarziu pentru
cu un inceput de zambet ~ i o spranceanii ridicatii. Ave1 u 1r1ragere demna.
privire precauta in ochi i de felinii, care Jui Cristopher nu I Fugi de mine, micutii frantuzoaica?
placut defel. 1•rczenta lu i nu putea fi mai nepotrivita.
- Vii spun din nou bun venit. Ati ajuns de mult in or /\~teptam explicatia unui ingrat.
Agata a trecut pragul cu dezinvoltura. Cristopher ~i-a <'arlos banuia ca veri~oara Jui se referea la mo~tenitorul
seama ca asta arata de cate ori fusese in palat. / ambra, caci continua sa se uite peste umar ca ~i cum l-ar ti
- Doar de cateva ore. Apropo, unde este contele? I ,,~,L·ptat sa vina. Parea foarte suparata.
intrebat ea pe Lorenzo. Lorenzo mi-a spus tot.
In trecut, nobilul nu viizuse cu ochi buni ca fi ica lu lnima Agatei a luat-o la galop. Privirea varului ei era
Marina ~i Agata aveau legaturi friite~ti de prietenie 1kstul de graitoare.
camaraderie. Don Alvaro del Valle continua s-o vadii ca imi incbipui de ce a facut-o.
progenitura nedoritii a unui invadator. E$ti \ntr-o mare incurcatura.
- Tata a plecat la Ruthvencastle. Sora mea tocmai Ea ~tia deja, dar sa recunoascii nu ~ura vina pe care o
devenit mama unui baiat. ,,Cum de am putut sa uit?", s- 1,1111tea $i nu ajuta la nimic.
gandit ea mahnita. Dar in salonul mare se afla oaspeti ca E$ti un triidiitor al regelui? 1-a intrebat pe neganditc.
sunt incredintat, vor face placuta ~ederea voastrii la Zamb Carlos a strans din dinti auzind insulta rostita de cineva
Veniti cu mine. In n1re tinea atat de mult.
C ristopher 1-a privit cu o stralucire tainica in ochU - Parerile mele politice nu te privesc, i-a riispuns cu glas
alba~tri. I s-a piirut ca aude un ton batjocoritorln vorbele lul ii Ill".
dar cotul Agatei I-a fiic ut sii inchidii gura ~i sa-~i lnghitl Ra s-a incovoiat ca $i cum ar fi primito lovitura fi zica.
replica . L-au unnat pe Lorenzo prin vestibulul amplu panl Ma lngrijoreaza urmarile pe care faptele tale ar putea sa
in sa lonul pe care i-1 descrisese ea ~i C ristopher a putut SA• k aiba pentru bunicul.
~i dca seama ca descrierea ei fusese saraca. Salonul Mozarab - Si asta lti da dreptul sa aduci in casa noastra un spion
era grandios dar nu a putut sa-1 admire cum i-ar fi pliicut. rnglez? Agata s-a uitat la Carlos, care 1i sustinea privirea cu
222 223
o raceala pe care pana atunci nu i-o cunoscuse. Sunt pro
dezamagit, a adaugat.
- $tiu, a recunoscut 1ndurerata. Am incercat sa foe ce
mai bine ca sa teajut ~ i de aceea nu regret nirnic.
- 0 vei face cand ii voi spune tatlilui tau de ~iretlic
tale. Amcnintarea nu a izbutit s-o intimideze, cum ar fi v 29
Carlos. Veri~oara lui i i tinea piept ca un adversar de
Trebuie sa piece de mdata. Ea a clatinat din cap. $tia cl
referea la Cristopher. E§ti incapa¢natii, orbita. $i oe-ai p Bine ai venit in fam ilie. \Qrbele Jui Andrew Beresford
pe toti intr-o mare primcjdie. 1111 puteau sa vina intr-un moment mai rau. Cand Cristopher
- Nu eu sunt cea care conspira impotriva regelui Spani 111• a scris ca sii ne spuna vestea, am fost foarte feri cit pentru
vere. 11111 :-indoi, de aceea am hotarat sa facem o oprire Ia Cordoba
Carlos s-a uitat Ia ea cu privirea dura precum granitul. ..- va vedem. Mult11mita
I II :-1,1 t .... spuselor Marinei ~i Jui Brandon
. _ _
- Un spion englez nu se va bucura de ospitalitatea ca 11111 putut sa gasim casa bunicului tau dar a fost o surpn za sa
mele, i-a raspuns cu glas sec. \nkm ca nu ajunseserati inca in ora§. . •
Pret de cateva minute, tacerea a atarnat intre ei ca Cristopher se afla in capatul celalalt al salonu~~1, band
pendul §i Agata a ~tiut ca trebuia sa fie cu desavar~ire sine paharc de vin intr-un ritm ingrijorat.or. Lorenz~ 11 arunc~
p11· v1· ri furise. Cum putea sa aranJeze lucrunle?. Ea
fata de varul ei.
. _ 11
- Cristopher este agent al coroanei engleze, cum ~tii... l n~[iduise ca nu va spune nimanui adevarata pncm.a _a
Nu a putut sa sfar~easca fraza. Privirea varului pn.: zentei Jui in Cordoba si acum totul se dusese d.e rapa.
deasupra umarului ei i-a aratat ca nu erau singuri in curte. Amlrew 0 !inea de cot ca s-o conduca intr-un col! ma1 retras.
a rasucit un pie ~ i a vazut cu groaza cum Cristopher s Sala era plina de oaspeti. Pe cei mai multi nu-i cunostea da~
intorcea deja in salon. Chipul Jui era o masca indescifrabilA. usla nu o ingrijora. Trebuia sa se ocupe d~ trebun. mult m~t
- Mor de neriibdare sii aflu cum vei ie§i din asta.
111:-.c·mnate , ca de pilda sa-i vorbeasca unu1 englez introvert1t
Fraza cinica a Jui Carlos a fiicut-o sa-~ i blestemo
1·arc Ii arunca priviri razbunatoare. _
ghinionul. Cristopher ajunsese tocmai In mijlocul unei fraze _Ce surpriza sa vii vad la Zambra1 a izbutit sa-i riispunda
care putea fi interpretata in eel mai rau fel cu putinta.
1t1i Andrew cu glas ~ovaitor.
Amandoi verii s-au intors in marelc salon intr-o mutenic
_Don Lorenzo de! \alle ne-a fiicut invita~ia cand a aflat
desavarsita.
ra stateam ta hanul Candelariei. intr-o seara ne-am intal.n'. t
din }ntamplare, am baut un pahar de vin $i acum suntem a1c1.
Agata stia ca nici intr-un caz nu era vorba de vr:o
111 tamplare. Lorenzo era la curent cu tot ce se petrece~ m
( '(ffdoba iar sosirea a doi englezi nu trecea neobservata de
224 225
nimeni. Dar nu $tia ca le scrisesc C1istopher fratilor Jui' at11 n·l mult cateva zile.
vorbise despre falsa relatie pe care o aveau. $i nici ca ac MJ tem ca putina vreme . Trebuie sa luam ni~te armiisari
intentionau sa vina la Cordoba $i ca Marina le diiduse a 11111 l~onda. Sotul surorii noastre, Aurora ii obtine la un pret
ei. Totul s-a rezolvat destul de bine, nu ti se pare? Mi .,,1 t·p\ional iar in Londra ajung la preturi scandaloase.
placea s<1Hi salut familia, am inteles ca la cina va partioi < ·rcdeam ca sora voastra sta In locuinta ei din Granada,
varul tau, Carlos, a spus Andrew mirat de tacerea 11 1 rnncntat Agata miratii.
lndelungata. Si bunicul tau. Andrew i-a zambit.
- Bunicul Gines nu obi$nuie$te sa participe la astfel Pcsemne sunt pe drum catre Malaga. Arthur ~i cu mine
evenimente. Glasul ii sunase nerabdator $i nervos. Ura 11111 sorntit ca vom avea cateva zile ca sa va vizitam inainte
reuniunile formale. ~11 pnrnim intr-acolo.
- De accea sunt eu i'nsarcinat cu grija fatii de veri$O t ·a ~i cum Lorenzo ar fi ~tiut ca trecea printr-un moment
mea. Sosirea lui Carlos nu putea decat sa inrautateas v1 cu, s-a apropiat cu o privire ~ugubeata care a inrautatit
lucrnrile. Carlos de Lucena, s-a prezentat. 111arca ei de spirit.
Andrew i-a intins mana cu un zambet sincer, cum ii sta Niidajduiesc sa vii bucurati de ~ederea la Zambra, i-a
in fire. ·.pus lui Andrew, strain de vartejul de emotii care biciuia
- Andrew Robert Beresford. fmi pare bine. 111111w Agatei.
Lui Carlos i-a placut ca nu pomenise titlul lui engleze A fost un gest dcosebit, domnule del Vcllle, sa deschideti
. - Placerea este de partea mea, lord Beresford. Pe spatel 11 ~ ilc caminului dumneavoastra unor necunoscuti, a raspuns
Agatei alunecau picaturi de sudoare. Regreta profun t1111aru I.
prapastia de ne1ntelegeri care o despartea de Cristopher. Ea a ~ tiut ca Lorenzo punea ceva la cale, dar ce?
L-a cautat din nou cu privirea dar nu 1-a gas it. Arthur se uita
la ea i'ntr-un fel foarte ciudat, din locul in care vorbea cu un
. Viitoarele rude ale bunei mele prietene Agata nu sunt
11i~lc straini pentru mine. .,De ce se aratii at.at de incantiitor?"
\
bogat bancher englez, prieten al contelui de Zambra. Cand ~ a lntrebat nedumcritii. Vino cu mine, dragii, vreau sa te
a dat cu ochii de Richard Moore, a rasuflat adanc. Lorenzo prczint cuiva, i-a cerut Lorenzo.
i'$i fiicuse foarte bine treaba. Cum luase legatura cu el ? Nu Ea J-a unnat in tacere in vreme ce el ie~ea din salon cu
$tia $i $i-a inchipuit ca la Zambra se afJa floarea nobiti lor pa~i inceti, miisurati. L-a ciiutat din priviri pc Cristopher dar
e nglezi $i fraacezi care vizitau in acel moment Cordoba. Dar accsta disparuse ca prin minune. Cand au fost destu l de
Cris topher o lasase singura sa i'nfrunte urmarile hotararii ei dcparte de oaspe\i, mai precis in gradina din spatele
pripite. Acurn mtelegea ca sa se prefaca ca era logodnicul ei palatului, I-a infruntat cu furia unei sultane.
fi.Isese o mare prostie care t~i cerea plata. Yeti ramanc multA - Ai idee de raul pe care 1-ai fiicut? Lorenzo i-a raspuns
vreme in Cordoba? cu tacere. De ce i-ai spus varului meu? Intrebarea fusese
Intrebarea lui Carlos i-a scra~nit in auz. Niidajduia ca rostita pe un ton care nu admitea ~ovairi. Ai i'ncurcat totul.
Andrew ii va da un raspuns nesigur sau ca ii va spune ca vor - Sunt pricini pe care nu pot sa ti le lamuresc, i-a spus
226 227
farii convingere. Si chiar daca 8$ face-o, nu ai putea l.rnl'n~o. Asemanarea fizica dintre ei este spectaculoasa, a
lntelegi. 11111s cl deodata. Nu mi-a venit greu sa-i recunosc. Era
- Ma crezi proastii? 14kvfirat, cei trei frati aveau aceea$i inaltime, conformatie
- Ce crezi ca va face presupusul tiiu logodnic ti tro"1saturi fizice, precum parul blond $i ochii azurii. Sa ne
informatia pe care o va afla in Cordoba? Yorba ,,presupus ltlln:m.:em in salon, cina este gata sa fie servita $i am intarziat
fusese rostita cu un sarcasm care a durut-o panl r1ra mult.
strafunduri . Tu ai complicat totul, a mustrat-o, cu o durit fngaduie-mi un minut, Lorenzo. \bi veni indata. Am
excesiva. hl'VOiC Sii iau Ull pie de aer tnainte Sa-i infrunt pe fratii
- Stiu, i-a riispuns mahnita. Darn-am gasit o cale hw.od nicului meu.
bunii ca sii-mi ajut familia. Nu puteam sii vin in c l'rietenul ei s-a gandit un moment dar in cele din urma a
bunicului $i sa-i spun: "Uite, avem aici un agent al coroa h1ru viintat cu un U$Or gest al capului. Agata a presupus ca
engleze ca sa-1 spionam." 111\a lui lngrijorata era urmare a prezentei familiei englezului
- Fir-ar sa fie, Agata! Trebuia sii ceri ajutor unui priete 111 saloanele de la Zambra.
nu unui necunoscut. Spune-mi ca vei Jamuri curand toata aceasta
- Lordul Beresford era deja implicat. M-am marginit l11rurcaturii.
primesc ajutorul pe care mi-I dadea. O voi face. O sale spun adevarul, ai cuvantul meu.
,,Ma rog, s-a intamplat pe dos, dar Lorenzo n-are de ce l ,orenzo a parasit frumoasa curte $i ea 1-a privit plecand,
$tie", $i-a spus. 1·11 ochii intredeschi$i.
- Carlos este foarte ingrijorat pentru tine. Ea a fost Sc afla intr-o belea de toatii frumusetea dar nu era doar
punctul sii izbucneasca intr-un hohot de ras impertinent, d \'1na ei! Iar Cristopher o lasa singurli sa infrunte cea mai
s-a abtinut. Ai de gand sa le spui adevarul sau vei tac 111arc provocare din viata ei: sa recunoasca o minciuna de
pentru totdeauna? proportii colosale tocmai In fata familiei lui. A mers
Fara indoiala, se referea la fratii Jui Cristopher. Trebuia, 11l'I ini$tita prin curte, spre una dintre bancile ascunse din
le spuna ca logodna era fictiva, ca mintiserii ca sii facii un 111 il.:a livada. Portocalii umbro$i o ascundeau aproape de tot
bine, chiar daca totul se dusese de rapa. tl:ir Agata ii cuno$tea foarte bine locul. Lasase nenumarate
- Inca nu, a riispuns ru$inatii dar $tia ca prietenul ei ave 111csaje sub recile picioare din piatra pentru prietena Marina,
dreptate. Nu putea sa amane momentul neplacut pentru o 1·:·111d erau copile. Cand a ziirit banca in lumina slabli, $i-a dat
vreme fara sfiir$it. Apropo, de unde $tiai unde locuiau? ·.cama ca stiitea cineva pe ea, $i acest cineva era Cristopher
- Au strabatut toatii Cordoba cautandu-va $i cand am dat lkresford. De ce se afla in grlidina, departe de tot? A vrut sa
peste ei din intamplare i-am poftit sa stea la Zambra $i i-am -.c intoarca dar s-a gandit mai bine, ea nu avea de ce sa se
in$tiintat ca veti fi aici in scurtii vreme. ln plus, lordul 111~ineze. Ma rog, doar un pie. Era dreptul ei sa fie suparatii
Andrew ma cuno$tea deja de cand am fost la Ruthvencasde PL' cl pentru ca raspandise vestea despre 0 relatie intemeiata
la Marina. Agata a riimas tacuta, cu gandul la lamuririle Iui pl' minciuni. Cristopher nu avea niciun drept sii scrie familiei
228 229
lui ~i sa vorbeasca despre presupusa relatie pe care o av \' 1111 mult mai rau.
- Cum ai ajuns aici? El $i-a pus un picior peste cell t ;iasul
ei era implorator.
neincetand s-o priveasca. Agata a strabatut distanta ca Fratii mei nu se afla in nicio eroare, domni~oara Martin.
despa~ea. Voiai sa vorbe$ti cu mine? I-a intrebat, ne~ti ( ·t· insemnau aceste vorbe? s-a intrebat Agata dar fara sa

prea bme ce raspuns avea sa primeasca. 111pd1.: un raspuns multumitor. Uneori el ii vorbea in taine

C~ stopher a intarziat o ve$nicie pana sa raspunda. 111 nl·putinta de descifrat.

- In ce privc$te prima ta intrebare, sunt aici la invita Cristopher, nu-ti dai seama ca nu vom face decat sa
prietenului tau del Valle, care a fiigaduit sa te caute ca 111rmd im lucnirile $i mai mult?
putem vorbi cateva minute singuri. Iar In ce prive~te a do /\cum este prea tarziu ca sa dam inapoi. Am ajuns foartc
vreau sa fac din tine o femeie decenta. ilrpartc.
A luat vorbele ca pe o palma, ~i-a lncordat spatele $1 Dar daca mergem lnainte nu ne va ramane decat o ca le.
strans lalcile. Nu a ~tiut cum sa interpreteze stralucirea din ochi i lui .
- Decenta nu ti-o da o logodna, fie ea falsa sau adevara intocmai.
I nima Agatei a tresaJit. Ciisatoria Jor ie~ea cu totul din
a raspuns cu impertinenta. Te rugasem sa nu dezval
fam iliei .tale fapta mea ~i procedand astfel, m-ai Ja 111-;rntie $i acesta era capatul drumului daca staruiau in
descopenta. Avea dreptate dar $i el era responsabil in p 1111111.:iuna.
Te rog, inca nu este tarziu sa reparam, a concinuat sa
de dezastrul care se abatea asupra lor. Varul meu nu te
1,1aruie ea. Am rem u~diri pentru purtarea binevoitoarc pe
trada, I-a asigurat pe un ton $Ovaielnic. Sunt incredintata
, an: am primit-o din partea fami liei tale ~i tradarea cu care
poate fi un aliat bun .
k voi plati.
•~~ist~pher ~-a ridicat cu gesturi ceremonioase ~i ~i-a tin
Deocamdata nu putem sa facem nimic.
mamile mc_ruc1~ate la spate. Era eel mai bine, in fata dorint
Cristopher s-a eliberat din stransoarea ei, iute dar Fara
pe care o s1mtea s-o atinga.
liruschete. Si a mers inspre palat !ara sa intoarca privirea.
- Intrebarea nu este daca el ma va triida, ci mai degrabl
,\gata a ramas cu gustul amar al infrfmgerii in gat, ne~tiind
cum trebuie sa actionez eu $tiind ca este un conspirator care
mill sa-1 digere.
atenteaza lmpotriva intereselor tarii mele, un aliat care cu Ce trebuia sii faca? In urma cu putinii vremc radeau ~i se
ani In urrna a luptat pentru ca pe tronul vostru sa urce un .. arutau ca doi indragostiti; acum, Cristopher parea
rege spaniol $i nu unul francez.
1111ruchiparea racelii ~i nepasarii.
Agata nu a $ti~t ce sii-i raspunda. Cristopher a pornit spro
pa~at dar ea a mcercat sii-1 opreasca tinandu-1 de brat.
Atmgerea mainii ei I-a flicut sa lase ochii injos ca sa se uite
la ea.
- Avem obligatia sa-i scoatem pe fratii tai din eroare In
privinta logodnei noastre. Daca mergem inainte cu minciuna
230 231
[ UBE$TE-MA
t•l'll'h: tale necbibzuite i~i cer plata si nu $tii cat ma bucur.
t11111 11111as tacuta ~i Lorenzo s-a gandit sii fie sincer, macar
.. 11111 h: . Carlos a vorbit foarte serios cu mine acum catcva
ti• 1 mi-a aratat cateva aspecte ale chestiunii, pe care nu le
A11111c.: 111. Gre~e$ti cu prejudecatile tale dar esti atat de orbita
30 "''I nu po\i sa vezi adevarul de~i se afl a sub nasul tau.
Nu mai stapanesc aceasta situatie ~i nu stii cat ma
fttdhlll"!;>l l:.
- N-am vazut nicicand o logodnica mai trista.
l'Patc dai prea multa io.semnatate unor lucruri marunte.
Cu~1o~t~a i~oni~le lui Lorenzo, le auzise de copila, de
I 'a,de plilda, ca lordul Beresford ma dispreµiieste
s-a marg1mt sa pnveasca pe fereastra spre curtea exteri
11111l\11111ili"1 amestecului tau? 1-a intrebat sarcastica. Se uita la
far~ sa -~ rasp.UJ~da . Petrecuse o saptamana Junga, inchi
. .1111· i111 r-un fe l care ma de scurajeaza.
ca.sa. 0111 fenc1re, prezenta prietenului ei in Casa Luc N11 le dispreµiieste da.r acum are mintea mai !impede
alma supararea. Din seara aceea fatidica de la Zambra
-.1 '.·1 li1di bine treaba. Tt.J. erai copacul care ii impiedica sa
mai vazuse pe Cristopher. Arthur plecase la Ronda ca•
1111 p01durca.
?rmasarii pe care Ii cumparase sorul surorii tor. Andrew. I · 1i IOarte fi losofic 'iP dimineata asta, domnule del
1l ~~ urma peste cateva zile, era inca in Cordoba, profi 1

strain de tot, de bucuria festiva a ora~ului. lh


I 111dul Beresford era ~tat de obsedat de tine incat uita
- ~~a-tc .pentru ca nu sunt o logodnica obi~nuita .
I I ..,. alla in Cordoba.
- It1 lac1 prea multe griji, totul are o rezolvare.
1.1 r:-ulcsti cu aceste presupuneri.
. '.rin ~ces te vorb~, Lorenzo se asemana mai mull
I 1,11 ·~t ia di prietenul ei &J. vea dreptate.
mcr.o~ata cu sora lu1, Marina, mereu atat de practicl.
singurul in stare s~Hi spuna adevarul fara sa se
'.11111
semna .
011o1 ill' izbucnirile tale de fwie.
. - Ai grija cum lmi vorbe~ti! I-a spus in ccle din I ~ 11 prea aspru ~i, daoa vrei sa ~tii, eu nu am izbucniri
toart~ suparata. Nu sunt o fetita.
• 11111··
~ - Jn privinta asta suntem de acon:i, dar, daca te simtl
I\ l:t 111:-1rginesc sa-ti arei-t pricinile pentrn care logodn icul
cand o spui, da-i lnainte!
1'11 " \1m· dcparte de tine_
- Am sa-i scriu Marinei si am sa-i spun cat de urfit
I >:11 l'll nu sunt du~ma-1'.lUI lui.
purtat cu mine. t•·_. 11 l·e l mai mare dv~man pe care 11 poate avea un
- . :oate fapte le mele au avut ca singur tel sa It!
~ft 1 lt11I \ .. c I.
farrnl1a. dar nu e~ti In stare sa vezi asta. \ 1•.11:1:1 clipit de mai m-olte ori cu nedumerire.
- Nu ma trata cape o proastii, Lorenzo, fiindca nu 1
I llll"aCi Sa-ffii Spui':?
I
- Nu, nu e~ti proasta, a fost el de acord ci re I 111d11I Beresford este:= agent, viata lui arc un pret, iar o
232 ' 233
]UBE$TE-MA
ARLETTE G ENEVE ~ ~~~~~~~~~~~~~~~....:-~~

femeic ca tine inseamna o mare lipsa de atentie care ti pumenit zilele trecute.
sa-i scada puterea de aparare. ii transforma intr-o tinta u Adolphe Basile ~i Claude Benoit?
pentru du~manii lui. Agata era con~tienta ca toate $i fi I .orenzo a dat aprobator din cap.
dintre vorbele rostite de Lorenzo erau adevarate. Dar fu Cum e franceza ta?
atat de frum os sa se lase iubita de Cristopher !neat ui l'wfait', i-a raspuns cu un accent parizian fiira cusur.
adevarata pricina a falsei lor relatii amoroase. Trebuia ~liam eu. \ki fide un ajutor nepretuit.
spuna de ce mintisera dar, incapatanatul, voia sa mearga
departe cu logodna falsa, fata de toti, pana ciind va izbuti Ta vema Montilla exista de dinainte de inceputul
puna miina pe creierul conspiratiei. Ea nu era de acord df:!J' 1n1hniului impotriva lui Napoleon $i in trecut avusese legiituri
invoise. Trebuie sa 11la~i sa piece, i-a spus deodata Loren ·
1 11
viata toreadorilor cordobezi. Multumita situarii
Agata ~tia, ctar cum s-o faca rara sa-1 raneasca? 1u 1vilcgiate in Cartierul evreiesc, era loc~l preferat.~e~tru
- Este un domn, nu imi va ingadui sa-1 dezleg de oblig lot filni ri de afaceri ~i altele de tot felul. Intre peretn e1 se
pe care crede ca ~i-a luat-o fata de mine. 1111:'il nisera toate clasele societatii cordobeze. Se ajungea pana
Prietenul ei a banuit ca se referea la ceva mult mai pro lu l·:i printr-o lncrengatura de~ strazi inguste ~i $erpuitoare, cu
oare chiar era indrligostita de englez? Felul In care-I pri vea, pia\dc marginite de case spoite in alb, construite In jurul uno~
care-i zambea, erau cat se poate de graitoare, dar a hota r 11 q i fiumoase pline de flori care in perioada aceea a anulu1
sa-i dea tot ajutorul. 0 iubea pe fata asta de cand era o copi 111;1tau magnific.
$i o admira pentru idealurile ei de egalitate. in jurul meselor din taverna Montilla, odinio~r~ numi~
- Te voi ajuta cand va veni momentul dar trebuie sa- < 'nrhul, luasera loc arti$ti ~i toreadori; intclectualt ~· oamem

fagaduie$ti ca, daca o fac, nu vei pune la indoiala faptele me) 1


k ~tiin\a, muncitori ~i samsari, dar dupa moartea
- Ma sperii cand vorbe$ti a!?a. pinprietarului, care nu tasase mo~tenitori, un bogat_ ofi\~r
- Fagaduie$te-mi! a staruit cu glas hotarat. 11:incez hotarase s-o cumpere pe o suma modi ca de bam. SolJa
- Ai cuvantul meu ca nu-ti voi pune la lndoiala faptel 11 11 • cordobezii pe nume Esperanza, o conducea cu destul
0
Multumit? •• L·ces. Multi francezi obi~nuiau sa vina acolo fi indcii se
11
- Inca ccva. Ea I-a privit Iara sa clipeasca. Vreau sa vii cu \'llrbea fara teama in franceza ~i puteau sa schimbe pareri $i sa
mine la taverna Montilla. b e:"\ afaceri cu bacani ~i comercianti francezi. inauntru mirosea
Taverna Montilla era tinuta de o cordobeza maritata cu a vin ~i a traditie. A lemn de butoaie, a slanina ranceda $i _a
un ofiter francez; 0 poveste de iubire foarte asemanatoarc h1 :inza de oaie. A var de pe pere\ii din ghips care aveau ncvo1e
celei traite de parintii ei. ,,Ce-o fi cautand Lorenzo acolo?'' 1k () noua spoire. .
s-a lntrebat intrigata. Lorenzo a intrat inaintea Agatei ~i a cautat un toe mat
- De ce ai nevoie sa vin cu tine? a intrebat peste masuri :iproape de una dintre ferestre. Localul era intesat de
de curioasa.
- Cred ca acolo se vor intalni unii dintre barbatii de care ' l\:rfecta. in franceza(n.a.).
235
234
ARLETTE G ENEVE
,.. 111 1 ncsfar$ite, Agata a rasuflat din nou adanc. Te simti bine?
vizitatorii ora~ului ~i de calatori englezi care se bucura
luna de sarbatoare prin excelenta a C6rdobei. A cerut p h1 a tacut cu capul un gest de confirmare dar a baut restul
amandoi un ulcior cu vinul casei ~i o portie de bran 1. v 111 dintr-o mghititura. Loren zo a continuat sa-i puna
$Unca. Fiul eel mare al carci umaresei a luat comanda 11111cbari banale la care a raspuns prin monos ilabe dar o
•11mla mai rarziu a tnchis ochii din pric ina tresariri i. Avea
iuteala. Baiatul, cu piir aramiu ~i chipul plin de pistrui 1

portrctul viu al tatalui sau francez $i chiar daca spanio li 1


l11pul tulburat $i o straluci re chinuitoarc in privire, care 1-a
priveau de obicei cu neincredere pe francezii care contin 1t1µ1 qorat cu adeviirat. A ~nut-ode cot $i a s ilit-o sa ~e r~dicc.
sa locuiasca in Spania dupa razboi, se aratau lngaduitori. \ ltbttt cateva monede pe masa $i a condus-o spre 1e$tre. 1-
- Ascute-ti auzul dar, te rog, sa nu se vada. Lorenzo " 1m;onjmat mijlocul ca s-o tina mai bine. Niciunul dintre ei
vorbise atat de incet incat cu chiu cu vai ii auzise. Agata 1111 l-a ~azut pe barbatul care, dintr-un colt al tavernei, Ii cu
strabatut cu privirea curioasa 1ncaperea. S-a uitat pe rand 11 liµ.ura iritata. .
toate mesele ocupate de oameni care beau, radeau ~i i$i fiic ( ·u privirea 1ntrebatoare, Cristopher Ii vazuse intrand $'
marturisiri. Un barbat mai in varsta, imbracat foarte neobi~nu k~1ml. Observase lmbrati~area lor intima, marturisirile pe care
i-a atras cu desava~ire atentia. Barba lui deasa $i sura nu ., ·k racusera ~i toate acestea au ac~onat asupra lui ca o otrava
potrivea cu teouJ TO$iatic; parea ca soarele cordobez ii ars 111 :111i ta de diavol. Cand ochii Agatei s-au oprit peel luand Joe,
Purta ni~te ochelari c u Jentile inchise la culoare $i o ca - :i alannat, dar ea nu il recunoscuse sub deghizare.

neagra in care trebuie sa-i fi fost cald ~i se uita intr-un p <iandul lui fusese sa asculte discu\ia purtata de barbatul
oarccare in dreapta sa. La masa din spatele Agatei $i I pr 1.:are ii urmarea: creierul instigator al complotului . Dar
Lorenzo era un grup de trei barbati care pesemne erau france lnl·;-111d asta, avusese o surpriza foarte neplacuta pentru care
vorbeau cu accentul tipic din sud, poate din Marsilia sau Ari \'a 1rcbui sa ceara socoteala. Acum ca pusese lucrurile cap la

dar ea nu a putut sa dea atentie la ce spuneau pentru ca baiat I :tp, trebuia Sa treaCa la fapte ~j Sli-$i lfiCUOO~tin\eze

pistruiat tocmai Jasase vinul $i mancarea pe masa cu un g ·.11periorii despre ceea ce atlase.
brusc. Lorenzo a luat o atitudine nepasatoare cand i-a tum
vinul de culoarea paiului intr-un pahar ce cunoscuse $i vrern
mai bune. Mirosul sec al vinului i-a invadat narile dar nu i s-1
parut nepliicut. ~u inceput o discutie oarecare $i monotonl,
care ii ingaduia Agatei sa dea atentie conversatiilor de la masa
31
de alaturi. Cineva acorda o ghitara intr-un colt dar nu deranja
mu$teriii. A baut o lnghititura mica din pahar ~ i a ciulit
urechile. Pe masura ce traducea in minte vorbele, devenea tot i ntoarcerea la Zambra a fost o adevarata u~urareyentru
m~i palida. Lorenzo a vazut ca ii pierea culoarea din obraji $1
ra. Lorenzo o intrebase ce auzise la Montilla, dar Agata a
a tmut-o de braf ca sa-i transmita 0 parte din forta lui. ~tia cA ltolarat sa pastreze tacerea pana ce vor ajunge intr-un loc
asculta ceva foarte insemnat ~i dupii cateva clipe care i s-au ~11.!.ur. Acum, stand In biroul spa\ios al contelui $i cu un pahar
- 237
236
ARLETTE GENEVF.
cu apa rece in mana, s-a pregatit sa povesteasca tot ce a .. . l>a , ~i din respect $i incredere fa~a de eel mai bun
- Unul dintre barbatii din taverna era Adolphe Basil ti1111-;dicr al sau, Carlos de Lucena, dorc~tc sa rezolve a~easta

- Adolphe Basile? a repetat Lorenzo foarte interesat. ~hl':-1 iune fiira sa dezvaluie numele eel or amesteca\1, dar
- Un proprietar de nave francez din Marsilia. Celuil 11 11111 nu mai cste cu putin\a.

spuneau Andre Moliere, dar nu am auzit niciodatii vo l)c ce? a intrebat cu un fir de glas.
du-se de el. Lorenzo 11 cuno~tea pe frantuzul respectiv. Pcntru ca a botarat coroana engleza sa intervina ca
observase su.rpriza din ochii barbatului cand I-a vazut in jlltk·ditor intr-un conflict care poate sa aiba urmari
in taverna; dar ulterior, acesta s-a lini~tit fiindca aflase cl 11momice pentru ei.
nu vorbe~te franceza. Numai ca Moliere nu ttia De aceea sunt nobili englezi amestecati in comp lot.
insotitoarea lui era priceputa la limba franceza, nu degc Sunt simpli spectatori care doresc sa profi te de pe urma
era fiidi de francez ~i traise in ultimii ani la Paris. Al trell 11111:1 scbimbari politice in Spania. Totu~i , Anglia este In

barbat era spaniol, Gonz.alo Perez, acela~i pe care I-am v 111


111inuare interesata ca Fernando sa se rnentina pe tronul
In Anglia vorbind pe furi~ ~i punand la cale conspiratia. •pnniol, ~i nu Carlos, de aici interesul de a trimite pe unul
voia s-o lntrerupa dar Agata nu i-a ingaduit. Lorenzo, 1h11 1n; agentii sai. .
varul meu este instigatorul complotului impotriva regel Agata tot nu in\elegea nimic. Ce putea sa ca$tige Angha
Prietcnul ei a privit-o cu o stralucire foarte graitoare In oc 11111 asta?
i~tu necati. Sunt bunicul meu, Gines de Lucena ~i tatal tA
Atunci trebuie sa vorbim cu Cristopher $i sa-i cerem sa
Al varo del Valle, a incheiat. 11:arga din rapo1t numele bunicului meu $i al tatalui tau .

