Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Înfințarea unui departament de marketing și efectuarea unor studii de piață pentru a


cunoaște cât mai exact cerințele clienților.
Cauze: Slaba cunoaștere a cerințelor specifice mediului extern;
Resurse: Angajarea a doi specialiști cu pregătire în domeniul marketingului și al
vânzărilor.
Efecte:
 Sporirea vânzărilor și a prestigiului firmei;
 O mai bună poziționare pe piața concurențială și realizarea unei comunicări eficiente
cu mediul extern, implicit cu stakeholderi.
2. Reducerea rapidă a nivelului creanțelor prin instituirea unor discounturi, produse în
plus, service prelungit, clienților care reușesc să-și onoreze cât mai rapid obligațiile
contractuale.
Cauze: Nivelul foarte mare al duratei de imobilizare a creanțelor și lipsa unor condiții în
ceea ce privește restituirea la timp a sumelor de banii datorate firmei;
Resurse: Imobilizarea unor cantități suplimentare de produse pentru oferirea de
discounturi.
Efecte
 Creșterea vitezei de rotație a activelor circulante, a gradului de lichiditate;
 Realizarea unor investiții cu banii obținuți din creanțe.
3. Controlul mai riguros al modului în care sunt gestionate resursele materiale și găsirea
unor furnizori care practică prețuri avantajoase.
Cauze: Risipa de materiale atunci când se realizează o nouă instalație; existența
rebuturilor.
Resurse: Timpul consumat discutării acestor aspecte cu fiecare salariat în parte și timpul
consumat pentru identificarea unor furnizori care practică prețuri avantajoase pentru firmă.
Efecte
 Reducerea cheltuielilor firme.
4. Introducerea documentelor de formalizare a structurii organizatorice (ROF) și
reproiectarea celor existente unde este cazul (organigrama, fișele de post).
Cauze: Neactualizarea unor documente de foarte multă vreme și neglijarea acestor
aspecte de către personalul managerial.
Efecte:
 Creșterea flexibilității structurii organizatorice;
 Cunoașterea exactă de către întreg personalul a sarcinilor, competențelor și
responsabilităților individuale;
 Delimitarea exactă a atribuțiilor fiecărui compartiment.

5. Achiziționarea de tehnică de calcul, programe informatice de gestiune a activitaților


de aprovizionare și crearea unor baze de date privind comenzile primite și realizate.
Cauze: Neglijența acordată acestui aspect de către personalul managerial și lipsa de
personal cu pregătire în domeniu.
Resurse: 6500 lei.
Efecte:
 Dezvoltarea sistemului informațional;
 Adaptarea mult mai ușoară la cerințele pieței;
 Reducerea timpul de obținere a informațiilor și dezvoltarea de noi oportunități.
6. Apelarea la specialiștii în consultanță în vederea realizării unor studii de
diagnosticare.
Cauze: Fluctuațiile privind profitul net obținut și în ceea ce privește nerespectarea
corelațiilor ICA ≥ IFS ≥ INS și Iw ≥ IS.
Resurse: 20.000 lei precum și timpul consumat pentru analizarea și selectarea firmelor de
consultanță.
Efecte:
 Dezvoltarea mult mai rapidă a firmei și obținerea unei cote mai mari din piață;
 Îmbunătățirea situației economico - financiare și manageriale a firmei;
 Îmbunătățirea imagini și prestigiului firmei.
7. Înlocuirea unor echipamente uzate cu unele moderne.
Cauze: Creșterea volumului de muncă, uzura morală a utilajelor, precum și numărul mare
de contracte care prin natura lor solicită folosirea unor utilaje moderne.
Resurse: 150.000 lei
Efecte:
 Obținerea unor contracte avantajoase;
 Creșterea calității serviciilor oferite;
 Ușurarea proceselor de muncă și diminuarea costurilor cu reparațiile și cu materiile
prime.
8. Realizarea unui site oficial, atât în scopul realizării de comenzi online cât și pentru a
îmbunătății comunicarea cu clienții.
Cauze: Activitatea de marketing și de relații publice aproape inexistente și dezinteresul
acordat acestui aspect de către personalul managerial.
Resurse: 1.600 lei costurile pentru realizarea unui site web și achiziționarea unui domeniul
pe 2 ani.
Efecte:
 Determină dezvoltarea sistemului informațional;
 Crește atenția acordată cerințelor specifice fiecărui client;
 Crește prestigiul firmei, recunoașterea acesteia în randul clienților dar și al
concurenților.
9. Dezvoltarea unor metode specifice de recrutare, pregătire a personalului și de
motivare a celui existent.
Cauze: Lipsa de forță de muncă calificată, precum și angajarea pe bază de experiență nu
de competență.
Resurse: un program salarial motivant.
Efecte
 Creșterea productivității muncii;
 Creșterea stării de „bine ”, de mulțumire a salariaților;
 Onorarea comenzilor mult mai rapid.
10. Incuderea activităților realizate în cadrul compartimentului Mecanizare și
Metrologie în compartimentul Punctelor de lucru și desfințarea compartimentului
respectiv.
Cauze: Insuficienta delimitare a activităților precum și faptul că activitățile de măsurare și
metrologie din cadrul departamentului sunt realizate de către personalul din cadrul Punctelor de
lucru.
Efecte:
 Structura organizatorică mai eficientă prin eliminarea unor departamente
neproductive;
 Realizarea activităților de măsurare și control al instalațiilor mult mai rapid.
11. Extinderea activității firmei în județele din vecinătate.
Cauze: Firma realizează lucrări de instalații exclusiv în județul Arges.
Resurse: Consumul suplimentar de carburant și plata deplasărilor pentru personal.
Efecte:
 Sporirea numărului de contracte obținute și implicit creșterea cifre de afaceri și a
profitului;
Cunoașterea cerințelor clienților și a preferințelor acestora și din alte județe.

S-ar putea să vă placă și