Sunteți pe pagina 1din 12

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă
Titlul proiectului: Proiect pilot pentru promovarea și dezvoltarea parteneriatelor între universități,
întreprinderi și alte instituții în vederea facilitării tranziției de la sistemul de educație la viața activă

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI


2009-2010
CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT:
AN:
UNIVERSITATEA
FACULTATEA:
SPECIALIZAREA:
PERIOADA DE PRACTICA:
INSTITUTIE:
DEPARTAMENT:
TUTORE:
ZIUA / LUNA:

NR. DE ORE:

ACTIVITĂŢI:

ZIUA / LUNA:

NR. DE ORE:

ACTIVITĂŢI:
GHID PENTRU ORGANIZAREA, MONITORIZAREA ŞI
EVALUAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
PENTRU STUDENŢI

PROIECT PILOT PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎNTRE


UNIVERSITĂŢI, ÎNTREPRINDERI ŞI ALTE INSTITUŢII ÎN VEDEREA FACILITĂRII TRANZIŢIEI
DE LA SISTEMUL DE EDUCAŢIE LA VIAŢA ACTIVĂ
Obiectivele generale ale stagiului de practică

- dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii ;


- creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă ;
- să întregească şi să aplice cunoştinţele studentului practicant acumulate pe durata studiului;
- sa furnizeze studentului practicant cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează
diferitele departamente ale firmelor participante la stagiile de pregătire practică;
- să dea posibilitatea studenţilor practicanţi de a căpăta experienţă prin intermediul contactelor
stabilite în cadrul activităţii zilnice.

Organizarea stagiului de practică

Este important ca studenţii să aibă nu numai o pregătire teoretică, ci şi una practică, teoria să
fie îmbinată cu practica. Pentru ca acest lucru să se întâmple, studenţii trebuie să intre în
firme şi să experimenteze.
Durata stagiului de practică: 90 de ore sau în funcţie de deciziile fiecărei facultăţi
particpante;
Cele mai importante trăsături ale studenţilor care vor să urmeze acest stadiu de pregătire
practică ar trebui să fie: deschiderea către nou, flexibilitatea, o puternică dorinţă de
învăţare şi dobândire de experienţă.
Studenţilor li se cere o participare regulată şi activă.

Derularea activităţilor în cadrul stagiul de practică trebuie să cuprindă, atât cât este
posibil, următoarele etape:

Prezentarea studentului practicant la firmă. Introducerea în companie de către tutore. Tutorele


consiliază studentul pe parcursul stagiului de pregătire. Îndrumarea se realizeaza
individual si în grup, prin întâlniri directe, şi constă în direcţionarea studiului şi evaluarea
periodică.
Prezentarea regulamentului intern, descrierea activităţilor din cadrul compartimentului,
informare cu privire la setul de responsabilităţi. La sfârşitul fiecărei zile studentul să
completeze jurnalul, cu menţionarea tuturor activităţilor desfăşurate. Autoevaluare. La
finalul stagiului de pregătire practică, studentul va realiza un raport de practică ca re va fi
prezentat tutorelui şi apoi îndrumătorului de practică din cadrul facultăţii, alături de
documentele solicitate, acestea fiind prezentate mai jos.

Componentele portofoliului studentului practicant:

- evidenţa activităţilor desfăşurate în fiecare zi, cu precizarea intervalului orar (caiet de


practică), în formatul prezentat pe site;
- formular de evaluare a studentului practicant completat de tutore;
- un chestionar de feedback dat de studentul practicant tutorelui.
- raport de autoevaluare a activităţii studentului practicant.
ROLURILE TUTORELUI

Rolul Funcţia
Model să inspire
să demonstreze
Element de legătură să faciliteze învăţarea secretelor meseriei;
să îl famililiarizeze pe studentul practicant cu
specificul culturii profesionale
Om cu “greutate” să “deschidă uşi”
să-l prezinte pe studentul practicant
persoanelor potrivite
să-şi folosească puterea în folosul studentului
practicant
Sprijin să fie alături de studentul practicant
să ofere condiţii/ocazia pentru ca studentul
practicant să-şi exprime emoţiile în siguranţă
Formator să creeze oportunităţistudentului practicant
să realizeze obiectivele învăţării profesionale
FORMULAR DE EVALUARE A STUDENTULUI PRACTICANT

Numele studentului
practicant ..........................................................................................................
Firma de efectuare a stagiului de
practică ........................................................................................
Adresă ..........................................................................................................................................
......
Telefon ...................................... e-mail ......................................................
Tutore ..................................................................

Pe o scară de la 1 la 5, unde 5 foarte satisfăcător şi 1 foarte nesatisfăcător, vă rugăm să


evaluaţi studentul practicant, urmărind caracteristicile de mai jos,. Dacă nu cunoaşteţi
răspunsul în legătură cu o anumită caracteristică sau dacă aceasta nu este aplicabilă
responsabilităţilor studentului practicant, vă rugăm să marcaţi răspunsul prin X.
Calificative:
1 = foate nesatisfăcător
2 = nesatisfăcător
3 = nici satisfăcător, nici nesatisfăcător
4 = satisfăcător
5 = foarte satisfăcător

Indicatori de evaluare Calificativul Comentarii şi exemple edificatoare


1. Calitatea muncii
Puterea de înţelegere şi
caracterul regulat al muncii.
2. Raţionamentul
Capacitatea de a lua decizii
logice şi viabile şi de a şti când
să acţioneze independent sau să
solicite ajutor.
3. Cunoaşterea postului
Capacitatea de a aplica
cunoştinţele şi aptitudinile în
mod eficient.
4. Volumul de muncă
Viteza şi volumul de muncă
produsă în comparaţie cu ce se
aşteaptă de la un student
practicant, îndeplinirea
obiectivelor stabilite de către
departament.
5. Iniţiativa
Capacitatea de a demara singur
o activitate şi de a lucra
independent.

