Sunteți pe pagina 1din 8

Scopul Lucrarii: Obtinerea deprinderilor practice de calcul al traiectoriei punctului

material prin intermediul functiilor si respectiv reprezentarea grafica a traiectoriei.

Sarcina I. De creat file-funcţia şi de construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot


(cu pasul 0.05) şi fplot pentru functia (Varianta 21) :

a) Prin intermediul functiei plot

Regimul de Editare Matlab ( File Functia “f.m” ):

function y = f( x )
y=3.*cos(7.*pi.*abs(x.^2-(1./3)).*x.^5);

Regimul de Comanda Matlab:

>> x = [0:0.05:1];
>> y = f(x);
>> plot(x,y);
>> figure(1);
>> plot(x,y);
>> title('Figura 1');

Rezultatul:

Fig.1
a) Prin intermediul functiei fplot

Regimul de Comanda Matlab:

>> figure(2);
>> fplot('f(x)', [0,1]);
>> title('Figura 2');

Rezultatul:

Fig.2

Sarcina II. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xy) are
parametrul de întrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor punctului
material în timpul mişcării (x şi y) pentru timpul respectiv . A doua (spre exemplu, cu
denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei grafice(fig) şi pasul de
calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în intervalul
dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales aleatoriu din
intervalul dat.

Ecuatiile (Varianta 21) :


Regimul de Editare Matlab:

File Functia “xy.m”

function [ x,y ] = xy( t )


x=exp(t).*sin(2.*t);
y=t.*(1+cos(t));

File Functia “figpas.m”

function ans = figpas( fig, pas )


t = [0:pas:pi]; t1 = 10; %timpul ales aleatoriu t1 = 10s
[x,y] = xy(t); [x1,y1] = xy(t1);
figure(fig);
plot(x,y, x1, y1, '*');
text(x1,y1,' M')
xlabel('Axa X'); ylabel('Axa Y'); title(['Figura', num2str(fig)])
legend('Traiectoria Punctului Material', 'Pozitia Punctului Material');

a) De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul comenzilor


comet sau plot.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp
ales aleatoriu din intervalul dat.

Regimul de Comanda Matlab:

>> figpas(3,0.05);

Rezultatul:

Fig.3
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei pentru momentul de timp ales.

Regimul de Comanda Matlab:

>> syms t;
>> x=exp(t).*sin(2.*t);
y=t.*(1+cos(t));
>> t1 = 10; % momentul de timp ales
%Viteza v1
vx = diff(x); vy = diff(y);
v = sqrt(vx^2 + vy^2);
v1 = double(vpa(subs(v, t1)))

v1 =
3.8086e+04

>> %Acceleratia a1
ax = diff(x,2); ay = diff(y,2);
a = sqrt(ax^2 + ay^2);
a1 = double(vpa(subs(a, t1)))

a1 =
2.4372e+04

>> %Acceleratia Tangentiala at1


at = abs(diff(v));
at1 = double(vpa(subs(at, t1)))

at1 =
2.4372e+04

>> %Acceleratia Normala an1


an = sqrt(a^2 - at^2);
an1 = double(vpa(subs(an, t1)))

an1 =
13.0631

>> %Raza de Curbura p1


p = v^2/an;
p1 = double(vpa(subs(p, t1)))

p1 =
1.1104e+08
Rezultatele Obtinute:

x y t1 v1 a1 at1 an1 p1
3.8086e+04 2.4372e+04 2.4372e+04 13.0631 1.1104e+08
x(t) y(t) 10s
cm/s cm/s2 cm/s2 cm/s2 cm

c) De arătat pe graficul traiectoriei toţi vectorii din punctul precedent, utilizînd pentru
aceasta instrumentele ferestrei grafice.

Regimul de Comanda Matlab:

>> figpas(4,0.05);

Rezultatul ( Reprezentarile Vectoriale Prin Intermediul Instrumentelor Ferestrei


Grafice ):

Fig.4

Sarcina III. De scris două file-funcţii. Prima (spre exemplu, cu denumirea xyz) are
parametrul de întrare - t (timpul) , iar parametrii de ieşire valorile coordonatelor
punctului material în timpul mişcării (x,y şi z) pentru timpul respectiv . A doua (spre
exemplu, cu denumirea figpas) are parametrii de întrare numărul ferestrei grafice(fig) şi
pasul de calcul al coordonatelor x şi y (pas) ,iar la ieşire afişază traiectoria punctului în
intervalul dat de timp şi poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de timp ales
aleatoriu.

Ecuatiile (Varianta 21) :


Regimul de Editare Matlab:

File Functia “xyz.m”

function [ x,y,z ] = xyz( t )


x=2.*exp(-t).*sin(t);
y=3.*exp(-t).*cos(t);
z=3.*t^(1/3);

File Functia “figpas3.m”

function ans = figpas3( fig, pas )


t = [0:pas:pi]; t1 = 5; %timpul ales aleatoriu t1 = 5s
[x,y,z] = xyz(t); [x1,y1,z1] = xyz(t1);
figure(fig);
plot3(x,y,z, x1, y1, z1, '*');
text(x1,y1,z1,' M')
xlabel('Axa X'); ylabel('Axa Y'); zlabel('Axa Z'); title(['Figura', num2str(fig)])
legend('Traiectoria Punctului Material', 'Pozitia Punctului Material');

a) De construit graficul traiectoriei spaţiale a punctului material cu ajutorul comenzilor


comet3 sau plot3.De arătat poziţia punctului pe traiectorie pentru un moment de
timp ales aleatoriu din intervalul dat.

Regimul de Comanda Matlab:

>> figpas3(6,0.05);

Rezultatul:

Fig.5
b) De calculat viteza, acceleraţia, acceleraţia tangenţială, acceleraţia normală şi raza
curburii traiectoriei penru momentul de timp ales.

Regimul de Comanda Matlab:

>> figpas3(6,0.05);
>> syms t;
>> x=2.*exp(-t).*sin(t);
y=3.*exp(-t).*cos(t);
z=3.*t.^(1./3);
>> t1 = 5; % momentul de timp ales
%Viteza v1
vx = diff(x); vy = diff(y); vz = diff(z);
v = sqrt(vx^2 + vy^2 + vz^2);
v1 = double(vpa(subs(v, t1)))

v1 =
0.3427
>> %Acceleratia a1
ax = diff(x,2); ay = diff(y,2); az = diff(z,2);
a = sqrt(ax^2+ay^2+az^2);
a1 = double(vpa(subs(a, t1)))

a1 =
0.0603

>> %Acceleratia Tangentiala at1


at = abs(diff(v));
at1 = double(vpa(subs(at, t1)))

at1 =
0.0474

>> %Acceleratia Normala an1


an = sqrt(a^2 - at^2);
an1 = double(vpa(subs(an, t1)))

an1 =
0.0373

>> %Raza de Curbura p1


p = v^2/an;
p1 = double(vpa(subs(p, t1)))

p1 =
3.1481
Rezultatele Obtinute:

x y z t1 v1 a1 at1 an1 p1

0.3427 0.0603 0.0474 0.0373 3.1481


x(t) y(t) z(t) 5s
cm/s cm/s2 cm/s2 cm/s2 cm

Concluzie:

In urma elaborarii lucrarii date, a devenit posibila intelegerea laturii practice a


sistemului Matlab si in special a posibilitatilor functiilor personalizate care permit
automatizarea calculelor in cadrul problemelor de mecanica sau matematica si
reprezentarea instantanee a elementelor grafice specifice.