Sunteți pe pagina 1din 6

Standard Ocupațional – Specialist SEO (Search Engine Optimization – trad.

Optimizare în motoarele de
căutare)

Descriere:

Specialistul îîn SEO este responsabil de analizarea, revizuirea sș i implementarea site-urilor web care sunt optimizate cu scopul de a apaă rea caî t mai sus îîn lista de
rezultate de pe motoarele de caă utare.

Denumirea
Functșia Rezultatul Etaloane Deprinderi Cunosș tintșe Nivel de
activitaă tșii Atitudini Context
majoraă asociat calitative practice teoretice responsabilitate
specifice
1. Revizuirea sș i
Analizarea analizarea
site-urilor site-urilor
clientșilor
pentru
identificarea
paă rtșilor care
pot fi
îîmbunaă taă tșite
sș i optimizate
Executarea de
teste diferite,
colectarea sș i
analizarea
datelor sș i
rezultatelor
pentru
identificarea
strategiilor
optime
Analizarea
cuvintelor-
cheie sș i a
tehnicilor
SEO folosite
de
competitori
Pregaă tirea
detaliataă a
rapoartelor
de strategie
Pregaă tirea
campaniilor
de tip PPC
(Pay-Per-
2.
Click)
Pregaă tirea
Dezvoltarea
strategiilor
de strategii
SEO
SEO on-page
sș i off-page
Stabilirea
bugetului
lunar necesar
pentru
implementare
a campaniilor
3. Aplicarea Identificarea
strategiilor cuvintelor-
optime cheie cu
impact
puternic sș i
implementare
a lor pentru a
aduce un
aport de trafic
valoros pe
site-urile nou-
create
Editarea
paginilor web
deja existente
ale clientșilor
sș i a altor
tipuri de
contșinut, caî t
sș i
introducerea
de cuvinte-
cheie
eficiente
Crearea de
contșinut call-
to-action de
calitate sș i
original, îîn
diverse
forme: titluri,
postaă ri de tip
blog,
newsletter,
pagini web,
imagini etc.
Urmaă rirea,
îîntocmirea de
rapoarte sș i
analizarea
site-urilor
4.
web, caî t sș i a
Evaluarea,
campaniilor
monitorizar
PPC
ea sș i
Administrare
îîmbunaă taă tșir
a cheltuielilor
ea
pentru
strategiilor
campanii
aplicate
conform
bugetului
lunar, caî t sș i
monitorizare
a cheltuielilor
Colaborarea
constantaă cu
alte
departamente
(de
programare,
dezvoltare,
marketing,
creatșie)
pentru a se
asigura caă
practicile SEO
folosite sunt
optime
Evaluarea sș i
monitorizare
a traficului pe
site, calitatea
landing page-
urilor, a
contșinutului,
a design-ului
paginii web, a
securitaă tșii, a
modalitaă tșilor
de plataă , a
optșiunilor
pentru
transport etc.
îîn stabilirea
cuvintelor-
cheie sș i a
campaniilor
urmaă toare
Acumularea
de (noi)
cunosș tintșe de
bazaă din
domeniul
programaă rii
sș i al
5.
designului
IÎmbunaă taă tșir
pentru a
ea
îîmbunaă taă tși
cunosș tintșelo
contșinutul
r deja
SEO
existente sș i
Mentșinerea la
acumularea
curent cu
de noi
practicile de
cunosș tintșe
tip „white
îîn acord cu
hat”, „gray
noile
hat” sș i „black
tendintșe îîn
hat”, caî t sș i a
materie de
altor strategii
SEO
îîn domeniul
SEO pentru a
evita
îîncaă lcarea
regulilor
motoarelor
de caă utare

Activitaă tși specifice:

1. Revizuirea sș i analizarea site-urilor clientșilor pentru identificarea paă rtșilor care pot fi îîmbunaă taă tșite sș i optimizate

2. Pregaă tirea detaliataă a rapoartelor de strategie

3. Identificarea cuvintelor-cheie cu impact puternic pentru a aduce un aport de trafic mai valoros pe site
4. Pregaă tirea sș i administrarea campaniilor PPC

5. Scrierea de contșinut call-to-action de calitate

6. Scrierea de contșinut îîn diverse forme: titluri, postaă ri de tip blog, newsletter, pagini web

7. Editarea paginilor web sș i a altor tipuri de contșinut sș i introducerea de cuvinte-cheie eficiente

8. Scrierea de contșinut SEO original sș i de calitate pentru bloguri, pagini web sș i platforme de social media

9. Dezvoltarea sș i implementarea de strategii „link-building”

10. Dezvoltarea sș i implementarea de strategii SEO on-page sș i off-page

11. Analizarea cuvintelor-cheie sș i a tehnicilor SEO folosite de competitori

12. Executarea testelor, caî t sș i colectarea sș i analizarea datelor sș i a rezultatelor pentru identificarea strategiilor optime

13. Urmaă rirea, îîntocmirea de rapoarte sș i analizarea site-urilor web, caî t sș i a campaniilor PPC

14. Administrarea cheltuielilor pentru campanii conform bugetului lunar, monitorizarea cheltuielilor

15. Colaborarea constantaă cu alte departamente (de programare, dezvoltare, marketing, creatșie) pentru a se asigura caă practicile SEO folosite sunt optime

16. Cunoasș terea practicilor de tip „white hat” sș i „black hat” îîn domeniul SEO pentru a evita îîncaă lcarea regulilor motoarelor de caă utare

17. Utilizarea cunosș tintșelor de bazaă din domeniul programaă rii sș i al designului pentru a îîmbunaă taă tși contșinutul SEO

18. Evaluarea traficului pe site, calitatea landing page-urilor, a contșinutului, a design-ului paginii web, a securitaă tșii, a modalitaă tșilor de plataă , a optșiunilor pentru
transport etc. îîn stabilirea cuvintelor-cheie sș i a campaniilor

19. Evaluarea sș i monitorizarea strategiilor SEO