Lorenzo a incbis ochii cu durere neprefiicuta. $ i crezi ca este atat de u~or, nu-i a$a? Penlru ea era
- Stiam deja, a recunoscut in cele din urma. lunpede. Cand lordul Beresford va afla numelc cclor cu
Surpriza de pe chipul Agatei a fost palpabila dar a tin 111
11.:varat amestecati, nu va putea sa le nesocoteasca. Ya
doar o clipa; o furie de nestapanit a inlocuit-o. 11 d>ui sa faca un raport complet pentru coroana engleza. iar
- Aveai dovezi despre asta? 1-a lntrebat cu glas taios. $ 11
n;asta va face la fel pentru coroana spaniola.
ai tacut? Fir-ar sa fie! Maicli Precista! " s-a gandit Agata cu o nclini~tc b'Tozava.
- Ti-am spus ca pricinile mele erau mult mai complicat• lk~cle Fernando ii va pedepsi exemplar pe instigatori, iar
decat puteai sa-ti inchipui. un.:~lia crau Alvaro del Valle $i Gines de Lucena.
- Trebuie sa vorbesc cu Carlos. S-a ridicat dint1·-un salt ~i a lasat cu bruschete paharul cu
- Varul tau ~tie dar este legat de maini ~i de picioare, nu npfl pe birou. Cateva picaruri au stropit ni~te hartii , dar ochii
poate sa-1 tradeze pe bunicul tau, nu intelegi ? De aceea a 1111 Lorenzo erau atintiti pe ea, care rasufla cu oa rccare
ingaduit ca numele sa-i fie vehiculat pri ntre cele ale 1\rcutate.
posibililor conspiratori. Manuel de Gonzalez y Salmon $tio \bi vorbi cu Cristopher. Poate ca exista vreo cale pe
tot ce se petrece $i ii sprijina hotararea. l'are nu am luat-o in seama pana acum sau care nc scapa.
- Secretarul de Stat? _ Uneori, ma surprinde naivitatea ta $i lipsa de
239
238
]UBzyTE-MA
ARLETTE GENEVE
perspecti va, a riispuns el. Ai pune integritatea unui b ~11 11 1. 1.:u silueta lui $erpuitoare, parea un cordon de argint pc
intrc ciocan $i nicovalii? ""n· tuna 11 infrumuseta cu drag. Soarele se ascunsese de
intrebarea lui, plina de venin, a racut-o sii se apiece 11111
11 ~i cea\a u~oara produsa de ciildura zilei incep~~ sa s~
masii panii a riimas la cativa centimetri de chipul , 1pt·asca. Noaptea i~i facea loc peste seara obos1ta ca ~1
91
Lorenzo . ,. 11 11n val albastru palid ar fi fost tras peste ora$ul care
111
- A$ punc-o pe a mea fiira sa stau pe ganduri. N-a$ t t.. 11r vea. dandu-i un aer de mister ~i mare\ie care ii poftea pe
niciodata persoana pe care o iubesc pentru un b l estema~ 1ud1:1gosti\i sa se piarda prin colttirile magice $i pline_ d~
raport $i sunt convinsa cii $i Cristopher giinde~te la fol. ,, 1111 ie. Un oftat adanc i-a scapat din strafundul suflctulm e1.
Prietenul ei a ridicat neincreziitor o spranceanii. < i:indurile Agatei s-au intors iad'i$i la problemelc care se

- f n locul tau, eu nu l-a$ pune la incercare, fiin ,l'ava u lntr-un ritm ametitor. I l a~teptase pe Cristopher
111
adevarul, oricat de dureros, este ca bunicul tiiu $i tatal 11
·.isuri lntregi dar In van. Ii pierduse urma ~i fratelui lui ,
sun~ vinovati de conspiratie impotriva regelui Spaniei. Audrew $i nu $tia unde stiitea $i ce tacea In ceasurile cele
Agata 1-a fulgerat cu ochi plini de suparare. C hiar d 111:11 arzatoare ale zilei.
fi fost a$a, nu avea de gand sii intoarca spatele familiei A oftat din nou, adanc suparata. Avea in maini o
Bunic ul sau trebuia sii aibii o motivatie putemicii pentru 1 torma\ie teribila, cu urmari nefaste pentru famili~ e_ i $i ~a
11
actio na In felul acesta. 1111 stic ce sa faca cu ea o exaspera, ii provoca o neh111~tc m
- Du-te dracului ! i-a zis, pe cat de obosita pe atat piq.lt ~i 0 sufocare fizica, dar a hotarat sa nu mai ~t:pte~ un

speriara. .ionodamant neprevazut. Va trece la fapte. S-a hotarat sa se


/\ piiriisit biroul $i 1-a ciiutat pe Cristopher prin tot pala 111
111arca la Casa Lucena ca sii-i vorbeasca bunicului ci.
Avea multe mgiiminti sii-i faca $i prea multe scuze sa-i ce
dar o va face, orice ar fi dupii aceea. Cu toate acestea, nu I t ·asa Lucena era situata in afara ora~ului , aproape de
gasit in nic iuna dintre dependin1e. in cele din urrnii, s-a into 1111
1ara Albolafia. Fusese construita pe malul drept al raului
In ~daia pe care Lorenzo i-o destinase Jui Cristopher. 1 i11adalquivir, foarte aproape de vechiul pod roman. Chiar

l:>i sim\ea inima impiiqita lntre douii simliiminte limpe 1l:1d1 dimensiunile ei erau destul de mici fata de La Alameda ,
deosebite: iubirea adancii pe care o nutrea pentru el 111
tl·riorul era indeajuns de lncapator ca sa adaposteasca mai
tide!itatca fata de familie. 11
1111\i membri ai familiei ciind se aflau in vizita In ora~. Nu a
Si-a plimbat mana In chip incOn$tient pe gravurile fi n 1i:1t 111 la u~a, nu era nevoie, U$a era mereu deschisa pcntru
de pe stalpul patului. Cateva clipe dupa aceea $i-a indrept u:ispe\i. Cand a trecut pragul, parfumul putemic ~l mu~catel~~
pa~ii spre ferestrele mari, deschise inspre noaptea caldii. ·' rncut-o sa inchida ochii cu lncantare; era m1Tosul care 11
privit c;i desratare frumosul ora~. Era maret, impozant ~i i 11111 intea de copilarie, de dupa-amiezile lnsorite cand se juca
adora. rn tacerea adanca doar vantul cuteza sa se joace 0 l:111ga rantana ~i incerca sa prinda vreo gaina ratacita.
giruetele caselor ~i sii legene ca o mama iubitoare barcilo Curtea vasta $i vesela era irnpartita in doua , o parte
legate In ~ ir de stalpii infipti pe malurile Guadalquivirului, 11
coperita iar cealalta in aer liber dar care vara era umbrita de
241
240
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA
frunzele unei galerii uria~c de vita. Agata ~i-a lasat pri )1- :i lntors privirea de la chipul bunicului la portretu~
plinii de dor pe fierul fo.rjat al ferestrei, pe olanele ro$i i, v fi1iu11L'i e i care continua sa atarne in perete, in spatele mese1
' . .
din partea de sus a casei. Peretii gro~i pastrau multe ami 111 ,·arc statea de obicei Gines cand se uita pe factun ~1
ceasuri feri cite. Inca se lntreba de ce tatal ei o smulsese -. 11 ... ori. Tatal ei, Jean Miche l ll rugase staruitor sa ii dea
singurul ciimin pe care ii cunoscuse ca s-o duca lntr- 1111111dul sotiei lui , Maria Isabel ca sa-1 duca drept amintire
strain $i rece, unde lumea o privea de parcii ar fi fo 111 Paris, dar biitranul refuzase cu hotarare. Camera era
ciudatenie, dar atentia i s-a indreptat catre ceea ce avea 11 11111:111ai cum $i-o amintea Agata. Perdelele, de un galben
racut. U$a din lernn, vopsita 1ntr-un verde intens, era asc 1111 1. IC1sau lumina sa patrunda prin singura fereastrii, care
dupa o perdeluta din panzii in tonuri piimantii, fo 1 1nd~:a intr-o curte interioara, ia r biblioteca micuta nu
caracteristicii pentru casele din sud. Ferestre le erau desc ~1 l. 1 postea carti, ci mici picturi ale fiil or ~i rudelor care
iar ciiminul din bucatarie fumega, semn de netagiiduit 1111 11 is~ra in riiz boiul impotriva Frantei. Bunicul ei pierduse
bunicul e i se afla acolo. "tl1h::i ...
A suit singura treapta care fiicea accesul lniiunt t\ m fost la taverna Montilla cu ni~te francezi de seama.
locuintei $i penumbra a invaluit-o cu totul. U$ile c 11:11::'1 a$tepta vreo recunoa~tere din partea Jui , s-a in~elat.
despiirteau restul dependintelor crau lnchise dar ea putea 1,1110s s-a uitat la ea de parca i-ar fi spus ca fu sese la piata.
se mi$te prin casii cu ochii 1nchi$i. 0 cuno$tea pe dinafa Nu ma intrebi nimic?
- Bunicule! Unde e~ti? Deschidea pe rand u~i le Inch' B:lrbatul a Juat loc in fata ei, cu tabloul singurei fiice in
i ncercand sa 11 giiseascii. Carmen! Federico! Pe un ••p:il c. Pentru cineva atat de famili st ca el, sa piarda trei fii In
umblati? 1:11 bo i ~i fiica din pric ina bolii fusese o loviturii prea grea.
Carmen, buciitareasa, Jucra de zeci de ani pentru Gin lm·i1era suparat pe viatii ~i pe soarta care ii acoperise casa cu
de Lucena. Federico era omul de !ncredere, care avea grij \ :dul negm al nefericirii.
de casii $i de lmprejurimi cand bunicul se afla la ferma i\i voi spune acela~i lucru pe care i I-am spus ~i mamei
Alameda pentru anotimpul semanatului ~i al recoltei. Aga 1ak, acum atat de multi ani !neat abia pot sa-mi amintesc
a s rrabiitut vestibulul liisand In urma scara ingusta care due 1111ocmai vorbele. Agata voia sa protesteze dar Gines a racu-
la camerele de dormit de la primul etaj. 1 o cu un gest sa-~ i tina gura inchisa. Biirbatul ala nu e pentru
- De ce faci atata zarvii? l lll~.

Gines i-a ie$it inainte din mica incapere pe care obi~nuia l ~a $i-a rezemat spatele de scaun ca sa ii vada mai bine ~e
s-o fo loseasca drept birou. Agata 1-a imbrati~at cu afectiune hunicul e i. in niciun caz nu voia sa vorbeasca despre relat1a
nepre fiicuta ~i 1-a urmat inauotrul came rei comode. S-a uitat ct cu Cristopher, avea o cbestiune mull mai insemnata de
la imbracamintea Jui, de o seriozitate care o mi~ca. Haini discutat ~i de care putea depinde viata lui.
scurta neagra, asortata cu pantalonul, braul ~i vesta; singura - \Om ajunge la Jordul Beresford mai tarziu, daca dore~ti,
patii de cu loare era cama~a, dar de un verde atat de lnchis cl dar mai intai trebuie sa raspunzi la 0 intrebare.
parea aegru. - E~ti obraznicii.
242 243
ARLETTE GENEVE /UBE$TE-MA
- Sunt foarte lngrijorata pentru dumneata. Ma tern p ~" 111-au ascultat $i a trebuit sa-i ingrop pe toti trei.
siguranta dumitale. ( ·unO$ti pedeapsa regelui pentru trll.datori, i-a amintit
- La varsta mea, un barbat nu mai are de ce sa se te '" ::;i mii tern pentru dumneata. .
- S-a pus la cale o conspiratie pentru rasturnarea reg ( ·c trebuie sa fie va fi dar ocole$ti chestiunea logodne1
Fernando, platita cu bani franµize$ti ~i engleze$Ci. Am a
ca ~i contele de Zambra este amestecat. Gines a inco '""'Agata a dat de mai multe ori din cap in senm de Hi~ada
umerii, ca $i cum s-ar fi pregatit dar nu a t.agiiduit, cum 1111 1 r:"md voia sa deschida gura ca sa-i raspunda, a auz1t un
a$tepta ea. Bunicule, de ce? yl11-.. in spatele ei care a racut-o sa inchida ocbii nelini$titii.
- 0 femeie n-ar trebui sa vorbeasca niciodata des Sunt foarte dezamagit, fata mea.
politica.
Agata a strans din buze suparata. Bunicul ei era un ba
nemaipomenit dar In privinta femeilor se dovedea invec
$i retrograd.
- Coroana engleza a aflat ~i vrea sa-1in~tiinteze pe reg 33
nostru.
- Asta explica prezenta englezului In casa mea.
- Cristopher nu este vinovat ca a ie~it la iveala acea < ilasul tatiilui ei a tintuit-o in scaun, Ia.ra putintii sa
chestiune, Anglia a luat urma unor nobili englezi care su 1 rac\ioneze. Jean Michel Martin se oprise in pragul U$ii
foarte interesa1i sa-1 dea jos pe regele Fernando ~i sa-1 pu 1ksc hise, cu umarul drept rezemat de cadrul din lemn, ~i se
pe tron pe fratele Jui, Carlos $i cautarile au dus pana 1111:1 la ea stapanindu-$i supararea. De multe luni nu o mai
dumneata $i la contele de Zambra. , .11.11se pe fiica Jui $i era atat de schimbata. . .
Agata a auzit !impede oftatul Jui. Tata! a exclamat uimita de prezenta in casa a panntelu1
- Atingi un subiect care e prea mare pentru tine. 1·1 Jean Michel s-a apropiat $i s-a aplecat asupra ei dar ea
- Bunicule, vreau sa te ajut! 1111 aa in stare sa se ridice ~i sa-1 intfunpine cum se cuvenea.

- Ma marginesc sa urrnez glasul con$tiintei mete, 1- S;1rntul pe care i 1-a dat pe cre$tetul capului a racut ca ochii
raspuns Gines dupa o lunga pauza. Iar o femeie nu poate ·,:i i se umple de lacrimi. Ii fusese foarte dor de el dar

mi-o puna Ia lndoiala, cu a tat mai mult daca este din famili 111lkcand dupa expresia lui nu va face sa-i fie U$Or. Jean ~
mea. 111:11 unul dintre scaunele care se aflau Janga biblioteca $1
- Unchji m ei au luptat pcntru libertate. I a pus In fata biroului dar inainte sa se 3$eze s-a uitat la
Se referea la cei trei fii ai bunicului, morti, unul la I'' irtretul Mariei Isabel. Privirea iubitoare pe care i-a adresat-
So.mosien-a, iar ceiJalti doi In batalia de la Ba iJen. ,, mamei ei a tacut-o sa i se stranga inima. Cand ai sosit?
- Moartea lorn-a folosit la ni.mic, a raspuns eJ cu o undA I ;1 intrebat $Oviiitoarc.
de tristete in ochi. Nu am vrut niciodata sa intre i'n lupta, dar - In zori. !;)i a fost o adevarata surpriza sa aflu ca nu ai
244 245
lUBE$TE-MA
ARLETTE GENEVE
urmat niciunul dintre sfaturile mele $i ca ai nesocotit a tili vii rul dar Agatei i i era foarte Iimpede pe cine i~b~a.
altele. Nu ~ 1 va strange njcicand sfoara injuml ~at~l~i martun:m~
- Am multe sa-ti povestesc, a incercat sa se avea ~l· daduse Jui , nu o data ci de douii on , ~' m plus rara sa
- Sunt incr edintat de asta. 111111:1 remu~cari.
- Dar mai inainte trebuie sa previn ... I ,ordul Beresford s-a purtat 1ntotdeauna ca un domn, a
Cu un gest din deget, Jean Michel a flicut-o sa taca. A 1111,puns cu glas lini$tit dar cu o U$oara nervozitatc in p~ivire.
incepea sa oboseasca de cat de putine prilejuri ii dadeaia .kan s-a uitat drept la ea, cautand un semn care sa-1 arate
spuna ce o lngrijora cu adevarat. ilor;a i i min\ea din nou dar fiica Jui ii sustinea privirea cu
- imi vine greu sa cred ca ai fost in stare sa II in$eli •l11n .: ritate $i Iara sa clipeasca. . .
bunicul tau cu o logodna pe care eu nu am incuviintat-o E~ti con$tienta de primejdiile la care te-a1 expus pnn
nici nu am de gand s-o fac. Si cu un afurisit de englez! •n·:1sta aventura?
Ea a ridicat barbia cu mandrie. Erau chestiuni mult Tata am aflat de un posibil complot care
) .
ii. prive$te
... .pe
insemnate de care sa vorbeasca decat relatia ei cu Cristoph \ 1\1111 Carlos $i care il leaga de o consp1rat1e 11npotnva
- Este un barbat minunat, chiar daca este englez, iq•.dui Fernando, a cotra-atacat ea cu g~as vst~pani t~
raspuns cu o obraznicie prost ascunsa. Gines a rasun 1·11stopher m-a sprijinit de la inceput. A vrut sa ma aJu:e s~
zgomotos auzindu-i obriiznicia. Ei i se parea de neindurat •pal bunul renume al familiei $i iubirea a aparut tara sa-m1
tataJ ei sa-1 j udece gre$it pe Cristopher Iara sa-1 cunoas tlm1 :-.eama.
" \br sa vorbesc despre el? Prea bine!" $i-a spus. M Nu e$ti con$tienta de ambitia de care dai dovada daca
devreme sau mai tarziu trebwa sa treaca prin asta $i cu c Ir hotarii$ti sa-1 accep\i? Nu e$ti de rangul, nici de neamul
mai devreme cu atat mai bine. Si II iubesc din tot sufletul. 1111 .
,,Am spus-o", s-a gandit plina de mandrie. Jean Michel ( ·a 1ntotdeauna tatiil ei naruia cu argumente fiecare caste!
privit-o intr-un fel care o infiora. Cu o stralucire intensa pr ~are ea incerca,sa-l cladeasca. Ochii A~a~~i s-a~ ~neca~ in
precautie amcstecata cu hotarare. l:acrimi. El nu-1 cuno~tea pe Cristopher, mc1 msu$1r1le lu1 ca
- Ai fost foarte indrazneata sa ma pacale$ti imbarcan 11 1, dar avea dreptate In parte; uitase cu desavar$ire ca er~
11
du-te spre Anglia in loc de Spania $i intrand intr-o relatif 11
ubil , cu un titlu pe care 11 va mo$teni candva. Ea era o fata
inegala cu un necunoscut. ~ mplii, fiica unui lnvins $i nepoata unui mo$ier tradator al
1
- \Oiam s-o vad pe Marina, s-a justificat ea. lubirea mea < 'oroanei.
pentru Cristopher nu a fost ceva premeditat, pur $i simplu • .. Dumneata m -ai crescut in credinta ca nu ex ista om
aparut ca urmare a intalnirii $i lmprejurarilor. ~uperior altuia. Ca faptel.e sunt cele care ne deosebesc_, ~u
- Cand bunicul tau mi-a scris ca sa-m i spuna de logodna 1
angul. Yorbele i-au sunat dure $i Jean le-a luat in c~I ma1 rau
ta cu un englez, nu-mi venea sacred. Jean ~i-a intrerupt un ll:I cu putinta, ca ~i cum ar fi fost o provocare. Ca succesul
moment discursul ca s-o intrebe: Te-ai logodit? -:-i e$ecul depind de propria atitudine. .
Lucrurile puteau sa se complice mult daca recuno~tea - Nu vorbim de a.tribute omene~ti , fata mea, c1 de o
247
246
ARLETTE GENEVE
minciuna urzita In folosul propriu. Stii ce parere am d •I pulea sa ajung.
prietenia care te leaga de dona Marina del Valle. intotd l'l1i11gcrea lui a indurerat-o ~i i-a lacut inima sa bat.a mai
m-a durut sa te vad in dezavantaj. •• h'ancezii nu erau bine primiti pe mcleagurile engleze~ti
- Marina crede ~i se poarta tara sa se gandea. l"1·1enta tatalui ei va fi i'ntotdeauna nedorita. Ea nu uitase
mo~tenirea sangelui ce ii curge prin vene. 111 1·\11l lr1durat ca fiica a unui francez, la diferitele cine la
- Dar tatal ei, contele? Gande~te la fel ca fiica lui'! •· parlicipase ca oaspete al Beresforzilor dar fusese at.at
Agata a strans din buze ca sa-~i stapaneasca repli ll umos sa viseze ca totul putea fi altfel.
nechibzuinta a fost mai putemica. Numclc lui este Cristopher, i-a spus intr-o ~oapta.
- Acum parca aud un francez umilit de i'nfrangere ,1 I ordul Beresford, tat.al ei staruia cu incapiitanare sa nu
se arata razbunator, nu un om liber care se bucu l11111·ascii numele mic al englezului, te va duce departe de
drepturile pentru care a luptat. ,.,. 111hc~ti ~i cuno~ti.
- Rona! a tunat glasul bunicului ei. Cere-ti ierta ~1111 , a recunoscut mabnita.
indata! lur englezii se pricep de minune sane faca sii ne simtim
Stia ca mersese foartc departe ~i ~inea i-a colorat o I p1 l·jos decat ei. Agata 1-a privit drept. Vorbele mele nu
intr-un ro~u aprins. Tata! ei nu era vinovat de neferici 111 111111are a infrangerii in fata lor de acum zeci de ani, ci
~i de simtamintele care ii intunecau judecata: iubirea 111111 l·;-1 sta in firea lor sa se arate dispretuitori cu restul
Cristopher, loialitatea fata de familie. 11111
- imi pare rau, tata. Razvratirea mea nu are justific I ·11slopher nu e a~a, 1-a aparat.
Jean i-a luat mainile intr-ale lui ~i i le-a strans cu S1111t lncrcdintat de asta. Fiica mea nu ar alege un barbat
Chiar daca era grozav de suparat pentru minciunile cl• 11k:iluri, fiira pareri limpezi ~i o personalitate hotarata
l~mina ochilor lui ~i ~tia ca actiona urmandu-~i pom I t11·11ln, pamantul englezeSC Va STaf~j prin a fe dobori.

Agata rnereu dovedise o tenacitate de necrezut. I >ar dumneata te-ai insurat cu o spanioloaica, i-a
- Te-am prevcnit ca felul in care o cre~teai o sa-ti 1•111·1:11 c u glas indurerat, chiar daca resemnat.
multe necazuri, I-a infruntat Gines pe ginerele lui, ':i• ;1 fost o gre~eala pe care am platit-o foarte scump, a
lnrati~are foarte serioasa. Cine educa o femeie de pa r~·• •11111-.rut. Vreme de ani, mama ta a trebuit sa indure
egala barbatului? 0 trimite sa studieze! 1111·111 I propriei familii, al prietenilor ei. Sa traiasca
Pupilele tatalui ei s-au infipt intr-ale ei cu o scni 1111p1ralii de priviri ranchiunoase i-a minat firea vesela,
care mi~cat-o ~i a nesocotit critica bunicului, care nu v 1. 1;H o<1rc iar asta este ceva ce nu doresc pentru singura
~iciodata cu ochi buni faptul ca plecasera in Franta pen
Agata sa poata sa studieze. Gines credea sincer ca fcrn"I 11·1111 i11\clcgea ~i i'~i amintea prea multe lucruri. Tristetea
erau pregatite pentru asta, nici nu trebuiau sa-~i pt ' 1 1111 de cate ori trebuia sa meargii la piata, ~ u~otelile
vremea printre caqi. 1111·1111 dnd trecea pe Janga ele. Unele batrane, de cate
- Englezul te va duce departe, intr-un loc in care 1 11 111t;llneau, i~i laceau cruce, de parca 1-ar fi vazut pe

248 249
ARLErrE GENEVE
diavol in came ~i oase. Da, Maria Isabel suferise prea II trnrca urmatoare din portul Cadiz, cu destinatia Dover.
din iubire. Iar el va face imposibilul pentru ca fi ica lui •111111 metropolitana din Londra, cunoscutii drept Scotland
aiba aceea$i soarta. 1t11I 1·ra i~ti intata de sosirea nobilului $i era pregatita sa-1

- Ai face-o din nou sotia dumitale? 1-a intre ba h 1oghcze $i, eventual, sa-1 aresteze. A doua zi, seara,
indraznealii pe tatal ei. 1p1111 de Politia Generala a Regatului Spaniei ii va vana pe
Tacerea a atamat intre ei ca o spada ascutita. 1 lll'i l'rancezi amestecati m complot: Adolphe Basile,
- Tntrebarea este, draga mea Agata, m-ar accepta din 1.11111l- Benoit ~i Andre Moliere. Izbutise sa irnpiedice fuga
mama ta, ~tiind tot ce i se va intampla pentru ca ma iuh 111 Franta dar acum ramanea partea eel mai grea: ce sa
In urmatoarele ceasuri, Jeans-a dedicat naruirii unul '' 1·11 informatia despre contele spaniol $i bunicul femeii
unul a argumentelor ei in favoarea lordului Beresford. ' 'llll' o iubea.
a fiicut front comun cu ginerele Jui $i amandoi au lnll
minunea: Agata s-a invoit sa nu-Imai vada pe Cristopl
sa rupa orice legatura sentimentala cu el; in schimb, bu
ei trebuia sa stea de vorba cu englezul $i sa-i spuni
luase parte la complotul impotriva regelui. Ea avea inc 34
ca Cristopher va putea sa spele numele Lucena ~j
impiedice pe regele Spaniei sa afle de conspiratie.
I '11-;t11phcr primise invitatia lui Lorenzo dcl Valle pentru
Era frant de oboseala dar izbutise sa le lnch idl h1I l11irc cu Carlos de Lucena la palatul Zambra. A~tepta
conspiratorilor, pana in punctul de a-i impiedit: 1 111111 1 dintre frumoasele saloane ca majordomul sa-1

reactioneze la vreme, de~i sa descopere numele Jui Gt .. 11 11 .1 111 biblioteca. O data acolo, s-a pregatit sa ~tepte cu
Lucena ~i al lui Alvaro del Valle presupusese o surpri1i I 111 11· sosirea celor doi barbati, in vreme ce privea
ii stanjenea ~i ii !acea sa ~ova ie u~or cu privire la Ill 11111 111 wh..: picturi de pe pereti. Picturile murale din palatul

pe care trebuia sa le ia. Cristopher se ln~elase in pri 111111 11 l'ntll cu adevarat spectaculoase ~i ar fi putut sa le

consilerului secretarului de Stat spaniol ~i trebuia s4. ..,,,,. rl·asuri lntregi dar intrarea lui Carlos de Lucena,
vorba cu Carlos de Lucena. De fapt, chiar in acel mon 111 11 ch- mo~tenitorul contelui, I-a Ia.cut sa indeparteze

ducea la o intalnire cu el. Si Lorenzo del Valle donia 1 111·11 dl' pc fresce ca sa se uite Ia ei.

vorbeasca Jui Cristopher inainte ca acesta sa complc I h1p11 I intunecat al lui Carlos i-a aratat ca avea sa faca
sa incheie rapo1tul pe care el insu~i il va duce la Lon I lei m·1 .ocicri dure.
1

curand. I 111111 k resford, luati loc, va rog, I-a salutat spaniolu l cu


Trimisese degraba ordinul asupra arestarii Jui R 111111\ 1al.
Moore de indata ce va calca pe pamant englezesc. Afl I 11111 ( ·arlos, a raspuns cu aceea$i raceala ~is-a a~ezat pe
~i cumparase bilet pe un vapor spaniol care va 11111 11 pl· care i-1 aratase.
250 251
ARLETTE G ENEVE 1UBE$TE-MA
- Doriti un coniac? l-a intrebat Carlos dar Cristop ~11ra ati fi putut s-o evitati.
refuzat politicos. Voia sa slar~eascii cat mai gr F:-lc femeie, imi asum atitudinea ~i reactia ei in aceasta
lntalnirea. Imi rnchipui ca acum ~ti ti totul despre chesti " 1111:1.
care v-a adus la Cordoba. Cristopher a confirmat cu un ~liu ca mai mul1i membri ai parlamentului
al capului. Vreau sa va propun un rarg. Numele meu 1111wavoastra dezaproba politica regelui nostru, inauntrul
eel a l unchiului meu in raportul pe care 11 vcti I hi nl ara grani1elor.
superi orilor dumneavoastra. c ·and se conspira cu bonaparti~tii pentru inlaturarea
Putea sa se a~tepte la orice dar nu la aceast4 11 1q.~c, situa1ia capata alte propoqii ; rezultatcle pot avea
nechibzuita, chiar daca de un eroism care 1-a file 11II1 d;iunatoare pentru Anglia ~i asta e ceva ce nu putem
mijeasca ochii ca sii-1 priveasca mai bine pe spaniol. h1v,ilduim; nu, cand atatia compatrioti de-ai rnei au murit
- Este munca mea, nu obi~1miesc sa ascund adc 1h11 voi .
oricat de neplacut ar fi el. ''111 Ins ~i-a mangaiat ganditor barba incipienta. Englezul
Carlos a oftat obosit vazand obstacolul ce i se rid 1111 os greu de ros ~i cu idei foarte limpezi. Rostise
fata. h111'k vorbe ca pe un repro~ dar el putea sa-i in~eleaga ~i
- Unchiul mcu ~i-a pierdut cei trei fii in razboi; mi 1nprn:icze parerea; propriul tata fusese gata sa-~i piarda
este un pie tulbure ~ i ideile gre~ite. 1 111 hi·1rnlia de la Bailen.
- M-am gandit mutt la acest lucru. lr diuic sa fie o cale prin care sa ajungem Ia o intelegere
- Conspiratia a fost inlaturata. Nu exista pricina 111111111oare, fiira ca paqile amestecate sa sc resimta, a
care sii fie trimi~i la spanzuratoare doi oameni 1111 I orcnzo.
actional impin~i de idealurile lor de progres. l.1 '\11l1111ul Mozarab s-au scurs cateva minute lungi ~ i
- Nu-mi revine mie sa judec asta. 1 ul1111· inainte sa vorbeasca iarii~i Cristopher.
- N-ati facut niciodatii vreo gre~ealii, lord Beresfi ~t 11111i\i - I pe contele de Zambra sa nu se intoarca de la
- Nu mi-am tradat niciodata tara, daca la asta vii 111 l'lll' astle.
Lorenzo continua sa taca, privind ca un simplu s ou-11111\area, degbizata in sugestie, 1-a fiicut pe Lorenzo
discutia dintre prietenul Jui ~i englez. it llp:i pumnii ~i sa scra~neasca din dinti.
- Sunteti con~tient ca moartea unchiului mcu va a /\1 1·s1a pare un ultimatum, lord Beresford, a spus
con~ti i nta mea ~ i a veri~oarei rnele? 11111d11 i sa creada.
El era pregatit pentru aceasta lovitura sigura dar 1'11h·\1 s -o luati cum vreti, dar un om inteligent ar
du rut. hli-111 o ca pe o avertizare.
- Sa n-o amestecam pe domni~oara Martin in •1 1111d1i ul meu trebuie sa paraseasca singuml camin p~
discutie, a subliniat pe un ton ecbilibrat. I 11 1111111scut? a intrebat Carlos incruntat.
Lorenzo a hotarat sa intervina pentru prirna oara. 111111 < iines de Lucena va fi bine venit la Whitam Hall;
- Agata nu vii va ierta ca ati ingaduit moartea bu t1 11111111-..pdc pretuit in casa mea. Carlos a rarnas cu gura
252 253
ARLETIE GENEVE
cascata. Englezul era prca cinstit ca sii accepte un $antaj / 11111hra pe varul fiicei sale, Carlos de Lucena.
dovedise ca era tacut dintr-un aluat cu mult peste e
Domnul e del 'Valle, I-a salutat mai intai pe intaiul
muritorilor ~i I-a admirat pentru corectitudinea Jui. 11n..rnt. cu glas bine modulat, lntr-o spaniola desavar$ita, Iara
infruntase adversari mult mai putemici dar nu cu idei 11 11'11!. Carlos, ce surprizii sii te gasesc aici. Acesta s-a ridicat
de bine definite, ceea ce ii fiicea foarte primejdios cand iii- pl· scaun $i i-a lntins mana. Nu $tiam ca C$ti in Cordoba,
vorba sa treaca la fapte $i receptiv la situafiile grele. Voi I 11-.p us dar nearatandu-se surprins, ca $i cum prezenta lui
faca un schimb dar lordul Beresford ii oferea un prilej fl •l l"L' Va a$teptat Cristopher I-a privit cu ochi critic pe tatiil
aur pe care nu avea de gand sa-1 iroseasca. Chiar daca lr111l·1 i care ii innebunea. Jean Michel Martin era un barbat
convinga pe unchiul lui sa piiriiseasca Spania pentru o 1l11pq, cu privirea dreapta. Avea aceea$i culoare de par ca $i
avea sa fie o alta poveste. Puteti fi incredintati ca nu 11 11 ·a lui, dar abundenta de fire albe ii fiicea sa para $i mai
trimite raportul pana ce nu se va celebra ciisatoria mea1 1k·.d1is. Barbia, patrata $i putemica, era o dovadii limpede a
domni$Oara Martin. Nunta noastra de la Whitam Hall va 11 11 i sa le hota rate. Singura trasiiturii nepotrivita cu chipul
scuza desavar$ita pentru o calatorie in Anglia a familiei 1•1 1111 ochii mari $i migdalati, de o nuantii albastru inchis. De
materne. Lorenzo a oftat adanc auzindu-l. Astfel, intere 1lq>:irte pareau la fe l de negri ca ai Agatei $i aveau o
dumneavoastra var fi aparate a ici in Cordoba iar don Gi -11alui.:ire de inteligenta care l-a alertat. Lord Beresford,
de Lucena sciipat de mania regelui spaniol. I a 111lins mana fara sii-$i mdepiirteze privirea intimidanta de
"Fir-ar sa fie, englezul are dreptate! " s-a giindit Carl 111 cl . Cristopher i-a raspuns la salut cu toata eleganta $i
dar acum dadeau peste o piedica $i mai mare: refu 101 t:clitudinea 'invatate din leagan. Voi ti foarte scurt. Ierta-
bunicului $i tatalui Agatei in privinta nuntii. \1 111i lndrazncala de a veni sa discut cu dumneavoastrii la
- Mi-ar placea sa am cuvantul dumneavoastra. / .11ubra darma grabeam ...
Cristopher a zambit pentru prima oara de cand inccp I .orenzo 1-a lntrernpt cu unul din zambetele lui, in stare sa
intalnirea. 111pcasca inimile femeilor.
- Un adevarat domn nu are ncvoie sa $i-I dea. Jean, te rog, dumneata e~ti mereu bine venit.
Lorenzo voia sii spunii ceva despre asta dar un ciocanit Mu ltumcsc, Lorenzo.
U$a al majordomului $i intrarea sa brusca i-a !acut pe cei t Cum a fost calatoria? Nadajduiesc ca s-a petrecut Iara
barbati sa se intoarca spre el $i sa riimana tacuti. p111blcme.
- Domnul Martin cere lngaduinta sii vorbeasca lntre pa Un pie obositoare. Sa tree grani\a pe la Bielsa in loc de
ochi cu lordul Beresford. I11'111 a fost o prostie din partea mea. A~a trageam nadejde ca
0 stra lucire de interes a fulgerat in pupilele lui Cristoph 11 11111g mult mai grabnic dar o furtuna In Pirinei mi-a oprit
care a !acut cu capul un gest de lncuviinfare. Fusese 11;1sura vreme de doua zile.
surpriza sa afle ca tatal Agatei se afla deja 1n Cordoba. Bun, te las cu oaspetele meu, vom bea ceva mai tarziu
Jean Michel a ramas in prag, nehotiirandu-se sa intre, p 1bc:-, vei gasi de cuviinta.
de cateva clipe. Nu se a$tepta sa-1 gaseasca in pala Dar Jean nu i-a raspuns. Se uita drept la englezul care
254 255
ARLETTE GENEVE
lUBE$TE-MA
avusese indriizneala sa puna In primejdie via\a fiicei It h111 11 sii reactioneze.
lasand-o sii ciilatoreasca rara prczcnta unui aparator. D imi inchipui ca Agata are ceva de spus despre asta.
nu $tia ca Agata avusese intregul echipaj de pe vapor ca Vorbele lui au oprit pa~ii barbatului, care s-a intors inainte
nicio femeie nu ar fi putut sii fie mai bine piizita ca ea. ek· 11 scoate un plic din buzunarul bainei $i a-1 lasa pe masuia
catre oamenii lui Cristopher Beresford. ••• 1:'111 ga fotoliile din piele din col\ul eel mai indepiirtat al
Carlos $i Lorenzo au i e~it degrabii din salon. France ~1 1 111ilui. Cristopher nu putea sa creada purtarea Jui. Pleca
englezul s-au masurat ca ni~te adversari dar cu respectul 1t11. pur $i simplu? ii respingea cererea intr-un fcl atat de
care il dii experienta de a nu gre~i dintr-o pornire voita. 11 11 pt'.rsonal $i rece? A clipit de mai multe ori dupa ce a auzit
- Doresc sa vii cer sii renuntati la pretentiile asupra fil "'" inchizandu-se. Curentul u~or produs de mi$carea brusca
mele. • 11~ii i s-a parut aer inghe\at care 1-a racut sa se infioare.
C1istopher $i-a zis ca omul nu umbla cu ocoli~uri, me /\st.a era tot? Facuse o calatorie atat de lunga doar ca
drept la tinta $i la inimii cu precizia demnii de eel mai b an i spuna "nu,, Iara alte lamuriri? Nu putea sa creada. Dar
rival. $tia ca va fi un combatant de temut dar nu-i p llum:czul se in~ela arnamic dacii i~i inchipuia ca spusese
urcase pe creste rnai abrnpte ~i rnai grele. 11l11mul cuvant.
- Onoarea mea de biirbat ma impiedicii sii-mi i I )in doi pa~i, a ajuns la plicul care zacea pe lernnul fin.
cuvantul inapoi, a raspuns pe un ton lini$tit care nu a I a dcsracut cu bruschete ~i a citit ce scria pe hiirtie. Un
incordarea ce n stapanea. n1111ut mai tarziu, injura violent. Agata fusese scurta dar
Jean a mijit ochii cu o banuialii grozava. Ce ii ascuos h111:·1rata iar el era gata sii-i suceasca giitul din pricina
fiica Jui? Ce minciunii pusese la cale ca sa apere gat luktului neal?teptat. A mototolit hartia ~i a aruncat-o la CO$.
englczului? Apoi a ie$it din salon de parca ar fi fost urmarit de diavol.
- Alegeti-va cu mare grija vorbele, lord Beresfo 111...:·1• dupa o clipa s-a lntors ~i a luat scrisoarea. Nu vaz_u~e
fiindcii vorbiti cu un tatii furios ~i cu dreptul divin sa-$i a 111r 1odata scrisul Agatei, iar un bun agent nu nesocotea mc10

ceea ce iube$te. p11sibi litate sau indiciu, fie ele false sau nu.
Cristopher a $liut ca gre$iSe cu riispunsul siiu.
- Vii cer formal miina fii cei dumneavoastrii
'
Rowena.
Furia de pe chipul francezului nu sciizuse ciitu$i de puli
de cand incepusera discutia.
35
- Cererea dumneavoastra este categoric respinsa, j.
raspuns sec. Nedumerirea lui Cristopher a fast mai mu
decat !impede. Pret de cateva secunde nestar$ite, protestul I Agata auzea perfect discutia din salon dintre tat~! ~i
a ramas in gat. Buna seara, lord Beresford, a spus Jean i h11nicul sau. Ea avea porunca strictii sa ramana in oda1a sa
chip de despartire ~i deja se pregatea sa plccc cand el l:ini sa intervina. Fiigaduiala smulsa de tatiil ei o apasa ca o
257
256 \
ARLETTE G ENEVE !UBE$TE-MA
piatra de moara. Se zbatuse vreme de ceasuri intre ceea 1111H1 ~cnia ei i se piirea un stigmat al diavolului. Mama ei
dorea inima ~i ceea ce ii dicta mintea. Se afla la o rasp lup1:1sc pentru ce iubea. $i-a infruntat tatal $i un popor intreg
grea, care o chinuia ~i consirntise ca Jean Michel sa re i•n -..Hji apere iubirea. Ea de ce se resemna? Ce o oprea?
chestiunilc cu Cristopher dar acum indoiala mU$Ca din lh'oscbirea dintre tatal ei $i Cristopher era prea mare ca sa
Spunea foarte putin in favoarea ei ca nu se infruntase fa 1111\1n<i cont de ea.
fata cu barbatul care mereu fusese cinstit cu ea, dar id .kan Michel hotarase sa riimana in \ara so~iei lui in ciuda
lnvechite ale bunicului Gi nes ii lasau foa rte putin loc 111111ror greutatilor pe care a trebuit sa le infrunte, dar
actioncze de una singura. Acesta chiar incuiase U$a odAil 1 11slllpher era un nobil cu obliga\ii pe care nu putea sa le

de cateva ori, ceva cu totul netrebuincios, dici Agata avea 1•111kasca. Si chiar daca ea ar fi fericita cu el oriunde, daca
giind sa-~ i tina cuvantul. •' :ir urma pomirile, tatal $i bunicul ei ar suferi din pricina
Stia prea bine di prapastia care Ii despartea era h1 11ari'1rii sale toata viata iar ea ii iubea prea mult ca sa le
netrecut dar de ce tatal ei nu ii dadea un ultim prilej sA 1111~inuiasca o asemenea durere. S-a tot ga~dit lace trebuia
vorbeasca? Ca sa nu dea dovada de slabiciune. Dar " ' lacii pentru a-i vedea pe toti fericiti. Dar Agata, in grozava
femeie indragostita nu dovede~te slabiciune pentru omul 1·1 111.:li ni $te personala, hotarase ca voia sa se desparta de
care ii iubqtc din toata inima? A ascultat cu sufletul lag 111\iin.:a vietii ei; dorea sa-1 consoleze, sa faca despartirea
intrebarile pe care tatal ei i le punea bunicului $i raspunsuri p11ctcneasca $i mai pu1in dureroasa pentru amandoi. Avea
lll' VOie ga ~j-) aminteasca CU chipu) zambitOr, privind-0
~otarate ale acestuia dar nu ajungeau la nicio intelege
Agata s-a gandit ca daca parintii ei au putut sa aleaga, de prnlru ultima oara cu stralucirea intel igenta a ocbilor lui. $i
nu i se ingaduia ~i ei acela$i lucru? 11chuia sii-$i multumeasca familia tinandu-$i ragaduiala
S-a uitat trista prin odaie ~i pentru prima oara a inteles ·.1111tlsa dintr-o pomire a mintii dar nu $i a inimii , care
ce i se dad use cand a implinit paisprezece ani. Odaia nu av , 11111inua sa se arate incapatanata fata de hotararile creierului.
f erestre spre in afara, singura cale de acces era U$a ca I 1l·huia sa aiba o ultima discutie cu Cristopher ~i pcntru asta,
dadea in micul vestibul iar curtea cu ziduri inalte c 11dwia sa ceara ajutorul singurului om care putea sa i-1dea:
inexpugnabila. I 11n:nzo del Valle. 0 sa a~tepte ciiteva zile, pentru ca tatal ~i
Cata vreme va trebui sa stea acolo inauntru fiira sa fa l11111icu l ei sa nu banuiasca ce voia sa faca ~i spera sa
nimic? in ciuda a ceea ce-i spunea inima, A~ata primi 11h11 tcasca.
fieca re porunca nestramutata, fiecare hotarare deghizata t ( ·u aceasta hotarare, s-a apropiat de micul birou ca sa
sugestie. ~i-a ascu\it auzul dar nu mai putea sa auda g las -.1 · ri~ o scrisoare.
bunicului ~ i a $ti ut ca plecase de acasa. Era foarte greu sa
intoarca panace nu i i trecea supararea pricinuita de discutii Lorenzo ~i-a privit ingrijorat prietena. Ceea ce ii cerea
cu talal ei. A oftat adanc ca sa incerce sa scape de nodul di ;1<le neconceput. Venise la Casa Lucena la solicitarea ei.
1· 1