6. Creativitate
Capacitatea de a sugera
alternative viabile
7. Rezolvarea problemelor/
Luarea deciziilor
Capacitatea de a identifica, a
analiza şi a rezolva problemele,
şi de a analiza impactul
deciziilor înainte de a le duce la
îndeplinire.
8. Punctualitatea
Respectarea programului de
lucru şi promptitudine în
înştiinţarea mentorului de
absenţă.
9. Abilităţi de planificare şi
organizare
Capacitatea de a stabili care
sunt priorităţile, de a respecta
programul planificat şi de a
gestiona timpul într-un mod
eficient.
10. Comunicarea
Capacitatea de a se exprima
corect şi concis, atât verbal, cât
şi în scris, şi de a şti să asculte.
11. Abilităţi interpersonale
Capacitatea de a interacţiona
diplomatic şi cu tact când intră
în contact cu persoane interne şi
externe.
12. Respectarea principiilor
etice profesionale
Capacitatea de a menţine
confidenţialitatea şi de a fi
demn de încredere.
13. Imparţialitatea
Capacitatea de a evalua în mod
critic propria activitate şi pe a
altora.
14. Abilităţi legate de post
Abilitatea de folosire a
conceptelor statistice,
calculatorului, telefonului etc.

15. Curiozitate profesională,


dorinţa de a învăţa
CHESTIONAR PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII TUTORELUI
DE CĂTRE STUDENTUL PRACTICANT

Vă rugăm să reflectaţi asupra activităţii tutorelui şi să o apreciaţi încercuind cifra


care reflectă opinia dumneavoastră, utilizând o scară de la 1 la 5, unde reprezintă foarte
putin implicat şi 5 foarte mult implicat in activitatea mea de practică..

Punctaj
1. Tutorele mi-a dat suficiente informaţii înainte de începerea stagiului de
practică despre?
• regulamentul intern de funcţionare 1 2 3 4 5
• obiectivele stabilite de către departament 1 2 3 4 5
• modul de organizare a timpului pentru a îndeplini sarcinile
2. Tutorele mi-a oferit posibilitatea de a observa anumite aspecte ale 1 2 3 4 5
activităţilor din cadrul companiei, pe baza unor fişe de observare specifice
3. Am fost spijinit de tutore pentru anticiparea posibilelor dificultăţi 1 2 3 4 5
4. Apreciez modul în care tutorele m-a ajutat în înţelegerea standardelor 1 2 3 4 5
aplicabile şi a procedurilor
5. Tutorele m-a ajutat să identific ariile în care am avut probleme şi m-a 1 2 3 4 5
sprijinit în găsirea celor mai bune soluţii

6. Am fost încurajat în experimentarea de idei şi metode proprii în activitate 1 2 3 4 5

7. Tutorele mi-a oferit feedback constructiv la sfârşitul zilei 1 2 3 4 5


8. În ceea ce priveşte evaluarea
• mi s-a comunicat la momentul oportun standardul minim de 1 2 3 4 5
competenţă pe care trebuie să-l îndeplinesc

• am fost ajutat să înţeleg şi să accept criteriile după care am fost evaluat 1 2 3 4 5


• m-am simţit stimulat de modul în care am fost evaluat 1 2 3 4 5
• am fost ajutat să-mi dezvolt capacitatea de autoevaluare 1 2 3 4 5
9. Stagiul de practică a fost motivant pentru alegerea carierei
• Tutorele m-a ajutat să-mi identific punctele tari în activitatea mea 1 2 3 4 5

• Tutorele m-a ajutat să reflectez asupra aspectelor mai puţin bune din 1 2 3 4 5
prestaţia mea
OPINIA TUTORELUI
Puncte forte ale studentului practicant:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii care au nevoie de îmbunătăţiri:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţi că acest student practicant va avea succes în acest domeniu ? De ce ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dacă organizaţia dvs. ar avea un post liber, care să se potrivească cunoştinţelor acestui student
practicant, l-aţi angaja ? Pe scurt, de ce da sau de ce nu ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Semnătura
evaluatorului

Ștampila
RAPORT DE PRACTICĂ

Numele și prenume studentului:


…………………………………………………………………………………………………
Universitatea/Facultatea:
…………………………………………………………………………….……………………
Instituția și departamentul în care a desfășurat stagiul de pregătire practică
…………………………………………………………………………………………………
Domeniul de activitate:
………………………………………………………………………………………………….
Date de contact instituție:
.…………………………………………………………………………………………………
Perioada și durata stagiului de pregătire practică:
.…………………………………………………………………………………………………
Notă tutore:
………………………………………………………………………………………………….
Notă profesor responsabil de practică:
………………………………………………………………………………………………….

Structura raportului de practică:


· Obiectivele de practică;
· Activitățile desfășurate;
· Observații personale;
· Concluzii.
Data Semnătură student