Sunteți pe pagina 1din 3

Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură AN VI, 2017-2018 / Semestrul 11

STUDIUL DE FUNDAMENTARE A PREDIPLOMEI


cod SP6-5-4 credite

1. ARGUMENT

Scopul principal al acestui proiect este acela de a fundamenta proiectul de finalizare


a studiilor. Prin acest studiu se vor investiga și argumenta tema arhitecturală, situl
și programul propus și vor fi enunțate conceptul și elemente de organizare spațială.

2. OBIECTIVE DIDACTICE

- Evaluarea oportunității intervenției în cadrul unui scenariu de dezvoltare


legat de context (socio-cultural, natural, istoric etc.);
- Identificarea unei tematici, a unui program și a unui amplasament care să
se potențeze reciproc;
- Investigarea complexă şi înţelegerea sitului prin intermediul unei analize
multicriteriale;
- Atitudinea faţă de contextul socio-cultural, natural, istoric etc.;
- Inovarea / Nota personală.

3. CONŢINUTUL MINIMAL AL STUDIULUI

a. Analiza situației existente:


analiză multicriterială;
elemente de studiu istoric, acolo unde este cazul (analiza evoluției imobilului
studiat și a țesutului urban învecinat), prin cercetare documentară (planuri
istorice, note bibliografice, date arhivă ș.a.) și investigare în situ;
definirea zonei de intervenţie: delimitarea perimetrului supus cercetării.
b. Analiza precedentelor
 analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru tematica,
contextul şi/sau programul arhitectural ales și raportarea critică argumentată la
acestea.
c. Enunţarea conceptului arhitectural, structural, constructiv
d. Propunerea unei teme pentru proiectul de diplomă
 propunerea unei teme de proiect având la bază ideile generate de concluziile
cercetării.

1
e. Propuneri de reglementări urbanistice
planul de intervenție - definirea modalităților de intervenție considerate ca
oportune, prin consemnarea intervențiilor de construire posibile în zona
studiată, precum și (după caz) a modalităților de punere în valoare, reabilitare
și/sau conservare-restaurare a valorilor culturale identificate;
elemente de reglementare urbanistică care să asigure coerenţa intervenţie în
contextul studiat.
f. Propuneri de intervenţie arhitecturală
Enunţarea şi ilustrarea principiilor de configurare a intervenţiilor
arhitecturale.
conformare volumetrică în acord cu conceptul enunţat;
relaţii spaţiale şi funcţionale;
definirea conceptului structural în relaţie cu spaţialitatea şi expresia
arhitecturală;
referiri la materialitate şi elemente de limbaj.
Vor fi prezentate volumetrii, secţiuni, planuri/scheme de plan la scări
corespunzătoare (1:500, 1:200) în 1-2 variante.

4. REDACTAREA STUDIULUI
planșele, conţinând piese scrise şi desenate, vor fi redactate și predate pe
format A3 color (maximum 12 planșe);
mapa finală va avea format A3;
lucrarea se va preda și în format digital pe CD/DVD cu fișierele de text şi
imagini în format .jpg, sau .pdf – dimensiuni A3 la rezoluția de 300dpi;
ilustrarea conceptului poate fi făcută inclusiv prin machetă, fără ca aceasta să
fie obligatorie.

5. CRITERII DE EVALUARE
oportunitatea intervenției (în cadrul unui scenariu de dezvoltare propus);
coerenţa relaţiei sit-program;
calitatea investigaţiei complexe şi a înţelegerii sitului şi programului de
arhitectură;
claritatea documentaţiei şi argumentării;
înţelegerea şi interpretarea reglementărilor urbanistice în vigoare şi
gestionarea situaţiilor derogatorii;
coerenţa intervenţiilor în contextul studiat/propus;
acuratețea și expresivitatea reprezentării grafice (a planșelor);
calitatea susţinerii proiectului în faţa comisiei.

6. CONDIŢII DE PROMOVARE

Condiția de promovare a proiectului este obținerea în urma jurizării a notei


minime 5, inclusiv. Notarea se va face conform Regulamentului general și a
Procedurilor de jurizare privind activitatea de proiectare - procedura de jurizare 2
pentru proiect de an (proiect lung). Comisia de jurizare va fi formată din 3 - 5 cadre
didactice, care vor analiza și nota lucrările susținute de studenți. Nota finală este
media aritmetică, fără rotunjire, a notelor date de membrii comisiei.

2
Jurizarea studiului de fundamentare se va desfășura în datele de 7, 8 februarie
2018, în spațiile Departamentului Sinteza Proiectării. Prezentarea proiectului de
către student în fața comisiei este obligatorie.

În cazul promovării studiului de fundamentare a prediplomei (nota minimă 5,


inclusiv):
studentul obține avizul pozitiv de intrare în prediplomă - disertație;
tema proiectului, regulamentul și variantele de arhitectură propuse prin proiect
vor fi modificate sau dezvoltate în funcție de recomandările comisiei de
jurizare.
În cazul nepromovării proiectului (nota mai mică decât 5):
studentul nu obține avizul pozitiv de intrare în prediplomă și disertație;
proiectul va putea fi recuperat în sesiunea de vară a aceluiaş an universitar.

Foarte important:
Utilizarea parțială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentațiilor de urbanism și a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării, etc.) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine notarea întregului proiect cu nota 1 (unu).

Coordonare:

Rector U.A.U.I.M. - București


Prof. dr. arhitect MARIAN MOICEANU

Decan Facultatea de Arhitectură


Prof. dr. arhitect GEORGICĂ MITRACHE

Director Departament Sinteza Proiectării


Conf. dr. arhitect MAGDALENA STĂNCULESCU