piept care o impiedica sa rasufle cum trebuie. Mereu fuse l\1ktul ei II ingrijorase fo a1te mult dar nu era sigur de ce il
1 h~mase. Ii tagaduise lui Carlos ca va lncerca s-o apere de
o fiica ~i o nepoata ascultatoare dar in acel mome
258
259
_,
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
propriile ei pomiri. In mod gre~it, prietenul lui credea c n privit botarata pe prietenul ei inainte sa-i marturiseasca:
putea sa faca asta. De ce credca ca el era singurul in s Tata nu are de ce sa se ingrijoreze. Nu exista pri mejdia
s-o stapaneasca pe veri$oara lui? Era !impede ca A • II ma da lui Cristopher pentru ca deja am facut-o ~i nu ma
mereu ascultase de sfaturile lui dar cand o femeie uft1l'sc. Narile lui Lorenzo s-au dilatat $i ochii is-au redus la
indragostita cum era ea, asta era o treaba foarte serioasA. 11 linic primejdioasa. Ceea ce tocmai spusese ea sch,imba
- Ti-am spus c-am sa te ajut, dar nu a$a. 1111111. Stiu foarte bine care imi este locul, a continuat Agata
Agata ~i-a pus mainilc in ~olduri. Sa-I convinga ti doresc sa actionez cu maturitate $i inteligentii. De aceea,
Lorenzo se dovedea $i mai greu decat sa incerce cu tatal ( 'l'istopher meritii sii audii de pe buzele mele un riimas-bun
Ea nu voia decat sa o apere in caz ca era descoperitii. 1fdinitiv...
- Cristopher merita o lamurire din partea mea. ~i I,orenzo a intrerupt-o:
tacerea asta absurdii data de tata ~i de bunicul. Stii ce ai recunoscut? a intrebat-o deodata.
- Lamurirea de rigoare i-a dat-o tata.I tau la Zambra. I:a a rasuflat cu putere.
-Am tot dreptul sa incerc sa-mi rezolv treburile cum c j ntotdeauna am fost con$tienta de pozitia pe care o
mai bine de cuviinta $i sunt incredintata ca facand cum v urnpa lordul Beresford ~i de cea pe care o ocup eu. I-a
et gre$esc. p111nenit titltul ca sa nu mai ramana nicio indoiala ca
- Nu vreau sa devin du$manul familiei tale pentru m·\ionase pe deplin con~tienta de faptele ei, dar expresia lui
moft. Ochii Agatei au stralucit cu o durere care a fiicut f .orcnzo continua sa fie hotarata. $tiu ca o relatie serioasii
stomacul lui Lorenzo sa se stranga. Pupilele ii arata Int re noi este cu neputinta dar nu pot sa-mi indrept inima pe
limpede chinul pe care ii indura. Dacii faci asta, totul o sa fl 1111 drum, chiar daca incerc s-o fac cu capul.
$i mai greu. Ar trebui sii la~i lucrurile a$a cum sunt. . \Orbe~ti intr-un fel nechibzuit.
- Prietenii buni se ajut.a, I-a infruntat ea cu repro$. - Nu ai tncerca sa faci la fel daca te-ai afla intr-o situatie
- Prietenii ne impiedica sa facem gre$eli ireparabile. usemanatoare? Daca ai iubi din tot sufletul, chiar daca ai ~t i
- Ce rau poate sa-mi faca sa stau de vorba cu un barb ra acele simtaminte nu au cum sa se implineasca? Agata
care in curand va pleca in Anglia? Va disparea din viata m llH.: mai ii aruncase o provocare. Ce rau poate sa-mi fadi
ca §i cum niciodata nu I-a$ fi intalnit. ~i nu poti sa-ti lnchip ,a -mi iau ramas-bun de la Cristopher?
cat ma doare lucrul asta. Lorenzo a privit-o atat de intens inciit ea a ro~it. Pret de
Expresia $OVii.itoare de pe chipul lui Lorenzo i-a dat c:·11cva momente au ramas tacuti.
raspuns la multe necunoscute. Nu putea sa creada. Incerca - Englezul tau stii la hanul Elvira. Agata s-a rasucit cu
sii-i apere virtutea evitand o intalnire intre ea $i Cristopher! p11tcre ca sa se uite la varul ei, care tocmai intrase pe u~a
- Tata! tau se teme ca te va compromite, a recunoscut in hibliotecii. Chiar eu te voi duce acolo dupa ce vom vorbi, a
cele din urmii. Fiindca astfel nu ar mai putea sii evito 11daugat Carlos.
ciisatoria voastrii. - Ciind ai venit? I-a intrebat mirata.
Ii venea sa radii ca o nebunii. La asta se reducea totul'l - Lasa-ne un moment singuri, Lorenzo, este grabnic sa
260 261
ARLETTE GENEVE [UBE$TE-MA.
am o discutie cu veri~oara mca inainte sa ma Into tu \-11tnrul ei.
Madrid. 'Ii: vor insoti Lucas $i Felipe $i vor ramane cu voi ca sa
Acesta a facut un gest de incuviintare ~i a oftat u~ wn poarte de grija. Manuel $i Ram6n se vor ocupa de ferma
fiindca lasase responsabilitatea pe urnerii lui Carlos. r i\11;1 SC intoarce Unchiul.
- Ne mai vedem, Agata; buna ziua, Carlos. l'oate ca nu va mai putea sa se intoarcii, a spus intristata.
Dupa ce del Valle a plecat, varul ei $i-a infipt ochii pe M-am gandit Ia asta dar alta chestiune trebuie s-o
- Stai jos. Porunca fusese categorica ~i Agata s-a su IA111urim. Ea I-a privit drept in fata. Lordul Beresford nu
fara sa cracneasca. Am nevoie de ajutorul tau, i-a s ltl'h111c sa $tie unde te afli. De ce ii cerea varul ei asa ceva?
dintr-o data. I dispus sa ne dea cat timp avem nevoie dar este mai bine
- $tii doar ca poti sa te bizui pe mine, a raspuns .n1111 ~tie locul unde se ascunde Gines. A$a nu va fi nevoit
ingrijorata. ,,1 t'adi fata unei problerne $i mai mari in cazu l in care
Ochii intunecati ai varului ei pareau obositi. w1oana spaniola se hotaraste sa cerceteze rolul lui.
- Mai inainte trebuie sa afli despre ce e vorba. Agata Ce incerci sa-mi spui? I-a intrebat cu glasul un pie
ramas tacuta $i Carlos a rasuflat adanc. Trebuie sa-1 duci 1n·inurator.
bunicul tau departe de aici, in Franta ~i te rog sa ai grija Poate ti acuzat de complicitate, sa ramanii dezonorat ca
el. Ea a clipit de mai multe ori incercand sa patrun ni·rnl al Coroanei pentru ca a ascuns infonnatii. Dar,daca
intelesul vorbelor ei. Lordul Beresford este dispus sa a~tc 1111 ~tic unde va ascundeti, cu greu ar putea sa-1acuze. Agata
cat va fi nevoie inainte sa trimita raportul la Loncira. 111\l·kgea prea bine. Vrea sa vii duca la casa Jui din
- Bunicul nu va pleca, i-a spus Agata cu convingere. l'ortsmouth dar asta nu este cu putinta. Relatiile bune dintre
- $tiu, dar am aranjat totul ca s-o faca. \ pania $i Anglia ar face ca Gines de Lucena sa trcbuiasca
- Cum? 1-a intrebat nedumeritii. 1,,1 ..;c intoarca la Cordoba. Coroana spaniola s-ar astepta la o
- Am inchiriat o casuta in sud, pe langa Bordeaux. Ta 111·1kapsa excmplara din partea Angliei pentru complicele
tau m-a ajutat cu demersurile. 111111i tradator al Spaniei; intelegi?
Atunci ea a infeles absenta varului ei din ultirnele zile. Da, $i !mi pare rau ca nu m-am gandit la asta.
- Tata este de acord? S-a gandit pret de un moment. Daca Beresforzii ajutau
- Da. $tie Ce primejdie ii pa~te pe Gines daca ramane in 1111 tradator, bunul !or nume ar fi patat pentru totdeauna cu o
Cordoba. 11l·ara greu de sters. Cristopher nu merita a~a ceva pcntru ca
- lnteleg, a raspuns. , nisc sa se poarte ca un dornn. Ea se daduse lui pentru ca 11
- Dar va trebui sa ramai cu el 1n Franta urmatoarele !uni, 111hl.!a ~i nu putea sa sc caiasca, nu avca de gand s-o faca. Va
Sau.pana se poto leste furia regelui. p:1~1ra o amintire frumoasa despre iubirea imposibila pe care
Agata a inteles ca tatal ei vazuse sansa de a o tndeparta d 1 o purta.

englez si de aceca consimfise ca ea sa se inroarca m Franta Agata a lnchis ochii cu adiinca durere. In niciun caz nu
dar nu $tia ca ea hotarase deja ca Cristopher nu-$i avea Jocul \'oia sa-i faca rau lui Cristopher ~i ~tia ca varul ei avea
262 263
.ARI.Erm GENEVE
dreptate sa actioneze cu atata bagare de seamii. \hll·a in mana ~i a recitit-o, cum !acuse in ultimele doua
- Cand totul se va fi srar~it, vei putea sa iei legatura o 1• ,111uri. John suferise un alt.infarct, trebuia sa se intoarca de
§i sa-i lamure~ti pricina tacerii tale. Agata a ~tiut ca a~ac h11lu1<i In Anglia dar mai lnainte trebuia sa vorbeasca cu
nu ar fi cu putinta. Cristopher trebuia sa-~i ocupe locul, A1111ta ~i sa nu poata s-o faca degraba ii pricinuia o durere de
ea pe-al ei. Te voi insoti pana la han ca sa-ti iei riimas- •h11nal; de neindurat. De o saptamana, Andrew ~i cu e l
de la lordul Beresford, cum dore§ti. Ii voi spune tatalui •' lcau In Casa Elvira. un han mic chiar in inima ora~ului.
ca ai petrecut dupa-amiaza cu mine. Am sa te a§tept &Jr~ol iul ii impiedica sa mai primeasca ospitalitatea lui
taverna Montilla. Agata voia sa spuna ceva, dar Carlos l.urcnzo del Valle ~i sa riimana in casa Agatei era cu totul de
i-a ingaduit. Lordul Beresford nu trebuie sa banuiasca n· 11t~ :·111dit. A~adar, inchiriase singurele camere din pensiune
Daca ii iube~ti cu adevarat, trebuie sa pastrezi tacerea, pen I tlind situate la nivelul de sus avea deplina intirnitate.
integritatea ~i bunul lui nume. 11r:'1perile comunicau lntre ele prin salonul mic la care se
m
Ea s-a intrebat daca va fi stare sa-~i ia ramas-bun do •l1111gca drept de pe coridor ~i in fund erau u~ile care
Cristopher !ara ca el sa-~i dea seama de adevaratele 'l11d1ideau cele doua camere de donnit pe care le foloseau
ganduri, dar trebuia s-o faca. Andrew ~ i el. Dar fratele lui nu prea statea la pensiune. Se
- Sa mergem, atunci, i-a spus. hurnra, pana la primele ore ale diminetii de feluritele
1nrhtitori care aveau loc pe strazile C6rdobei; parea ca voia
1n profite pana la ultimul minut. Cristopher ~i-a trecut
~l·gctcle prin parul rava~it. Se gandise ca ultima solutie

36 IR · i ceara ajutorul lui Carlos de Lucena ca sa incerce sa-1


fndupl ece pe Jean Michel. Se gandise chiar sa se catere pe
t1d11l care ducea in odaia ei dar a renuntat iute pentru ca
ll't•huia sa faca Jucrurile bine ~i un bun inceput era sa incerce
Era a~a de furios ca, daca va mai merge cu pa~i atat •n I convinga pe tatal ei de bunele lui intentii dar, fir-ar sa
hotarati prin incapere va lasa urme pe podea. De trei o lk !. nu izbutea. Ni~te ciocanituri u~oare in ~a I-au !acut sa
incercase s-o vada pe Agata dar tatal ~i bunicul ei -l· trczeasca brusc din gandurile sale ~i sa se indrepte
impiedicasera. De cate ori mersese la Casa Lucena in zile 1111r-acolo tara sa stea pe ganduri. Cand a deschis, inima i-a
la ore diferite, ca sa ii ia pe nepregatite, ea era 1nchisa 11t)rit din piept. Oprita in prag, era chiar Agata Martin. II
odaia ei, nedorind sa-1 primeasca, sau absent.a. I se par pnvca in tacere, frangandu-~i mainile ~i deodata 0 furtuna
prea suspecta tacerea ei, consimtamantul voit de a nu av I a swturat din cap pana-n picioare.
o intalnire fata in fatii cu el ca sa discute limpede ~i ta Niciunul dintre ei nu a ~tiut cums-a intcimplat, dar dintr-o
apasarea celor doi spanioli, ca sa hotiirasca una sau alta. da1:1 ea era in bratele lui, primind u n sarut lung ~ i adanc.
in mijlocul acelei descurajari, Cristopher era cu adeva ( 'ristopher a dus-o inauntrul lncaperii mici in vreme ce
ingrijorat pentru tatal Jui; s-a uitat la scrisoarea pe care 111d1idea u~a. Agata s-a lasat sarutata cu dorinta ~i disperare,
264 265
ARLETTE GENEVE [UBE$TE-MA
ii fusese a tat de dor de el! .a 11ctionam.
- Am crezut c-o sa-nnebuncsc. Nu ma lasau sa te vad I >codata, ca ~i cum ~i-ar fi <lat seama de tiicerea ei, a
- $i mie mi-a fost tare dor de tine. r11vit-o lung, scrutandu-i striilucirea din och~, curba u~o~ra
- Ai un tata foarte incapatanat, acum $tiu cu cine se • hu;;elor ro~ii, care Ii zambeau a~a cum i~1 dore$te once
- Suntem putin ingrijorati pentru bunicul. hnrbat 1ndriigostit.
- $tiu, de cateva zi le intorc problema pe toate fetele E grava starea lui John? 1-a intrebat, cu adevarat
am ajuns la o intelegere destul de multumitoare cu varul ln~rijorata.
Cred ca totul poate sa iasa binc. A avut o reciidere; a suferit un atac de cord acum cativa
- Dar n-am venit sa vorbesc despre bunicul, i-a spus 1111i ~i saniitatea lui este destul de delicata.
pe un ton seducator. . Atunci, trebuie sii te intorci !ara. intarziere. El i-a zambit
- Nici eu nu vreau asta, a raspuns Cristopher cu glas p vo1i\ndu-i lngrijorarea. Agata era extraordinarii ~i foarte
de emotie ~i rara sa poara sa-~i ia ochii de la ea. Vino, treb l'llri\nd va fi sotia lui. Te iubesc, Cristopher, i-a miirturisit ea
sa facem planuri ~i avem foai1e putina vreme. Agata a sim ckodata. Te iubesc din tot sufletul.
un fior in stomac auzindu-1. Trebuie sa ma intorc de 1ndatA 1-ar fi pliicut sii audii de pe buzele lui Cristopher o
Portsmouth, tata s-a imbolnavit grav. Inima ei aproape 1kdaratie de iubire la fel ca a ei, o dorea cu toatii puterea,
oprit. $i-a infipt pupilele negre intr-ale lui. Putea sa-i va 11111jca dupii ea. Dar despaqirea tacutii care trebuia sii se
ingrijorarea de pe chip. Odata acolo, voi face demersuri l'clreaca peste cateva momente ar fi fost mult mai dureroasa
necesare ca sa obtin o licenta speciala pentru casatoria noas dccat i~i inchipuia dacii el i-ar fi facut-o. Ar fi douii inimi
care va trebui sa aiba loc grabnic. Cand vom fi casatorip, v 111dragostite silite sii se desparta. Agata intelegea prea bine
trimite Coroanei raportul. Tacerea ei nu a fost observata rn bunicul ei nu ar fi in sigurantii In Anglia, nu, cand ambele
Cristopher, care nu ~i-a dat seama nici de nelini~tea di rnroane, cea englezA ~i cea spaniola, aveau relatii a~a de bw1e
frumo~ii ei ochi. Vei putea sa tc lmbarci saptamiina viitoa ~1 interese reciproce. Dacii voia sii-1 salveze, trebuia sii-1
impreuna cu bunicul tau. Eu va voi a$tepta la Dover ca sl.i v srnata din Spania dar spre Franta nu spre Anglia ~i dacii ii
due la Whitam Hall. Carlos de Lucena mi-a ragaduit ca 111bca cu adevarat pe Cristopher, trebuia sii-1 lase liber pentru
vorbi cu tatal tau ca sa aprobe casatoria noastra. Agata avet r.i nicio banuiala sii nu atame deasupra capului sau, asupra
in c?ntinuare buzele pecetluite, in vreme ce asculta vorbclt pozitiei sociale pe care o va avea ca viitor marchiz de
lui. II privea cu duio$ie nesffir~ita ~i adanca tristete. El tac Whitam.
~lan~riA pentru o viata impreunii dar era foarte departe de a - Ai cuviintul meu ca ne vom intoarce la Cordoba de cate
izbuh. II iubea atiit de mult !neat trebuia sii-1 protejeze. Tra nri dore$ti. Cu tine am invatat sa iubesc acest piimant, i-a spus
nadejde ca tata i~i va reveni curand, de$i sunt recunoscator l'I cu dulceat;'i. Am lnteles ~i apreciez oamenii ei, idealurile ~i
pentru acest noroc n ea~teptat. Coroana nu va pretinde sa-1 \l'lurile lor. Cordoba este aproape la fol de frumoasii ca ~i tine.
trimit raportul cata vreme el este convalescent. Vor avea - Atunci, lasii o data vorba ~i iube~·te-o pe aceastii
riibdare panii la insiinato~irea lui deplina, ceea ce ne da vreme rordobeza aproape la fel de frum oasa ca ~i Cordoba.
266 267
ARLETTE GENEVE lVBESTE-MA
[nvitatia c i 1-a Juat cu totul pe nepregiitite. Vreau si i nconjoara-ma iara~i cu picioarele, i-a cerut. Ea a
arn intesc siirutiirile tale, sa-rni amintesc gustul tau cand 1N·11ltat supusa ~i atunci ~i-a dat seama ca ii indeparta rutaria
fi departe de mine. Jube~te- mii! I-a atatat. ,1n l;isa in jos catre barbatia lui tare ~i pregatita. L-a sim\it
- Ca o canalie? a intrebat-o cu ochi arzand de dorin'AJ 111111 11.:cand in ea cu o singura mi~care ce i-a smuts un geamat
- Singurul meu amant canalie. Cristopher nu a mai a 111 1n:laiat. Cristopher a inchis ochii ~is-a incruntat ca ~i cum

nevoie de altii invitatie. A luat-o in brate, a sarutat-o •l 111 Ii indurat o durere grozava. Dumnezeule! A$ putea sa stau
inceput sii se indrepte cu ea spre dormitor. J se parea atat 11'... 1 1oata viata, a spus o secunda mai apoi. Pozitia aceea i

u~oara incat ar putea s-o duca pana la capiitul lumii. A - a pflrut Agatei pacatoasa dar era minunat sa se simta
s-a prins de gatul Jui ~i cu limba i-a smuls un geamiit ra pnl runsa de el ~i totodata \inuta de bratelc lui puternice.
care a multumit-o In tainii. Sub ace! strat aristocratic h 111noaso, e randul t.1u sa stai pe u~ii. Ea nu i-a inteles
ascundea un barbat foarte patima~, cu sangele la fol \i1rhcle dar cand Cristopher s-a intors ca s-o rezeme de u~a
fierbinte ca al ei. Cristopher s-a rezemat cu spatele de 1 1a inceput primul atac, Agata a in\eles. El avca nevoie de
1
donnitorului ca s-o inchidii, dar tara sa-i dea ei drum 1111 punct de sprijin ca sa atace cu putere, tacand penetrarea
Gurile !or s-a u devorat una pe alta cerand mai mult de uuilt mai adandi ~i intensa. Nu a ~tiut in ce moment a incetat
celalalt. $i-a pus picioarele Agatei In jurul taliei, tinand ... , mai rasufle dar jocul de seductie al gurii biirbatului era
practic agatata de el. fmi place la nebunie gatul tau gol, i 111
l·la~i pe care ii simtea iniiuntrul ei. Cristopher i-a tinut
spus ea ca sii-1atate. Trag niidejde sii nu te mai viid nicio p:ilrnele cu una din maini, in vreme ce cu cealalta incerca
cu vreuna dintre batistele alea scortoase, dar daca o faci, .,,, i dcscheie pieptarul strans, neizbutind. Fir-ar sa fie! Data
sii ti le ard din nou pe toate. ,·1i1oare am de gand sii te las goalii de tot.
El a ras amintindu-~i de 'indriizneala ei dar hohotul i I:a i-a cerut cautat gura In vreme ce se topea in
ramas in gura care i-a cerut iarii~i limba cu lndriizncal 1111 bra\i~area lui.
incercand sa-~i aminteasca locurile ei ascunse, curbcl
dintilor, cerul gurii tare. Cristopher s-a trezit cand a auzit zgomotul u~ii care diidea
Agata adora gura Jui Cristopher, gustul ei imbiitator 111 rnicul salon. Agata plecase, dar nu inainte ca el s-o
aroma barbiiteasca a pielii. L-a simtit luptandu-se c 111hcasca din nou cu o intensitate istovitoare. Prima oara
jupoanele ei voluminoase ~ i nu s-a dat batut pana nu a gbi 111sc.:se intens, pletoric iar a doua mult mai tandru $i dulce.
pielea calda ~i matasoasa a coapselor, pe care a mangaiat t'1 11use sa exploreze fiecare colt $i curba a trupului de femeie,
cu varful degetelor caldute. Mangaierea i-a iutit batail ii idololatrizase de parca ar fi fost al unei zei\e care i se dadea
inimii in chip necontrolat ~i a tacut sii-i palpite o dorint& ,·;1 ~ i cum i-ar acorda un privilegiu enorm. Cristopher o
nestapanita in maruntaie, care a luat-o prin surprindere. Dar t:1cuse sii fagaduiasca case va 'imbarca In momcntul in care
el abia daca ii lngaduia un ragaz, continua s-o devoreze cu , ;1 primi confi rmarea Jui ca totul era gata. Ea ii lagaduise cu

sarutul lung $i adanc, care o istovea dar o facea foarte llll zambet frumos care i-a tacut inima sa sara in piept cu

fericita. Era tulburata dar dornica de ~i mai mult. 11111lta bucurie. Despartirea i se parca acum mult mai putin
269
268
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
du~eroasa, de~i s-o iubeasca fizic i'n dupa-amiaza aceea Andrew nu l-a lasat sa tennine.
satislacuse dorinta adanca pe care i-o trezea mereu · tare . Am fost poftit Ia o intalnire foarte speciala. La dansul
temea ca doar cu ea putea sa atinga 0 desfatare ca ;ceea liicului purificator, pe o mo~ie apropiata.
acum cateva ceasuri.
Apropiata de ce? 1-a intrebat el pe un ton sec.
_s-a ridicat di~ pat $i $i-a pus pantalonii $i cama~a, pe . De ora~, dar nu trebuie sa-ti faci grij i, ma voi intoarce
a l~sat-o descbeiatii, apoi a ie$it descult din odaie fiindca In vrerne pentru imbarcare.
ma1 auzea zg?~?t $i. s-~ intrebat daca nu cumva Agata Cristopher a hotarat ca fratele Jui putea sa se bucure de
pleca~e, cum 1$1 mch1puia. Dar cand a apasat pe clanµi ~i ultima noapte in ora~.
des~h1s U$a, a dat nas in nas cu Andrew, care nu izbutea - Este de mare insemnatate sa te intorci la vreme. Avem
apnnda lampa cu gaz din salona$. drum lung pana in portul Palos, in Huelva; acolo ne a~teapta
_EJ a ?c~t-o cu o mi$care iute $i cand lumina calda I >iavolul negru.
scaJda~ t~caperea ~i a vazut stralucirea jucau$il din ocll - Bine nu voi intarzia mult dar trebuie sa asist la ritual.
alba$,?'I ~1 fratelui Jui, a $liut ca gustase rachiul, ca $i el. M-a poftit' unul dintre nepotii Eulaliei, Manuel, iJi aminte~ti
. - lm 1 pare rau ca te-am trezit, s-a scuzat acesta darn tk el? E in Cordoba pentru Crucile din Mai.
$t1am ca donni, abia e noua. ' - La ~ase, nu uita, ~i ai mare grija.
- Nu ~-ai trezit, dar ma bucur ca te-ai intors. A$a vona - \Qi avea, nu face fa1a asta de gheata. Cordoba nu a
~vea ma1 multa vreme sa pregatim totul mainte m<incat pe nimeni inca ~i n-am sa fiu eu primul. ~i-apoi, am
imba:care. Nu u_ita ca pe Ia $ase ne ~teapta Carter. Andrew n111oscut cea mai fascinanta femeie din lume. 0 cheama
tot ~a~t~ ceva $1 Cristopher s-a intrebat ce anume. Sovaia Rosa, ca pe tloare, ~i este atat de delicata incat abia pot
d~ca sa:1 dea ves~ea despre tatal lor sau sa a$tepte pana vor s{1-mi iau ochii de la ea. Cred ca sunt indragostit.
a.Jung: ~n p~rt. S~a ca Arthur era deja pe drum $i lntr-o cl ipl - A i grija cu rachiul fierbinte, este foarte daunator ~ i
a ho~ara~.ca nu-1 va spune nimic lui Andrew. Nuse racca poate sa te lase in nesim1ire.
sa-1 mgnJoreze. Bagajul tau a fost deja trimis pe Diavolul - Rachiu fierbinte? a repetat fratele lui . \Qi tine seama.
n_egru. Frat~le lui 1-a privit cu o spranceana ridicata. Ti-am Dar ceea ce niciunul dintre ei nu ~tia era urma atat de
lasat un schrmb de haine pe pat. adanca pe care avea s-o lase in inimile lor ora$ul ~i oamenii
- Ne intoarcem in Anglia? a intrebat surprins. Credeam c4 din Cordoba.
mergem la Ronda, la Aurora $i Justin.
- Arthur a trimis un mesaj, Aurora $i Justin sunt fn drum
spre Portsmouth.
- ~un, mai am cateva ceasuri de distractie.
Cnstopher s-a uitat la el nedumerit.
- N~ ~ti~ ~e unde ai fost toata saptamana, nu ai dorm it in
patul tau n1c10 noapte intreaga.. ., I-a mustrat.
270
271
ARLETTE GENEVE
11111 o pozitie vulnerabila.
mers cu pa$i ince\i pana la el, care a stat nemi$cat, ciici
1111.ilui lui nu-i placea sa fie ajutat. Voia sa fie pe mai departe
1111 1\:pi.:ndent ~i nu o povarii pentru fi ii lui. A dat la o partc o
11·1 n;·1 de pe fotoliu l care se afla chiar lntr-un colt. al
37 1
, ,1111inului $is-a a~ezat cu multii grija. Apoi a scos un oftat
ii·· ;ul:.tnca obosealii.
r:.~ti sigur ca vrei sa caliitore~ti in starea dumitale? E$ti
Whitam Hall, martie 1833 , 1111 valescent inca, i-a spus Cristopher privindu-1.
Cristopher a dat majordomului manu$ile, palaria $i Cl.\ John s-a uitat cu atentie la \ntaiu l Jui nascut. 1-a vazut
Vantul inghetat al Atlanticulu i biciuia zi lele acest 111 i• rijorarea pentru el si a regretat ca lunga lui boala Ii
comitatul Portsmouth cu o fortii neobi$nuita. Nu-$i amint 1111rc;·upsese planurile. Totul ar ft putut sa ti~ a.ltfcl ?a~a n-~r
un lnceput de primiivarii mai rece. ~i-a frecat mainile ca 11 . ; uforit reciiderea aceea. Barbatul cares-a mtors c.hn Spama
$i le incalzeascii, in vreme ce se lndrepta lnauntrul casei. pl111 de iluzii ~i de veselie nu semana defel cu celalalt. rece.
- \6i bea un ceai cu lapte In biblioteca, i-a sp 1111111ritar $i despotic, care privea lumea cu nesffir$il dispre\.
majordomului inainte sii deschida U$a $i sii intre In inciiper Am nevoie de un pie de soare, a spus marchizul , chiar
inciilzitii. d.1d1 ~tiu ca nu voi putea sii mii bucur de eel mai bun, acolo
Ciiminul aprins I-a racut sii se hotiirasca tncotro s-o ia c umk-mi doresc.
sii incerce sii-$i lncalzeascii putin picioarele cat a$tepta tava <. 'ristopher $i-a infipt pupilele in cele ale tatalui sau. John
cu ceai. S-a descaltat $i a fficut un gest de U$urare cand a , nia sii mearga \n Spania, dar asta o va face doar trecand
simtit caldura la talpile picioarelor. De cand 11 afecta atat do pL"stc cadavrul lui. Aurora nu mai vorbea cu fratele ei de !uni
mult fri gu l? d\.' /.i \e, din pricina atitudinii Jui neclintite $i hotarase sa nu
- Dacii mi s-ar fi spus acum cativa ani ca te voi vedea -.1.: mai lntoarca la Whitam Hall cata vreme era cl acolo.
a$a, desc ult in fa\a focului, nu a$ ft crezut. J11stin, cumnatul Jui lncerca sa ii 'impace dar Cristopher nu
Cristopher a intors fata spre w;;a care racea legiitura intre :iv1.:a de gand sa cedeze $i nici ea .
birou $i biblioteca. Tatiil lui stiitea acolo in picioare, .. Saint Tropez este un loc frumos primavara, i-a raspuns.
privindu-1. John a schitat un zambet un pie ~ovaitor.
- E al dracului de frig, i-a riispuns. Un acces de tuse al -- Adevarul este ca dorcsc sa revad Mediterana.
marcbizu lui i-a confinnat vorbele. Ar trebui sii stai 'in pat, - Trag nadejde ca nu vei face niciun abuz. .
i-a repro$at pe un ton prea autoritar. - \bi avea cu mine o zmeoaie care nu-mi va lngiidu1a~a
- Patul mii slcie$te de putinele puteri care imi mai riiman. L·~v a.

