Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL SANATAIu, UNCII $I PROTECTIEI SOCIALE

AL REPU LICII MOLDOVA

ORDIN

ll tr. 2018 nr.

Cu privire aPlanului de ac{iuni


privind im caliti{ii qi sigurdnfei
serviciilor

in scopul imbundtdlirii manpgementului calit6lii qi siguranlei serviciilor


medieale, fortificdrii capacitdlilor prestatorilor de asisten![ medicald, sporirii
responsabilitdlii qi competenlei fucrdtorilor medicali, respectarea drepturilor
pacienlilor gi a gradului de inforfnare a cetdfenilor, intru respectarea Codului
deontologic al lucr6torului mediqal qi farmacistului, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 192 din 24 martie 2017, in temeiul Regulamentului cu privire la
organizarca qi funclionarea Minislerului Sdndtdlii, Muncii gi Plslselisi 56cia1s,
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului w. 694 din 30 august 2017 ,

ORDON:
normele de eticd qi deontplogie a personalului medical, sub semndturd
personald a acestora;
4) gestionarea efici a.rfsurselor financiare, asigurind buna funcfionare qi
?n:d
administrare a patrimoniului publfic, in conformitate cu principiile bunei guverndri.

4' Agenlia Nalionald de Sa]nitate Publicb va organi za qi asigura actuali:za,*ea


nlefarec.
gi completarea:

1) cadrului normativ in dorneniul standardelor de comunicare qi consiliere,


inclusiv psihologic6, a pacienfi lor;
2) ghidurilor
;i protocoalel$r clinice nafionale in domeniu.
5' Conducdtorii Universitfuii de Stat de Medicind Ei Farmacie ',Nicolae
medicind qi farmacie ,,Raisa pocalo,',
personalului medical qi farmaceutic, vor
lui medical, privind principiile eticii gi
consilierea pacienlilor, inclusiv despre

de Sdndtate publicd, Instituliilor meclico_


de Medicind qi Farmacie ',Nicolae
medicind Ei farmacie ,'Raisa pocalo,,,
personalului medical gi farmaceutic, vor
nii urmdtoare, conducerea Ministerului
espre realizarea prevederilor prezentului

7. A plasa prezentul ordin qe pagina web a Ministerului Sandtdlii,


Muncii gi
Protecfiei Sociale,
8. Controlul executdrii prpzentului ordin se atribuie dlui Boris Gilc6.
secretarul general de stat.

Ministru Svetlana CEBOTARI


-. l-.1 r-t H >tu oFl
^t* R>
I0.8 b' lD (, H'
.;' d. v) l.). B'
UJ Fi ^i
NJHg - lt) .A.r4.N.t ;,Fl t^l s)r6gg
g. X vvF Fol vv + F
H 6 .$' (- Ft iJe (qil
-- E
HC
EPp^-dl H H-
z ='1 E-S zz# v; Rq S 6 6 cd Hp
E t-tFr*aiXS) x(D 'F,B-
o H'9 --'" gd A'? ? s.
;' ;'5"'. $ at.
H Eg 3E E S ;., -.
U) 5- "H.
E 5.qr . 0 F* H1gE,E,i='
d !-d *F.ii
Fe9 FD( t{ ;:a }i F -' E'
aJ -t
FD(
= ts ;u 6 5
kgh-E'XJ4 E'
Fa3'3ggg
q r'5.
o H'"' o ;i ;,
9AXH(9
H u)
3F: r'BnigF.
i.i.x
n &H F
P\-ALJ
€AthVH. - o
E- S.? =. 15. tr':
=.
() 5 Fl.P R'fr U. E'8 g'E
e _q o x' "E|, < Fl rq g
F
: xE d
F: 5-X td I lt!FrY FEe'*6-H
(+ qNro^ R eX3 o 5 "qsE,0'
o ? FO(
+r/ ' '. q h\ ,fr H r!. g.r'
AV'i- HU, \ *
E
ts=H'Ae.
H"@ o "
o Air
d
X E. E
X F: H x
o
E. o R==> ;-,
o
:' E,FR
6'e.E I' x F-^ Io H*'E.F o
"2,
'H-i FD 0a Er. {l
CD Es i. +?'
o - eFiY-- U) o o
(D J; P + )
yq e H s.E
H H. ,d + o5' cD
o H
!d=' ar. o-
i ='cti
('. P.
A' $-p, FH' o
tsl EE ! (D
"X Q 'rr H U,AP
5' *t5 6 Fl Fl ui.
(D
H' < tr|! dn
Arn - AV* ^-
zo @Xtr +A eio F d
ox o EdtsDl
f>
I6 6 ae.
a. o o- !i' o
b-t"
>'r D)( o booq o.
= H^ o
p(CD I Fo- o)
z, 5 H a o!
H &J4 'Ft t;
dE|,X I,A !r(
o C).-'o
q)- !,F.F4 Ft
L
;4 tj.
^ - (D lt(
9, P H'X ^q9At+
EU.-H El
o N'B H N
ocDo"f. o
H At laD g,
-,- r o ^
ob6 CD
dt -J 8FD H F
o +< x* a-. 3,.. Oq !! (D EJ
RATJ
5*H !. H' r.l, >
.dx i
8E-
H.vJ -\ d' "9, 4
^-4 N
HA R5. o pE
= A)(- [De IUD
HEt'= A
o tD
(t
D9( o CD ^+
"6'q B ^ oEotr 0q
? F? F7 rr')a\
k o 'uz
P TH -
P)\-Hfi
IVAH. HIt
-VAF' ts'pd9
FC
E'P+P
FAAHI RO. O='
o Yrnvl Ptaw4
b)( HL\1 o
at b "F.oF o () "g,o oo d
r P\ \Y J
o= o
v-H.! V-F'L
-tD(o=
lA- tA!
i+
v!.
r-t vr r^ I Fl' 'l
VJ dtr. Yvt *;
ts. P( F. A P(
AHr::H og'
X H R'H. o
\Y P P( PD A)( (D
-
IF'rB. u. A a\.
tr+. o ilr cD i!(
i6 Ia
tt2
tq - i
P -
;LH'
o q+ e+
i.7 Ht ,7
'o (t)
v- F
' l'-t
- 4
Eo H=
x (, xI o
rc CDts. oi' CD
- A- eat) P laD {AD
o o
I I
o

