Sunteți pe pagina 1din 21

DATA : 13.06.

2013
CLASA : a IV-a A
SCOALA : Grigore Antipa - Tulcea
PROPUNĂTOR: Mihăilă Beatrice-Claudia

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

DISCIPLINA: Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vine vacanţa! (Recapitulare finală)

SUBIECTUL LECŢIEI: Părţi de propoziție

TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

1.3. să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte dintr-un mesaj ascultat
2.5. să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a comunicării studiate
4.4 să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 : să definească părţile de propoziţie şi de vorbire învăţate, pe baza informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite. Obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev defineşte în cuvinte proprii părţile de vorbire şi propoziţie învăţate.

O2 : să completeze ciorchinele dat cu informaţii privind părţile de propoziţie învăţate într-un timp de 3 minute. Obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev completează corect fişa ciorchine, respectând timpul dat.
O3 : să analizeze corect gramatical părţile de propoziţie pe baza cunoştinţelor dobândite. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare
elev analizează corect cel puţin una dintre părţile de propoziţie învăţate.

O4 : să recunoască părţile de vorbire şi părţile de propoziţie învăţate în diferite enunţuri. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare
elev recunoaşte toate părţile de propoziţie învăţate.

O5: să scrie corect părţile de propoziţie, respectând acordul dintre ele. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev scrie corect cel
puţin 10 părţi de propoziţie respectând acordul dintre ele, într-un timp de 2 minute.

O6: să participe la lecţie activ, manifestând interes pentru toate tipurile de exerciţii gramaticale propuse. Obiectivul se consideră
realizat dacă fiecare elev participă activ la lecţie rezolvând şi răspunzând la exerciţiile gramaticale propuse.

STRATEGII DIDACTICE:

1. Metode şi procedee: jocul didactic, metoda ciorchinelui, lucrul cu manualul, învăţarea prin cooperare, metoda cubului,
problematizarea, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, munca individuală;

2. Resurse didactice: PPT – Aritmogrif (Anexa 1), laptop, videoproiector, PPT – schema ciorchine Părţi de propoziţie, fişă
ciorchine (Anexa 2), fişe cerinţe metoda cubului (Anexa 3), cuburi cu cerinţe, fişă individuală (Anexa 4);

3. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE :

„Metodica predării limbii române în clasele primare” , Silvia Nuţă, Bucureşti, 2000

„Limba română” – culegere-auxiliar pentru clasa a IV-a de Viorica Pârâială, Cristian Pârâială, Dumitru Pârâială , Editura Euristica,
Iaşi, 2005

„Curriculum naţional-programe şcolare pentru învăţământul primar” M.E.N. ,Bucureşti , 1998;

„Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar”, Mirela Mihăescu, Mioara Măncescu, maria robu, Olga Cenac, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010;

www.didactic.ro
SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
Secvenţele OB.OP. Conţinuturi şi sarcini de Metode/ Resurse Forme de Evaluare
lecţiei învăţare procedee materiale organizare

Moment - Organizarea colectivului de elevi, Conversaţia - Frontală -


organizatoric pregătirea pentru începerea
(1’) lecţiei.
Reguli de desfăşurare a orei.
Captarea Se realizează cu ajutorul unui Jocul didactic PPT- Frontală Orală prin
atenţiei O1 aritmogrif . Prin completarea Aritmogrif – răspunsurile
(2’) O4 aritmogrifului cu termenii definiți Explicaţia Recapitulare elevilor la
O6 elevii descoperă pe verticala AB (Anexa 1) întrebările
cuvântul ,,RECAPITULARE" Conversaţia laptop aritmogrifului
videoproiector

Anunţarea - După desprinderea cuvântului Explicaţia - Frontală -


subiectului şi a
cheie al aritmogrifului, elevii vor
obiectivelor
operaţionale - fi anunţaţi că vor participa la o
(1’)
lecţie de recapitulare: ,,Părți de
propoziţie – recapitulare”, iar
până la sfârşitul orei ei vor trebui:
- să definească, să recunoască, să
analizeze părţile de vorbire şi de
propoziţie studiate;
De asemenea vor fi anunţaţi că
ora se va desfăşura sub forma
unui concurs.
Recapitularea O2  Pentru a fi pregătiţi de Metoda PPT – Frontală şi Orală şi scrisă
şi
O6 concurs vom face o reactualizare ciorchinelui ciorchine individuală prin
sistematizarea
cunoştinţelor a părţilor de propoziţie părţile de răspunsurile
(35 ’)
completând o fişă ciorchine Explicaţia propoziţie elevilor la
(schema lecţiei). Acesta va fi Fişă ciorchine întrebările
proiectată sub forma unui PPT, iar Conversaţia (Anexa 2) puse.
elevii vor completa o fişă
ciorchine identică cu cea
prezentată.