John vorbea ca un i'nvins $i Cristopher a strans buzele Cristopher nu era defel de acord ca sora lui sii-1!nso\easc~
viiziindu-i atitudinca pasivii. Prefer sa mor in picioarc dccat p~ tatal lor in calatoric. El ar fi preferat pe c1neva ma1
273
272
ARLE1TE GENEVE 1UBE$TE-MA
calificat dar Arthur §i Andrew ti 11 i c~it la fel de tiicut cum venise. Cristopher a profitat ca
izbutisera sa-1 faca sa cedeze. Ar1 hur i~i punea o cea§ca de ceai ca sa se lncalte din nou cu
- Carter te va lasa in Le Havre §i se va intoarce sa te ia r11111 ofii. Degetele de la picioare i se incalzisera. A luat
data stabil ita. Michael Carter, capitanul Diavolului negru 11ra~ca pe care i-o dadea fratele lui, cu politete ~i un gest de
va duce pe tatal Jui pana In portul francez, apoi se va into 111t1l\umire. Arthur 1-a scrutat pc Cristopher, ca de aratea ori
dupa ~ateva saptamani ca sa-1 aduca iara§i in Angl tn ultimele luni. Chipul continua sa-i fie foarte sever, liniile
Marchizul avea lntalnire cu unul dintre cei mai vestiti med' llue din coltul ochilor se accentuasera, dar era cu totul de
din Paris, Pierre Fidele Bretoneau, care !acuse progrese m ln\des. Raportul pe care ii inmanase Coroanei nu multumise
in §tiinta medicala despre febra tifoida §i difterie. Tatal I p ~h.:ptari le generate la inceputul misiunii. Impecabila carte
avea multii 1ncredere in el. in Londra avem ni~te medi 1k vizita profesionala a fratelui lui se vazuse patata de
foarte buni, a spus Cristopher intr-o incercare ca tatal I 1111 plicarea emotionala fata de unul dintre conspiratori.
sa-i vada opozitia la aceasta caJatorie planuita dar John av lkputatia li ramasese serios prejudic iata. Cristopher
parerea Jui despre asta. p11:rduse crcdibil itate ~i respectul primului m.inistru brita~c
- Aici sunt pre.a multe prejudecati iar eu am mul ~i al colegilor lui. Platise un pret prea mare pentr!1 o fem~1e
incredere In judecata Jui Pierre. 1.: arc disparuse din via\a lu i !ara nicio expl icatie. Iocercanle
Intrarea Jui Arthur §i Devlin I-a impiedicat sa-i dea u lu i de a o gasi se dovedisera zadamice, o su~a de
raspuns. dczamagiri care il Iasasera tulburat ~i neputincios. Agata
- Arati la fel de rau ca intotdeauna. Martin disparuse din Cordoba ~i din viata lui Cristopher.
Salutul Jui Devlin Penword, duce de Arun I-a racut pt (";Ind el a inteles ca il parasise, a suferit o transfonnare
John sa-i raspunda cu 0 strambatura. hrutala. Redevenise barbatul cinic ~i rece care fusese dupa
- \Orbe§ti a~a pentru ca nu te uiti in oglinda, i-a raspun1 cxperient.a cu lady Ophelia. Aceasta iz butise sa puna mana
cu umor, ridicandu-se cu mari precautii. Cat e§ti dispus sl pc un irlandez bogat ~i batran ~i de atunci locuia la Dublin.
pierzi astiizi? Cei doi frati Beresford au !acut un schimb de Dar Ciistophcr sc schimbase mult. Boala lunga a tatalui lor
priviri. Prezenta ducelui la Whitam Hall il amuza foarte tare ii impiedicase sa se departeze de Whitam Hall ~i de afaceri le
pe tatiil lor. Dacii mai continui sa pierzi a§a, Justin va fomiliei ~i s-a cufundat In munca de parca viata i-ar fi depins
mo§teni o avere In ruina, i-a spus John, ~i atunci ce se va de asta. Patrimoniul §i bogatia Beresforzilor cre~tea cu o
alege de viitorul nepotilor mei? iuteaJa ametitoare dar optirnismul fratelui lui scadea zi dupa
Cei doi barbati au pornit spre gradinile din spatelc 1:i. Ai nevoie de odihna. Sugestia lui 1-a racut pe Cristopher
conacului, neintrerupandu-~ i discutia. sa-1 priveasca atent. Tu ar trebui sa mergi cu tata la Paris, nu
- Totul e pregatit, i-a spus Arthur lui Cristopher, cu chipul Aurora.
sever. Acesta 1-a privit dar nu a putut sa spuna nimic pentru - Nu pot sa-rni nesocotesc obligatiile, i-a raspuns pe un
ca a intrat Marcus cu tava de ceai. A lasat-o pe o masuta, pe ton ridicat, fiindca incepea deja sa-1 oboseasca aceea~i
care a apropiat-o de camin ~i dupa aceea, a inclinat din cap uiscutie in acele din urrna saptamani .
274 275
ARLETTE GENEVE
- Dar nu e drept ca sora noastra sii stea departe de co considera prietenul lui, Robert Jenkinson. Cristopher nu era
ei atata vreme. vmovat de fuga Jui Gin.e s de Lucena $i de tradarea Agatei
- Atunci, du-te tu cu el. Murtin dar ajunsese la urechile primului ministru logodna
- Nu am puterea ta sii-l stapanesc, daca a$ merge cu l11i i..: u nepoata tradatorului $i Jenkinson a adunat unu cu unu.
am ajunge pe coasta spaniola, $tii doar. N11 prea mai era nevoie de alte lamuriri.
- Nu pot sii ciilatoresc acum. Sa se gandeascii din DOU la ea I-a racut sa blesteme. De
- Gande$te-te macar o data la favorul pe care i 1-ai fi hunii seama, avea nevoie de o schimbare de aer $i poate daca
surorii noastre $i ai vedea ce bine te face sii te simti. 1~1 lnsotea tatal, In Jocul surorii Jui, Aurora va vorbi din nou
- Mii gandesc la voi toti, dar nu pot sa nesocotesc ni cu d $i vor avea iara$i pace $i lini$te in familie.
afaceri care depind de mine. !mi voi pregati bagajul.
- Stii ca eu sunt foarte bun cand e vorba de lucrat cu ci
Faptul acela era de netagiiduit. Aurora ar trebui sii ram
acasii, cu familia ei.
- M-am gandit sa angajez o persoanii calificatii, un med
sau o infirmierii, ca sii mearga cu tata dar a refuzat hotiiri 38
Andrew $i cu tine afi izbutit sii ma faceti sii renunt.
- Du-te cu el, a stiimit frate le lui. Cu tine va ft mult
in siguranta $i va veti intoarce mai repede decat e prevazu Cimitirul Pere-Lachaise, Paris
Staruinta lui Arthur 1-a facut sii mijcasca ochii. Cortegiul funerar ajunsese la capat. Chipurile intunecate
- Vrei sa scapi de mine? s..: asortau cu norii cenu$ii care acopereau cerul ora~ului.
lntrebarea fusese rostitii pe un ton iritat. Sicriul fusese depus in ni$a iar lespedea grea la locul ei.
- Da, i-a riispuns taniirul cu hotiirare. Ai devenit atat d1 Numai cinci persoane asistaserii la eveniment ca sii-$i ia un
nesuferit incat personalul tremura cand intri pe U$ii. Andrew 11llim ramas-bun de la Gines de Lucena, care murise filrii sa
$i cu mine ne-am gandit serios sa plecam de la Whitam Hall mai poatii vedea Cordoba lui draga. Riimii$itele lu i
$i sa nu ne mai intoarcem niciodata, dar n-o facem din piin1ant~ti se vor odihni pentru totdeauna In pamant francez.
respect pentru tata. Agata $i-a amintit cat de greu fusese sa-1 convinga pe
Cristopher s-a uitat la el cu o spranceana ridicatA bunicul ei s-o insoteasca in Franta $i sa fuga de regele
auzindu-i miirturisirea deschisii. De$i, dacii era sincer cu el Fernando· trebuise sa-1 sileascii sii se urce iotr-o trasura care
insu$i, trebuia sii admitii ca atitudinca pe care o luase in ii ducea cittre o destinatie necunoscutii $i nesigurii. inceputul
vremea din urrna se putea considera autoritara. Dar dupii ce la Bordeaux fusese foarte greu dar pana cand Gines nu a
se intorsese de la Cordoba, se infruntase cu o haitii de lei inteles ca nu putea sa se mai intoarcii la Cordoba, nu s-a
dornici sii-1 desfiinfeze, ~i nu doar oameni politici care se lasat. Atunci, a devenit brutal, nesuferit $i i$i varsase pe
gudurau pe Iangii regele spaniol, ci $i omul pe care 11 ncpoata lui toata furia care ii stapanea. Sprijinul tatalui ei a
276 277
IUBE$TE-MA
ARLETTE GENEVE
consolat-o in parte. ~n fcmeile care voiau sa-~i croiasca un drum intr-o profesie
Agata i~i sacrificase trei ani din viata pentru bunicul r\·11tru barbati trebuiau .sa rnun~eas_ca indoit ca sii arate
acum ca nu mai era, a putut sa ofteze cu o adanca u~ur ~1111n111itii\ii ~tiintifice ca erau pe Jumatate de bu~e.
Se aratase atat de nedrept fata de renuntarea ei la ferici Ar trebui sii incep de la zero ~i asta ar fi ca ~1 cum rn-a~
meritata incat nu ~tia cate rugaciuni ar putea sa spuna lntoarce cu ca\iva ani in urma; in scbimb aici, am viata
inima pentru odihna ve~nica a sufletului lui. 1
u:mj atii, a raspuns sec, fiindca isi simtea inima strapunsa de
- Bunicul tau se odihne~te in srar~it in pace, i-a spus ta 1l11n.:re ~i afectata de dor. .
ei cu glas grav. lzbutise sii dea o directie corecta vietii ei profes1onale,
Agata a ridicat ochii ~i I-a privit. Fusese alaturi de ea v111orului ei dar pretul fusese prea ridicat. . , ~·
bine ~i la rau, dar in ca nu ii iertase intransigenta, felul in c Nu asta am visat pentru tine, i-a spus tatal e1. Agata n
o dusese in locul in care II voia el ~i nu ea. •''a plangerea pe dinafara. Jean nu era de a~ord ~u fe~ul in
Carlos, Felipe ~i Lucas s-au alaturat ca s-o consoleze. nm: ea i~i ca~tiga o reputa,ie in domeniul ~~11nte1 dar
- 0 sa va intoarceti la Cordoba? i-a intrebat pe un ton lnv:"1\ase sa nu-i pese prea rnult. Stii doar, a staru1t el.
oarecare invidie care nu I-a surprins pe niciunul. Parisul este un ora~ foarte mare, voi izbuti sa-mi fac un
Lucas ~ i· Felipe fu sesera de mare ajutor In momentc l llSI.
grele. Gines era un barbat dur, incapatanat ~ i niciodata, i Bunicul tau \i-a Hisat mo~tenire Casa Lucena, a
acei trei ani, nu-~i recunoscuse gre~eala de a se fi impotrivi 11111.:rvenit deodatii Carlos, care unnase alaiul in tacere panii
regelui. $i-a mentinut pozitia ferma pana la ultimclt 111
aeel moment. Ai putea sa te dedici ajutoriirii saraci !or care
consecinte. 11mplu Cordoba.
- Si tu vei putea sa te intorci cand vei dori, micuto, i-a Vorbele varului ei i s-au infipt drept in inimii. Era ceea
spus tatal ei cu glas ~optit. Eu sunt gata sa vin cu tine. n· dorea mai mult: sa se 1ntoarca in frumosul ei ora~. Si i se
" Dar asta este aproape cu neputinta" s-a gandit ca. parca absurd ca bunicuJ ii lasase ei casa si nu .l.ui .Carlo~ sa~
lzbutise sa deschida un mic cabinet in eel m ai umil carticr h :lipe. Mo~ia La Alameda o mo$teniscra vern e1 ~~mon ~~
din Paris, la care veneau saracii ~i bolnavii care nu puteau st Manuel, Carlos fusese numit uzufructuar dar hotarare~ lu1
plateasca serviciile unui medic barbat ~i de aceea se l lines fusese cea dreapta, Ramon si Manuel o men tau:
mu}tumeau cu ingrijirile ei. I se pareau incredibilo l11ptasera toata viata pentru frumoasa proprietate.
prejudecati le oamenilor in aceasta privinta. Brau femei do .. E posibil s-o fac lntr-o zi, a raspuns ea. Dar nu acum'.
seama care stralucisera in trecut ~i in prezent in domeniul ·- Treburile 1n Spania nu merg a~a de bine pe cat ar trebu1,
medici nii , ca Maria Catalina Biheron' sau Maria Gill ai n a a tirmat Felipe cu glas grav, de parca ar fi crezut di refuzul
Boivin2, ~i care se evidentiau prin munca lor, dar era Iimpede /\gatei se datora acestui lucru.
~ Carlos s-a uitat la veri$oara lui inainte s-o ajute sa se urce
1
Maria Catal ina Biheron. Medic specializat In fabricarea m odelelor anato mioc 111
trasura care ii va duce inapoi in Marais, zona 1n care 1$i
17 I 9-1786 (n.a.)
z Maria Gillain Boivin. Absolventa de universitate. 1773-184 1(n.a.) avca ea caminul.
279
278
]UBP..ffE-MA
ARLETTE GENEVE
- Regele este foartc bolnav, a comentat Carlos cand lntrebarea tatalui ei a racut-o sa scoata un oftat. In
s-au instalat comod in trasura. Ma tern case apropie vre 1t·11litate, era franta dar cu multe proiecte in fa~a care ii
grele pentru tara noastra. lngrijorat, Jean s-a uitat intrebA Inn:au inima sa-i bata mult mai iute .
la Carlos. Fernando a scmnat un document care abole .lean a deschis portita $i a tinut-o de cot pe fiica lui ca
• ll ajute sa strabata gradinita din fa\!, dar inainte sa intre in
Pragmatica $i ma tern ca, daca moare, ne vom confrunta
un razboi civi l intre sustinatorii lui Carlos de Bourbon 11 rul vestibul, Agata a intors capul ca sa priveasca stra?a
11
mo$tenitoarea lui Fernando. pm.tic. O incanta in mod deosebit zona aceea. La incepu~nl~
- Carlos este in Portugalia, nu-i a$a? a intrebat Jean. -nk. Marais fusese o mla$tina mare pe malul drept al raulu1
- Regenta Mariei Cristina pare ca a izbutit o anu !'kna si fusese locuita de calugari, in secolul al Xlll-lea.
~ . .Oar-
apropiere de politicienii mai liberali dar nu este de ajuns. 1 urma construirii pietei Vosges, noblilimea panziana
11
intr-atat ca sa potoleasca spiritele. lun:puse s-o viziteze $i le-a trezit 'intr-atata interesul !neat au
- Atunci, a intervenit Agata, nu este o idee buna sli 111n:put sa construiasca palate frumoase de care acum se
intoarceti in Spania. S-a uitat la Lucas $i o secunda du hucurau unii negustori bogati. Cand Ludovic al XIV-lea a
aceea la Felipe. Niciunul dintre ei nu se adaptase frigului d' 11
1u1at curtea la Versailles, multe cladiri fastuoase au riimas
Paris dar ea avea incredere ca nu vor pleca inca. S-ar sim p:ir:isite $i apoi, o data cu revolutia, nobi·li· care inca locuiau
foarte singura tara ei. Tacerea care a urmat i-a cufundat 111
Marais, au fost nevoiti sa piece. Cladmle erau locmte de
toti in ganduri triste. Cand au ajuns acasa, Agata $i-a I r:itrc burghezi $i me$te$ugari $i _chiar daca in ace! moment
ramas-bun de la Carlos, Felipe $i Lucas, care se intorceau 1111141
nu mai era atat de selecta, Agatei Ii placea foarte mult.
casa lor, aflata in celalalt capat al ora$ului. Am sa va vid t se parea eel mai bun $i mai frumos colt din Paris.
~ai~e? i-a 1ntrebat cu un zambet dar niciunul nu a spu1
Mirosul din casa a adus-o cu picioarele pe pamant. A
mm1c. 1rccut pragul in vreme ce i$i desfiicea $nurul de la ~apa gri:
Amandoi cordobezi i aveau bagajele pregatite, so ~ 1 -a scos $i palaria, pe care a pus-o in cuierul de la rntrarc $.I
intorceau in Spania. ·.1 -a schimbat cizroele groase din piele cu ni$te pantofi mult
; ai U$Ori. Cand a terminat sa se incalte, a auzit rasul tata~ui
- Ai grija de tine, frantuzoaico, i-a spus Carlos cu drag. 11
Odihne$te-te. Hotarii$te-te in noaptea asta daca te intorci cu ,., in salon. A ajuns la u~a care dadea in incapere, $•-a
t L..temat un umar de cadrul din lemn $i a privit cu un zambet
mine la Cordoba. $tii ca iti voi respecta hotararea, oricare ar
1rumosul tablou pe care \I alcatuiau tatal ei ~i micul Cris, ftul
fi.
- $tiu, a raspuns ea. Agatei, care avea putin peste doi ani.
- iti sunt dator, sa nu uiti asta niciodata. - Tu ne peux pas marcher sans des souliers'.
Jean a coborat ultima treapta $i Agata a ridicat mana in Jean ti amnca pe micut deasupra capului , iscand un hohot
semn de despartire, 1n vreme ce rotile trasurii incepcau s! de ras din partea copilului, care o mi$ca adanc.
se mi$te $i vehiculul sa se indeparteze.
- E$ti obosita? • Nu po\i sa umbli farii pantofi. in francezii(n.a.)
281
280
ARLETTE GENEVE
Sa vada zi de zi chipul fiului ei ii provoca o durere Agata s-a intors cu fiul ei in brate ca sa s~ uite la femeia
care trecerea vremii nu o rnic~ora. Era eel mai frumos dar ~nrc avusese grija de el cat tinuse inmormantarea. R~s~a .o
care ii primise de la Cristopher ~i eel mai mare chin: copil 11111
1ase la na~terea lui Cris. Era o moa~a foarte pretu1ta m
era leit el. Marais ~i devenise cea mai buna prietena pe care o putea
Multa vreme, se sim1ise lngrozitoare ~i mar~ava pen 1tvca cineva.
ca ii tinea in ne~tiinta, dar sfatul tatalui ei ~i atitudin Ma racoresc un pie $i dupa aceea pun masa, i-a raspuns.
familiei o hotarasera sa pastreze tacerea. Sa afle ca Nu este nevoie, Rowena, am pus-o eu adineauri.
insarcinata, la putina vreme dupa ce ajunsese la Bordea Fcmeia vorbea in spaniola, la cererea ei, fiindca d~rea c~
presupusese o mare surpriza pentru ea ~i respingerea tu uucutul sa se obi~nuiasca cu limba ~i acc.entul .pamantulu~
, liar nu izbutise sa-i spuna pe numele e1 spamol. Mereu
1
care au lnceput s-o trateze cu multa riiceala. Tata! ei fos 111 11
foarte dezamiigit afland vestea dar timpul ajutase 11l· adresa cu numele bunicii pateme. .
impacarea spiritelor ~i rezolvarea neintelegerilor dintre Rosa !-a luat pe Cris ~i 1-a dus ~pre buca~arie ca~tandu=1
Acum, Jean era lncantat de nepotul Jui ~i asta se vedea in t 11
halada franceza cam deocheata. Agata s-a mtors catre tatal
ceea ce racea. l'I. . h.
- Tu est le plus be/ en/ant du monde 1 lotr-o clipa sunt cu voi. Ma due sa-mi sch1mb roe 1a.
Ochii micutului au vazut-o in vreme ce era suspendat t . Te a~teptam, sa nu intarzii. • .
aer deasupra capului bunicului siiu ~i zambetul i-a devenit" I-a luat putina vreme sa se scbimbe. Cand a _cob~rat dm
mai larg. 11
daic, tatal ei $i Rosa se a~ezasera deja la masa. Cns avea
- Marni! a exclamat printre rasete. Zbol sus! 1; 1rfuria plinli de mazare $i piure de cartofi, pe car_e l~
- Veux tu voler plus haut encore? 1-a intrebat bunicul 'I 11
mcsteca alcatuind o masa cam neobi$nuita. S-a ~ezat l~nga
I-a aruncat din nou mult mai sus. llttl ci $i J-a ajutat sii-$i bage in gurii prima ~ingur~~e piure~
Ciind micutul a fost din nou cu picioarele pe parnant, a ru bucatele foarte mici de pui. A rup~ o fehe d_e pame calda
alergat la mama Jui, care a deschis bratele ca sa-1 cuprindl pl.'. care a uns-o cu unt ~i i-a dat-o. M1c~tul a ~asa~-o ~e tava
~i sa-1 ridice in SUS. le pe scaunul sau inalt, in vreme ce contmua sa prmda boabe
1
- Ai fost cuminte? l-a intrebat la ureche cu glas ~optit. 1k mazare cu degetelele.
Copilul a dat din cap, in semn de afirmatie. . Trebuie sa merg la Avon ca sa due un colet.
- Vieau biscuiti, i-a cerut cu limba impleticita. Agata s-a uitat cu interes la tatal ei. Jean Michel lucra
- Cred ca ai mancat deja o multime. Micutul s-a uitat pcntru un bogat negustor de arta. Se ocupa de ducerea
complice la Rosa, care In spatele mamei lui ii racea semn cu 1ablourilor $i a fel uritelor obiecte de valoare pe_ c~re. l:
degetul sa taca. Si nu mai ai nevoie de niciunul. rumparau. Munca nu era prea bine pla~ita d~r tatalm et 11
- Cine este gata.
pliicea pentru ca astfel calatorea mult pn~ tara. -
1
- Cand crezi ca te intorci? 1-a intrebat mteresata.
E$1i eel ma i frumos copil din liume, in franceu.(n.a.)
1 Yrei sii zbori ~i mai sus?. in francezii (n.a.) _ Nu voi lipsi mai mult de trei sau patru zile, a raspuns el
283
282
lUBE$TE-MA
ARLETTE G ENEVE
Agata se gandise de multe ori la aceastii posib'.litate $i
scurt. Agata s-a scufundat din nou in tacere. Jean a obse
1 ma continua sa-i tresara cu aceea$i durere. C n stopher
t-o cu atcn\ic. De la moartea lui Gines de Lucena, fiica Jui 111
11.:a sa fie insurat, tata al altui copil iar ea nu avea nic iun
mai parea aceea~i. $i uneori ii durea tristetea pe care o ve 1111
\n:pt sa-i strice viata amestecandu-se dar in strafundul
in ochii c i. 0 cuno~tca prea bine ~i intelegea ce-i trecea p 1
-ulktului simtea ca nu facea bine. Tacuse din respect pentru
minte in acel moment. Nu cumva te gande~ti sa fac i
himicul ei dar Gines nu mai era. lar tacerea lasa o urma
prosti e, nu? Agata a ridicat brusc ochii din farfurie ~i i
ml;i nca in sufletul ei , care o chinuia in fi ecare minut ce
infipt in cei ai tatalui ei, cu deosebit interes. Tmpul bunicul
tau nu s-a racit in mormant, a adaugat Jean. l1n.:ca.
Ma gandesc la asta in ftecare zi, d~ tre i. ani , a~ adaug~t
Ea a rasutlat adanc ~i a dat drumul aerului putin c
1r- o $Oapta. Rosa nu participa la d1scut1c. Manca din
putin. 111
larfurie intr-o tacere desavar$ita. Dar a venit vremea sa tree
- Am fiigaduit sa pastrez tacerea cat timp traie~ te bunic
Dar e l nu mai este printre noi ~i mi se pare a bsurd sa- la l'apte, a 'incheiat Agata.
- Te-ai gandit $i la posibilitatea sa la$i totul a$a cum este?
amintc~t i o promi siune pe care deja mi-am tinut-o.
Jean Michel a Iasat furculita pe masa ~i ~i-a ~ters buzcl Ea i-a adresat un zambet amar.
_Mi-am tinut cuvantul, tata, acum voi proceda dupa cum
cu ~erv etul de in . Se grabise vorbind, dar nu a dat inapoi.
- Ma tern ca dupa plecarea mea vei comite o fap 11ni dicteaza con$tiinta, chiar dadi voi grc$i.
Jean Michel a luat din nou furculi\a $i a infipt-o intr-o
necugetata.
Agata continua sa intepe boabele de rnazare cu furculi" hucata de came, dar nu a dus-o la gura.
Fagaduie$te-mi macar ca vei a$tepta pana cc ma intorc.
fiului ei ca ~i cum vorbele tatalui ei nu o jignisera pana ift
Agata $i-a zis ca, dupa tre i ani de tacere, cateva zile In
prag ul revoltei.
- Ca un tata sa ~tie ca are un fiu, este un act nechibzuit? plus nu mai contau. . . _ .
- \bi a$tepta pana la lntoarcerea durn1tale, 1-a fiigadmt
I-a infruntat pe un ton aspru la care Jean nu se a~tepta. Mal
degraba a~ z ice o fapta de buna credinta. m:l uandu-~i ochii de la tatal ei .
- Daca o fac i, vei arata ca te calauze~te mandria ~ i nu
buna cred inta.
Aceste vorbe au durut-o foarte mult. Vreme de trei ani
lungi nu se gandise la ea insa~ i nici macar o data. Cum
indraznea sa-i puna la indoiala purtarea?
39
- Micul Cris merita sa-$i cunoasca tatal, i-a spus cu glas
chinuit de remu$care ~i \ndoiala .
John a admirat peisajul pariz ian de la fereastra trasurii
- Te-ai giindit ca lordul B eresford poate are o fami lie a
inchiriate, in vreme ce se gandea la discutia purtata cu
lui? Ai fi multumita sa rupi aceasta legatura de familie in
doctorul Pierre Fidele Bretonneau, care se dovedi se cam
care nu ai Joe? 285
284
ARLETTE GENEVE
d~scurajatoa~e. Vorbele sale fuseserii foarte limpezi: ini 1n sc lntoarca.
Im nu va ma1 putea suporta inca o recadere $i nu era ni f\ traversal strada proasp.ata $i i-a admirat pe arti$tii care
de racut. Piene ii recomandase o viata departe de afaceri, ikscnau Griidina Tuileries, aflata in capatul bulevardului,
frig ~i. de tensiunile de zi cu zi, ceea ce iscase o cearta apri hllr-un cadru perfect, chiar dacli, din nefericire, vremea
cu Cristopher, care se rastise la medic spunand ca ~i el ar tu11orata nu prea ajuta la captarea luminii care le placea atata
putut sa puna un diagnostic asemanator, tara sa se laude nikctionarilor de arta. Dar pictorii izbuteau sa obtinii o
un titlu academic in $tiinte. Considera vizita la docto nrmoni e de griuri in tablourile lor cu adevarat spectaculoasa.
Bretonneau o pierdere de vreme, dar John avea nevoie ~1 -a spus lui insu$i d i trebuia sii faca rost de unul dintre acele
compare mai multe pareri. h umoase tablouri ca sa-1 duca In Anglia.
Pe de alta parte, trecusera multi ani de cand Jasase !)i-a continuat drumul, rara o tinta anume. A admirat
sea~a p.rimului siiu nascut tot ce avea legatura rnl turile Marais-ului, care era sufletul artistic al Parisului.
patnmomul Beresforzilor $i vedea cum Cristopher racea A traversat strada Saint-Antoine, cu frumoasele sale
111 agazine deschise spre strada. Piata Vosges era pur $~
treaba nemaipomenita.
A tras in piept mirosul urned ~i ranced al pavajului straz ~ 1 m plu magrufica. Impodobitii cu tei, era inconjuratii de zec~
ude, al lemnului copaci lor, mucegait de aburii Senei ca 1k pavilioane cu arcade construite din caramjdii, dar la arcun
domina ora$ul ca un cordon $erpuitor. ' si la cadrele ferestrelor se folosise piatra. A observat cu un
:1chi de artist numeroasele palate care i$i ariitau toata
. Trasura inchiriata ii ducea inapoi la Hotelul Achille situ
1~ ce.ntrul ora$ului, Ianga Palatul Operei, Montmartre tf
'
splcndoarea in fata ochilor intrebat~ri ai trecatori~or.. S:a
b1senca Madeleine, ar putea spune ca In centrul financiar aJ oprit In dreptul unui barbat care scna complet adanc1t !~
Parisului. Fusese singura alegere luata in seama do 1-'.:°1nduri; pana ii lasase ni$te pete negre pe degete dar el 1$1
Cristopher, care voia sii stea cat mai putin cu putinta 1n vc<lea mai departe de treaba, strain la tot. Cu un zambet de
frumosul Ora$ de pe Sena. John se simtea obosit dar cu chef mulpimire, John $i-a continuat plimbarea sprijinindu-se i~
sii ~izite~e .frumoasa metropola care se intindea in faJa hastonul tare. A descoperit o gradina mica, plina de copn
o~hilor 1~1 $1 care te poftea sii te pierzi pe striidutele ingustc, rare se jucau, $i atunci $i-a adus aminte de nepo\ii Jui $i
plme de 1storie. i11ima a inceput sa-i batii mai tare. Ce dor ii era de ei, de rasul
Deodata, a simtit nevoia sa se plimbe pe malul striijuit de lor, de j ocurite )or, de sarutarile !or $i de discutiile lor
c~pac!: A lovit de mai multe ori c u bastonul in plafonul ropilare$ti. Erau motorul care mi$ca lumea Jui $i la care
trasum , ca sii se opreasca. Cand rotile au ramas cu dorea sa se intoarca. S-a hotarat sa se a$eze un moment pe
desavar$ire nemi$cate, a descllis U$ita $i i-a dat cativa franci 11na dintre bancile libere, ca sa se bucure de sunete $i de
vizitiului, de care s-a despartit cu un zambet. Dacii ar afla n-.Sete. Era bolnav dar incii putea sa se bucure de un moment
~ristopher ca se hotarase sa se plimbe de unul singur, tarl de singuratatc.
a~ut~r~I unui insotitor, s-ar infuria dar el nu era un copil
caru1a 1se putea porunci; dupa aceea va cauta al ta trasurii ca Viata continua in Marais, in ciuda absentelor. Ca $i cum
286 287
ARLErrE GENEVE
moartea nu l-ar ti luat pe Gines de Lucena, nici iluziile rlin de nedumerire.
de a-~i revedea patria libera, cum o visase el. Agata rama inauntru, repede ! a poruncit hotaratii. Ce s-a intamplat?
singurii. in cele din urma, verii ei se hotarasera sa se into " osa!Femeia nu putea sa-i riispunda din pricina alergiiturii
la Cordoba, impreuna cu Carlos, care trcbuia sa fie de '' a tulburarii care o stiipanea. A fost un accident? a intrebat
I,
in Madrid, ceea ce o indurera nespus, dar o ~i u~ura fii 'nlbitii. S-a lovit? ,
( 'ci doi barbati ii pusesera deja pe patul din salii. Agata le
astfel nu mai trebuia sii le vada fetele care ii reprosau
&ks1,;hisese u~ile ~i diiduse indicatii precise despre unde sa-1
I
riimiisese in Franta. in sinea ei, simtea o descuraj are atat
intunecata ca ziua care incepuse, atat de trista incat izbut 11sL'Ze dar ea nu s-a uitat la pacient1 avea ochii atintiti pe
s-o mahneascii si ii zdruncina increderea in ea insasi. 1«osa, incercand sii scoata de la ea vreo infonnatie inainte sa
Micul dispensar de pe strada Saint-Antoine, unde luc poata sii-l consulte. Viizand cat era de speriatii, s-a uitat la
era intesat de pacientii care-~i asteptau randul printre gem hllrbatul le~inat, ~i i-a palpat cxtremitatile ca sii vada daca
si stranuturi. lama aceea racuse ravagii printre parizieni, 11
n; vreun os rupt. Punandu-$i privirea pe chipul lui
ales printre cei care nu putusera sa se inciilzeasca cu carbu lll\.:OO$tient, inima i-a sarit din piept. Era !ordul John
Lunile reci fusesera prea lungi si grele iar alifiile cu eucali lkrcsford! Pret de cateva secunde nu a putut sa reactioneze,
~i ceaiurile de rozmarin nu alinau durerilc de piept, nici tus r:11nasese paralizata de surpriza $i de teamii.
convulsiva. Ce i se lntamplase? Ce fiicea in Paris? Cand a simtit in
Agata s-a spalat pe maini cu multa grija inainte sa ., v:i rful degetelor furnicatura care ii arata ca sangele ii circula
ocupe de urmiitorul pacient, care avea niste bii~ici destul c din nou prin vene, a fiicut un pas inaintc si a riisuflat adanc.
ingrijoratoare pe tot corpul. Uneori, micul Cris se ju ( 'u maini pricepute, a atins punctele delicate de pc capul
impreuna cu copiii care a~teptau in sala amenajata in ace h;'irbatului, mi~candu-se cu multa grija dar nu a observat
scop, dar in dupii-amiaza aceea Rosa ii dusese intr-o gradinl 11 u.:io Joviturii mai insemnata. I-a luat pulsul ~i a viizut ca era
foarte aproape de acolo. Cand vazuse cu ochii ei cat dt prea iute. Fara amanunte despre ce se intamplase, nu
aglom~rat era cabinetul, se hotarase sa piece cu m i cu~ul: indraznea sii dea un diagnostic, doar ceea ce era evident: ca
astfel Agata va putea sii-~i facii mai bine treaba iar copilul nu 11u avea niciun os rupt.
ar mai fi atat de obosit. Agata a ascultat-o cu multii atentie pe Rosa, care nu
$i-a legat din nou ~ortul alb si a deschis u~a ca sl plccase din sala unde avea loc consultatia.
primeasca urmiitorul pacient. - Statea pe o banca ~i sc uita la copi i cand deodata a
0 agitatie urmatii de un glas care o chema a fiicut-o sl r:lmas nemi$cat ~i a scos un \ipat scurt inainte sa cada in
iasa afara, ingrijorata de zarva. Pacientii se inghesuiau iA 111,;sim\ire la pamant, a izbutit In srar~it s-o lamureasca ea.
unna ei ca sa vada ce se petrecuse ~i carui fapt se datora Cu antecedentele marchizului, un le$in era ceva foarte
agitatia care se vedea in strada. Doi barbati ii duceau pe un mgrijorator. Si a crezut ca $tia ce pricinuise le~inul. Daca i
al treilea, mai 1n varsta, le~inat iar Rosa alerga pe Ianga ci sc va intampla ceva, ea va purta toata vina. Trebuia dus la
in brate cu micul Cris, care privea totul cu cbipul copilaresc spitalul Salpetriere. Cand s-a rasucit un pie ca sa cheme
288 289
]UBE)TE-MA
ARLETTE GENEVE
trasura de urgenµ , mana lui John a apucat-o pe a ei ' .. A~ata $i-a facut cruce inainte sa inceapa prima dintre
racut-o sa se opreasca. A lasat ochii in jos spre chipul I u111lt~le rugaciuni. Era obosita, gata sa cada de istovire, dar
a vazut ca el o privea fix, fiira sa clipeasca $i foarte tulb Jolin era in afara de primejdie. Fusesera ni~te ceasuri lungi ~i
A tu~it de cateva ori, incercand sa-~i dreaga glasul. ll•d c. lnsa medicii erau convin~i ca nu fuscse vorba de un nou
- Ati le$inat, I-a in~tiintat Agata intr-o incercare de t r de cord, cbiar daca trebuia sa riimana cateva zile sub ob-
11 11
lamuri ce se intamplase. Va doare ceva anume?John i-a •rrva\ie. Agata a dat toate datele pe care le $tia despre pacient
drumul la mana $i $i-a dus-o pe a Jui la piept, cu un gest •' :1continuat sa a~tepte ve~ti despre starea $i evolulia lui.
durerc. Agata $i-a mu$Cat buzele, grozav de ingrijora I ·.ra cu spatele la u~a de la intrarea in spital ascultand
Trebuie sa va ducem la spital, intelegeti? lninuririle medicului , cand a simtit o prezcnta care venea
John a dat aprobator din cap. tlrrpt spre ea. Nu a fost nevoie sa se intoarca pentru a $ti ca
- De ce? a intrebat-o atunci, cu privirea de otel. De eel • a vorba de Cristopher Beresford, care tocma i tree use
11
a repetat luandu-i iara~ i mana. pi agu l ~i se indrepta hotarat spre locul unde se atla internat
Ea a s imtit ca vina o ineca. 111 1:"\I lui. A auzit fiecare dintre pa~ii lui apasati pe podeaua
- Lord Beresford, va voi explica de indata ce va veti 11 11 1 mamlUra $i rasuflarea grea din pricina ingrijorarii ~i a
recuperat putin. Va rog, acum nu spuneti nimic, va rog. Jo rahci dar a trecut pe langa ea rara sa se opreasca sau sa
$i-a infipt ochii alba$tri pe chipul ei pamantiu. Este de m .111oarcii fata. Marginea capei lui negre i-a atins u~or mana,
insemnatate sa vii pastrati calmul dar va voi povesti totul, , :ire ii cazuse pe langa trup. Era firesc sa nu o fi observat.
staruit Agata. 1111 hracata in halat alb $i cu boneta peste parul strans, parea
- Acum cuvantul dumitale? "1ntirmiera care primea porunci de la un medic.
A durut-o profund ca se indoia de ea, dar o merita. Dar ea a fost con$tienta de fiecare dintre pa$ii lui pe
- it aveti, i-a raspuns cu un fir de glas. Aveti cuvantul wridorul lung, pana ce 1-a vazut luand-o la dreapta $i
meu. di-;parand din campul vederii ei. Agata a inchis ochi i peste
- Hotel Achille.. ., i-a spus sfoJ1andu-se. Anuntati-1... pe..., 111:·1sura de recunoscatoare. Acum putea sa se intoarca acasa
dar nu a mai putut sa incheie fraza $i a le$inat din nou. la ca ca sa se roage mai departe.
Agata a $ti ut ca trebuia sa se grabeasca. A inceput sl
imparta porunci tanarului care se ingrijea de pacienti In lipsa
ei. Rosei i-a cerut sa se intoarca acasa cu copilul $i a trimil
pe unul dintre baietii care obi~nuia sa duca mesaje, la hotelul
A chi/Lesa anunte incidentul $i sa spuna Ia ce spital 11 duceau
40
pe lordul Beresford. Trasura de urgenµ tocmai se oprise la
U$a. Cei doi barbati care ii adusesera pe John din pare I-au
urcat $i in vehicul, lucru pe care I-au fiicut cu grija. John evolua in mod foarte multumitor. In fiecare zi Agata
vcnea la Salpetriere sa se intereseze de sanatatea lui dar cu
291
290
ARLETTE GENEVE 1VBE$TE-MA
multa biigare de seama sa nu dea peste Cristopher. Era unrc ii lngrijise pe tatal sau, salvandu-i viata. Nu tre~uia s~
negandit o intalnire cu el, ii era foarte teama §i remu§C n im:uviintat nicicand calatoria aia blestemata. Fngul $1
o chinuiau zi §i noapte. Nadajduia ca va putea avea u111czeala din Paris erau la fel de putemice ca ~i in
discu\ie cu lordul Beresford inainte ca el s-o descop ~mtsmouth $i nu ii raceau bine deloc. In clipa cand se va
Trebuia sa se gandeasca la o explicatie buna, care sA rrrnpera, se vor intoarce acasa, unde va fi bine ingrijit de un
dovedeascii logica ~i credibila, dar cum putea sa-i expl 1p~·cialist. Scaunul pe care statea era destul de incomod, dar
tacerea voita? Si-a intors privirea spre bebelu~ul pe care 11 rf1hdat rara sa se mi$te atat cat a fost nevoie. Cand U$a care
examina cu maini pricepute. De mai multe luni se gan f111 partea zona de a~teptare de incaperea unde erau ingrijiti
sa se dedice mo§itului, sa ajute femeile sa-~i aduca pe lu rn\:icnti j S-a deschis, a SCOS Un oftat de U$Urare; chi nu! Jui ~~
copiii; dar Inca nu indraznea sa faca pasul. Moa~ele ca~ti 11ffir~ea. ii va multumi medicului ~i va pleca, dar cand och11
de obicei foarte putini bani ~i, in plus, ea trebuia sa ca •·nu atintit pe persoana care statea in prag, a rarnas paralizat.
experienta ca sa ocupe un post de asistent aJ unuia dintre fi\u rd ~ i mut la tot ce nu era ea.
mai faimo~i chirurgi din Paris. Acesta fu scse telul ei de Timpul s-a oprit in acel colt din Marais. Amandoi stateau
inceput, dar acum nu mai era atat de sigura de ceea ce vo' lll'llli$cati, Iara sa poata sii-$i ia ochii unul de la celalalt.
- E racit, dar nu aveti de ce sa vii faceti griji, i-a sp Privindu-i fata uluita, Agata a ~tiut ca nu se a$tepta s-o
mamei cu un zambet,. Este un bebelu~ putemic ~i sanat vndii. John nu o tradase $i asta a ingrijorat-o ~i mai m ult.
Daca ii dati ceaiul pe care vi I-am recomandat, curand nu ( 'ristophcr s-a ridicat in siar$it ~i a,rners spre ca. Din nu~ai
mai tu~i. doi pa$i, a intrat in cabinet, dar Agata nu l-a urmat. St-a
- Eram foarte ingrijoratii din pricina febrei, i-a raspuf1 plimbat privirea peste cele ~ase persoane care a$teptau sa fie
femeia cu glas nelini~tit. primite. Dacii primea sa aiba o discutie cu el in acel moment,
- Dacii se mai intampla, ii vom da ceva mai putemic, dll nr putea sa-i ia toata viata. Si nu era pregatita pentru asta.
fiind a~a de mic, e mai bine sa fo losim ceaiuri ~i comprcae Nu. cand avea mintea atat de orbita de simtaminte
reci. n >ntradictorii.
Tanara mama 1-a irnbracat pe micut ~i cand I-a luat in - Andre, ocupa-te de restul bolnavilor. Agata s-a adresat
brate i-a multumit din tot sufletul. in franceza tanarului ei asistent, care s-a aratat incantat. Sa
Agata tinea u~a ca sa-i facii loc sa iasa, cand ochii ei au 11ni't locul $efei presupunea un rise mai mare dar $i Ca$tiguri
privit spre sala. Un barbat i-a atras cu totul atentia. State1 111ai rnari . Ne vedem maine la prima orii a dupa-amiezii.
printre oamenii sarmani, ceea ce racea ca tinuta $i vita sa-1 Si-a desfiicut halatul §i ~i-a scos boneta, pe care le-a pus intr-
fie ~i mai evidente . .In fata ei se afla protagonistul celor mal 10111 mic dulapior cu sertare. Apoi $i-a pus capa $i manu~ile
fierbinti visuri $i al celor mai adevarate co~maruri ale sale: inainte sa se uite din nou la Cristopher. Vino cu mine, i-a
Cristopher Beresford. n.:rut cu glas scazut. El nu a raspuns. S-a marginit s-o
Cristopher nu $tia prea bine ce racea in locul acela ticsil 11 rmeze lntr-o tacere care a agitat-o $i mai mult decat era. Sa
de bolnavi dar trebuia sa-i multumeasdi personal medicului mcrgem sa bem o cafea la Gwenhuifar; este un Joe lini~tit
292 293
ARLETTE GENEVE ]UBE$TE-MA
unde putem sii stiim de vorba $i e foarte aproape de aici. "uh1:ire deschisa innodata la gat cu un nod foarte elaborat.
Au ie$it pe strada rece Iara sa-$i adreseze cuvantul .$i Nlugura deosebire insemnata erau cateva fire albe care ii
sii se priveasca, de parcii ar fi fost umbrclc a doi straini lll'l111tciau argintii la tample dar pentru ca avea parul blond,
merg impreuna pe pavajul gri. •11111se observau.
Oda~ a.$ezati comod in vechea cafenea .$i cu ce.$tile Nu cuno~ti toate faptele, i-a spus in cele din urma cu un
masa, Agata a hotarat sa rupa tacerea sranjenitoare care flr di; glas. Dar inteleg ca nu vrei sa ma asculti, pentru ca,
lasase intre ei dar nu a fost nevoie, ciici Cristopher i-a I ll11l';·1 ar fi fost invers, nici eu nu a~ face-o.
o inainte. Alta tacere ~i mai stanjenitoare decat cea de dinainte a
- Multumesc, a inceput cu glas hotarat. Ai fost fo 1111\rnat intre ei, care nu diideau inapoi din atitudinea
amabila sii te ocupi de tata cand a le~inat. Ceea ce ai s lll'l'l'<lUta.
medicilor a fost foarte insemnat $i de trebuinta. $tii ca eu Trag nadejde ca bunicul tau se bucura de frumusetea
ma descurc prea bine in limba tatalui tau. Frantei.
Ea s-a gandit ca glasul lui era la fe l de ascutit ca la Vorbele lui erau incarcate de ironie, dar ea nu le-a luat in
unui brici, dar nu putea sa-1 priveasca in fata $tiind uri ~l·ama. Cristopher se purta ca un adevarat domn. Nu ridica
taina pe care i-o ascundea $i pe care nu putea sa j hlllul, nici nu insulta, in ciuda faptelor urate pe care le racuse
dezvaluie. Era atat de schimbat! Ramanea la fe l de atriiga lrnpotriva lui. A in~elatoriei ~i a minciunii care ii chinuiau
dar pe umeri ii apasa tacerea ei in legatura cu ascunziitoa ~11l lctu l ~i ii tineau buzele pecetluite.
$i pricinile pentru care i'I piiras ise. A fost inmormantat de curand in cimitirul Pere-
- Jarta-ma, i-a spus simplu. Trebuie sa-ti lamuresc... 1.aehaise.
Dar nu a putut sa continue. i$i simtea saliva groasa ti Sclipirea de surpriza din ochii lui Cristopher a tinut doar
amara in gurii. o dipa.
Stralucirea din ochii lui Cristopher o ardea. Ii provoca o imi pare rau pentru picrderea ta. $i-a prezentat
gadilatura in parul de pe trup .$i ii intarea pana il racea ca rnndoleantele intr-un chip atat de corect incat a lasat-o plina
ni.$te ace ascutite de gheata. dl' lndoieli. Nu ~tiam ca practici medicina. Ea ii tratase rana
- N-am nevoie de nicio liimurire! s-a rastit pe un toe sea dl' glon~ cand au fost atacati de banditi In Anglia ~iii spusese
care a lacut-o sii tresara. Singura Iamurire valabilii mi-aj r:'1 era medic. Uitase? iti place sa traie~ti la Paris? a continuat
dat-,o acum trei ani, mai $tii? Fiindca eu nu am putut sa uit. d. Credeam ca ora.$Ul visur ilor tale este Cordoba ~j ca te vei
Agata a indriiznit sii-1 priveasca in ochi i, care in dupA· 111toarce acolo repede.
amiaza accea nu erau la fel de alba~tri ca un cer de vara, ci gri Agata s-a gandit la absurdul situatiei. Stateau amandoi in-
ca o furtuna de iama. I-a vazut privirea agresiva, chipul lr-o cafenea, vorbind despre nimicuri, cand singurul lucru pe
dispretuitor ~i in coltul buzelor i se oglindea un cinism care rare il dorea in acel moment era sii o ia la fuga ~i sa dispara.
a racut-o sa se infioare. Era lmbracat rara cusur, ca - Trebuie sa plec.
intotdeauna, cu redingota inchisa la cu loare ~i batista de Spusese tocmai ceea ce gandea dar era atat de agitata ca
294 295
ARLETTE GENEVE
nu .$tia cum sa se poarte in fa~a lui. hthtsl.'.. Tree sa te iau la prima ora a dupa-amiezii.
- Te lnsotesc, s-a oferit binevoitor. ht 1-a privit rara sa lnteleaga, fuscse foartc )impede.
- Nu! Exclamatia i-a ie$it din gura rara sa v Maine este cu neputinta, serios.
Cristopher a ridicat intrcbator o spranceana. Este mai binc < ilasu l Ii tremura atat de tare 1ncat Cristopher a mijit ochii
ne despartim aici. p111i;-, i-a redus Ia o Jinie. De cc parea atat de stanjenita? Ce i
- \bi veni maine cu tine la Salpetriere, tata este COn$ti -.· 11t <i mpla? Ba mai mult, de ce chipul ei oglindea o teama
~i vrea sa-ti multumeasca. A tacut un moment. E curios cil 01:11 de reala ~ i de palpabi!a?
a spus ca fusese$i tu cea care l-a ajutat. S-a marginit sA- De asta nu poti sa scapi. \brbele ii sunasera ca o
spuna ca dore$te sii multumeasca persoanei care i-a sal 11111l·11intare ~i a$a le-a luat ea. Acum trei ani, ai fugit ca o la~a.
viata. Ce surpriza a fost sa dau peste tine. 1l11r de data asta, nu, domni$oara Martin. Ma voi ocupa
Ce putea sa-i spuna? I$i simtea vorbele oprite in gat. pr 1so na I.
- Nu este o idee buna sa vii cu mine la spital. Agata ca Atunci, ingiiduie-mi sa-mi iau ragazul de care am
un mod potrivit sa i-o spuna ca sa nu-i trezeasca banuic IH" \'OIC .
dar ultirnul lucru pe care ii dorea era o intalnire cu Joh .. De ce arc nevoie de timp?" s-a intrebat uimit. Atat
fiind el intr-o stare de sanatate atat de delicata. Este incl 1111 tudinea tatalui Jui, cat $i a ei i se pareau peste masura de
convalescenta $i nu e bine sa se grabeasca. Ma voi duce , rudate.
I viid intr-un moment mai potrivit. Ca sa dispari din nou? Nu, cred ca n-o vei face.
- Trcbuie sa fie maine, pcntru ca ne intoarcern I Agata gandea cu iuteala. In cateva zile ar putea sa
Portsmouth. Plecam In cateva zile. U$urarea pe care a simti rnnsulte un avocat $i sa se informeze. Ar cauta o lntelegere
o auzind ca pleaca din Franta a ametit-o. ~tia ca va trebui rrhi Iibrata pe care sa i-o propuna lui John Beresford ca s-o
vorbeascii cu John, dar nu credea ca va trebui sa fie a doua 1,J. np1tc..: sa domoleasca furia nes!ar$ita pe care o va simti
Nu era pregiitita sii se infrunte cu el. Avea atatea pentru care 1 ristopher cand va descoperi totul. Fir-ar sa fie! De ce tatal
sa-1 roage $i sa-l implore, ca nu ar putea sa gaseasca vorbclt '"' lirsea atata vreme? Pardi totul se unea impotriva ei:
potrivite chiar daca le-ar ciiuta toata noaptea. A oftat foartt k )inu l lui John ~i acea lntalnire agonica cu Cristopher;
mahnita $i ne$tiind ce sa faca pentru a ie$i din lncurcatura tn .1 •onica, pentru ca murea sa-l imbrati$eze, sa-i spuna
1
care se atla. Cristopher o vedea zbatandu-se nelini$tita $i s-1 111 kv:1rul o data pentru totdeauna. Dar trebuia sa taca mai
intrcbat care sa fie pricina. Clipea agitatii ~i i~i mu~ca buzclo drparte pana ce va veni eel mai bun moment Aca sa-i
pana s-a ranit. Nu ~tia ca se gasea in Paris dar vazand-o el do.v5 luie ca era tatal unui copil superb de doi ani. Ii apasa
intelegand ca ea fusese cea care ii ajutase pe tatal Jui. a sim\il pv inima fligaduiala pe care i-o rncuse tatalui ei inainte de
o U$urare ia fol de mare pe cat ii era de adanca furia. Cafeaua pk1.:area acestuia la Avon.
Agatei era neatinsa in cea$Cii $i o vedea frangandu-$i mainilo Era con~tienta ca vremea ei se sfar~ise. Nu mai putea
Iara incetare In poala. Era foarte schimbatii, nu mai parca -..1-I ascunda, nu cand John Ii atlase taina, dar sa-1infrunte pe
aceea$i fatii vesela $i nepasatoare pe care el o cunoscuse ~ < ·ri!'topher ii trezea o adevarata teama.
296 297
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA
- Trebuie sa plec, a spus iara~i dar de data asta tar!
priveascii.
- Tree maine sii te iau, a staruit el.
Nervii au lacut-o sa izbucneasca
prevazuse.
- Asculta-ma bine, lord Beresford ! S-a cait de indatA 41
tonul pe care ii folosise dar nu mai putea sii dea inapoi.
incordat spatelc ~ i ~i -a infipt ochii intunecati lntr-ai Jui,
o privea intr-un fel ce i se piirea indescifrabil. Ma voi d Ii trimisese tnapoi pe cei mai mul\i dintrc ~ol n~vi . Era
sa-1 vad pe tatal tau cand voi crede de cuviinta, niciun mi 111111 Jc agitatii ca nu putea sa-$i fadi bine treaba. In d1spen~ar
mai inainte. Tacerea lui Cristopher a fost foarte griiitoa 111ui crau doi copii care avuseserii febra pestc noaptc, cb1ar
Bunii ziua, s-a despartit Agata. llm:fl dupa galagia pe care o raceau nu parea. 0 durea ~apu I,
E l nu s-a ridicat cand ea a lacut-o, aratandu-i p It l'l'i.1 grcata $i s imtea nevoia sa fie acasa la ca, in lin1~tc.
atitudinea lui ce gandea despre vorbele ei. A privit-o plec l11t;l lnirea cu Cristopher o Uisase rara vointa $i c u un nod in
cu pa~i iuti ~i Iara sa intoarcii privirea inapoi, dar daca 1111 1 care cre~tea pe masura ce treceau orcle. lar. lntaln i rc~~
inchipuia ca are ultimul cuvant, cat se in~el a! Sa o va , 11 toare cu John Beresford se apropia . dar C ris topher 11