F [\
o CDCD t\rn
Xo F! N
- I t\
I'
PH>
i F-t
'CD
oo. o
ou.
FD(
- a>
(D (D
- NJ NJ YX
oo @ D'
+ G t\J
o' o
Ft x
r-1
a
o
-f lrY -
- E!
NJ (D
l,\ z
lFr
N IO
.N.J
@ ?
CD
-
o- g> HH
(Dx' o F.tF( C)E 5b xCD\J o- 6"e.
(./)
g>
Ft !-
7' A
i.E o. A1 ftA
HEE ?d A FI F WY
U-
o oN-< 5A)P ;JH H'"I^F
(DN H- ; o il,=
o-Q F i-i. N ,- tsl 6;0^H
-:o !'4 o'tr
Er6 as - ;:.E .iX cjA)
a' ai de
NJ" -!
- F>P
'' "v) 6-ts A_
FQr. o-i,tr FD
O"(a x;^ 5x H.5 iJ F'
d:i 14 x( o5 OE io o'3'a P Ht
Ai
^ii =' t/)
oE I 9o. ri \i P.!o H -r
X r,-<
(D fD p- FE OH
ID (' 5-b Cots. NE i6 Fi F
(, (J
a
"-F''-t
oo d a
t"6j? FI
d* n)O o
5N P "(/) iJ tDO ^. "r4 = Eb'
aa
- H4 U)a 9o-E F-l hi
CD
:l!-5
H e
HH aJ PH\r+ =(/)
CDr H:6 -O (D aD: l.-, i.
H i^
Qa qHro UIHIH
-' -
!,AH"d H'
tDot 5 Hh' I V P
^i^ 6-P
Uq Fl "9. FX
ox FI
Fl (n 5'o H- ts!.p
(t) ) Y ii. o.)
.i+ F:
tr-B o o ,l-.
-t $F)
r'O -P
!-l N( HIAU
HX "F', H- H-i
-
iO N^. E. odq
qo '-t =o F'6 6r
oE' g.o 6u H- 5XE x -a=A.
H i+
r_.1
ar
68 FOF < ;l' H^
o r'. o6
-,1
"u) _ \ N 93 F.t
Er, F()
o
aO) (D iJ !"cl
x"+ q= FD(
-r -'=,i]
JY N o4 ob) hl
=A A)( t -de
"ao 'O N(
CD u- vY -f^
6po o ;il -E o
tlt CD ;,
o .D "3:
.; "A
@
n - 6 ;'
H rx o.< OII a'-A
xE- Yo
H< 9R
9X F ^.
LO + .Dlr -5XC
-. '-l
=v OF 0q
XiDE'
Oto A)( at.
p+-'
\: (, -.
o (d H'
Fl otD ts A) ain
t+ 'ts H)
vum
o \v s. 61

