Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Puncte slabe Termen de comparație Cauze Efecte


crt
Domeniul economico-financiar.
1 Nerespectarea corelațiilor ICA ≥ Dinamica înregistrată de 1.Creșterea fondului de salarii și a 1.Creșterea cheltuielilor cu
IFS ≥ INS și Iw ≥ IS în toți anii cifre de afaceri, fondul de salariului mediu. salariile și diminuarea
analizați. salarii, productivitatea profitului firmei.
muncii și salariul mediu.
2 Durata de recuperare a creanțelor Nivelul indicatorului 1.Facturi neîncasate. 1.Lichiditatea curentă și
mare înregistrat în anii de generală a firmei a scăzut.
2.Insuficienta stabilire a unor
analiză. reguli/ penalizări privind 2.Diminuarea solvabilității
nerespectarea termenelor de plată. patrimoniale.
Domeniul managerial.
3 Structura nefavorabilă a personalului( Cerințele managementului 1.Lipsa unor tineri cu pregătire în 1.Probleme viitoare în
ponderea redusă a personalului cu științific; domeniu pentru a reîmprospăta recrutarea personalului de
studii superioare 15%, vârsta înaintată structura de personal. specialitate și în asigurarea
Cerințele pieței.
a personalului 55% cu vârste cuprinse unei forțe de muncă bine
2.Deficiențe în procesul de
intre 45 și 60 de ani). instruită.
selectare și formare a salariaților
noi. 2.Creșterea costurilor de
recrutare și pregătire.
4 Absența unor documente Principiul respectării 1.Neactualizarea acestor documente 1.Se crează confuzie privind
organizatorice de importanță( ROF) . structurii organizatorice. de foarte multă vreme. exercitarea atribuțiilor
compartimentelor funcționale.
2.Dimensiunile reduse ale firmei
2.Se pot realiza aceleași
sarcini de mai multe ori.
5 Grad scăzut de dezvoltare a funcțiuni Cerințele managementului 1.Inexistența unui compartiment de 1.Insuficienta promovare a
de marketing. stiințific. marketing în cadrul firmei. firme în rândul clienților.
2.Lipsa efectuării unor studii de 2.Necorelarea serviciilor cu
piață. cerințele consumatorilor.

6 Neutilizarea sau utilizarea greșită de Cerințele managementului 1.Familiarizarea scăzută a 1.Dificultăți în adoptarea
către personalul managerial a unor științific. personalului managerial cu deciziilor.
metode, tehnici și instrumente concepte privind managementului 2.Dificultăți privind adaptarea
manageriale. prin excepții, arborii decizionali, firmei la cerințele pieței.
tabloul de bord.
7 Informatizarea redusă a firmei. Cerințele și exigențele 1.Dotarea cu instrumente hardware 1.Informarea eronată cu
mediului concurențial. și software de gestionare a privire la anumite comenzi.
comenzilor deficitară. 2.Îngreunarea proceselor
2.Lipsa de personal de specialitate administrative.
și lipsa de atenție acordată acestui
domeniu.
8 Nerespectarea principiului corelarii Cerințele managementului 1.Management ineficient la nivel 1.Dificultăți în transmiterea
sistemului informațional cu cel științific. structural și decizional. informațiilor între
decizional și organizatoric. departamente.
2.Sistem informațional învechit.
2.Dificultăți în adoptarea
deciziilor.
9 Nerespectarea cerințelor de Cerințele privind parametrii 1.Insuficienta cunoaștere a 1.Întârzieri în fundamentarea
raționalizare a deciziilor. calitativi ai deciziilor. instrumentarului decizional. deciziilor.
2.Neaplicarea unor metode și 2.Deficiente în întelegerea
tehnici decizionale(Arbore de deciziilor de către personalul
decizie,Electre). de execuție.
10 Lipsa unui personal de vânzări Cerințele și exigențele 1.Dimensiunile firmei. 1.Pierderea obținerii unor noi
specializat. pieței. contracte.
2.Neglijarea acestui aspect de către
personalul managerial. 2.Neacoperirea unei game de
servicii solicitate de către
clienți.
11 O parte din utilajele de bază au un Cerințele și exigențele 1.Capacitatea scăzută de a face 1.Îngreunarea proceselor de
grad mare de uzură, necesitând pieței. investiții în achiziționarea unor muncă și creșterea costurilor
reparații dese și costisitoare. utilaje, echipamente moderne. cu reparațiile și materiile
prime.

S-ar putea să vă placă și