presupusese sa simta din nou golul acela in piept care 1 ~·, pcctase botararea de a a$te pta sa-1 vada. Macar va pu tea
chinuia, care il tacea sa regrete toate lucrurile pe care u rasufle inca o zi.
pierdusc din vina ei: bucuria, fericirea de a se ~ti iubit de larta-ma w1 moment, i-a spus lui Andre. Galagia d in
femeie plina de viata. ii Iasase o rana mult mai adanca d ,11a de a~teptare racea sa-i creasca durerca de cap. Tine
i~i putea inchipui cineva. lar acum soarta o adusese in cal Mrn mpetea asta. Trebuie sa fac putina ordine.
lui. Tanarul a fiicut-o cu amabilitate.
Agata a trecut de coltul strazii opus cafenelei Gwenhuifi f..nata a deschis u~a care racea lcgatura lntre cele doua
~i a izbucnit in plans; a lacut-o cu o nelini~te grozava, cu rndi;e ri ~i s-a uitat la ce trei copii, p rintrc care ~ i al ei, care
durere sia~ictoare. A plans amamic ~i fiira sii poatii .,l. ccrtau pe o jucarie . Rosa 11 lasase cu ea In dupa-amiaza
conteneasca raul de lacrimi fierbinti care ii curgeau 11l·cco, fiindu- i cu neputintii sa-1 ia la o 'inta lnire pe care o
obraji. Apoi a luat-o la fuga ~ i nu s-a mai oprit pana nu a
11v1.:a in celalalt capat al ora~ului, dar se intelesesera ca va
ajuns pe strada Saint-Antoine, la adapostul casei e i. Dar \'l!ll i dupa el de indata ce va putea, insa Cris avea prca mu lta
inainte sa bage cheia in broasca, a incercat sa se lini~tcascl
l'llt:rgie ca sastea cuminte lntr-o lncapere micii. Ooua dintrc
~i ~i -a trecut poalele capei peste fata ca sa ~tearga urmcl
111:1me erau prin se intr-o discutie personal a ~ i parea ca nu le
ptansului.
pasa de joaca $i ~ipete le copiilor tor. care Ii de ranjau . pe
Viata avea felul ei de a-~i lua plata pentrn pacatele •I
n: tlal\i bolnavi. Alta mama ~tepta sa- i fi e consultat coptlu l
j ignirile comise. Pentru ea venise ceasul.
)i ca insa~i i s-a parut bolnava. A gata ~i-a spus ca va tre bui
, o cxamineze cand va srar~i c u cei care erau mai grav.
299
298
lUBE$TE-MA
ARLETTE GENEVE
Voia sii deschida gura ca sii le ceara femeilor s l ·and a fost in fata ei, Agata a sim\it a~a o u~urare ca
stapancasca odraslele, cand u~a dinspre strada s-a desc 11rioarele aproape i s-au inmuiat. Cristopher a schi\at un
1
ca sli-1 lase sii intre pe Cristopher. cand l-a vazut apa rf1111bet sarcastic.
a~a pc nea~ teptate a simtit un tiuit in urechi care a lasa Pardi 1-ai fi vazut pe diavol.
surdli cateva clipe ~i inima i-a inceput o goana nebunii c "Si a~a este" s-a gandit ea, cu inima indl. stransa.
lacut-o sa rasufle anevoie. Privirea i se plimba do Copiii s-au intors lajocurile lor, odata pierdut interesul.
Cristopher la fiul ei, care statea cu fata la ea ~i cu spatelc Agata s-a gandit ca, pana la urrna, nu capatasc amanarea
el. Simtea nevoia sa 'inchida ochii ~i sa nu-i deschida in fl 4'l'n1ta in cafenea, in dupa-amiaza de dinainte.
dezastrului care putea surveni dintr-un moment in altul. M-a surprins vizita ta, asta-i tot, i-a spus cu glas foarte
Cristopher s-a intors ca sa inchida u~a dupa el ~ i apol -l'ilzut, abia auzit. Imi inchipui ca vrei sa vin cu tine. Am
devcnit con ~ti e nt de galagia copiilor in mica sala . A IA •it-i dau instructiuni lui Andre.Rosa, care tocmai intra in
ochii in jos ca sii se uite la disputa copiliireascii ~ i I-a pri 1t11.:f1pere, a salutat-o cu mana ~i ea i-a raspuns cu un gest al
,· pului. Crezand ca Agata vorbea cu un pacient, i-a pus
pe unul dintre baieteii care voia o jucarie din lemn, veoh 11
dar de o culoare foarte fipiitoare. 1111cutului paltonul, manu§ile ~i caciula, \-a luat in brate ~i l-
11 scos in strada. Cris nu a protestat nici macar o data; ~tia ca
Agata simtea ca sta atamatii in gol; nu putea sii se prin
de ~imic. Si, in vremea asta, inima repeta aceea~i titanic. 11nnau sa mearga in pare inainte sa se intoarca acasa. Oftatul
"Nu te intoarce, micutule, nu te uita la el". Pret de catev Aµatei a fost atat de lung ~i de adanc !neat Cristopher ar fi
minute care i s-au parut ve~nice, nimeni nu s-a mi~cat ti 111rat ca tocmai srar~ise 0 cursa de rezistentii cu desavar~ire
atunci Cristopher a fiicut primul pas, in vreme ce fiul hd 1stovitii. Ea ~i-a ~ters pe balat mainile asudate. Avea un micu\
facea altul inapoi; izbutise sa punii mana pe j uciiria pe ca... pl'. patul de consultatie, cu Andre, ni~te mame str~ine de tot
unul dintre ceilalti copii o liisase dintr-odata. Inca un pas ti re nu era discutia lor ~i trei copii atat de vioi ca nu pareau
s-ar lovi de el. Si-a dus mana la gat intr-o incercare de a-ti holnavi. Andre, trebuie sa lipsesc un moment. Cristopher a
inabu~i un tipat cu care sa atraga atentia micutuh1i iar asll
rnlicat sceptic o spranceana. Nu la un moment se gandise el.
era ultimul lucru pe care il dorea. t h.:upa-te de tot in lipsa mea, te rog.
Cristopher a continuat sa inainteze ~i , in mers, a intin1 Tanarul a dat din cap in sernn de afinnatie.
mana dreapta pe care a adus-o la inaltimea capului lui Cris. Trasura a~teapta afara, i-a spus Cristopher.
Cu incii un pas ar fi langa el. Degetele Jui au atins u~or Ne vedem maine, a adaugat Agata, care ~i-a scos halatul
bucelele blonde dar nu s-a oprit, cum se temuse ea. Agata a ~i boneta ~i $i-a pus capa.
privit gestul Jui dragastos, chiar daca. incon~tient. Atingerc1 Apoi, a luat in bra\e unul dintre copii ~i i-a cerut lui
u~oara a mainii lui a lacut ca fiul lor sa ridice chipul mic t
( 'ristopher s-o unneze. A vorbit cu mama care parea bolnava

mteresat de barbatul care ii mangaiase, dar Cristopher nu a ~i a incredintat-o ca Andre ova consulta de indata. A lini$tit
putut sa se vada oglindit pe fata copilului, fiindca i~i tinca cdelalte mame ~i s-a despartit de ele.
ochii atintiti in cei ai mamei. Cand au ie~it in dupa-amiaza riicoroasa, Cristopher i-a
301
300
ARLETTE GENEVE
luat-o inai nte ca s-o conduca pana la trasura. Facand l111[11nptator, dupa ce i~i petrecuse !uni ciiutand-o, rara
capa lui neagra a atins u~or dosul palmei ei ~i atinger 111n:cs. Ai de gand sa vorbe~ti ...?
lacut ca inima Agatei sa-i tresara in piept. Nu putea sa sp I ~a 1-a intrerupt cu o mana ridicata.
daca fusese de emotie ori de tearna dar daca in loc de st Nu doresc sa fac conversatie cu tine. Te rog, tespecta
ar fi fost mana lui , ar fi le~inat de !ncordata ~i nelini~tiil h111f1rarea mea de a pastra tacerea.
se simtea. l'rivirea lui Cristopher s-a inasprit intr-atata in cat pupilele
Trasura a~tepta la urmatorul colt de strada. Cristop 11 pareau ca de piatra, asemenea ochilor gargui]or care
i-a deschis u~ita ca sa se a~eze, in vreme ce ii dadea indic hnpodobeau acoperi~urile celor mai inalte $i lllai vechi
vizitiului despre adresa la care trebuia sa-i duca. l'ladi ri din ora~.
Stand fata in fata, timpul s-a oprit ~i atmosfera a deve Pur ~i simplu sunt curios sa ~tiu ce ai de vorbi1cu ta ta.
fierbintc ~ i incordata, dar amandoi au pastrat tacerea Dar Agata a continuat sa priveasca pe fereastra din
privirile indepartate. Agata era concentrata, lncerciind 1111.: rsul trasurii procesiunea de copaci $i cladiri, fara sa-i dea
gaseasca o explicaiie logica pe care sa i-o dea lordul \Ill raspuns.
Beresford, dar cum se explica in~elaciunea voita? Tacc
consimtita? Nu ~tia. Si daca se in~ela? Marchizul de Whitam statea intr-un fotoliu comod Ianga
- imi vine greu sa-mi mchipui un om precum Gines dt kn:astra. Era imbracat intr-un halat de culoare bordo din-
Lucena intr-un ora~ atat de rece ca Parisul. tr un material englezesc, moale. Pe masu\a din apropierea
Agata s-a lntors din locul in care se afla: gandurile ei cell lotoliului, erau mai multe dif1i de autori englezi pe care ea
mai intime. 11 cuno~tea, ca ~i un pahar cu apa ~i mai multe batiste
- La inceput locuiam in sud, la Bordeaux dar bunicul I 11 upaturite. inciiperea spatioasa pe care i-o dadusera era 0
izbutit de doua ori sa treaca granita pe la Irim, cu gandul sl llovada \impede a bogatiei ocupantului ei. John ~i-a plimbat
se intoarca la Cordoba; a fost nevoie sane gandim la o noul @:ct ochii piina a ajuns la ei, care stateau in picioare in
mutare. Solutia a fost Paris. Tata 1-a ajutat mutt sa Kt pragul U$ii, de parca nu s-ar fi hotiirat sa intre. Cristopher
adaptczc. rra cu un pas inaintea Agatei, care il privea ternatoare.
Din vorbele ei, Cristopher a putut sa mteleaga refuzul lul - Este o placere sa te vad din nou, domni$oara Martin.
Gines de Lucena de a parasi Spania ca sa se stabileasca in Intra, te rog. Tonul corect $i educat al lui John a lacut-o sa-
Franta. ~1 mu$te Iara mila buza. A ascultat dar pa$ii ei pareau ai unui
- fti place sa practici medicina? Mi-e greu sate vad ca po s1illet chinuit care mergea spre infem. Poti sane l~isinguri,
o profesionista a ~tiintei. Agata nu a raspuns, prefera sl Ihi le. Cristopher voia sa se impotriveasca dar privirea tatalui
pastreze distania ~i nu sa se adanceasca intr-o discutie caro lui t-a oprit. Domni$oara Martin $i cu mine trebuicsa vorbim
putea sa-i apropie. Avea nevoie ca el sa ramana in regatul i11tre patru ochi.
lui de raceala ~i indiferenta, dar nu $tia cat de adanc afectat El a strans buzele, dar s-a supus poruncii degMzate in
era Cristopher pentru ca o intalnise intr-un fel atat de sugcstie a piirintelui sau. S-a uitat o clipa lunga la Agata,
302 303
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
care a lasat ochii ill jos, cu desavar~ire cople~ita. P1111sa-ti faci o idee despre ce a insemnat pentru mine sa
- \bi fi afara ... daca ai nevoie de mine. ~nil l'ata acelui copil? a imrebat marchizul. Ea a oftat sffir$itii.
Avertizarea fusese foarte !impede. Jolin Beresford W daduse seama de asemanare. Arn crezut
- inchidc u~a, te rog. un 0 sa-mi iasa inima din piept.
Och ii lui John au urmarit cu multa atentie mi~carile fiu ~i Agata simtea ca, ciaca cteschidea gura, inirna i-ar ie$i pe
sau.
'
Cand a viizut ca u<:a y
era lnchisa ' s-a uitat la chi
Agatei $i a poftit-o sa ia Joe in fata lui. Ce ... ce raceati in Marais? 1-a 1ntrebat cu glas $0Vliitor.
- Aratati mult mai bine, a spus ea. A fost primul lucru c John a deschis ochii senini.
i-a venit in minte ca sa incerce sil sparga gheata. Ma bu Chiar daca ti se pare de necrezut, pur $i simplu raceam
cu adevarat. 11 plimbare printr-un Joe frumos. Dar ce surprizc ne rezerva
John o privea intcns, aproape tara sa clipeasca. Aga vrn\a, nu-i a$a, domnt$oara Martin? ,,Afurisita coincidental",
statea la picioarele patului ingust, cu mainile incruci~atc • ·11 gandit ea cu ironie. Dinn·e toate coltlLrile Parisului'.
poala ~i privirea atintita asupra lui. Sub capa, pe care lrcbuise sli se plimbe tocmai prin sing~l loc unde tiul e1
~i-o daduse jos, se putea vedea culoarea inchisa a rochi Ml' juca impreuna cu Rosa, 1n vreme ce ease ocupa de ni$te
lipsita de podoabe sau eleganta; era imbracamintea un h1,'lnavi. Soarta a fost cea care m-a dus in grlidina aceea, a
femei simple ~i umile, dar asta reprezenta una dint Mpus deodata John. Agata a incetat sa se mai uite la stofa
calitatile ei cele mai notabile, pe care el o admirase in tree 1uchiei ca sa-$i punli din nou privirea pe el. In trasura
- Dore$ti putina apa? Mimteam ca ma sufoc, aveam nevoie sli respir putin aer, $i
Agata s-a gandit ca va innebuni din cauza formalismulul de aceea am cerut sli se opreasca, sa ma plimb un pie.
lui. A vazut cum John umpl ea paharul de pe masuta cl& . Nu crcd In soarta, ci in intamplare, i-a raspuns ea cu
lichidul dintr-un ulcior de cristal acoperit cu un $ervet. 1tlas $Ovaitor. A fost o intamplare neprevazuta $i nefericita,
- Niciodata n-am vrut sa-i fac rau lui Cristopher, a rosti 11 incheiat pe un ton mai hotlirat.

brusc. Marchizul a oprit paharul la jumatatea drumului sprt - Nefericita nu, a contrazis-o el. Viata are felul sau de a
gura ~i, rara sa bea, I-a pus din nou pe masa. Am plecat uc arata adevarul cand acesta este acoperit de minciunli.
pentru ca trebuia s-o fac. John admira latura asta • Agata nu se simtea in stare sli-$i justifice faptel e di~ trecut,
spaniolilor, sinceritatea ~i felul lor direct de a infrunta de aceea a pastrat tacerea. $tii , domni soara Martm, ador
lucrurile, dar in ace! moment, nu era prea sigur ca era felul rnpii i. Si cand am vazut gradinita plina de ei, am simtit
potrivit de a-i vorbi. Nu exista scuza pentru purtarea mca ncvoia grabn ica sa ma a~ez $i sa-i privesc ... John voia sa
dar era o viata in joc ~i nu am avut de ales. nintinue dar expresia ei 1-a oprit. Parea tulburata. Ochii ei
- Nu doresc sa-mi vorbe~ti despre fuga in Franta, frumo$i aratau toata suferinta pe care o indura $i s-a intrebat
lm.preuna cu bunicul dumitale. Ceea ce ma intereseaza esto de ce. El se a~teptase sa vadii pe chipul ei un sentiment de
un c?pil de doi ani $i tlicerea pe care ai pastrat-o In privinta ru~ine, deasemena de remu~care, dar nu expresia aceea de
lui. Agata $i-a mu$cat din nou buza, cu desavar$ire dep~itl. mahnire adanca. Agata sirntea un nod in gat care o impiedica
304 305
ARLETTE G ENEVE !UBE$TE-MA
sli riisufle. Voia sa-o ia la fuga si sii nu se opreasca panl r- 111ana cateva zile la Paris dar el fusese de neclintit iar
nu va fi departe si la adapost de tot. Trebuie sa-i spui sa ninlicul ii aj utase sa-1 convinga. A doua zi dimineata velierul
voi face eu, i-a zis el deodatii. ~ 11 plcca din apele franceze in directia Angliei, dar inainte
Chiar daca amenintarea nu o intimi dase, din pricl 1·11stopher mai avea ccva de rezolvat ~i avea de gand sii se
tonului bland, acesta fusese scopul lui. 11111pc de asta de indata. John voia sa vorbeasca foarte serios
- Nu pot! a exclamat, cu tcama muscandu-i din ini 1·11 domni~oara Martin dar el nu se gandea s-o faca. Totul se
Nu. Pana cand tata nu va putea sa ma apere, nu pot sA •p11-;cse cu anj In unna $i nu voia sa reaprinda focu l maniei.
inffunt cu asta singurii. ~'· pc nea~teptate, tatal lui ii ceruse sa se duca lntr-un pare,
John a fulgerat-o cu o privire rece. Ea a simtit un fior c l1111rtc aproape de locul in care Agata lngrijea de bolnavi. 1-o
Ii strabatea sira spinarii. n·rnsc cu glas hotariit $i privire indurerata. Atitudinea tainica
- Atunci, nu-mi lasi de decat..., a inceput dar Agata I " l11i John i-a trezit o impresie adanca. Ce ii ascundea? De
intrerupt.
' \
1u1d1: interesul acesta de a-1 face sa piarda o vreme pre\ioasa
- Astcptati, va rog. John a vazut-o lnghitindu-si anev 111crgand intr-un loc necunoscut si Iara insernnatate pentru el?
sa liva. 0 voi face, fiigaduiesc, dar trebuie sii-mi dati pu I>ar tatal Jui I-a asigurat ca acolo va afl a ceva foarte lnsemnat,
timp ca sa ma pregatesc. Ma tern de reactia lui Cristop 1 ml· Ii va aducc multe date despre domnisoara Martin si fuga
cand va afla. 1•1 prccipitata. in cele din unna, la staruinta lui, a fost de acord
"~i chiar aide ce sate temi", ~i-a spus John. Desi sim~i -11 nxleze, in schimbul djspozjtiei sale de a pregati totul pentru
o dorinta neinffanta sa-i vorbeasca fiului sau despre ceea pkcarca lor de a doua zi. Daca el se ducea in locul de care Ii
descoperise, s-a gandit ca a r fi mult mai bine sii fie ea ~ii11scsc, John nu se va impotrivi sa piece din Franta.
care sa-i spurn"i adevarul. Cristopher ar putea s-o ia ca pe ( ·ristopher nu-si putea stapani nel ini~tea $i furia. ~a fie
buna dispozitie din partea sa. lasal in afara discutiei pe care o avusesera tatal lui si Agata
- Am cuvantu l dumitale ca o vei face rara intarziercf rn c<ltcva zile in unna II scotea din minti pana la un punct de
Drept raspuns, Agata a izbucnit in plans, in vreme ct 1whanuit. De ce racusera asta? Ce avea ea de spus ce nu
lncuviinta dand din cap. Acurn spune-mi totul de la incepllt 11drnia sa auda el? I se parea ca John lucreaza impotriva
11111.:reselor lui ca s-o protejeze pe Agata dar atunci, de ce se
i·.1:ihea sii-1 faca sa se duca intr-un anurne loc $i la un anume
, l·as'? Ce putea sa fie atiit de lnsemnat de nu putea sa a$tepte?
.\ lacut acela$i drum pe care ii fiicuse tatal sau. A unnat toatc
42 ·.. 1liccare dintre indica\iile pe care accsta i le daduse. Trebuie
-.:1 ti aflat ceva vital daca suferisc o loviturii atat de putemica
·. 1 1acerea Jui lncapatanata In fata interogatoriului la care 11
Totul era pregatit. Tatal siiu dadea ultimele dispozitii pe ·.11punea de atunci II tacea sa scra~neasca din dinti de
Diavolul negru 1nainte de plecare. Staruise mult sa mal 11q1utinta. Cristopher putea sa-~i lnchipuie prea bine despre
306 307
ARLETTE GENEVE
ce era vorba. Tatiil Jui descoperise un blestemat ;ft11:.1 ca se joaca rotindu-se ~i deodata micutul a ramas in
indragostit! Dar de ce voia sa se duca el sa-1 vada? Ca f\11:1 lui, dar cu barbia un pie ridicata se uita intr-un punct
apere pe viitor, cum fiicuse in trecut in legatura cu Ophc 111 11111c in spatele Jui; porumbelul zburasc peste umarul . sau
.,
De mai multe luni Cristopher se hotarase sa uite tot d I
rn11:1 pc creanga unui copac frunzo s. Dumnezeu e in ~erun .d
fagaduise tatalui sau. A..,1r:ins pumnii pe genunchi ca sa-$i stapanea ca pom1rca de
A strabatut strada Saint-Antoine panii a ajuns in pi 1
1111hratisa tmpul rnicut. A lnchis o clipa och ii, miscat pana
Vosges $i a continuat drumul pana la gradinita In caro 111111! ima fibra a fiintei lui. Instinctiv, a $tiut ca tocmai aflase
l e~inase. Cand a ajuns in pare, ceea ce a vazut nu i s-a p 11rda~i lucru pe care ii descoperise tatal lui cu cateva zile in
insemnat: cativa copii de varsta fragedii se jucau unii cu al 1111na . Si certitudinea tradarii infiiptuite de Agata is-a infipt
fiicand destula zarva, sub privirile atente ale mamelor I tn inima ca un pumnal incins. Parjolea fiecarc simtamant
Cri stopher s-a rasucit ca sa se uita la casele cu doua nivcl ll 11mos transfonnandu-1 in cenu~a neagra. El insusi era gata
care dadeau in pare, intrebandu-se care dintre ele ar fi pu •i1 sule re o cadere emotionala. Era o zguduire viscerala care
sa atragii atentia tatalui siiu; s-a mai intrebat cine putea sl 111avasea simtamintele barbate$ti si le lasa la vedere dupa ce
ie~it dintr-una dintre ele ca sa-i starneasca o asemen t1 ulurase cea mai marsava dintre 1nselatorii. Cum putuse
emotie. S-a uitat la biincile din lemn ~is- a hotarat sa sea ,,., i ascunda a$a ceva? Avea s-o ornoare!
pe singura care era libera. Pret de mai multe minute, ochii I J\ deschis ochii si 1-a privit pe micut, care ramanea
nus-au dezlipit de pe fat:adele ~i ferestrele caselor. Nadajd 11
r1ni$cat in fata lui. Cristopher s-a ap\ecat in fata ca sa-i
ca din vreuna dintre ele sa apara cheia la intrebari le pe c 11tr;11..!a atentia ~i a mers. Copilul nu s-a mai uitat peste umarul
~ i le punea. 11 ~a sa-~i puna privirea pe chipul barbatului. Fire~te ca
11
Un strigat de copil unnat de o lovitura a fiicut ca ochii ,r1nana cu Andrew! Si cu toata fami lia lor! Dar nu era atat
i se dezlipeasca pcntru cateva clipe de case ~i sa se a~eze 1k prost !neat sa nu caute o confirmare a banuielii Jui.
micuti . Unul dintre copii i-a atras puternic atenfia; era a tat di Buna, cum te cheama? 1-a intrebat intr-o spaniola
blond ca parul i i parea aproape alb ~ i se evidentia printrt pl' rlCcta. A facut-o ca sa-~i urmeze o prcsim\ire. Numele
ceila)ti copii, bruneti. Nu trebuie sa fi avut mai mull de dol 111l·ueste Cristopher.
sau trei ani ~i de la departarea aceea era bucatica rupta din Copilul s-a uitat la el cu ochii cat farfuriile si i-a zambit.
fratcle Jui , Andrew. Acela~i par ciufulit la nivelul cefcil It in\clesese vorbele! Blestema\ie! Oare mai avea ncvoie de
oasele lungi si mersul impleticit. Cristopher a zambit, 11ll c dovezi?
semanau pana si la fe lul cum fugeau! $i privindu-1 $i·I O femeie s-a ridicat din locul in care statea si s-a indrcptat
inchipuit cum ar putea arata un fiu al lui. I se plirea do -.pre ei cu chipul ingrijorat. Cristopher a ~tiut ca i se oferea
nccrezut asemiinarea uria~a $i, aproape Iara sli-$i dea seama. . . :111sa sa capete raspunsuri. Micu\ul era tot tanga el iar
a inceput sa se incrunte. Nu-si putea lua ochii de la copila$ul k111eia parea agitata ~i cam nervoasa cand il privca. Si-a dat
care se j uca, strain de interesul pe care i-1 trezea. Ii urmarca .,t·ama ca ii studia hainele scurnpe ~i purtarea distinsii, ceea
fascinat alergatura. L-a vazut unnarind un porumbel cart l ' l' i-a lini~tit in parte temerile. Cristopher ie~ea in evide nta

