Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DIDACTIC

DATA:
ŞCOALA:
PROPUNĂŢOR:
CLASA: I

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii


DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale de la 0 la 30
SUBIECTUL: Numerele naturale de la 0 la 20
Exerciţii şi jocuri cu numerele de la 0 la 20
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

SCOPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre numerele naturale


de la 10 la 20; dezvoltarea gândirii logice.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1.1 să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând
obiecte pentru justificare;
O1.2 să scrie, să citească, să compare şi să ordoneze numerele naturale de la 0 la 100;
O2.5 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 20 în sumă sau
diferenţă folosind, obiecte, desene sau numere;
O3.1 să verbalizeze modalităţi de calcul folosite în rezolvarea unor probleme practice şi de
calcul;
O4.1 să manifeste o atitudine pozitivă şi o disponibilitate faţă de utilizarea numerelor;
O4.2 să conştientizeze utilizarea matematicii în viaţa cotidiană.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
a) Cognitiv:
OC1 - să citească şi să scrie numere naturale de la 0 la 20;
OC2 - să numere în ordine crescătoare şi descrescătoare un interval din şirul numerelor
naturale de la 0 la 20, din 1în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, din 10 în 10;
OC3 - să indice cifra care reprezintă numărul zecilor sau al unităţilor;
OC4 - să completeze “vecinii” unor numere naturale date;
OC5 - să aplice algoritmul de compunere / descompunere a unor numere formate din zeci
şi unităţi;
OC6 - să compare două sau mai multe numere naturale formate din zeci şi unităţi, stabilind
relaţia dintre ele;
OC7 - să ordoneze crescător / descrescător un şir de numere date;
OC8 - să recunoască numerele pare şi numerele impare;
OC9 – să compună/rezolve probleme pe baza de imagine;
b) Psihomotorii:
OPM10 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător;
OPM11 - să-şi reprime mişcările inutile în oră;
c) Afectiv-atitudinale:
OA12 - să trăiască bucuria descoperirii de lucruri noi, bucuria reuşitei;
OA13 - să lucreze cu interes individual şi în echipă;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic, explozia stelară, munca independentă
2. Mijloace de învăţământ: manual, caiete, culori, plicuri cu cartonaşe cu numere, fişă de
muncă independentă, fişă de lucru în echipă, videoproiector, joc PPT, flipchart, planşe cu
exerciţii
3. Forme de organizare: frontal, în perechi, pe grupe, în echipe, individual
4. Intervenţiile cadrului didactic: permanente;
5. Evaluare: observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă, autoevaluare
6. Resurse temporale: 50 minute
7. Resurse umane: 20 elevi

BIBLIOGRAFIE
Pacerca Ş., Mogoş M., Matematică - manual pentru clasa I, Bucureşti, Editura Aramis,
2004;
*** Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1988;
*** Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Polirom, Iaşi, 2007;
*** Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar , Editura ProGnosis;
*** Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a, MEC, Bucureşti 2004
E. Simionică, F. Caraiman, Matematica … prin joc, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Etapele Ob Activitatea Strategia didactică
lecţiei op. Cadurlui didactic Elevilor Metode şi Forme de Mijloace Evaluare
procedee organizare de
Timp învăţare
Moment • Crearea climatului psihologic şi a • Adoptă poziţia iniţială a
organizatoric atmosferei necesare desfăşurării corectă pentru conversaţia frontal comporta-
2' activităţii. desfăşurarea mentului
activităţii

Verificarea • Se verifică tema pentru acasă: • Rezolvă exerciţiul evaluare


temei OC3 • Se rezolvă independent exerciţiul din caiet şi citesc exerciţiul individual caiet orală şi
5’ din caiet. rezolvările scrisă

Captarea OPM10 • Se citeşte o ghicitoare: • Ascultă şi dau conversaţia frontal observarea


atenţiei “Stă în curte, lângă pom. răspunsul la ghicitoare sistemati-
5’ Îi zici om, dar nu e om ghicitoare că
Şi când soarele-ncălzeşte, - Omul de zăpadă problemati-
Nu-l mai vezi, că se topeşte. zarea
• După ce elevii ghicesc despre cine om de evaluare
este vorba le prezint omul de zăpadă zăpadă orală
care este mascota zilei, un om de
zăpadă, care doreşte să prelungească • Ascultă explicaţia exerciţiul
iarna, de aceea cere ajutorul elevilor
în rezolvarea sarcinilor.

