Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa pregatitoare

An scolar 2017-2018
Prof. inv. primar Fratila Alina

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

NR. DENUMIREA OBIECTIVELE DATA/ FINALITATI/EVALUARE


CRT. ACTIVITĂŢII PROPUSE LOCUL

1. „TRAVERSEZ CORECT STRADA?” - Prezentarea şi discutarea normelor de Septembrie Formarea comportamentului rutier
(reguli privind traversarea străzii) circulaţie rutieră. 2017 responsabil pe baza cunoaşterii şi
- Dezvoltarea deprinderilor de circulaţie Sala de clasă respectării regulilor de circulaţie pentru
rutieră şi a comportamentului preventiv; prevenirea producerii accidentelor de
-Redarea printr-un desen schematic a circulaţie;
drumului parcurs de ei până la şcoală; Expozitie de desene realizate de elevi.

2. ZIUA MONDIALĂ A CURĂŢENIEI -Stimularea dragostei si a respectului Septembrie Articol şi fotografii la panoul clasei;
Activităţi de curăţare a împrejurimilor faţă de muncă , a gustului şi simtului 2017 Formarea comportamentului civic
şcolii estetic; Parcul din responsabil.
-Dezvoltarea spiritului în echipă ; apropierea școlii
Clasa pregatitoare
An scolar 2017-2018
Prof. inv. primar Fratila Alina

3. ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI -Dezvoltarea simtului estetic si practic; Octombrie Valorizarea aptitudinilor elevilor si
-Dezvoltarea capacităţii de colaborare; 2017 materializarea acestora în produse
Sala de clasă artistice;
Concurs de creaţii Expoziţie de desene realizate de elevi ;
Concurs cu premii

4. „ŞCOALA MEA – -Promovarea activităţilor Octombrie Implicarea a cel putin 50 % dintre părinţi
ÎN SĂRBĂTOARE” extracurriculare ale clasei , în 2017 şi a tuturor elevilor în viaţa şcolii ;
comunitate; Şcoală Promovarea imaginii şcolii în
- Implicarea părinţilor în activităţile comunitate .
artistice; Album cu fotografii
- Colaborarea familiei cu şcoala;
-Participarea activă la manifestările de
socializare în cadrul grupului.
5. „O CARTE CITITĂ, O COMOARĂ - Stimularea lecturii în rândul elevilor; Lunar Valorizarea aptitudinilor elevilor prin
DESCOPERITĂ” -Utilizarea resurselor de carte ale (septembrie- realizarea de portofolii ;
bibliotecii şcolare în activitatea de iunie ) Informarea elevilor privind viata si
învăţare; Biblioteca activitatea unor mari scriitori români;
-Reorientarea activităţii de documentare şcolară Expoziţii de carte;
pentru diversele proiecte spre Implicarea a cel putin 30 % dintre părinţi
informaţiile obţinute din cărţi, şi peste 80% dintre elevi în realizarea
enciclopedii, beletristică, tratate, etc. activităţilor.
-Stimularea şi promovarea creaţiilor
literare proprii ale elevilor;
-Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii
literar-artistice;
- Stimularea interesului părinţilor elevilor
prin implicarea directă şi indirectă în
aceste activităţi;
Realizarea unui portofoliu cu informaţii
6. VIZITĂ LA MUZEUL SĂRII -Identificarea informaţiilor provenite Noiembrie obţinute în urma vizitei la muzeul de
din surse istorice; 2017 istorie ;
Clasa pregatitoare
An scolar 2017-2018
Prof. inv. primar Fratila Alina

-Îmbogăţirea cunoştinţelor cu noi Oraşul București Completarea fişelor de lucru cu


informaţii; informaţii obţinute în urma interviului
-Cultivarea respectului pentru trecutul luat muzeografului;
istoric al patriei noastre; Selectarea din portofoliile realizate a
-Dezvoltarea capacităţii de evaluare pasajelor reprezentative pentru fiecare
obiectivă a unei activităţi. conducător al dacilor sau al romanilor.
7. 1 DECEMBRIE – ZIUA NATIONALĂ - Cunoasterea importantei desăvârşirii Decembrie Popularizarea în rândul elevilor, al
A ROMÂNIEI unităţii naţionale a poporului român; 2017 părintilor şi al comunităţii a
-Cultivarea si dezvoltarea patriotismului Sala de clasă evenimentelor de la 1 Dec. 1918 si a
şi a respectului faţă de înaintaşi; importantei istorice si spirituale a Zilei
nationale a României; Pliant

8. ,,POVESTE DE IARNĂ…” - Păstrarea datinilor şi obiceiurilor Decembrie 2017 Confecţionarea de materiale specifice
strămoşeşti Sala de clasă sărbătorilor;
-Intonarea unor cântece specifice Expozitie de desene si felicitari
sărbătorilor specifice acestui anotimp; Susţinerea serbării şcolare;
- Interpretarea unor roluri primite; Album cu fotografii

9. “HAI, SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ ! “ -Cunoasterea importanţei actului istoric Ianuarie 2018 Dezbatere
de la 24 ian 1889(Unirea Moldovei cu Sala de clasă Popularizarea în rândul elevilor, al
Muntenia părintilor şi al comunităţii a
- dezvoltarea sentimentelor patriotice evenimentelor
de la 24 ian.

10. NE JUCĂM , NE RECREEM ! -Dezvoltarea simtului estetic si a Februarie 2018 Realizare de desene inspirate de
capacităţii de evaluare obiectivă a unei Derdeluş activitatea recreativă desfăşurată;
activităţi. Fotografii
-Jocuri cu zăpadă;

11. DE ZIUA MAMEI -Dezvoltarea dragostei faţa de fiinţa Martie Expozitie de marţisoare
iubită, mama; 2018 Expoziţie de desene şi felicitări
Clasa pregatitoare
An scolar 2017-2018
Prof. inv. primar Fratila Alina

-Pregătirea si desfăşurarea unei serbări Sala de clasă Susţinerea serbării închinată mamelor ;
- Intonarea cântecelor şi interpretarea Fotografii
unor roluri primite

12. „LA TEATRU”- -Formarea şi dezvoltarea gustului estetic Aprilie Valorizarea aptitudinilor elevilor prin
VIZIONAREA UNOR SPECTACOLE -Dezvoltarea capacitatii de receptare a 2018 realizarea de creaţii pornind de la mesajul
DE TEATRU mesajului transmis prin intermediul unei Teatrul de păpuşi piesei de teatru urmărită
piese de teatru
13. „ EUROPA, LA MULŢI ANI !” -Cunoaşterea poziţiei Romaniei în Mai 2018 Prezentare power-point a ţărilor membre
Europa; Sala de clasă U.E
- Definirea conceptului de cetăţean Parada steguleţelor ;
european Fotografii
- Cunoasterea importantei aderării
României la U.E.;
14. „ COPILĂRIE FERICITĂ! „ -Identificarea drepturilor copiilor ; Iunie 2018 Realizare postere
-Cunoasterea diferitelor aspecte din Sala de clasă Expoziţie de desene realizate de elevi ;
viata unor copii; Concurs cu premii
-Asigurarea bunei înţelegeri între copii Fotografii
-Exprimarea în mod liber a părerilor
proprii
15. “RĂMAS BUN, CLASA -Confecţionarea materialelor pentru Iunie 2018 Expoziţie cu lucrările realizate;
PREGĂTITOARE!” decorarea clasei şi expoziţie cu lucrările Sala de clasă Montaj literar- artistic dedicat sfârşitului
realizate; ciclului primar;
- Prezentare pps.