O3  Se solicită deschiderea Conversaţia Manualul Frontală şi Orală şi scrisă


O6 manualelor la pagina 108, la Lucrul cu individuală prin exerciţii
textul Vine vacanţa şi apoi citirea manualul de recunoaştere
primei propoziţii din cadrul celui şi analiză a
de al 5- lea alineat. părţilor de
Un camion îşi hodorogea Exerciţiul propoziţie,
remorca pe asfalt. respectiv a
Propoziţia se va scrie pe tablă, iar Explicaţia părţilor de
elevii o vor scrie pe caiete. Se vor vorbire ;
identifica părţile de propoziţie şi
se va preciza prin ce părţi de
vorbire sunt exprimate.

 Prin numărare de la 1-4 se Explicaţia Frontală Orală prin


vor face grupe de elevi Conversaţia răspunsurile
pentru desfăşurarea unui elevilor la
O1 O6 concurs pe echipe: întrebările
1. Echipa subiectelor privind buna
2. Echipa predicatelor Învăţarea prin desfăşurare a
3. Echipa atributelor cooperare concursului.
4. Echipa complementelor

 Fiecare gupă va primi câte Metoda cubului Pe grupe Scrisă, apoi


un cub. Pe fiecare faţă a cubului Conversaţia orală prin
vor fi exerciţii specifice Explicaţia exerciţii de
următoarelor activităţi: recunoaştere,
DESCRIE, COMPARĂ, comparare,
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, asociere,
APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ 4 Cuburi din motivare,
O1 carton cu completare,
DESCRIE: exerciţii de definire, Exerciţiul cerinţe. exemplificare
completare a caracteristicilor (Anexa 3) şi analiză a
părţilor de propoziţie specifice părţilor de
O4 fiecărei grupe în parte propoziţie.
COMPARĂ: Problematizarea
Exerciţii de identificare a părţilor
O3 de propoziţie şi de comparare a
răspunsurilor corecte.
ANALIZEAZĂ Exerciţiul Scrisă, apoi
O5 Elevii vor avea de analizat parţi orală prin
de propoziţie. exerciţii de
ASOCIAZĂ recunoaştere,
Exerciţii de asociere a unei părţi comparare,
de propoziţii cu o altă parte de asociere,
O4 propoziţie, urmărindu-se acordul motivare,
corect între acestea. Problematizarea completare,
APLICĂ exemplificare
Elevii vor aplica cunoştinţele cu şi analiză a
privire la ceea ce au învăţat şi vor părţilor de
transforma fie o propoziţie simplă propoziţie.
în una dezvoltată, fie o propoziţie
dezvoltată în una simplă.
ARGUMENTEAZĂ Explicaţia
Elevii vor avea de argumentat Conversaţia
dacă o parte de vorbire dată poate
să aibă rolul de subiect, predicat,
atribut sau complement. Pot
argumenta construind propoziţii
sau aducând alte argument logice.
 Se premiază echipele şi se Premii dulci Frontală Aprecieri
fac aprecieri asupra modului verbale
de desfăşurare a activităţii.

O4
 Fiecare va primi câte o fişă Lucrul Fişă de muncă Individuală Scrisă prin
O6
pe care o vor rezolva individual individuală exerciţii de
individual. (Anexa 4) recunoaştere a
părţilor de
propoziţie şi de
Evaluare
vorbire
(5’)

 Elevii se vor autoevalua la Individuală autoevaluare


final.
Se fac aprecieri asupra modului Conversaţia Frontală Aprecieri
Încheierea de desfăşurare a activităţii. verbale
lecţie
(1’)
ANEXA 1 - ARITMOGRIF