309
308
ARLErrE G ENEVE 1UBE$TE-MA
in zona aceea umila ca o muse<'\ pe o farfurie c u fri~cl t11r1ll11lru, mi~carea inceatii a roti lor i-a provocat o agonie
pentru prima oar a a fost recunoscator pentrn privilcgiilo •lll::;ictoare. I~ i spunea ei msa~i ca niciodata Cristopher nu i-
care i le dadeau neamul ~i bogatia, pentru ca femcia sa ll lace rau micutului, dar adeviirul era ca pentru fiu l ei era
incredere. 1111 11ccunoscut ~i I-a lnchipuit grozav de speriat. Si atunci
Trebuia sa caute raspunsuri ~i avea de gand s-o fi 1111111<1 a inceput sa-i batii intr-un ritm primejdios. Erau ~i alte
nei'ntarziat. 111•... ibilitati pe care nu voia sa le ia in seama, dar trebuia s-o
f11l':1. Si daca o impiedica sii-l vadii? Ar putea cbiar sii-l duca
Chipul speriat al Rosei a ta.cut sa apara alanna in capul 1lrparte de ea. Dar nu, Cristopher nu era atat d e meschin,
Venise gafiiind, cu panll rava~it ~i obraji lmbujorati de efi • 11 mustrat severa. Oare ea nu fiicuse ceva la fel de urat sau
De ce nu era Cris cu ea? Unde ii lasase ? Fata chinui 1h1ar mai riiu?
prietenei sale a fiicut sa i se stranga stomacul pana-ntr-a Cclnd a ajuns la receptia hotelului , avea hainele in
ca i-a produs 0 durcre fi z ica . 1u·o1«1nduiala, ochii st iclo~i ~i i~i simtea glasul tremurand dar
- Cc s-a intamplat? a intrebat-o plina de nelini$te. 11 putul sii-i spuna receptionerului pe un ton aucori tar
- L-a luat! Agata ~i-a ash1pat gura cu 0 mana ca 111discutabil ca trebuia sa-1 vada neintarziat pe lordul
opreasca un tipat. L-a luat tata l Jui! Mi-a pus multe lntreb lk ri.;sford, pentru o chestiune de viata ~i de moarte. A fost o
d espre tine, despre copil. .. Nu m-am gandit... Nu put 1111mrne, sau eel putin a~a i s-a parut ei , ca barbatul i-a dat
sa-mi inch ipui ... Rosa a tacut ca sa-~i recapete rasufla 1111111arul apartamentului. Agata nu parea defel o doarnnii sau
Alergase ca o nebuna cele patru grupuri de Jocuinte c 11 pcrsoanii distinsii, dar teama din ochii ei era prea adevarata
desparteau gradina de casa In care locuiau. L-a luat In br'a • a s-o nesocoteasca. 0 femeie in starea aceea de ncrvi nu
~i a plecat cu el. Jn ace! moment, fcmcia a izbucnit p111ca sa minta.
lacrimi. larta-ma, Rowena! Nu am $tiut sa reactionez Apartamentele erau situate la primu l etaj $i ea a urcat
vreme ~i a fost cu neputinta sa i-1 iau. 11~care treapta de parca s-ar fi dus la C$afod. Cand a fost in
0 teama inghetata i-a patruns In oase $i a lasat 1:1la U$ii duble vopsite in alb, a clipit ca sa-$i limpezeasca
insensibila la tot ce o inconjura pret de cateva momentc lun~ I" ivirea, care ii era tulbure. Se afla intr-o stare de nervozitate
- Cine a luat copilul? 111grozitoare $i In acel moment s-a cait d in tot sufletul ca
S-a mirat de lini~tea cu care pusese intrebarca, caat pacatuise prin tacere. A biitut cu degetele in lemnul fin dar
tremura ca o frunza. 1111a auzit mi~care in spatele U$ii. A rasuflat adanc $i a batut
Rosa a oftat de cateva ori inainte sa poatii sa-i dea Ult din nou mai tare, dar nu era nimeni acolo. S-a a$ezat pe
raspuns: pndeaua de pe coridor $i a a$teptat sa vina Cristopher.
- Lordul Beresford . ,\ ~ teptare ce avea sii insemne ceasuri grele. Cand trccuse o
$i Agata a alergat ca niciodata In viara ei. Fara sii-$i punl h11na bucata de vreme, uneia dintre cameristele care fiicea
capa sau sii-~i ia manu~ile, a cautat pe o strada principala o .·mat in alte cam ere i s-a racut milii de ea, crezand-o o c lienta
trasura care s-o duca pana la hote lu l Achille, dar o data ca re pierduse cheia $ii-a deschis u~a apartamentului . Agata
310 311
ARLETTE GENEVE
i-a multumit $i s-a hotarat sii-1a$tepte pe Cristopher stan t '11slopher. Ea ii ceruse timp ca sa-i spuna $i, vazandu-i
salona$. Mai lntai s-a plimbat agitata prin lncapere gan ~ l'l'l'Ca, alesese sa ia el fraiele in mana. Dar John nu ~tia ca
du-se la o scuza, alegand vorbele pe care i le va spune, a 11•1111 Michel nu se intorsese inca de la Avon $i ca ea a$tepta
istovita de nesiguranta, a izbutit sa atipcasca un pie reze h1loarcerea lui ca sii-i marturiseasca totul lui Cristopher.
de birou, Ianga fcrcastra. Cand a crezut ca nu mai putea Acum venise vremea adeviirului. Se sffir$isera scuzele ~i
lndure, a auzit pa$i $i o cheie pe care cineva o vara 111 t·tcxtele.
broasca. S-a ridicat de pe scaun $i a ra mas in picioarc Nu ca sa te ranesc am tacut, jur! a spus cu glas chinuit.
mijlocul salona$ului , privind U$a care se deschidea ; pere Am aflat ca eram insarcinata la cateva saptamani dupa ce
care ii despiiqea a ramas deodata deschis. Cristopher a 111·-am instalat in Bordeaux. $i teama pentru ceea ce am
surprins s-o vada $i cand $i-a revenit a privit-o ca $i cum dl·scoperit m-a paralizat; o vreme n-am ~tiu t ce sa fac.
fi fost eel mai aprig du$rnan al Iui. Dar Agata se a$tepta ( '11110$team urmiirile pe care le va avea In familie starea mea
aceasta reactie; era acee~i pe care o avusese ea cand a a ~llml sc va afla, dar n-am avut lncotro. $i am platit foarte
ca 11 iuase pe micutul ei. m 1111p, pot sate asigur. Cristopher ramanea tacut, neluandu-
Striilucirea din ochii Jui Cristopher i-a aratat chin ' ' ochii de pe chipul ei. Bunicul $i-a aratat dispretul siiu
emofiilor sale. Cruzimea salbatica vazandu-se in$elat~ fll'ntru ca, prin fapte le mele, dezonorasem numele familiei,
bucurie imensa pentru ceea ce aflase $i o adancii dezamag' lur tuta nu mi-a vorbit multe saptamani. A fost ingrozitor, un
pentru ccea ce Ii ascunsese ea. l'osmar. Mi-era foarte teama, cred ca Inca imi este dar
- 0 camerista mi-a deschis u$a. A crezut ca pierdus llll:iodata n-am vrut sa-ti fac rau. Agata nu se a~tepta la mila
cheia, i-a spus lntr-o $Oapta, ca sa-i lamureasca prezenta 11111 partea lui dar tacerea lui grea cre~tea disperarea pe ca!e
In apartament. Trebuie sii vorbim! Auzind-o, Cri stopher o simtea. Ea tinea ochii in pamant, rntr-o atitudine supusa. In
l~at a~a o expresie de parca ar ti fost silit sa inghita otrav &111pa-amiaza in care ne-am despaqit, eram gata sa-~ spun
Agata a $Ovait o singura clipa lnainte sa faca primul pas d ill' ce nu puteam sa plec cu tine de$i te iubeam din tot
el a oprit-o cu o mana ridicata. Daca sc apropia de el, put ~11 llctul, dar cu cateva ceasuri mai inainte m-au !acut sa
sa faca ceva drasti c. ca de pi lda s-o stranga de gat. Und 111\deg primejdia la care te expuneam daca primeam
este? Abia putea sii-$i stapaneasca nelini~tca din glas. Und pwpunerea ta sa plccam, a$a cum planuise~ i tu . Mi-am tinut
este micutul meu? lagiiduial a sa tac dar in mijlocul unei lupte cu mine insami.
Cristopher a strans djn !alci auzind-o. Cristopher a ~tiut cine se afla in spatele discutiei care o
- Pe Diavolul negru, in drum spre Whitam Hall. n 111vinsese de asta, varul ei Carlos de Lucena, dar nu i-a m ai
Cel mai mare CO$mar al ei tocmai se adeverea. Agata s.. p:·isat. Trecuse prea multa vreme iar el era grozav de furios.
lasat sa cada la pamant $i $i-a acoperit chipul cu amandoul - Carei primejdi i se presupune ca ma expuneai
mainile, dar nu a plans; avea sufletul uscat de teama pe cart 11cceptandu-ma?
i-o trezea aceasta 1ntamplare. Cum fusese de acord lordul Glasul ii era atat de aspru ca racea fiecare silaba un
John Beresford sa- i ia copilul? Pentru ca il convinsest' 1:1ciune care o ardea. A ridicat ochii ca sa se uite la el ~ i ce a
312 313
ARI.Erm GENEVE 1UBE$TE-MA
viizut lntr-ai lui a :tacut-o sii se inchi11e. Indiferenta fu Nu po\i sa-1 desparti de mine, a spus cu glas mai hotarat
lnlocuitii cu 0 manie violenta. 1kc:11 ceea ce credea. Era gata sii se priibu$easca. Sunt mama
- Puteai sa fi i acuzat cii ascunzi dovezi $i chiar sl h11 ! Cristopher a izbucnit intr-un ras sarcastic. Sa ajungem la
arestat pentru ca 1-ai ajutat pe unul dintre conspiratori. ui11tclegere, te rog, I-a implorat ca dar !ara sa capete nimic.
aceea a trebuit sii mii indepiirtez de tine ~i I-am luat Se ridicase in sfar$it din pozitia de invinsa $i mergea
bunicul In Franta ca sii-1 apiir de furia regelui. drcpt spre el, care nu s-a rni$cat de unde era.
- iti bati j oc de mine? a spus el cu desava11 Acum vrei sii te targuie$ti? a intrebat-o cu o batjocurii
neincreziitor. ~l· a izbutit s-o raneascii. Dar Agata a tinut capul sus. Ai idee
- Trebuia sii plec $i trebuia sii tac, a raspuns tulburat ~'l' ai tacut?
- ~i nu ti-a trecut prin minte ca aveam dreptul sa ~tiu c Spune-mi ce vrei $i iti jur ca dacii stii in puterile mele
atat de insemnat ca faptul ca aveam un copil? a intrebat Hi voi da.
sa se mi$te din loc. Stiitea cu spatele la fereastrii, Dreptate, domni$oara Martin! Agata a avut U$Oara
picioarele U$Or depiirtate. Tinea o manii in $Old, in vreme h11presie ca el ~tia prea bine ce gandea ea chiar in acel
cu cealalta i$i masa gatul sub cea:ta ca pentru a-$i u~ 111oment, striilucirea din ochii lui crescuse considerabil.
lncordarea stransa. Ea continua sa stea pe covorul gros t\l.'.Um ~tii cum este, a incheiat Cristopher.
pe jos, ca o invinsii. Cii hotararea asta nu iti revenea Ea $i-a inghitit neputinta pe care i-o trezea atitudinea lui
tie? Este came din carnea mea, fir-ar sii fie! Cum ai in1oo·i.zma 11d nduratoare.
sa- ....? Ne$tiinta nu cere dreptate, a raspuns cu glas neutru.
Era atat de furios ca $i-a impus sii tacii pentru a Te 1n$eli foarte mult, domni$oarii Martin. Acum $tii ce
exploda. inscamna sa fii dat la o parte din ceva ce intr-adevar
- Am luat-o pe drumul pe care 1-am considerat potri rnnteaza foarte mult pentru tine.
in acel moment, a spus ea. Cristopher a bombiinit ostentati Te voi purta prin tribunale. \Qi lupta din toate puterile
incercam sate apar $i sii-1 apiir pe bunicul. a staruit ea. mcle I-a infruntat in eel mai amar chip cu putintii. it voi
'
- Giise~ti scuze pentru ticalo$ia asta? Pentru tiicerea It recupera.
jignitoare? El i-a sustinut privirea care, cu fiecare clipa, devenea tot
G!asul Jui dezviiluia o supiirare autentica $i profundii. 111ai arzatoare.
- Incerc sii-ti spun ... - ln Anglia? intrebarea, plinii de ironie, a tintuit-o locului .
Dar el nu i-a ingiiduit sii continue. < 'ristopher actiona premeditat ca sa-i facii eel mai mare rau
- Tiicere! s-a riistit manios. Dacii lncerci sii-mi starn.e•ti l' t1 putintii $i chiar daca i$i propusese sa incerce sa-i trezeasca
mila, iti pierzi vremea. Ai fiicut un lucru ingrozitor. Ea ~tia. mila, nu a mai fost in stare sii-$i piistreze atitudinea supusii.
dar asta nu a fiicut ca vorbele Jui s-o doarii mai putin. Meri~ Vci putea sa strangi destule lire ca sii incerci? a continuat el.
sii nu-I mai vezi niciodata. l'rivirea lui de otel a strabatut-o din cap panii-n picioare, cu
Aceastii posibilitate a umplut-o de o teamii atroce. 11cru$inare. Nu , fire$te ca nu! in momentul in care copilul
31 4 315
A1u.rrrE GENEVE lUBE$TE-MA
va ciilca pe pamant englez, va fi cetiitean britanic ~i nu Prea tarziu. Cristopher deja apasa pe clanta u~ ii.
mai putea sii-1 scoti niciodata de acolo. Chiar eu voi a I ·:a a incercat s-o inchidll" la loc cu piciorul; ~tia ca, daca 0
grija de asta.
, otca afara din incapere, niciodata nu va mai putea sa urce
Provocarea Jui a avut efectul dorit. Agata a reacrionar 11111 nou zidul care era intre ei. Dreptatea mea tocmai te-a gasit
o lupoaica ranita ~i s-a napustit asupra lui sii-l loveasca. ~lnnvata de toate i'nvinuirile. El avea toate ~ansele de partea
Cristopher nu i-a fost greu sa-i prinda mainile la sp ate ~i h11. Agata se informase bine la unul dintre cei mai buni avocati
se buc urc de furia ei; e ra ca un drog , avea nevoie s-o v dm Paris. Niciun tribunal, francez sau englez, nu va lua
suferind. Ea se zbatea incerca nd sa scape dar putc::rea lui drl·rturile tatalui ~i de aceea ~tia ca trebuia sa lupte din toate
mult peste a ci.
r111cri le, dar nu in fata legii. Era mama singura, la marginea
- Am sate omor! 1-a amenintat cu ochii ca ni~te pumnn 1Ar;iciei, $i avea nevoie de ajutor zilnic ca sa aiba grija de
Nu voi ingadui sa-1 iei. Nu ai rnila! n1icut; un tribunal ar tine cont de toate amiinuntele. Cristopher
- Tu ai avut cand ai tiicut? Fir-ar sa fie, sunt tatal I 111 schimb, putea sa-i dea copilului luna de pe cer, daca
Aveam dreptul sii $tiu!
1-11 ccrea. A ~tiut ca trebuia sii-i infranga apararea. Nu mersese
- Crezi ca ma vei infrange? Ticalos nenorocit! Nu drnlogul, nici amenintarile, nici umilinta; ii mai riima'nea un
reu$i sa-1 scoti din Franta. dn1111 doar. Cristopher trebuia s-o tina cu o singurii mana caci
- Crezi ca vreau sii te infrang? Habar n-ai ce doresc. •vc..:a nevoie de cealalta ca sa deschida u~a, pe care Agata se
- Este copilul meu, Cristopher! Nu poti sii-J iei. l111:iipatana s-o inchida. Si deodata a simtit-o agatata de gatul
- Este came din camea rnea ~i pot sii-1 iau oriunde me h11 !;ii cautandu-i gura, la care a ajuns Iarii efort. Limba ei ~ i-a
eu!
!neut drum printre dintii lui $i a simtit-o pe cerul gurii; pe toe
Agata s-a gandit ca nu era chip sa-1 convinga ~i ci 11 simtit o biciuire de dorinta in maruntaie care 1-a lasat fara
ramanea un singur drum, eel al umilintei. -11flare. Blestemata! De ce avea incii puterea sa-1 ispiteasca?
- Cristopher, te rog sa nu-I desparti de mine. Ai sa n 1-1~1 furios pe ea, dorea s-o pedepseasca pentru ca-1 mintise
omori. 11 implora, dar totodata se zbiitea incercand sa sea d:ir gura ei izbutea sa-1 faca sa uite totul, in afara de dorinta
din mainile lui . El nu se indoia ca, dacii izbutea, ar putet ndii nca pe care i-o trezea. A simtit cu de-savar~ita limpezime
sii-i scoata ochii. Te implor, hai sii ajungem la o intelegero ,1111ii ei catifelati care se striveau de torsul lui tare. Mainile ei,
1mi dau seama ca e~ti suparat, dar niciodata n-am vrut s4 11 odata eliberate din stransoare, s-au afundat in parul lui ca sa-
r,anesc, pe cuvant! Cristopher o tara spre u~a de la ie~ire, dut ~1 lipeasca ~i mai mult capul de al Jui. Era un sarut dur,
Agata a luat-o inaintea intentiilor lui de a o lasa afarii; nit ~:Hbati c, dar plin de o senzualitate pe care Cristopher nu o mai
avea de gand saingaduie asta. Unnatoarele momente vor fl rnnoscuse niciodata, decat cu ea. Agata I-a mu~cat de buza
hotaratoare $i ea ~tia cum sa capete un ragaz. in singurul fol Ill krioara pana in punctul in care s-a temut ca va sangera ~i i~i
in care puteau sa-1 capete doi oameni care in ace! moment Hf 1111duia ~oldurile lipindu-le de pelvisul lui, izbutind ca
urau din tot sufletul. Voi face ce vrei, dar te rog, adu-1 111cmbrul siiu sa raspunda cu o ferocitate cople~itoare . lnima
inapoi.
p;·1rca gata sa-i iasa din piept in gura ei ca s-o mestece cu
3 16
3 17
ARLETTE GENEVE
pliicerc, atat de piitruns era. Agata izbutea sa deschida o b \Oiai la fe l de mult ca $i mine, i-a raspuns rara nicio
in annura Jui ~i Cristopher simtea ca se dadea batut intr-un ru~me.

complet ~i absolut, chiar dacii incerca sii reziste atac ( 'ristopher nu putea sa n-o mai priveasca. Era intinsa pe
asupra simturilor lui ca un adevarat titan. Dar gustul fem 11111 , lntr-o atitudine de abandonare care 1-a racut s-o doreascii
parfumul ei imbatiitor ii ametea sirnturile, ii inceto~a mi 11111 nou $i a inteles ca femeia aceea era pierzania lui. Cu ea
~ i toate aceste emotii contradictorii se unisera intr-o dori 1111 a vea vointii $i sa-~i descopere slabici unea l-a la.cut sii

puternica pe care putea sii ~i-o satisfaca doar fiicand-o a I mstcasca o insult.ii.
Dorea s-o indeparteze de trupul lui, care raspundea ca Pleaca dracului odata! i-a poruncit pe un ton care nu
triidiitor, voia s-o indeparteze din viata Iui pentru totdea ndmitea nicio discutie.
fiindca durerea pe care i-o trezea cand o privea i se parea Chi pul Agatei a devenit cenu~iu, dar era in strafundul
nesuportat, dar Agata continua jocul de seducere, atingand m:hilor ei un licar de hotarare care 1-a alarmat.
cum nicio alta femeie nu o mai fiicuse inainte. Egalandu.,I - Am sii plec cu tine, i-a riispuns cu glas retinut.
el insu~i in pasiune ~i descatu~are. Cristopher a capitulat, -· Nu vreau sa te mai viid .
a fiicut-o )mind initiativa. A racut siirutul posesiv, exigent. Dar ea mai avea un cartu~ pe care sa-1 foloseasca ~i 1-a
ridicat-o de jos cu intentia s-o ducii spre dormitor dar ea ti>losit, con$tientii ca el avea s-o urasca $i mai mult. A mijit
profitat de moment ca sa-i inconjoare talia cu picioarele, 1H.:hii ~i, foarte lini$titii, l-a intrebat:
ultima data. Era pierdut. I-a ridicat fuste le largi ~i i-a ru - $i daca am riimas insarcinata?
neriibdiitor chilotii. $i-a descheiat nasturii de la pantaloni ~i El a privit-o stupefiat $i vazandu-i striilucirea calculata
o singura mi~care a intrat in ea. Agata ii tinea strans de gil din ochi a ~tiut ca fapta ei fusese voita, cii se daduse lui cu
de talie, abia mgaduindu-i sa rasufle, dar nevoia grabnica un scop ~i furia care fierbea in el a crescut pana-ntr-un punct
a se mi~ca in ea, l-a lacut s-o duca in donnitor ~i s-o trantea liiarte primejdios. Din doi pa~i a ajuns la pat $i, cu o manii,
pe spate in pat. A inceput o serie de m i ~ciiri incete care ~i~a " luat-o de brat silind-o sa se ridice ~i a tarat-o pana la u~a.
crescut ritmul pe miisurii ce ea ii cerea tot mai mult, cu gtJflf - E$ti o stricata! Crezi ca o sii ai acela~i noroc?
cu mainile, cu trupul ei care ardea sub al lui. Orgasmul Agata a explodat in star$it. Teama ~i supararea i-au ie~it
puternic pe care l-a avut o clipii mai tarziu l-a lasa Iara puton, pt: gura ca un $UYOi.
lnfrant, dar a fost con~tient ca Agata nu se bucurase ca in - Nume~ti noroc sa fiu batjocoritii? Lipsita de onoare $i
celelalte dati. Se purtase ca un adolescent, nerabdiitor ~i iutc rcspectabilitate? Ca toatii lumea sii-mi dispreµiiasca baiatul
S-a lacut tacere peste trupurile !or agitate. pl'ntru ca este bastard? Habar n-ai ce este norocul , increzut
- Asta nu a insemnat nimic, a spus Cristopher, din nou hkstemat!
imbracat in arogantii ~i indiferenta. Cristopher simtea ca e gata sii faca o nebunie.
S-a ridicat de pe ea $i a inceput sii-~i aranjeze hainele do - E bastard din vina ta! a mustrat-o cu glas de tunet. Nu
parca nu abia o iubise ca un nebun. Dar Agata era pregatitA. I-a$ fi neglijat niciodata, dar nu $tiam ca exista, fir-ar sii fie!
Pentru micutul ei, ar ciidea la 'intelegere ~i cu dracul. ~i acum, pleaca, fiindca nu suport nici sa te vad .
318 319
AR.LEITE GENEVE 1UBE$TE-MA
- Daca rn-ai lasat din nou insarcinata, iti jur ca nu ve.I lthuti sa accepte, totul va putea sa reinceapa pentru ei. 0
niciodata! 1-a amenintat. Cristopher i-a dus mana la gat ft lflrflse pana in Anglia atat de suparat incat nu-~i masura nici
tinut-o acolo, intr-o amenintare !impede care nu a izb vorbele nici faptele, dar era la un loc cu micutul ei ~i ar fi in
s-o sperie. Agata 1-a privit sfidatoare. Spune-mi, 1 •tare sa-~i vanda sufletul diavolului ca sa-1 apere ~i sa
Beresford, vei putea sa triiie~ ti c u asta? vcgheze asupra sigurantei lui. Agita\ia care s-a iscat dupa
Lui ii venea s-o piilmuiasca ~ i a strans mana pe gatul 1111sirea ei cu copilul, John ~i un Cristopher de neabordat i-a
pana a simtit ca rasutla anevoie; dar ochii fem eii nu lnsat deoparte pe Arthur ~i pe Andrew, cbiar daca se aratasera
indepartau de ai lui, nici nu-~ i pierdeau cheful de lupta, chi lm:antati de nepotul !or.
daca nu era pe masura lui.1-a infipt degetele ca ni~te ghea Un singur lucru ii lasa un gust amar: nu putuse sa-i scrie
in par ~ i a impins-o spre spate. Era atat de fu rios ca aproa tutalui ei ca sa-~i justifice plecarea nea~teptata, dar Rosa va
nu -~ i controla faptele dar nu lovise niciodata o femeie putea sa-1 lamureasca. Lasase cabinetul in seama lui Andre
Agata nu avea sa fi e prima. A privit-o cu o ura viscerala, c ~i casa in mainile prietenei ei. Stradania de ani putea sa se
un sentiment de respingere absolutii. Tocmai i~i pusese duca pe apa sambetei dar era cu fiul ci ~i de nimic altceva
singur de bunii voie sfoara de gat dar, al dracului sa fie da nu-i pasa.
nu ova face sa plateasca foarte scump! Agata s-a gandit ca drumul pana la pace era prea abrupt
tlar in Anglia putea sa dispuna de ~ansa de a inclina balanta
in favoarea ei. Chiar in ace) moment, avea drept tel
integrarea lui Cris in familia Beresford, ca el sa fi e acceptat
de toti ~i avea sa faca imposibilul ca sa izbuteasca. Cand a
43 hotarat sa taca a racut-o cu toate unnarile dar 0 data ce taina
ci fusese descoperita, a fost o eliberare pentru sufletul ei,
1:are fusese robul fricii ~i al posibilelor urmari de a ac\iona
Whitam Hall, Anglia intr-un fel sau altul. Tatal ei va trebui sa inteleaga ca
Vremea era cu adevarat ingrozitoare. Aproape la fel de cvenimentele i~i urmasera cursul ~i ca ea nu-~i inciilcase
rea ca aceea din Paris . Ploi le din ultimele saptamfmi i1 11igaduiala. Va putea sa ajunga la o mtelegere cu tatal ei ~i cu
dadusera o dispozitie care putea sa rivalizeze cu cea a Jui l 'ristopher, Iara sa-i piarda pentru totdeauna pe niciunul
Cristopher. Abia dacii ii vedea pe barbatul care ii pri lejuia dintre ei?
ni~te co~maruri groaznice dar care hranea cu privirile sa le - Marni/ Vlei?
de repro~ dorintele ei cele mai ascunse. Ea nu-i era Micutul ii oferea un biscuit din care mu~case. Agata a
indiferenta, neincetatele lui priviri ranchiunoase erau o incetat sa mai priveasca picaturile de ploaie care ramaneau
dovada !impede. Daca ar privi-o cu ind iferentii sau cu prinse de fereastra din pricina umezelii. Luna iunie era
racealii, Agata ar ceda, dar nu era a~a; mai ramaneau inca destul de neobi~nuita in comitatul Portsmouth. Drumurile
nadejdi pentru amandoi ~ i era fericita pentru asta. Cand vu crau noroioase iar lipsa musafirilor diidea impresia ca erau
320 321
ARLETTE GENEVE
cu totul izolati de restul lumii; dar in frumosul conac rloaie de mai. De la sosirea In Anglia, marchizul se hoti'irase
simtea aparata. Tanjea dupa o parte din independenta de c • o tutuiasca ~i prin acest gest Agata se simtea mult mai
se bucurase in Paris, dar izbutise multe in schimb: sa nu 11propiata de el, ca ~i cum ar fi considerat-o parte din familie.
mai teama noptile, sa nu mai pastreze o taina care ii ar Intotdeauna este bine venit sa bei o cea~di de ceai cald
sufletul zi de zi, ceas de ceas ~i sa-1 vada pe Cristop t11 1r-o compaoie placuca.
zilnic. Chiar daca ochii lui o injunghiau cu fiecare privi Marcus, care ducca tava cu ceaiul ~i ni~te p raj iturcle
pe care i-o adresa, o lacea sa simta o adanca u~urare ~i 11111plute cu crema, mergea in spatelc Lui John cu tot
imensa nadejde. Avea nevoie doar de timp ca sii dara 1~· ... rcctul. A pus tava pe masa in taccre $i a plecat la fel dar
barierele care ii desparfeau §i avea deplina incredere ca ra era ob~nuita cu rigoarca personalului de la Wh itam Hall.
izbuti. A continuat sa se uite la micutul ei, care statea E$ti stralucitoare, i-a spus John vazandu-i starea de
covor, Ianga focu l aprins; tinea In poalii o cutie mereu pli \(llril.
cu bisclliti pentru el. Nu era caht$i de putin suparata pe e l, d e~ i fusese
- Miinanci prea multi. n11nplice in hotararile asupra fiul ui ei. Fata dovedca o fire
Copilul i-a raspuns cu o strambatura care i-a topit ini 1o1n~u de depa$it in optimism ~i iluzii.
de parca i-ar fi pus-ope foe. Era regele casei, capata atenti Cand Cristopher a venit cu micutul la bordul Diavolului
tuturor cu un singur zambet ~i ce mama nu visa la a~a ce n<'gru, in vreme ce el facea pregiitirile de plecare, John s-a
pentru copiJul ei? Ea de buna seama ca da. Cris purta hai 11ntit impaf\it. Se dezlantuise o discutie ap1iga intre ei, fiindca
atat de scumpe ca ea, ~i de-ar fi adunat leafa pe un an intrer. 1111 putea sa rapeasca un copil $i sa-1 scotii din Franta Fara
tot nu i le-ar fi putut cumpara; nici macar un pantof din co cuno$tinta mamei, chiar daca ern fiul lui dar batalia amara
cu care se incalta. Dar pretul pentru toate astea ar putea sl uvuta cu Cristopher $i amenintarea ca ii va duce pe Cris intr-
fie prea mare. Avea in fata ni~te piedici greu de trecut: 1111 loc In care nici el nici Agata nu-I vor putea gasi Ii potolisera
animozitatea lui Cristopher ~i dczamagirea tatalui ei, care , proLestele. Caod fiul sau era intr-atata de furios, era mai bine
va simti in~elat de hotararea ei de fi alaturi de cauzatorul ..a acponeze cu prudenta ~i intelepciune. El ar putea sa aiba
celei mai mari bucurii ~i celei mai adanci nefericiri ale sale. )' rija de micut pana ce va fi din nou impreuna cu mama lui,
Dar luase o hotarare de una singura pentru prima oani in npoi se va ocupa de incapatanatul $i irascibilul Cristopher. De
trei ani ~i a considerat asta un lucru bun. Sa se indeparteze do 11n;ca, cand mai tarziu acesta a venit din nou pe vapor, dar de
Cristopher fusese o hotarare izvorati'i din nevoia familiei de d.tta asca insoµt de Agata, John nu a $tiut ce sa creada. Ea
a-I apara pe bunicul ~idea pastra tacerca asupra copilului po 111crgea mai mult tarata de Cristopber, rara bagaj, dar nimic
care il concepusera - fusese o avertizare deghizata in sfat di11 111 1 II facea sa presupuna ca pleca diu Franta fortata. Cand totul
partea lui Jea~ Michel - dar sa se afle in Anglia in accl ,, !Ost gata in portul Le Havre, velierul s-a indreptat spre
moment era o hotarcire de care nu avea de gand sa se cajascil. !>over cu incii doi pasageri la bord, nepotul lui $i singura
- M-am gandit ca ai vrea un ceai. l\:meie care daduse pcste cap viata lntaiului sau nascut.
Vorbele lui John au fost pentru spiritul ei ~ovaitor ca o - Sunt stralucitoare pentru ca ma a flu In locul potrivit, a
322 323
ARLETTE GENEVE
raspuns ea, chiar daca cu ochii U$Or inlacrimati. Unde tre De catc ori il iau, mi se pare ca il am din nou pe
sa fiu acum trei ani. 1'ristopher In brate, estc o senzatie minunata, a comentat !ara
John a servit-o cu o cea~ca de ceai cu douii lingurito -11-~i ia ochii de la nepotul Jui , care se intindea deja dupa a
zahar ~i o picatura de lamaie. Cand i-a dat-o, ea a luat-o doua prajitura.
un zarnbet sincer. Era intr-adevar frumoasa imbriicatA Vrei sa spui ca nu seamana cu mama Jui? a intrebat
bainele fiicei Iui , Aurora. Din fericire, pe velier era un cu Agata cu un zambet $trengaresc dar fiira nicio suparare.
cu haine de-ale ei $i Agata a putut sa I$i aranjeze cate Chiar daca te doare, cordobezo, a raspuns Andrew in
rochii pe durata calatoriei. lm:ul Jui John, - tocmai intrase $i se apropia de locul unde
- Te a$teapta o lntalnire grea, i-a spus ca o aduc ,tii tcau ei - nepotul meu eel frumos este bucatica rupta din
aminte. lllinc. Tanarul a dat la o parte un scaun ~i a luat loc in fata
Si a izbutit ccea ce nu puteau privirile manioase ale I Agatei $i a tatalui lui. Cate ai dat gata, campionule? Cris a
Cristopher: s-o descuraj eze. l'lipit de cateva ori inainte sa-i arate trei degetele manjite de
- Tata va fi grozav de dezamagit de acest deznodam 1:1hiir. Vino cu mine, mo$tenitorule! C ris n-a stat pe ganduri
dar nu voi fi nevoita sa-1 mint in Iegatura cu asta pentru 11 icio clipa. A intins bratele micute spreAndrew, care I-a luat
nu am avut nimic de-a face cu ce s-a intamplat. N-a.. ru indemanare, de parca ar fi fost obi$nuit sa poarte
incalcat cuvantul pe car e i !:.am dat, n-am luat Iegatura cu 1rup$oare de copi i. 0 sane indopiim impreuna.
Cristopher in absent:a Jui , ca sa-i spun ceva. Nu puteti sa v Auzind porecla dragiistoasa cu care Andrew se adresase
i~chipuiti ce U$urare adanca inseamna asta pcntru mino ropilului, Agata a tresarit. Cris luase alta prajiturii de pe
Agata a tacut pret de cateva clipe. Cu vremea, fagiiduielilt platou dar unchiul Jui a izbutit sa i-o ia inainte ca baietelul
!acute din loialitate fata de farn ilie apasii greu pe suflet. s ;·1 mu$te din ea $i i-a racut cu ochiul. Micutul a ramas cu
Lui John i se parea ca era prea optimista dar a pastrat tacel'CI dcgetele pline de zahar in aer. Dupa ce Andrew a inghitit
asupra concluziilor lui. De cate ori Cristopher ~i ea se aflau in ultima bucata, a luat mana nepotului sau $ii-a lins unul cate
acee~i incapere, incordarea se putea taia cu cutitul. Niciodatl 11nul degetelele, pana nu a mai riimas niciun fi r de zahar.
nu vazuse doi oameni atat de egali ~i de incapatanati. Agata a urmarit cu privirea fi ecare gest dintre ei doi ~i
Cris a hotarat ca nu mai voia sa fie ignorat $i a Iasat cuti1 s-a intrebat cum putea Cristopher sa fie atat de indiferent ~i
cu biscuiti ca sa se indrepte cu pa$i hotarati spre masa undo indepartat acum cand i1 avea pe fiul lui cu el. De~i nu dadea
erau praj iturile cu crema. la o parte faptul ca se purta a~a tocmai pentru ca era ea in
- Hmmm, a fost singurul lui comentariu. casa. C ris piirea m ai mult fiul lui Andrew decat al lui $i
John i-a dat o praj itura calda pe care el a luat-o T.tra nicit> triste\ea i-a acoperit ochii cu o mantie neagra.
grija. Zaharul i-a alunecat pe mana pana la barbia mica. Agata John a privit fiecare emotie care se oglindea pe chipul ei:
a lntins bratele ca sa-1 ia in poala dar copilul era ma i interesal forici re, retine re, suparare ~i duio~ie. A ~tiut ce simtea in
de bunicul lui. Fuscsc o adeviirata descoperire pentru el ~i era acele momente vazand chimia dintre nepot ~i unchi dar
incantat. John l-a ridicat in brate $i I-a ~ezat pe genunchi. Agata nu ~tia ca Andrew avea un magnet special pentru
324 325
ARLETTE GENEVE
copii, ii atragea cu zambete §i gesturi dragastoase. Un coniac, te rog. Cererea tatalui sau I-a surprins pe
preferatul copi ilor Aurorei §i ai Iui Justin. Intotdeaunai ( 'nstopher. Era neobi$nuit sa bea alcool dupa atata vreme.
juca cu ei, le dedica un timp pe care cei mai multi din 1'11nc-ti $i tu unul, o sa ai nevoie.
adulti li-1 refuzau ~i de aceea simtea tristetea ei cape a I J\vertizarea fusese limpede $i precisa.
proprie, fiindca i-ar fi placut sa-§i vada fiul eel mare dan Cristopher a lacut ce ii ceruse John; nu, nu-i ceruse, ii
i atentia pe care i-o diidea fiul eel mic. John avea proasp poruncise. S-a ridicat din fotoliu $i s-a indreptat spre tava
in minte marturisirea sincera §i emotionata a Agatei rn bauturi. A umplut doua pahare $is-a intors la masa ca sa
spitalul din Paris. Niciodata o femeie nu-§i dezgolise suflet i-1 dca pe-al lui tat:alui lui. Acesta l-a baut dintr-o inghititura.
§i sentimentele fat.a de Cristopher intr-un fel atat de sincer - Vrei sate imbeti? 1-a intrebat pe un ton cam disprctuitor.
de dureros. Agata Martin il iubea pe fiul lui §i el trebuia - Vreau sa-ti sparg capul. ,,Gata, am spus-o'', $i-a zis
faca ceva In privinta asta. John. Paharul pe care ll tinea Cristopher in mfma a sffir$it
- Iertati-ma, am o treaba care nu poate sa a§tepte. 11i1at 'intr-un colt al biroului amplu. De ce naiba i-ai adus aici
~i a ie$it din salon in cautarea fiului sau eel marw dad'i te porti ca §i cum nu ar exista? Nu te-ai apropiat de zile
Anumite lucruri trebuiau sii se schimbe Iara intarziere. intregi de copil. Purtarea ta mi se pare de neinchipuit.
Ncpotul meu nu este vinovat de nimic, fir-ar sa fie!
Critica 1-a deranjat profund pe Cristopher $i nu era dispus
~-o tolereze.

44 - Ai terminat?
Glasul ii era ascutit ca un cutit $i rece ca otelul. Statea
drcpt in fotoliu, Iara sii-$i piarda aplombul nici tinuta.
- Mo$tenitorul tau legitim nu poate fi un bastard! s-a rastit
Cristopher continua sa semneze acte sub privirea atentl tatal lui, sec $i autoritar. Daca mai continui cu atitudinea asta
a lui Arthur. De cand tatal lui i'i daduse imputernicirea sa so pasiva, vei pune asupra lui un stigmat greu de $ters in viitor.
ocupe de mo§tenirea fami liei, abia daca mai avea vreme de ~i daca nu iei fraiele in mana, va trebui s-o fac eu.
ceva dar nu se plangea. Intrarea brusca a lui John in birou l- Amenintarea a ramas suspendata in aer $i a atarnat intre
a tacut sa rid ice privirea din hartii. Marchizul mergea hotaral ci ca un pendul.
$i s-a a§ezat pe scaunul liber din fata lui. - Dumneata vei sta deoparte, i-a raspuns scurt.
- Gata, era ultimul, a spusArthur $i a pus actele mtr-un dosat Cristopher $i-a rezemat spatele de spatarul fotoliului $i
din piele. lmi pare rau ca va las singuri dar trebuie sa Siaf$eSO ~ i -a infipt privirea pe John cu un gest de avertizare, care nu
pregatirea unor documente. Voi face asta in camera mea. a avut niciun efect asupra marchizului .
John ~i Cristopher au privit tacuti plecarea grabita a lui - Ai avut grija sa afli pricinile pentru care mama a pastrat
Arthur. Mcsajul fusese Iimpede: nu dorea sa se trezcasca In tflcerea? Crezi ca a fost U$Of pentru ea? Treze$te-te odata!
mij locu l disputei care avea sa inceapa fu orice moment. I-a mustrat.
326 327
ARLErrE GENEVE l UBJWE-MA
- Nu ma intereseaza pricinele ei, in prezent este in via l>ar el a continuat atacul zdrobitor, ram sa-i pcse de loviturilc
mea dintr-un accident $i nu am de gand sa fac nirnic ca pe c are i le dadea drept In inima. T rebuia sa-1 faca sa
schimb aceasta situatie. rcnctioneze o data. Eu am pierdut ~aptesprezece an i din viata
John a rasuflat adanc. li1<:ei mele, i-a spus deodata dar in fiecare seara m ultumesc
- ii nume~ti pe nepotul meu accident? fncerci sa-mi sp din adancul suflerului meu ca am gasit-o. Ai v iizut ce a
ca este rodul unei tavaleli !ara insemnatate? Din partea hd 111scmnat sora ta In vietile noastre. Cristo pher a lasatochii de
Andrew a~ fi crezut, dar nu dintr-a ta. Ajuns in acest punct. la chipul tatalui sau pe masa. Amandoi suferisera aceea~i
Cristopher a avut buna cuviinta sa se arate tulburat. ~tiaml 1 1~idare ~i cu acela;;i rezultat. Actioneaza odatii ! s-a rastit
a exclamat John pc un ton victorios. A tunci fa dovada de John cu glas atat de ascutit ca i-au \iu it urechilc.
onoarea cu care mereu te-ai !alit $i nu te mai purta ca un - Nu pot! a raspuns in cele din urma Lasand gardajos.
baiat ranchiunos. - De ce? a intrebat tatiil lui cu ochi stralucitori de interes.
- Ai terminat? a repetat intrebarea. Fiindca am treburi do - Daca stau la distanta fata de eel mic, pot sa-nii pastrez
care sa ma ocup. s<ingelc recc fata de mama, a marturisit tulburat. Si am
- Nu ma trata cape un prost, a raspuns tatal lui, tot mal 11cvoie de stapanirea desavar~ita a emotiilor mcl e ca sa-mi
suparat. Voise sa aiba o discutie cu el in termeni amicali dar g.iisc sc calea din nou. Ma simt expus, vu lnerabi I; de mul\j
trufia ~i raceala lui ii deranjau din ce in ce mai mult. Fiindcl nni nu m-am ma i si mtit atat de pierdut.
nu sunt. Uimurirea Jui i-a smuts lui John un oftat de u~urare. in
- Niciodata n-a$ crede a$a ceva despre dumneata, i-a s lar$it racuse o spartura in zidul cu care intaiul sau nascut se
raspuns cu glas lini~tit. inconjura din proprie voin\A. Ura capacitatea Jui de a se izola
John a vazut ca fiul lui strangea din ralci atat de tare ca ar de tot, armura de protectie care ii acoperea sim~mintele de
putea sa-~ i rupa dintii. dite ori suferea cate o dezamagire.
- Fiul tau are nevoie de tine, pentru Dumnezeu! Arc - Agata te iube~te ~i nici nu ai idee cat de mult, i-a spus
nevoie de tatal Jui ~i nu de inlocuirea acestuia cu unchii sau atunci cu glas foarte scazut dar Cristopher 1-a auzit foarte
bunicul. Iimpede. Si a primir aceste vorbe cape un pumn in stamac.
Cristopher ramanea nepasator dar freamatul u~or al Daca ii iubea cu adevarat, nu 1-ar fi parasit In trecut.
narilor i-a aratat lui John ca nu era atat de indiferent la Pedepsind-o pc mama, 11 pedepse~ti p e fiul tau , iar nepotu l
vorbele lui cum incerca sa para. meu nu merita pedeapsa ta.
- Uiti dupa cum iti convine ca am aflat din intamplare cA Tata! lui ii infigea cutitul chiar in beregata.
aveam un fiu. Pretinzi sa uit a$a ceva? Trebuie sa fii nebunl - Nu este inten~ia mea sa-1 pedepsesc pe micu\, este prea
John a scrutat chipul fiului sau $i a simtit o mi la adanca; insemnat pentru mine, dar pe ea... pe ea nu pot s-o iert. Ma
Inca nu trecuse peste tacerea Agatei Martin. ra ne~te simplul fapt sa ma gandesc la asta.
- De ce te risipe$ti giindindu-te lace ai pierdut ~i nu lace - Si unde te duce ranchiuna asta? Oare ai u itat veninu l
ai ca$tigat? Cristopher a mijit ochii pana i-a redus la o linie. l.:are a pus stapanire pe tine in trecut? Cum putea tatal lu i sa
328 329
ARLETTE GENEVE lUBE$TE-MA
creada ca putea sa uite incidcntul care 11 marcase intr-un Nu a $tiut cum sa interpreteze tulburarea fiului sau.
atat de adanc? s-a intrebat. Te-a tinut departe de mine, t 'ristopher 1-a privit drept in ochi.
fami lia ta $i nu poti sa-ti inchipui ce a lnsemnat pentru n Pcntru ca poate ft din nou insarcinata.
disprctul tau. Nu-l meritam, Cristopher, ~i nici fra\ii tai. Uimirea pe care a citit-o pe chipul tatalui Jui 1-ar fi facut
- A fost foarte greu sa aflu ca propriul tata fusese aman 111 radii daca subiectul nu ar ft fost atat de serios.

