Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic "G.

Baritiu "Sibiu

Evaluare initiala -Interpretare


2017-2018

Catedra Tehnologii- Economic


ETICA SI COMUNICARE
PROFESIONALA
CLASA X E
Profesor: Todea Elena Denisa
Competenţe evaluate:
1.Utilizează tehnici de comunicare interpersonale
2.Identifică comunicarea scrisă
3.Identifică barierele de comunicare
4.Analizează caracteristicile personale și factorii implicați în dezvoltarea carierei
5.Poziționează interlocutorul într-o schemă de comunicare

Rezultate obţinute
Graficul rezultatelor obtinute
Nota Nr. %
elevi
1 0 0
2 0 0 0
3 0 0 9 0
4 2 7.40741 0
5 9 33.3333 7 4
Nota obtinuta

6 12 44.4444 12
7 4 14.8148 5 9
8 0 0 2
9 0 0 3 0
10 0 0 0
Total elevi 27 1 0
Media pe clasa 5.66667 Numar de elevi
0 2 4 6 8 10 12 14

Constatări:
- Media clasei 5,67

- 21 elevi au obtinut nota 5, 6


- 4 elevi au obtinut nota 7
- 2 elevi au obtinut nota 4

Măsuri de îmbunătăţire:

- lucrul diferenţiat;
- aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;

1
- elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la
particular şi de la noţiuni mai simple, la cele mai complexe;
- evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc
mai multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi;
- verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor;
- recapitularea unor noţiuni esenţiale din clasa a XI a;
- rigurozitatea rezolvării sarcinii de lucru este asigurată pe tot parcursul.

Masuri remediale:

Pentru toţi elevii au obţinut calificative peste limita de trecere,se vor depune eforturi
pentru obţinerea unor rezultate orientate spre note de 8,9,10. În acest scop, profesorul va sprijini
diferenţiat activitatea elevilor, folosind sistematic toate momentele din lecţie în care elevii lucrează
independent, atât prin diferenţierea calitativă a sarcinilor de lucru, cât şi prin numărul lor. De
asemenea, profesorul îi va solicita mai mult pe elevii cu performanţe mai slabe în momentele de
conexiune inversă.

Pentru elevii care au obtinut note sub trecere profesorul va acorda un sprijin intens,
continuu elevilor care nu au încă rezultate corespunzătoare, să depisteze lacunele existente în
pregătirea lor anterioară.

Este necesara o analiza globală a rezultatelor obţinute de colectivul de elevi la diferite


probe de evaluare pentru a oferi informaţii mai cuprinzătoare.Astfel se vor folosi metode variate de
evaluare in scop stimulator al invatarii:Acivitati practice,observarea sistematica ,referate,probe
orale/interviuri,sarcini de lucru individuale si de grup prin folosirea metodelor activ-
participative,portofolii,proiecte.

În vederea îmbunătăţirii evaluării este necesara extinderea acţiunii de evaluare de la


verificarea şi aprecierea rezultatelor, obiectivul tradiţional, la evaluarea procesului, a
strategiei care a condus la rezultatele constatate,in scopul reglării şi ameliorării activităţii
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei performanţe continue
Se va urmari formarea la elevi a capacităţii de autoevaluare pe baza raportării rezultatelor
obţinute la obiectivele lecţiilor şi la criteriile de apreciere in scopul cultivarii unei atitudini pozitive
faţă de propria activitate.Tehnicile aplicate vor fi : “notarea în colaborare cu alţii”, “autonotarea
controlată’.notarea reciproca.”Autoevaluarea refiectă atitudinea adoptată faţă de propria muncă,
nivelul satisfacţiilor sau insatisfacţiilor înregistrate de pe urmaacesteia, gradul de exigenţă faţă de noi
înşine.

Lecţii atractive prin

- integrare experiment / aplicaţii practice

- autoevaluare, interevaluare a fişelor de lucru

- lucrul prin cooperare (proiecte, portofoliu, prezentari PPS)

- utilizare TIC