Sunteți pe pagina 1din 5

SCOP

Prezenta procedură are ca scop stabilirea regulilor pentru recepţia materiilor


prime vrac şi ambalate, a ambalajelor folosite în fabricarea de nutreţ combinat.

DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica pentru stabilirea cantităţii şi calităţii materiilor prime
recepţionate de la furnizori.

PROPRIETAR DE PROCES
Şef de fermă.

DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
! Definiţii:
Produs – rezultatul unui proces ;
Cantitatea livrată / primită – cantitatea fizică expediată / recepţionată la un moment
dat, care face obiectul unui contract sau unui document de transport; aceasta poate fi
compusă din unul sau mai multe loturi;
Încărcătura – termen care defineşte conţinutul unui vagon, camion sau remorcă;
Lot – cantitate de produs limitată, dintr-o cantitate primită – lotul este reprezentat de
numărul de NIR;
Eşantion elementar – cantitate mică de produs, eşantionată dintr-un singur loc al
lotului, care trebuie prelevată din mai multe punctă în toată profunzimea lui ;
Eşantion global – cantitatea de produs obţinută prin combinarea şi amestecarea
cantităţilor (eşantioane elementare) prelevate dintr-un lot ;
Eşantion (probă) de laborator – cantitatea de produs obţinută prin reducerea
eşantionului global, destinată analizelor de laborator sau altor determinări ;
Probă medie de laborator – cantitatea de produs obţinută prin combinarea şi
reducerea probelor de laborator recoltate din fiecare mijloc de transport, destinată
analizelor de laborator sau altor determinări;
Încercare / analiză – determinare a uneia sau mai multor caracteristici în
conformitate cu o procedură şi o instrucţiune de lucru;
Verificare – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite
cerinţele specificate ;
Umiditatea (%) - cantitatea de apă conţinută în 100 unităţi de masă ( 100 g probă );
Impurităţi – cantitatea de produs deteriorat din cantitatea produsului analizat şi toate
componentele organice şi anorganice, altele decât produsul analizat;
Depozitare – păstrarea produselor brute şi /sau finite până la utilizarea lor în condiţii
de siguranţă ;
Inregistrare – document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează
dovezi ale activităţii realizate;
Neconformitate - situaţie in care un produs sau un proces se abate de la o cerinţa
prestabilita ;
Specificaţie tehnica - document prin care se stabilesc caracteristicile pe care trebuie
să le îndeplinească un produs;

Prescurtări:
ŞF – Şef de fermă
RMC- reprezentantul managementului privind calitatea CESA - conducătorul echipei
de siguranţa alimentului
SICM - sistemul integrat calitate - siguranţa alimentului

DOCUMENTE DE REFERINŢA
SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management ale calităţii. Principii
fundamentale, vocabular;
SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de managementul calităţii. Cerinţe ;
SR EN ISO 22000 : 2005 - Sisteme de management al siguranţei
alimentelor .Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar .

DOCUMENTE CONEXE
! Reg. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura
verificarea conformităţii cu legislaţia în vigoare privind hrana pentru animale ţi cea
privind alimentele împreună cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.

ATRIBUTIUNI SI RESPONSABILITĂŢI
! Medic veterinar / tehnician
• Recoltează probe de materii prime pentru efectuarea analizelor fizice în vederea
determinării calităţii acestora, conform planului de control al calităţii;
• Verifică documentele de însoţire care certifică calitatea materiilor prime;
Gestionar / morar
• Certifică greutatea mărfii prin cântărire pe cântar tip basculă pentru produsele vrac
şi prin numărarea şi verificarea ambalajelor (saci ) pentru produsele ambalate;
• Verifică starea de igienă a mijlocului de transport;
• Verifică sigiliile, starea materiilor prime recepţionate şi compară cu datele din
documentele de însoţire a mărfii ;
• Completează şi semnează nota de intrare;
• Intocmeşte fişa de lot pentru produsele ambalate;
• Stabileşte îmreună cu şeful de fermă celula de depozitare a produselor vrac, în
funcţie de situaţia stocurilor de cereale din celulele silozului şi de calitatea
produselor recepţionate;