• Prima sarcină de lucru:


Joc didactic: “Dansul fulgilor” • Numere crescător
OC1 Sunt solicitaţi 4 elevi care au ca şi descrescător frontal flipchart evaluare
OC 9 sarcini: fulgişorii pe planşe orală şi
OPM10 Număraţi fulgişorii de pe planşă, planşele afişate pe jocul individual scrisă
OA12 alcătuiţi şi rezolvaţi probleme cu flipchart, alcătuiesc didactic
acestea. Anexa 1 probleme oral şi
rezolvă problema. exerciţiul fronatal pps,
• Propun elevilor rezolvarea • Numără ouăle videopro-
exerciţiilor pe calculator, exerciţii de crescător şi iector
numărare. descrescător laptop
Anunţarea OPM10 • Anunţ subiectul lecţiei: „Numerele • Ascultă titlul conversaţia frontal planşă cu observaţia
temei şi a naturale de la 0 la 20 - Exerciţii şi lecţiei numerele sistemati-
obiectivelor jocuri cu numerele naturale de la 0 la naturale că
1’ 20”. Anunţ obiectivele operaţionale de la 0 la
într-o formă accesibilă lor. 20

Dirijarea OC2 • A doua sarcină de lucru: conversaţia


învăţării Elevii primesc plicuri în care sunt observarea
20’ OC3 jetoane cu numere • Ordonează sistemati-
Ordonează jetoanele cu numerele jetoanele cu explicaţia în perechi că
OC5 cuprinse între 0 şi 20 numere jocul
Numără crescător/descrescător în • Numără didactic jetoane cu evaluare
OC7 intervalul 0-20 crescător / exerciţiul numere orală
Numără crescător numerele pare descrescător
OC8 Numără descrescător numerele • Numără crescăto
impare numerele pare şi frontal
descrescător
Indică cel mai mare/mic număr, numerele impare
vecinii numerelor indicate • Indică vecinii exerciţiul
...... 3 ......; ...... 12 ......; ...... 17 ...... numerelor şi
• A treia sarcină de lucru: specifică numărul evaluare
- Exerciţii de citire şi formare a mai mare / mic conversaţia orală şi
numerelor pe socotitoare; flipchart scrisă
Prezint la flipchart planşa; observaţia
Vor veni 5 elevi şi vor scrie numerele
OC1 potrivite specificând zeciul şi jocul frontal
unitatea, iar apoi vor citi numerele • numără, scriu, şi
OC5 ieşite pe socotitoare. Anexa 2 citesc numerele exerciţiul observarea
• A patra sarcină de lucru: găsite. sistemati-
- Concurs fişă de că a
Elevii vor constitui 5 echipe; lucru pe comporta-
OC1 Vom organiza un concurs „Cine urcă pe echipe echipe mentului
primul scara?” Exerciţiile vizează elevilor în
OC4 descompunerea numerelor în zeci şi exerciţiul timpul
unităţi. Anexa 3 • Se împart în frontal activităţii
OPM11 Se analizează activitatea fiecărei echipe probă
echipe; scrisă
Obţinerea OA12 • A cincia sarcină: explicaţia pe grupe fişă de observarea
performanţei – Exerciţii de completare şi formare • Rezolvă sarcina problemati- lucru pe sistemati-
5’ de numere folosind metoda exlozia pe grupe zarea grupe că a
stelară. Anexa 4 explozia comporta-
stelară mentului
exerciţiul probă
scrisă
Asigurarea OC2 • A şasea sarcină: • Rezolvă fişa de
retenţiei şi a – Fişă de muncă independentă. muncă exerciţiul individual fişă de
transferului OC5 Anexa 5 independentă lucru
10’ 1. Numără de la 10 la 20 crescător. evaluare
OC8 2. Scrie vecinii numerelor: scrisă
---- 18 ----; ---- 15 ----; ----- 12 -----;
OA13 3. Descompune numerele în zeci şi autoevalu-
unităţi: are
16 17 19

10 ..... ..... 7 ..... .....

4. Scrieţi din câte zeci şi unităţi se


compun numerele:
...... 3 10 ...... ...... ......

13 18 15

5. Subliniază cu verde numerele pare


şi cu albastru numerele impare din
şirul de numere:
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;

Temă pentru • Se recomandă pentru cine doreşte • Ascultă şi notează conversaţia frontal caietul
acasă să lucreze acasă exerciţii din caietul tema explicaţia special
1’ special.
Activitate OC1 Observaţii: În cazul în care mai este •Rezolvă exerciţiile conversaţia joc evaluare
suplimentare OC3 timp se vor rezolva câteva exerciţii de pe calculator cu frontal interactiv orală
OC5 cu ajutorul calculatorului. ajutorul exerciţiul individual PPT
OC9 Se rezolvă exerciţii interactive- retroproiectorului problemati-
OPM10 prezentare PPT: zarea

Încheierea • Fac aprecieri verbale asupra •Ascultă aprecierea conversaţia frontal evaluare
activităţii participării elevilor la lecţie, iar individual orală
1’ Mascota felicită elevii şi promite că
va veni şi altă dată.
Anexa 2

Numele şi prenumele __________________________________ Data ___________

Fişă de lucru

Scrie zeciul şi unitatea în funcţie de numărul bilelor de pe socotitoare:

Z U Z U Z U Z U Z U
Anexa 3
Numele şi prenumele _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Fişă de lucru pe echipe


Echipa I – Fulgişorii argintii
„Cine urcă primul scara?”