1. Parte de vorbire care ţine locul unui nume.


1
2. Parte de vorbire care exprimă starea,
2 acţiunea sau existenţa .
3. Partea de vorbire care arată însuşiri.
3
4. Propoziţie care are şi părţi secundare.
4
5. Propoziţie formată numai din subiect şi
predicat.
5 6. Parte de propoziţie care arată ce face
subiectul.
6
7. Subiectul propoziţiei: Atacantul a marcat
7
un gol.
8. Despre el se vorbeşte în propoziţie.
8 9. Subiectul propoziţiei: Zăvoiul a înfrunzit. .
10. Denumeşte lucruri fiinţe fenomene ale
9
naturii .
10 11. Arată numărul sau ordinea.
12. Comunicare spusă sau scrisă cu un
11 singur predicat
12

B
ANEXA 2 – FIŞA CIORCHINE(SCHEMA RECAPITULARE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE)
ANEXA 3 – CERINŢE METODA CUBULUI

ECHIPA SUBIECTELOR

1. DESCRIE:
Subiectul este partea …………….de ………………despre care se spune ceva cu ajutorul…………………… . Întrebările
subiectului sunt: …………………………. . Subiectul poate fi exprimat prin:

2. COMPARĂ:
Compară cele trei răspunsuri ale copiilor de mai jos şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia:
În propoziţia: În apa limpede a râului înoată peştişori aurii., care este subiectul?

RADU: Subiectul din propoziţia de mai sus este APA

MIHAI: Subiectul din propoziţia de mai sus este RÂULUI

COSMINA: Subiectul propoziţiei de mai sus este PEŞTIŞORI

3. ANALIZEAZĂ:
Recunoaşte-ţi părţile de propoziţie din propoziţia următoare şi analizaţi în tabel subiectul şi predicatul:
În lunile de iarnă suflă cu putere vântul nemilos.

Cuvântul Parte de Parte de Fel Număr Gen Persoană Timp


propoziţie vorbire
4. ASOCIAZĂ
Asociază predicatului dat cât mai multe subiecte potrivite:

vorbesc

5. APLICĂ
Aplică ceea ce ai învăţat despre părţile de propoziţie şi transformă următoarele 2 propoziţii dezvoltate în propoziţii simple:
a. În îndepărtările albastre munţii se înalţă mândri şi nestingheriţi.

b. Se apropie astăzi furtuna de oraşul nostru.

6. ARGUMENTEAZĂ
 Argumentează dacă partea de vorbire poartă, poate fi subiect ca parte de propoziţie.
ECHIPA PREDICATELOR

1. DESCRIE:
Predicatul este partea ……..... de ……………… care arată ce face ………… . Întrebările predicatului sunt: ……............. .
Predicatul poate fi exprimat prin: ……………………. .
2. COMPARĂ:
Compară cele trei răspunsuri ale copiilor de mai jos şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia:
În propoziţia: În apa limpede a râului înoată peştişori aurii., predicatul este………………. . Treceţi verbul din propoziţia de
mai sus la cele trei timpuri specifice acestei părţi de vorbire.
RADU: Predicatul din propoziţia de mai sus este ÎNOATĂ.
Timpul prezent: înotau, timpul trecut: vor înota, timpul viitor: a înota

MIHAI: Predicatul din propoziţia de mai sus este VOR ÎNOTA.


Prezent: au înotat, Trecut: înoată, Viitor: vor înota

COSMINA: Predicatul propoziţiei de mai sus este ÎNOATĂ.


Trecut: Au înotat, Prezent: Înoată, Viitor: Vor înota
3. ANALIZEAZĂ:
Recunoaşte-ţi părţile de propoziţie din propoziţia următoare şi analizaţi în tabel subiectul şi predicatul:
În lunile de iarnă suflă cu putere vântul nemilos.
Cuvântul Parte de Parte de Fel Număr Gen Persoană Timp
propoziţie vorbire
4. ASOCIAZĂ
Asociază subiectului dat cît mai multe predicate potrivite:

băiatul

5. APLICĂ
Aplică ceea ce ai învăţat despre părţile de propoziţie şi transformă următoarele 2 propoziţii dezvoltate în propoziţii simple:
c. În îndepărtările albastre munţii se înalţă mândri şi nestingheriţi.

d. Se apropie astăzi furtuna de oraşul nostru.

6. ARGUMENTEAZĂ
Argumentează dacă partea de vorbire poartă, poate fi predicat ca parte de propoziţie.
ECHIPA ATRIBUTELOR

1. DESCRIE:
Atributul este partea ………………de propoziţie care determină ……………….. Atributul poate fi exprimat prin
……………., …………., …………. . El răspunde la întrebările: ……………………………… .
2. COMPARĂ:
Compară cele trei răspunsuri ale copiilor de mai jos şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia:
În propoziţia: În apa limpede a râului înoată peştişori aurii., care este atributul?