femeii cu care voiam sa ma casatoresc, i-a repro~at cu Ai silit-o? I-a intrebat cu o oarccare spaima. Privirea lui
atitudine rnorocanoasa. l ·ristopher a fost mai mult decat graitoare. ii jignise cu
- Dar nu o iubeai. Te-ai simtit ranit in virilitatea ta, lo lll'L'asta presupunere. El n-ar sili niciodata o femeie. Cum
in orgoliul barbatesc $i ai uitat ceva foarte inscrnnat: · p111ca sa-1 intrebe a$a ceva? .Iarta-ma, fiule, dar sunt
m-am culcat cu ea cu mult inaintea ta $i am tacut-o d 11l·dumerit de purtarea ta. Vorbele arata ca o ura~ti iar faptele
ncvoie, nu din iubire. M-am impotrivit relatiei voast l11l·mai contrariul.
ftindca $tiam ca lady O'Sullivan nu era femeia potrh 1 Mi-e ru$ine de cat de putina stapanire am cand sunt cu
pentru tine. I'l l.
- Ne intoarcem la acelea~i repro~uri? I-a intrc Trebuia s-o spuna, sli-$i elibereze sufletul din lan\urile
Cristopher destul de deranjat. Fiindca nu ma interesea7~ " " ' L' II inrobeau. Care ii infranau simtamintele $i 11

- Ai prea multa dragoste de daruit ~ i de aceea ai ncvo 1111obilizau. Vreme de mai mult de doi ani fusese pierdut ~i
sa gase$ti o inima mai mare care s-o primeascii. 1w11m ca o gasise, nu era in stare sii-$i stapaneasca
- $i crezi ca am gasit-o in domni$oara Martin? I •1111\:imintele pe care i le trezea; de aceea statea deoparte.
intrebat simplu. De mai bine de treisprezece ani nu n Uneori sa-ti picrzi controlul se dovede$te a fi o
fusese sincer cu tatlil Jui . ii tratase cu lipsa de respect fiirnl 1'11IH.: rare, i-a spus tatal sau.
se sirntea ranit. Agata mi-a dat prca multe batai de cap. < 'ristopher a infipt ni$te ochi plini de neincredere pe
- Nu poti s-o ierti pentru ca biografia iti este patatA p111111tcle lui , din pricina raspunsului acestuia.
incercarea ei de a-$i salva bunicul? a intrebat fiira ocolifU Vrci sa $tii adevarul? 1-a intrebat cu glas ragu~it. Cand
Vorbim despre o viata, fiule. -11111 cu ea, uit de toate. Imi tope$te vointa cum tope$te focul
- Chiar crezi ca imi pasa atat de mull de profesia men, 11111111. Ma Jasa !ara puteri, Ia.ra putinta sa gandesc limpede.
agent al Coroanei? A$ fi infruntat un consiliu de ri11ht I11 11111pu I marturisirii sfii$ictoarc, degetele Jui Cristopher se
pentru ea! a recunoscut cu glas intretaiat. 11lli1..;cra de cat de tare strangeau masa. Vreau doar s-o strang
- $i atunci de ce dracu ai adus-o la Whitarn Hall'! I>A 111 Iii a\c ~i sa uit de tot. De lume, de responsabilitati. Simt ca
voie sa se intoarca la tatal ei $i totul se va sffir$i. , .. ,ll. 1111 far care ma lumineaza in noaptea neagra ca sa ajung

Cristopher $i-a zis ca altemativa asta era de negandit 1 ~ti 11111 1111 port sigur. Poti sa intelegi? Fiindca eu nu!
putin pentru moment. 1111111 i i privea atent ~i rara sa clipeasca dar pe masura ce
- Nu pot sa ingadui sa plcce. ll 11 ..~·111la un zambet a inceput sa i se deseneze pe buze.
- De ce? a intrebat iard$i John, tot mai uimit. l'oc\ii ii spun iubire, i-a zis, filosofii, nebunie $i este eel
330 331
ARLETTE GENEVE
mai frumos simtamant din ciite exista. A tacut un mome Trebuie sa vorbesc cu Devlin despre o chestiune
inainte sa continue. Multi oameni se straduiesc s-o gasea wabnica.
~i sunt foarte putini noro co~ii care izbutesc. Cri stopher a ramas priv ind in fata. fiira sii mai spuna
Cristopher a strans buzele. 111111ic. Ultimele vorbe ale tatalui sau ii lasasera 'i nfrant , cu o
- Dar Agata ma face sa simt ~i 0 furie imensa. Sa- ,cnzatie ciudata In capuJ pieptului. Acum ca trecuscra zilele,
pierd stapiinirea de sine. Irni arde batistele, ii atftta pe alt* c.1focul razbunarii se potolise pananu mai ramasesera decal
barbati prin simplul fapt ca exista, ma face s-o doresc chi 11i~lc scantei stinse, putea sa vada situatia dintr-o perspectiva
daca sunt furios din pricina faptelor ei. E manipulatoare, e.., mai matura, mai !impede.
femeia care ma innebune~te, a tncheiat adanc resemnat. St S-a ridicat putin dupa aceea, trebuia sa-i vorbeasca
accasta lipsa de stapanire de sine ma scoate din minti. Agatei $i nu putea sa mai amane.
John a hotarat sa vina in apararea femeii care izbutiso
sa-1 salvcze pe fiul lui din mutismul ~i indiferenta in care
statuse de atatia ani.
- Estc mama nepotului meu. Cea care a tndurat dispre\ul
alor sai ca sa-1 aduca pe lume pe fiul tau. A sfidat toato
45
regulile ~i normele pentru ca te iube~te. Doamne, Cristopher!
Era de datoria ta s-o aperi! Sa-i respeqi inocenta!. .. John a
hotarat sa taca vazand chipul ru~inat al fiu lui sau. Si-a - Este un copil extraordinar $i prea frumos. Andrew i-a
inchipuit cat de greu trebuie sa-i fi fost pentru ca incalcasc ciufulit dragastos parul lui Cris. N u-m i cxplic de cc, caci
cea mai elementara regula dintre toate: sa respecte o fatA latal lui este destul de urat, eel mai urat dintre barba\i , a~
virgina ~i inocenta. Vorbe~te cu era, 1-a slatuit. Asculta co 1ice cu.
Agata a amncat in el cu o pemuta. pe care tanarul a evitat-
are de spus ~i apoi hotara~ti ce vrei sa foci in aceasta privin(a
0 cu U$urinta. Cris a luat-o ~i a aruncat-o sprc mama lui , care
Amandoi barbatii s-au privit fata in fata, cu sinceri tate ~i
respect. a prins-o din zbor. CopiJului Ii placea la nebunie sa se joace
- Daca fac asta, o voi ucide, i-a spus Cristopher intr-o cu adul ti i.
~oapta ragu~ita.
- Este eel mai fmmos barbat din lume, a raspuns ea cu un
Dar tatal Jui se indoia, se indoia serios. zambet. Si nu voi ingadui sa-1 insulti.
- Fa din nepotul meu un mo~tenitor legitim sau daca nu, Dar Andrew nu a mai putut sa-i raspunda, pentru ca a
te voi ucide eu pe tine. intrat majordomul.
John s-a ridicat iute In vreme ce termina coniacul de care - Don Lorenzo del Valle dore~te sa fie primit, milady.
Cristopher nu se atinsese. Apelativul folosit de Marcus a impresionat-o adanc; ea
- Unde te duci? 1-a intrebat acesta oarecum surprins, nu merita acel titlu, dar gandul i-a zburat indata la numele
vazand iuteala cu care bea alcoolul din pahar. prietenului ei.
333
332
ARLEr1E GENEVE
- Lorenzo del Vcille e aici? 1-a intrebat pe majordorn, c - Am venit in Marea Britanie ca sli-l vad pe tata. Stii ca
a confirrnat dand din cap. $i dore$te sa ma vada? tic cativa ani locuie~te 1n Sco1ia, la Marina, ~i intr-acolo ma
Agata s-a uitat la Andrew, care era la fel de uimit ca due dar mai inainte trebuie sa-ti transmit un mesaj de la Jean
ea. Mi~hel. I-am lagliduit, ca $i varului tau Carlos.
- A$a a spus, milady. Dore$te sii vii vorbeasca intre pat Agata s-a pregatit.
ochi. - Ma bucur mult sii te viid, i-a spus emotionata. Lorenzo
- Mai devreme sau mai tarziu trebuia sa se intample, i·I -;-a mdoit serios. Chiar daca se intampla in aceste
spus Andrew. imprejurari.
- Unde pot sa-1 primesc? 1-a intrebat pe Marcus. - Mi-ar placea sa spun acela~i lucru dar nu pot. Tatal tau
Dar tanarul a fost eel care i-a raspuns. cste foarte ingrjiorat pentru tine, i-a spus deodatii. Si dore~te
- Chiar aici in salon. Cris $i cu mine te vom Iasa sa stut sa te lntorci.
de vorba lini$titii $i !arii intreruperi. Ea a pastrat tacerea pret de cateva clipe.
, Marcus, Andrew $i eel mic au ie$it in tacere din incaperc. - Am crezut ca aceste vorbe mi le va spunc el personal.
Agata trebuia sa se pregiiteasca sa-1 primeascii pe prietenul - Tatal tau nu poate sa vinii in Anglia ~i nici Carlos.
ei, dar era uluita. In saptamanile de cand era in Anglia, Regele Fernando 11 tine sub supraveghere. A pierdut
a$teptase sosirea tatiilui ei $i chiar a viirului Carlos dar vizita favoarea lui pentru ca 1-a ajutat pe Gines de Lucena.
lui Lorenzo o luase cu totul prin surprindere. Ve~tile nu erau atat de rele pe cat se a$tepta, dar bunicul
U$a s-a deschis $i pe ea a intrat eel mai bun prieten al ci nu mai era o primejdie pentru rege. Fusese ingropat pe
familiei sale. L-a vazut $Ovaind un moment dar Agata s-a ramant francez.
ridicat de pe scaun $i a mers drept spre el, cu mana intinsll. - Ce ii impiedicii pe tata sa vina in Anglia, supararea sau
Era la fel de frumos ca mtotdeauna! dezamiigirea?
- Buna, ce faci? - Nu i se ingliduie sli treaca granita, a lamurit-o el.
Lorenzo a mijit ochii vazandu-i gestul atat de distant. Cat Agata a ramas cu gura cliscata.
a$teptase in vestibul putuse sii admire bogatia $i opulenta - Nu-i adevlirat, i-a spus dar cu oarecare indoialli in glas.
farniliei Beresford $i, nu a $tiut de ce, sii vadii asta I-a racut - Crezi ca te-a~ minti cu ceva atat de serios? Ofiterii care
sa se zburleasca. au luptat cu Bonaparte au intrarea restransa in Anglia. Sunt
- Acum cateva luni, ai fi sarit de gatul meu ca sa ma salup considerati vinovati alaturi de el. Lordul Beresford nu te-a
$i sa ma cople$e$ti cu intrebari. Agata a ro$it, pentru ca, intr· in~tiintat despre asta? .
adevar, nu se purtase cum Ii stiitea in obicei. Pesemne frigul Acum intelegea tacerea tatalui ei. Sfiintli Fecioara! S1 ea
englezesc ti-a inghetat umorul pe care 11 risipeai altadata. care credea ca era dezamligit $i de aceea pastra distanta.
A hotarat sa nu-i raspundii Ia remarca. Fara indoiala, - Ce pot sa fac? a lntrebat destul de ingrijoratii.
prietenul ei era un pie supiirat. - intoarce-te cu mine, a rlispuns Lorenzo. Am totul
- De multa vreme nu mai $tiu de tine. pregatit.
335
334
ARLETTE GENEVE IUBF,$TE-MA
- Nu pot sa fac a~a ceva! a exclamat suparata. ca sa ma ierte.
- Ce te impiedica?Agata se afla la o raspantie grea. Dael - Te-a cerut in casatorie? Ea n-a avut incotro decat sa
pleca impreuna cu Lorenzo ca sa-1 intalneasca pe tatal ei fl ncge dand din cap. Crezi cii ova face? E:;;ti naiva!
sii aibii o discutie cu el, Cristopher nu ii va ingadui sii 1& - \Qrbe~ti la fel ca tata, I-a mustrat indureratii.
copilu l ~i sa se intoarca dupa ce va liimuri totul; iar dacl - Te iubesc la fel de rnult ca Jean Michel ~i nu pot sa indur
ramanea, nu mai era cale de intoarcere in privinta tatalui el cc iti face.
§i a distantei care s-ar crea intre ei. Lorenzo a viizut emo~ ilo - Am fost foarte nedreaptii cu el. L-am rnintit, 1-am
oglindite pe chipul ei ~i a §tiut ca nu o va convinge atat dt in~elat...
u:;;or cum crezuse. Tatiil tau nu meritii sii te porti a:;;a cu el. A - Tu ai fost nedreapta cu el? i-a repetat vorbele prostit.
racut ce era mai bine pentru tin.e. Fcmeia pe care o cunosc eu nu s-ar injosi in fe lul iista.
- Nu :;;tii nimic, Lorenzo! i-a spus ridicand glasul. Deschide ochii odata!
~l. §i_-a lnfipt ochii intunecati ~i piitrunzatori pe chipul ci Lorenzo era necrutator in atacul asupra emotiilor ei celor
nel~Ill~ht. Dar Agata nu putea sii-~i lnchipuie durerea pe care mai adanci.
o s1mtea tatal ei :;;tiind-o atat de departe. Jean Michel veniso - Iubirea are aceasta putere, prietene, nu o subestima.
la palatul Zambra ca sa cear.i ajutor singurului om care putea Toate faptele mele sunt rodul iubirii pe care i-o port.
sa i-1 dea. Carlos nu putea sa piece din Madrid, iar el insu~i - Tata! tau a incercat de mai multe ori sa vorbeasca cu ... ,
nu putea sa calatoreascii in Anglia. Lorenzo consimtise sa-i a §Ovait un moment..., trebuie sii spun logodnicul sau
d_uca mesajul. Tata! Agatei ii va a:;;tepta in Le Havre, pe ca dragutul tau? Agata a strans buzele in semn de avertizare ~i
smgura sau cu lordul Beresford. Lorenzo s-a scuzat cu o aplecare a capului. Dar lordul
- Ce se presupune ca trebuie sii ~tiu? Ca traie:;;ti ca o Beresford a refuzat sii aibii o discutie sau o intalnire cu el, a
stricata in casa unui barbat care nu te respectii? Ca nu-Ii incheiat.
spalii ru§inea dandu-ti numele lui? Aceste lucruri sunt de - Chiar tu ai zis ca nu poate sa calce pe pamant englez,
dorneniul public, aici ~i in Cordoba. i-amintit acrii.
Lovitura lui Lorenzo o nimerise drept In inimii, negre:;;ind - Jean i-a propus sa se intalneascii in Le Havre.
nici un milimetru. Lorenzo se in:;;ela pesemne. Cristopher nu ar refuza din
- Dovede§te putina chibzuintii din partea ta sii vorbe:;;ti ranchiuna sii vorbeascii cu tatiil ei; era un domn din cap
astfel despre un om pe care nu-I cuno§ti defel, a i'ncercat pana-n picioare :;;i ea nu avea de gand sa se indoiascii de
sa-1 apere dar prietenul ei a plesciiit din limbii, :;;i mai hotiirat. onoarea lui. Oare in Cordoba nu o dovedise de mai multe
- Nu vad un inel respectabil pe degetul tau. Aceea fusese ori?
o Iovitura mar~avii sub centura. Nea~teptata, venind de Ia el. - Nu te cred, i-a spus cu glas rece. incerci sa ma faci sii
E:;;ti tot mama singurii. Spune-mi ce altceva trebuie sa mai cedez.
~tiu?
Lorenzo a oftat adanc. Agata era foarte schimbata; parea
- Cam-am purtat foarte urat cu el ~i ca are nevoie de timp . 0 leoaica aparandu-~i teritoriul, dar el ~tia prea bine ca
336
337
ARLETTE GENEVE
atiWdinea asta Ii va aduce multe necazuri. Ii va aduce? E indoiala ivindu-se in ochii ei. Si a $tiut de care fir sa traga ca
lmpotmolita in ele. s-o aduca in favoarea tatalui ei. Nu-I iube$te, Agata, se simte
- Ai sa renunti la tot, Agata? Privirea ei i-a aratat ca m& doar raspunzator pentru el ~i asta e o slaba consolare pentru
$tia unde voia sa ajunga cu intrebarea lui. Crezi ca merita'l un copil care merita sa aiba un tata in adevaratul sens al
- Iubirea i'ntotdeauna merita. Tntr-o zi vei iubi atat de mule i.:uvantului.
incat !mi vei intelege vorbele. - Vrei sa-mi faci rau?
- Cum spui tu, iubirea merita, dar cand este imparta$itA. - Oare nu vezi ca ti-1 faci singura? Spune-mi, de cate ori
draga prietena. \i-a sp'us ca te iube$te?
- Cristopher ma iubC$te. Cum poti sa te lndoie$ti de asta? "Niciodata", s-a gandit ea. Dar mai contau vorbele cand
Lorenzo nu $tia ce vorbe sa foloseasca pentru a o ochii Jui erau atat de graitori?
convinge. 0 vedea retragandu-se intr-o atitudine de apararo - Lordul .Beresford face parte din soiul acela aparte de
care nu o avantaja defel. Jean Michel era suparat pe ea'' barbati care nu au nevoie sa rosteasca anumite vorbe pentru
peste masura de ingrijorat. El ~tia prea bine ca daca Agata nu ca o femeie sa $tie ce simte. 0 arata prin fiecare gest, prin
diidea inapoi, va ramane ingropata pe viata pe pamanc liecare fapta.
englez. Prin apararea Jui incerca sa-1 faca pe prietenul ei sa
- Pune-1 la i'ncercare, i-a propus. Ea a racut ocbii mari de inteleaga.
groaza. Cu aiciun chip nu se gandea sa cada in aceasf4 - Asculta-te! \Qrbe~ti ca sa te convingi pe tine insati.
capcana A$a vei atla ca simµtl onoarei estc un tovarii$ foarte - Lorenzo, te rog! a exclamat, cu desavar~ire copl e~ita
rcce cand pa tu I sta go l de afec!iune, a adaugat Lorenzo. de emotiile contradictorii pe care vorbele Jui i le trezea, atat
A fost foarte greu p entru Cristopher sa afle ca I-am de patrunse cum erau de adevaruri otravitoare.
mintit ~i ca I-am ascuns pe fiul lu i de el. Avea nevoie sa respire un pie de aer. Lorenzo era
- Tatal tau zice ca a fost pentru o cauza dreapta. distrugator cu argumentele Jui. 0 fiicea sii ~ovaie ~i sa se
- Taci, Lorenzo! intrebe daca nu cumva se in$ela in privinta lui Cristopher ~i
Glasul ei a sunat chinuit. a simiamintelor Jui. Inainte de sosirea lui, era sigura de
- Poate tatal tau s-a in$elat silindu-te sa pastrezi tacerea, iubirea pe care o simtea pentru el, credea ca era de ajuns dar
dar a racut-o pentru binele tau ~i pentru micuful acela care acum se gandea la micutul ei ~i la ceea ce avea nevoie cu
merita muJt mai mult decat sii poarte stigmatul de bastard. adevarat ~i asta nu era tocmai un tata absent.
Chiar daca nu cunosc toate amaountele, cred ca Jean Michel - Am adus cu mine o licen\a speciata de casatorie. Daca
nu a reactionat cu rea credinta ca sa te raneasca. Izbutea vrei, putem sa ne casatorim la caderea serii lntr-un sat,
s-o supere. Brandon, cumnatul meu m-a ajutat sa aflu ca fiul Gretna Green, foarte aproape de granita scotiana. Sora mea
tau nu poarta numele de Beresford. ne-ar gazdui la Ruthvencastle pana cand am putea sa ne
- Asta nu lnseamna nimic. intoarcem cu vapornl in portu l San Sebastian din Spania.
- Cum poti sa fii atat de oarba? Lorenzo a vazut in s!ar~it Agata s-a uitat Ia Lorenzo cu totul zapacita. Incapabila sa
338 339
ARLErrE GENEVE 1UBE$TE-MA
reactioneze intr-un fel sau altul. Fiul tau ar fi sub protec\ia indi surprinsa.
mea $i am putea sa-1 scoatem din Anglia rara probleme. - Uiti ca tata nu poate sa se intoarca in Spania o vreme,
Acesta este eel mai mare interes al tatalui tau. p<ina cand regele Fernando hotiirii$te contrariul. A$a ca va
Ea a rasuflat a tat de adanc ca aproape a ametit. trebui sa vin pe aceasta insula mai des dccat mi-ar placea . Se
- Cristopher nu va ingadui, a spus aproape intr-o $OaptA. pregatea sa piece dar Agata $i-a dat seama ca nu-$i luase
Bastard sau nu, tatal lui nu va ingadui sa iasa din Anglia. ramas-bun. Pareau doi straini, nu doi prieteni care se
- Cris n u este recunoscut legal ca un Beresford. ll tine preruiau. Deodata, el s-a intors $i a privit-o cu intensitate.
aici din ra2bunare, nu e$ti i'n stare sa lntelegi? Pc ea a Voi a$tepta raspunsul tau.
deranjat-o aceasta concluzie. Nu poti sii vezi ca incerc sa tc - Lorenzo! El a privit-o patrunzator. Te urasc pentru
ajut? a i'n trebat-o cu o auume graba in g las. vorbele tale.
- Si ce spune contele de Zambra despre gestul tau Prietenul ei a schitat un zambet graitor, fiind ca $tia ca
cavaleresc? I-a lntrebat ea la randul sau cu o anume antipatie: vorbele lui o vor face sa se hotarasca intr-un fel sau altul.
Nu suporta ca prictenul ei din copilarie sa fi e atat de - Stiu, $i ma bucur ca a$a este.
receptiv $i binevoitor cand Cristopher era de neabordat. Tacerea care a urmat plecarii lui i-a folosit ca sa se
- Tata imi va respecta hotiirarea, Agata. Este un barbat gandeasca. Vreme de zile se simtise atat de fericita pent~u ~a
drept $i dore$te ce e mai bun pentru mine. era din nou alaturi de Cristopher incat uitase totul dar v1z1ta
- Te-ai lega pe viaia cu o sfoara atat de lunga numai din prietenului ei o adusese iara$i cu picioarele pe pamant,
prietenie? Meriti mult mai mult, Lorenzo. Eu nu sunt tacand-o sa caute Inca o data directia in care trebuia sa
vrednica de un asemenea sacrificiu. mearga. Trebuia sa-i vorbeasca lui Cristopher $i sa-1lntrcbe
- E~ti prietena mea ~i doar a~ pot incerca sa te ajut. Tu ai tara ocoli$uri cum ramane cu micul Cris, daca avea de gand
face Ja fel pentru mine. Era adevarat. Daca el s-ar ti aflat intr-o sa-1recunoasca ori va fi pur $i simplu un bastard in existenta
situatie asemanatoare, ea ar fi in stare sa faca orice ca sa-1 lui rigida $i bine randuita. Lorenzo era dispus sa se insoare
aj ute; pe asta Se intemeia prietenia sincera. Sa ne casatorim cu ea! Fara s-o iubeasca! Fara sa urmareasca nimic de~at sa
pe pamant scotian ne va fi de folos ca sa ie$im din Marea 0 salveze pe fata care se lasase orbita de o himera. Agata
Britanfo dar aceasta uniune nu va fi valabila in Spania. O data s-a mustrat, pe ea nu o atrageau bogatia, nici titlurile dar
ajun~i in Cordoba. vom cere anularea $i vei fi iara~i Jibera. iubirea unui barbat care deocamdata o dispretuia, da. Totu$i,
Sugestia nu i se parea atat de nebuneasca. dorea atat de mult $ansa sa aleaga de una singura ca poate
- \Oi vorbi cu Cristopher, a acceptat in cele din unnii. gre~ise calea de urmat, totul era descurajator. Trebuia sa-$i
$i Lorenzo a $tiut ca nu trebuia s-o mai preseze. Era gata \nghitii supararea ~i s-o digere, numai atunci va p~t~a ~vea
sacedeze $i s-a hotarat sii bata in retragere. o discu\ie rodnica $i matura cu cauzatorul ncdormm1 e1.
- Stau la hote lul Henry , in Fareham . Voi :ti aco lo daca ai
nevoie de mine.
- Mi se pare atat de ciudat sa te vad in Anglia! a exclamat
340 341
ARLETTE GENEVE ]UBE$TE-MA
nou pe Diavolul negru. Trebuia sa stea de vorba cu Jean
Michel inainte sa poata avea o discutie cu fiica lui ~i s-o lege
definitiv de viata sa.
le~irea in curte a lui Andrew, urmat de Cris i-a racut inima

46 sa bata mai iute. Unchi ~i nepot purtau o discutie despre lei,


care I-a racut sa se caiasca de atitudindea neinduratoare care
rusese stapanire pe el in zilele din urma. 1-a urmat in tacere
pe cei doi, domic sa reca~tige vremea pe care o pierduse cu
Cristopher a flicut ceva cu totul de neingaduit, pentru a dispre1 ~i mustrari. Asculta intrebarile pe care i le punea
~oua oara in viata lui: a ascultat o discutie personala intro micuµilui fratele lui ~i raspunsurile cu limba impleticita pe
Agata §i Lorenzo del Valle. Nu fusese poftit dar fusese do care i le dadea copilul. Unele dintre ele ii smulgeau un
fata $i cu totul implicat. Instruirea sa ca agent includea ~i zambet sincer ~i ii lasau rara aer din pricina emotiei care n
ascultarea discuti ilor altora ~i in acel moment a fost cuprindea. Andrew i1 ducea pe Cris drept catre labirint ~i
recunoscator pentru aceasta abilitate invatata $i neuitata, care Cristopher §i-a amintit momentele de neuitat pe care le
ii ingaduia privilegiul de a asista la pennanenta lui aparare petrecuse in gradina din spatele casei, cand nici el, nici fratii
de catre ea. Explicatiile pe care i le daduse lui Lorenzo lui nu erau mai mari decat chiparo~ii taiati geometric care
pentru purtarea lui irationala daramasera una cate una duceau la rantana din piatra. Se jucasera de-a v-ati ascunselea
~ari erele pe care el le ridicase ca sa se apere de influenta ei. ~i el fusese eel mai bun. $i-a amintit cum intr-o dupa-amia~
Agata era o femeie cu idei foarte limpezi ~i definite $i de a a$teptat mai multe ceasuri sa-1 gaseasca dar Andrew $1
douii ori i'l aparase flira sa merite; In seara cand a palmuit-o Arthur obosisera sa-1 caute ~i se hotaraserii sa piece acasa ca
pe lady Ophelia ~i chiar in dupa-amiaza aceea, in vreme ce sa bea ceva racoritor. Cristopher ii a$teptase pana cand tatal
ii scuza faptele urate in fata unui barbat care tnccrca s-o tui 1-a cautat in locul in care ii placea eel mai mult sa se
ajute. Tocmai descoperise ca atama mai greu afectiunea pe ascunda. Mustrarea a fost aspra dar el $i fratii lui
care o simtea pentru ea decat tndoielile care TI chinuiau pana continuasera jocurile pana aproape in adolescent.ii. Acum,
in punctul in care il raceau sa piistreze distanta. Fusese atat gardul abia ii ajungea pana la piept.
de orbit de tacerea ei ca uitase de ce tacuse Agata: datorita L-a auzit pe Andrew numarand pana la zece ca sa-i dea
fiigadu ielii flicute tatalui ei §i din iubire pentru bunicul ei. ragaz lui Cris sa poata sa se ascunda dar copilul era prea ~ic
Cum putuse sa fie atat de prost? ~i acum, ce naiba putea face ca sa gaseasca iute o ascunzatoare buna. Cristopher l-a pnns
ca sa repare lucrurile? Lorenzo del Valle avea intentia cand incerca sa se tranteasca cu fata la pamant, ca sa nu
Iimpede sa o ia §i nu doar pe ea, ci ~i pe fiul lui, copilul acela poata Andrew sa-1 vada. L-a apucat de bra\ ~ii-a rac~t s:mn
pe care incepea sa-1 iubeasca pentru cii era o parte din Agata. sa tacii. Cris a deschis ochii cat farfuriile dar dormc sa se
Dar daca Lorenzo voia sa-~i atinga scopul, mai intai va joace a hotarat sa-1 urmeze pe tatal sau, cu un zambet pe
trebui sa treadi peste cadavrul lui.Ahotaral sa se imbarce din buze.
342 343
ARLErrE GENEVE 1UBE$TE-MA
- Si zece... Am sa tc gasesc! mare dar pe care Agata putea sa i-l faca. Fuscse atat de orb!
Vorbele lui Andrew l-au facut pe micut sa-§i acopere gura - Unchiul Andres, i-a spus in spaniola, intr-o incercare
ca sa-§i inabU$C rasul. Statea Jn poala lui Cristopher, de a face mai U$Oara rostirea numelui.
amandoi varati intre doua tufe care ii ascundeau destul de Cris i-a repetat vorbele cu mult mai multa hotarare.
bine, chiar daca in mod precar, caci statura §i corpolenta Jui - Andes ... Andes nu ete.
Cristopher erau mult diferite de cele pe care le avea ultima - Atunci putem sa ie$im.
oara cand se ascunsese acolo. Cris a lacut un gest foarte graitor cu ciip$orul §i amandoi,
- Aici nu poate sa ne gaseasca, e locul meu de taina. ·• tata §i fiu , au ie$it din ascunzatoare razand dar Andrew ii
Cris a intors capul ca sa se uite la barbatul care ii adresa a$tepta rezemat de tufe, cu bratele lncruci$ate pe piept.
o privire complice §i i-a zambit. Si-a rezemat spatele de - Ai tri$at, i-a spus micutului , cu un zambet care
torsul tare cand Andrew a trecut chiar pe liinga ei, rostind dezmintea tonul sever.
"Am sate gasesc". Cristopher a luat copilul in brate $i 1-a strans cu putere.
Cristopher a atins buclele moi ale copilu lui, tafate cu Cris i-a raspuns luandu-I de gat $i punandu-$i. obrazul pe al
pricepere, la modii. Copilul rnirosea foarte bine. f-a a mintit lui.
de fan cural, de iarba proaspat cosita, de paine scoasa din - Unchiul tau nu $tie sa piarda, a comentat Cristopher
cuptor. ~i-a dat searna ca fiul lui Ii amintea de toate Jucrurilc zeflemitor.
care ii placcau ee l mai mult $i ca ii fiicca sa evocc trairl - Va auzeati de la o distanta de o jumatate de mila, le-a
foarte placute. L-a vazut aplecandu-§i chip ul mic prin spus Andrew glume\. .
deschizatura care desparfea cei doi arbu§ti. Toti trei au inceput sa mearga spre casa $i treciind prm
- Nu eLe! a exclamat cu o expresie amuzata . livada de meri, Cristopher a luat unul copt, 1-a $ters pe
- Dar tot ne cauta, i-a spus el cu glas scazut. Cris §i-a cama$i'i $i a mu$Ca din el lacand coaja sa trosneasca foarte
indoit picioarele pe coapsele lui Cristopher §i s-a catarat pe apetisant. O secunda mai tarziu i I-a dat micutului care a
burta lui pana s-a sprijinit de piept, ca §i c um ar ti fost un mu$cat o bucata aproape la fol de mare ca $i el.
catelu§. Unchiul Andrew este foarte inciipatanat, a adaugat. - E bun, nu-i a§a?
- Unchiul Andru, Andru ... Cris nu putea sa-i raspunda, era prea ocupat sa mestece
Nu putea sa spuna corect in engleza numele $i $i-a incretit pulpa rara ca sucul sa-i scape din gura.
buzele ganditor. - Frumos 11 inveti sa se poarte pe nepotul meu, I-a
Tn accl mo meat, Cristopher s-a gandit ca era leit fratele mustrat Andrew, caruia i se parea nemaipomenit ca fratele
lui mai mic §i un val de iubire i-a napad it sufletul pe lui manca un fruct !ara sa-1 cure1e mai lntai. Era de
nea$teptate, umpla ndu-1 de o pace cum nu mai simtise de nerecunoscut. Avea manccile su t1ecate pana la cot, vesta
ani. T inea trup~orul acela i n bratc ~i a $tiut ca va face tot descheiata $i cizmel e cu carambi inalti murdare de pra!. Era
posjbilul ca sa-1 apcre $i sa aiba grija de cl mereu. Era eel contrariul desaviir~itului domn de acum cateva luni. lti sta
mai mare dar pe care putea sa-1 primeasca un om . Cel mai bine, i-a spus deodata. Cristopher nu ~tia la ce se refera.
344 345
Alu.ETJB GENEVE IUBF.$TE-MA
~orbesc de i'nrati~area ta, 1-a lamurit. Hainele lti vin foarta
bme a~a. Nu mai pari scortosul §i egocentri cul viitor
mo~tenitor de la Whitam Hall. Acum pari ... Andrew a tacut
cautand eel mai nimerit adjectiv, ... un frate mai mare,
obi ~nui t $i oarecare.
- Ma bucur sa ~tiu ca am trecut de la scortos §i egocentric 47
la obi~nuit §i oarecare.
Andrew i-a zambit; spus a§a, parea o ocara §i nu o Iauda.
Cand au ajuns la treptele din spate ale terasei care dadea Whitam Hall era la fel de tacut ca ~i imprejurimile casei.
spre u~ile cu geam ale bibliotecii ~i ale salonului, Cris a cerut Cristopher era foarte obosit dar urmase unul cate unul
sa ii lase jos. Cristopher i-a facut pe plac §i micutul a urcat sfaturile tatiilui siiu ~i avea incredere ca nu se in~el a in
scara cu salturi mici. Energia lui era nesrar~ i ta. niciunul.
- Ma gandesc sa-i daruiesc un caine, i-a spus Andrew, - A$teptati-ma 1n biblioteca. Marcus va va insoti. Eu ma
a§teptandu-se la refuzul grabpic al fratelui Jui mai mare. voi intoarce in cateva momente cu Agata. Restul famil iei va
Orice copil trebuie sii aiba un caine, unul uria§, cu 0 limb! sosi din moment in moment.
mare cu care sa-i $learga mucii. Barbatul cu par blond a racut un u~or gest cu capul ~i a
Cristopher a izbucnit in ras. urmat indicatiile ~i pa~ii majordomului. Cristopher s-a intors
- Andrew, a inceput, neluandu-~i ochii de la fiul Jui, care spre griidina ca s-o caute pe Agata; Marcus ii daduse
a striibatut terasa §i a intrat in biblioteca, unde i§i ziirise infonnatii exacte despre ce tacuse ea in ultimele doua zile ~i
bun.ic~I s:and~pe un fo~oliu liinga foe, ai obliga{ia morala ~i unde era chiar in ace! moment.
soc1ala sa te mmulfe$h. Celalalt I-a privit cu gura cascata. Balansoarul se afla foarte aproape de iaz ~i de tufele de
S.a se lnmulteasca? Ai sa fii un tata grozav. Ai asta in sange trandafiri ~i Agata s-a hotiirat sa se a~eze in el in vreme ce se
§1 mor de nerabdare Sa te vad inconjurat de ffiUCO§i §i de gandea la vorbele cu care trebuia sa-1 abordeze pe Cristopher.
caini uria§i cu limba mare. Lorenzo nu va a~tepta la nesiar~it un raspuns din partea ei de
- Eu mereu am vrut sa am un caine, a marturisit Andrew aceea vizita lui de acum cateva zile ii starnea o suparare pe
cu privirea. Copiii trebuie sii creasca aliituri de caini. care nu izbutea s-o depa~easca. Trebuia sa-~i ia inima-n dinti
- A~ci, nepotul tau va avea unul uria§. Amandoi fratii ~i sa-1 infrunte pe Cristopher, chiar daca vorbele pe care ar
au sfar§It de striibiitut terasa §i au ajuns in casa din doi pa~i. putea sa le auda de pe buzele lui nu vor fi cele pe care le
John s-a uitat la fiii lui, care zambeau amuzati de ceva ce el a§tepta ea. Prietenul ei ii pusese granite gandurilor, ii legase
nu auzise. Tata, ai nevoie de Diavolul negru? aripile ~iii luase valul ce ii acoperea ochii. Tacerea dinjur ii
John a negat dand din cap. arata Iimpede ce lipsea vietii ei ~i chiar daca era gata sa lupte
- Vrei sa faci vreo calatorie? I-a intrebat surprins. nu putea s-o faca dintr-o pozitie nedreapta sau gre$ita, acum
Dar Cristopher 1-a privit tainic rara sa-i dea un raspuns. ~tia. Sa-I sileasca pe Cristopher s-o ia in Anglia fusese o
346 347
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
~e$eala, pe care era gata s-o repare daca el ii Ingadu ia; pentru - Si nu $tii cat ma bucura asta, i-a raspuns. Agata $i-a suit
bmele fiului lor. S-a Siar$it cu lncerciirile de a-1 infuria ca sl picioarelc desculte pe balansoar $i ~i-a lnconjurat genunchii
o.b~na rezultate. Trebuia sa actioneze cu maturitate, chibzuin" cu bratele. Si-a rezemat barbia de genunchi , in vreme ce
$1.prudenta. Daca ea nu i-ar fi impus prezenta sa, poate ct continua sii priveasca apa transparenta a iazului. Trebuia
m1cul Cris nu ar ft indurat efectele $i unnanle maniei Jui. lar sa-i puna intrebarea care ii ardea gatul de cateva ceasuri $i a
~u lini$te se puteau obtine rezultate optime $i mulpimitoaro socotit ca venise momentul nimerit. Te gande~ti sii faci din
Agata $i-a luat un mic avant $i balansoarul a inceput sa sc rnine o femeie respectabilii?
mi$te intr-un ritm cadentat. Vedea iazul, pe$tii $i nuferii tacu\i. A putut sii auda !impede U$Orul oftat al lui Cristopher dar
Pu~ea sa auda susurul izvorului, ciripitul unor piisari i~ dupii- nu a presupus nimic. A continuat sa a~tepte un raspuns care
amiaza care se stingea incet. intarzia sa vina, dar asta nu a descurajat-o.
, Cris.topher. a vaz ut-o rezemata de balansoar, ciizuta pe - Nu am nici cea mai mica intentie sa fac asta, a riispuns
g~ndun. A.ma 1 racut doi pa$i dar ca $i cum ea ar fi presimtit, Cri stopher i'n sfar$it, scurt dar farii bruschete.
1
a mlors ch1pu1 spre el, care a putut sa-i vada seninatatea din Agata a inghitit nodul mic pe care ii avea in gat, fiindca
ocl1i, lini$lea din coltul buzelor, ce i-au daruit un zarnbet. sc a$teptase Ia alt raspuns ~i a recunoscut in sinea ci ca
Stomacul i s-a strans inexplicabil. De zile lntregi nu maf Lorenzo avea dreptate, la urma urmei.
fusese atat de aproape de trupul ei, nici de mirosul pielii ei .. - Inteleg.
- Vino, 1-a poftit Agata cu privirea !impede, ma bucur do - Serios? Fiindca eu sunt convins ca nu.
tiicere $i de miresmele gradinii. Cristopher a $Ovait serios - E$ti tot supiirat ~i nu te invinovatesc dar a sosit
daca sa se a$eze Janga ea. Ea s-a dat spre sranga pemei mari momentul sa luam hotarari, dintr-o perspectiva obiectiva.
ca sa ii lase spatiu destul sa se a$eze comod. Ador casa asta, - Eu le-am luat deja pe ale mele.
pacea pe care o transmite. Senzatia de siguranta care se Pe ea a ingrijorat-o tonul lui sec. Parea ca inadins cauta
respira intre pcre1ii ei. fti dai seama cat e$ti de norocos? El sa fie morocanos $i nesuferit.
nu se gandise niciodata la Whitam Hall in ace$ti tenneni dar - Nu putem sa stam de vorbii cu sinceritate? Fara
vorbele ei i-au ariitat multe lucruri despre el insu$i. Nu sunt ranchiuna? Ne une$te o viatii mica $i trebuie sii ne alaturam
insarcinatii, i-a spus deodata $i marturisirea ei I-a racut s! sfortiirile ca sa incercam sa fie eel mai fericit copil din lume;
tresarii U$Or. A 'fnfipt ochii alb3$tri intr-ai ei, care I-au invaluit i-o datoriim, Cristopher. Eu sunt dispusa sa fac ce depinde de
intr-o privire lini$tita, rara intrebari $i Cristopher s-a intrebat mine pentru ca asta sa fie un fapt.
daca u~urarea pe care o vazuse i'n strafundurile ei se datora - Ce incerci sa-mi spui? a intrebat-o el.
acestei ve~ti. Trebuie sa vorbim despre viitoruJ Jui Cris dar - Ca nu mai sunt pricini care sa justifice prezenta mea in
trebuie sii o facem din perspectiva unui annistitiu. casa, a$a ca este eel mai bine sii plec. Nu pot si:i te vad a$a,
- Nu sunt in riizboi cu tine. atat de suparat. Ma afecteaza $i imi s tarnc~tc o imcnsa
Riispunsul Jui sunase dur, ca toate vorbele pe care i le nelini$te $i mi-am dat seama ca nu doresc sii fiu pricina
adresa.
nefericirii tale.
348
349
ARLETTE GENEVE IUBE$TE-MA
- Hotararea asta are legatura cu vizita lui L orenzo del Vorbe goale care sa-l consoleze? Te avertizez ca fiul nostru
Valle de acum cateva zile? va fi foarte inteligent.
Agata a clipit tulburatii. ,,Acum vine partea cea mai grea,,. Pe el 11 incanta de cate ori ea rostea vorba ,,nostru"; sa se
s-a gandit, lacandu-~i curaj. simta inclus in viata ei era o senzatie minunata. $i cat se
- Cristopher... , a inceput, vreau sa fii sincer cu mine dar amuza cu discursul ei, care incurca totul cu atitudinea aceea
din simtamantul pur pe care I-am impart3$it in Cordoba, pragmatica a sa.
cand I-am zamislit pe fiul nostru. Ochii Jui o fulgerau - \Orbe~ti prea mult, Gata, i-a raspuns cu glas neutru.
ascultand-o; amintirea daruirii ei de pe muntelc Oftatul ei lung $i adanc i-a smuls un zambet. C ristopher
Homachuelos 11 cbjnuia zi ~ i noapte. Ai de gand sa-1 faci po s-a incruntat dandu-~i seama de asta; in ultima vreme
fiuJ nostru mo$tenitorul tau? Agata a $OVait inainte sii-i punA zambea prea mult.
urmaloarea intrebare. Sau pur $i simplu va fi pentru tine - Numele rneu este Agata, a spus deodata. Trebuie sa
rodul nedorit al unei mahalagioaice? C ristopher a clipit do roste~ti "a"-ul ca sa-1 spui corect, a incercat sa-i explice dar
mai multe ori lnccrcand sa-i inteleagli intrebarile, care zambetul lui a dat-o cu totul peste cap.
iz buteau sa-1 dezoricnteze. Trebuie sa ~tiu fiindca, in functie Cand zambea a$a, atat de degajat, lacea ca inima ei
de raspw1sul tau, voi lua o hotarare sau alta. II ameninta? De sa-~i ia zborul. $i pentru prima oara de mai multe zile ~i-a
necrezut, $i-a spus el. Daca raspunsul tau la prima intrebare dat seama ca nu era imbracat formal; era atat de ncglijent ca
este afirmativ, Cris va ramane aici cu tine dar daca este nu parea el. Ca In zilele acelca in muntele Hornachuelos,
negativ, ii voi lua inapoi in Spania cu mine. $ i te avertizez, cand a racut-o cea mai fericita din lume. Cand a iubit-o cum
a adaugat, ca nu exista lege engleza care sa poata sa m4 orice femeie dore$tC Sa fie iubita de catre prinµd Visurilor
impiedice. ei. Deodata $i Iara sa gandeasca, i-a ciufulit bretonul perfect
- Ai face a$a ceva? a vrut el sa ~tie. pieptanat pe spate. Cristopher adora acel gest spontan al ei,
- Sa-I iau in Spania? Fire~te, i-a raspuns. o vazuse lacandu-i-1 fiului tor de nenumarate ori.
- Vreau sa spun sa-1 la~i cu mine In Anglia, departe de - intotdeauna pentru mine vei ft o Gata. Ochii ei, mari $i
tine. expresivi, au aratat nedumerirea pe care i-au trezit-o vorbele
Agata s-a gandit in lini$te la vorbele pe care urma sa i le lui. O Gata salbatica $i mahalagioaica.
spuna ~i i-a raspuns in singurul fel pe care ii $tia: cu Acum I-a privit uimita. Va sa zica intotdeauna rostise
sinceritate. gre$it dinadins numele ei. A