Descompune numerele în zeci şi unităţi.

15 17 14 20
Anexa 3
Numele şi prenumele _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Fişă de lucru pe echipe


Echipa II – Steluţele aurii
„Cine urcă primul scara?”

Descompune numerele în zeci şi unităţi.

14 19 10 12

Anexa 3
Numele şi prenumele _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Fişă de lucru pe echipe


Echipa III – Fulgişorii aurii
„Cine urcă primul scara?”

Descompune numerele în zeci şi unităţi.

11 13 16 19

Anexa 3
Numele şi prenumele _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Fişă de lucru pe echipe


Echipa IV – Steluţele argintii
„Cine urcă primul scara?”

Descompune numerele în zeci şi unităţi.

15 10 14 17

Anexa 3
Numele şi prenumele _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Fişă de lucru pe echipe


Echipa V – Fulgişorii albi
„Cine urcă primul scara?”

Descompune numerele în zeci şi unităţi.

13 15 19 14
Anexa 5
Numele şi prenumele __________________________ Data ___________

Fişă de evaluare
Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 30
Numerele naturale de la 0 la 20

1. Numără de la 10 la 20 crescător.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. Scrie vecinii numerelor:

18 ; 15 ; 12 ;

3. Descompune numerele în zeci şi unităţi:

16 17 19

10 7

4. Scrieţi din câte zeci şi unităţi se compun numerele:

3 10

13 18 15

5. Subliniază cu verde numerele pare şi cu albastru numerele impare din şirul de numere:

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;


Fişă de evaluare
Clasa I
Data 17. 01. 2013
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 30
Subiectul: Numerele naturale de la 0 la 20 - Exerciţii şi jocuri cu numerele de la 0 la 20
Obiective operaţionale: O1 – să numere crescător în intervalul 10 - 20;
O2 – să scrie vecinii numerelor;
O3 – să descompune numerele;
O4 – să compune numerele ;
O5 – să recunoască numerele pare şi impare.
Descriptori de performanţă

Itemul Calificative
Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns
scrie corect crescător scrie cu 3 greşeli scrie cu 6 greşeli incorect
numerele de la 10 la 20 crescător numerele de la crescător numerele de la
10 la 20 10 la 20
I2 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns
scrie corect cele 6 vecini scrie 4 vecini scrie 2 vecini incorect
I3 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns
scrie corect 4 numere scrie 3 numere scrie 2 numere incorect
I4 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns
scrie corect 4 numere scrie corect 3 numere scrie corect 2 numere incorect
I5 Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns
recunoaşte corect numerele recunoaşte 6 numere recunoaşte 4 numere incorect:
pare şi impare scrie cu
greşeli

Evaluare finală:
Itemi Calificativul final
Rezolvă integral şi corect 5 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi. INSUFICIENT
Fişă de evaluare
Clasa I
Data 17. 01. 2013
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 30
Subiectul: Numerele naturale de la 0 la 20 - Exerciţii şi jocuri cu numerele de la 0 la 20

Numele şi prenumele I1 I2 I3 I4 I 5 Calificativul final

CALIFICATIV F.B. B. S. I.
NR. ELEVI

Fb ------------------ B ----------------- S ------------------ I -------------------

Greşeli tipice
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ameliorare – recuperare
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Anexa 4
Fişă de lucru pe grupe
Grupa I

Alcătuiţi / compuneţi numere formate din zeci şi unităţi folosindu-vă de următoarele numere pe locul unităţii: 1, 2, 5, 3.

1
Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:

________________________________ _______________________________
Anexa 4
Fişă de lucru pe grupe
Grupa II

Alcătuiţi / compuneţi numere formate din zeci şi unităţi folosindu-vă de următoarele numere pe locul unităţii: 2, 6, 4, 8.
1
Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:

________________________________ _______________________________
Anexa 4
Fişă de lucru pe grupe
Grupa III

Alcătuiţi / compuneţi numere formate din zeci şi unităţi folosindu-vă de următoarele numere pe locul unităţii: 3, 1, 5, 9.
1
Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:

________________________________ _______________________________
Anexa 4
Fişă de lucru pe grupe
Grupa IV

Alcătuiţi / compuneţi numere formate din zeci şi unităţi folosindu-vă de următoarele numere pe locul unităţii: 0, 6, 4, 7.

1
Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:

________________________________ _______________________________
Anexa 4
Fişă de lucru pe grupe
Grupa V

Alcătuiţi / compuneţi numere formate din zeci şi unităţi folosindu-vă de următoarele numere pe locul unităţii: 6, 4, 7, 9.

1
Ordonaţi crescător şi descrescător numerele:

________________________________ _______________________________