RADU: Atributul din propoziţia de mai sus este ÎN APA.

MIHAI: Atributul din propoziţia de mai sus este LIMPEDE.

COSMINA: Atributele propoziţiei de mai sus sunt LIMPEDE, AURII, A RÂULUI.

3. ANALIZEAZĂ:
Recunoaşte-ţi părţile de propoziţie din propoziţia următoare şi analizaţi în tabel ATRIBUTELE:
În lunile de iarnă suflă cu putere vântul nemilos.

Cuvântul Parte de Parte de Fel Număr Gen Persoană Timp


propoziţie vorbire
4. ASOCIAZĂ
Asociază SUBSTANTIVULUI dat cât mai multe ATRIBUTE :

BĂIATUL

5. APLICĂ
Aplică ceea ce ai învăţat despre părţile de propoziţie şi transformă următoarea propoziţie simplă în propoziţie dezvoltatp,
adăugând numai atribute:
Se apropie vara.

6. ARGUMENTEAZĂ
 Argumentează dacă partea de vorbire poartă, poate fi atribut ca parte de propoziţie.
ECHIPA COMPLEMENTELOR

1. DESCRIE:
Complementul este partea ………………de propoziţie care determină un ……… .. Răspunde la una din întrebările
……………………………… . Complementul poate fi exprimat prin: …………………………… .
2. COMPARĂ:
Compară cele trei răspunsuri ale copiilor de mai jos şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia:
În propoziţia: În apa limpede a râului înoată peştişori aurii., care este complementul?

RADU: Complementul din propoziţia de mai sus este ÎN APA.

MIHAI: Complementul din propoziţia de mai sus este LIMPEDE.

COSMINA: Complementul propoziţiei de mai sus este A RÂULUI.

3. ANALIZEAZĂ:
Recunoaşte-ţi părţile de propoziţie din propoziţia următoare şi analizaţi în tabel COMPLEMENTELE:
În lunile de iarnă suflă cu putere vântul nemilos.

Cuvântul Parte de Parte de Fel Număr Gen Persoană Timp


propoziţie vorbire
4. ASOCIAZĂ
Asociază VERBULUI dat cât mai multe COMPLEMENTE :

VORBESC

5. APLICĂ
Aplică ceea ce ai învăţat despre părţile de propoziţie şi transformă următoarea propoziţie simplă în propoziţie dezvoltată,
adăugând numai complemente:
Zboară rândunelele.

6. ARGUMENTEAZĂ
 Argumentează dacă partea de vorbire poartă, poate fi complement ca parte de propoziţie
ANEXA 4 – FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU

Ai terminat exerciţiile din fişă? Este


Puneţi x în căsuţa enunţului corespunzătoar schemei date: momentul să te autoevaluezi!

1. P s A A F.B B S
+ + +  Dacă exercitiile 1,2,3 sunt
verb substantiv adjectiv adjectiv
corecte atunci ai lucrat foarte bine, deci meriţi
Pluteşte o ceaţă măruntă pe câmpii. F.B cu felicitări!
 Dacă ai rezolvat corect doar două
Pluteşte o ceaţă măruntă şi deasă. din cele trei exerciţii, atunci ai lucrat destul de
bine, dar fii mai atent(ă) următoarea dată.

2. S A P C A Felicitări, meriti B!
+ + + +
substantiv substantiv verb substantiv substantiv Şansă: Alcătuieşte acasă o propoziţie după
schema din exerciţiul pe care l-ai greşit pentru a
Tălăngile turmelor se auzeau de la marginea satului.
lua calificativul F.B!

Se auzeau tălăngile turmelor de la marginea satului.  Dacă ai rezolvat doar un singur


exerciţiu din cele trei, înseamnă că trebuie să
s P C A C mai lucrezi în vacanţă! Momentan ai
3. + + + +
substantiv verb substantiv pronume substantiv S(suficient), dar îţi dau şansa pentru a lua
calificativul F.B:
Florin a primit o minge de ziua lui.
Şansă: Alcătuieşte acasă 2 propoziţii după
schemele exerciţiilor pe care le-ai greşit! Succes!
Florin a primit de ziua lui o minge.