- A r fi doar pentru o vreme. Doar cat sa ajun ga Ia - Nu e amuzant, a replicat cam suparata. lnce rc sa
maturitate ~ i sa aiba dorinta sa fie alaturi de mama lui. Mai vorbesc series, sa gandesc $i sa construiesc alternative care
tarziu, voi putea sa-i spun ca nu I-am Iasat de buna voic ca sa fie valabile pentru amandoi.
m-am vazut s ilita de imprejurari . Atunci ne va cere lamuriri' Cristopher s-a rezemat de spatarul balansoarului in vreme
desprc hotararea ta ~j a rnea. Si ce ii vom spune, C ristopher? ce scotea un oftat §i inchidea ochii pret de o clipa. Era a~a de
Minciuni acoperite in onoare ca sa nu ii ranim simtamintele? placut sa nu mai gande~ti.
350 351
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA
- Asta e marea ta problema, vorbe$ti prea mult, i-a spua ca. I-a raspuns in acela~i fel in care el o atata: ii mangaia
scurt. buza superioara, ~irul dintiJor. Nu era nimic pe lume mai
Puitarea Jui o scotea din minti. Vorbele 1i erau seci dar erotic decat gustul lui Cristopher, mirosul lui viril ~i
atitudinea glumeata. Firea Jui i se parea de neinteles. in acel atingerca mainilor lui moi ~i fierbinti pe trupul ei. Daca nu
moment, nu ~tia la ce sa se ~tepte. te opre~ti , voi srar~i luandu-te chiar aici, In gradina, a
- Incerc sa fac ce este drept, a raspuns, neluandu-$i avertizat-o el dar buzele lui au pus din nou stapanire pe ale
privirea de la trupul barbatului, destins alaturi de ea. ei, cu tandrete nesftir~ita. Capul Agatei se odihnea pe bratul
Cristopher a deschis ochii ~i i-a pironit Intr-ai ei. lui ~ i in felul acesta ii impiedica orice retragere sau
- Asta imi revine mie, in calitate de cap al acestei relatii, indepartare de atingerea Jui. Cu mana stanga a tinut curba
- Cap? a izbutit sa i.ntrebe fcira sa $tie prea bine ce voia st suava a barbiei ei in cautarea unui raspuns mai intens. ~i-a
spuna el. Chipul lui Cristopher era o harta indescifrabiJ4. afundat cu adoratie limba inauntruJ gurii ei, pipaind ~i
E$ti Inca suparat, a spus neincrezatoare. strabatand fiecare linie sau ungher, acum expus dorintei lui .
- ~i am sa fiu toata viata, eel putin pe tine. Geamatul adanc al Agatei 1-a !acut sa opreasca sarutul ~i sa
Agata simtea ca i se face rau fiindca nu izbutea sl lnchida ocbii. Trebuia sa-~i recapete stapanirea de sine.
gaseasca un punct comun. Suntcm a$teptati in casa, i-a zis deodata.
-A$a nu vom ajunge nicaieri, i-a reprO$at. Ea nu a ~tiut la cine se referea .
- Am sa-ti arat unde ti se cuvine sa fii $i unde vreau sa fii. - A$ sta aici cu tine o ve$nicie, i-a raspuns cu glas
Bratcle lui Cristopher au inconjurat-o cu totu] $i au tinu• dragastos.
t-o cu putere pana a ramas in poala Jui. A lasat buzele in jos - Nu cred ca tatal tau e dispus sa a~tepte atata vreme.
in intampinarca alor ei care s-au deschis rara voie. U$oara , Agata s-a ridicat atat de iute ca s-a lovit cu fruntea de barbia
atingere a barbatului i-a provocat o ameteala putemica. lui. N-ai sa ma dai jos cu o palma dar cu o lovitura in barbie,
Adora sarutarile Jui , gustul dulcc-acri$Of. Felul lui de a o se prea poate.
duce pana la tuna $i a o aduce inapoi Iara sa se mi$te din loc. - Tata e in casa? 1-a intrebat cu ochii larg deschi~i.
- Cristopher! Nu! Daca ma saruti, nu voi putea sa pJec, - Ce crezi ca am lacut zilele astea? Am fost cu D iavolul
i-a spus ea cu o durere surda In inima. negru dupa el. Am stat de vorba pe indelete $i cu rabdare. El
Tanjea de multa vreme dupa mangaierile lui dar mi-a spus toate indoielile lui iar eu i-am spus cum m-au Ia.cut
nadajduia sa i le dea fiira conditii. sa ma simt manipulariJe lui . Cred ca suntem pe punctul sa
- Daca te sarut, e ca sa nu pleci. Si cand limba lui a semnam un arrnistitiu.
mangaiat cerul gurii ei, Agata a uitat cu desavar$ire de tot. Ei nu-i venea sa creada. Tata! ei era la Wbitam Hall!
1-a simtit dintii tragand u~or de buza ei inferioara ca s-o Cristopher se dusese dupa el. Simtea ca le~ina de fericire.
si leasca sa deschida gura spre dorinta lui. Aproape Iara sa- - O, OumnezeuJe! Te iubesc! L-a imbrati$at cu
$i dea seama, degetele ei s-au prins ca ni~te gheare in parul neobi~nuita putere ~i dupa cateva secunde i-a dat drumul.
barbatului ca sa-l tina cu mai multa putere ~i sa-1 traga spre M-ai facut foarte fericita. Multumesc.
352 353
ARLETTE GENEVE 1UBE$TE-MA
El a mancat-o din priviri. Cand o femeie spunca ca in realitate nu-i piisa. Privirea ei apoasa s-a infipt pe
asemcnea vorbe, cu ochi stralucitori §i glas ragu$it de Cristopher, care a racut spre ea un gest afirrnativ din cap 9i
emotie, putea sa-l impinga pe un barbat Ia Iucruri de atunci ochii i-au cazut pe magistratul care a§tepta a§ezat
necrczut, ca de pilda sa mi§te muntii din loc. discret 1ntr-un colt indepartat al incaperii.
- 0 sa ai multa vreme ca sa-ti dovede§ti vorbele dar te Se va casatori! A privit unul cate unul chipurile celor
avertizez ca voi fi un adversar foarte greu de convins. adunati $i nu a $tiut ce sa faca mai departe: sa radii, sa planga
- Arat ingrozitor, s-a plans, lasand ochii in jos ca sa-si sau sa le§ine.
priveasca rochia mototolita. - Dad\ te consolcaza cu ceva, i-a spus Justin Penword,
- A§ zice, o mahalagioaica superba. Cea mai frumoas4 primul nascut al ducelui deArun, eu m-am insurat in ca~a9~
dintre toate. de noapte $i tara cuno;;tinta. Jamie, fratele meu a trebu1t sa
Amandoi s-au i'ndreptat spre casa, tinandu.:se de mana. rosteasca juramintele in numele meu.
Agata 1-a privit surprinsa. Sinceritatea lui i-a p!acut pe
loc.
- Chiar ca n-am vazut niciodata un mire mai supus, a

48 adaugat Aurora cu privire seducatoare. .


Tusea Jui John a racut ca cei doi .sa nu-;;i ma1 arunce
priviri care cre$teau temperatura din incapere. ,
Tatal ei a venit langa ea 9i i-a oferit bratul dar Agata nu a
in biblioteca de la Whitam Hall erau adunati toti, tatal ei putut sa-1 ia. Avea un nod in gat $i, tara sa stea pe ganduri,
Jean Michel §i familia Beresford in !ntregime, plus prietenut s-a aruncat spre el §i a ramas agatata de gatul lui.
lui John, ducele Devlin Penword §i fiul acestuia Justin, sotul - Tata! a exclamat, peste masura de emotionata. E
Aurorei. Micul Criss-a eliberat din imbrati§area lui Jean ca minunat sa-i vad la un loc pe cei pe care ii iubesc.
sa alerge la ea. Agata I-a luat in brate §i I-a strans cu drag. · - Sa-ti celebram nunta $i apoi vom vorbi, i-a ragaduit cu
Aurora, sora lui Cristopher, pe care nu o mai vazuse pan4 un inceput de zambet care a dezarrnat-o. Ai multe sa-mi
atunci, s-a apropiat de ea §i i-dat un buchct de flori proaspat Jamure§ti.
taiate din gradina. Ea a mijit ochii fiindca nu pricepea nimic. - Am crezut ca n-am sa te mai vad, ca nu poti sa intri in
Ce !aceau toti adunati la conac? Anglia.
- 0 mireasa trebuie sa aiba un bucbet de tlori . - ~i este adevarat, dar lordul Beresford a venit dupa mine
Au rora i-a mai pus pe cap o coroana din perle care, la Paris. Era minunat, cea mai buna veste din lume. Dar nu
judedind dupa greutate, trebuie sa ti fost adevarate. voi putea sa raman multa vreme. Doar cat sa dau mireasa.
,,A spus mireasa?" s-a lntrebat Agata §i a crezut ca nu Trebuie sa plec in cateva ceasuri.
auzise bine. S-a gandit la rnrati~area pc care o avea, cu - 0 , DumnezeuJe! Nu pot sa ma marit imbracata a~a!
rochia mototolita, coroana §i bucbetu l dar era atat de fericita Jean a privit-o incurajator 9i ea i-a fost nespus de
354 355
ARLETTE GENEVE
recunoscatoare. - Nu Agata a fost cea care a hotarat sa te piiraseasca, eu
- \ei aAvea cea mai frumoasa nuntii in ora~ul tau, in insami am contribuit prin sfaturile mete ~i am impins-o sii ia
C6rdoba. Iti ragaduiesc, vei fi cea mai frumoasa mireasA o hotarare pe care nu o voia. in apararea mea, voi spune ca
dintre toate, i-a spus deodara Cristopher $i ea I-a crezut. am fost educat in convingerea fermii ca fiecare clasa sociala
Ce mai conta ca se marita intr-o rochie de dupa-amiazA, trebuie sa-~i pastreze locul. Chiar daca am luptat alaturi de
cand totul In jurul ei era fericire? Si nu i-a mai pasat de Napoleon ca sa schimb aceste idei invechite ~i retrograde,
nimic. Avea sa-~i implineasca visul, sii fie cu cei mai timpul a ariitat ca, in multe locuri, nobilii vor continua sii fie
i'nsemnati biirbati din viata ei. la un nivel superior fata de ceilalti muritori.
- Cristopher nu este ca ~i ceilalti nobili! 1-a apiirat ea cu
Petrecerea continua in gradinile de la Whitam Hall, insufletire. Cineva foarte special mi-a spus nu de mutt ca
personalul pregatise un mic banchet de care se bucurau toti1 nobletea se poarta in inimii iar Cristopher a dovedit aceste
dar tatiil, fiica ~i Cristopher se aflau inca in biblioteca, vorbe.
profitand de ultimeJe momente. Ceremonia simpla ~ i intima El ~i Jean au privit-o cu o anume tulburare. Agata se
fu sese foa rtc emotionanta ~i speciala. Mireasa fusesc dovedea patima~a In apararea sotului ei. Jean s-a uitat din
inconjurara In ticcare clipii de cei care o iubeau, daruindu-i nou la ginerele sau pentru ca dupa aceea sa-~ i continue
zam bete ~i gesturi de incurajare ~i simpatie. Agata nu putea expIicatiile.
sa fi e mai feric ita. - Ma intrista sii $tiu ca, racand-o sotia ta, o vei despiirti de
Cristopher statea pe unul dintre fotoli ile din fata mine, o vei duce foarte departe ~i nu puteam sa indur asta.
caminului, bucurandu-se de imbrati~iirile dintre socrul ~i Scumpa mea fiica va trai tocmai in locul undc normele
sotia sa. Ceilalti participanti la ceremonie a~teptau despre impartirea in clase sociale sunt mai inriictacinate. Tara
momentul sa inchine pentru miri dar mai inainte trebuia sa du~mana a idealurilor pentru care am luptat o viata!
aiba o discutie pe care nu o puteau amana. Cristopher putea sii inteleaga indoielile care motivasera
- M-am in~elat, a recunoscut Jean cu glas trist. Mereu am hotararile socrului sau. A raspuns:
dorit ce era mai bun pentru tine chiar dacii uneori mi-am - Tata a dorit mereu fericirea fiilor lui ~ i de aceea ne-a
pierdut obiectivitatea Incercand sa obtin asta. inviitat sii pretuim oarnenii pentru ceea ce sunt... A tacut un
Agata i-a Iuat mainile ~i i le-a mangaiat cu obrajii. moment ca sa asimileze vorbele pe care tocmai le rostise.
- Gandurile mele au fost intotdeauna onorabile, a Pentru prima oara i'ntelegea atitudinea lui John in fi ecare
intervenit Cristopher cu glas potolit. Si m-a durut grozav ca moment al vietii sale. Hotararile, luptele pe care le avusese
fusesem parasit rarii nicio Iamurire. Aveam totul pregatit ca cu el cu singurul scop de a-i impiedica nefericirea. ii datora
s-o fac sotia mea. atatea! Fusese atat de nedrept! Niciodata nu voi ingadui
- A trebuit sa fac asta, Cristopher. Familia avea nevoie de cuiva s-o dispretuiasca pe sotia mea pentru acest nimic.
mine $i in plus trebuia sate protejez, a incercat ea sii explice - Lordul Beresford este un biirbat extraordinar, i-a spus
dar tatal ei a luat cuvantul. Agata tatalui ei.
356
357
ARLETTE GENEVE [UBE$TE-MA
- N-am nici cea mai mica indoiala In privinta lui, fata Sprancenele Agatei s-au ridicat cu surprindere. Ei i se
mea, a riispuns acesta fara sa lnceteze s-o priveasca. Jn parea ca numele baiatului suna foarte bine in spaniolii dar
aceste ceasuri am putut sa vad cu ochii mei ce fel de om esto s-a supus poruncii sotului ei, fiira nicio replica.
sotuJ tau ~i sunt eel mai fericit tata din lume. Dar trebuie - Cristopher, atunci, a fost de acord ~i bunicul. Mergem
sa-i muJtumesc Jui John Beresford, un om rarii pereche. la ceilalti invitati ca sa inchinam pentru fericirea voastra?
Datorita Jui ma aflu aici stand de vorba cu ginerele meu tar! lntrebarea lui Jean Michel a ramas suspendata in aer, fiindca
sane omorarn unul pe celalalt. Cristopher era foarte miindru nici Cristopher nici Agata nu ii dadeau atentie. Se priveau
de parerea pe care o aveau ceilalti despre tatal lui. John era intim, de parca ar ti fost ei doi singuri intr-un univers diferit.
un biirbat admirat ~i respectat in toate cercurile sociale ~i a~a Voi spune familiei ca veti ti alaturi de noi In ciiteva
ceva se dobiindea doar fiind exceptional. Oare insistentele momentc. Jean s-a uitat pe rand la unul ~ i Ia celalalt fara sa
lui cu privire la dornni~oara Martin nu erau dovada a cat de piarda acele amanunte care I-au facut sa se simta lini~tit ~ i
minunat era? Intotdeauna ii daduse sfaturi intelepte, tacuse impacat. Doi oameni care se priveau a~a ... Aveti douazeci
cand era riindul lui sa vorbeasca. Carlos de Lucena nu este de minute, nu cred ca pot sa-i stapanesc mai multa vreme.
un om rau. Cristopher s-a trezit din gandurile lui auzindu-1 Nici Cristopher, nici Agata nu au fost con~tienti de ie~irea
pe Jean Michel. in apararea lui voi spune ca era prea · lui din incapere. Ramasesera singuri de tot, imbatati unul de
ingrijorat pentru unchiul sau, Gines de Lucena, ca sa mai celalalt. Nu intorceau privirea, nici nu spuneau nimic. Se
gandeasca logic sau chibzuit. A actionat dintr-o pomire dar priveau cum se privcsc cei care se iubesc mai presus de
nu cu rea credinta. orice, care hotarasc sa-~i petreaca restul vietii i'mpreuna.
- Cand ne vom intoarce la Cordoba, varul meu i~i va cere - Sunt foarte fericita, a spus ea deodata.
scuze, i-a spus Agata tara nicio umbra de indoiala in glas. - Nu mai mult decat mine, Gata, i-a raspuns Cristopher,
- Nu va fi nevoie, a raspuns Cristopher cu o privire care care murea de nerabdare s-o tranteasca pe spate ~i sa se
lasa foarte putin loc 1nchipuirii. piarda inauntrul ei.
0 iubea ~i prea putin conta vremea cat fusesera despartiti Strabatusera un drum lung, plin de spini, dar rezultatul
de imprejurari cu neputinta de stapiinit. meritase osteneala.
- Bine ai venit in familie, fiule! - Mi-aduc aminte ca mi-ai spus ca n-aveai de gand sa faci
Jean Michel i-a intins mana lui Cristopher, care I-a privit din mine o femeie rcspectabila.
pret de o secunda ne~tiind prea bine ce sa facii. Dar ~ovairea - Chiar nu-ti dai seama ca niciciind n-a~ putea sa fac asta
lui a tinut foarte pu\in, a luat mana socrului sau intr-ale lui pentru ca fiecare fir de par de-al tau cste a~a? E~ti cea mai
~i i-a strans-o cu sinceritate, chiar daca un pie tulburat de minunata femeie din lume, din universul meu unic ~i
dovada inflacarata de afectiune. personal. Chiar daca uneori imi vine sa te bat din pricina
- Inca un lucru, a spus deodata. Agata ~i Jean I-au privit provocarilor tale.
cu neobi~nuita curiozitate. Din acest moment chiar, fiul meu Agata s-a gandit ca vorbele acelea erau delicioase.
se va numi Cristopher, ca tatal Jui , nki vorba de Cristobal. - Cand a murit bunicul, am simtit o mare eliberare. \enise
358 359
ARLETTE GENEVE !UBE$TE-MA
momentul sii rup taccrea. Aveam de gand sa-ti scriu 9i sa-ti Acum i~i diidea seama ca, prin preten\ia lui in privinta
spun totul. Cristopher a privit-o foarte serios. Dar lucrurilc numelui copilului, ii daduse arma perfecta pe care s-o
s-au precipitat. Ai aparut din nou in viata mea ca o furtunl foloseasca impotriva lui.
9i nu mi-ai lasat vreme sa reactionez. - Sunt din soiul acela aparte de barbati care nu au nevoie
- Nu vei putea niciodata sa-ti 1nchipui ce am simtit in sa rosteasca anumite vorbe pentru ca o femeie sa ~tie ce simt
griidinita aceea din Marais, i-a spus Cristopher cu glas plin, pentru ea. o arat prin fiecare fapta. Agata 1-a privit cu cte-
de emope. Nes~ita bucurie. Dezamagire adanca ~i un chef sava~ire surprinsa. Tocmai acele vorbe i le spusese ea lui
nebun sa te strang de gat. Lorenzo cu zile in urma. Ascultase! $i, canalia, ii zambea!
- L-ai fi luat pe micutul nostru fiirii sii-mi spui? 1-a Vino, frumoasa mea, ca sa-ti arat cu o fapta ce simt pentru
intrebat ea cu un fir de glas. tine.
- M -a9 fi intors sa te iau caci tara tine imi lipse$te o
jumatate din intreg.
- Iartii-mii ca te-am sedus din nou in hotelul Achille, i-a
cerut ea cu toata candoarea din lume.
Cristopher a ridicat o spranceana blonda auzindu-i scuza.
De cate ori i~i amintea de desciitu~area patima~ii care 1-a
stapa?it la hotelul din Paris, simtea o oarecare ~ine.
- Imi place Ja nebunie sii ma seduci. Ba mai mult, am
incredere ca noaptea asta va fi memorabila pentru amandoi.
- Ar fi foarte nepoliticos sa disparem pentru cateva
ceasuri? a intrebat cu glasul patruns de o emotie pc care nu
putea s-o stapaneascii.
- Foarte nepoliticos, a afirrnat Cristopher pe un ton care
nu admitea discutie.
- Te iubesc! a rostit ea brusc cu ochii striilucind de
fericire.
- Vcti de tine, frantuzoaico, dacii vreodatii vei spune
altceva! a exclamat el rarii sii inceteze sa se uite la gura ei.
I se piirea ca are un nectar divin pe care era nerabdator
sa-1 bea.
- Multumesc, Crist6bal, i-a spus ea deodata. Este placut
sa aud de pe buzele talc ca simti acela~i lucru pentru mine.
ii spusese numele in spaniolii? s-a intrebat cu un zambet.
360 361
ARLErrE GENEVE IUBE$TE-MA
- Ceea ce ma aduce aici este o chestiune personala despre
care trebuie sli vorbesc doar cu domnia sa.
Tonul ii crescuse in volum. John era tot mai intrigat.
- V-am spus ca fiul meu nu este acasa. \brbele lui au racut
ca umerii ei sa cada invin~i. Oftatul de tristete a fost auzit cu
EPILOG lirnpezime de el. Avea chipul ingrijorat ~i John s-a uitat la
mana pe care ~i-a dus-o la stomac ca pentru a-~i stapani un
icnet. Cearciinele vinetii de sub frumo~ii ochi caprui erau
John Beresford a ramas un moment In pragul U$ii de la dovada unei adanci ingrijorari. A ~ovait, ca $i cum nu ar fi
biblioteca. Ferneia statea cu spatele la fereastra, purta o cap! ~tiut ce sa faca mai departe. Aveti nevoie de ajutor?
oeagrii ~i i~i fuingea mainile cu un gest care i-a dat de inteles intrebarea lui John fusese sincera ~i ea a tacut ochii mici
cat de agitata era. i~i lasa capuJ pe umarul stang in vreme ce ca ~i cum s-ar fi gandit la alegerea pe care i-o dadea.
repcta ni~te vorbe, tulburata. A fiicut ultimii pa~i care ii mai - Nu pot sa rnai pierd vremea! Trebuie sa m a intorc la
ramaneau ca Sa intre in incapere $i sa Se apropie de ea. stapana mea! a exclamat cu un fir de glas ~i ~i-a frant iar~i
- Doriti sii ma vedeti, doamnii? mainile intr-o incercare de a ~i le tine ocupate. Puteti sa
Femeia a !naltat brusc chipul spre glasul barbatului ~i trimiteti un lacheu ca sa-1 gaseascii? Trebuie sa vorbesc cu
John a putut atunci sa vada cat de tanara e ra. Avea fafa lordul Andrew ca sa-i dau ceva foarte insemnat. John racea
rotunda ~i paloarea obrajilor era deosebita. Fata, i-a spus ~a o multime de presupuneri in legatura cu fata. Nu era nobila,
pentru ca i s-a parut cu neputinta sa Ji precizeze varsta, ii fusese de ajuns o privire ca sa-~i dea scama. Dar se mi~ca ~i
sustinea privirea cu supunerea proprie servitorilor, dar cu se exprima cu o corectitudine invatata poate din adolescent.a,
destula maturitate ca sii-~i stapaneasca teama. felul in care vorbea dovedea ca fusese educati'i de o doamna
- ll caut pe domnu! Andrew Beresford, i-a spus pe un ton binevoitoare. Accentul parea din sudul Spaniei, poate Sevilla
foarte bland. sau Cadiz, dar nu putea sa fie intru totul sigur. 0 mi~care pe
John a fost surprins ca intreba de fiul lui eel mai mic fotoliul din piele l-a racut sa-~i indrepte privirea de la ea la
- fnteJeg din VOrbeie dumneavoastra ca ii CunOa$teti pe o fetita care tocmai sarise in picioare. Nu bagase de seama
fiul meu. Pupilele ei au stralucit cu stanjeneala. Ce doriti de ca tanara nu era singura. Rosa, draguto, te-ai trezit? Fetita a
la el? dat din cap $i pe masura ce mergea spre locul unde se aflau
- Se afla aici'? John a negat <land u~or din cap, rara sa-$i cei doi adulti, surpriza Jui John era tot mai mare. Micuta
ia ochii de la tana ra, ca.re i~i frangca tot mai tare rnainile ~i mergea foarte bine pentru varsta ei frageda. 0 capa din
1$i mu~ca buzele nervoasa. Trebuie sa-1 vad degraba! catifea ro~ie ii acoperea trupu~orul. Gluga de pe cap ii
- Spuneti-mi de ce il ciiutati ~i eu ii voi transmite mesajul acoperea chipul aproape de tot. Pentru ca nu vedea bine sa
de indata ce se intoarce la Wbitam Hall. rnearga, s-a hotarat sa ~i-o dea pe spate ~i cand a fiicut-o a
Ea a clipit de mai multe ori . Iasat la vedere ni~te bucle negre atat de frumoase ca John a
362 363
ARLETTE GENEVE [ UBE$TE-MA
fost gata sii fluiere de ui.mire. Fetita era de o frumusete fiica lui Andrew?
exceptionala, miscatoare. Chipul ei micut In forma de inima - Cine este mama ei?
era aristocratic si cand ochii albastri s-au infipt peel, a crezut iotrebarea Jui John nu admitea ocoli~uri.
ca vedea un inger. Unde mai viizuse privirea aceea? - Rosa Maria Sofia de Lara y Guzman, a raspuns fata Iarli
lertati-ma, lord Beresford. dar trebuie sa dau de fodata de sa ~ovaie.
fiul durnneavoastra, a staruit tanara dar John nu-~i putea lua John a cl ipit uluit. Ducele de Alcazar, Alonso de Lara Y
ochii de la fetiti, care se oprise la un pas de el. Guzman era eel mai aprig du~man al lui Rodrigo de Velasco
S-a aplecat ca sa stea pe vine In fata ci ~i a privit-o cu y Duero, unchiul fiicei Jui Aurora.
multa bagare de seama. Pielea ei era foarte alba ~i de aceea _ Familia de Lara din Sevilla? Unchiul ei estc ducele de
negrul piirului scotea ~i rnai mult In evidenta culoarea azurie Alcazar? a intrebat, de~i ~tia raspunsul. Fata a aplecat capul
a ochilor, incadrap de gene lungi si dese. Cum putea o fetita in semn de afirmatie. Maica a Jui Dumnezeu! Ce naiba
sa fie atat de adorabi la? facuse Andrew? Furi a incepea sa ia locul surprizei care il
- Bumi, ma numesc John; dar tu? Ea a clipit de mai multe cople~ise. Vazand as ta. f etita a flicul un pas lnapoi. John ~i­
ori inainte sa ia mana pe care i-o lntindea el. Vrei un pahar a blcstemat neglijen\a; cu niciun chip nu dorca s-o spene.
cu lapte? Nu ca n-a~ avca lncredcre In cuvantul dumneavoastra,
Taniira s-a hotarat sii intervina. domni~oara ...
- Dati-mi voie sa fac prezentarile, lord Beresford. Dar el A poftit-o sa se prczinte. _ .
statea tot pe vine, privind cu mare interes fetita. Rosa - Gloria de Hernandez y Romero; lucrez de multi am
Catalina Blanca de Lara. pentru doamna de Lara. _ . ~
John o asculta neluandu-~i ochii de la copila. - \kti lntelege ca am ncvoie de confirmarea t1ulu1 meu m
- Ai un nume prea lung pentru o fiintii atat de mica, i-a privinta acestei chcstiuni.
spus John fetitei, care ii acceptase mana. Dar inima ii spunca lui John ca micu\a era o Beresford.
- E nepoata dumneavoastra, lord Beresford. Zamislita intr-una dintn:: nenumaratelc ealatori In Spania ale
Johns-a ridicat brusc ~i s-a uitat la fata cu ochii ie~iti din fiului sau eel mai mic.
orbite. Cateva secunde dupa aceea, i-a infipt din nou pe - Am la mine ccrtificatul ei de na~terc. Lordul Andrew
fetitii. Spusese nepoata lui? Beresford este tatal fiicei stapanei mete .
- E o gluma? . Unde este mama ci? Intrebarea era dcstul de logica. De
Tanara a scos un plic sigilat din buzunarul capei sale ce nu este aici cu ea'!
negre ~i i I-a <lat. Copila nu spunea nimic, statea lipita de fustcle Glorici,
- Este o scrisoare de la stapana mea pcntru sir Andrew neluandu-~i ochii de pe chipul lui John.
Beresford. Trebuie sa i-o dau personal ~i sa i-o las pe micutii _ Trebuie s-o ajute, nu poate s-o rcfuzc! Dumnezeule!
in grija. Stapana mea nu ~tie ce sa faca sau la cine_sii ccara ajut~r!
John nu-si revenea din uimirc. Fiinta aceea minunatii era El privit-o cu hotiirare. Nelini~tca fcte1 era adevarata. 0
364 365
ARLETTE GENEVE
vedea zbatandu-se intr-o mare de indoieli.
- Spune-mi cum poate s-o ajute fi ul meu.
Gloria a $Ovait pret de un minut lung $i greu dar In eek
din urma s-a hotarat; la urma urmei, lordul John Beresford
era bunicul micutei Rosa.
- Stapana mea a fost arestata $i declarata tradatoare a BIBLIOGRAFIE
regelui Spaniei. Va ti executata In scurtii vreme.
John a cauta t un scaun $i s-a a~ezat brusc. Socul ii lasasc
rara puterea sa reactioneze. A i'ncercat sa se gandeasca la SCHIBBINGER, LONDA, Femeile la origi11ea ~·tii11fei
toate necunoscutele situatiei. Andrew zamislise o fa ta, cu moderne, Catedra, 2004.
una dintre cele mai influente $i mai primejdioase fa mi Ii i din LINDEMAN, MARY, Medichui ,\·i societate in Europa
Spania. Mama micutei era acuzata de tradare iar la Whitam 111odernft / 500-t8oo, Siglo veintiuno de Espafia editores, s.a
Hall se afla cea mai frumoasa fetita din lume, la o fami lie pc MOLJN ER, ANTONIO, Rclzhoiul de independen/ci al
care nu o cunO$lCa. Avea ceva sens? Ce dracu se lntampla? Spaniei(f 808-1814). Navia ediciones.
~i de ce el nu ~tia absolut nimic?
MOREN O ALO SO. MANUE L. Napoleon: Ave11tura
- Va rog, incepeti cu lnceputul, a poftit -o cu o di11 Spc111ia, Si lex edicioncs.
strambatura de uimire. Gloria a $Ovait o cl ipa dar pana la GONZALEZ DURO. ENRI QUE, Fernando al VII-lea :
urmii a fast de acord. John continua sa se gandeasca la fiul Rege/e tradator, Editura Oberon.
sau, Andrew, la unnarea a ceea ce racuse. Mai mult chiar,
cand? Cum? Si unde o cunoscuse pe sora ducclui de
Alcazar? Alonso de Lara era eel mai riizbunator barbat din
cati cunoscuse. S-au auzit ni~te rasete In vestibul ~i John a
recunoscut !impede gJasul Ju i Andrew. S-a uitat la fata ~i la
micuta, care era tot in brateJe ei. S-a ridicat iute ~i a ie~it In
lntampinarea fi ului sau. Va rog, a$teptati aici.
Gloria a tacut un u~or gcst de incuviintare ~i a luat loc pe
unul dintrc fo tolii lc din piele, cu Rosa in poala.
John a inchis ochii In fata dezastrului care se apropia.
Daca era adevarat cc spunea tanara, daca fiuJ Jui era tatal
fetitei, in noaptca aceea va cadea un cap ~i acela avea un
nume: Andrew Beres ford. {

(' ,,/ i\'


i\
'
\
;J
l
366
AIU.I.TU: GENEVE a cucerit inimile
cititorilorspanioli ~i nu uumai.
Uommrele ei se aflii pe primele loc11ri
ill topurile de viiu:iiri, iar in 2011 a
cti~tigat concursul Terciopelo pentnt
romcme is to rice romantice.

dPschide noua trilogie a cclebrci


0

scriitoare spaniolc Arlette Gcneve. De aceasta data,


eroii sunt barbatii din fomilia Beresford, fratii cnglczi
ai Aurorei de Velasco, protagonista primei carti a
acestci autoarc, publicalc in Ron15.nia -

Volumul de fata se cono.·ntreaza asupra fratclui


mai n1arc - Christopher Bl'rPsford, reprezenlantul
Coroanci bri tanicc. El cste un barbat rece ~i
morocanos, care nu crcdc In dragoste pana c5nd o
intalne~te pe frumoasa Agata Martin. Inca din prima
dipa, cei doi se iubcsc ~i sc urasc in acela~i timp, dar
imprejurarilc ii vor forta sa colaboreze. Cat de muJt le
va complica via ta accasta dragoste?
,.,,,~

~ '- :-G rz~ :=- ~ I'( ~ r.


'"
Editura LIDER
OPS CP 15 Sector 4, Bucure~ti
Tel/Fax: 021.316.32.SS
E-mail: llder@e-xtreme.ro
I 11111
9 789736 293429 >
Site: www.edituralider.ro

S-ar putea să vă placă și