DESCRIEREA PROCEDURII
Recepţia – are drept obiectiv stabilirea calităţii şi cantităţii materiilor prime
vrac (cereale, P.V.M) şi ambalate ( calciu) recepţionate în fabrica de nutrţ combinat;
În vederea asigurării cu materii prime necesare societatea comercială încheie
contracte cu furnizorii, în care se înscriu:
- cantităţile contractate;
- condiţiile de preţ;
- transport;
- termen de livrare;
- indicii de calitate de bază şi minimali;
- modul de recepţie cantitativă şi calitativă;
- condiţiile de plată, etc.
Se urmăreşte ca toate proodusele recepţionate să fie însoţite de certificate de
calitate / declaraţie de conformitate.

A. RECEPŢIA CANTITATIVĂ
Materii prime vrac (cereale, PVM)
Stabilirea cantităţii trebuie să se facă numai pe cântare autorizate şi verificate
metrologic.
Pentru stabilirea cantităţii fiecărui mujloc de transport se fac următoarele operţii:
- cântărirea mijlocului de transport plin ( cantitate brută);
- cântărirea mijlocului de transport gol (tara);
- cantitatea efectivă reprezintă rezultatul diferenţei între cantitatea brută şi tară
(cantitatea netă);
- Aceste cantităţi se înscriu în actul de cântar.
- Materii prime ambalate (calciu, P.V.M.)
Recepţia cantitativă se face de către gestionar / morar, prin numărarea
ambalajelor individuale, verificarea şi compararea valorilor înscrise pe eticheta
sacilor cu cele înscrise pe documentele de însoţire a mărfii sau prin cântărire pe
cântar tip basculă.

B. RECEPŢIA CALITATIVĂ
Materii prime vrac (cereale, PVM)
Are ca scop cunoaşterea indicilor de calitate pentru plata materiei prime,
gestiune şi conducerea procesului de fabricaţie.
La recepţie se verifică indicii de calitate stabiliţi prin contractul încheiat cu
furnizorul, cei prevăzuţi în specificaţii tehnice şi planul de control al calităţii.
Materii prime ambalate (calciu, P.V.M.)
Se verifică integritatea ambalajului, datele ‫מ‬nscrise pe ambalaj, documentele
privind calitatea care însoţesc transportul şi compară datele înscrise pe ambalaj
( denumire produs, număr de lot, termen de valabilitate ) cu cele din documente
( declaraţie de conformitate, buletin de analiză, certificat de calitate).
Documentele privind calitatea se ‫מ‬ndosariază şi se păstrează.

DESCĂRCAREA MATERIILOR PRIME


!!!!!!!!!Descărcarea materiei prime cerealiere din mijloacele de transport auto se face
în staţia de descărcare cereale, direct ‫מ‬n silozuri sau ‫מ‬n magazia de materii prime
vrac. Din cuva staţiei auto, cerealele sunt dirijate cu ajutorul unui transportor direct în
buncărele exterioare ale F.N.C. –ului.
Descărcarea materiilor prime însăcuite sau ambalate în recipienţi se face în
magazia de materii prime ambalate în saci şi stivuite pe paleţi. Materiile prime
însăcuite sunt depozitate pe sortimente, loturi de fabricaţie şi valabilitate, fiind
utilizate în fabricaţie pe principiile « primul intrat – primul ieşit » şi « primul care
expiră – primul care se consumă ».
Depozitarea sacilor cu produs se realizează în depozit curat, fără infestare,
rozătoare, aerisit, ferit de umezeală şi fără mirosuri străine, la temperatura şi
umiditatea precizate de producător pe eticheta produselor.

DEPOZITARE
! Se realizează în încăperi curate, fără insecte sau dăunători, aerisite, ferite de
umezeală şi fără mirosuri străine. Depozitarea se face pe rafturi sau paleţi, pe
categorii şi loturi.

ÎNREGISTRĂRI
Registru de recepţie materii prime Fişă de lot Situaţia stocurilor de cereale Fişă
de magazie Notă de intrare recepţie
BIBLIOGRAFIE

1.http://www.scritub.com/management/RECEPTIA-MARFURILOR72553.php
2.https://codfiscal.net/214/art-227-receptia-materiilor-prime
3.https://www.scribd.com/document/269979995/Po-01-Receptie-Materii-Prime