Ft o
B6 aq dx a E*'
p,9 Va{+
^FP
d dH TDN=
Fo *v
N q
A' Fl c0(
p( - lD( F!P xj.O 5Y
F.l A -) "d H)
o x6- P- o -H.,
(a
t! tA /1 FU? v) F? V) /-\
7 o'u> 'l K
F^4H
O R?
F O '!Z
V -L v A Ht
5\J(D =JUV - YH
E F SF E S -VAF'^
)-H o -.PdP K3 3A H?' -.P+P
a At*
?-^v.
+ 9-, "S' -ts FE Hf i53
CD 8,
F!
oo 6 b "F'. 6" -o
HtD((D=
HE BE
-,; o o "9.o oo lD(
- o xD( vF-rp a+ x"3 HtD(Of
Y -a- --.!
('. /H6{d
w (D
/^_ U)
F+X
H;.V
C -
(t- tF
E.Q #" 29, -t >..t V )
Fq H.A Hra
o \a o o -lrV \:
r Xi'ra
(Y VJ
o o P o) (, o !D t/l o
U) ox A\i F F E 8 g.; Att
FD(
(D
- Ei' aE' -
o Fi'
lD !-r K, H=. p(
F0(
to( a a+ c4 ai+ (,
A0( F 4 nli
v+ FD(
tD( a
9'd
(v 6
-|
"i+
H
-
s[ F$ se
"s,E E"s
-E'gB
i; L
ui+
'+
-
v.p S'F
,-{ $
r-.1' s n ->j '-t 7 =. e -
l- REi ll "Sz
(-. <-. (t.
CD .A - E LHWH.
6s I iE -
it()
9F' H +P-c)(1 ao
PHI
lD(
I o CD o oH' CD
lD(
d E;
o o o
6E. il o
P F0(
a + V !Ar) !a lUD lA v oUD
oo I Hr lH.
-.
H- ! rl tv t E
srt -l
-4 :t
-t I H. o
F1
xo i'D E'l 5 -l
-o
5(D
pfi - -
E'ol !+ 'o cD
x 91t Fi U)
AD
F CD
-
BI
'ttv-l I H
- A
HI I P - CD
- o| | o .cD o n
d
L | | J. sl - N)
vt II o
A
r=l |I Y
^l
Hl I H I =
d oo
*l o Fg(
;,t II I|
- 6'
Ft
e
Fl
CD

N)

oo
Ie"l I |il
b= > \ r \_i .t0 - o ofn
o (DF a
H
-iA 6'W a 0c
F
aq
VX - N aix E'
H. F9 E
FJ ON >l Fl
H6 o o o FtcD -
'U) fdP H 6 CDO
O. 'ca a (,
r+ l,{ 9cn
F.+ -H
a)
(Ds? 1(A oo
x o - H
- cDx tq a
o F !6' o - =H
;.o
o Fl- o +
(-. IP
-f ;i
6 n E ua
H =o
H.o
o a 9o. o
0a (-+ 6o \J
v) o Bo o g.: H
o o;l o -
o o tq "^': (Dr o
o ^
.Yp
^E
<5
ID CD
H E.N -
t-t I
lr)
FDO (t) -
CD
- !+
ft !a H
d +
r.1 -
- (9 h -o o
(D
- -
CD
- o *u + -.
tD( <
-
0a H - o aJ
F) U)
(D
- - o
CD

!a
o po
-
J or
U) CD
H
('.
H
- @
o o (,/)
I a.g
!a /a i)
FD

o CD
A- (D
-
o -
n -a'Y H
- o H
N a 'o
-.
Ft
-
(D
-
- rDJ
o
o o 6 I
E o o
Fl
U) FU U)
:9ZO'U> E
P}u^\i F < n AF.VF{rU P} -
Y.(vd! E gFs $,S 8 Hfr
O =' F < A q-o
= (i -' cD
E.{3 t0
H'=. E5 F 6,3 :''g AHtJ
5 5
AvdAva
=5 !-Y r+. -' = o
"F. 5' -o o .S. 8,"S. "9.
x (, =. x'-=
'aFl
N, 6' Ft n--
6 H, E'"5: H' N'
^'"X
6' oc) -o o "s, 5' E: N, 6'
tD( tD( aAii- o
_ H'tr o d i:' r{ H'tr CD
-v -
FD (n Ft ac, o, t0 u) tr (t
Av) -^ Fqe- n
-H.h
o z6- v FJ. z
Ap( Yiati, *J.
HHt! dHv o o ..:.
P 61 \. o cDxoS
S CD CD NO.F'
P-+ ES{ F S i.i. o tD
6 Ai. + 6-d.ii tsrro n
!+ +Hr x; 6- P\ H "a),K o
- A)( lD H O"rn L U
v4- -.H.H.H v a (A
xn (! Pr CD{
F7 i: --'
VA)P, 14,PB g .+ t-!. Pir r,
t.r mO(e$ - ts'Vf
FN 5 HIAP x
tsht .l-'oA :!
r.,c) H
K6'
::
P( F6-
)?
Ki
*
8"Hz ; H'F Fl F
!ar) J A \Y H H
H- * VHtP 7-j F
P( Al( Hr \t
a UAD r.r o cor4 5.
ll Sort\
o o E.a ts x.;
o g.:5' o (D o
o
Co(
ots. o TDN
F
I I "9, 5' 5'
-1 (A tsl EJ
o o d Ft tst
-- -
H
o o
- c
o
(t o
v)
d
Ft d
Fl - - '+
11
!B
-. o -. (t
P
d.-
N) N) NJ
t\)
oo
o' oo oo
oo
a-
-
-o
NJ

ao
HH
X'^
o-<
'oN
Ft

o
>t

(-.

H
-1
{

o
P.

(t
0q
rt
to
-o
(D
-
-
Fl

,-t

o
+

o
G

fr7
r-l tt 'u?o
YH

u+h d 1{l.6'
o= E.tr o
c/)
cD c,
xX a)(
o i'o a-
9. clt a
D) iD(
o i!, o 6ri5
l$( $)

7
<6'
!a
o'-
'UD

(,
H
CD
(t
!Fl .+

N)

oo